gmgf3013 - isi kandungan

Download Gmgf3013 - Isi Kandungan

Post on 13-Apr-2018

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/27/2019 Gmgf3013 - Isi Kandungan

  1/26

  GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN

  AWAM

  PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PDK): PENGUPAYAAN DAN PEMBANGUNAN

  KOMUNITI

  Pengenalan

  Pembangunan komuniti merujuk kepada usaha meningkatkan taraf hidup dan

  kesejahteraan serta kualiti hidup komuniti setempat. Usaha ini boleh dilaksanakan oleh

  komuniti sendiri atau komuniti bersama-sama dengan agen-agen pembangunan, pihak

  kerajaan ataupun bukan kerajaan. Pembangunan komuniti sebagai satu strategi

  pembangunan negara telah menghasilkan kejayaan, khususnya dalam program-program

  terancang. Kejayaan pembangunan komuniti ini banyak bergantung kepada penyertaan

  komuniti itu sendiri, di samping pendekatan-pendekatan sesuai yang dipraktikkan oleh

  pengamal-pengamal pembangunan komuniti. Perkongsian pengalaman di peringkat

  lapangan dapat membantu kecekapan perancangan dan pelaksanaan program-program

  pembangunan komuniti. Ini juga menampakkan keperluan-keperluan pendidikan dan

  latihan khusus untuk melahirkan pekerja-pekerja pembangunan komuniti yang mahir dan

  terlatih. Ini selaras dengan cabaran-cabaran yang telah dinyatakan dalam Wawasan !!

  dan juga sebagai cabaran dalam era globalisasi.

  Konsep Pemulian Dalam Komuni!i

  Pemulihan dalam Komuniti "P#K$ merupakan satu kaedah pembangunan komuniti untuk

  %KU di mana program pencegahan, pemulihan dan pembangunan boleh dilaksanakan

  dengan penglibatan aktif keluarga dan masyarakat setempat supaya dapat mengecapi

  peluang sama rata serta diintegrasikan dalam masyarakat.

  No.Matrik : 201785 1

 • 7/27/2019 Gmgf3013 - Isi Kandungan

  2/26

  GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN

  AWAM

  Ia merupakan satu lagi perkhidmatan atau &projek awam' yang diberikan oleh

  (abatan Kebajikan )asyarakat selain dari perkhidmatan untuk kanak-kanak, warga tua

  dan sebagainya.P#K menyediakan tempat dan memberi peluang kepada orang kurang

  upaya menjalani pemulihan, mengecapi peluang yang sama rata dan berinteraksi dengan

  masyarakat.

  Ianya dianggotai oleh ibubapa atau penjaga ahli keluarga golongan kurang upaya,

  pemimpin setempat, komuniti yang berminat dan penasihat bagi (awatankuasa Pemulihan

  #alam Komuniti ialah Pegawai Kebajikan )asyarakat #aerah dengan dibantu oleh

  Pegawai dari Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan "Pendidikan Khas$.

  *agi orang ramai yang berminat untuk menyumbang tenaga, idea dan kewangan

  bolehlah melibatkan diri secara aktif di dalam program-program yang dijalankan oleh

  Pemulihan #alam Komuniti yang berhampiran.

  +elain daripada itu, orang ramai juga digalakkan bekerjasama dengan ahli-ahli

  (awatankuasa Pemulihan #alam Komuniti bagi meningkatkan lagi keberkesanan program

  pemulihan di Pemulihan #alam Komuniti melalui perkongsian maklumat, idea dan lain-

  lain.

  (abatan Kebajikan )asyarakat bertanggungjawab dan berperanan seperti berikut

  *ayaran sewa premis.

  +aguhati Penyelia P#K- ),!!.!! sebulan.

  +aguhati Petugas P#K- )/!! sebulan.

  Peralatan.

  Utiliti.

  Program 0 akti1iti

  No.Matrik : 201785 2

 • 7/27/2019 Gmgf3013 - Isi Kandungan

  3/26

  GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN

  AWAM

  2laun Khas )3! bagi %KU yang mengikuti Program P#K.

  4atihan kepada Penyelia dan Petugas P#K.

  Kerjasama dengan (I56 (Japan International Cooperation Agency)melalui

  +ukarelawan (%57

  Kerjasama dengan agensi Kerajaan, +wasta dan *adan *ukan Kerajaan.

  P#K8et www.pdknet.com.my

  O"#e$!i% PDK

  )engalakkan sikap prihatin, berdikari dan rasa tanggungjawab masyarakat

  tempatan dalam program pemulihan %KU.

  )engembleng sumber tempatan untuk pemulihan %KU.

  )engalakkan penggunaan cara yang mudah dan teknik yang diterima, murah dan

  efektif dan sesuai dengan keadaan setempat.

  )enggunakan infrastruktur organisasi tempatan yang sedia ada untuk memberi

  perkhidmatan.

  )engambil kira sumber ekonomi negara dan membolehkannya untuk diperluaskan

  perkhidmatan yang menyeluruh mengikut keperluan %KU.

  O"#e$!i% Pela$sanaan P&og&am PDK

  No.Matrik : 201785 3

  http://www.pdknet.com.my/http://www.pdknet.com.my/
 • 7/27/2019 Gmgf3013 - Isi Kandungan

  4/26

  GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN

  AWAM

  )eningkatkan kualiti hidup golongan orang kurang upaya ke tahap maksimum.

  )emberikan kesedaran kepada msyarakat setempat bahawa golongan masyarakat

  yang tidak berupaya perlukan bantuan.

  )emberi pengetahuan, kesedaran pemulihan kepada golongan orang kurang

  upaya, ahli keluarga dan saudara mara terdekat dalam pemulihan.

  )embentuk jawatankuasa bertindak di kalangan ahli keluarga, golongan

  profesional, sukarelawan dan komuniti tempatan dalam merencanakan program

  untuk golongan kurang upaya.

  )emulihkan %KU supaya boleh berfungsi sebagai orang biasa .

  )endekatkan perkhidmatan pemulihan dan inter1ensi awal untuk %KU di peringkat

  komuniti.

  )engurangkan penempatan jangka panjang yang menyebabkan %KU disisih atau

  dijauhkan dari keluarga dan masyarakat.

  )enyediakan peluang bagi %KU untuk membangunkan kebolehan dan kemahiran

  mengikut potensi mereka melalui sumber-sumber yang ada.

  )embolehkan integrasi sosial bagi golongan %KU yang mengurangkan sekatan

  fi9ikal, sosial, kebudayaan dan psikologi yang wujud antara ahli masyarakat dan

  golongan %KU.

  )enggalakkan penggunaan kaedah teknik pemulihan yang berkesan yang diterima

  masyarakat, sesuai dengan keadaan tempatan dan kemampuan

  No.Matrik : 201785 4

 • 7/27/2019 Gmgf3013 - Isi Kandungan

  5/26

  GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN

  AWAM

  A$!i'i!i PDK

  Kemahiran motor kasar.

  Kemahiran motor halus.

  Perkembangan sosial.

  Perkembangan bahasa.

  Pengurusan diri sendiri.

  Pra-menulis, membaca, mengira dan melukis.

  Kreati1iti - permainan, rekreasi dan lain-lain.

  4atihan 7okasional.

  :erapi mu9ik.

  *ersukan

  Program P#K *erteraskan Kepada ; )odel

  Home Base

  *en!&e Base

  *en!&e+Home Base

  Pelaksanaan program P#K boleh dilaksanakan dalam tiga kaedah iaitu

  No.Matrik : 201785 5

 • 7/27/2019 Gmgf3013 - Isi Kandungan

  6/26

  GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN

  AWAM

  , PDK i Pusa! (*en!&e Base)

  Program pemulihan %KU dijalankan di pusat P#K selama < jam sehari

  %KU akan datang ke pusat P#K untuk menjalani program pemulihan

  - PDK i .uma (Home Base)

  Program pemulihan dijalankan di rumah %KU yang tidak dapat hadir ke P#K

  kerana kecacatan yang dialaminya ataupun masalah pengangkutan

  Pekerja P#K akan ke rumah %KU untuk menjalankan latihan pemulihan.

  *ertugas < jam sehari

  Pelaksanaan P#K di rumah dapat dilaksanakan sekiranya lebih 3 %KU yang

  tidak hadir ke P#K kerana kecacatan atau masalah pengangkutan

  / PDK i Pusa! an i .uma (Kom"inasi)

  #ijalankan di pusat P#K selama < hari selama < jam sehari

  #alam seminggu, satu hari selama < jam akan dikhaskan untuk sesi ke rumah

  %KU untuk melihat perkembangan %KU setelah menjalani program pemulihan

  Konsep PDK 0One 1!op *en!&e00

  No.Matrik : 201785 6

 • 7/27/2019 Gmgf3013 - Isi Kandungan

  7/26

  GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN

  AWAM

  P#K =%ne +top 5entre== sebagai 'Focal Point'' kerana ianya satu program yang

  menggunakan pendekatan integrasi komuniti di setiap daerah dan negeri.

  )elalui P#K =%ne +top 5entre==, perkhidmatan kepada %KU akan disediakan di satu

  tempat bagi memudahkan mereka dan masyarakat setempat mendapatkan maklumat,

  khidmat nasihat dan keperluan semasa serta latihan yang bersesuaian.

  Peranan P#K >%ne +top 5entre==

  Pusat Inter1ensi 6wal %KU.

  Pusat +umber maklumat %KU.

  Pusat ujukan %KU.

  Pusat Pendaftaran %KU.

  Pusat 6d1okasi.

  Konsep PDK

  )endekatkan perkhidmatan pemulihan dan inter1ensi awal untuk %KU di peringkat

  komuniti tempatan

  )emastikan penyertaan penuh dan integrasi sosial %KU dalam keluarga dan

  komuniti

  )engurangkan penempatan jangka panjang di Institusi Pemulihan yang

  menyebabkan %KU disisihkan dari keluarga dan komuniti

  No.Matrik : 201785 7

 • 7/27/2019 Gmgf3013 - Isi Kandungan

  8/26

  GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN

  AWAM

  )enyediakan peluang untuk %KU membangunkan kebolehan dan kemahiran

  mengikut potensi yang ada dalam diri mereka.

  )embantu dalam mewujudkan masyarakat penyayang yang peka kepada keperluan

  %KU

  1e#a&a PDK

  +alah satu kaedah pemulihan yang diterima pakai oleh W?% dan juga (abatan Kebajikan

  )asyarakat )alaysia ialah kaedah Pemulihan #alam Komuniti "P#K$ berasaskan

  terjemahan asalnya 5ommunity *ased ehabilitation +ystem "5*$. Kaedah P#K ini

  telah dipelopori oleh tiga pakar perubatan dan juga physiotherapist W?% yang terdiri

  daripada 2. ?elandar, P. )endis dan @. 8elson yang telah menghasilkan sebuah manual

  yang pada peringkat drafnya setebal hampir ;!! muka.

  (abatan Kebajikan )asyarakat telah terlibat secara langsung dalam penyediaan

  manual tersebut ini apabila pada tahun A/; )alaysia telah diwakili oleh seorang

  Pegawai Kebajikan )asyarakat dan seorang Pegawai Perubatan untuk meneliti draf

  manual berkenaan dan seterusnya memberikan peluang menilai dan mengubahsuaikan

  pelaksanaan kaedah ini di suatu )esyuarat Kumpulan Pakar