geografi tingkatan 2 bab 8 perubahan penduduk

Upload: anahalidi

Post on 06-Jul-2018

253 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Geografi Tingkatan 2 Bab 8 Perubahan Penduduk

  1/17

  BAB 8 – PERUBAHANPENDUDUK 

 • 8/17/2019 Geografi Tingkatan 2 Bab 8 Perubahan Penduduk

  2/17

  PERUBAHANPENDUDUK 

  • Jumlah penduduk akan bertambah atauberkurang dalam setahun di sesebuahnegara. Pertambahan jumlah penduduk

  melalui perpindahan masuk dipanggilsebagai (imigrasi) dan penduduk angberpindah keluar dipanggil sebagai(emigrasi).Kadar kelahiran, kadar

  kematian, dan migrasi menjadi faktoryang mempengaruhi perubahan

   jumlah penduduk  di sesebuah negara.

 • 8/17/2019 Geografi Tingkatan 2 Bab 8 Perubahan Penduduk

  3/17

 • 8/17/2019 Geografi Tingkatan 2 Bab 8 Perubahan Penduduk

  4/17

 • 8/17/2019 Geografi Tingkatan 2 Bab 8 Perubahan Penduduk

  5/17

  KA!A KUN"#

  $ Kadar Kelahiran bermaksud jumlahkelahiran bagi setiap 1000 pendudukdalam tahun tertentu.

  $ Kadar Kematian bermaksud jumlahkematian bagi setiap 1000 penduduk  dalam tahun tertentu.

  $ Migrasi bermaksud proses perhijrahandari satu tempat ke satu tempat yanglain dengan tujuan menetap searakekal atau sementara.

 • 8/17/2019 Geografi Tingkatan 2 Bab 8 Perubahan Penduduk

  6/17

 • 8/17/2019 Geografi Tingkatan 2 Bab 8 Perubahan Penduduk

  7/17

  K!"!# K$%!&'#!

  $ Kadar kelahiran ialah jumlahkelahiran bayi dibandingkandengan jumlah penduduk padapertengahan tahun berkenaanbagi setiap 1000 penduduk .Kadarini dikenali sebagai kadar kelahiran

  kasar.

 • 8/17/2019 Geografi Tingkatan 2 Bab 8 Perubahan Penduduk

  8/17

  aktor*faktor yangmempengaruhi

  kadar kelahiran

  Taraf 

  pendidikan

  Sosial dan

  agama

  Peluang

  pekerjaanTaraf 

  hidup

  Perkahwinan

  lewat

  Kerjaya

  Perancangan

  keluarga

  Dasar

  Kedudukan

  negara

  Faktor 

 • 8/17/2019 Geografi Tingkatan 2 Bab 8 Perubahan Penduduk

  9/17

  K!"!#K$M!+'!

  $Kadar kematian ialah jumlahbilangan kematian yang

  dibandingkan dengan jumlahpenduduk pada pertengahantahun yang berkenaan bagi

  setiap 1000 penduduk .Kadarini dikenali sebagai kadarkematian kasar.

  k f k

 • 8/17/2019 Geografi Tingkatan 2 Bab 8 Perubahan Penduduk

  10/17

  aktor*faktor yangmempengaruhi kadar

  kematianKemudah

  perubatan

  Faktor Bencana

  alam

  Taraf

  pendidikan

  Wabak

  penyakit

  Kekurangan

  makanan

  Taraf 

  hidup

  Dasar 

  kerajaan

 • 8/17/2019 Geografi Tingkatan 2 Bab 8 Perubahan Penduduk

  11/17

  M'#!-'

  !igrasi ialah proses pergerakan pendudukdari satu tempat ke satu tempat yang laindengan tujuan menetap secara kekal atau

  sementara"Terdapat dua contoh iaitu#

    $!$%&'S$

    D'(

    )!$%&'S$

   

 • 8/17/2019 Geografi Tingkatan 2 Bab 8 Perubahan Penduduk

  12/17

  +ransmigrasi

  $+ransmigrasi %dari bahasa Belanda'adalah suatu program yang dibuatoleh

  pemerintah ontohnya pemerintah 'ndonesia untuk memindahkan penduduk  darisuatu daerah yang padat penduduk

  (kota) ke daerah lain (desa) di dalam(ilaah #nd)nesia. Penduduk angmelakukan transmigrasidisebut transmigran.

  https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Belandahttps://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Pendudukhttps://id.wikipedia.org/wiki/Pendudukhttps://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Belanda

 • 8/17/2019 Geografi Tingkatan 2 Bab 8 Perubahan Penduduk

  13/17

 • 8/17/2019 Geografi Tingkatan 2 Bab 8 Perubahan Penduduk

  14/17

  !K+/#*!K+/#'M'#!-'

  * Keadaan politik stabil

  + eluang pekerjaan

  , aktor peribadi

 • 8/17/2019 Geografi Tingkatan 2 Bab 8 Perubahan Penduduk

  15/17

  !K+/#*!K+/#$M'#!-'

  eluang perkerjaan yang baik 

  Melanjutkan pelajaran

  aktor peribadi

 • 8/17/2019 Geografi Tingkatan 2 Bab 8 Perubahan Penduduk

  16/17

 • 8/17/2019 Geografi Tingkatan 2 Bab 8 Perubahan Penduduk

  17/17

  -$K'! +$#'M!

  K!-'&.