final draf 11

60
Halaman [ ] 10.2.1.18.6 (1/3 10.2.1.18.6(1) JAWATAN PROSES KERJA Pengetua Pembantu Tadbir Pengetua Pembantu Tadbir Pengetua Pembantu Tadbir 1. Menerima Sijil Cuti Sakit Tambahan pegawai 2. Menyemak dan pastikan pegawai telah diberi: a. Jumlah Cuti Sakit Bergaji Penuh selama 180 hari b. Menyediakan Kenyataan Cuti Pegawai c. Mengemukakan permohonan Cuti Sakit Tambahan ke Jabatan Pelajaran Negeri untuk kelulusan Kementerian beserta Sijil Sakit Asal Pegawai. Minta juga Jabatan Pelajaran Negeri mengambil tindakan menubuhkan Lembaga Perubatan bagi memeriksa pegawai. Bagi pegawai yang telah diperiksa oleh Lembaga Perubatan serta juga laporan Lembaga tersebut 3. Menerima Kelulusan 4. Memfail dan merekodkan kelulusan yang diterima 5. Menyediakan Kew 8 :- a. 6 salinan ke Jabatan Pelajaran Negeri b. 1 salinan fail 6. Menerima kelulusan dari Jabatan Pelajaran Negeri 7. Menyediakan Payroll PENGURUSAN CUTI SAKIT TAMBAHAN

Upload: puziah-sirat

Post on 30-Jun-2015

192 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]10.2.1.18.6 (1/3

10.2.1.18.6(1)

JAWATAN PROSES KERJA

Pengetua

Pembantu Tadbir

Pengetua

Pembantu Tadbir

Pengetua

Pembantu Tadbir

1. Menerima Sijil Cuti Sakit Tambahan pegawai

2. Menyemak dan pastikan pegawai telah diberi:

a. Jumlah Cuti Sakit Bergaji Penuh selama 180 hari

b. Menyediakan Kenyataan Cuti Pegawai

c. Mengemukakan permohonan Cuti Sakit Tambahan ke Jabatan Pelajaran Negeri untuk kelulusan Kementerian beserta Sijil Sakit Asal Pegawai. Minta juga Jabatan Pelajaran Negeri mengambil tindakan menubuhkan Lembaga Perubatan bagi memeriksa pegawai. Bagi pegawai yang telah diperiksa oleh Lembaga Perubatan serta juga laporan Lembaga tersebut

3. Menerima Kelulusan

4. Memfail dan merekodkan kelulusan yang diterima

5. Menyediakan Kew 8 :-

a. 6 salinan ke Jabatan Pelajaran Negerib. 1 salinan fail

6. Menerima kelulusan dari Jabatan Pelajaran Negeri

7. Menyediakan Payroll

PENGURUSAN CUTI SAKIT TAMBAHAN

Page 2: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]10.2.1.08.6 (2/3

10.2.1.18.6(2) CARTA ALIR PENGURUSAN CUTI SAKIT TAMBAHAN

LengkapkanSijil Sakit

Lengkapkan

LengkapkanKew. 8

Terima Sijil Cuti Sakityang telah disahkan

Semak Sijil Cuti Sakit

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Lengkap?

Rekod dan sediakanKenyataan Cuti

Mohon tubuhkan LembagaPerubatan

Hantar permohonan keJabatan Pelajaran negeri

Lulus?

Terima kelulusan Cuti Sakitdari Kementerian

Rekodkan kelulusan dansediakan Kew.8

Hantar Kew.8 besertasalinan surat Kelulusanke Jabatan Pelajaran Negeri

Lulus?

Terima Kelulusan Kew.8

Sediakan Payroll

Page 3: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.1.18.6(3) BORANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN

1. Borang Kenyataan Cuti

2. Borang Permohonan Cuti Sakit Tambahan

3. Borang Laporan Perubahan Kew. 8

4. Borang 302 (SG 20)

10.2.1.08.6 (3/3)

Page 4: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.1.18.7(1) PENGURUSAN CUTI BERSALIN

JAWATAN PROSES KERJA

Pengetua

Pembantu Tadbir

Pengetua

Pembantu Tadbir

1. Menerima Sijil Cuti Bersalin dan tandatangan pengesahan

2. Menyemak Sijil Cuti Bersalin

jika klinik swasta ianya tidak perlu ditandatanganitimbal oleh Doktor Kerajaan.

tempoh yang diberi tidak melebihi 60 hari mulaitarikh pegawai bersalin

Bagi anak keenam dan ke atas dalam perkhidmatan perlusediakan Laporan Perubahan (Kew . 8)

3. Merekodkan tempoh cuti ke dalam Kenyataan Cuti

4. Menghantar Sijil Cuti bersama 6 salinan Kew.8 danKenyataan Cuti ke Jabatan Pelajaran Negeri.

5. Menerima kelulusan Kew. 8 Cuti Bersalin

6. Tindakan payroll / bayaran berasingan

10.2.1.18.7 (1/3)

Page 5: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.1.18.7(2) CARTA ALIR PENGURUSAN CUTI BERSALIN

Minta pihakhospital

lengkapkan/betulkan

Sijil Bersalin

DilengkapkanKew. 8

Tidak

Tidak

Ya

Terima Sijil Bersalin

Semak Sijil Bersalin

Lengkap ?

Hantar ke Jabatan PelajaranNegeri

Terima Kelulusan Cuti Bersalin

Sediakan Laporan Perubahan (Kew. 8)• bagi anak ke-6 dan ke atas dalam perkhidmatan• 7 salinan

Hantar Kew. 8 ke JabatanPelajaran Negeri• 6 salinan• Failkan 1 salinan

Lulus ?

Ya

Terima Kelulusan Kew. 8

Tindakan Payroll / bayaranberasingan

10.2.1.18.7 (2/3)

Page 6: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.1.18.7(3) BORANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN

1. Laporan Perubahan (Kew. 8)

2. Kew. 320 ( SG 20 )

3. Borang Kenyataan Cuti

10.2.1.18.7 (3/3)

Page 7: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.1.18.8 (1) PENGURUSAN CUTI SAKIT TIBI, KUSTA / BARAHSERTA SAKIT SETARAF

JAWATAN PROSES KERJA

Pengetua

Pembantu Tadbir

1. Menerima Sijil Sakit pegawai dan pastikan jenispenyakit yang dihadapinya. Jika pegawai mengidappenyakit Tibi atau Kusta atau Barah dapatkan jugasurat perakuan dari Pegawai Perubatan mengenaipenyakit tersebut.

2. Merekodkan Sijil Cuti Sakit tersebut ke dalamKenyataan Cuti pegawai

Menyediakan surat ke Jabatan PelajaranNegeri untuk mendapatkan kelulusan Cutisakit Bergaji Penuh mengikut jenis penyakityang dihidapi oleh pegawai. Surat tersebuthendaklah disertakan dengan surat PegawaiPerubatan, Kenyataan Cuti dan Sijil SakitPegawai.

3. Menerima kelulusan Cuti Sakit dari Jabatan PelajaranNegeri. Merekod dan memfail kelulusan cuti.

Jika pegawai masih tidak sihat dan memohonuntuk mendapatkan kelulusan Cuti Sakitselepas menghabiskan Cuti Sakit BergajiPenuh tersebut.

4. Memohon kelulusan Cuti Tambahan / Cuti Rehat yangpegawai masih layak, dari Jabatan Pelajaran Negeridengan disertakan Kenyataan Cuti dan Sijil Cuti Sakitpegawai.

Merekod dan failkan kelulusan tersebutselepas di terima

5. Bagi pegawai yang masih tidak sihat selepasmenghabiskan cuti di atas, pohon kelulusan CutiSeparuh Gaji dari Ketua Setiausaha KementerianPelajaran melalui Jabatan Pelajaran Negeri.Permohonan tersebut hendaklah disertakan denganKenyataaan Cuti pegawai, sesalinan surat perakuandoktor dan salinan Sijil Sakit.

6. Merekod kelulusan cuti tersebut dan sediakan 7salinan Laporan Perubahan( Kew.8 ) hantar 6 salinan Laporan Perubahantersebut beserta salinan surat kelulusan Cuti SeparuhGaji.

1 salinan failkan

10.2.1.18.8 (1/5)

Page 8: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

JAWATAN PROSES KERJA7. Menerima kelulusan Laporan Perubahan ( Kew. 8 )

8. Tindakan Payroll

9. Memohon kepada Pengarah Hospital untuk ditubuhkanLembaga Perubatan jika pegawai masih tidak sihat.

10. Mengemukakan Laporan Lembaga Perubatan besertaKenyataan Cuti pegawai kepada Ketua SetiausahaKementerian Pelajaran melalui Jabatan Pelajaran Negeriuntuk mendapatkan kelulusan tambahan sebarang jeniscuti bagi pegawai bergantung kepada keputusan LaporanLembaga Perubatan.

11. Menerima kelulusan

12. Mengambil tindakan berdasarkan keputusan yang diterima.

Pengetua

Pembantu Tadbir

Pengetua

Pembantu Tadbir

Pengetua

Pembantu Tadbir

10.2.1.18.8 (2/5)

Page 9: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.1.18.8(2) CARTA ALIR PENGURUSAN CUTI SAKIT TIBI,KUSTA / BARAH SERTA SAKIT SETARAF

LengkapkanKew. 8

Tidak

Tidak

Ya

Terima permohonan Cuti SakitTambahan dari pegawai yangtelah diberi semula bergaji penuh

Semak Sijil Sakit

Ya

Lengkap ?

Hantar ke Jabatan PelajaranNegeri

Terima kelulusan Cuti SakitTambahan/ Cuti Sakit SeparuhGaji

Sediakan 7 salinan LaporanPerubahan Kew. 8• Bagi pegawai yang mendapat Kelulusan Cuti Sakit Separuh Gaji• 1 salinan fail

Lulus ?

Terima kelulusan Kew.8

Tindakan Payroll / bayaranberasingan

Failkan dan rekodkan

10.2.1.18.8 (3/5)

Minta pihak Hospitallengkapkan atau

betulkan SijilSakit berkenaan

A

Page 10: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

Pohon ke Jabatanuntuk urusan

persaraan atassebab

kesihatan

Ya

A

Tidak

Sekiranya tambahan cuti diperlukanpohon ke Pengarah Perubatanmelalui Jabatan Pelajaran Negeriuntuk menubuhkan LembagaPerubatan

Ada harapan sembuh ?

Pohon kelulusan cuti kepada KetuaSetiausaha Kementerian Pelajaranmelalui JabatanPelajaran Negeri

Terima Jawapan

Ambil tindakan mengikut arahansurat jawapan

Maklumkan kepada pegawai

10.2.1.18.8 (4/5)

Page 11: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.1.18.8(3) BORANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN

1. Borang Cuti

2. Borang-Borang Kenyataan Cuti

3. Laporan Perubahan Kew. 8

10.2.1.18.8 (5/5)

Page 12: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

JAWATAN PROSES KERJA

1. Menerima 5 salinan borang permohonan cuti

2. Menyemak permohonan cuti dan memastikan cuti yangdipohon memenuhi syarat seperti yang ditetapkan di dalamPerintah Am Bab “C” dan Pekeliling-Pekeliling

3. Menyemak permohonan pegawai dan memberi perakuanserta tandatangan

4. Menghantar surat lampiran beserta 4 salinan borangpermohonan cuti pegawai dan salinan surat dari persatuan/pertubuhan ke Jabatan Pelajaran Negeri.

5. Failkan 1 salinan surat tersebut

6. Menerima kelulusan dari Jabatan

7. Merekod ke dalam Kenyataan Cuti, memaklumkankepada pegawai dan failkan.

Pengetua

Pembantu Tadbir

Pengetua

Pembantu Tadbir

Pengetua

Pembantu Tadbir

10.2.1.18.9(1) PENGURUSAN CUTI TANPA REKOD

10.2.1.18.9 (1/3)

Page 13: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.1.18.9 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN CUTI TANPA REKOD

Lengkapkanborang/dokumen

tambahan

Tidak

Ya

Terima borang permohonan cuti

Semak dan proses borangpermohonan

Hantar permohonan ke JabatanPelajaran Negeri

Lulus ?

Terima kelulusan cuti• Maklumkan kepada pegawai dan failkan

10.2.1.18.9 (2/3)

Page 14: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.1.18.9(3) BORANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN

1. Borang Cuti

2. Borang Kenyataan Cuti

10.2.1.18.9 (3/3)

Page 15: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.1.18.10(1) PENGURUSAN CUTI HAJI

JAWATAN PROSES KERJA

1. Menerima borang permohonan cuti

2. Menyemak sama ada layak atau tidak pegawaiberkenaan diberi Cuti Haji.

3. Menghantar permohonan ke Jabatan Pelajaran Negeriserta surat pengesahan penerbangan dari LembagaUrusan Tabung Haji.

4. Menerima kelulusan cuti.

5. Merekodkan di dalam Kenyataan Cuti pegawai danmemaklumkan kepada pegawai berkenaan.

6. Menyediakan 7 salinan Kew. 8 beserta kelulusan cuti.

7. Menghantar 6 salinan Kew. 8 ke Jabatan PelajaranNegeri untuk kelulusan.

1 salinan failkan.

8. Menerima kelulusan Kew. 8

9. Tindakan Payroll

Pengetua

Pembantu Tadbir

Pengetua

Pembantu Tadbir

Pengetua

Pembantu Tadbir

10.2.1.18.10 (1/3)

Page 16: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.1.18.10(2) CARTA ALIR PENGURUSAN CUTI HAJI

Minta lengkapkanborang/dokumen

tambahanTidak

Ya

Ya

Tidak

Terima 5 salinan borangpermohonan dan pengesahanpenerbangan dari LUTH

Semak dan proses borangpermohonan

Hantar 4 salinan borang keJabatan Pelajaran Negeribeserta surat Pengesahanpenerbangan

Lulus ?

Terima kelulusan cuti• Sediakan Kew.8-7 salinan• Rekod kelulusan ke dalam Kenyataan Cuti• Maklumkan kepada pegawai

Hantar Kew. 8 ke JabatanPelajaran Negeri - 6 salinan• 1 salinan fail

Lulus ?

Terima kelulusan Kew. 8

Tindakan Payroll

Mintadilengkapkan

Kew. 8

10.2.1.18.10 (2/3)

Page 17: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.1.18.10(3) BORANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN

1. Borang Cuti

2. Borang Kenyataan Cuti

3. Borang Laporan Perubahan ( Kew. 8 )

4. Kew. 320 ( SG 20 )

5. Buku Rekod

10.2.1.18.10 (3/3)

Page 18: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.1.18.11(1) PENGURUSAN CUTI MENJAGA ANAK

JAWATAN PROSES KERJA

1. Menerima 5 borang permohonan cuti.

a. Menyemak dan pastikan cuti yang dipohonadalah pada hari yang ke 60 selepas pegawaibersalin, dan tempoh cuti yang dipohon tidakmelebihi 90 hari

b. Memastikan juga pegawai masih layakmenggunakan kemudahan cuti ini.

2. Menyediakan surat lampiran dan kemukakan kepadaPengetua

3. Memberi perakuan dan tandatangan

4. Menghantar 4 salinan borang ke Jabatan PelajaranNegeri beserta kenyataan cuti

5. Menerima kelulusan dari Jabatan Pelajaran Negeri

6. Menyediakan 7 salinan Kew. 8

a. Merekodkan ke dalam Kenyataan Cuti

b. Memaklumkan kepada Pengetua

c. Menghantar 6 salinan ke Jabatan PelajaranNegeri beserta surat kelulusan

d. 1 salinan Kew. 8 difailkan

7. Menerima kelulusan Kew. 8

8. Fail dan merekodkan

9. Tindakan Payroll

Pembantu Tadbir

Pengetua

Pembantu Tadbir

Pengetua

Pembantu Tadbir

Pengetua

Pembantu Tadbir

10.2.1.18.11 (1/3)

Page 19: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.1.18.11(2) CARTA ALIR PENGURUSAN CUTI MENJAGA ANAK

Minta lengkapkanborang tambahan

Terima 5 borang permohonan cuti

Tidak

Ya

Semak dan proses permohonan

Hantar permohonan ke JabatanPelajaran Negeri

Lulus ?

Terima kelulusan cuti pegawai yangakan bersara• maklum kepadapegawai• rekodkan di dalam Kenyataan cuti

Sediakan Kew. 8• 7 salinan

Hantarkan Kew. 8 ke JabatanPelajaran Negeri• 6 salinan• Failkan 1 salinan

Terima kelulusan Kew.8

Tindakan Payaroll

10.2.1.18.11 (2/3)

Page 20: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.1.18.11(3) BORANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN

1. Borang Cuti

2. Borang Kenyataan Cuti

3. Borang Laporan Perubahan ( Kew. 8 )

4. Kew. 320 ( SG 20 )

5. Buku Rekod

6. Perintah - Perintah Am dan Arahan Pentadbiran

7. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2007

10.2.1.18.11 (3/3)

Page 21: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.1.18.12(1) PENGURUSAN CUTI IKUT PASANGAN

JAWATAN PROSES KERJA

1. Menerima 5 salinan Borang Permohonan Lampiran “B”

2. Menyemak dan mempastikan bilangan cuti yangdiambil terhad kepada 3 tahun sahaja atau selamatempoh berkhidmat / kursus pasangan pegawaimengikut mana yang lebih pendek.

3. Menyemak untuk mempastikan pegawai telahberkhidmat tidak kurang 6 bulan

4. Menyemak dokumen sokongan berikut disertakan :-

a Salinan Surat Nikah

b 5 salinan surat arahan pertukaran/suratkelulusan rasmi cuti belajar pasangan pegawaiyang dikeluarkan oleh majikannya.

c Jika pasangan pegawai berkhidmat diluarnegeri salinan surat pendaftaran syarikathendaklah disertakan.

5. Menyemak permohonan pegawai dan pastikan pegawaitelah menghabiskan sukatan pelajarannya. Pastikanjuga pemergian pegawai kelas tidak akanmenjejaskan pelajaran murid.

Memberi perakuan sama ada menyokong atautidak permohonan tersebut.

6. Menyediakan surat sokongan dan mengemukakanborang permohonan cuti pegawai beserta dokumen-dokumen sokong ke Jabatan Pelajaran Negeri untukdikemukakan ke Ketua Setiausaha KementerianPelajaran untuk kelulusan.

7. Menerima salinan surat kelulusan cuti dariKementerian Pelajaran

8. Memaklumkan keputusan tersebut kepada pegawai.

9. Menyediakan 7 salinan Kew. 8

10. Merekod dan failkan kelulusan cuti dan 1 salinanKew.8

11. Menghantar 6 salinan Kew. 8 ke Jabatan PelajaranNegeri

12. Tindakan payroll

Pengetua

Pembantu Tadbir

Pengetua

Pembantu Tadbir

Pengetua

Pembantu Tadbir

10.2.1.18.12 (1/3)

Page 22: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.1.18.12(2) CARTA ALIR PENGURUSAN CUTI IKUT PASANGAN

Minta pemohondapatkan dokumen

sokonganTidak

Ya

Semak borang permohonan cuti daripegawai bersama dokumensokongan

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Lengkap ?

Lengkap ?

Lengkap ?

Semak dokumen dan dapatkan fail

Sediakan 3 salinan Kenyataan Cutipegawai yang bertaip dan kemaskini

Dapatkan tandatangan pengetua

Hantar Permohonan ke JabatanPelajaran Negeri untuk kelulusanKementerian• 4 salinan Borang Cuti• salinan Dokumen Sokongan• 4 salinan Kenyataan Cuti

Terima kelulusan cuti mengikutPasangan

Sediakan Laporan Perubahan Kew.8 hantar ke Jabatan PelajaranNegeri 6 salinan dan 1 untuk fail

Terima kelulusan Kew. 8

Tindakan Payroll / bayaranberasingan

Lengkapkan borang

Minta lengkapkan Kew. 8

10.2.1.18.12 (2/3)

Page 23: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.1.18.12(3) BORANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN

1. Borang Cuti Tanpa Gaji Ikut Pasangan

2. Laporan Perubahan Kew. 8

3. Kew. 320 ( SG 20 )

10.2.1.18.12 (3/3)

Page 24: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.1.18.13(1) PENGURUSAN CUTI ISTERI BERSALIN

JAWATAN PROSES KERJA

1. Menerima borang permohonan Cuti Tanpa Rekod IsteriBersalin dari pegawai

2. Menyemak dan Mempastikan permohonanpegawai disertakan dengan salinan surat doktoryang mengesahkan isteri bersalin

Mempastikan pegawai masih mempunyaikelayakan untuk diberi kemudahan cuti ini.

Tempoh cuti adalah mulai daripada tarikh isteribersalin. ( 7 hari)

3. Memberi perakuan dan tandatangan

4. Memaklumkan kelulusan cuti kepada pegawai dan failkan

Pengetua

Pembantu Tadbir

Pengetua

Pembantu Tadbir

10.2.1.18.13 (1/3)

Page 25: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.1.18.13(2) CARTA ALIR PENGURUSAN CUTI ISTERIBERSALIN

Minta lengkapkanborang tambahan

Tidak

Ya

Terima Sijil Bersalin / SuratPengesahan

Berikan 2 salinan borang Cuti TanpaRekod

Semak dan proses borangpermohonan

Hantar permohonan kepadaPengetua untuk kelulusan

Lulus ?

Terima kelulusan cuti• serah satu salinan kepada pegawai• rekodkan dan failkan 1 salinan

10.2.1.18.13 (2/3)

Page 26: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.1.18.13(3) BORANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN

1. Borang Permohonan

2. Borang Kenyataan Cuti

3. Buku Rekod Cuti

4. Buku Rekod Perkhidmatan

10.2.1.18.13 (3/3)

Page 27: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.1.19(1) PENGURUSAN PERTUKARAN KE LUAR / DALAMNEGERI

JAWATAN PROSES KERJA

1. Menerima surat pekeliling pertukaran ke luar dan dalamnegeri.

pastikan tarikh akhir permohonan

2. Menyediakan borang permohonan dan pastikanjumlah mencukupi

3. Memaklumkan surat pekeliling pertukaran kepadakakitangan

4. Mengedar borang pemohonan pertukaran kepadakakitangan

5. Menerima dan memproses borang permohonan danMemastikan

dokumen sokongan disertakan

6. Menghantar permohonan pertukaran kakitangan keJabatan Pelajaran Negeri

7. Menerima kelulusan pertukaran kakitanganpastikan tarikh pertukaran

8. Memaklumkan kelulusan pertukaran kepada pegawaiyang berkenaan

9. Menyediakan laporan Perubahan ( Kew. 8 ) dan Sijil GajiAkhir ( SGA )

10. Menghantar Kew. 8 dan Sijil Gaji Akhir ke JabatanPelajaran Negeri

11. Menerima kelulusan Kew. 8

12. Tindakan PayrollMemastikan bulan di mana pembayaran gajiterakhir dibuat.

Pengetua

Pembantu TadbirRendah

Pembantu AmRendah

Pembantu Tadbir

Pengetua

Pembantu AmRendah

Pembantu Tadbir

Pengetua

Pembantu Tadbir

10.2.1.19 (1/3)

Page 28: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.1.19(2) CARTA ALIR PENGURUSAN KERJA PERTUKARANKE LUAR / DALAM NEGERI

Dapatkandokumen

tambahan /pembetulan

borang Tidak

Ya

Terima surat pekeliling pertukaran

Tidak

Ya

MintalengkapkanKew. 8 dan

Sijil Gaji Akhir

Sediakan borang pertukaran -Pastikan jumlah mencukupi

Memaklumkan surat pekelilingPertukaran kepada kakitangan

Mengedarkan borang pertukaran

Semak dan proses borangpermohonan -dan dokumen tambahanHantar borang permohonanpertukaran ke Jabatan PelajaranNegeri

Lengkap ?

Terima kelulusan pertukaran

Memaklumkan kepada pegawaiBerkenaan mengenai pertukarannya

Sediakan Laporan Perubahan( Kew. 8 ) dan Sijil Gaji Akhir (SGA )

Hantar Kew. 8 dan SGA ke JabatanPelajaran Negeri

Lulus ?

Terima kelulusan Kew. 8

Tindakan Payroll

10.2.1.19 (2/3)

Page 29: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.1.19(3) BORANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN

1. Borang Pertukaran Ke Luar Negeri

2. Borang Pertukaran Dalam Negeri

3. Laporan Perubahan ( Kew. 8 )

4. Sijil Gaji Akhir ( SGA ) Kew. 101

5. Kew. 320 ( SG 20 )

10.2.1.19 (3/3)

Page 30: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.1.20(1) PENGURUSAN PERLEPASAN DALAM JAWATAN /PERLEPASAN JAWATAN DENGAN IZIN

JAWATAN PROSES KERJA

1. Menerima surat pelepasan jawatan dari kakitangan

2. Menyemak surat tawaran jawatan baru dan pastikantarikh perlepasan jawatan

3. Menghantar permohonan perlepasan jawatan ke JabatanPelajaran Negeri untuk tindakan selanjutnya keKementerian Pelajaran / Suruhanjaya PerkhidmatanPelajaran

4. Menerima surat kelulusan perlepasan Jawatan

5. Menyediakan laporan perubahan ( Kew. 8 )7 salinan

6. Menghantar Kew. 8 perlepasan jawatan ke JabatanPelajaran Negeri

6 salinanfailkan 1 salinan

7. Menerima kelulusan Kew. 8

8. Tindakan Payroll

Pengetua

Pembantu Tadbir

Pengetua

Pembantu Tadbir

Pengetua

Pembantu Tadbir

10.2.1.20 (1/3)

Page 31: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.1.20(2) CARTA ALIR PENGURUSAN PERLEPASAN DALAMJAWATAN / PELEPASAN JAWATAN DENGAN IZIN

Lengkapkanpermohonan

Tidak

Ya

Terima surat pelepasan jawatan

Semak surat tawaran jawatan baru

Hantar pemohonan pelepasan JawatanKe Jabatan Pelajaran Negeri /Kementerian Pelajaran

Lengkap ?

Terima kelulusan pelepasan

Sediakan Laporan Perubahan (Kew.8 )- 7 salinan

Hantar Kew.8 ke Jabatan PelajaranNegeri• 6 salinan• Failkan 1 salinan

Terima kelulusan Kew.8

Tindakan Payroll

10.2.1.20 (2/3)

Page 32: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.1.20(3) BORANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN

1. Laporan Perubahan ( Kew.8 )

2. Kew. 320 ( SG 20 )

3. Surat Permohonan Pegawai

4. Borang Lampiran “A”

10.2.1.20 (3/3)

Page 33: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.1.21(1) PENGURUSAN PERLETAKAN JAWATAN

JAWATAN PROSES KERJA1. Menerima surat perletakan jawatan dari kakitangan

2. Menyemak tempoh notis perletakan jawatan pegawaiberkenaan dan pastikan

lihat surat tawaran lantikannotis yang diberi mencukupijika tidak mencukupi bayaran sebulan gajimestilah disertakan

3. Memaklumkan kepada Jabatan Pelajaran Negeri

4. Menerima kelulusan perletakan jawatan dari KementerianPelajaran / SPP / JPA

5. Menyediakan Laporan Perubahan ( Kew.8 )7 salinan

6. Menerima kelulusan Kew. 8

7. Tindakan payroll serta merta dan pastikan bulan di manatindakan payroll diambil.

Pengetua

Pembantu Tadbir

Pengetua

Pembantu Tadbir

Pengetua

Pembantu Tadbir

10.2.1.21 (1/3)

Page 34: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.1.21(2) CARTA ALIR PENGURUSAN PERLETAKAN JAWATAN

Dapatkan penjelasandan penuhi syaratpeletakan jawatan

Tidak lengkap

Ya

Terima surat peletakan jawatan

Tidak

Mintadilengkapkan

Kew. 8

Semak tempoh notis peletakanjawatan

Lengkap ?

Hantar surat peletakan jawatan keJabatan Pelajaran Negeri/Kementerian Pelajaran / JPA

Ya

Terima kelulusan peletakan jawatan

Sediakan Laporan Perubahan( Kew.8 ) - 7 salinan

Hantar Kew.8 ke Jabatan PelajaranNegeri• 6 salinan• Failkan 1 salinan

Lengkap?

Terima kelulusan Kew.8

Tindakan Payroll

10.2.1.21 (2/3)

Page 35: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.1.21(3)BORANG ATAU DOKUMEN DIGUNAKAN

1. Laporan Perubahan ( Kew.8 )

2. Kew. 320 ( SG 20 )

3. Surat Permohonan Perletakan Jawatan Pegawai

10.2.1.21 (3/3)

Page 36: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.2 PENGURUSAN PEMBANGUNAN

10.2.2.1(1) PENGURUSAN LATIHAN DAN KURSUS

JAWATAN PROSES KERJA

1. Menerima surat pekeliling mengenai kursus-kursus yangdianjurkan oleh KPM, JPN, BTPN atau PPD dari semasa kesemasa

2. Mengedarkan surat pekeliling untuk makluman / tindakansemua pegawai berkenaan

3. Mengisi borang pemohonan dan menyediakan salinan sijil yangdiperlukan

4. Menyemak borang permohonan yang dilengkapkan

5. Menandatangan borang permohonan jika berkaitan

6. Mengesahkan salinan-salinan sijil

7. Mengesahkan permohonan

8. Menyediakan surat lampiran

9. Menandatangan surat lampiran

10. Mengurus dan merekod pengiriman

11. Menghantar/ mengepos borang

12. Memfailkan salinan

Pengetua

Pegawai/Guruberkenaan

Pengetua

PembantuTadbir

Pengetua

PembantuTadbir

PembantuAmRendah

10.2.2.1 (1/3)

Page 37: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.2.1(2) CARTA ALIR PENGURUSAN LATIHAN DAN KURSUS

Terima surat pekeliling mengenai kursus

Edar untuk makluman/ tindakan guru/kakitangan berkenaan

Isi borang permohonan/ tandatangan borang

Sedia salinan sijil yang berkaitan

Sah salinan sijil

Tandatangan / pengesahan borangpermohonan

Sedia surat lampiran

Tandatangan surat lampiran

Urus pengiriman

Rekod pengiriman

Hantar / pos / failkan

10.2.2.1 (2/3)

Page 38: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.2.1(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

10.2.2.1 (3/3)

1. Perintah - Perintah Am Dan Arahan Pentadbiran

Page 39: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.2.2(1) PENGURUSAN LATIHAN DALAMAN ( IN HOUSE )

JAWATAN PROSES KERJA

1. Menubuhkan Jawatankuasa LDP

2. Menentukan :keperluan kursustakwimpenceramahkos/anggaran perbelanjaandokumentasi

3. Melantik AJK Pelaksana :Penyediaan kertas kerjaBuku Atur CaraJemputan penceramahPengerusi MajlisDokumentasiSiarayaJamuanSumber kewangan

4. Menyediakan garis panduan

5. Menentukan tugas setiap jawatankuasa

6. Mengadakan mesyuarat

7. Melaksanakan program

8. Menyemak untuk memastikan kursus berjalan mengikuttakwim

9. Membuat penilaian

10. Membuat laporan dan dokumentasi

11. Memfailkan

Pengetua

PenolongKanan

Pengetua

PenolongKanan

S/U LDP

10.2.2.2 (1/3)

Page 40: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.2.2(2) CARTA ALIR PENGURUSAN LATIHAN DALAMAN (LDP)

10.2.2.2 (2/3)

Tubuh J/K

Tentukan keperluan kursus / takwim

Lantik AJK

Sedia garis panduan

Tentukan tugas

Adakan mesyuarat

Laksana program

Pastikan kursus berjalan

Buat penilaian

Buat laporan dan dokumentasi

Failkan

Page 41: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.2.2.2(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

10.2.2.2 (3/3)

1. Perintah -Perintah Am dan Arahan Pentadbiran

Page 42: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.3 PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN

Page 43: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.3 PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN

10.3.1.(1/3)

10.3.1(1) PENGURUSAN TERIMAAN DAN PUNGUTAN

JAWATAN PROSES KERJA1. Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan terimaan

dan pungutan (AP. 69)

2. Mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa PengurusanKewangan dan Akaun dengan memastikan semua perkaraasas yang perlu untuk proses terimaan dan pungutandisediakan, iaitu

a) Buku Resitb) Buku Tunaic) Buku Daftar Kutipan Harian

3. Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan terimaandan pungutan daripada pengetua

4. Menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan

5. Menerima arahan melaksanakan tugas pengurusan terimaandan pungutan daripada pengetua

6. Membuat pungutan wang daripada murid dan mengeluarkanresit pada masa urusan di buat serta merta

7. Merekod butiran pungutan dalam buku Jadual Kedatangan

8. Menyerahkan wang pungutan dan resit bersama borangpenyerahan kutipan kepada PT (Kew) serta merta

9. Menerima dan menyemak wang pungutan daripada

a. Gurub. Pengusaha Kantinc. Orang Awam

10. Mengeluarkan resit terimaan serta merta

11. Membuat semakan dan memastikan jumlah terimaan akurdengan resit

12. Menyerahkan wang terimaan kepada Pengetua

13. Menerima dan mengesahkan wang terimaan

14. Menyemak untuk wang terimaan dibankkan dan menyemakslip bank berdasarkan pekeliling yang sedang berkuatkuasa

15. Merekodkan dalam Buku Tunai

Pengetua

PT (Kew)

Guru

PT (Kew)

Pengetua

PT (Kew)

Page 44: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

Terima arahan

10.3.1(2) CARTA ALIR PENGURUSAN TERIMAAN DAN PUNGATAN

Mesyuarat JPKA

Sedia dokumen

Guru terima arahan

Buat pungutan dan keluar resit

Merekod

Serah wang resit dan borang kutipan

Terima dan semak pungutan

Keluar resit terusan

Simpan wang di bank

Rekod dalam buku tunai

10.3.1 (2/3)

Page 45: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.3.1 (3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

10.3.1 (3/3)

1. Borang AP692. Borang AP663. Borang AP604. Borang AP70, AP71, AP72, AP73, AP755. Borang LO

Page 46: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.3.2 (1) PENGURUSAN PEROLEHAN

JAWATAN PROSES KERJA

1. Menerima arahan melaksanakan tugas urusan perolehan.

2. Mengadakan perbincangan mengikut perolehan yangdiperlukan

3. Memohon dengan melengkapkan nota minta

4. Menyemak keperluan mengikut baki stok

5. Membuat cadangan perolehan

6. Menyemak untuk memastikan peruntukan mencukupi

7. Meluluskan nota pinta

8. Memastikan mendapat kelulusan sekiranya perolehan melebihihad yang ditetapkan. (Pekeliling Perbendaharaan Bi.5/2007)

9. Mengisi borang pesanan tempatan (LO)

10. Menyemak dan menandatangan pesanan tempatan (LO)

11. Membuat perolehan daripada pembekal (pembelian terus atausebut harga)

12. Menerima dan memastikan barangan yang diterima bersamaandengan pesanan yang dibuat.

13. Merekodkan dalam Buku Stok dan Inventori

14. Menyemak dan mengesahkan perolehan direkodkan

15. Merekod ke dalam Buku daftar Bil dan membuat prosespembayaran

Pengetua

Guru/ PT

PegawaiAset

Pengetua

PT (Kew)

Pengetua

Guru/PT

PegawaiAset

PT Kew

10.3.2.(1/3)

Page 47: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

Tidak

Ubah suai

Terima arahan

Ya

10.3.2 (2) CARTA ALIR PENGURUSAN PEROLEHAN

Kenal pasti keperluan

Cadangan perolehan

Semak peruntukan

Ada ?

Isi nota minta

Lulus nota minta

Isi borang pesanan tempatan (LO)

Perolehan secara terus / sebut harga

Terima perolehan

Merekod perolehan

Rekod dalam Buku Daftar Bil dan prosespembayaran

10.3.2 (2/3)

Page 48: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.3.2(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

10.3.2.(3/3)

1. Arahan Perbendaharaan2. Akta Acara Kewangan 1957 (Disemak 1972)3. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)4. Peraturan Pendidikan (Akuan dan Audit) 20025. Surat Pekeliling Kewangan Bil 4/88

Page 49: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.3.3(1) PENGURUSAN PEMBAYARAN

JAWATAN PROSES KERJA1. Menerima arahan melaksanakan tugas urusan pembayaran

2. Menyemak semua dokumen-dokumen pembayaran mencukupia. Nota Mintab. Pesan Tempatanc. Invoisd. Penilaian prestasi pembekal

3. Menyediakan baucer pembayaran

4. Menyemak dan menandatangani baucer pembayaran

5. Menyediakan cek bayaran

6. Merekodkan butiran bayaran dalam Buku Tunai

7. Menandatangani cek bayaran

8. Mengecop ‘telah dibayar’ pada semua dokumen

9. Menfailkan semua dokumen pembayaran

10. Menghantar cek kepada pembekal bersama baucer bayaran

11. Menerima resit akaun terima bayaran

12. Menfailkan semua dokumen berkaitan

Pengetua

PT (Kew)

Pengetua

PT (Kew)

Pengetua

PT (Kew)

10.3.3.(1/3)

Page 50: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.3.3(2) CARTA ALIR PENGURUSAN PEMBAYARAN

Terima arahan

Pastikan peruntukan mencukupi

Semak dokumen

Membuat pembayaran

Sedia baucar

Lulus baucar

Sedia cek dan rekod dalam Buku Tunai

Tandatangan cek

Cop ‘telah dibayar’ pada dokumen

Failkan dokumen

Pos cek

Terima resit akaun bayaran

Failkan dokumen

10.3.3.(2/3)

Page 51: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.3.3(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

10.3.3.(3/3)

1. Nota Minta2. Borang Pesanan Tempatan3. Invois4. Vaucer Pembayaran5. Buku Tunai

Page 52: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.3.4(1) PENGURUSAN PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAMENGURUS ( ABM )

10.3.4.(1/3)

JAWATAN PROSES KERJA1. Menerima arahan melaksanakan tugas urusan Panjar Wang

Runcit

2. Lantik AJK Kewangan sekolah

3. Menyediakan anggaran pendapatan tahun berkenaanberasaskan bilangan murid pada 1Oktober termasuk baki tahunlepas

4. Memaklumkan kepada GPK dan GKMP :- anggaran pendapatan dan minta menyediakan anggaran perbelanjaan mengikut bidang masing-masing

5. Menyediakan anggaran belanjawan bersama guru panitia

6. Terima, semak dan luluskan anggaran perbelanjaan bersamadengan AJK Kewangan sekolah

7. Failkan sesalinan ABM

Pengetua

PT

Pengetua

GKMP

Pengetua

PT

Page 53: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.3.4(2) CARTA ALIR PENGURUSAN PENYEDIAANANGGARAN BELANJA MENGURUS ( ABM )

Terima arahan

Lantikan AJK Kewangan sekolah

Sediakan ABM

Maklumkan kepada GPK/GKMP bagi menyediakananggaran perbelanjaan

GKMP dan guru panitia membuat anggaran perbelanjaan

Meluluskan anggaran perbelanjaan

Failkan

10.3.4.(2/3)

Page 54: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.3.4(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DI GUNAKAN

10.3.4.(3/3)

1. Borang ABM2. Pekeliling Perbendaharaan3. Buku Tata Cara Pengurusan Kewangan dan Perakuan Sekolah4. Akta Prosedur Kewangan 1957

Page 55: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.3.5(1) PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT ( PWR )

JAWATAN PROSES KERJA1. Menerima arahan melaksanakan tugas urusan Panjar Wang

Runcit

2. Sediakan kertas kerja bagi menentukan keperluan dan pastikanyang diminta bersesuaian dengan keperluan perkhidmatan /pembayaran.

3. Hantar kertas kerja kepada Pengetua untuk semakan dansahkan

4. Mengeluarkan sejumlah wang yang diluluskan

5. Rekod jumlah wang yang diterima dalam buku tunai PWR

6. Sediakan baucer kecil bagi setiap perbelanjaan

7. Mengesahkan setiap perbelanjaan

8. Buat rekupmen bila didapati PWR berkurangan pada bila-bilamasa

9. Sediakan imbangan PWR

Pengetua

PT

Pengetua

PT

10.3.5.(1/3)

Page 56: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.3.5(2) CARTA ALIR PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT( PWR )

Terima arahan

Sedikan kertas kerja keperluan PWR

Semakan dan pengesahan

Keluarkan sejumlah wang PWR yang diluluskan

Rekodkan dalam buku tunai PWR

Sediakan baucer kecil bagi setiap perbelanjaan

Buat Rekupmen bila PWR berkurangan

Sediakan imbangan

10.3.5.(2/3)

Page 57: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.3.5(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

10.3.5.(3/3)

1. Buku Arahan Perbendaharaan (A.P)2. Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakuanan Sekolah3. Akta Acara Kewangan 1957 (Disemak 1972)4. Modul Latihan5. Baucer Pembayaran

Page 58: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.3.6(1) PENGURUSAN PEMBAYARAN UTILITI

JAWATAN PROSES KERJA1. Menerima arahan melaksanakan tugas urusan utiliti

2. Menerima bil-bil utiliti

3. Mengecop tarikh terima bil-bil utiliti

4. Menyediakan baucer bayaran dan cek berpalang

5. Mengesahkan baucer bayaran dan menandatangani cekpembayaran

6. Membuat pembayaran di agensi berkenaan

7. Merekod pembayaran dalam Daftar bil

8. Merekod pembayaran bayaran dalam Buku Tunai

Pengetua

PT

Pengetua

PT

10.3.6.(1/3)

Page 59: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.3.6(2) CARTA ALIR PENGURUSAN PEMBAYARAN UTILITI

Menerima arahan

Menerima bil-bil utiliti

Mengecop tarikh terimaan bil-bil utiliti

Menyediakan baucer bayaran dan cek berpalang

Mengesahkan baucer bayaran dan menandatangani cekpembayaran

Membuat pembayaran di agensi berkenaan

Merekod pembayaran dalam Daftar Bil

Merekod pembayaran bayaran dalam Buku TunaiKerajaan

10.3.6.(2/3)

Page 60: FINAL DRAF 11

Halaman [ ]

10.3.6(3) BORANG ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

10.3.6.(3/3)

1. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)2. Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakuanan Sekolah3. Akta Kewangan 1957 (Disemak 1972)