tmk dlm dskp bm

Download TMK dlm DSKP BM

Post on 07-Jul-2018

231 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  1/41

  -2 PISMP P Teknologi Maklumat dan

  Komunikasi (TMK)

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  2/41

  DEFINISI TMK

  – American Association for Advancement of Science

  mengatakan bahaa teknologi adalah a!likasi !en

  alat dan kemahiran untuk men#elesaikan masalah

  memudahkan keu!a#aan manusia$ Tern#ata !end

  adalah selari dengan kehendak semasa #ang men

  bahaa teknologi itu meru!akan alat #ang boleh d melalui kemahiran dan ke!akaran !engetahuan #a

  men#elesaikan masalah #ang dihada!i di sam!ing

  memberikan kemudahan dan keselesaan melalui !

  !elbagai %enis !eralatan untuk memenuhi ke!erlua

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  3/41

  –  Teknologi &endidikan meru!akan bidang !enga%ian

  melibatkan !erkembangan" !enggunaan !eralatan

  !endidikan" !enilaian sistem" teknik dan bantuan t

  !roses !embela%aran manusia$ Teknologi &endidika

  khususn#a meru!akan a!likasi !enggunaan !erala

  !endidikan untuk meningkatkan keberkesanan da !enga%aran dan !embela%aran$ (Menurut 'ose!h 

  ,-1.)

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  4/41

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  5/41

  Objektif TMK Dalam Kurikulum

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  6/41

  –  TMK dalam merentas kurikulum digunakan dalam!enga%aran dan !embela%aran /

  i) di mana TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian #ang hendak dia%ar

  ii) sebagai !engu!a#a bagi meningkatlkan lagi kefa murid terhada! kandungan mata !ela%aran

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  7/41

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  8/41

  0ela%ar M232A4 TMK  (Memerlukan murid menguasai ilmu !engetahuan dan kemahiran disi!lin ilmu #ang khusus dalam bidang TMK)

  0ela%ar M5A564 TMK  (&engunaan TMK untuk mengakses maklumat dan ilmu !engetahuan)

  0ela%ar 723A2 TMK  (Murid menggunakan TMK sebagai alat untuk bela%ar)

  &27KATA2 6TAMA TMK 

        4      2       T       1       3       *       A       S       4

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  9/41

   MERENTAS TUNJANG KSSR Pembentan dalam bent

  Mengamalkan sikap murni semasa

  menggunakan perkakasan dan perisian

  Menggunakan perisian pemprosesan

  perkataan, persembahan, dan perisian grak 

  Mem kara ber men "ide gam skra $olio

  Ke&akinan diri murid akan meningkat apabila

  mempersembahkan hasil tugasan mereka

  Meng sema patri perp akti" meng

  'nter

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  10/41

  Konsep Pelaksanaan TMK

  Merentas Kurikulum

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  11/41

  Pengintegrasian TMK dalam kurikulum a

  menghasilkan perkara-perkara berikut:

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  12/41

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  13/41

  Cadangan Strategi P&P

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  14/41

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  15/41

  Pembelajaran Kendiri

  –  Terdiri dari!ada em!at !endekatan/

  1$ Terarah Kendiri

  ,$ Kadar Kendiri

  .$ Akses Kendiri

  $ &entaksiran Kendiri

  – ontohn#a" melalui !erisian kursus dengan terarah

  kendiri" murid boleh menentukan a!a #ang hendak

  di!ela%ari mengikut kadar kemam!uan sendiri$

  &embela%aran ber!usatkan

  murid

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  16/41

  Kolaboratif

  – Mementingkan ker#asama dan murid men&ampaika

  dalam kumpulan ke!il%

  – (alam TMK, pendekatan ini boleh dilaksanakan de

  memberi tugasan kepada kumpulan)kumpulan &an dikenalpasti%

  – Murid boleh menggunakan emel unuk bertukar ba

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  17/41

  – Perisian persembahan boleh digunakan oleh muri

  mempersembahkan hasil ker#a mereka%

  – Semua ahli kumpulan akan men&umbang pengeta

  pendapat, kemahiran, dan men&elesaikan masala

  se!ara akti$%

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  18/41

  Pembelajaran Berasaskan

  – Merupakan satu model akti"iti bilik dar#ah &ang be

  kebiasaan%

  – Mempun&ai #angka masa &ang pan#ang, berpusatka

  dan menghubungkan pengamalan kehidupan seben

  – Murid berupa&a menggunakan TMK semasa proses

  men&ediakan pro#ek

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  19/41

  Inkuiri-Penemuan

  – Pendekatan &ang mementingkan pem

  melalui pengalaman%

  – Penggunaan TMK dalam pendekatan

  apabila perisian kursus &ang digunak

  melaksana eksperimen &ang sukar da

  mustahil%

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  20/41

  – (engan menggunakan perisian aplika

  dapat mengalami dan mengka#i sesua

  $enomena se!ara simulasi%

  – (emonstrasi sesuatu ke#adian &ang u

  babakn&a boleh dika+al oleh murid b

  dilihat menggunakan perisian ( Mod

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  21/41

  Penyelesaian Masalah

  – Merupakan satu kaedah pembela#ara

  berasaskan masalah sebenar dan mu

  men&elesaikan masalah dengan keup

  mereka sendiri%

  – -oleh di#alankan se!ara kolaborati$ d

  berpusatkan murid%

  – (alam konteks TMK, kaedah ini melib

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  22/41

  – .ontohn&a, murid ingin men&iapkan s

  tugasan &ang memerlukann&a memas

  ime#%

  – Murid dapati ime# &ang diperlukan tid

  dalam komputern&a% Untuk mengatas

  itu, murid berbin!ang dengan rakan b men!ari pen&elesaian%

  – Guru memberi panduan kepada murid

  proses pen&elesaian sesuatu masalah

  peringkat a+al%

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  23/41

  Pembelajaran Masteri

  – Merupakan pendekatan p/p &ang ber

  kepada penguasaan murid dalam sesu

  perkara &ang dipela#ari%

  – Sumber)sumber TMK seperti penggun

  papan putih interakti$, ta&angan "idekursus, permainan komputer pendidik

  bahan)bahan 'nternet terpilih &ang da

  membantu murid menguasai pengeta

  spesik%

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  24/41

  Konstruktivisme

  – Satu kaedah dimana murid dapat mem

  sendiri pengetahuan atau konsep bar

  akti$ berdasarkan pengetahuan, kema

  nilai, dan pengalaman &ag telah diper

  dalam p/p%

  – Melalui pembela#aran konstrukti"isme

  men#adi lebih kreati$ dan ino"ati$%

  – Murid menggunakan TMK untuk mend

  data, maklumat, dan pengetahuan%

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  25/41

  Pembelajaran Penerokaan

  – Membolehkan murid bela#ar melalui

  penerokaan berdasarkan pengalaman

  ada%

  – Murid mengakses maklumat dalam m

  ob#ekti$ pembela#aran mereka dalam

  &ang terka+al%

  – TMK merupakan alat &ang paling berk

  dalam menter#emahkan konsep pemb

  penerokaan memandangkan ia dapat

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  26/41

  Perkakasan dan Perisian T

  Sekolah

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  27/41

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  28/41

  • Kemudahan 4nternet – Talian Akses 4nternet

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  29/41

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  30/41

  Langkah

  untuk m

  kad ucap menggun

  Microsoft

  Publishe

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  31/41

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  32/41

  1. Langkah satu pilih temp

  yang sesuai

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  33/41

  2. Langkah dua pilih corak

  templat yang diingini

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  34/41

  3. Terdapat tiga muka muka surat pada templat

  surat pertama untuk muka hadapan kad, kedua

  menulis teks ucapan dan ketiga adalah muka be

  ucapan.

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  35/41

  4. Langkah seterusnya murid bolehlah mencorakka

  kad ucapan mengikut kreativiti masing-masing

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  36/41

  5. Jika ingin memasukkan gam

  boleh tekan ‘insert’ dan pilih ‘p

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  37/41

  6. Jika ingin menukar tulisan yang terdap templat kad, murid boleh klik pada perka dalam template dan tulis perkataan yang

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  38/41

  7. Jika ingin menambah sebarang gambar tulisan pada kad, murid boleh tekan ‘inse tekan mana-mana yang bekaitan

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  39/41

  8. Berikut adalah hasil kad

  ucapan yang telah siap

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  40/41

 • 8/19/2019 TMK dlm DSKP BM

  41/41