a kelebihan micrones - .dan sabut buah kelapa sawit serta sistem ... sawit mentah daripada tandan

Download a Kelebihan MICRONES - .dan sabut buah kelapa sawit serta sistem ... sawit mentah daripada tandan

Post on 27-Apr-2019

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

HARlAN METRO -

+

AGRO 13SELASA 9-ME12017

Teknologi MICRONES' b_olehgantikaedah tradisional atasi kerugian

ASI-- kaedahnya. -Sistem berkenaan dapatmenggantikan kaedahpengisaran tradisionaluntuk menghasilkanminyak sawit dan minyakkernel sawit mentah lebihtinggi.

MICRONESadalahgabungan dua projekpenyelidikan daripadapenyelidik [abatanKejuruteraan Kimia danAlam Sekitar, FakultiKejuruteraan UPM ProfDr Robiah Yunus danpenyelidik bersama iaituPengarah Urusan, FibaloyInternatiorial Sdn BhdGregory LFoster. .

Dr Robiah berkata, ,pengekstrakan adalahproses yang kritikal dalam

kilang kelapa sawit keranamenggunakan teknologisedia ada, ia tidak efisiendan boleh mengakibatkankehilangan minyak yangtinggi: .

"Teknologi MICRONESadalah penemuan pentingdalam industri minyakkelapa. Pada 2016,pengeluaran minyak sawitmenurunkepada 0.35peratus Kadar PerahanMinyak (OER).

"la menyebabkanMalaysia dan Indonesiasebagai pengeluarm;nyak sawit terpaksamembersihkan 250,000hektar tanah tambahanuntuk memenuhipermintaan 53 juta tanminyak sawit mentah

(crude palm oil- CPO)."Kesan ketidakcekapan

dalam pengeluaran OERmenyebabkan kerugianindustri selain kesan yanglebih besar kepada alamsekitar apabila 476,000hektar tanah diperlukanuntuk menanam kelapasawit bagi menampungkehilangan OER," katanyapada sidang media di UPM,Serdang, baru-baru ini.

Majlis perasmiandisempurnakanTimbalan Naib Canselor(Penyelidtkan dan Inovasi)UPM Prof Datuk Dr HusainiOmar,

Menurutnya,MICRONESadalahteknologi tinggi yang-berdaya saing dan

Mohamad Hussinmohamad_hussin@hrnetro.com.rny--~----------~--~----~

DR Husaini (tengah'melihat model MICRONES

Bagi mengatasi masalah, 'kehilangan' rninyak kelapasawit mentah ketika prosespengekstrakan, Univer-sin Putra Malaysia (UPM)menghasilkan teknolo-gi dikenali MacerationInduced Cell Rupturing Oil,Nut Extraction Synthesis(MICRONES).

Teknologi itumembabitkan sistempengasingan tempurungdan sabut buah kelapasawit serta sistempengekstrakan berterusancecair perikarpa selain

-----------------~INFOKelebihan MICRONES.'a mudah untukdiangkut ke tapak

_kilang dan cepat untukdipasang .

la boleh dipasang tanpagangguan kepadaproses pengeluaranharian kilang. Strukturmodular di pasangsecara berasingan dan iatermasuk binaan laluanpejalan kaki dan reIkeselamatan .

Hanya penyelenggaraanminima diperlukankerana komponen yangdigunakan diperbuatdaripada keluli karbontinggi..'a bersedia dan mudahuntuk skala naik taraJkapasiti pernproseson

.: yang febib tinggidisebabkan reka bentuk

, modular yang unik.: Sebuah sistem

automatik yang hanyamemerlukan campurtangan operatorsecara minima untuk 'pemantauan bagimengekalkan dayapemprosesan optimum.

,"I-,, .

+

menyelamatkan tempurungkelapa sawit daripadapecah di skru penekandan mengurangkankehilangan minyak sawitmentah ketika prosespengekstrakan dilakukan.

"Pada masa klnl, kadarkehilangan-minyak ketikaproses pengekstrakanmenggunakan mesinkomersial dwiskru adalahtinggf untuk mengelaktempurung pecah keranaminyak sawitmentahmasih berada dalam sabut. .

"Bagaimanapun,hakikatnya kerugian ini

. cenderung menjadi jauhlebih tinggi terutama dalamkeadaan tekanan kon tidakdiselaraskan dengan betuldan skru dipakai tidakdiganti serta tidak dijagadengan balk."

"Dua projek ini mampumenggantikan kaedah vpengisaran tradisionaluntuk memaksimumkanpengeluaran minyak kelapasawit dari sabut mesokarpatanpa kehadiran kacangkernel.

"Oleh itu, ia dapatmeningkatkan perolehanminyak dan isirong minyaksawit mentah daripadatandan buah kelapa sawitsegar," katanya.

Beliau berkata,penyelidikan bermulapada 2015melalui SkimGeran Penyelidikan [angkaPanjang (LRGS)manakalakerjasama UPMdan.syarikat Fibaloy bermulaIanuari 2016.

_l

Recommended

View more >