gen.y 13psasir.upm.edu.my/id/eprint/56415/1/1.pdfsukan ping-pong

1
f=- 12 Atlet paralimpik pingpong pertama berjaya layak 2 kali berturut-turut . ' ke Sukan Paralimpik tingkat Diploma Pengurusan Pemiagaan di Politeknik Kota Bharu, Kelantan dan berhentr bermain pingpong selama tiga tahun atas sebab tertentu. "Sebaik saja tamat pe- ngajian diploma, Terengganu menjadi tuan rumah untuk' .,<~;, Suka-nMalaysia-(SUK- ---_~ ' MA)2008dan ' - saya 'kembali beraksi' mewa-: kili negen bagi _ sukan ping- pong. < ."Disebab- kan sudah tiga tahun tidak ber- main ping pong, saya perlu me- lakukan lebih banyak latihan. Fatin Farhana Japre [email protected].. ' Meskipun dilahirkan cacat jari tangansejakkecil; itu bukah peJ;1gha1al),g bagi -pewafnwi:tgp,6hg negara, Mo- hitfiJ"d 'Azwait~rus mengukir nrma melil:ff\1'~fsukanini di peringkat antarabangsa. Berhasrat beraksi di Sukan Olimpik 2020 di Tokyo dan < meraih pingat emas untuk negara, Mohamad Azwar kini mempersiapkan diri dari segi mental dan fizikal supaya . 'layak' mewakili negara. , 'Berkongsi mengeriai pem- babitannya, anak kelahiran ' Terengganu ini berkata dia mula aktifbermain pingpong sejak sekolah rendah pada usia 10tahun dan hanya seka- dar suka-suka. Namun tidak sal1gka pada usia 12tahun dia terpilih mewakili Terengga- nu ke Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM). . "Sejak itu saya mulaiserius terhadap sukan ini dan dipilih mewakili negeri setiap tahun sehingga tingkatan lima.-Sele- pas tamat tingkatan lima, saya melanjutkan pengajian di pe- Ke- betulan seorang jurulatih' dari Korea Uta- ra datang ke sini untuk melatih atIet SUKMAdan saya di- latih setiap had pada waktupagi, petang dan malam selama setahun. "Sejarah ter- cillta apabila saya " 8agi saya, OKU lain perlu diberi pendedahan menerusi sukan kerana di negara klta ada platform yang sesusi berasa maJudan bawa-eersosial di luar supaya merel<a tidak rasa tersisih sekaJigus membina keyaklnan dalam diri untuk menjaiani kehidupan biasa . MOHAMAD AZIAR berjaya meraih pingat gangsa kerana Terengganu tidak pemah meraih pingat untuk sukan pingpong sepanjang ~UKMA.Bakat saya mula menyerlah dan mendapat perhatian Malaysia Paralim- pik sekali gus menarik saya ber-naung di bawah bakat Malaysia," kata anak keempat daripada tujuh beradik ini'. Sewaktu kecil, Mohamad Azwar sering dibuli rakan sebaya tetapi ;;elepas berjaya membuktikaILkejayaann- ya dalam sukan walaupun " . cacat jari tangan, rata -,- rata rakannya tidak lagi meman- dang rendah terhadapnya. Malah dia kini mempunyai .anak didik sendiri iaitu Aly- sha Tung Hui Ling, 21,yang bakal menjejaki langkahnya mengharumkan nama negara menemsi sukan Ini. 'Pernah mewakili negara menerusi sukan ini lebih SO kali, sudah semestinya ba- nyak pencapaian diraih dan pengalaman pahit manis yang tidak mungkin dilupakan. Mohamad Azwar berkata dia tidak mungkin melu- pakan pengalaman paling bermakna dalam hidupnya apabila dia atlet paralim- pik pingpong pertama yang berjay<imelayakkan diri dua kali berturut-turut ke Sukan Paralimpik iaitu di London dan Rio. "Pada 2012pula, perasaan gembira tidak dapat saya zahirkan dengan kata-kata apabila layak untuk beraksi , di Paralimpik London selepas berjuang habis- habisan untuk menduduki tangga 13 teratas pusingan suku akhir. Memang susah nak melayakkan diri kerana perlu bertanding de- ngan 300 atlet seluruh dunia untuk merebut 14 temp at dan saya berjaya menduduki tangga ke-Iz. , "Sukan pingpong nampak mudah tetapi sebenamya meletihkan jika tidak cukup . ,stamina dari segi fizikal dan mentaL Bayangkan setiap kali latihan saya perlu membalas pukulan 1,000 bijibola ping- pong yang dihantar untuk memantapkan teknik puku- lan.dan terima,bola daripada pihak lawan. "Oleh sebab itu, saya sangat menjaga pemakanan, bersenam di gimnasium pada waktu tengah hari dan men- , '-'- GEN.Y 13 jalani latihan setiap malam selarna tiga jam - di Pusat Sukan Universiti Putra Malaysia, Serdang," katanya. z:... Katanya, ibu bapa perlci:~ memainkan peranan utama dan tidak perlu malu mern- punyai anak orang kurang upaya (OKU)kerana mereka juga mahu menjalani kehidu- pan normal seperti orang lain. "Bagi saya, OKUlain perlu diberi pendedahan menerusi sukan kerana di negara kifu ada platform yang sesuaL Jangan berasa malu dan baw:abersosial di luar supaya mereka tidak rasa tersisih se- kali gus membina keyakinan dalam diri untuk menjalani kehidupan biasa. Semoga kisah hidup saya ini akan memberi inspirasi kepada remaja untuk berjaya dalam apa saja sukan yang diminati," katanya. ...

Upload: others

Post on 28-Feb-2021

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: GEN.Y 13psasir.upm.edu.my/id/eprint/56415/1/1.pdfsukan ping-pong

f=-

12

Atlet paralimpik pingpong pertamaberjaya layak 2 kali berturut-turut. ' ke Sukan Paralimpik

tingkat Diploma PengurusanPemiagaan di Politeknik KotaBharu, Kelantan dan berhentrbermain pingpong selama tigatahun atas sebab tertentu.

"Sebaik saja tamat pe-ngajian diploma, Terengganumenjadi tuan rumah untuk'

.,<~;,Suka-nMalaysia-(SUK----_~ ' MA)2008dan '

- saya 'kembaliberaksi' mewa-:kili negen bagi _sukan ping-pong. <

."Disebab-kan sudah tigatahun tidak ber-main ping pong,saya perlu me-lakukan lebihbanyaklatihan.

Fatin Farhana [email protected].. '

Meskipun dilahirkan cacatjari tangansejakkecil; itubukah peJ;1gha1al),gbagi

- pewafnwi:tgp,6hg negara, Mo-hitfiJ"d 'Azwait~rus mengukirnrma melil:ff\1'~fsukanini diperingkat antarabangsa.

Berhasrat beraksi di SukanOlimpik 2020 di Tokyo dan <

meraih pingat emas untuknegara, Mohamad Azwar kinimempersiapkan diri dari segimental dan fizikal supaya .'layak' mewakili negara., 'Berkongsi mengeriai pem-

babitannya, anak kelahiran 'Terengganu ini berkata diamula aktifbermain pingpongsejak sekolah rendah padausia 10tahun dan hanya seka-dar suka-suka. Namun tidaksal1gka pada usia 12tahun diaterpilih mewakili Terengga-nu ke Majlis Sukan SekolahMalaysia (MSSM). .

"Sejak itu saya mulaiseriusterhadap sukan ini dan dipilihmewakili negeri setiap tahunsehingga tingkatan lima.-Sele-pas tamat tingkatan lima, sayamelanjutkan pengajian di pe-

Ke-betulanseorangjurulatih'dari Korea Uta-ra datang ke siniuntuk melatih atIetSUKMAdan saya di-latih setiap had padawaktupagi, petangdan malam selamasetahun.

"Sejarah ter-cillta apabila saya

"8agi saya, OKU lain perlu diberipendedahan menerusi sukan kerana dinegara klta ada platform yang sesusi

berasa maJudan bawa-eersosialdi luar supaya merel<a tidak rasa tersisihsekaJigus membina keyaklnan dalam diriuntuk menjaiani kehidupan biasa .

MOHAMAD AZIARberjaya meraih pingat gangsakerana Terengganu tidakpemah meraih pingat untuksukan pingpong sepanjang~UKMA.Bakat saya mulamenyerlah dan mendapatperhatian Malaysia Paralim-pik sekali gus menarik saya

ber-naung di bawah bakatMalaysia," kata anak keempatdaripada tujuh beradik ini'.

Sewaktu kecil, MohamadAzwar sering dibuli rakansebaya tetapi ;;elepas berjayamembuktikaILkejayaann-ya dalam sukan walaupun

" .cacat jari tangan, rata -,-ratarakannya tidak lagimeman-dang rendah terhadapnya.Malah dia kini mempunyai.anak didik sendiri iaitu Aly-sha Tung Hui Ling, 21,yangbakal menjejaki langkahnyamengharumkan nama negaramenemsi sukan Ini.

'Pernah mewakili negaramenerusi sukan ini lebih SOkali, sudah semestinya ba-nyak pencapaian diraih danpengalaman pahit manis yangtidak mungkin dilupakan.

Mohamad Azwar berkatadia tidak mungkin melu-pakan pengalaman palingbermakna dalam hidupnyaapabila dia atlet paralim-pik pingpong pertama yangberjay<imelayakkan diri duakali berturut-turut ke SukanParalimpik iaitu di Londondan Rio.

"Pada 2012pula, perasaangembira tidak dapat saya

zahirkan dengan kata-kataapabila layak untuk beraksi ,di Paralimpik London selepasberjuang habis- habisan untukmenduduki tangga 13 terataspusingan suku akhir. Memangsusah nak melayakkan dirikerana perlu bertanding de-ngan 300 atlet seluruh duniauntuk merebut 14 temp atdan saya berjaya mendudukitangga ke-Iz., "Sukan pingpong nampak

mudah tetapi sebenamyameletihkan jika tidak cukup .,stamina dari segi fizikal danmentaL Bayangkan setiap kalilatihan saya perlu membalaspukulan 1,000 biji bola ping-pong yang dihantar untukmemantapkan teknik puku-lan.dan terima,bola daripadapihak lawan.

"Oleh sebab itu, sayasangat menjaga pemakanan,bersenam di gimnasium padawaktu tengah hari dan men-

,'-'-

GEN.Y 13

jalani latihan setiap malamselarna tiga jam -di Pusat Sukan UniversitiPutra Malaysia, Serdang,"katanya. z:...

Katanya, ibu bapa perlci:~memainkan peranan utamadan tidak perlu malu mern-punyai anak orang kurangupaya (OKU)kerana merekajuga mahu menjalani kehidu-pan normal seperti orang lain.

"Bagi saya, OKU lain perludiberi pendedahan menerusisukan kerana di negara kifuada platform yang sesuaLJangan berasa malu danbaw:abersosial di luar supayamereka tidak rasa tersisih se-kali gus membina keyakinandalam diri untuk menjalanikehidupan biasa.

Semoga kisah hidup sayaini akan memberi inspirasikepada remaja untuk berjayadalam apa saja sukan yangdiminati," katanya.

...