literasi dan numerasi asgmt

Download Literasi dan numerasi asgmt

If you can't read please download the document

Post on 24-May-2015

16.597 views

Category:

Education

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. STRATEGI LITERASI DAN NUMERASI
  OLEH:
  RUSMIZA BINTI RUSLE
  M20102000759
  NORAINI BINTI MOHD SOHAIMI
  M20102000761

2. LITERASI DAN NUMERASIDI LUAR NEGARA
3. PENGENALAN STRATEGI
Dilakukandisemuanegara.
Australia merancangstrategiLiterasidanNumerasisecarastrategik
Kebebasandiberikankepadapihaksekolahuntukmerancangstrategipelaksanaanmerekasendiri.
4. DEFINISI
5. STRATEGI PELAKSANAAN SECARA UMUM
6. OBJEKTIF LITERASI DAN NUMERASI
7. FUNGSI PIHAK YANG TERLIBAT
8. BAGAIMANA MELAKSANAKAN STRATEGI
9. LITERASI DAN NUMERASIDI MALAYSIA
10. RASIONAL
10
Masalahmuridyang tidak mempunyai masalah pembelajaran yang masihbelummenguasaikemahiranasas 3M denganbaikbelumdapatdiatasisepenuhnyawalaupun KPM telahmelaksanakanpelbagai program pemulihan. Antaranya:
Program KIA2M untukmuridTahun I yang muladilaksanakanpadatahun 2006.
Program pemulihanuntukmuridTahun 2 dan 3 yang dikendalikanoleh guru pemulihankhasdisekolahmasing-masing.
Program PemulihanAsasKemahiranMembaca, MenulisdanMengira (PROTIM) untukmuridTahap II.
PROTIM selepas UPSR.
Program-program yang dilaksanakantidakgagaltetapitidakdapatmemenuhikehendak NKRA.
11. OBJEKTIF
Sub-NKRA Literasi dan Numerasi
Setiap kanak-kanak* menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas 3 tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir tahun 2012
*Kanak-kanakberkeperluankhas
didefinisikansebagaimuridbermasalahpembelajaran, masalahpendengaran, masalahpertuturan, masalahpenglihatan, terencatakal, mempunyaipelbagaikecacatan, dankurangupaya secara fizikal. Kurikulum khas literasi dan numerasi dibentuk untuk kanak-kanak berkeperluankhas
12. APA ITU PROGRAM LINUS?
LINUS adalah singkatan bagi Ujian Saringan Literasi dan Numerasi
LINUS adalah program pemulihan yang direka untuk memastikan pelajar menguasai kemahiran asas literasi (Bahasa Malaysia) dan kemahiran numerasi (Matematik) di akhir tahun 3 sekolah rendah
LINUS disasarkan kepada pelajar yang mempunyai kesukaran dalam kemahiran 3M (Membaca, menulis dan mengira)
13. MATLAMAT & DEFINISI
LITERASI?
Celikhuruf.
Kebolehanuntukmembaca, menulisdanmemahamiperkataan, ayattunggaldanayatmajmuk yang mudahdenganmenggunakankatahubung 'dan' sertamengaplikasikanpengetahuantersebutdalampembelajaransertakomunikasiharian.
NUMERASI?
Celiknombor.
Kebolehanuntukmelakukanoperasiasasmatematikdanmemahamiidea matematik yang mudahsertamengaplikasikanpengetahuandankemahiranmatematikdalamkehidupanharian.
14. FAKTOR KEJAYAAN LINUS
Guru Pemulihan (1:15 pelajar)
Pelantikan FasiLINUS (1:20 sekolah)
Jururawat di sekolah (1:700 pelajar)
Peningkatan Kemahiran Pedagogi Guru melalui latihan dalam perkhidmatan dan latihan pra-perkhidmatan.
Semua sekolah mesti mengambil bahagian tanpa gagal dalam Program LINUS.
15. 6 strategipelaksanaan Program LINUS untukmencapaisasaran 90% pada 2010
16. Strategi1: SaringanMurid(Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3)
Saringan untuk pelajar-pelajar di Tahun 1 (2010) akan dijalankan pada bulan Mac, Jun dan September
Pemeriksaan kesihatan untuk mengenal pasti kanak-kanak dengan keperluan khas
Pelajar yang tidak mencapai sasaran saringan akan diletakkan di dalam Program LINUS
Pelajar yang dikenal pasti dengan masalah pembelajaran disalurkan kepada kelas pendidikan khas
17. Strategi2:Pembangunan Bahan
Pembangunan Modul Pembelajaran
Pembangunan Panduan Guru
18. Strategi3:PengukuhanKemahiranPedagogi Guru
Latihan dalam perkhidmatan untuk Guru
Program LINUS
Peningkatan Kemahiran Pedagogi
Latihan Insitu di Sekolah dan Peringkat Daerah
Perkhidmatan Latihan Pra
Semak semula kurikulum memasukkan p & p literasidan numerasi
Bengkel Kerja Modul "Add On"
19. Strategi 4:Program KesedaranSekolah& Komuniti
Penyebaran Maklumat program LINUS kepada Sekolah dan Masyarakat
Penyebaran Brosur Program LINUS pada orang ramai
Promosi Program LINUS kepada orang awam
Pameran
Media massa (contohnya: Surat khabar, Radio& Televisyen, Eduweb)
Hari literasi & numerasi di Sekolah
20. Strategi 5:Pemantauan, Penyeliaan & Penilaian
Pembangunan Instrumen Pemantauan
Metodologi Pengajaran dan Pembelajaran
Penilaian Pelajar
Pengurusan LINUS di Sekolah
Pemantauan dan Penyeliaan
Sekolah
Institut Latihan Guru
Penilaian Program LINUS
Kajian Penilaian
21. Strategi 6:PembentukanFasiLINUS (Fasilitator LINUS)
Pelantikan guru mengikut opsyen
Pembangunan FasiLINUS
Penyebaran LINUS kepada Guru Besar dan guru-guru
Latihan dan bimbingan oleh FasiLINUS
Pelan Tindakan Sokongan Profesional
22. Tahun 1
Saringan 1
(Mac)
Arus Perdana
Tidak
Ya
Tidak
LINUS
Saringan 2
(Jun)
Murid
Berkeperluan
Khas
Ya
Tidak
Pemeriksaan Perubatan
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
LINUS
Saringan 3
(September)
Tidak
Ya
Tidak
LINUS
Tahun 2
23. 23
ProsesCadanganPenempatanKe
Program PendidikanKhas
Tahun 1
Saringan 1/2/3
(Mac/Jun/Sept)
Mencapai 2 atau kurang
konstruk Saringan
PerluMelaluiProses:
IPP: InstrumenPenentuPenempatan
BorangCadanganPenenpatanPelajar
BerkeperluanKhas.
(DiperolehidaripadaPegawaiKhas, PendidikanKhas, PPD)
Tidak
Murid
Berkeperluan
Khas
Pemeriksaan
Perubatan
LINUS
Tidak
Ya
24. KANDUNGAN MODUL LITERASI
25. KONSTRUK YANG DIUJI DALAM LITERASI
26. KANDUNGAN MODUL NUMERASI
27. KONSTRUK YANG DIUJI DALAM NUMERASI