isi kandungan demokrasi

Download Isi Kandungan Demokrasi

Post on 26-Feb-2018

226 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Isi Kandungan Demokrasi

  1/30

  1. PENGENALAN

  Perkataan demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, iaitu demos yang

  membawa maksud rakyat dankratos membawa maksud kuasa. Pengabungan kedua

  maksud ini membawa kepada maksud Kuasa Rakyat, dimana secara simboliknya

  kuasa terletak kepada rakyat sendiri bagi menentukan pemimpin dan ketua kerajaan

  mereka sendiri atau lebih ringkasnya lagi kerajaan untuk oleh rakyat untuk rakyat.

  Dalam sistem demokrasi, undang-undangdigubal samada oleh rakyatatauwakilyang

  dipilih oleh rakyat. Sebuah negaraatau kerajaan yang mengamalkan sistem demokrasi

  adalah dipanggil negara atau kerajaaan yang demokratik. Presiden merika yang ke-

  !" braham #inclon pernah berkata kerajaaan demokrasi adalah sebuah kerajaan$

  %of the people, by the people, and for the people 1ini menjelaskan bahawa kerajaan

  demokrasi secara totalnya adalah sebuah kerajaan rakyat. &ni dapat disokong melalui

  kenyataan 'oseph Schumpeter dimana$ that only a highly formal kind of

  democracy in which citizens vote in an electoral process for the purpose of

  selecting2.

  Demokrasi juga ditakri(kan sebagai satu corak pemerintahan yang dibuat

  berdsarakan sistem perwakilan. Dalam hal ini, bukan semua rakyat dalam sesebuah

  negara boleh berkumpul untuk membuat keputusan. )leh hal yang demikian rakyat

  terpaksa memilih dan melantik sekumpulan wakil rakyat yang akan mewakili mereka

  di dewan perundangan. pa yang dipraktikan oleh demokrasi sebenarnya

  membolehkan rakyat mengemukakan kehendak tanpa sebarang sekatan kepada wakil

  mereka. *agaimanapun, rakyat juga sedar bahawa kehendak dan pendapat daripada

  sebahagian besar rakyat perlu diambil kira sekurang-kurangnya tiga perempat

  daripada jumlah keseluruhan. Kekuatan (i+ikal rakyat ini bergantung pada kuasa

  mengundi yang ada pada diri mereka.

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Undang-undanghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Rakyathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Wakil_rakyathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Wakil_rakyathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Negarahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Rakyathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Wakil_rakyathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Negarahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
 • 7/25/2019 Isi Kandungan Demokrasi

  2/30

  *erdasarkan pemahaman tersebut, demokrasi dapat ditakri(kan sebagai

  pemerintahan rakyat, iaitu pemerintahan yang dibentuk dan dijalankan atas kehendak

  rakyat. *entuk politik dalam pemerintahan demokrasi adalah dimana kekuasaan

  pemerintahannya berasal dari rakyat, kekuasaan tersebut dapat diperoleh melalui

  pemilihan yang dilakukan oleh rakyat sendiri dari sistem pilihanraya yang dilakukan

  secara berpenggal untuk dipilih menjadi wakil kepada Rakyat. &ni adalah disebabkan

  bukan semua rakyat dalam sesebuah egara dapat berkumpul dalam sesuatu masa

  untuk sama-sama membuat keputusan secara kolekti(. )leh yang demikian rakyat

  terpaksa memilih atau melantik sekumpulan wakil rakyat yang akan mewakili mereka

  di dewan perundangan disamping amalan demokrasi membolehkan rakyat

  mengemukakan kehendak mereka tanpa sebarang sekatan kepada wakil mereka.

  Ramai yang yang sedar bahawa amalan demokrasi tidak semestinya

  mendatangkan kebahagiaan ataupun kemajuan dalam nilai hidup manusia amnya.

  Sebaliknya, ramai pemimpin politik yang telah mendapat (aedah daripada amalan

  demokrasi seperti pilihanraya yang bebas kemudian menaja sekatan terhadap hak asasi

  rakyat belum matang lagi. 'usteru, terdapat juga *arat yang sudah maju sering kali

  mengatakan demokrasi tidak sesuai bagi negara bahawa negara tertentu tidak

  mengamalkan pemerintahan demokrasi untuk membebaskan negara tersebut agar

  demokrasi mengikut model mereka dapat diamalkan.

 • 7/25/2019 Isi Kandungan Demokrasi

  3/30

  2. KEWUJUDAN DEMOKRASI

  kibat daripada proses eolusi masyarakat pada abad ke-! dan ke-/0 maka

  wujud ideology demokrasi. ntara perkara penting yang dalam pertubuhan demokrasi

  adalah pembangunan teknologi yang banyak mempengaruhi ekonomi dan kehidupan

  social serta perubahan dalam kepercayaan dan agama yang menyakinkan rakyat

  memilih corak pemerintahan yang berpandukan prinsip demokrasi. Di mana

  perubahan dalam kepercayaan menentang pemimpin bukan lagi satu kesalahan agama

  kerana pemimpin bukan lagi satu jelmaan tuhan atau dewa yang perlu dipatuh

  sebilang masa. Kegagalan pemerintah yang bersi(at autotitarian dan penyalahgunaan

  kuasa oleh mereka dikalangan golongan atasan sudah cukup memberi ruang kepada

  ideologi demokrasi mengambil alih sistem sedia ada. Reolusi Perancis !12-!1

  misalnya menampakkan bagaimana rakyat yang majoriti golongan petani dan buruh

  telah bosan dan benci akan hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah kepada

  golongan bangasawan serta gereja katolik dan atas keinginan rakyat untuk bebas

  beragama dan juga kesaksamaan dari segi social, politik dan ekonomi sehingga

  membawa kepada pertubuhan republik bercirikan demokrasi liberal.3

  Rajah 1-Penyerbuan Ba!"##e 1$ Ju#a" 1%&'

 • 7/25/2019 Isi Kandungan Demokrasi

  4/30

  4enurut 'ames *ryce,5 langkah awal ke arah ideology demokrasi bukan muncul

  daripada mana-mana doktrin dimana manusia sah memerintah. Pemberontakan dalam

  kalangan kaum buruh dan kelas bawahan berlaku kerana manusia menginginkan

  pemerintahan yang baik dan bukanya ingin memerintah secara sendiri. 4enurutnya

  lagi perkembangan kerajaan yang terkenal dalam dunia moden bergantung kepada

  empat perkara iaitu 6

  a7 Pengaruh idea agama

  b7 Keadaan kurang puas hati dengan corak pemerintahan raja atau oligarki

  c7 Keadaan politik

  d7 Social yang tidak stabil

  Demokrasi dipercayai dapat memberikan seseorang indiidu kebebasan yang

  menyeluruh dan kedudukan yang terjamin. &ndiidu yang berkelayakan digalakkan

  menjadi calon bagi sesebuah parti politik untuk menjadi wakil rakyat. egara-negara

  autoritarian dan demokratik memberikan kedudukan yang setara( dalam hak-hak asasi.

  Kebebasan dan persamaan hak lebih mudah didapati di negara demokrasi di mana

  outoritarian mula berkembang. 8idak semua negara menerapkan demokrasi yang

  sama, kerana kebanyakan negara masing-masing mengadaptasikan corak

  pemerintahan berlainan kerana mempunyai unsur latarbelakang masyarakat berlainan

  untuk disesuaikan dengan sistem pemerintahan demokrasi yang dipraktikan. Pada

  +aman moden sekarang, pelaksanaan demokrasi tidak lagi bersi(at demokrasi langsung

  namun bersi(at demokrasi secara perwakilan. &ni adalah disebabkan pada +aman

  sekarang, alur lapis sosio masyrakat dalam negara tidak seperti di+aman Yunani Kuno

  atau di +aman reolusi 9ropah dahulu kerana jumlah penduduk setiap negara adalah

  ramai dan setiap rakyat meliputi pelbagai lapis struktur bangsa yang mempunyai

  pelbagai kepentingan.

  (. JENIS-JENIS AMALAN DEMOKRASI

 • 7/25/2019 Isi Kandungan Demokrasi

  5/30

  (.1 DEMOKRASI LIBERAL

  Demokrasi liberal merupakan satu amalan demokrasi yang unggul serta utama

  dalam sistem demokrasi. Dalam sistem ini kerajaan daripada rakyat dan

  bertangungjawab kepada rakyat dimana kerajaan menjalankan tugas melalui badan-

  badan tertentu yang menilai supaya dasar kerajaan dapat dijalankan dengan lancar.

  :ntu mencapai hasrat ini, pilihanraya yang bermusim dijalankan. Demokrasi

  liberal juga adalah satubentuk kerajaandemokrasi melalui perwakilandimana

  perwakilan membuat keputusan yang berlandaskan undang-undangyang tertakluk

  kepadaperlembagaanyangliberal. Perlembagaan ini adalah melindungi hak

  hakdankebebasanrakyat dengan membataskan kuasa pihak majoriti untuk mengatasi

  kuasa minoriti.;

 • 7/25/2019 Isi Kandungan Demokrasi

  6/30

  sistem desentralisasi, iaitu membahagikan kuasa kepada beberapa peringkat seperti

  peringkat negeri dan daerah sperti yang diamalkan oleh merika Syarikat dan di

  4alaysia walaupun ia satu proses yang melambatkan rundingan tetapi ia amat penting

  kerana melibatkan rakyat yang ramai.

  Rajah 2-Pe)ahan *"#ayah P"#"hanraya +" A,er"a Syar"a!

  egara &ndonesia pernah mengamalkan sistem Demokrasi ini, namun hanya dapat

  bertahan selama tahun sahaja iaitu dari tahun !;0 sehingga !;. Semasa

  pelaksanaan sistem ini demokrasi ini banyak parti-parti politik telah lahir kerana

  berdasarkan sistem ini yang merelakan pelbagai pertubuhan parti bagi mewakili

  segenap rakyat. &ni adalah bagi meniru cara sistem politik barat dan diaplikasikan

  dalam sistem politik dan gaya pemerintahan di &ndonesia pada tersebut. Pemerintahan

  Republik &ndonesia semasa tempoh tersebut di perintah oleh seorang Perdana 4enteri

  yang bertanggungjawab kepada ahli kabinetnya dan juga kepada parlimen.

  Pergolakan di daerah-daerah &ndonesia ditambah lagi dengan kewujudan dewan

 • 7/25/2019 Isi Kandungan Demokrasi

  7/30

  perwakilan begitu banyak menyebabkan pelbagai (ahaman wujud dan mencetuskan

  pemberontakan di beberapa wilayah di &ndonesia. kibatnya pada ; 'ulai !;,

  Republik &ndonesia beralih daripada mengamalkan sistem Demokrasi #iberal kepada

  Sistem Demokrasi 8erpimpin kerana rakyatnya belum bersedia mengamalkan sistem

  Demokrasi liberal.

  (.2 DEMOKRASI BERPARLIMEN

 • 7/25/2019 Isi Kandungan Demokrasi

  8/30

  Dalam sistem berpalimen, badan perundangan yang tertinggi kuasanya ialah

  parlimen. egara-negara yang mengamalkan sistem ini ialah *ritain, 'epun, 4alaysia,

  dan &ndia. Parlimen terdiri daripada ahli-a