isi kandungan

Download Isi Kandungan

If you can't read please download the document

Post on 13-Aug-2015

20 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA MELAYU

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURUNAMA NOMBOR KP KUMPULAN : LOGANAYAKI A/P PUNIACHI @ GANESAN : 700919-10-5498 : PRA B

NAMA & KOD KURSUS : PERKEMBANGAN BAHASA KANAK- KANAK (PRA 3104) NAMA PENSYARAH :PN.NORZAINI BT YANG :29 SEPTEMBER 2012

TARIKH SERAH TUGASAN

ISI KANDUNGAN

Penghargaan Isi Kandungan Soalan Tugasan Borang Kolaborasi 1.0 2.0 Pengenalan Kebudayaan Konsep Kepelbagaian Budaya di Malaysia

2.1.1 Bahasa 2.1.2 Agama & Adat Resam 2.1.3 Adat Resam Kaum Melayu 2.1.4 Adat Resam Kaum Cina 2.1.5 Adat Resam Kaum India 3.0 4.0 Festival & Perayaan Kepelbagaian Sosio-Budaya & Implikasinya dalam Pengajaran & Pembelajaran 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 Implikasi Terhadap Murid Implikasi Terhadap Sekolah Implikasi Terhadap Guru Cara Guru Menangani Implikasi Sosio-Budaya Rumusan / Cadangan Refleksi Kendiri Lampiran Bibliografi

PENGHARGAAN

Ketika mula mula tugasan ini diberi saya berasa tugasan ini amat mencabar dan sukar untuk saya lakukan. Perkara ini turut ditambah dengan keadaan saya yang cetek ilmu pengetahuan mengenai tugasan ini. Namun, nasib saya begitu baik sekali, dengan adanya mata pelajaran ini saya menjadi lebih mahir dalam ilmu berkaitannya. Disini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pn.Norzaini bt. Yang selaku pensyarah subjek Perkembangan Bahasa Kanak-kanak kerana memberi banyak tunjuk ajar, bimbingan serta keyakinan kepada saya untuk menyiapkan kerja kursus ini mengikut piawaian yang telah ditetapkan.

Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada suami saya yang banyak memberi sokongan kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini.Terima kasih juga tidak dilupakan kepada kawan kawan yang banyak membantu dan memberi sokongan serta tunjuk ajar kepada saya sepanjang menyiapkan tugasan ini.

Sesungguhnya, tanpa kerjasama dari semua pihak, maka kerja kursus ini mungkin tidak dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Kualiti hasil kerja kursus ini juga mungkin tidak akan memberangsangkan. Sekali lagi, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat.

Sekian, terima kasih.

1.0 PENDAHULUANTugas utama seorang pengajar atau guru adalah memudahkan pembelajaran para pelajar. Untuk memenuhi tugas ini, guru bukan sahaja harus dapat menyediakan suasana pembelajaran yang menarik dan harmonis, tetapi mereka juga menciptakan pengajaran yang berkesan. Ini bermakna guru perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang dapat merangsangkan minat pelajar di samping sentiasa memikirkan kebajikan dan keperluan pelajar. Dalam sesi pembelajaran, guru kerap berhadapan dengan pelajar yang berbeza dari segi kebolehan mereka. Hal ini memerlukan kepakaran guru dalam menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna, guru boleh menentukan pendekatan, memilih kaedah dan menetapkan teknik-teknik tertentu yang sesuai dengan

perkembangan dan kebolehan pelajar. Strategi yang dipilih itu, selain berpotensi memeransangkan pelajar belajar secara aktif, ia juga harus mampu membantu menganalisis konsep atau idea dan berupaya menarik hati pelajar serta dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Dalam merancang aktiviti mengajar yang berkesan dan bermakna kepada para pelajar, guru haruslah memikirkan terlebih dahulu tentang kaedah dan teknik yang akan digunakan. Pemilihan strategi secara bijaksana mampu menjamin kelicinan serta keberkesanan penyampaian sesuatu subjek atau modul.

2.0 TEORI PEMEROLEHAN BAHASAKajian mengenai bagaimana manusia memperoleh bahasa terangkum dalam disiplin psikolinguistik. Berdasarkan kajian secara empirikal, terdapat dua teori utama yang mengutarakan bagaimana manusia memperoleh bahasa. Teori pertama menyatakan bahawa bahasa diperoleh manusia secara behaviouris atau mekanis sementara teori yang kedua pula dikenali sebagai teori kognitif atau mentalis. Selain itu, teori interaksional juga tidak kurang pentingnya serta mempengaruhi pendekatan pengajaran dan pembelajaran bahasa. Justeru, seseorang guru bahasa wajar mengetahui teori-teori dan proses pemerolehan dan pembelajaran bahasa agar dapat menyampaikan pengajaran secara berkesan.

Pemerolehan bahasa ditakrifkan sebagai pengusaan bahasa oleh seseorang tanpa disedari atau dipelajari secara langsung. Seseorang itu tidak mendapat pendidikan secara formal untuk mempelajari sesuatu bahasa tetapi menmperolehnya daripada bahasa yang diucapkan oleh ahli-ahli masyarakat di persekitarannya. Proses pemerolehan bahasa berlaku dengan aktifnya pada kanak-kanak dalam lingkungan umur dua hingga enam tahun. Hasil penyelidikan mendapati bahawa pemerolehan bahasa yang paling kritikal di kalangan kanak-kanak adalah adalah antara umur satu hingga lima tahun (Awang Mohamad Amin, 1979). Seandainya jangka masa ini terlangkau, perkembangan bahasa kanak-kanak akan terhalang. Ahli-ahli psikolinguistik bersependapat bahawa kanak-kanak akan mengalami kesukaran untuk menguasai bahasa secara pemerolehan sesudah umur 13 tahun.Sebaliknya, kanak-kanak akan lebih cenderung menguasai bahasa melalui proses pembelajaran yang berat. Mutu bahasa yang diperoleh oleh kanak-kanak pada masa itu bergantung kepada bahasa yang mula-mula didedahkan kepadanya. Namun, ini tidak bermakna orang dewasa tidak memperoleh bahasa, tetapi pada kadar yang lebih perlahan berbanding dengan kanak-kanak (Krashen dan Terrell, 1983).

Pemerolehan bahasa pertama berlaku sejak manusia lahir lagi berbanding pemerolehan bahasa kedua yang berlaku melalui pembelajaran sesuatu bahasa. Bahasa pertama adalah bahasa kandung atau bahasa ibunda seseorang itu yang mula-mula didengar, ditutur dan dikuasai oleh kanak-kanak.. Misalnya seseorang yang lahir dalam sebuah keluarga yang berbangsa Melayu akan memperoleh bahasa pertamanya iaitu Bahasa Melayu dan berlaku secara tidak sedar serta melibatkan pendedahan terhadap input linguistik dalam persekitaran alamiah. Proses penguasaan bahasa pertama terbahagi kepada peringkat fonologi iaitu pengeluaran bunyi dan membiasakan diri

dengan bunyi-bunyi bahasa yang didengar. Sementara peringkat morfologi pula menggabungkan unit-unit bunyi agar menjadikan bunyi yang lebih bermakna dan peringkat sintaksis pula menggabungkan morfem-morfem menjadi frasa dan ayat yang bermakna. Bahasa Kedua didefinisikan sebagai bahasa yang kedua yang dipelajari oleh seseorang itu di samping bahasa kandung yang dia peroleh dan dipelajari untuk tujuantujuan tertentu serta berlaku secara formal berbanding pemerolehan bahasa pertama yang berlaku secara tidak formal.

Brooks (1964), menyatakan bahawa: Setiap orang yang bertutur telah menguasai bahasa ibundanya melalui ajukan dan analogi tanpa sebarang pertolongan daripada analisa, maka adalah wajar sebahagian daripada kebolehan ini akan menolongnya dalam mempelajari bahasa asing. (Pedagogi untuk Asas Pendidikan, 2003: 115) Oleh itu, adalah wajar bagi seseorang untuk memahami bahasa baru yang dipelajarinya misalnya seseorang yang dilahirkan dan dibesarkan dengan Bahasa Melayu, Bahasa Melayu yang diperoleh itu adalah secara semulajadi dengan membuat ajukan dan analogi tanpa pertolongan daripada analisa. Justeru, keadaan yang sama juga boleh diaplikasikan ketika mempelajari bahasa baharu sebagaimana cara yang telah digunakan semasa mempelajari bahasa ibundanya. Latih tubi menggalakkan kebolehan ini berfungsi. Sementara Chomsky pula mengatakan Mempelajari bahasa adalah satu proses menguasai dengan cara sedar akan pola-pola fonologi, sintaksis dan leksikal satu-satu bahasa itu. Teori ini menekankan kepentingan pemahaman murid akan struktur-struktur bahasa asing. Kekangan yang sering berlaku kepada bahasa kedua adalah kekurangan masa untuk mempelajari bahasa tersebut serta bahasa tersebut tidak dapat dipraktikkan dengan sepenuhnya. Pada masa yang sama, pembelajaran bahasa kedua ini adalah terhad kepada tujuan-tujuan yang tertentu sahaja dan keinginan belajar bahasa kedua tidak kuat walau sedar bahasa itu berguna. Untuk memenuhi keperluan tugasan ini saya telah membuat bacaan tentang Model pemerolehan pembelajaran iaitu Model Behavioris, Model Nativis dan Model Konstruktivis supaya saya dapat melakukan banding beza model-model tersebut .

3.0 Banding beza antara Model Pemerolehan3.1 Banding Beza Dari Aspek Tokoh

3.2

Banding Beza Dari Aspek Ciri-Ciri :

3.3

Banding Beza Dari Aspek Kajian Bahasa

3.4 Banding Beza Dari Aspek Teori

4.0 KAEDAH BERCERITADEFINISIKaedah bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar.Ia juga meningkatkan latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa.Kaedah bercerita meningkatkan penguasaan

kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dikalangan pelajar.Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncak dan kesudahan cerita. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak laku dan kawalan mata.Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan.

4.1 Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita ialah :1. 2. 3. 4. 5. Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid. Sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa. Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting. Latih bercerita seolah-olah guru berada dihadapan murid-murid sekurangkurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. 6. 7. 8. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa. Guru boleh menggunakan gambar, objek-objek sebenar atau lain-lain BBM. Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan.

4.2 Teknik Bercerita dalam Pengajaran dan Pembelajaran BahasaBercerita merupakan su