kawalan motor

Click here to load reader

Post on 17-Jul-2016

109 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

untuk bacaan

TRANSCRIPT

 • BAB 1BAB 1

  MOTOR AUMOTOR AU

 • PENGENALANPENGENALAN

  Perkataan Perkataan mesinmesin menunjukkanmenunjukkan kepadakepada motor motor sertaserta penjanapenjana. .

  Motor Motor digunakandigunakan sebagaisebagai peneranganpenerangan keranakeranadalamdalam aplikasiaplikasi industriindustri motor motor merupakanmerupakanpenggerakpenggerak utamautama sesebuahsesebuah mesinmesinpembuatanpembuatan..

  PenjanaPenjana selalunyaselalunya digunakandigunakan untukuntukmenghasilkanmenghasilkan tenagatenaga elektrikelektrik semasasemasabekalanbekalan kuasakuasa terputusterputus..

 • APA MAKSUD MOTOR ? APA MAKSUD MOTOR ?

  APA MAKSUD PENJANA ?APA MAKSUD PENJANA ?

 • PENGENALANPENGENALAN

  DEFINASI MOTORDEFINASI MOTOR BekalanBekalan diberikandiberikan oleholeharusarus elektrikelektrik dandan iniini akanakan menghasilkanmenghasilkandayakilasdayakilas untukuntuk memutarkanmemutarkan pergerakanpergerakanmekanikalmekanikal jenisjenis putaranputaran..

  DEFINASI PENJANADEFINASI PENJANA DipacuDipacu oleholeh mesinmesinjenisjenis mekanikalmekanikal dandan akanakan menjanakanmenjanakanvoltanvoltan yang yang menghasilkanmenghasilkan pengaliranpengaliran arusarusdidi dalamdalam litarlitar elektrikelektrik..

 • PENGENALANPENGENALANPENGELASAN MOTOR JENIS AUPENGELASAN MOTOR JENIS AU

  MERUJUK KEPADA PRINSIP OPERASIMERUJUK KEPADA PRINSIP OPERASI

  Motor Segerak Motor Segerak biasa, superbiasa, super

  Motor Tak Segerak Motor Tak Segerak Motor Aruhan Motor Aruhan -- sangkar tupaisangkar tupai

  -- slip ringslip ring Motor Commutator Motor Commutator -- siri (universal)siri (universal)

  -- compensated (konduktif / compensated (konduktif / induktif)induktif)

  -- piraupirau-- repulsion (lurus)repulsion (lurus)

 • PENGENALANPENGENALANPENGELASAN MOTOR JENIS AUPENGELASAN MOTOR JENIS AU

  MERUJUK KEPADA KELAJUANMERUJUK KEPADA KELAJUAN Kelajuan tetapKelajuan tetap Kelajuan berubahKelajuan berubah--ubahubah Kelajuan boleh larasKelajuan boleh laras

  MERUJUK KEPADA CIRI STRUKTUR MERUJUK KEPADA CIRI STRUKTUR BINAANBINAAN

  BukaBuka TutupTutup Separuh tutupSeparuh tutup Ventilated (mempunyai pengaliran udara)Ventilated (mempunyai pengaliran udara) Pipe ventilated (pengaliran udara jenis paip)Pipe ventilated (pengaliran udara jenis paip) Riverted frame eye (bingkai mata Riverted frame eye (bingkai mata jenisjenis rivet)rivet)

 • PENGENALANPENGENALAN

  KEGUNAANKEGUNAAN1.1. motor au 1 motor au 1 fasafasa dalamdalam perkakasanperkakasan

  rumahrumah..2.2. motor au 3 motor au 3 fasafasa dalamdalam pampam, , kipaskipas, ,

  pemampatpemampat dlldll..

  KEGUNAAN UMUMKEGUNAAN UMUM -- Motor au Motor au banyakbanyakdigunakandigunakan didi industriindustri disebabkandisebabkan mudahmudahuntukuntuk mendapatkanmendapatkan kuasakuasa au.au.

 • PENGENALANPENGENALAN

  PRINSIP AMPRINSIP AMPenukaranPenukaran tenagatenaga elektrikelektrik kepadakepada tenagatenagamekanikalmekanikal berlakuberlaku dalamdalam bahagianbahagian putaranputaran motor. motor.

  DiDi dalamdalam motor atmotor at t.et.e diperolehidiperolehi terusterus((konduksikonduksi) ) kepadakepada armature armature melaluimelalui berusberus dandanpenukartertibpenukartertib..

  DiDi dalamdalam motor aumotor au rotor rotor tidaktidak menerimamenerima t.et.esecarasecara konduksikonduksi tetapitetapi secarasecara aruhanaruhan..

 • PENGENALANPENGENALAN

  Cara Cara aruhanaruhan ialahialah caracara bagaimanabagaimanapengubahpengubah dapatdapat memperolehimemperolehi tenagatenaga padapadabahagianbahagian sekundernyasekundernya daridari bahagianbahagianprimer.primer.

  Motor Motor aruhanaruhan pelbagaipelbagai fasafasa merupakanmerupakanmotor motor terbanyakterbanyak digunakandigunakan didi dalamdalamindustriindustri..

 • PENGENALANPENGENALAN KelebihanKelebihan

  1.1. BinaanBinaan mudahmudah, , tahantahan lasaklasak sertaserta kukuhkukuh((terutamaterutama motor motor sangkarsangkar tupaitupai))

  2.2. HargaHarga murahmurah dandan keboleharapankeboleharapan tinggitinggi3.3. KecekapanKecekapan tinggitinggi. . PadaPada keadaankeadaan normal, normal,

  tiadatiada berusberus diperlukandiperlukan dandan akanakan kurangkankurangkankehilangankehilangan geserangeseran..

  4.4. FaktorFaktor kuasakuasa baikbaik5.5. PenyelenggaraanPenyelenggaraan minimumminimum6.6. DapatDapat memulakanmemulakan putaranputaran daridari keadaankeadaan

  pegunpegun dandan tidaktidak memerlukanmemerlukan pemulapemula motor motor tambahantambahan..

 • PENGENALANPENGENALAN

  KelemahanKelemahan1.1. KelajuannyaKelajuannya tidaktidak bolehboleh diubahdiubah @ @ laraslaras tanpatanpa

  mengorbankanmengorbankan kecekapannyakecekapannya..2.2. SamaSama sepertiseperti motor at motor at jenisjenis piraupirau. .

  KelajuannyaKelajuannya menurunmenurun dengandengan bebanbeban yang yang menambahmenambah..

  3.3. DayakilasDayakilas permulaannyapermulaannya adalahadalah lebihlebih rendahrendahberbandingberbanding motor motor piraupirau motor at.motor at.

 • MOTOR AUMOTOR AUKELAJUAN SEGERAKKELAJUAN SEGERAK

  Medan stator berputar pada kelajuan Medan stator berputar pada kelajuan yang dinamakan yang dinamakan kelajuan segerakkelajuan segerak..

  Kelajuan segerak bergantung kepada Kelajuan segerak bergantung kepada faktorfaktor::

  1.1. FrekuensiFrekuensi arusarus bekalanbekalan2.2. BilanganBilangan kutubkutub3.3. AmplitudAmplitud voltanvoltan bekalanbekalan4.4. AmplitudAmplitud voltanvoltan statorstator5.5. SaizSaiz bebanbeban dandan kapasitorkapasitor @ @ aruhanaruhan

 • MOTOR AUMOTOR AUKELAJUAN SEGERAKKELAJUAN SEGERAK

  PengiraanPengiraanNs = Ns = 120 f120 f

  PPdi mana di mana NsNs = kelajuan medan stator atau kelajuan = kelajuan medan stator atau kelajuan

  segerak (p.p.m / pusingan per minit)segerak (p.p.m / pusingan per minit)ff = frekuensi (Hz / Hertz)= frekuensi (Hz / Hertz)PP = bilangan kutub magnetik yang dihasilkan = bilangan kutub magnetik yang dihasilkan

  oleh belitan tiga fasaoleh belitan tiga fasa

 • MOTOR AUMOTOR AUKELAJUAN SEGERAKKELAJUAN SEGERAK

  ContohContohKirakan kelajuan segerak bagi motor aruhan Kirakan kelajuan segerak bagi motor aruhan tiga fasa yang mempunyai tiga fasa yang mempunyai 20 kutub20 kutub per fasa per fasa apabila ianya disambungkan kepada apabila ianya disambungkan kepada 50 Hz50 Hzdaripada sumber bekalan.daripada sumber bekalan.

  PenyelesaianPenyelesaianNsNs == 120 f / P120 f / P == 120 x (50 / 20)120 x (50 / 20)

  == 300 p.p.m300 p.p.m

 • MOTOR AUMOTOR AUKEGELINCIRAN (SLIPKEGELINCIRAN (SLIP))

  Perbezaan antara kelajuan stator dengan Perbezaan antara kelajuan stator dengan kelajuan rotor dipanggil gelinciran. kelajuan rotor dipanggil gelinciran.

  Ns merupakan kelajuan segerak bagi medan Ns merupakan kelajuan segerak bagi medan berputar bukannya kelajuan rotor. Rotor berputar bukannya kelajuan rotor. Rotor sentiasa berputar pada kelajuan yang sentiasa berputar pada kelajuan yang kurang sedikit dari kelajuan segerak kurang sedikit dari kelajuan segerak sebanyak 2% hingga 5% dan bergantung sebanyak 2% hingga 5% dan bergantung kepada beban mekanik yang tersambung kepada beban mekanik yang tersambung pada motor.pada motor.

 • MOTOR AUMOTOR AUKEGELINCIRAN (SLIPKEGELINCIRAN (SLIP))

  PengiraanS = Ns - Nr

  Nsdi manaS = gelinciranNs = kelajuan segerak (p.p.m)Nr = kelajuan rotor (p.p.m)

  S=0 pada keadaan tanpa beban (rotor berputar pada kelajuan segerak

  S=1 pada keadaan rotor pegun / diam / terkunci

 • MOTOR AUMOTOR AUKEGELINCIRAN (SLIPKEGELINCIRAN (SLIP))

  ContohContohMotor aruhan Motor aruhan 6 kutub6 kutub diuja oleh sumber bekalan tiga fasa, diuja oleh sumber bekalan tiga fasa, 60 Hz60 Hz. Jika . Jika kelajuan beban penuh adalah kelajuan beban penuh adalah 1140 p.p.m1140 p.p.m, kirakan kegelinciran (, kirakan kegelinciran (slipslip).).

  PenyelesaianPenyelesaian

  Kelajuan segerak motor :Kelajuan segerak motor : NsNs = 120 f / P= 120 f / P= 120 x (60 / 6)= 120 x (60 / 6)= 1200 p.p.m= 1200 p.p.m

  Perbezaan kelajuan kegelinciranPerbezaan kelajuan kegelinciran : Ns : Ns -- Nr = 1200 Nr = 1200 11401140= 60 p.p.m= 60 p.p.m

  Maka, kegelinciran (Maka, kegelinciran (slipslip)) :: S = (Ns S = (Ns Nr) / NsNr) / Ns= 60 / 1200= 60 / 1200= 0.05 atau 5%= 0.05 atau 5%

 • MOTOR AUMOTOR AUFREKUENSI KEGELINCIRANFREKUENSI KEGELINCIRAN

  Semasa motor dihidupkan, arus mengalir dalam belitan Semasa motor dihidupkan, arus mengalir dalam belitan stator dan menghasilkan medan magnet yang berputar stator dan menghasilkan medan magnet yang berputar pada kelajuan yang sama dengan kelajuan segerak. pada kelajuan yang sama dengan kelajuan segerak.

  Ketika rotor masih berada dalam keadaan pegun, medan Ketika rotor masih berada dalam keadaan pegun, medan magnet berputar pada kelajuan merentasi pengalir rotor magnet berputar pada kelajuan merentasi pengalir rotor dan menghasilkan daya gerak elektrik (d.g.e) serta arus dan menghasilkan daya gerak elektrik (d.g.e) serta arus yang tinggi dalam pengalir rotor.yang tinggi dalam pengalir rotor.

  Frekuensi arus dan d.g.e rotor semasa rotor berkeadaan Frekuensi arus dan d.g.e rotor semasa rotor berkeadaan pegun adalah sama dengan frekuensi bekalan. Tetapi pegun adalah sama dengan frekuensi bekalan. Tetapi apabila motor mula berputar dan semakin laju, nilai arus apabila motor mula berputar dan semakin laju, nilai arus dan d.g.e menjadi semakin rendah kerana arus dan d.g.e dan d.g.e menjadi semakin rendah kerana arus dan d.g.e rotor mempunyai magnitud dan frekuensi yang berkadar rotor mempunyai magnitud dan frekuensi yang berkadar dengan ke