hubungan buruh

Click here to load reader

Post on 16-Apr-2017

142 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PowerPoint Presentation

HUBUNGAN BURUH

Nama ahli kumpulan:Pn.P.KalyaniPn.A.ChitraCik.P.HeamalathaPn.Rajeswary

Muncul ketika era perindustrian

Zaman Awal (Pre-industrialization) Master - ServantOrang bekerja bergantung kepada majikan untuk perlindungan dan naungan- Bersifat autokratik dan unilateral

Contoh: konsep landlord, Kongsi gelap, bekerja bergenerasiKONSEP UMUM HUBUNGAN BURUH

Zaman industri (Industrialization)

Employer - Employee

Wujud organisasi formal - sistem upah, gaji dan faedah pekerjaanPekerja bebas memilih pekerjaanwujud tawar-menawar dalam pekerjaanPerlunya persepakatan win-win situation antara majikan dan pekerja

Ini dinamakan Hubungan Industri

Pertubuhan / persatuan pekerja - Kesatuan Sekerja (Trade Union)

Kesatuan Sekerja - Untuk Pekerja - Untuk Majikan

a) Hubungan Buruh

- Bidang yang meliputi hubungan majikan - pekerja- Wujud dalam organisasi yang punyai union/berkesatuan- Jika tidak, ianya hubungan manusia dalam organisasiISTILAH-ISTILAH HUBUNGAN BURUH

b) Kesatuan Sekerja

Negara ahli kepada ILO, menerima konsep kebebasan mengorganisasi.Konvensyen No.87 Tahun 1948 - Freedom of Association and Protection of the Right to Organisation

Akta Kesatuan Sekerja (1959)

Apa-apa pertubuhan atau gabungan orang-orang kerja atau majikan-majikan, iaitu orang-orang kerja di mana tempat pekerjaan mereka adalah di Malaysia Barat, Sabah atau Sarawak, mengikut mana yang berkenaan, atau majikan-majikan yang mengambil kerja orang-orang kerja di Malaysia Barat, Sabah atau Sarawak, mengikut mana yang berkenaan:-

c) Peraturan-peraturan substantif

Hubungan buruh banyak menyentuh tentang, contohnya:Gaji dan upahjam bekerjakerja lebih masacutitatacara perlaksanaan kerja

d) Peraturan-peraturan prosidural

Proses yang melahirkan peraturan substantif.Perlanggaran langkah-langkah dalam proses membuat peruntukan itu :

Perlanggaran peraturan prosidural

d) Peraturan-peraturan tata tertib (disciplinary)

Adalah mekanisma yang mengawal selia Kedua-dua peraturan substantif dan prosidural

Ia berdasarkan batas-batas sempadan yang menentukan samada sebarang peraturan dilanggari atau dipatuhi.

f) Peraturan-peraturan pekerjaan

Adalah perkara-perkara yang menjadi garis panduan kepada pekerja dan majikan untuk memastikan perlaksanaan tugas-tugas dalam organisasi dilaksanakan dengan cara yang betul berdasarkan hak dan bidang kuasa masing-masing.

Boleh dibuat dalam 3 cara:1. Peraturan majikan2. Penawaran bersama3. Peraturan sah (statutory regulations)

Peraturan majikan

Peraturan yang dibuat oleh majikan secara:- Mutlak- Pekerja yang patuh untuk survive- Unilateral- top-down- Tiada konsep perundingan

Berleluasa dizaman awal industri

2. Penawaran bersama

Terhasil daripada kesedaran pekerja akan hak-hak mereka dan eksploitasi ke atas mereka.

Wujud Kesatuan Sekerja:- Berbincang dengan majikan dalam pembuatan peraturan kerja.- Memperjuangkan pekerja dalam aspek kebajikan dan jaminan pekerjaan.

3. Peraturan sah

Adalah undang-undang yang dilaksanakan dalam negara:- Akta, enakmen, regulation, dasar negara, pekeliling dsb.- Unilateral atau bilateral- Kesuaian tempat dan masa.

Membolehkan proses pentadbiran buruh memenuhi matlamat politik, sosial dan ekonomi negara.Cth: Dasar Pandang ke Timur, Dasar pengambilan buruh asing,Akta pekerjaan,

g) Konflik industri (industrial conflict)

Apabila wujud ketidakserasian / perselisihan pendapat dalam sesuatu isu pekerjaan.

Boleh melibatkan lebih dari dua pihak dan dua isu.

Pekerja / kesatuan pekerja dengan majikan / kesatuan majikan

Dalaman organisasi atau pada peringkat industri

h) Penyelesaian konflik (conflict resolution)

Adalah kaedah yang digunapakai untuk penyelesaian:

- Perdamaian- Timbang tara ( arbitration)- Soal siasat (investigation & inquiry)

i) Tindakan perusahaan (industrial action)

Adalah langkah yang diambil untuk selesaikan konflik perusahaan.

Boleh dianggap jalan terakhir

- Mogok- Piket- Ancaman- Tutup pintu (Lock-out)

j) Industri

Adalah satu persekitaran yang mana Kesatuan Kerja boleh wujud dalam sesebuah negara.

k) Jenis Perniagaan atau Tred (Business or Trade)

Persekitaran kerja yang boleh mengwujudkan Kesatuan Sekerja melalui jenis perniagaan atau kerja.

Cth: Penyelia, Operator pengeluaran, Jurutera, guru, peguam

l) Sektor Awam

Pekerja yang mana Kerajaan adalah majikannya, dipanggil Kakitangan Awam.

Perlaksanaan tugas sektor awam boleh dilaksanakan oleh agensi awam atau swasta dalam mencapai matlamat negara

m) Sektor Swasta

Sektor bukan kerajaan

Aktiviti seseorang atau sekumpulan individu.

Berasaskan keuntungan daripada pelaburan yang dibuat.

Boleh jadi melaksanakan tugasan sektor awam (penswastaan) dan dimodalkan oleh kerajaan.

Walaupun bebas, mereka masih dikawal selia oleh peraturan kerajaan secara langsung atau tidak.

n) Kapitalis / Sosialis

Kapitalis Golongan pelabur/majikanSosialis Golongan pekerja

Tindakbalas yang wujud akibat eksploitasi kapitalis Hubungan Kapitalisma (capitalism)

Boleh menjadi ekstrem dengan penguasaan berlebihan golongan pekerja / majikan.

Penghujung ekstrem yang dikuasai pekerja boleh menjurus kepada ideologi baru Komunisme.

KAITAN HUBUNGAN BURUH DENGAN BIDANG-BIDANG LAINHubungan buruh punyai kaitan dengan disiplin kajian yang lain: Sains PolitikKewujudan Kesatuan Sekerja juga dipengaruhi oleh kelas-kelas masyarakat yang berbeza kepentingan dan ideologi. Melibatkan persaingan kuasa dan kedudukan.Cth: Negara barat yang punyai Parti berasaskan Buruh.

b) Pengurusandi mana segala sumber digembleng ke arah mencapai satu matlamat

Kesatuan pekerja juga terlibat dalam fungsi pengurusan seperti perancangan, pengorganisasian, penstafan, pengarahan, pengawalan dan belanjawan ke atas sumber manusia dan bukan manusia untuk mencapai matlamatnya.

c) EkonomiPertelingkahan/konflik persaingan oleh faktor ekonomi. Cth: kekurangan sumber, keadilan ekonomi dan eksploitasi.

d) SosiologiPendekatan sosiologi digunakan dalam mengkaji dan memahami kewujudan, interaksi dan gelagat di dalam dan antara kelompok masyarakat seperti:i) Teori dan pendekatan untuk mengkaji proses dalam masyarakatii) Bagaimana masyarakat berorganisasi dan beraktivitiiii) Bagaimana masyarakat dipengaruhi dan mempengaruhi persekitaran(Salfe (1975:1-5)Sosiologi gunapakai pendekatan kelas sosial, Hubungan Industri dikaitkan dengan kelas antara majikan-Pekerja.

e) PsikologiUntuk mengkaji Pemikiran yang menjana Tingkahlaku individu. Pergerakan dan operasi Hubungan Industri banyak menggunapakai prinsip psikologi kerana ia melibatkan usaha eksloitasi, pengaruh, Perebutan dll dalam usaha mencapai matlamat mereka.

Bidang yang berbeza peranan tetapi ada persamaan:Pengurusan Sumber manusiaProses perancangan dan penggunaan sumber manusia untuk mencapai matlamat organisasi. Pengrekrutan hingga tamat khidmat. Fungsinya adalah secara menjurus ke bawah (top-down).Hubungan BuruhPenekanan hubungan antara pekerja dan majikan.Platform menyuarakan kehendak mereka.Fungsi bawah ke atas (Down-top)

b) Hubungan manusia dalam pentadbiranInteraksi manusia dalam organisasi, termasuklah hubungan pekerja dan majikan. Memberi tumpuan dalam hubungan menegak dan mendatar. Ia berlaku dalam semua organisasi pekerjaan atau tidak ataupun yang mempunyai kesatuan sekerja atau tidak.Hubungan BuruhHanya melibatkan hubungan antara pekerja dan majikan yang berkaitan dengan pekerjaan dan faedah-faedah pekerjaan dalam proses tawar-menawar kedua pihak.

PERBANDINGAN HUBUNGAN BURUH DENGAN BIDANG-BIDANG BERKAITAN LAIN

c) Undang-undang A rule made by authority for the proper regulation of a community or society or for behaviour.

Atau mengikut keperluan dikehendaki.

Undang-undang wujud kerana tradisi, digubal, dilaksanakan dalam skop tertentu, dikuatkuasakan, boleh diubah dan boleh membawa keadilan secara relatif.

4 Klasifikasi mengikut Barker dan Padfield (1992:3)

i) Undang2 jenayah dan sivilii) Undang2 awam dan persendirianiii) Undang2 sunstantif dan prosiduraliv) Undang2 tempatan dan antarabangsa

Hubungan BuruhBersifat ekslusif kerana ianya banyak bersandarkan kontark sosial.

i) Undang-undang tidak menjamin wujudnya keadaan yang memihak kepada Kesatuan Sekerja.

ii) Penyelesaian masalah banyak berlaku secara rundingan dan dalaman.

iii) Hubungan industri tidak bersifat deskriptif. Perlukan banyak terjemahan badan kehakiman berbeza Mahkamah Perusahaan, Tribunal, Timbang tara.

iv) Perjanjian bersama perlu pengesahan perundangan. Tetapi tertakluk kepada dos and dont dan juga prerogatif majikan.

PENTADBIRAN BURUH DI MALAYSIASejarah sosial, politik dan ekonomi malaysia melalui beberapa tahap perkembanganFaktor penjajahan adalah faktor penting dalamperkembangan ini.

Penjajahan Inggeris memberi corak pentadbiran buruh di Malaysia

Kini pentadbiran buruh adalah mengikut kehendak dan kepentingan negara kita kerana banyak pindaan dan gubalan baru dibat sejak merdeka

View more