penggunaan ping pong abakus dalam meningkatkan

Download PENGGUNAAN PING PONG ABAKUS DALAM MENINGKATKAN

Post on 10-Nov-2015

259 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PENGGUNAAN PING PONG ABAKUS DALAM MENINGKATKANKEMAHIRAN BAHAGI MURID TAHUN TIGA

MOHD SHAHARUDIN BIN EMBOK MAKSAH

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhiSebahagian daripada syaratPenganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian(Matematik Pendidikan Rendah)

INSTITUT PENDIDIKAN GURUKAMPUS TUN HUSSEIN ONN,BATU PAHAT,JOHOR

MEI2015

PENGESAHAN PENYELIA

saya akui bahawa saya telah membaca laporan penyelidikan inidan pada pandangan saya karya ini telah memadai dari segiskop dan kualiti untuk tujuan penganugerahanIjazah Sarjana Muda PerguruanMatematik Pendidikan Rendah Ambilan Jun 2011

Tandatangan :...Nama Penyelia:Tarikh:

PENGAKUAN PENULIS

saya akui laporan kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilanDan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya

Tandatangan: Nama Penulis : Tarikh:

DEDIKASI

Khas untukUNTUK KEDUA IBU BAPA YANG DIKASIHITeristimewa buatIsteri dan anak-anak yang tercintaNORHAILI BINTI KAMALUDINAnak-anakMUHAMMAD SHAREED NAZMIMUHAMMAD SHARIF NAUFALMUHAMMAD SHAHIR NAZLEESITI NAURAHRakan-rakan seperjuanganPPG MATEMATIK 1 KOHORT 1

Semoga jasa kalian semua diberkati Tuhan

PENGHARGAAN

Alhamdulililallah, syukur kehandrat ilahi kerana dengan limpah kurnia Nya dapat saya menyempurnakan laporan kajian ini.Pertama sekali saya ingin merngucapkan ribuan terima kasih kepada penyelia saya iaitu Puan Norrila Binti Satari yang tidak jemu-jemu memberikan tunjuk ajar serta dorongan di samping teguran yang membina sebagai panduan dan bimbingan dalam melaksanakan kajian ini.Keduanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah,guru-guru dan murid-murid yang ikhlas serta sedia memberikan kerjasama dalam fasa kajian ini. Pengalaman yang diperolehi banyak memberikan impak serta kesan yang positif bagi menjayakan kajian ini.Akhir sekali tidak lupa juga kepada ahli keluarga yang tersayang serta rakan rakan sekelas yang banyak memberikan bantuan serta dorongan serta sebagai sumber inspirasi dalam menjayakan kajian ini,hanya kepada Tuhan yang esa budi ini dapat dibalas serta ribuan terima kasih pengakhir bicara.

ABSTRAK

Matematik merupakan mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh setiap murid seperti mana yang telah ditentukan oleh kerajaan Malaysia. Penyelidikan tindakan ini dijalankan untuk membantu empat orang murid Tahun 3 dalam meningkatkan kemahiran membahagi melibatkan pengumpulan semula atau tidak melalui penggunaan ping pong abakus. Kaedah ini melibatkan penggunaan bahan manipulatif dan aktiviti-aktiviti yang disusun secara berperingkat serta bahan bantu mengajar yang berbeza bagi menarik minat murid. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui pemerhatian lembaran kerja. Seramai empat orang murid telah dipilih sebagai subjek kajian berdasarkan pemerhatian lembaran kerja. Data untuk kajian diperolehi melalui ujian pra, ujian pasca, pemerhatian dan temu bual. Analisis ujian pra dan ujian pasca mendapati bahawa terdapat peningkatan skor bagi keempat empat subjek. Berdasarkan hasil pemerhatian dan temu bual, kaedah ini didapati berkesan dalam meningkatkan kemahiran bahagi dengan mudah. Penyelidik akan mengaplikasikan kaedah ini kepada murid yang menghadapi masalah yang sama dalam kemahiran bahagi pada masa akan datang.

ABSTRACT

Mathematics is a compulsory subject that must be learned by every pupils as this is listed in Malaysia Governments Rules. This study was conducted to help four students in improving their skills of division with or without regrouping using the Ping-pong abacus methody . By using manipulative thing and different of activities and teaching learning meterials were used to attract attention from students. Initial survey was carried out through observation on worksheet.Four students were selected as subject based on the observation from worksheet. Data was collected through a pre-test, post test, observation and interview. Analysis of pre-test and post test showed improvement in four subjects result. Based on observation and interview, this method is found affective for easily enhancing the division with or without regrouping skill. Hence, the researcher is intended to apply this method to other student who have the same problems in division skill in the future.

SENARAI KANDUNGANMukaSuratPENGESAHAN PENYELIAiPENGAKUAN PENULISiiDEDIKASIiiiPENGHARGAANivABSTRAKvABSTRACTviSENARAI JADUALviiSENARAI RAJAHixSENARAI LAMPIRANx1.0 PENDAHULUAN11.1 Pengenalan11.2 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran41.3 Refleksi Nilai Pendidikan52.0 FOKUS KAJIAN 72.1 Isu Kajian 72.2 Definasi Operasi 102.3 Tinjauan Literatur Berkaitan Isu Kajian 113.0 OBJEKTIF KAJIAN4.0 KUMPULAN SASARAN 5.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN 6.0 CARA PENGUMPULAN DATA 7.0 KEPUTUSAN/ANALISIS DATA DAN INTERPRESTASI 8.0 RUMUSAN/REFLEKSI SELEPAS DAPATAN 9.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA RUJUKAN LAMPIRAN

SENARAI JADUALJadualmuka surat1Peringkat- Peringkat Sesi Rawatan

2Langkah Langkah Penggunaan Model Ping Pong Abakus

3Skor Markah Bagi Ujian Penilaian Pra dan Ujian Pasca

SENARAI RAJAHRajah Muka Surat

SENARAI LAMPIRAN

1.0 PENDAHULUAN

1.1 PengenalanMatematik merupakan penggerak atau jentera kepada pembangunan dan perkembangan dalam bidang sains dan teknologi ke arah mencapai matlamat Pelan Pembangunan Induk Pendidikan Negara kita. Oleh itu, penguasaan ilmu matematik di kalangan rakyat Malaysia perlu dipertingkatkan dari masa ke semasa untuk menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan dan keperluan membentuk sebuah negara maju. Perkara ini dapat dicapai dengan mempertingkatkan usaha menggalakkan masyarakat membudayakan dan mengaplikasikan pengetahuan matematik dalam kehidupan seharian. Kurikulumnya yang teratur dari segi struktur dan kandungannya yang tersusun secara hierarki memerlukan seseorang pelajar menguasai asas Matematik sebelum mereka boleh menguasai ilmu Matematik yang lebih sukar. Kemahiran asas ini boleh dipelajari melalui pembelajaran secara formal atau melalui interaksi manusia sesama manusia dalam kehidupan seharian. Ini adalah kerana pemahaman terhadap berbagai kandungan dan pernyataan bermakna dalam matematik terbina daripada pemahaman manusia sesama manusia melalui interaksi yang berlaku.

Menurut Christina Lau Yuan Yuan (2012), sekiranya keadaan mereka iaitu murid-murid tidak dapat menguasai operasi bahagi jika dibiar begitu sahaja berkemungkinan besar akan menyebabkan mereka menghadapi masalah apabila belajar di peringkat yang lebih tinggi. Bahagi merupakan satu perkataan yang tidak asing bagi kanak-kanak kerana mereka sudah biasa mendengar perkataan tersebut sebelum mereka menerima pembelajaran secara formal di dalam kelas lagi (Maryann wickett, Susan ohanian, Marilyn Burns, 2002). Selain itu perkataan bahagi, murid-murid lebih kerap mendengar perkataan kongsi. Menurut Richard Leffingwell(2006), berkongsi benda untuk mendapatkan jumlah yang sama banyak dikenali sebagai bahagi. Berasaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta memastikan kurikulum sentiasa relevan, oleh yang demikian Kurikukulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran matematik ini telah diolah serta disusun semula. Kesinambungan yang lebih diperinci serta berterusan serta ia nya selaras dengan keperluan untuk menyediakan pengetahuan yang berguna pada masa hadapan. Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran matematik ini diolah dan disusun semula. Penyusunan semula ini mengambil kira kesinambungan yang berterusan ke peringkat seterusnya. Langkah yang diambil adalah selaras dengan keperluan untuk menyediakan pengetahuan dan kemahiran matematik kepada murid yang mempunyai latar belakang dan keupayaan yang pelbagai. Dengan pengetahuan dan kemahiran tersebut, mereka berkemampuan untuk meneroka ilmu, membuat adaptasi, modifikasi dan inovasi dalam menghadapi serta menangani perubahan di era kemajuan teknologi.Kajian tindakan adalah satu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan pendidikan melalui perubahan yang menggalakan guru-guru menjadi lebih sedar, kritis dan bersedia untuk mengubah amalan-amalannya. Kajian tindakan juga sebagai satu kajian terhadap persekitaran sekolah yang melibatkan warga sekolah itu sendiri sebagai penyelidik dengan niat untuk memperbaiki kualiti amalan masing-masing (Hashim, 2009). Rekabentuk kajian tindakan boleh diubahsuai berdasarkan keadaan dan keperluan sebenar di sekolah. Penyelidikan Kajian Tindakan adalah sebahagian daripada subjek kajian. Maklumat kajian diperolehi secara langsung daripada subjek kajian.KSSR iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendah digubal dalam Pernyataan Standard terdiri daripada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dicapai murid dalam satu tahap persekolahan. Apakah Standard Kandungan itu? Standard Kandungan ialah pernyataan spesefik mengenai perkara murid patut tahu dan boleh lakukan manakala Standard Pembelajaran ialah penetapan kreteria atau petunjuk kualiti pembelajaran yang diukur bagi setiap kandungan (Tudia, 2013).Beberapa kajian menunjukkan di mana pengulangan atau kemahiran dalam sesuatu tajuk itu akan diulang sehingga pelajar tersebut dapat menguasai keseluruhan tajuk sebelum berpindah kepada tajuk yang baru. Sasaran adalah tahap pembelajaran yang maksimum bukan sahaja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk rakan-rakan yang lain. Jesteru itu kaedah ping pong abakus akan dapat membantu murid-murid meningkat prestasi mereka dalam tajuk pembahagian .

1.2 Refleksi pengajaran dan pembelajaran yang laluProses pengajaran dan pembelajaran merupakan satu medium untuk murid-murid menerima input pelajaran dalam suasana bilik darjah yang kondusif