112133654 elemen-elemen-multimedia

Click here to load reader

Post on 18-Jun-2015

2.679 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Elemen-elemenmultimedia

2. 5 ELEMEN UTAMA MULTIMEDIA 3. UNSUR-UNSUR PADA ELEMEN MULTIMEDIA UNSUR DINAMIK- benda-benda yang bergerak ataumengubah- Elemen : audio, video dan animasiUNSUR STATIK- benda-benda yang tidak bergerak- Elemen : teks dan grafikSetiap elemen mempunyai peranan dan interaktif sesama sendiri. 4. TEKS- Merupakan salah satumedia utama yangdiperlukan dalam sesebuahperisian multimedia samaada sebagai: Menu utama Sistem navigasi (navigation) Tujuan penyampaiansesuatu isi kandunganperisian. 5. Teks adalah jenis data paling asas sertamenggunakan ruang storan paling sedikitberbanding dengan elemen-elemenmultimedia lain. Teks dalam bentuk perkataan, ayat danperenggan digunakan untukmenyampaikan sesuatu idea, buah fikirandan fakta yang berkaitan dengan apa juaaspek dalam kehidupan kita. 6. Teks digunakan untuk :- menerangkan bagaimana sesuatuaplikasi bekerja,- membantu pengguna menerokaaplikasi- menyebarkan maklumat melaluiaplikasi-aplikasi yang telahdirekabentuk. 7. Dalam multimedia, penggunaan teks yangterlalu banyak tidak digalakkan. Ini kerana teks tidak dapat pamerkanmaklumat dengan menarik Inibukan bermakna teks tidak diperlukanlangsung, tetapi teks hanya digunakanpada bahagian-bahagian yang pentingsahaja. 8. Penggunaan teks dalamaplikasi multimedia Berikutadalah beberapa garis panduan yang diperlukan semasa membangunkan sebuah aplikasi multimedia yang melibatkan teks:1. Ringkas tetapi padat2. Penggunaan typeface dan font yang bersesuaian. 9. 3. Memastikan teks yang digunakan bolehdibaca.4. Pemilihan gaya tulisan dan warna teks.- Untuk memberikan penekanan danmembezakan isi kandungan denganbahagian lain pada paparan atau mediacetak.- Kontras antara aksara adalah pentingmenentukan kejelasan dan kebolehbacaanperkataan atau ayat. 10. 5. Mengawal pemilihan font serta konsisten- Rekabentuk skrin tidak terlalu semak atausukar dibaca.- Pembangun seharusnya tidakmenggunakan terlalu banyakfont, typeface,gaya dan warna.- Perlu menekankan konsep konsistensi dalampenggunaan teks. 11. ANIMASI Paparan susunan imej-imejseni 2D atau posisi modelagar menghasilkan ilusigerakan. Kaedah persembahananimasi yang paling larisialah program wayanggambar atau video. Animasi merujuk kepadapaparan visual yangbersifat dinamik. 12. Ia juga suatu proses menjadikan objek kelihatanhidup atau gambaran bergerak tetapi padaasalnya statik. Animasi mampu menzahirkan sesuatu fantasimanusia ke alam realiti. Dengan menggunakan animasi kita bolehmenerangkan sesuatu yang sukarmenggunakan perkataan disampaikan denganlebih mudah dan berkesan. 13. Dengan menggunakananimasi juga dapatmenceriakan prosespenyampaian. Sesuatu yang disampaikankelihatan lebih hidup ataurealistik berbandingmenggunakan teks. Animasi mampu memberipenegasan bagimembolehkan penonton fokuspada isi kandungan yangingin disampaikan. 14. Websangat sesuai dalampenggunaan animasi. Penggunaan animasiboleh juga dalam bentukvideo. Animasi membantumeningkatkan kualiti P&P. Animasi digital mampumenyampaikan mesejdengan lebih pantas. 15. Kepentingan /kelebihan animasi Mampumenyampaikan sesuatu konsepyang kompleks secara visual dan jugadinamik. Proses membuat hubungan atau perkaitanmengenai sesuatu yang kompleks akanlebih mudah untuk dipetakan ke dalamminda pelajar. Boleh membantu dalam prosespemahaman. 16. GRAFIK Grafik adalah persembahan imej yang tidak bergerak seperti gambar, lukisan, lakaran, gambar foto, ilustrasi dan sebagainya. Ia sangat penting bagi memberi penekanan dalam proses penyampaian maklumat. Grafik mampu membantu menerangkan sesuatu maklumat dengan tepat dan berkesan. 17. Grafikmenjadikan sesuatu persembahan lebih menarik dan mampu memfokuskan perhatian pengguna terhadap maklumat yang ingin disampaikan. Kepentingangrafik:1.Meningkatkan penekanansesuatu maklumat. 18. 2. Menarik perhatianpengguna3. Mengilustrasikansesebuah konsep.4. Bertindak sebagai latarbelakang bagi sesuatukonsep. 19. AUDIO Audioatau bunyi disebarkan oleh getaran molekul atau jirim udara disekeliling kita. Getaran dikenali sebagai gelombang bunyi. Kesanaudio salah satu daya penarik yang berkesan untuk menarik perhatian seseorang. 20. Audiodalam multimedia ialah:- Rakaman suara- Suara latar- Muzik- Kesan khas audio dll.. Dalamsistem multimedia interaktif, elemenaudio membantu proses penyampaianpersembahan agar lebih mantap danberkesan. 21. Audiojuga mampu meningkatkan motivasi kepada pengguna agar lebih berminat untuk mengikuti proses penyampaian maklumat. Penggunaan audio mampu menimbulkan suasana yang lebih menarik dan menghasilkan tumpuan yang lebih terhadap apa yang ingin disampaikan. 22. VIDEO 23. Videoadalah elemen multimedia yangpaling dinamik dan realistik berbandingelemen-elemen lain. Video adalah gabungan pelbagai mediaseperti:- Teks- Grafik- Audio dll dalam satu medium. Videomembawa unsur realistik atau keadaan sebenar kepada pengguna. 24. Ini dapat mempengaruhi perasaan emosipengguna dengan lebih nyata. Antara perkakasan yang digunakan ialah:- kamera video- Camcoder (pita video)- Video capture card dll. Manakala perisian video:- Adobe Premiere- Video Fusion- Ulead Media Pro dll. 25. ELEMEN-ELEMEN MULTIMEDIA 26. SEKIAN.. TERIMA KASIH 27. Kuiz PengukuhanJawab semua soalan dibawah. Senaraikan 5 elemen multimedia beserta contoh. Apakahunsur-unsur yang terdapat pada elemen multimedia?