kewafatan nabi

Download Kewafatan Nabi

Post on 06-Jul-2018

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Kewafatan Nabi

  1/22

  @WikiNewPageEditViewToolsHelp

  SignUp

  SignIn

  Create New Page Create New Page from Copy Create your new wiki  Edit tis page Copy from tis page !ename

   "tta# $Upload% &ile Edit 'enu Newest Cange History !eferer  Tra#k(a#k  Page )ist Tag Cloud !SS*+, !SS-+,  Sear#  @Wiki .uide &"/0a(out @wiki &"/0a(out Editting &"/0a(out !egister Update Infomation !elease Plan

  1"1 2,+ S"3IT 4"N W"&"TN5" N"1I

  1"1 2,+ S"3IT 4"N W"&"TN5" N"1I

  'en#eriterakan sakit dan wafatnya Na(i6 termasuk se7ara na(i8na(i palsu diawal

  se7ara Islam dan penun7ukkan "(u 1akr untuk men7adi imam solat

  !en#ana ekspedisi ke !umawi

  I1"4"H a7i perpisaan kini suda selesai9 dan suda ti(a pula saatnya puluan

  ri(u orang yang menyertai Na(i dalam i(ada ini akan pulang ke ruma masing8

  masing+ Penduduk Na7d pulang mendaki dataran tinggi9 penduduk Tiama ke

  daera pantai dan penduduk 5aman dan Had:ramaut serta daera8daera

  sekitarnya menu7u ara selatan+ Na(i dan saa(at8saa(at pun (ertolak menu7u

  'edina+

  1ila mereka suda sampai dan menetap lagi di kota itu9 keadaan seluru

  semenan7ung suda aman+ Tetapi9 yang masi selalu men7adi pikiran (uat

  'uammad iala soal (e(erapa daera yang masi di (awa kekuasaan !umawi

  dan Persia di daera Syam9 'esir dan Irak+ 4ari piak seluru 7a:ira itu kini suda tidak ada apa8apa lagi+ ;rang se#ara (er(ondong8(ondong datang memeluk agama

   "lla9 perutusan datang (erturut8turut ke 5atri( menyatakan kesetiaannya9

  menyatakan keendaknya (ernaung di (awa (endera Islam9 dan semua orang

  suda mengga(ungkan diri kepadanya ketika dalam i(ada a7i perpisaan itu+

  !a7a8ra7a "ra( dengan daeranya masing8masing itu (etapa takkan iklas kepada

  http://atwiki.com/ http://rasulullahsaw.atwiki.com/signup http://rasulullahsaw.atwiki.com/signin http://rasulullahsaw.atwiki.com/new/ http://rasulullahsaw.atwiki.com/copy http://atwiki.com/ http://rasulullahsaw.atwiki.com/edit/BAB%2030.%20SAKIT%20DAN%20WAFATNYA%20NABI http://rasulullahsaw.atwiki.com/copy2/23.html http://rasulullahsaw.atwiki.com/copy2/23.html http://rasulullahsaw.atwiki.com/rename/BAB%2030.%20SAKIT%20DAN%20WAFATNYA%20NABI http://rasulullahsaw.atwiki.com/upload/BAB%2030.%20SAKIT%20DAN%20WAFATNYA%20NABI http://rasulullahsaw.atwiki.com/edit/Menu http://rasulullahsaw.atwiki.com/diff/BAB%2030.%20SAKIT%20DAN%20WAFATNYA%20NABI http://rasulullahsaw.atwiki.com/history/BAB%2030.%20SAKIT%20DAN%20WAFATNYA%20NABI http://rasulullahsaw.atwiki.com/ref/23.html http://rasulullahsaw.atwiki.com/trackback/23.html http://rasulullahsaw.atwiki.com/list http://rasulullahsaw.atwiki.com/tag http://rasulullahsaw.atwiki.com/tag http://rasulullahsaw.atwiki.com/feeds/rss10.xml http://rasulullahsaw.atwiki.com/feeds/rss20.xml http://rasulullahsaw.atwiki.com/search http://help.atwiki.com/ http://help.atwiki.com/page/FAQ%252Fabout%20@wiki http://help.atwiki.com/page/FAQ%252Fabout%20Editting http://help.atwiki.com/page/FAQ%252Fabout%20Register http://help.atwiki.com/page/Update%20Information http://help.atwiki.com/page/Release%20Plan http://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2030.%20SAKIT%20DAN%20WAFATNYA%20NABI http://rasulullahsaw.atwiki.com/signup http://rasulullahsaw.atwiki.com/signin http://rasulullahsaw.atwiki.com/new/ http://rasulullahsaw.atwiki.com/copy http://atwiki.com/ http://rasulullahsaw.atwiki.com/edit/BAB%2030.%20SAKIT%20DAN%20WAFATNYA%20NABI http://rasulullahsaw.atwiki.com/copy2/23.html http://rasulullahsaw.atwiki.com/rename/BAB%2030.%20SAKIT%20DAN%20WAFATNYA%20NABI http://rasulullahsaw.atwiki.com/upload/BAB%2030.%20SAKIT%20DAN%20WAFATNYA%20NABI http://rasulullahsaw.atwiki.com/edit/Menu http://rasulullahsaw.atwiki.com/diff/BAB%2030.%20SAKIT%20DAN%20WAFATNYA%20NABI http://rasulullahsaw.atwiki.com/history/BAB%2030.%20SAKIT%20DAN%20WAFATNYA%20NABI http://rasulullahsaw.atwiki.com/ref/23.html http://rasulullahsaw.atwiki.com/trackback/23.html http://rasulullahsaw.atwiki.com/list http://rasulullahsaw.atwiki.com/tag http://rasulullahsaw.atwiki.com/feeds/rss10.xml http://rasulullahsaw.atwiki.com/feeds/rss20.xml http://rasulullahsaw.atwiki.com/search http://help.atwiki.com/ http://help.atwiki.com/page/FAQ%252Fabout%20@wiki http://help.atwiki.com/page/FAQ%252Fabout%20Editting http://help.atwiki.com/page/FAQ%252Fabout%20Register http://help.atwiki.com/page/Update%20Information http://help.atwiki.com/page/Release%20Plan http://rasulullahsaw.atwiki.com/page/BAB%2030.%20SAKIT%20DAN%20WAFATNYA%20NABI http://atwiki.com/

 • 8/18/2019 Kewafatan Nabi

  2/22

  Na(i dan kepada agamanya9 7ika ole Na(i yang ummi itu mereka di(iarkan tetap

  dengan kekuasaannya dan dalam kemerdekaannya sendiri pula< 1ukanka 1ad8an

  8 .u(ernur Persia di 5aman 8 di(iarkannya dalam kekuasaan itu tatkala ia

  menyatakan keislamannya dan le(i menyukai kesatuan wilaya "ra( itu dan

  mem(uang penyem(aan api Persia= Tim(ulnya gerakan8gerakan sema#am

  pem(erontakan yang diadakan ole (e(erapa orang di sepan7ang 7a:ira9 tidak

  sampai akan menganyutkan Na(i dalam pemikirannya atau akan menim(ulkan

  rasa kuatir dalam ati9 setela ternyata pengaru agama (aru ini suda terse(ar ke

  segenap pen7uru9 semua wa7a mengadap anya kepada "lla 5ang 'aa 3uasa9

  kal(u (eriman anya kepada "lla 5ang 'aa Esa+

  Itu se(a(nya9 tatkala ada tiga orang yang mendakwakan diri se(agai na(i9 ole 'uammad tidak (anyak diiraukan+ 'emang ada (e(erapa ka(ila yang

  (er7auan dari 'eka 8 (egitu mengetaui 'uammad mendapat sukses dengan

  a7arannya itu 8 #epat8#epat pula mereka menyam(ut orang yang datang

  mendakwakan diri na(i dari ka(ila mereka itu9 dengan arapan mereka akan

  mendapatkan nasi( seperti yang ada pada /uraisy9 meskipun ka(ila8ka(ila ini9

  karena letaknya yang 7au dari pusat agama (aru9 tidak mengetaui keadaan yang

  se(enarnya+ "kan tetapi a7akan kepada ke(enaran Tuan itu suda (enar8(enar

  (erakar di tana "ra(+ Tidak muda orang akan dapat melawannya+ "pa yang tela

  dialami 'uammad demi menyampaikan a7aran ini9 (eritanya suda sampai ke

  mana8mana+ 3iranya takkan ada orang yang sanggup memikul (e(an ini9 selain

  putera "(dulla itu+ Setiap ada orang endak mendakwakan diri dengan dasar

  kepalsuan9 pasti kepalsuan itu akan segera ter(ongkar+ Setiap ada orang yang

  mendawakan kena(ian tidak perna ia dalam nasi(nya akan mendapat sukses

  se#ara (erarti+

  4atang Tulaia 8 pemimpin 1anu "sad9 sala seorang palawan "ra( dalam perang dan yang (erkuasa di Na7d 8 mendakwakan diri9 (awa dia seorang na(i dan rasul9

  dan ia memperkuat dakwaannya itu dengan mem(uat ramalan mengenai se(ua

  tempat sum(er air9 ketika golongannya itu dalam per7alanan ampir mati keausan+

  Tetapi selama 'uammad masi idup ia tidak (erani mengadakan

  >pem(erontakan> dan (aru ia mengadakan pem(erontakan itu setela !asululla

  (erpulang ke ramatulla+ Pem(angkangan Tulaia ini ole 3alid (in8?l8Walid

 • 8/18/2019 Kewafatan Nabi

  3/22

  dian#urkan dan dia sendiri kem(ali lagi ke piak 'uslimin dan men7adi orang Islam

  yang (aik+

  uga 'usailima9 7uga "swad al8?"nsi9 yang selama idup Na(i9 tidak le(i (aik

  daripada nasi( Tulaia+ 'usailima ini perna mengirim surat kepada Na(i dengan

  mengatakan (awa dia na(i9 dan >Separo (umi ini (uat kami dan yang separo

  lagi (uat /uraisy6 tapi /uraisy adala golongan yang tidak suka (erlaku adil+>

  Setela surat itu di(a#a kedua orang utusan 'usailima itu ole Na(i ditatapnya9 dan

  endak mem(erikan kesan kepada mereka9 (awa Na(i akan menyuru supaya

  mereka di(unu9 kalau tidak karena memang adanya ketentuan (awa para utusan

  arus di7amin keselamatannya+ 3emudian Na(i mem(alas surat 'usailima dengan mengatakan ia suda mendengarkan isi suratnya dengan segala ke(oongannya

  itu9 dan (awa (umi ini kepunyaan "lla yang akan diwarisi ole am(a8am(a

  yang (er(uat ke(aikan+ 4an salam (agi orang yang mengikut (im(ingan yang

  (enar+

   "dapun "swad al8?"nsi 8 penguasa 5aman sesuda 1ad8an meninggal 8 orang ini

  mendakwakan se(agai ali siir dan menga7ak orang dengan sem(unyi8sem(unyi+

  3arena suda merasa dirinya se(agai orang penting di daera selatan9 wakil

  'uammad yang di 5aman diusirnya9 dan dia pergi lagi ke Na7ran9 anak 1ad8an di

  sana di(ununya9 isterinya dikawini dan singgasana diwarisinya+ Ia endak

  menye(arkan pengarunya di kawasan itu+ Tapi (aaya ini tidak (anyak

  mempengarui pikiran 'uammad+ 4alam al ini tidak le(i ia anya mengutus

  orang kepada wakilnya* di 5aman dengan perinta supaya "swad dikepung atau

  di(unu+ Sekali lagi kaum 'uslimin di 5aman (erasil memal#sa "swad9 dan dia

  sendiri mati di(unu isterinya sendiri se(agai (alasan atas di(ununya anak 1ad8

  an suaminya yang dulu+

  AAA

 • 8/18/2019 Kewafatan Nabi

  4/22

  Sekem(alinya dari i(ada a7i perpisaan9 pikiran dan peratian 'uammad tertu7u

  ke (agian utara9 se(a( daera selatan suda tidak perlu dikuatirkan lagi+

  Se(enarnya se7ak ter7adinya ekspedisi 'u?ta9 dan 'uslimin kem(ali dengan

  mem(awa rampasan perang