ekologi disediakan oleh mohd salleh sairan

Click here to load reader

Post on 23-Jun-2015

6.696 views

Category:

Documents

16 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Apakah yang dapat andaperhatikan dalam rajah di bawah ?

2. Nyatakan benda hidup dalam kawasan tersebut. 3. Nyatakan benda-benda bukanhidup dalam kawasan tersebut . 4. Apakah yang diperlukan olehbenda-benda hidup dalam kawasan tersebut? 5. ekologi Kajian tentang hubungan antaraorganisma dengan benda bukan hidupdalam persekitarannya. Contohnya ikan memerlukan air untukhidup . Ikan merupakan benda hidup atau biotik Air merupakan benda bukan hidup iaituabiotik. 6. Apakah jenis-jenis biotik yang adadalam ekosistem tersebut ? biotikpengeluarpengguna pengurai 7. Apakah pengeluar ? Pengeluar merupakan tumbuh-tumbuhan hijau. Mengapa tumbuhan hijau dianggap pengeluar ? 8. pengeluar Tumbuh-tumbuhan hijau dapat mensintesis makanan sendiri melalui proses fotosintesis dengan menggunakan cahaya matahari , gas karbon dioksida dan air . 9. pengguna Nyatakan organisma-organisma yangberperanan sebagaipengguna. Mengapa merekadipanggil pengguna ? Bolehkah andakenalpasti jenis-jenispengguna ? 10. Organisma yang memakantumbuh-tumbuan . Organisma ini dinamakan .. Pengguna primer Organisma hidup yang memakan tumbuh-tumbuhan dinamakan herbivour. 11. Organisma hidup yang memakan organisma hidup yang lain. Apakah makanan organisma jenis ini ? Organisma hidup yang memakan organisma lain selain tumbuh-tumbuhan dikenali sebagai pengguna skunder dan tertier Organisma ini bersifat karnivor dan omnivor. 12. Apakah yang berlaku apabilaorganisma hidup dalam kawasantersebut mati? 13. pengurai Apakah pengurai ? Apakah peranan pengurai dalam satu ekosistem? Terdiri organisma saprofit iaitu mikroorganismaseperti bakteria , kulat dan protozoa. Mikroorganisma ini mereputkan bahan-bahanorganik yang telah mati kepada nutrien-nutrienseperti nitrogen , fosforus dan karbon. 14. Apakah abiotik ? 15. Air Apakah pentingnya air dalam ekosistem ? 75 % permukaan bumi terdiri daripadaair . 75 % ekosistem di bumi ialah ekosistemakuatik. Air berfungsi sebagai pelarut yangberkesan menukarkan bahan-bahanorganik yang larut kepada nutrien-nutrien. Proses pereputan tidak boleh berlakutanpa air . 16. tanah Bagaimana tanah terhasil ? Melalui proses luluhawa batuan. Tanah menyediakan bahan-bahan nutrien. Nutrien diserap oleh akar tumbuh- tumbuhan . 17. Jenis tanah Tanah berpasiradalah bersifat porosdan mengandungisedikit air. Tanah berpasirmengandungi sedikittumbuh-tumbuhanseperti rumput dankaktus. 18. Udara Atmosfera terdiri beberapa lapisan iaitu troposfera, stratosfera , mesosfera dan termosfera. Trposfera mengandungi oksigen , karbon dioksida , nitrogen dioksida dan wap air . 19. udara Gas oksigen diperlukan oleh hidupandipermukaan bumi untuk pernafasan. Gas karbon dioksida diperlukan olehtumbuh-tumbuhan untuk fotosistesis. Wap-wap air ditukar kepada titisan air danditurunkan sebagai hujan. 20. Bahan nutrien Apakah bahan nutrien ? Bahan-bahan kimia yang ada dalamekosistem. Seperti karbon , fosforus , nitrogen dansulfur. 21. Analisis ekosistem berdasarkanstruktualekosistemBukan Organisma Organisma pereputhidupanautotrof heterotropik 22. Ekosistem Paya Bakau Bagaimana keadaandi ekosistem ini ? Terdiri daripadatumbuh-tumbuhanyang boleh hidupdalam keadaan yangberlumpur dankemasinan yangtinggi. 23. Kawasan paya bakau Boleh didapati di muara sungai danpinggir pantai terlindung. Di Malaysia paya bakau boleh didapati dipantai barat Semenanjung Malaysiaseperti Perak , Selangor , Johor danKedah .Pantai Timur Sabah serta utaradan tenggara Sarawak . 24. Ciri-ciri ekosistem paya bakau Terdiri daripada tumbuhan dan haiwan di daratan dan hidupan akuatik. 25. Sifat pokok bakau Pokok bakau mempunyai akar ceracak dan jangkang untuk membolehkan tumbuh- tumbuhan bernafas dan menyokong pokok. Pokok bakau menghasilkan buah vivipar yang membolehkan buah terpacak dalam lumpur apabila gugur. 26. Haiwan di paya bakau Haiwan daratan dikawasan paya bakauterdiri daripadaburung dan monyetyang memakan buah-buah pokok bakau. 27. Ekosistem tasik 28. Ekosistem tasik Terdiri tasik semulajadi dan tasik buatanmanusia. 29. Tasik semulajadi Tasik Bera dan tasik Chini 30. Tasik buatan manusia Tasik yang terhasilakibat kegiatanmanusia sepertibekas lombong bijihtimah dan pembinaanempanganhidroeletrik. Contohnya tasikKenyir dan tasikTitiwangsa. 31. Zon-zon hidupan dalam ekosistem tasik Zon limme/limnetikbahagian tasik yangsentiasa mendapatcahaya matahari . Dalam zon ini terdiriorganisma autotrofseperti alga , planktondan lumut. 32. Zon profundal Bahagian tasik yang tidak mendapat cahaya matahari . Organisma autotrof kurang ditemui . Organisma hetertrof yang tidak boleh mensintesis makanan seperti labi- labi , kura-kura dan ular air terdapat dalam zon ini. 33. Zon litoral Bahagian tepi tasikyang berhampirandengan daratan. Bahagian yangsentiasa dibasahi airdan mempunyaipelbagai jenistumbuhan sepertikeladi , teratai dantelipot. 34. Rantaian dan siratan makanandalam ekosistem 35. Apakah maksud rantaianmakanan? Rantaian makanan ialah prosespemakanan antara pengeluar , penggunadan pengurai yang melibatkanpemindahan tenaga antara organismauntuk menjalankan aktiviti tumbesarandalam sesuatu ekosistem . 36. Bolehkah anda bina satu rantaianmakanan bagi ekosistem hutan? 37. Sumber tenaga Matahari sebagai sumber tenaga utama Matahari membekalkan tenaga cahaya dan tenaga haba. Jumlah tenaga yang sampai ke permukaan bumi hanya 48 % Selebihnya diserak , diserap dan dibalikkan semlua. 38. pengeluar Tumbuh-tumbuhan hijau menyerap cahaya matahari melalui sel-sel klorofil. Hanya 2 % tenaga cahaya digunakan untuk proses fotosintesis dengan air dan gas karbon dioksida. Lebihan 6 % dibebaskan untuk metabolisme , tranpirasi dan pertumbuhan. 39. Pengeluar Proses fotosintesis mensintesiskanmakanan yang disimpan dalam daun ,batang , buah dan bunga tumbuh-tumbuhan. Sebahagian tenaga telah hilang dalambentuk tenaga haba apabila tumbuh-tumbuhan menjalankan proses respirasi ,pergerakkan dan pembiakan. 40. Pengguna primer Penguna primermerupakan haiwanherbivor sepertimonyet , burung danbelalang . Pengguna primermendapat tenagadengan memakantumbuh-tumbuhandalam bentuk daundan buah. 41. Pengguna primer Tenaga yang diterima oleh penggunaprimer digunakan untuk tumbesaran ,pergerakkan , respirasi dan memanaskanbadan . 10 % daripada biojisim tumbuh-tumbuhanynag di makan ditukar menjadi tisu dagingbelalang . 90 % tenaga hilang semasa prosesrespirasi , metabolisme dan pertumbuhan. 42. Pengguna skunder Pengguna skundermerupakan haiwankarnivor seperti ular . Harimau dan beruang Pengguna skundermendapat tenaga denganmemakan penggunaprimer . Tenaga digunakan olehpengguna skunder untuktumbesaran ,pergerakkan danpembiakan . 43. Pengguna skunder 10 % daripada biojisim pengguna primeryang dimakan disimpan dalam tisu badanpengguna skunder . 90 % tenaga dibebaskan atau dihilangkandalam bentuk tenaga haba melalui prosestumbesaran , pembiakan danpergerakkan. 44. Pengguna tertier Pengguna tertier seperti harimau , singa danhelang memakan pengguna skunder untukmendapatkan tenaga. Tenaga yang diperolehi digunakan untuktumbesaran , pergerakkan , pembiakan danmemanaskan badan . 10 % tenaga biojisim dari pengguna skunderdisimpan dalam tisu badan pengguna tertier. 90 % tenaga dibebaskan dalam bentuk tenagahaba. 45. pengurai Pengurai terdiri daripadabakteria dan kulat yangsaprofit . Pengurai mendapattenaga denganmenguraikan organisma-organisma hidup yangmati kepada bentuk-bentuk nutrien yang bolehdiserap oleh akar pokok. 46. Apakah kesimpulan yanganda boleh buat berdasarkan aliran tenaga di atas ? 47. Soalan stpm 2001 48. Berdasarkan rajah dibawah , tulis satu rantaian makanan dalamekosistem . 49. Rantaian makanan dalam ekosistem kolam 50. Soalan 2001 (a)(ii)Huraikan proses aliran tenaga dalamsiratan makanan tersebut.(10) (b)Jelaskan bagaimana kegiatan manusiaboleh mengganggu ekosistem tasik (10) 51. Jawapan (b) (i)sumber tenaga matahari (ii)tumbuhan hijau menyerap tenaga matahari (iii)pengguna primer mendapat tenaga denganmemakan pengeluar (iv)pengguna sekunder mendapat tenagadengan memakan pengguna primer (v)pengguna tertier mendapat tenaga denganmemakan pengguna sekunder (vi)pengurai mereputkan bahan kumbahan danorganisma hidup yang mati. 52. Matahari dan pengeluar Matahari sebagai sumber tenaga dalamekosistem.Tenaga cahaya diserap oleh tumbuh-tumbuhan hijau seperti alga , rumpai air danfitoplankton melalui sel-sel klorofil .Tenagacahaya digunakan untuk proses fotosintesisbersama sama dengan gas karbon dioksidadan air.Tenaga cahaya ditukar kepada tenagakimia.Tenaga terhasil digunakan untuktumbesaran , respirasi dan pembiakan.Sebahagian tenaga disimpan dalam tisu padabuah , daun .Sebahagian tenaga hilang dalambentuk haba. 53. pengguna Pengguna primer seperti seperti zooplanktonmendapat tenaga dengan memakan alga danfitoplankton . Tenaga digunakan oleh zooplankton untukbergerak , tumbesaran , respirasi danpembiakan . Sebahagian tenaga disimpan dalam tisu badanzooplankton. Sebahagian tenaga dibebaskan dalam bentukhaba. 54. pengurai Pengurai terdiri daripada bakteria dan kulat yangsaprofit. Pengurai mendapat tenaga denganmenguraikan organisma-organisma hidup yangtelah mati seperti ikan , rumpai air dan bahankumbahan organisma. Pengurai menguraikan tisu-tisu kompleks badanorganisma hidup kepada nutrien. Nutrien diserap oleh akar rumpai air , pokokkiambang. 55. Jawapan ( c) (i)tebusguna tasik untuk pembinaan (ii)perindustrian (iii)pertanian dan penternakan (iv)pelancongan (v)pembuangan sampah domestik 56. perindustrian Pembuangan sisa-sisa perindustrian ke dalamtasik. Sisa-sisa industri mengandungi bahan kimiaseperti asid , plumbum , sisa minyak Air didalam tasik menjadi lebih berasid dan tidaksesuai untuk hidupan akuatik. Mendapan yang banyak dalam tasikmengurangkan pancaran matahari ke dasartasik .Ini menyebabkan alga dan fitoplanktontidak dapat menjalanka