ass bi pengenalan sains sosial sem2.docx

Download Ass BI Pengenalan sains sosial sem2.docx

Post on 06-Mar-2016

51 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Pengenalan Sains sosial ialah salah satu disiplin ilmu yang mengkaji aspek kemanusiaan sedunia. Ia berbeza daripada kesenian dan kemanusiaan. Sains sosial adalah lebih terfokus kepada penggunaan kaedah saintifik dalam kajian kemanusiaan termasuk penggunaan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Perkataan "sains" secara asalnya merupakan singkatan bagi "sains semulajadi". Berdasarkan sejarah, penggunaan perkataan "sains" untuk konteks selain sains semulajadi adalah dibolehkan selagimana ia merujuk kepada bidang ilmu yang tersusun dan dapat diajar secara objektif. Oleh kerana itu, perkataan "sains" tidak semestinya merujuk kepada subjek yang berkaitan secara langsung dengan sains semulajadi.DISIPLIN-DISIPLIN SAINS SOSIALPengenalan Sains SosialSalah satu perkembangan dan pembangunan dalam masyarakat manusia masa kini ialah kemunculan sains moden. Kemunculan ilmu sains yang bertambah moden dan canggih adalah untuk mengkaji dan memahami akan keadaan dunia yang didiami manusia. Oleh sebab itu muncullah cabang-cabang ilmu yang bersifat saintifik yang mempunyai special subject matter dan set permasalahan yang tersendiri. Terdapat dua cabang keilmuan yang utama iaitu sains tulen dan ilmu sains sosial. Sains tulen berkisar di sekitar dunia kebendaan, struktur dan sifat-sifat sesuatu bahan kimia. Sains tulen dibahagikan kepada dua cabang iaitu sains fizikal dan sains kemanusiaan. Sains fizikal ilmu yang menerangkan tentang dunia kebendaan, sedangkan sains kemanusiaan pula merupakan ilmu kaji hayat, fisiologi, anatomi, neurologi dan sebagainya yang berkaitan dengan individu-individu sebagai satu organisma yang hidup dengan struktur dan sifat-sifat seorang manusia.Sains Sosial pula merupakan cabang atau disiplin ilmu yang mengkaji struktur dan sifat-sifat kelompok manusia,bagaimana individu-individu atau kelompok-kelompok manusia berinteraksi antara satu sama lain dan juga dengan persekitaran mereka. Dengan perkatan lain, sains sosial merupakan disiplin yang mempersoalkan tentang kemanusiaan dalam konteks sosialnya atau mempelajari kehidupan sosial atau lebih tepat mempelajari tingkah laku yang lazim ada pada kelompok-kelompok manusia.Sains SosialSains sosial ialah disipin akademik yang mempersoalkan tentang kemanusiaan dalam konteks sosialnya atau mempelajari kehidupan social atau lebih tepat mempelajari pola tingkah laku yang lazim ada pada kelompok-kelompok manusia. Berdasarkan kepada pengertian di atas, maka jelaslah bahawa ilmu sains social adalah satu bentuk pengkajian tenteng keompok manusia di dalam sesuatu masyarakat. Sains social merupakan satu bidang yang luas dan kompleks. Antara cabang-cabang ilmu sains social ialah sosiologi, antropologi, sains politik, sejarah, ekonomi, psikologi dan sebagainya. Pembahagian disiplin-disiplin ini didasarkan kepada bagimana cara manusia itu berinteraksi antara satu sama lain. Misalnya,jika manusia itu berinteraksi melalui proses jualbeli, maka dapat kita golongkan corak pengkajiannya dalam disiplin ekonomi. Jika manusia berinteraksi melalui proses perebutan kuasa dan kewibawaan, maka dapatlah kita golongkan corak pengkajiannya ke dalam disiplin sains politk. Begitulah seterusnya bagi disiplin-disiplin yang lain. Secara umumnya, kesemua disiplin ini menitik beratkan tentang perkara yang sama iaitu tentang tingkah laku manusia. Pada asasnya setiap ahli sains sosial cuba memahami tingkah laku manusia, tetapi setiap disiplin memberi penekanan kepada aspek yang berlainan kepada tingkah laku tersebut.Disiplin PsikologiMemberi tumpuan kepada asas-asas yang terdapat kepada perlakuan atau tingkah laku manusia dan menganalisis bagaimana cirri-ciri keperibadian atau organism manusia berkembang dan melahirkan pola-pola perilaku tertentu. Psikologi mengkaji perkembangan manusia sejagat secara individu.

Disiplin EkonomiMember tumpuan kepada pengeluaran, taburan dan penggunaan sumber dalam sesuatu masyarakat. Daripada perspektif sosial, ahli ekonomi hanya berminat pada tingkah laku sesuatu masyarakat yang dihasilkan oleh suatu usaha anggota masyarakatnya menggunakan kemudahan dalam mencapai tujuan tertentu secara rasional.Disiplin Sains PolitikMerangkumi bidang sains sosial dan mengkaji tentang tingkah laku individu. Ahli-ahli disiplin sains politik member tumpuan kepada kajian mereka terhadap kuasa, proses politik, di mana keputusan sosial dibuat, tentang parti politik dan kepimpinan politik, tingkah laku politik individu dan kelompok serta pemerintahan Negara.Disiplin SejarahMenerangkan gejala manusia daripada beberapa peristiwa dengan menghubung peristiwa-peristiwa tersebut dengan ekonomi, politik atau psikologi dan ahli sejarah cuba menerangkan kenapa peristiwa-peristiwa tersebut berlaku. Ahli sejarah member tumpuan kepada peristiwa lampau.Disiplin AntropologiBidang antropologi hampir sama dengan bidang sosiologi. Ahli antropologi member tumpuan kepada masyarakat kecil yang buta huruf, sedangkan sosiologi mengkaji masyarakat moden dan celik huruf yang tinggal di kawasan bandar dan luar Bandar. Kaedah yang digunakan oleh ahli antropologi berbeza dengan kaedah yang digunakan oleh ahli sosiologi. Ahli antropologi cuba mencari pola tingkah laku yang luar biasa dalam kebudayaan masyarakat yang dikaji seperti amalan ilmu sihir di sebuah kepulauan pasifik.Disiplin SosiologiNeil J. Smelser mentakrifkan sosiologi sebagai satu kajian saintifik tentang masyarakat dan hubungan sosialnya. Manakala De Fleur dan DAntonio mentakrifkan sosiologi sebagai satu percubaan untuk meneliti tingkah laku social manusia secara sistematik. Ia bertujuan untuk memahaminya, meramal tingak laku tersebut dan juga untuk berbuat sesuatu dengannya. Menurut Prof. Soediman, sosiologi berkaitan dengan interaksi sosial budaya, stratifikasi, birokrasi, populasi, peranan jantina dan umur, tingkah laku, ekologi, politik dan kuasa, nilai dan norma, pembangunan dan jenayah.

Faktor

1. Perubahan dari Dalam Masyarakat

a.Perubahan Penduduk Perubahan yang dimaksud adalah perubahan dikarenakan bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Pertambahan Penduduk akan menyebabkan perubahan pada tempat tinggal. Tempat tinggal yang semula terpusat pada lingkungan keraba akan berubah atau terpancar karena faktor pekerjaan. Berkurangnya penduduk juga akan menyebabkan perubahan sosial budaya. Contoh Perubahan penduduk adalah program transmigrasi dan urbanisasi.b.Pemberontakan atau RevolusiPemberontakan akan menyebabkan perubahan sosial budaya, contohnya pemberontakan G 30 S/PKI. Pemberontakan G 30 S/PKI pada tahun 1965 membawa perubahan terutama dalam sistem politik Indonesia sehingga dilarangnya ajaran komunis Indonesia. Pelarangan ajaran komunis di Indonesia ini disebabkan karena tidak sesuai dengan nilai - nilai pancasila yang menjadikan berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia.c.Peranan Nilai yang diubah Perubahan juga dapat disebabkan berubahnya peranan nilai di masyarakat, misalnya, sosialisasi program keluarga berencana mampu menghambat pertambahan penduduk. Contohnya sebelum ada program keluarga berencana dari pemerintah, masyarakat yang sudah berkeluarga cenderung menginginkan mempunyai anak banyak, namun setelah ada Sosialisasi program keluarga berencana masyarakat tumbuh kesadaran untuk membatasi kelahiran anak demi masa depan dan kesejahteraan anak itu sendiri. d.Peran Tokoh Kharismatik Tokoh Kharismatik adalah tokoh yang disegani, dihormati, dan diteladani olehmasyarakat. Peran tokoh kharismatik membawai pengaruh dalam perubahan kehidupan masyarakat. Misalnya, Soekarno sebagai presiden RI memiliki kharismatik dihadapan rakyat karena keahliannya dapat berpidato dengan baik. e.Penemuan Baru Adanya penemuan baru dalam kehidupan masyarakat baik itu berupa ilmu pengetahuan maupun teknologi memengaruhi dan membawai perubahan dalam masyarakat itu. Penemuan mobil misalnya. Penemuan tersebut akan membawa perubahan sosial dan kebudayaan masyarakat. Dalam masyarakat akan terbentuk status sosial berdasarkan harta ( mobil ) yang dimiliki. Orang yang tidak memiliki mobil bisa dianggap status sosialnya lebih rendah dibandingkan orang yang memilikinya. Selanjutnya, orang yang memiliki sebuah mobil bisa dianggap lebih rendah status sosialnya dibandingkan orang yang memiliki lebih dari satu mobil.2. Perubahan dari Luar Masyarakat

Perubahan sosial budaya juga dapat terjadi karena unsur dai luar masyarakat seperti faktor geografis, kebudayaan, dan politik. Pengaruh luar masyarakat merupakan hal yang wajar dalam perubahan sosial budaya di masyarakat. Pengaruh dari luar masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

a)Pengaruh Lingkungan Alam Pengaruh lingkungan alam sangat berpengaruh dalam terjadinya perubahan sosial budaya. Misalny, tanah yang subur dapat berguna untuk lahan pertanian sehingga masyarakat di daerah tersebut memiliki usaha sebagai petani. Kebudayaan di tanah subur pun tidak lepas dari kehidupan sosial sebagai petani sehingga kebudayaan tetap berhubungan dengan bidang pertanian.b)Kebudayaan Masyarakat Lain Kontak Kebudayan antara masyarakat mempunyai dampak yang positif dan negatif. Contohnya, kontak kebudayaan bangsa Indonesia dengan bangsa Barat. Pengaruh positif berupa transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pengaruh negatif berupa pola hidup kebarat - baratan ( westernis ) sekelompok anak muda.c)Peperangan Peperangan akan menyebabkan pengaruh negatif terhadap sebuah aspek kehidupan masyarakat. Misalnya, perang Irak yang membawa derita dan trauma berkepanjangan bagi rakyat Irak.Selain disebabkan oleh beberapa hal di atas, suatu perubahan sosial budaya terjadi karena adanya faktor yang menyebabkannya. Faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya terdiri atas faktor pendorong dan penghambat.

1. Faktor Pendorong Perubahan Sosial Budaya

a)Timbunan Kebudayaan dan Penemuan Baru Kebudayaan dalam masyarakat selalu mengalami penimbunan atau menumpukan, yaitu budaya masyarakat semakin beragam dan bertambah. Bertambah dan beragamanya budaya i