tutorial 5 (bentang esok)-he

13
 Jela skan P erk emban gan Mode nisasi di Er opah dan Luar Nega ra Serta Pengaru hnya di Mala ysia

Upload: raihan

Post on 06-Apr-2018

234 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TUTORIAL 5 (Bentang Esok)-HE

8/3/2019 TUTORIAL 5 (Bentang Esok)-HE

http://slidepdf.com/reader/full/tutorial-5-bentang-esok-he 1/13

 Jelaskan Perkembangan Modenisasi di Eropah dan Luar Negara SertaPengaruhnya di Malaysia

Page 2: TUTORIAL 5 (Bentang Esok)-HE

8/3/2019 TUTORIAL 5 (Bentang Esok)-HE

http://slidepdf.com/reader/full/tutorial-5-bentang-esok-he 2/13

Perubahan yang dialami oleh suatu masyarakatberlangsung secara:

Berencana

Modenisasi

Suatu proses transformasi atauperubahan dalam segala aspekkehidupan masyarakat telah

dianggap sebagai sesuatu yangharus ditempuhi oleh semua

bangsa atau negara.

Tid ak Berencana

Pembaratan

Suatu proses peniruangaya hidup barat yang

tidak disertai olehsuatu usaha perubahan

secara berencana

PROSES PERUBAHAN MASYARAKAT

Page 3: TUTORIAL 5 (Bentang Esok)-HE

8/3/2019 TUTORIAL 5 (Bentang Esok)-HE

http://slidepdf.com/reader/full/tutorial-5-bentang-esok-he 3/13

MODENISASIPerubahan

berencana inilah

 yang kemudiandisebut sebagaiModenisasi

P erubahan

berencanamerupakan:

Suatu proses di mana Matlamat, Metod d an Ukuran

 pencapaian ditentukanterlebih d ahulu sebelum suatu

 perubahan dilaksanakan

Page 4: TUTORIAL 5 (Bentang Esok)-HE

8/3/2019 TUTORIAL 5 (Bentang Esok)-HE

http://slidepdf.com/reader/full/tutorial-5-bentang-esok-he 4/13

SEJARAH MODENISASI DUNIAModenisasi Eropahdigerakkan oleh duaperkembangan besar

ini yang membawakepada dunia ilmupengetahuan dan

maklumat.

Konsep dan prosesmodenisasi bermula di

Eropah akibat dari 2revolusi besar iaitu:

Revolusi P erancis:

Mengubah sistempolitik feudal

Eropah.

Revolusi I nd ustr i:

Mengubah sistemekonomi Eropah

Page 5: TUTORIAL 5 (Bentang Esok)-HE

8/3/2019 TUTORIAL 5 (Bentang Esok)-HE

http://slidepdf.com/reader/full/tutorial-5-bentang-esok-he 5/13

UKURAN PENCAPAIAN

MODENISASI DI EROPAH

Modenisasi berkait rapatdengan teoriEvolusionisme bahawaperkembangan negaramiskin kearah masyarakatmoden tak dapatdielakkan

Falsafah

Kemajuan yang bertitiktolak denganpembangunan sains danteknologi yang membawamanusia Eropah mengusai

alam sekitar dan mencarikekayaan

Praktikal

Page 6: TUTORIAL 5 (Bentang Esok)-HE

8/3/2019 TUTORIAL 5 (Bentang Esok)-HE

http://slidepdf.com/reader/full/tutorial-5-bentang-esok-he 6/13

IMPER IALISME

Dilaksanakan melalui perdagangan

British East India Company 

Dutch East India Company 

KOLONIALISME

Dilaksanakan terhadap wilayah terpilih

Dengan tujuan:

Perlanjutanpembekalan barangmentah

Buruh Pengawalanpasaran secara terus

menerus (barter)

Penjajahan merubah landskap sosial dan alam sekitar wilayah bukan Eropah

Penjajahan member i kesan kepad a ruang ekonomi dan ruang sosial; ilmu,budaya, pendidikan dan sebagainya

PENJAJAHAN: SALURAN UTAMA PEMODENAN WILAYAHBUKAN EROPAH

Page 7: TUTORIAL 5 (Bentang Esok)-HE

8/3/2019 TUTORIAL 5 (Bentang Esok)-HE

http://slidepdf.com/reader/full/tutorial-5-bentang-esok-he 7/13

LUAR EROPAH: MODENISASI @

PEMBARATAN?

 Mod enisasi ekonomi 

d an pol itik EropahBarat menjadi mod el 

bagi mod enisasi ekonomi d an pol itik 

di negaramembangun.

Modenisasi

Suatu perubahandalam semuaaspek kehidupansecaraberencana

Pembaratan

Suatu proses peniruangaya hidup barat yang

tidak disertai olehsuatu usaha perubahansecara berencana

Page 8: TUTORIAL 5 (Bentang Esok)-HE

8/3/2019 TUTORIAL 5 (Bentang Esok)-HE

http://slidepdf.com/reader/full/tutorial-5-bentang-esok-he 8/13

Globalisasi Ekonomi Dunia

Bermula pertengahanabad ke-20 ketika zaman dominasi Eropah berakhir danmemasuki Zaman PeradabanGlobal.

3 bukti bahawa ekonomi dunia telah diglobalisasikan:

Perkembangan sistem pengangkutan dan jaringan telekomunikasi secara fizikal

Pertumbuhan begitu cepat dalam perdagangan

Pengaliranmodal yang besar

Penggerak globalisasi ekonomi

Kewujudan institusi penyedia perkhidmatan berkaitan ekonomi dan kewangan

Rangkaian ekonomi global

Disempurnakan melalui proses perdagangan, pelaburan, produksi, pertukarankewangan, buruh migrasi dan ekonomi antarabangsa

Page 9: TUTORIAL 5 (Bentang Esok)-HE

8/3/2019 TUTORIAL 5 (Bentang Esok)-HE

http://slidepdf.com/reader/full/tutorial-5-bentang-esok-he 9/13

MODENISASI EKONOMI

 Mewujud kan sebuah masyarakat ind ustr i.

 Matlamat & Kepentingan

P embangunan teknologi: Penerapan ilmu saintifik dan teknik-teknikcanggih

P embangunan pertanian: Perubahan kepada pertanian komersial

I nd ustr ial isasi: Penggunaan teknologi canggih dalam sektor pembuatan

Urbanisasi: Proses perpindahan penduduk ke bandardan perubahan gayahidup bandar

 Metod 

Kadar pertumbuhan: ukuran GN P (gross national prod uct)/KD N K.

Ukuran pencapaian

Page 10: TUTORIAL 5 (Bentang Esok)-HE

8/3/2019 TUTORIAL 5 (Bentang Esok)-HE

http://slidepdf.com/reader/full/tutorial-5-bentang-esok-he 10/13

MODENISASI POLITIK

N egara bangsa: Suatu wilayah yang mempunyai sempad an, pemer intahan ataukerajaan d an warganegara atau bangsa

Matlamat

Dalam projek mod enisasi, kegiatan ekonomi memerlukan masyarakat nasional yangstabil d an ber integrasi d engan baik 

Kepentingan

P embentukan d an pelaksanaan d asar khas seperti d asar pendidikan nasional , bahasa

nasional, kebud ayaan nasional d an id eologi nasional 

 Metod 

Diukur secara kual itatif  d an kuantitatif  Kejayaan d asar-d asar nasional, kekerapan kon f l ik, kekerapan pil ihanraya, ukuran perbandingan d engan negara lain d an kebebasan bersuara

Ukuran Pencapaian

Page 11: TUTORIAL 5 (Bentang Esok)-HE

8/3/2019 TUTORIAL 5 (Bentang Esok)-HE

http://slidepdf.com/reader/full/tutorial-5-bentang-esok-he 11/13

MODENISASI DI MALAYSIA

Bermula sejakkedatangan

penjajah British

Proses modenisasi yg diasaskan sejak

pemerintahankolonial British telah

dilanjutkan dgnmelakukan pelbgai

perubahan danpenyesuaian

Malaysia inginmewujudkanmasyarakat

perindustrian:

Pembangunan

ekonomi lebihtertumpu kpdpeningkatan

prasarana ekonomi

Pembangunan

pertanian

Industri gantian import

Page 12: TUTORIAL 5 (Bentang Esok)-HE

8/3/2019 TUTORIAL 5 (Bentang Esok)-HE

http://slidepdf.com/reader/full/tutorial-5-bentang-esok-he 12/13

 Akhir 1960 an:

Pembangunan ekonomi mula diasaskan kpd

pembangunan teknologi

Tahun 2000-an:

Mula memberi perhatian kepada pembangunan

ekonomi berteraskan k-ekonomi (ekonomi ygberasaskan ilmu atau knowledge)

industri gantian-import

industri

berorientasikaneksport

Page 13: TUTORIAL 5 (Bentang Esok)-HE

8/3/2019 TUTORIAL 5 (Bentang Esok)-HE

http://slidepdf.com/reader/full/tutorial-5-bentang-esok-he 13/13

RUJUKAN

y Shamsul Amri Baharuddin. (2007).  Modul Hubungan

Etnik. Kuala Lumpur: Maskha.Sdn Bhd.y http://www.slideshare.net/raiden6263/kuliah-3