tesis master

Upload: nasr-al-hadi

Post on 20-Jul-2015

161 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM

SYAHRUL RIZA

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2008

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN :

SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM

oleh

SYAHRUL RIZA

Tesis diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi Ijazah Sarjana Sastera

Julai 2008PENGHARGAAN Bismill ahi al-Rahman al-Rahim

iSegala puji bagi Allah s.w.t., Tuhan semesta alam beserta isinya. Hanya dengan taufiq dan hidayah-Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang bertajuk : Konsep Pendidikan Islam Menurut Pemikiran Ibn Khaldun : Suatu Kajian Terhadap Elemen-Elemen Kemasyarakatan Islam, sebagai syarat untuk menyelesaikan ijazah sarjana di Universiti Sains Malaysia. Selawat dan salam

semoga dilimpahkan kepada Rasulullah s.a.w. beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Penulis menyedari sepenuhnya atas keterbasan sarana mahupun kemampuan yang penulis miliki untuk mendapatkan hasil penyelidikan yang sempurna dalam tesis ini. Namun demikian, penulis merasa sangat bersyukur kerana banyak pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan pelbagai bantuan baik moral mahupun material serta telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan selama penulis melakukan penyelidikan hingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, penulis dengan berbesar hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada : H.Hamzah Abdullah dan Hj.Aisyah Muhammad Dan, selaku ibu bapa penulis, dan seluruh ahli keluarga serta tidak terlupakan buat isteriku tercinta Selvi Arizona binti H.Saifullah M.Zein yang telah memberikan bantuan dana dan doa serta memberikan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan tesis untuk ijazah sarjana di Universiti Sains Malaysia. Dr. Noor Shakirah Mat Akhir, selaku penyelia dalam penulisan tesis ini, yang telah meluangkan masanya untuk memberikan bimbingan dengan ramah dan tulus kepada penulis hingga penulisan tesis ini selesai. Seluruh pensyarah Bahagian Pengajian Islam, staf dan pegawai di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia yang telah memberikan bantuan serta layanan pentadbiran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Seluruh staf dan pegawai Perpustakaan Universiti Sains Malaysia dan universitiuniversiti lain yang ada di Malaysia yang telah memberikan layanan yang baik dalam meminjamkan buku-buku dan bahan-bahan rujukan yang diperlukan selama penulisan tesis ini hingga selesai. Semua pihak yang tidak penulis sebutkan namanya baik secara langsung mahupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik berupa moral mahupun material hingga penulis dapat menyelesaikan tesis untuk ijazah sarjana di Universiti Sains Malaysia. Penulis menyedari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Untuk itu, sumbang saran dan kritikan yang membina daripada pelbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini, sehingga dapat dimanfaatkan bagi kegiatan keilmuan pada masa akan datang.

iiP. Pinang, 29 Julai 2008 ( Syahrul Riza )

ISI KANDUNGAN

ISI

MUKA SURAT

PENGHARGAAN ................................................................................................. i ISI KANDUNGAN ................................................................................................ iii SENARAI SINGKATAN KATA ............................................................................. v PANDUAN TRANSLITERASI .............................................................................. vi ABSTRAK ............................................................................................................ viii ABSTRACT ......................................................................................................... x BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kajian ...................................................................... 1 1.2 Pernyataan Masalah ........................................................................ 9 1.3 Kajian-kajian Lepas ........................................................................ 12 1.4 Batasan Kajian ................................................................................. 18 1.5 Kepentingan Kajian .......................................................................... 19 1.6 Objektif Kajian .................................................................................. 19 1.7 Kaedah Kajian ................................................................................. 20 BAB II. KONSEP PENDIDIKAN ISLAM 2.1 Pengantar Pendidikan Islam ............................................................ 27 2.2 Definisi Pendidikan Islam ................................................................. 29 2.2.1 Pengertian Pendidikan dari Segi Bahasa ......................................... 30 2.2.2 Pengertian Pendidikan dari Segi Istilah ........................................... 37 2.2.3 Pengertian Pendidikan Dalam Islam ................................................ 38 2.3 Sumber Pendidikan Islam ................................................................ 39 2.3.1 Al-Qur an sebagai Sumber Pendidikan Islam ................................... 39 41 2.4 Matlamat Pendidikan Islam .............................................................. 44 2.3.2 AlHadith sebagai Sumber Kedua Pendidikan Islam ....................... 2.4.1 Matlamat Am Pendidikan Islam ....................................................... 46 2.4.2 Matlamat Khas Pendidikan Islam .................................................... 52 2.4.3 Matlamat Akhir Pendidikan Islam .................................................... 54 2.5 Asas-asas Pendidikan Islam ............................................................ 59 2.5.1 Asas Pendidikan Am ........................................................................ 59 2.5.1.1 Asas-asas Sejarah Dalam Pendidikan ............................................ 59 2.5.1.2 Asas-asas Sosial Dalam Pendidikan ............................................... 61 2.5.1.3 Asas-asas Ekonomi Dalam Pendidikan ........................................... 63

2.5.1.4 Asas Politik Dan Pentadbiran Dalam Pendidikan ............................ 65 2.5.1.5 Asas-asas Psikologis Dalam Pendidikan ......................................... 67 2.5.2 Asas Pendidikan Khas (Islam) ......................................................... 68 2.5.2.1 Asas Akidah ..................................................................................... 68 2.5.2.2 Asas Ibadat ...................................................................................... 71 2.5.2.3 Asas Tasyri...................................................................................... 74 2.5.2.4 Asas Akhlak ..................................................................................... 75 2.6 Struktur Pendidikan Islam ................................................................ 79

iiiBAB III. KEHIDUPAN IBN KHALDUN 3.1 Latar Belakang Kehidupan Ibn Khaldun .......................................... 90 3.1.1 Latar Belakang Pendidikan Ibn Khaldun .......................................... 93 3.1.2 Latar Belakang Politik Pada Zamannya ........................................... 98 3.1.3 Latar Belakang Sosial Pada Zamannya .......................................... 104 3.1.4 Karya-karya Tulisan Ibn Khaldun ..................................................... 108 3.2 Ibn Khaldun dalam Sejarah Intelektual ............................................ 113 BAB IV. KONSEP-KONSEP PENDIDIKAN MENURUT IBN KHALDUN 4.1 Struktur Pendidikan menurut Ibn Khaldun ....................................... 119 4.2 Pandangan Ibn Khaldun Tentang Perkembangan Akal Fikiran Pelajar .............................................................................................. 122 4.3 Fitrat Sebagai Potensi Perkembangan Pendidikan ......................... 128 4.4 Pendidikan Sebagai Penjelmaan daripada Potensi ke Kenyataan .. 132 4.4.1 Potensi Kognitif dan Fungsinya dalam Belajar ................................ 133 4.4.2 Teori Belajar ..................................................................................... 135 4.5 Klasifikasi Jenis Ilmu Pengetahuan ................................................. 139 4.5.1 Ilmu-ilmu yang Bersifat Tradisional .................................................. 140 4.5.2 Ilmu-ilmu yang Bersifat Rasional ..................................................... 144 4.6 Kaedah Pengajaran menurut Ibn Khaldun ....................................... 146 4.6.1 Gaya Mengajar atau Cara Penyampaian ......................................... 150 4.6.2 Alat Bantu dan Sarana Pendukung Proses Belajar dan Mengajar .. 151 BAB V. KEMASYARAKATAN ISLAM DALAM KONSEP PENDIDIKAN MENURUT IBN KHALDUN 5.1 Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam .................................. 154 5.2 Elemen-elemen Kemasyarakatan .................................................... 159 5.2.1 Manusia sebagai anggota masyarakat ............................................ 159 5.2.2 Perkembangan dan perubahan masyarakat .................................... 160 5.2.3 Perbezaan antara masyarakat ......................................................... 162 5.3 Aspek-aspek yang mempengaruhi kemasyarakatan ....................... 165

5.3.1 Aspek Sejarah ................................................................................. 165 5.3.2 Aspek Budaya .................................................................................. 167 5.3.3 Aspek Persekitaran .......................................................................... 169 5.3.4 Aspek Tamadun ............................................................................... 172 5.4 Pendidikan Islam berteraskan kemasyarakatan .............................. 175 5.5 Analisis akhir .................................................................................... 177 BAB VI. PENUTUP 6.1 Kesimpulan ...................................................................................... 183 6.2 Saranan ........................................................................................... 188 BIBLIOGRAFI .................................................................................. 190

iv

SENARAI SINGKATAN KATA cet. = cetakan ed. = edisi et. al = Pengarang bersama H = hijriat / hijrah HR = Had ith Rawahu jld. = jilid m = miladiat / masehi m.s. = muka surat no. = Nombor P.M Perdana Menteri Q.S = Qur an Surat r.a = radiyallah anh R.M.K = Rancangan Malaysia Ke s.a.w = sallallah alayhi wasallam s.w.t = subhanahu wa taala T.M.K = Teknologi Maklumat dan Komunikasi t.p. = tidak ada penerbit

t.t.p. = tidak ada tempat penerbit t.th. = tidak ada tahun terbit terj = terjemahan w. = wafat

v

1. Konsonan

PANDUAN TRANSLITERASI *

=-

=Z

=q

=b

=S

=k

=t

=Sy

=l

=

th

=

S =m

=j

=

D =n

=

h =

T =w

=kh

=

Zh

= =d

=

=

=dh

=Gh

=y

=r

=F

=t 2. Vokal Pendek Panjang

Diftong

a i u _______________________

a i u vi

ay

( = bayn) aw ( = qawl)* Panduan transliterasi ini berpandukan kepada Pedoman Transliterasi Huruf Arab ke HurufRumi (1992). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka b.p. Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia.

3. Kaedah yang digunakan 3.1. Ta marb

utat ( ) ditulis = t , kecuali di akhir nama orang ditulis h .Contoh: = al-Madinat al-Munawwarat dan = Ibn Qutaybah. 3.2. Huruf hamzat ( ) yang terdapat : (a). di awal kata sama ada berbunyi a, i dan u ditulis mengikut bunyi, tanpa diberi lambang koma atas ( ). Contoh: = a sghar, = inna dan = umirtu. (b). di belakang konsonan atau diftong pada sesuatu kata dilambangkan sebagaikoma atas ( ). Contoh: = Aisyah dan = al-ray. 3.3. Syaddat ( ) yang terletak di atas huruf: (a). yang terdapat di belakang konsonan kasrat di tengah kata yang merupakan gabungan vokal panjang dan konsonan ditulis iyy . Contoh: = al-Isl amiyyat dan = al-saudiyyat. (b). yang terdapat di belakang konsonan kasrat di akhir kata ditulis iy . Contoh: = al-arabiy dan = al-nabiy. 3.4. Lafz al-Jal alat ( ) yang didahului dengan huruf jar atau berkedudukan sebagai mud af ilayh atau sebagai fail ditulis tanpa dengan huruf hamzat. Contoh: = bilL ah atau = al-hamdulilLah atau = radiyalLah. Kecuali jika lafaz itu berkedudukan sebagai mud af ilayh pada nama seseorang ditulis tanpa memberi huruf capital (L) pada kata AlLah seperti = Abdull ah.

vii

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM

viiiABSTRAK Ibn Khald un bukan sahaja seorang ahli falsafah tetapi juga pengasas ilmu kemasyarakatan dan sumbangannya amat besar dalam bidang berkenaan sehingga hari ini. Beliau disifatkan sebagai sarjana agung penamat arus kebangkitan ilmu dalam Islam semasa zamannya. Ibn Khald un cenderung dalam melakukan kajian tentang masyarakat dan beliau telah meletakkan kaedah-kaedah ilmu ini sebagai asas awal dalam penulisan sejarah masakini. Beliau merangkumkan pemikirannya tentang kemasyarakatan dalam bukunya iaitu : Al-Muqaddimah. Selain dari itu Ibn Khald un juga telah berjaya membangunkan teori-teori pendidikan dalam karyanya yang sama. Penyelidikan ini dikhususkan pembahasannya kepada konsep pendidikan Islam dan elemen-elemen kemasyarakatan berdasarkan pemikiran Ibn Khald un. Justeru, penyelidikan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui konsep pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un yang sesuai untuk diterapkan dalam masyarakat sekarang, di samping tidak mengetepikan elemen-elemen kemasyarakatan yang utama berdasarkan pemikiran beliau. Perhatian akan diberikan kepada aspek-aspek kemasyarakatan seperti : aspek sejarah, budaya, persekitaran, dan tamadun. Penyelidikan ini menggunakan kaedah sejarah iaitu mengadakan penyelidikan yang bermatlamat untuk memecahkan masalah yang aktual dan menganalisis secara objektif permasalahan yang ada. Penyelidikan ini juga merupakan penyelidikan kualitatif yang bersifat tekstual dan kontekstual dengan memfokuskan pada kajian kepustakaan. Data yang diperoleh atau terkumpul dari kajian ini barulah dianalisis dengan menggunakan kaedah analisis isi. Ibn Khaldun menyarankan supaya pendidikan yang bermartabat dan bermatlamat tinggi haruslah memerhatikan elemen-elemen kemasyarakatan dalam proses pembelajaran dan pengajaran, baik manusia sebagai anggota masyarakat yang suka kepada perkembangan dan perubahan serta masyarakat yang selalu siap dengan perbezaan sesama mereka, kerana ini semua akan menjadi sarana pendokong dalam dunia pendidikan. Kemasyhuran Ibn Khald un dalam dunia ilmu pengetahuan pada amnya dan dunia pendidikan Islam khasnya, hendaklah dapat dijadikan contoh teladan yang dapat diikuti jejaknya oleh kalangan yang ingin mengembangkan wawasan pengetahuannya. Apalagi beliau dianggap sebagai salah seorang pengasas ilmu

kemasyarakatan yang hebat.

ixTHE CONCEPT OF ISLAMIC EDUCATION BASED ON IBN KHALD UNS THOUGHT : A STUDY OF ISLAMIC SOCIETAL ELEMENTS

xABSTRACT Ibn Khaldun was not only known as a philosopher but also as a sociologist and his contributions are still highly regarded until today. He was considered as an authority in empowering knowledge of Islamic teachings during his lifetime. Ibn Khaldun was very keen in the study of the society. He had formulated the methodologies of knowledge as foundations to todays history writing. He had summarized all his ideas about the society in his book called : al-Muqaddimah. He had also succeeded in developing educational theories in the same book. This research is based on the discussion of the Islamic Educational Concept and elements of the community which is founded upon Ibn Khaldun ideas. Therefore, the aim of this study is to find out the Islamic Educational Concept in accordance with Ibn Khalduns thought which could be implemented in todays community without eliminating the main social elements that are based on his thought. Attention is also given to the aspects of the community such as: historical aspect, culture, environment and civilization. This study uses the historical approach namely through conducting research in order to solve the actual problems and analyzes those problems objectively. This research is a qualitative research which is based on the textual and contextual aspects, namely focus on library research. The collected data from this study is analyzed using content analysis approach. Ibn Khaldun had suggested that an esteemed and distinguished education should pay attention to the elements of the community in the process of teaching and learning; that is, man as part of the community who desires development and changes, and the community that is always faced with differences amongst themselves; as all of these elements would become the catalyst in the educational world. Ibn Khalduns fame in the educational world and specifically in Islamic education should be used as an example that should be followed by those who want to develop their knowledge parameters. Furthermore he is also admired and deemed

as one of the pioneers who laid down the foundations on the knowledge of social science.

xi1.1. Latar Belakang Kajian.

1BAB I PENDAHULUAN Sebagaimana diketahui bahawa Ibn Khald un merupakan salah seorang ulama besar yang dihormati, sehingga kemasyhuran beliau sentiasa bersinar di setiap zaman, sehingga sekarang ramai orang yang menaruh perhatian terhadap idea dan pemikirannya. Beliau terkenal sebagai ahli sejarah yang bijaksana, ahli ekonomi dan perancang pendidikan dalam memakmurkan masyarakat sebagaimana ditulis dalam kitab Muqaddimahnya. Disebabkan oleh keahliannya, beliau dipandang bagaikan bintang yang bersinar dalam kegelapan pada zamannya, meskipun beberapa ketentuan perundangan yang berkaitan dengan kekuasaan politik kerajaan yang zalim tidak lagi sesuai dengan sistem perundangan masa kini. Bagaimanapun, beliau tetap dipandang sebagai seorang alim yang memiliki keperibadian unggul dan cemerlang fikirannya, sebab beliau banyak menggunakan idea-idea yang tidak dapat dibantah, berwatak asli yang pantas dijadikan teladan. Beliau juga memiliki kecerdasan tinggi, berpandangan luas dalam menganalisis pelbagai peristiwa yang terjadi semasa hidupnya. Sehingga seluruh gejala dari peristiwa tersebut dapat beliau jawab melalui pemikiran yang kreatif, dengan menetapkan hukum-hukum secara logik dan didukung oleh fakta-fakta yang lengkap, dan sahih. Nama beliau ialah Waly al-D in Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Abi Bakr Mu hammad ibn al-Hasan ibn Khaldun al-Maliki al-Hadrami, dilahirkan di Tunisia pada 1 Rama dan 732 H / 27 Mei 1332 M, dan beliau meninggal dunia pada 26 Ramadan 808 H / 18 Mac 1406 M di Kaherah. Kawasan Khalduniyah di Tunisia masih ada sekarang hampir-hampir tidak berubah, dengan rumah yang dipercayai tempat kelahirannya. Keluarga Ibn Khald un telah berpindah ke Tunisia dimana Ibn Khald un dilahirkan, dan juga beliau mendapat pendidikan awalnya.

21

Beliau sangat bijak dalam bidang kemasyarakatan terutamanya bidang sosiologi. Selain daripada itu beliau menguasai al-Qur an, Matematik dan Sejarah. Baginya yang penting adalah menghubungkan pemikiran sosiologi dengan pemerhatian sejarah. Kajian masyarakat menurut pandangannya merupakan, bidang sains yang berdiri sendiri dan memiliki objeknya yang tersendiri yakni tamadun manusia dan organisasi sosialnya. Ia juga memiliki permasalahannya yang tersendiri, iaitu menerangkan secara tersusun akan gejala-gejala yang ada hubungannya dengan hakikat tamadun, sama ada ia berbentuk konvensional ataupun intelektual. Ibn Khald un berpandangan bahawa manusia sebagai makhluk berfikir, dengan kemampuannya dapat memetik dan memahami hal-hal yang berada di luar dirinya. Pada mulanya, kemampuan itu masih berbentuk potensi. Dia menjadi aktual (mencapai suatu titik perkembangan) melalui al-tal im3 2

(pendidikan) dan al-riyadat (latihan) yang sesuai dengan gerak perkembangan fizikal dan mentalnya dasar inilah, pengaruh dunia luar terprogram dan dapat mengoptimalkan potensi manusia ke arah yang lebih sempurna.1 2 3

Lutfi Jumah, Tarikh al-Falasifat al-Islamiy fi al-Masyriq wa al-Maghrib, m s : 19. Ibn Khaldun. (1993). Mukaddimah, m s : 395 Ibn Khaldun dalam konteks ini lebih suka menggunakan istilah al-Talim daripada al-Tarbiyat. Meskipun kedua istilah itu berbeza, namun pengertian al-Tal im dalam terminologi Ibn Khaldun adalah pendidikan. Para ahli pendidikan Islam menggunakan istilah al-Tal im yang bererti pendidikan. Tokohtokoh tersebut misalnya al-Zarnuji (m. 602.H/1223.M), Ibn Miskawayh (m. 421.H/1030.M), Ibn Sahnun (m. 257.H/871.H), dan al-Q abisi (m. 404.H/1014.M). Sedangkan Syed Naquib al-Attas lebih suka menggunakan ungkapan al-Tad ib sebagai padanan kata pendidikan. Abu al-Aynayn, Tibawi, alNa hlawi dan Attiyah al-Abrasyi lebih suka menggunakan istilah al-Tarbiyat. (Perbincangan tentang istilah-istilah ini akan disertakan dibab II).4

Frans Rosenthal The Muqaddimah, an Introduction to History, m s : 333-334.4

. Atas Ibn Khaldun menambahkan bahawa kemampuan fikir manusia baru muncul secara aktual, setelah memiliki kemampuan tamy iz (kemampuan membezakan). Setelah masa itu, yang dicapai adalah merupakan akibat dari persepsi sensual dan kemampuan akal fikirannya. Potensi akal fikiran dan semua potensi lain yang dianugerahkan Allah s.w.t. sebagai watak manusia diusahakan untuk menjadi aktual sesuai dengan tuntutan wataknya. Sebelumnya itu, akal fikiran dapat memperoleh cara berfikir yang tidak dimilikinya. Dengan demikian, manusia mencari objek dan

subjek lain untuk mendapatkannya.

35

Setelah itu fikiran dan pandangannya dicurahkan pada pencarian hakikat kebenaran satu persatu, serta memperhatikan peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Dia menjadi terlatih, sehingga upaya mencari pengetahuan tentang hakikat sesuatu menjadi suatu malakat baginya6

. Dengan malakat tersebut, manusia lebih mengenal gejala dan hakikat sesuatu, lalu membentuk ilmu tertentu dan jiwa generasi yang sedang tumbuh tertarik untuk memperoleh ilmu tersebut. Malakat itu sendiri diperoleh dengan cara berusaha dan bukan diperolehi secara perwarisan, maka dari itu jadilah ilmu sebagai malakat yang memerlukan kepada pembelajaran. mereka meminta bantuan para ahli ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dalam konteks inilah menurut Ibn Khald un timbulnya pendidikan. Jadi menurutnya ilmu pengetahuan dan pendidikan merupakan suatu hal yang semulajadi (tabii) ditengah-tengah tamadun umat manusia8 7

Bahkan . Orang Timur pada masa Ibn Khaldun jauh lebih maju daripada orang Barat. Hal ini disebabkan adanya pendidikan dan aktiviti ilmiah yang terurus dengan baik. Disebabkan itu orang-orang Barat pergi (ri hlat) ke Timur untuk menuntut ilmu pengetahuan.5

Warul Walidin, AK, Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khaldun Perspektif Pendidikan Modern, m s : 1056 7

Ibn Khaldun. (1993). Mukaddimah, m s : 342 Abdullah al-Amin al-Nami. Kaedah dan Teknik Pengajaran menurut Ibn Khaldun dan al-Qabisi, (terj : Mohd Ramzi Omar), m s: 768

Ibid,. m s : 432

Tentang keperluan tarbiyat (pendidikan) bagi manusia, Aziz al-Azmeh menyatakan : science education are natural to civilization.

49

Ibn Khaldun berpandangan, bahawa jiwa rasional bertahan secara semulajadi pada manusia hanyalah secara potensi. Penjelmaan daripada potensi kepada kenyataan disebabkan dua hal. Pertama, keberanekaan ilmu dan persepsi baru yang muncul melalui perasaan. Kedua, oleh pencapaian terakhir ilmu melalui kekuatan spekulasi, hingga benar-benar menjadi persepsi aktual dan intelek murni, maka ia menjadi essensi spiritual dan essensinya lalu mencapai kesempurnaan.10

Bertolak dari anggapan tersebut Ibn Khaldun

mengatakan, bahawa pendidikan merupakan upaya perubahan potensi (al-T aqat alQuswa) manusia. Jadi pendidikan memegang peranan penting dalam tamadun manusia. Ibn Khald un menjelaskan : Manusia sebagaimana makhluk hewani lainnya juga mempunyai sifat hayawaniyat-nya seperti al-hiss (rasa), al-harakat (gerak), memerlukan alqiza (makanan) dan tempat tinggal (al-kanni). Manusia berbeza dengan makhluk lain kerana manusia berkeupayaan untuk berfikir. Dengan potensi itu manusia dapat mencari keperluan hidup. Dengan potensinya, manusia dapat berinteraksi dengan sesamanya untuk tujuan-tujuan kesejahteraan hidup bersama. Juga dengan potensinya, manusia dapat menerima ajaranajaran dari Allah yang disampaikan oleh para Nabi kepadanya.

Secara semulajadi potensi manusia tumbuh dan berkembang dalam tahap demi tahap. Proses tersebut berlangsung berlanjutan sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia. Searah dengan itu, pendidikan bertujuan mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh itu, Ibn Khald un meletakkan pendidikan dalam kerangka tamadun (al-Umr an). Pendidikan merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari tamadun. Tamadun itu sendiri adalah isi pendidikan.9

Aziz al-Azmeh, Ibn Khaldun, m s : 101.10 11

Ibid, m s : 428 Ibn Khaldun. (1930), Muqaddimah, m s : 3411

Tamadun merupakan konsekuensi logik aktiviti manusia. Melalui kemampuan berfikirnya, manusia bukan hanya membuat kehidupannya, tetapi juga menaruh perhatian kepada pelbagai cara memperoleh erti hidup. Proses inilah yang melahirkan upaya pendidikan dan tamadun.

512

Daya olah fikiran manusia dibentuk oleh persekitaran, lama kelamaan membentuk suatu sistem. Kristalisasi sistem itulah membentuk kebudayaan. Bagi Ibn Khald un, kebudayaan (al-thaqafat) adalah suatu aspek kemanusian. Kebudayaan mengacu pada masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan terbentuk sebagai hasil kecenderungan semula jadi manusia untuk bekerja sama. Dia merupakan alat untuk keperluan manusia. Melalui penciptaan budaya manusia meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan persekitarannya. Dari segi ini

pendidikan dituntut untuk dapat memajukan kebudayaan dan tamadun umat. Pendidikan dapat mengarah pada pencapaian tingkat hidup yang lebih baik dengan tingkat kebudayaan dan tamadun lebih maju. Berdasarkan pemikiran Ibn Khald un tersebut, maka dapat diketahui bahawa dia mempunyai pemikiran pendidikan yang optimis. Pemahaman ini didasarkan pada pendapatnya, bahawa manusia mempunyai potensi yang dapat tumbuh dan dikembangkan melalui pendidikan. Demikian pula pendidikan merupakan salah satu sarana perubahan budaya, yang dapat mengubah aturan hidup menjadi lebih baik. Ibn Khald un memaknai fitrat sebagai potensi-potensi asas yang mengalami perubahan secara aktual setelah mendapat rangsangan (pengaruh) dari luar. Menurutnya, jiwa apabila berada dalam fi trat nya yang asas (fitrat al-ula) siap12 13

Ibn Khaldun. (1930). Muqaddimah, m s : 34 Warul Walidin, AK, Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khaldun Perspektif Pendidikan Modern, m s : 10713

menerima kebaikan dan kejahatan yang datang dan melekat padanya. Ibn Khaldun mendasarkan teori fi tratnya pada hadith yang bererti sebagai berikut: setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fi trat, maka ibu bapanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi.14

Berdasarkan kandungan hadith di atas menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan fi trat adalah potensi baik, sedangkan yang dimaksudkan dengan menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi bermakna menyesatkannya. Ertinya ibu bapanya (milieu) yang menjadikan perkembangannya menyimpang dari sifat dasar yang suci dan sepatutnya berkembang ke arah yang baik itu. Hadith tersebut juga menerangkan, bahawa fi trat yang dibawa sejak lahir itu sangat besar dipengaruhi oleh persekitaran. Fi trat itu sendiri tidak akan berkembang tanpa pengaruh persekitaran yang mungkin dapat mengubah secara drastik fi trat itu, manakala persekitarannya tidak memungkinkan menjadikannya lebih baik. Maksudnya, fi trat manusia yang dibawa sejak lahir mengarah kepada kebaikan, namun persekitaran merupakan faktor penentu bagi kecenderungan watak, sifat, dan perilaku manusia. Faktor persekitaran (milieu) bergabung dengan fi trat, maka terhasilah perkembangan yang

merupakan perilaku yang berkaitan antara persekitaran dengan fi trat. Selanjutnya Ibn Khald

un menegaskan:14

Ibn Khaldun. (1930). Muqaddimah m s : 123. Lihat : Imam ibn Hajr al-Asqalani, Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari juz 3, dalam Kitab al-Janaiz bab 92 ma qila fi awlad al-musyrikin, nombor hadith. 1385 m s : 245-246.

6Kalau yang satu telah lebih dahulu (datang) mempengaruhinya, sifat yang lain akan menjauh dalam bentuk yang seimbang, sehingga menjadi sukar baginya untuk memperoleh sifat yang telah menjauh itu. Orang-orang yang memiliki sifat kebaikan itu telah terlebih dahulu mempengaruhi dirinya, sehingga telah menjadi sifat yang tertanam dalam jiwanya, ia akan terjauh dari kejahatan, dan sukar baginya untuk melakukan kebaikan. Apabila kebiasaan-kebiasaan yang jahat itu terlebih dahulu sampai kepadanya, maka akan menjauh dari sifat kebaikan.

715

Dalam kutipan tersebut, menunjukkan suatu teori yang dilahirkan oleh Ibn Khald un bahawa, manusia pada dasarnya adalah baik, pengaruh yang datang kemudianlah yang akan menentukan apakah jiwa manusia tetap baik, atau menyimpang menjadi jahat. Jika pengaruh baik yang terlebih dahulu datang, maka jiwanya akan menjadi baik. Demikian pula sebaliknya. Ibn Khald un juga menegaskan, bahawa sifat kebaikan dan kejahatan telah tertanam sedemikian rupa, sehingga telah menjadi malakat -nya.16

Dengan demikian, manusia diberi kemungkinan mendidik diri dan orang lain. Di sinilah tergambar, bahawa dia memiliki kemahuan bebas untuk menentukan dirinya sendiri melalui ikhtiarnya. Menurut al-Aynayn, manusia menurut al-Qur an dijadikan dengan fi trat tauhid. Tabiat asalnya adalah baik. Kemudian manusia mempunyai kecenderungan kepada kejelekan, kerana ada ikhtiar pada manusia untuk menerima atau menolak kejelekan tersebut.17

Al-Ghaz ali (450-505.H/1058-1111.M) berpandangan, bahawa setiap anak yang dilahirkan itu, dapat menerima baik dan buruk18

. Sesuai dengan pandangan tersebut

Ibn Khald un mengakui manusia sedia menerima baik dan buruk sekaligus. Baik al15

Warul Walidin, AK, Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khaldun Perspektif Pendidikan Modern, m s : 97-9816 17 18

dimaksud dengan malakat adalah sifat yang terbentuk dan telah mendarah daging (kebiasaan) Ali Khalil Abu al-Aynayn, Falsafat al-Tarbiyat al-Islamiyyat fi al-Quran al-Karim, , m s : 103. Muhammad Munir Mursi, al-Tarbiyat al-Islamiyyat Usuluha wa Tatawwaruha fi Bilad al-Arabiyyat, m s : 44.

Ghazali mahupun Ibn Khaldun keduanya mengambil sikap yang searah dengan penegasan al-Qur an tentang fitrat manusia. Allah s.w.t. berfirman :

Ertinya : (setelah kesesatan syirik itu) maka hadapkanlah dirimu (engkau dan pengikut-pengikut mu, wahai Mu hammad), ke arah agama yang jauh dari kesesatan; Turutlah terus) agama Allah yaitu ugama Allah menciptakan manusia (dengan keadaan bersedia dari semulajadinya) untuk menerimanya.19

(al-Qur an, al-Rum : 30) Berdasarkan maksud ayat di atas sinar tauhid merupakan fi trat dapat ditegaskan dalam diri manusia yang terbentuk dari asal. Seterusnya hakikat hidup menurut alFar abi (259-339.H/870-950.M), setiap manusia itu menurut fitratnya haruslah bermasyarakat untuk mencapai kesempurnaan hidup. Dia tidak mungkin dapat menyelesaikan semua perkara secara tersendiri. Oleh itu, berhajat kepada masyarakatnya. Tiap-tiap orang perlu bersikap tolong-menolong. Jika tidak, mereka tidak akan mencapai kesempurnaannya. Hal ini terjadi dengan adanya perhimpunan masyarakat yang saling membantu untuk mencapai kesempurnaan dan memakmurkan dunia ini yang akhirnya terbentuklah masyarakat besar. Al-Far abi (259-339.H/870-950.M), mengaskan : Manusia secara fi tratnya memerlukan hidup bermasyarakat. Mereka perlu bermasyarakat untuk wujud dan tegak mencapai kemakmuran di dunia ini. Masyarakat yang sempurna ialah masyarakat yang saling tolong-menolong dalam mencapai kebahagian (al-Sa adat) yang berada di Madinat al-Fadilat

dan dinamakan masyarakat f adilat19 20 21

821

Sheikh Abdullah Basmeih, Tafsir Pimpinan Al-Rahman Kepada Pengertian al-Quran, m s : 1062 Abu Nasr Muhammad al-Farabi, Kitab Ara ahli al-Madinat al-Fadilat, m s : 117 Ibid,. m s : 96-9720

Dalam pandangan Islam seperti yang telah dikemukakan oleh Ibn Khald un, menunjukkan bahawa ciri-ciri masyarakat dianggap moden itu telah lama wujud sebelum revolusi perindustrian di Eropah. Pada abad pertengahan masehi dunia Islam sebenarnya telah jauh lebih maju berbanding dengan Eropah. Perkaraperkara aspek moden tentang kemasyarakatan seperti yang terdapat masa kini telah banyak dibincangkan oleh Ibn Khald un dalam karyanya Muqaddimah. Bahkan Ibn Khald un sendiri telah memperkenalkan beberapa konsep penting sosiologi seperti perbandingan desa dan kota, a sabiyat atau solidariti sosial serta bidangbidang berkaitan dengan ilmu-ilmu lain. 1.2. Pernyataan Masalah. Selama ini, Ibn Khald un dianggap sebagai ahli sosiologi

922

yang merintis ilmu sosial dan telah mencetuskan konsep-konsep serta teori yang bermanfaat untuk dikembangkan. Namun demikian, Ibn Khald un tidak hanya mendalami masalah kemasyarakatan sahaja, beliau juga menekuni masalah pendidikan dengan memberikan beberapa pemikiran tentang pendidikan Islam. Melalui pengalamannya sebagai seorang pendidik, beliau banyak melibatkan diri dalam majlis ilmu pengetahuan, mengajar, serta tekun mengadakan halaqat di beberapa negara seperti Tunisia, Fez (di Morocco) dan Andalusia. Ibn Khald un secara formal juga pernah memberikan kuliah di Universiti al-Azhar dan beberapa institusi pendidikan tinggi yang lain di Kaherah.22

23

Fuad Bali dan Ali Wardi, Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam, (terj. Mansuruddin dan Ahmadie Thaha), m s : 123

Fattiyyah Hasan Sulaiman, Pandangan Ibn Khaldun tentang Ilmu Pendidikan, (terj. Herry Noer Ali), m s : 20

Melalui pengalamannya yang luas sebagai pendidik dan sebagai penganalisis yang sangat teliti tentang realiti pendidikan pada zamannya, Ibn Khald un membangunkan teori-teori pendidikan Islam yang dicurahkan dalam karyanya al-Muqaddimah walaupun karyanya itu merangkumi pelbagai aspek. Keaslian dan kedalaman pemikirannya telah diakui oleh sejumlah ilmuan lain dan telah berhasil meletakkan karya tersebut yang dikenali sebagai karya besar yang unik pada zamannya. Karyanya masih terus dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan, meskipun Ibn Khald un telah tiada. Bagaimana baik dan sempurnanya suatu kurikulum pendidikan Islam yang diterapkan dalam mencapai matlamat pendidikan Islam, namun apabila kurikulum tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti tidak memilih kaedah atau teori-teori pendidikan yang tepat dalam menyampaikan beberapa ilmu pengetahuan kepada pelajar dan tidak memerhatikan elemen-elemen kemasyarakatan yang terkandung di dalamnya, matlamat pendidikan tidak akan tercapai. Ketidaktepatan penerapan kaedah secara praktikal akan mengganggu proses pembelajaran yang akan mengakibatkan pembuangan masa dan tenaga secara sia-sia. Maka dari itu, kaedah dan teori-teori pendidikan merupakan syarat untuk mengintensifkan aktiviti dalam proses mencapai matlamat pendidikan Islam Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi

1025

berkata dalam majlis pelancaran perayaan hari guru kebangsaan ke-36, misi nasional dan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) menetapkan pembangunan modal insan dan pemupukan minda kelas pertama sebagai satu daripada lima teras utama ke arah mencapai Wawasan 2020.24

Abdurrahman Saleh Abdullah, Teori-teori Pendidikan Berdasarkan al-Quran, (terj. M Arifin), m s : 19725

Perdana Menteri Malaysia ke 5, beliau juga sebagai president UMNO untuk biodata lengkap sila laman web : http://ms.wikipedia.org/wiki/Abdullah_bin_Haji_Ahmad_Badawi, 20 Februari 0824

. Oleh kerana itu, hakikat kejayaan agenda pembangunan modal insan bergantung kepada kualiti sistem pendidikan negara yang terdiri dari : 1. Pendidik perlu terus menyambut cabaran melahirkan generasi modal insan berdaya saing dan berfikiran global. 2. Pendidik perlu tetap berakar kepada nilai dan budaya tempatan. 3. Pendidik perlu peka dan prihatin dengan perkembangan terbaru dalam pelbagai ilmu dan kemahiran, terutama dalam bidang pendidikan. 4. Pendidik perlu bersedia merintis perubahan demi meningkatkan kualiti profesional itu selaras dengan usaha kerajaan menjana modal insan gemilang. 5. Keperluan dan kebajikan pendidik, terutama di luar bandar dan pedalaman akan terus diberi perhatian26

. Berdasarkan ucapan diatas jelaslah arah pendidikan yang diharapkan oleh oleh PM Malaysia iaitu pendidikan yang bermatlamat untuk pengembangan negara, bangsa dan masyarakat. Oleh itu semua yang perlu dikaji sekarang apakah pendidikan sekarang ini telah memerhatikan elemen-elemen kemasyarakatan secara menyeluruh, kerana matlamat pendidikan Islam itu tidak akan tercapai secara menyeluruh dan bersepadu serta berguna jika jalan yang ditempuh menuju cita-cita tersebut tidak benar-benar tepat. Pendidik adalah orang yang sangat bertanggungjawab dalam membentuk tamadun manusia melalui penyebaran ilmu kepada masyarakat. Justeru, semua pendidik mesti menyedari tanggungjawab mereka dan sentiasa menjaga nama baik sebagai pendidik dan pemimpin masyarakat dengan menjalankan segala tugas dan26

Ucapan PM Malaysia yang ditulis oleh Ehsan dalam Berita Harian, PM Anggap Pendidik Penting untuk Maju, http://myschoolnet.ppk.kpm.my/berita/2007/070522_05.htm, 20 Februari 2008.

11tanggungjawab secara ikhlas dan jujur. Namun demikian yang perlu kita perhatikan sekarang sejauh mana seorang pelajar tersebut dapat menerima dan menyerap apa yang telah disampaikan oleh pendidik dan mampu menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga ilmu yang telah didapati bukan sebagai teori sahaja akan tetapi dapat berguna bagi masyarakat banyak. Maka dari itu kajian ini ingin menyelidik lebih ke arah elemen-elemen kemasyarakatan Islam yang meliputi pelbagai aspek seperti : aspek sejarah, budaya, alam sekitar dan tamadun. Kesemua aspek ini mempunyai kaitan dengan proses pendidikan, sebagaimana kita ketahui sebaik manapun suatu teori pendidik dalam mendidik anak didik jika tanpa didukung oleh semua aspek ini tidak akan tercapai matlamat pendidikan yang baik sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Khald un. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka persoalan kajian ini tertumpu kepada : 1. Bagaimana teori pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un ? 2. Apakah elemen-elemen kemasyarakatan yang terkandung di dalam pemikiran Ibn Khald un ? 3. Sejauh mana aspek-aspek kemasyarakatan mempengaruhi proses pendidikan Islam ? 1.3. Kajian-kajian Lepas. Sepanjang pengamatan penulis didapati ada kajian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan tajuk ini antaranya, Mohd Kamal Hassan, Faisal Haji Othman, Razali Haji Nawawi, pada suatu seminar Pendidikan Islam anjuran Fakulti Pengajian Islam, Universiti Malaya menyampaikan makalah dengan tajuk : Konsep Pendidikan Islam

12dan Matlamat Persekolahan Ugama/Arab di Malaysia, (1976). Mereka menyatakan bahawa Pendidikan Islam dalam konteks ini membawa fungsi untuk melahirkan

manusia yang berpengetahuan dan punya kesejajaran dengan dasar kehidupan Islam. Pengetahuan yang dimaksudkan ialah pengetahuan-pengetahuan yang merangkumi ilmu mengenai hubungan antara manusia dengan penciptanya (Allah s.w.t) yang dimanifestasikan dalam ilmu-ilmu akidah dan cara perlaksanaan ibadah khusus, dalam waktu yang sama berfungsi menjadikan manusia itu berilmu pengetahuan. Mengenai hubungan sesama manusia dimanifestasikan dalam ilmuilmu sosial Islam yang merangkumi ilmu-ilmu ekonomi, undang-undang, politik, kenegaraan dan antarabangsa, etika kebudayaan dan ilmu-ilmu natural sains dan teknologi yang berasaskan dasar hidup Islam. Selain itu, tabii manusia itu sendiri yang dijadikan Allah bermula dari kejadian Adam A.S adalah dimulakan dengan persediaan penemuan ilmu pengetahuan dan cahaya kebenaran sebagai persediaannya membawa amanah sebagai wakil Allah di bumi (Khal ifat Allah Fi alAr d). Zakiah Daradjat dalam bukunya yang bertajuk Kesehatan Mental, (1979) buku tersebut menjelaskan bagaimana prinsip al-Mulayyanat dalam pendidikan, iaitu mengharuskan pendidik agar tidak memperlakukan subjek didik (murid) secara kasar. Menurut Ibn Khald un, paksaan terhadap fizikal dalam upaya pendidikan sangat membahayakan subjek didik, terutama anak-anak yang masih kecil. Dan sikap keras pendidik menurut Zakiah Daradjat menimbulkan, ia (anak) tidak sanggup mengeluarkan pendapat, kadang-kadang terlalu sopan dan tunduk kepada orang yang berkuasa, kurang mempunyai inisiatif yang muncul dengan sendirinya, tidak percaya pada diri dan yang dipilihnya selalu yang menjadi tanggungjawabnya sahaja.

13Menurut Idris Zakaria, (1983), dalam menyelesaikan program sarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur dengan tesis yang bertajuk al-Far abi suatu analisa tentang teori kenegaraan berdasarkan kitab al-mad inat al-fadilat. Dalam bab III tesis tersebut beliau membahaskan tentang teori kemasyarakatan dan bernegara. Menurut beliau, setiap seorang dari manusia itu berkehendak kepada masyarakatnya untuk mencapai kesempurnaan yang terbaik, ia tidak mungkin dapat menyelesaikan semua perkara dengan dirinya sendiri, ia selalu berhajat kepada kaumnya, yang mana tiap-tiap seorang beginilah keadaannya yakni perlu kepada sikap tolong menolong. Jika tidak mereka tidak akan mencapai kesempurnaan. Ini terjadi dengan adanya perhimpunan masyarakat yang saling bantu-membantu dan dengan itu akan terhimpunlah hasil kepada mereka, sehingga apa yang mereka hajati untuk mencapai kesempurnaan dari perhimpunan itu bertambahlah manusia dan berhasil pula memakmurkan bumi, yang pada akhirnya terbentuklah sebuah masyarakat besar. Noeng Muhadjir pernah mengemukakan dalam bukunya, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, Suatu Teori Pendidikan, (1987). Beliau menegaskan bahawa Ibn Khald un telah mendahului banyak teori. Di antaranya manusia ditentukan oleh

faktor bakat dan keturunan semata-mata, ia lalui dengan membawa gagasan, dan beliau menyimpulkan bahawa perkembangan manusia dalam dunia pendidikan haruslah dilalui oleh beberapa faham pendidikan di antaranya : fahaman konvergensi Wiliam Stern (1871-1938), fahaman nativisme Schopenhauer (17881860) dan fahaman empirisme John Locke (1632-1704). Dalam buku Perbandingan Pendidikan Islam yang ditulis oleh Al i al-Jumbulati Abd al-Fu tuh al-Tuwanisi tahun 1994 (terj. M. Arifin,). Beliau telah menelaah tentang pemikiran Ibn Khald un terhadap konsep pendidikan, khasnya mengenai bagaimana

14menetapkan kaedah mengajar yang harus diterapkan dalam proses mengajar ilmu pengetahuan atau mengikutinya (Guidance ancausile), yang menitikberatkan kepada pendidikan agama, serta beliau menyimpulkan bahawa setiap proses belajar mengajar harus terikat dengan teori-teori pendidikan Islam yang berlandaskan pada al-Qur an dan Sunnah Nabi. Abdull ah al-Amin al-Nami dalam bukunya yang bertajuk al-Manahij wa Turuq alTal im Inda al-Qabisi yang telah diterjemahkan oleh Mohd. Ramzi Omar dengan judul Kaedah dan Teknik Pengajaran menurut Ibn Khald un dan al-Qabisi, (1994). Buku tersebut menjelaskan tentang bagaimana usaha Ibn Khald un untuk melakukan kajian tentang kemasyarakatan Islam. Beliau meletakkan kaedahkaedah ilmu ini sebagai motif untuk menulis sejarah dalam bentuk baru, merangkumkan pemikiran kemasyarakatannya. Buku tersebut merumuskan pandangan Ibn Khald un mengenai pendidikan dan peranannya dalam kehidupan di zamannya. Warul Walidin, (1997), dalam menyelesaikan program Doktoral di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah menulis tesis yang bertajuk Konsep Pedagogik Ibn Khald un. Tesis ini telah dibukukan pada tahun 2003 dengan tajuk Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khald un Perspektif Pendidikan Modern. Dalam buku tersebut beliau mengatakan bahawa proses pendidikan hanya mampu menerima sekumpulan pelajaran yang telah ditetapkan, atau sebahagian hanya mengikuti matlamat yang ditentukan dalam kurikulum yang tersusun dalam pelajaran secara kaku, tanpa mengindahkan masalah pedagogik yang jelas, sehingga kondisi ini akan terperangkap dalam pemaksaan ilmu pengetahuan terhadap pelajar. Objektif untuk mencapai target atas ukuran yang ditetapkan oleh lembaga sekolah seperti itu

15tanpa disedari merupakan wujud pemaksaan kepada murid untuk menyerap mata

pelajaran dengan aturan yang ketat. Akibat daripadanya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat. Menurut Aiza bt Maslan @ Baharudin, (2000), dalam disertasi yang dikemukakan bagi memenuhi syarat keperluan Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian Peradaban) Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya Kuala Lumpur yang bertajuk Teori Umr an Ibn Khaldun : Kajian Khusus Kejatuhan Peradaban Islam Melaka dan Kebangkitan Kuasa Portugis di Melaka. Dalam bab III tesis tersebut beliau membahaskan masalah Teori Umr an Ibn Khaldun : Pembinaan dan kejatuhan peradaban manusia. Beliau mengatakan bahawa Ibn Khald un merupakan tokoh awal yang membuat kajian secara perbandingan saintifik dan mengemukakan teori mengenai jatuh dan bangkitnya peradaban manusia. Sumbangan besar ini menyebabkan beliau diterima umum sebagai pengasas ilm al-umr an atau dikenali juga sebagai sains peradaban manusia, yang mendahului kira-kira lima ratus tahun perkembangan ilmu sosiologi di Eropah. Tesis ini lebih memahami teori Umr an yang telah diketengahkan oleh tokoh tersohor ini, adalah lebih baik diteliti secara sepintas lalu tentang elemen-elemen yang mempengaruhi perkembangan intelektual dan pembentukan teori-teori beliau, iaitu latar belakang kehidupan yang meliputi pendidikan dwidimensi yang diterimanya iaitu bidang keagamaan dan falsafah, pengalaman kejayaannya, dan suasana politik yang memberi peluang kepadanya membuat tafsiran yang lebih realiti terhadap realiti sosial. Ghazali Darussalam dalam bukunya yang bertajuk: Pedagogi Pendidikan Islam, (2001). Beliau membahas tentang kaedah-kaedah pengajaran dan konsep pendidikan menurut pandangan Islam, adalah :

161. Kaedah pengajaran hendaklah mengikuti peringkat-peringkat pengajaran dan mata pelajaran. 2. Kaedah pengajaran hendaklah sesuai dengan perkembangan jiwa murid. 3. Kaedah pengajaran hendaklah secara bertahap seperti, tardid, al-sam a alijtim a al-wataniy, mulakhasas, dan muhadarat. 4. Kaedah pengajaran untuk peringkat umum barulah memakai kaedah kulli yang berbentuk al-Daq iqat (menyeluruh dan detil), atau Umumiyyat (umum). Dan beliau belum menyentuh pada elemen kemasyarakatan Islam serta teori apa yang lebih sesuai untuk proses pendidikan. Menurut Muhammad Uthman el-Muhammady (2001), dalam makalahnya yang bertajuk: Ibn Khald un dan pemerkasaan budaya dan tamadun dengan merujuk kepada al-Muqaddimah. Pandangan beliau sesuai yang apa yang disebut Ibn Khald

un bahawa ilmu perlu menjadi sebagai malakat atau kemahiran dankecekapan yang sedemikian mendalam dalam seseorang dalam sesuatu ilmu sampai menjadi tabiat kedua baginya. Beliau menyatakan bahawa malakat ini berlaku dalam ilmu dengan manusia membuat latihan menggunakan fikiran dan percakapan dalam ilmu dengan perbincangan serta pertukaran pendapat dan maklumat. Cara yang paling mudah untuk memperoleh malakat ialah dengan jalan melalui latihan lidah digunakan untuk mengungkapkan fikiran-fikiran dengan jelas dalam diskusi dan perdebatan dalam masalah-masalah ilmiah. Menurut Joni Tamkin Borhan dan Che Zarrina Saari (2007), dalam makalahnya yang bertajuk: Modal Insan dan Kependudukan Dalam Pembangunan Negara Menurut Ibn Khald un. Beliau mengatakan bahawa Ibn Khaldun mempunyai

17pandangan manusia itu sebagai modal insan yang berbeza dengan haiwan kerana mereka mempuyai keupayaan berfikir, menentukan, memilih dan mempelajari sesuatu untuk mencapai matlamat hidup yang lebih bertamadun. Di samping keupayaan menggunakan akal fikiran dalam membentuk tamadun, Ibn Khald un melihat matlamat tamadun adalah dalam bentuk untuk memenuhi dua keperluan utama iaitu keperluan biologi dan keperluan sosial. Maka dari itu, beliau menyimpulkan Ibn Khald un telah menetapkan bahawa seseorang modal insan yang berfungsi adalah mereka yang menggunakan kemahiran berfikir mereka serta memerlukan kepada pemenuhan keperluan asas mereka dari aspek biologi, sosial dan spiritual mereka. Berdasarkan kepada kajian terdahulu yang telah diterangkan di atas, maka didapati masih ada keperluan untuk suatu kajian yang khusus mengaitkan antara teori pendidikan dengan elemen-elemen kemasyarakatan berdasarkan pemikiran Ibn Khald un. 1.4. Batasan Kajian. Kajian ini dibatasi kepada teori pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un, kemudian dianalisis untuk menelaah elemen-elemen kemasyarakatan Islam yang terkandung di dalamnya baik secara langsung mahupun tidak langsung. Dalam kajian ini penulis menjadikan karya-karya tulisan Ibn Khald un dan karyakarya lain mengenainya sebagai bahan rujukan utama di sebalik kajian-kajian lepas, di antaranya : Muqaddimah, T arikh al-Alamat Ibn Khaldun, Tarikh Ibn Khaldun, Ibn Khald un wa al-Fikri al-Arabiy al-Muasir, al-Tarif bi Ibn Khaldun wa Rihlatuhu

18

Gharban wa Syarqan, Kejeniusan Ibn Khaldun, Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khald un Perspektif Pendidikan Moden, Kaedah dan Teknik Pengajaran menurut Ibn Khald un dan al-Qabisi dan lain-lain. 1.4. Kepentingan Kajian. Adapun penyelidikan atau kajian ini mempunyai beberapa kepentingan yang antara lain adalah : 1. Boleh dijadikan sebagai sumber rujukan bagi pengkaji dan pembaca yang berminat mengenainya. 2. Agar dapat menjadi input utama dalam proses pembinaan umat dalam dunia pendidikan. 3. Kajian ini untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam usaha menentukan kebijaksanaan dalam dunia pendidikan yang bernuansa Isl amiy, baik di peringkat nasional, serantau, mahupun antarabangsa. 4. Berguna untuk dunia pendidikan dalam menetapkan konsep-konsep baharu yang sesuai dengan perkembangan zaman. 1.6. Objektif Kajian. Secara khusus objektif kajian penyelidikan ini adalah seperti berikut : 1. Untuk mengkaji teori pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un. 2. Untuk menganalisis elemen-elemen kemasyarakatan yang utama berdasarkan pemikiran Ibn Khald un.

193. Untuk mengkaji aspek-aspek kemasyarakatan yang terdapat dalam proses pendidikan menurut Ibn Khald un. 1.7. Kaedah Kajian. Dalam penyelidikan ini, penulis menggunakan kaedah sejarah, iaitu mengadakan penyelidikan yang bermatlamat untuk memecahkan masalah yang aktual dan menganalisis secara objektif permasalahan yang ada. Penyelidikan ini dilakukan mengunakan tahapan seperti berikut :

2027

1. Setelah memilih tajuk penyelidikan, segala buku-buku, artikel-artikel, kertas kerja, dokumen yang berkaitan dengan tajuk dan skop penyelidikan dikumpulkan untuk dianalisis. 2. Pembacaan dimulakan untuk memberikan penjelasan yang tepat tehadap persoalan yang sedang dikaji. 3. Setelah mengenal pasti konsep/teori pendidikan menurut Ibn Khald

un baharupenulis dapat menganalisis secara kritis terhadap elemen-elemen kemasyaratan Islam yang terdiri dari unsur negara, budaya, persekitaran, dan tamadun. Untuk melaksanakan kaedah tersebut, pengkaji menggunakan teknik penyelidikan kepustakaan (library research) iaitu mempelajari dan menyelidiki sejumlah bukubuku, artikel-artikel, dan lainya yang berkaitan dengan masalah yang ingin dikaji serta pembahasannya. Data yang diperlukan dalam penyelidikan ini merupakan27

Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian, m.s : 139

data kualitatif yang bersifat tekstual dan kontekstual, iaitu beberapa pernyataan serta pendapat yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh pendidikan tentang pemikiran Ibn Khald un. Pengkaji menyatakan bahawa dalam menghimpun data tekstual dalam kajian ini lebih banyak merujuk kepada al-Muqaddimah versi Arab. Manakala untuk versi terjemahan, pengkaji juga ada merujuk kepada terjemahan al-Muqaddimah versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Indonesia kerana kedua-duanya lebih hampir dengan versi asal dalam Bahasa Arab. Walaupun terdapat juga versi terjemahan alMuqaddimah dalam Inggeris, namun setelah perbandingan dibuat ia lebih mengelirukan berbanding yang Bahasa Malaysia dan Bahasa Indonesia. Data yang diperoleh dari kajian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (Content Analysis).28

Ia melibatkan proses menganalisis isi yang terkandung dalam sumber rujukan tentang kaedah pendidikan Islam, kaedah pendidikan oleh Ibn Khald un dan pemikiran Ibn Khaldun tentang elemen-elemen kemasyarakatan. Semua terjemahan kepada maksud ayat-ayat al-Qur an dalam kajian ini akan dirujuk kepada Sheikh Abdullah Basmeih, (1980), Tafsir Pimpinan Ar-Ra hman Kepada Pengertian al-Qur an, Kuala Lumpur: Bahagian Ugama Jabatan Perdana Menteri.

28

David L. Shills (ed) International Encyclopedia of the Social Sciences, m s : 371

21 22BAB II

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM Sebagaimana diketahui bahawa pendidikan dalam Islam mempunyai martabat yang suci dan penting sekali dan ia menjadi bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari Islam kerana merupakan tuntutan dan kewajiban. Dalam pandangan Islam mencari ilmu dan mengajarkannya adalah suatu kewajiban yang sangat mulia, oleh itu mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Lebih tegas lagi, Islam mewajibkan bagi setiap orang muslim dan muslimat untuk menuntut ilmu melalui sabda Rasulullah s.a.w. :29

Ertinya : Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap orang Islam, baik laki-laki mahupun perempuan. Dengan kata lain, Islam mengajar bahawa Allah s.w.t. tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubahnya sendiri merubah ini adalah dengan ilmu.30

, dan antara cara untuk Pendidikan Islam juga mempunyai prinsip yang lebih unggul iaitu menghubungkan prinsip-prinsip mengenal Tuhan, alam semesta dan diri ins an secara serentak tanpa terpisah antara satu sama lain. Sebagaimana yang terkandung dalam ayat al29

H.R. Ibn Majah Sunan Ibn Majah, m s : 220 .dan disahihkan oleh al-Bani dalam sahih Ibn Majah (1 : 92) dengan Nombor Hadith : 184.30

Lihat al-Quran, al-Radu : 11. Ayat ini ditafsirkan dalam dua keadaan. Tafsiran terhadap ayat ini bahawa manusia perlu terlebih dahulu melakukan sesuatu yang baik agar Allah s.w.t. turut memberikan nasib yang baik kepadanya. Ibn Kath ir, Tafsir al-Azim, m s : 664. Namun ada juga tafsiran yang menyatakan bahawa Allah s.w.t. telahpun memberikan nasib dan keadaan yang baik kepada sesuatu kaum. Selagi kaum itu tidak melakukan sesuatu yang merugikan, maka keadaan/nasib yang baik itu akan kekal dalam keadaan baik. Wahbah Zuhaily, Tafs ir al-Munir, Juz 13, m s : 124 dan 127.

Quran yang pertama diturunkan, bahawasanya ia tidaklah dimulai dengan perintah yang berhubung dengan perkara lain seperti ibadah khusus dan lain-lain, akan tetapi dimulakan dengan perintah yang berhubung kait dengan suruhan menuntut ilmu. Sesuai dengan firman Allah s.w.t. dalam al-Qur an:

Ertinya : Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, ia menciptakan manusia dari se-buku darah beku; Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Yang mengajar manusia melalui pena. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.

23(al-Qur an, al-Alaq: 1 5) Ayat diatas merupakan ayat yang pertama diturunkan di Makkah untuk menjelaskan keutamaan Allah s.w.t menciptakan manusia dari yang lemah sehingga menjadi kuat iaitu dengan menampakkan tuntutan atau kewajiban untuk membaca dan menulis agar terlihat perbezaan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain31

. Wahyu ini ialah perintah Ilahi kepada rasul-Nya s.a.w. supaya mengisytihar dan menyebarkan ris alat kepada semua umat manusia. Wahyu yang pertama ini mengandungi perintah yang menyuruh manusia agar belajar, mengenal Tuhan, memahami fenomena alam, memahami diri sendiri serta menghayati bahawa cara31

Wahbah al-Zuhaily, al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syariat wa al-Manhaj. m s : 311

hidup yang baik adalah tergolong dalam prinsip akidah, ilmu dan amal. kerana itu, semua perkara ini adalah menjadi prinsip hidup manusia dalam mencapai al-ins an al-kamil. Inilah ayat-ayat pertama yang diturunkan Allah s.w.t. dan ia berupa rahmat Allah s.w.t. yang terbesar untuk umat manusia. Dalam ayat-ayat permulaan ini Allah s.w.t menyuruh Nabi Mu hammad s.a.w. supaya membaca dan memperhatikan bukti kebesaran Allah s.w.t di alam ini. Dan inilah merupakan landasan terciptanya pendidikan Islam bagi sekalian umat manusia di dunia ini. Islam tidaklah melihat pendidikan dari skop yang sempit. Ia tidak terbatas pada pendidikan duniawi semata-mata, tetapi meliputi dua lapangan iaitu dunia dan akhirat. Dalam hubungan ini Islam telah membahagikan ilmu kepada dua kumpulan yang besar; Pertama ialah ilmu far du ayn yang dituntut ke atas setiap orang supaya mengetahui dan mempelajarinya dalam melaksanakan suruhan agama, seperti ilmu agama, (tauhid, akidah, akhlak, fiqh dan lain-lain). Kedua, ilmu far du kifayat iaitu yang mesti ada pada sekumpulan orang dalam masyarakat tanpa melihat kepada

individu tertentu seperti ilmu pertukangan, kemahiran, perniagaan, kedoktoran, ekonomi, kimia, fizik, pembuatan senjata dan sebagainya. Walau bagaimanapun, ilmu yang kedua ini menjadi far du ayn apabila tiada seorang pun muslim dalam masyarakat itu yang mempelajarinya.

2433

Pendidikan Islam akan menyatukan semua pengetahuan di bawah pengendalian alQur an dan al-Sunnat yang merupakan teras di dalam kesyumulan dan kesatuan ilmu-ilmu itu. Akidah Islamlah yang menjadi landasan utama bagi penentuan32

Ibn Kathir, Tafsir al-Quran al-azim, Jilid 4 m s : 682. Lihat: H.Salim Bahreisy H.Said Bahreisy, Tarjamah Mukhtasar Tafsir Ibn Kathir ( terj. singkat Tafsir Ibn Kathir jilid 8 ) m s : 96. Lihat juga: Ahmad Mohd. Salleh,. Pendidikan Islam Falsafah, Pedagogi dan Metodologi, m s : 133

Imam al-Ghazali Ihya Ulum al-Din jilid 1, m.s : 25-27. Lihat juga, Ahmad Mohd Salleh, Pendidikan Islam Falsafah, Pedagogi dan Metodologi, m s : 132

Oleh

PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH447

Rosbi Abd RahmanPelajar PhD, Fakulti Ekonomi dan Perniagaan, 43600 UKM Bangi.

Sanep AhmadProf Madya, Pensyarah, Fakulti Ekonomi dan Perniagaan, 43600 UKM Bangi Seventh International Conference The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi 2010

PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAHRosbi Abd Rahman Sanep Ahmad Abstrak Keberkesanan agihan zakat biasanya hanya berdasarkan kepada tahap pendapatan. Sekiranya agihan zakat dapat meningkatkan tingkat pendapatan maka agihan tersebut dikatakan berjaya dan jika sebaliknya maka ia dikatakan sebagai gagal. Penilaian

sedemikian sebenarnya kurang tepat kerana walaupun pendapatan tidak meningkat tetapi peningkatan mungkin berlaku kepada aspek lain. Ini adalah kerana keperluan manusia bukan sahaja kepada harta tetapi merangkumi semua aspek yang dikehendaki oleh Maqasid al-Syariah iaitu agama, aqal, nyawa, keturunan dan harta. Oleh itu penilaian sama ada kejayaan atau kegagalan sesuatu agihan perlu dinilai berdasarkan kesemua aspek dalam maqosid al-syariah tersebut. Sehubungan itu kajian ini bertujuan menyelidiki bagaiman penilaian keatas kejayaan atau kegagalan sesuatu agihan zakat boleh dinilai dengan mengambil kira kesemua aspek sebagaimana dinyatakan oleh maqasid al-Syariah. Kajian ini menggunakan teori Maslow dan cuba menyimpulkan menggunakan analisis CAST. Dapatan kajian merumuskan bahawa penilaian menyeluruh keatas prestasi agihan zakat boleh dinilai berdasrakan kesemua elemen dalam Maqasid al-Syariah. Kegagalan meningkatkan pendapatan tidak bermakna kegagalan proses agihan kerana ia mungkin dapat meningkatkan elemen lain seperti taraf agama, aqal, nyawa dan keturunan. Kata kunci: Keberkesanan agihan zakat, maqasid al-syariah, teori Maslow. Pengenalan Keberkesanan agihan zakat kepada golongan fakir dan miskin seringkali menjadi perhatian masyarakat sebagai penanda aras bahawa pusat zakat menjaga kebajikan kedua golongan ini dengan sewajarnya. Ini kerana sesetengah golongan masyarakat merasakan kedua golongan ini masih berada ditakuk lama dan tidak banyak perubahan ketara yang berlaku terutama dari sudut ekonomi biarapun mereka telah diberikan bantuan zakat. Ini menujukkan golongan berkenaan masih jauh ketinggalan dan kebanyakan masih kekal sebagai penerima bantuan zakat. Maka peranan dan kepentingan zakat iaitu untuk merapatkan jurang diantara golongan miskin dengan golongan kaya masih tidak dapat dicapai. Namun demikian perlu diingat bahawa penilaian yang dilakukan dalam menilai keberkesanan bantuan zakat adalah berdasarkan faktor ekonomi sahaja. Perubahan yang berlakuk dalam aspek ekonomi iaitu tingkat pendapatan digunakan sebagai satu-satunya tanda aras menilai kejayaan atau kegagalan bantuan zakat. Sekiranya pendapatan meningkat maka bantuan dikatakan berjaya dan begitulah sebaliknya.

448PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad

Isu dan Objektif Kajian Namun persoalanannya adakah adil sekiranya keberkesanan agihan ini hanya dinilai dari sudut ekonomi terutama penilaian diukur semata-mata berdasarkan tingkat pendapatan. Walaupun tidak dinafikan bahawa penilaian berdasarkan tingkat pendapatan telah diterima umum sebagai kaedah untuk mengukur taraf sosiekonomi seseoarang dimata masyarakat, namun pada hakikatnya masih terdapat ukuran keberkesanan yang lebih menyeluruh untuk menilai kejayaan atau kegagalan agihan zakat itu sendiri. Banyak faktor sepatutnya diambil kira dalam menilai keberkesanan agihan zakat kerana perubahan mungkin berlaku dalam aspek yang lain. Tambahan pula keperluan kehidupan dan kebahagian manusia bukanlah bergantung kepada harta dan pendapatan sahaja tetapi juga kepada aspek sosial yang lain.

Persoalan ini perlu dihalusi dan amat menarik untuk dikaji menggunakan satu ukuran yang lebih menyeluruh bagi mengukur keberkesanan agihan zakat. Mengikut ajaran Islam kehidupan manusia memerlukan lima perkara asas yang disebut sebagai maqosid al-syariah. Maqosid al-syariah itu jugalah yang menjadi tujuan syariah diturunkan kepada manusia maka tentunya bantuan zakat juga mempunyai maksud untuk memenuhi maqosid al-syariah tersebut. Berdasarkan kepada keperluan asas tersebut maka penilain kegagalan atau kejayaan sesuatu tindakan perlulah didasarkan kepada kegagalan atau kejayaan dalam memenuhi maqosid as-syariah tersebut. Oleh itu kajian ini bertujuan untuk membina satu kaedah penilaian bantuan zakat yang lebih komprehensif dengan mengambil kira prinsip maqosid alsyariah. iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta.

Kajian Lepas Peniaian keberkesanan sesuatu program pembangunan dilakukan dengan mengambil kira banyak faktor. Emil J. Pasavac (1992) mengambil kira semua maklumat sosioekonomi komuniti, Ahmad Mahdzan Ayob (1998) pula mengambilkira semua petunjuk ekonomi dan sosial, manakala Zainal Abidin (1992) mangambilkira perubahan pandangan dan gaya hidup. Sesetengah pengkaji menggunakan beberapa petunjuk dalam penilaian keberkesanan mislanya David Hulme (2000) mengambil kira petunjuk ekonomi, petunjuk sosial, petunjuk dan sosial politik manakala Birta Mikkelsen (2005) mengambilkira petunjuk perbelanjaan pendapatan, petunjuk diskrit, petunjuk livehood, petunjuk sumber dan petunjuk pengetahuan. Parashar Koirala (2005) menggunakan juga faktor lain selain pendapatan seperti kemudahan pendidikan, elektrik, dan jalanraya manakala Jaya S. Anand (2005) mengguna tiga aspek untuk dinilai iaitu aspek ekonomi, aspek politik dan aspek sosial. AKM Ahsan Ullah & Jayant K Routray (2007) menilai dari segi pendapatan, aspek aset produktif dan aset bukan produktif dan Majabean R (2008) pula menggabungkan petunjuk ekonomi dan sosial dalam penilaian. Kajian keberkesanan agihan zakat hanya mengambil kira sesetengah aspek sahaja. Hairunizam Wahid. et.al (2001) hanya menilai aspek kualiti hidup sahaja, Fuad Johari (2004) melihat kesan dari aspek agihan pendapatan, dan Patmawati Ibrahim (2005) menilai dari aspek kesaksamaan agihan pendapatan. Mijani Tarimin (2005) juga menilai kesan dari aspek pendapatan tetapi kearah pengurusan yang profesional, manakala Ahmad Fuad Mohammad (2006) menilai hanya dari aspek pendapatan sahaja. 449Seventh International Conference The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi 2010

Kebanyakan kajian yang lepas berhubung dengan kesan agihan zakat hanya menilai kejayaan atau kegagalan berdasarkan faktor pendapatan sahaja. Ia sepatutnya mengambil kira beberapa faktor lain sebagaimana dilakukan dalam membuat penilianan keberkesanan sesuatu program. Oleh itu kekurangan penilai keberkesanan agihan zakat ialah ia telah mengenepikan banyak aspek lain yang juga penting dalam kehidupan manusia khususnya dari aspek yang telah digariskan oleh maqosid al-syariah. Kesemua apsek yang digariskan oleh maqosid al-syariah perlu diambil kira agar penilaian yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan menepati keperluan kehidupan manusia sebenar. Ukuran keberkesanan Berdasarkan Prinsip Maqasid al- Syariah Ukuran keberkesanan agihan zakat kepada golongan asnaf ini seharusnya dilihat dalam konteks yang lebih luas iaitu sejauhmana ia dapat membantu mereka mencapai keperluan yang digariskan dalam maqasid syariah. Prinsip yang dinyatakan dalam Maqasid al-syariat melihat kepada matlamat seseorang individu mestilah memenuhi 5 keperluan yang digariskan iaitu memelihara dan menjaga kesucian agama(al-din), menjamin keselamatan nyawa (alnafs), menjamin kemuliaan akal dan fikiran (al-aql), menjamin kehormatan dan maruah diri(al-nasb) dan menjamin kekayaan harta (al-mal). Prinsip pertama dalam maqasid syariah iaitu memelihara kesucian agama(al-din) akan dapat memastikan setiap muslim berpegang teguh kepada ajaran Islam dan tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengannya. Maka setiap tindakan dan usaha yang dilakukan termasuk dalam mencari rezeki dan memperbaiki taraf kehidupan akan mengikut lunas-lunas ajaran Islam. Prinsip kedua iaitu menjaga keselamatan nyawa(al-nafs) pula akan mendorong individu berusaha keras bagi memastikan mereka berupaya menjaga keselamatan diri dan keluarga. Maka sebarang tingkalaku mereka akan berteraskan kepada menjaga keharmonian dan tidak akan melakukan sesuatau tindakan yang akan mendatangkan bahaya atau merbahayakan nyawa sendiri dan pihak lain. Prinsip ketiga iaitu memenuhi keperluan menjaga kewarasan akal dan fikiran(al-aql) akan mendorong setiap individu mengunakan kelebihan akal yang ada untuk menimba pelbagai ilmu pengetahuan, kemahiran untuk menjamin kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat. Seseorang individu juga mesti memenuhi prinsip keempat iaitu menjaga kehormatan diri dan maruah (al-nasb), ini bermakna mereka yang mampu menjaga batas-batas kehormatan diri, maruah dan nama baik keturunan secara tidak langsung akan dapat membantu membina masyarakat yang bermarauah disamping diri mereka sendiri akan lebih diterima dan dihormati. Meraka juga akan sentiasa berpegang kepada ajaran Islam dan tidak terdorong untuk melakukan sesuatau yang akhirnya merosakkan maruah diri dan keturunan. Prinsip kelima pula iaitu menjaga harta(al-mal) ini bermakna ajaran Islam tidak menghalang umatnya mengejar kekayaan asalkan harta yang diperolehi adalah dari kaedah dan sumber yang halal. Seseorang muslim mesti bijak menggunakan peluang yang ada untuk mencari rezeki dan seterusnya menjaga harta benda demi kesejahteraan diri dan keluarga. Maka dapat dirumuskan kelima-lima prinsip dalam maqasid syariah ini adalah merupakan keperluankeperluan yang perlu dipenuhi oleh setiap individu bagi memastikan mereka membentuk ahli masyarakat yang berpandukan kepada prinsip syariat Islam. Maka disini terdapat kewajarannya bahawa dalam mengukur keberkesanan sesuatu bantuan seperti bantuan modal zakat dari segi keupayaannya mengubah taraf sosioekonomi hendaklah berdasarkan sejauhmana mereka berupaya memenuhi keperluan berdasarkan prinsip maqasid syariah .

450PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad

Teori Maslow Teori Maslow yang juga lebih dikenali sebagai teori Heiraki Maslow diperkenalkan oleh Abraham H. Maslow (1954) melihat kepada keperluan bagi individu untuk memenuhi 5 hieraki keperluan dalam hidupnya meliputi keperluan asas, keperluan keselamatan, keperluan kasih sayang,keperluan penghargaan diri dan akhirnya keperluan kesempurnaan kendiri. Rajah 1 berikut menunjukkan rajah berbentuk piramid yang mengambarkan 5 heiraki keperluan berdasarkan Teori Maslow.

Rajah 1 : Teori Heiraki Maslow oleh Abraham H. Maslow, 1954 Menurut teori Maslow, heiraki paling dasar yang perlu dipenuhi adalah keperluan fisiologi yang merangkumi keperluan asas, diikuti keperluan keselamatan, keperluan kasih sayang, keperluan penghormatan diri dan keperluan kesempurnaan diri. Menurut teori ini kelima-lima keperluan ini memberikan motivasi kepada individu menjalani kehidupan. Aplikasi Prinsip Maqasid Syariah Ke atas Teori Maslow Berdasarkan prinsip Maqasid Syariah pula, menurut Iman Syatibi terdapat lima keperluan utama yang dipenuhi dan ianya dirujuk sebagai maqasid dharuriyat (keperluan asas) yang mengandungi lima perkara iaitu menjaga agama (ad-din) yang merupakan keperluan yang paling utama sekali, dikuti oleh menjaga jiwa (al-nafs), menjaga akal (al-aql), menjaga keturunan (al-nasl) dan akhirnya menjaga harta (al-mal). Untuk tujuan kajian ini, kelima-lima prinsip maqasid syariah telah diaplikasikan dan diselaraskan ke dalam kelima-lima heirarki Maslow (Rajah 2). Hirarki Paling Utama Keperluan kesempurnaan diri Keperluan penghormatan diri Keperluan kasih sayang dan sosial 451 Keperluan keselamatan

Keperluan fisiologi Hirarki Paling Bawah

Prinsip Paling UtamaSeventh International Conference The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi 2010

Rajah 2 : Aplikasi Prinsip Maqasid Syariah ke atas Teori Heiraki Maslow

Prinsip Utama Menjaga Agama (Al-Din) Menjaga Nyawa (Al-Nafs) Menjaga Akal Fikiran (Al-Aql) Menjaga Maruah Dan Keturunan (Al-Nasb) Menjaga Harta (Al-Mal) i. Prinsip Menjaga Kemuliaan Agama (ad-din) & Keperluan Kesempurnaan Diri Keperluan menjaga Kemulian Agama (ad-din) telah diaplikasikan kepada Keperluan Kesempurnaan Diri dalam Teori Maslow. Keperluan kesempurnaan diri dalam teori Maslow merupakan heiraki paling penting yang menjadi matlamat individu. Ini membawa kepada satu tahap di mana seseorang individu merasa puas dengan apa yang dimiliki dan diusahakan serta menghargai segala bakat dan anugerah yang ada. Manakala berdasarkan maqasid syariah menjaga kemuliaan agama adalah amat penting dan wajib bagi seseorang muslim. Ini bermakna mereka perlu memelihara kesucian agama dalam apa jua keadaan. Segala tindak-tanduk tidak akan bertentangan dengan ajaran Islam. Malahan dalam mencari rezeki hendaklah berdasarkan sumber yang halal. Matlamat utama kehidupan bukan sekadar mengejar keperluan duniawi malahan yang lebih penting

adalah mencari keredhaan Allah. ii. Prinsip Menjaga Nyawa (al-nafs) & Keperluan Keselamatan Keperluan menjaga nyawa (al-nafs) telah diaplikasikan ke dalam Keperluan Keselamatan dalam Teori Maslow. Ini kerana kedua-duanya mempunyai ciri persamaan dari segi memenuhi keperluan bagi memastikan keselamatan diri dan keluarga terjamin, stabil, jauh daripada rasa ketakutan terpelihara, merasa selamat dan dilindungi berdasarkan kehendak undang-undang dan peraturan. Bagi sebagai seorang individu muslim berhak dan sewajarnya bertanggungjawab bagi memastikan keperluan ini dipenuhi demi kesejahteraan semua dan tidak melakukan sesuatu yang akan mengancam nyawa diri dan masyarakat. 452 Keperluan kesempurnaan diri Keperluan penghormatan diri Keperluan kasih sayang dan sosial Keperluan keselamatanHieraki

Paling Utama Keperluan fisiologi Hieraki Paling BawahPENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad

iii. Prinsip Menjaga Akal dan Fikiran (al-aql) & Keperluan Kasih Sayang Keperluan menjaga akal dan fikiran (al-aql) telah diaplikasikan kepada Keperluan Kasih sayang dalam Teori Maslow. Ini kerana keperluan kasih sayang hanya akan dipenuhi sekiranya seseorang itu mempunyai kewarisan akal dan fikiran yang membolehkan mereka bergaul dan berhubung dengan ahli keluarga dan masyarakat. Tanpa kewarisan akal dan fikiran juga menyukarkan mereka mencari ilmu pengetahuan dan kemahiran yang sewajarnya bagi membolehkan mereka mencari sumber rezeki yang halal. Selain itu tanpa kewarisan akal dan fikiran kemungkinan akan mendorong mereka melakukan kekerasan , keganasan dan hilang rasa hormat menghormati dan rasa kasih sayang yang akhirnya boleh menjejaskan keharmonian semua pihak. iv. Prinsip Menjaga Maruah dan Keturunan (al-nasb) & Keperluan Penghormatan Diri Keperluan menjaga maruah dan keturunan (al-nasb) telah diaplikasikan kepada Keperluan Penghormatan Diri dalam Teori Maslow. Ini kerana seseorang muslim akan hanya dapat memenuhi keperluan penghormatan diri sekiranya dari segi maruah dan keturunan mereka terpelihara. Ini bermakna memelihara diri dan keturunan dari sifat-sifat tercela akan membolehkan mereka memperolehi penghormatan dari ahli masyarakat yang lainnya. Malahan sekiranya berupaya membuktikan keupayaan mereka berdasarkan kelebihan, bakat dan usaha akan membolehkan mereka dan keluarga mereka diterima dan diberi penghormatan yang sewajarnya oleh ahli masyarakat.

v. Prinsip Menjaga Harta (al-mal) & Keperluan Fisiologi Prinsip menjaga harta (al-mal)telah diaplikasikan kepada Keperluan Fisiolgi dalam teori Maslow. Berdasarkan teori Maslow seseorang individu perlu memastikan ia berupaya memenuhi keperluan diri dan biologi seperti menyediakan makanan, minuman, tempat perlindungan dan keperluan tidur dan rehat serta keperluan batin.. Bagi memenuhi keperluan ini sudah semestinya seseorang perlu mempunyai sumber rezeki (harta). Di dalam ajaran Islam sendiri mengalakkan umatnya mencari sumber rezeki dan harta yang halal bagi memenuhi keperluan asas ini yang semestinya harus ada pada setiap individu. Keperluan asas yang lain juga termasuk hak mendapatkan rawatan kesihatan dan pendidikan. Maka prinsip menjaga harta (al-mal) yang terkandung dalam maqasid syariah ini akan diaplikasikan kepada heiraki keperluan fisiologi berdasarkan ciri-ciri persamaan berkenaan. Ukuran Keberkesanan mengikut CASTTool Kaedah `Change Assessment And Scoring Tool (CAST). akan digunakan untuk mengukur tentang keberkesanan agihan zakat. Kaedah CAST ini digunapakai oleh pengkaji dari Denmark Birtha Mikkelsen (2005) dalam kajian mengenai keberkesanan program-program pembasmian kemiskinan di bawah program DANIDA. Menerusi kaedah CAST ini ukuran keberkesanan diperolehi apabila melihat kepada perubahan yang berlaku kepada responden apabila sesuatu program dilaksanakan., menerusi kaedah ini ukuran keberkesanan ditentukan oleh mereka yang terlibat dalam sesuatau program yang dilaksanakan. Maka dalam kajian ini ukuran keberkesanan akan ditentukan oleh responden yang menerima bantuan modal zakat ini. Pilihan jawapan yang dinyatakan oleh responden akan dikodkan dalam bentuk Change Assessment And Scoring Tool (CAST). Perubahan ini akan diukur dalam 5 skala iaitu perubahan daripada yang paling positif (nilai 5), perubahan positif(nilai 4), tiada perubahan 453Seventh International Conference The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi 2010

(nilai 3), perubahan tidak positif (nilai 4) dan kepada perubahan yang paling negatif iaitu perubahan sangat tidak positif (nilai 1). Model asal CAST yang diperkenalkan oleh Birtha Mikkelsen ini melihat ukuran keberkesanan sesuatu program dari 4 aspek/ indikator utama iaitu dari segi livehood, resources/services, knowledge dan human right. Walaubagaimanapun bagi tujuan kajian keberkesanan bantuan modal zakat ini, 4 aspek tersebut akan diubah suai dan digantikan dengan 5 aspek mengikut maqasid syariah iaitu melihat ukuran keberkesanan dari segi memenuhi matlamat sesorang individu untuk menjaga agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta. Untuk mengukur sebarang perubahan yang dialami oleh responden terutama dari segi keupayaan memenuhi 5 aspek yang digariskan dalam maqasid syariah berkenaan, maka di cadangkan menggunakan pendekatan berasaskan teori Maslow. Maklumat-maklumat yang diperolehi dari kaji selidik mengenai perubahan perubahan yang berlaku kepada golongan asnaf fakir dan miskin akan dipersembahkan dalam bentuk Monitoring Whel (rujuk Rajah 3) untuk melihat sejauhmana keberkesanan program berkenaan dapat mengubah keadaan hidup responden berkenaan ke arah memenuhi keperluan hidup yang telah digariskan dalam kelima-lima prinsip maqasid syariah. Menerusi kaedah CAST ini setiap keperluan yang digariskan akan dinilai samada memberikan perubahan positif atau sebaliknya kepada golongan asnaf. Keberkesanan atau pencapaian golongan asnaf dalam memenuhi setiap kategori ini akan dikategorikan semula kepada 3 keadaan pencapaian samada baik, sederhana dan lemah.

Pencapaian terbaik (pencapaian 75 % keatas bagi aspek-aspek yang dinilai) bermakna pada puratanya kebanyakan golongan asnaf berkenaan berupaya mencapai perubahan kearah yang lebih baik dan bermakna dapat memenuhi keperluan-keperluan berkenaan serta perubahan yang dinyatakan adalah pada perubahan yang sangat positif (nilai 5) atau perubahan positif (nilai 4). Manakala kategori pencapaian sederhana (pencapaian di antara lingkungan 60 % sehingga 74.9 %) iaitu menunjukkan hanya sebahagian kecil mengalami perubahan positif manakala lebih banyak pada kedudukan yang langung tiada perubahan (nilai 3). Manakala kategori lemah (pencapaian di bawah 60%) bermaksud bantuan modal yang disalurkan ini gagal membawa perubahan positif kepada penerimanya malahan sebaliknya membawa kepada keadaan atau perubahan yang semakin teruk iaitu bermakna perubahan negatif (nilai 2) atau perubahan sangat negatif (nilai 1) berbanding keadaan sebelum bantuan zakat diterima. Maka berdasarkan kedudukan ini mana-mana aspek yang didapati berada dalam kedudukan sederhana dan lemah perlu diambil perhatian oleh pihak yang terlibat untuk memperbaiki kelemahan yang sedia ada. Berdasarkan analisa CAST ini tindakan yang tepat boleh dilakukan kerana ianya memberikan gambaran yang terperinci untuk setiap elemen yang dikaji samada perubahan berkenaan adalah mengalakkan atau sebaliknya, maka kaedah pembetulan dan penambaikan akan dapat dilakukan dengan tepat dan berkesan. 454

PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad

Rajah 3 : Monitoring Whell Berasaskan Prinsip Maqasid Syariah dan Teori Maslow Kesimpulan Penilaian keberkesanan agihan zakat berdasarkan prinsip maqosid al-syariah dijangkakan akan dapat memberi penilaian yang lebih komprehensif dan saksama. Ia kini mengambil kira semua faktor yang penting dalam kehidupan manusia sebagaimana digariskan oleh maqosid al-syariah iaitu agama, nyawa, aqal, keturunan dan harta.

Menjaga harta (al-mal) & Keperluan fisiologi Menjaga maruah dan keturunan (al-nasb) & Keperluan penghormatan diriF4 F3 F2 F5 F6 F7 F8

455Good Fair Poor

S5 F1 H5 H4 H3 D1 H2

Menjaga Agama (al-din) & Keperluan kesempurnaan diriD2 D3 D4 K5 H1 D5 D6 K4 D7 K3 K2 S1 S2 K1 S3 S4

Menjaga nyawa (al-nafs) & Keperluan keselamatan Menjaga akal dan fikiran (al-aql) & Keperluan kasih sayang dan sosial Seventh International Conference The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi 2010

RUJUKAN Abraham H. Maslow, 1970. Motivation and Personality. Second Edition. New York: Harperv & Row. Abd. Halim Mohd Noor, Rozman Hj. Md. Yusof & Ahmad Che Yaakob, 2007. Performance Indicator Model for Model for Zakat Institution . Jurnal Pengurusan Jawhar. Vol 1, No.2,2007 Abu Bakar Sarpon, 2005. Kajian Pengurusan Baitulmal Malaysia: Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Petugas Daripada Perspektif Islam.Disertasi Doktor Falsafah, Universiti Utara Malaysia Abu Elias Sarker & Muhammad Habibur Rahman, 2007.The Emerging Perspective of Governance and Poverty Alleviation: A case of Bangladesh. Public Organiz Rev (2007)7:93-112 Abul Hasan M. Sadeq, 2002. Waqf,Perpetual Charity and Poverty Alleviation. International Journal of Social Economics, Vol 29 No 1/2002.P135-151. Abu Sufian Abu Bakar, 2006. Baitulmal dan kemiskinan di Kuala Lumpur: Program Agihan zakat Dalam Bentuk Perniagaan. Dlm Abdul Ghafar Ismail &Hailani Muji Tahir(ed). Zakat Pensyariatan Perekonomian dan Perundangan. Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Adnan Alias &Mohamed Dahlan Ibrahim,2002. Keusahawanan Islam.Petaling Jaya,Selangor: Pearson Malaysia. Sdn. Bhd Afzal-Ur-Rahman,1994 (Terjemahan: Othman Ahmad & Mazni Othman) Doktrin Ekonomi Islam. Jilid IV. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka

Ahmad B. Saleh,1999. Pelaburan Zakat di Malaysia: Kajian di Baitulmal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Tesis Sarjana Pengajian Islam, Universiti kebangsaan Malaysia. Ahmad Fuad Mohamed,2006.Zakat Sebagai Mekanisma Pembangunan Usahawan Di Kalangan Asnaf. Kertas Ilmiah Sarjana Ekonomi, Universiti Kebangsaan Malaysia. Aidit, Jamil, Muhamad Azmi dan Syed Abdul Hamid,1990. Zakat: A Case Study of AlQaradawi, M. Yusof, 1987. Fiqhuz-Zakat (Hukum Zakat) terjemahan: Drs. Salman Harun, Drs. Didin Hafidhuddin dan Drs. Hasanuddin. Singapura: Pustaka Nasional, Pte.Ltd. Al-Qaradawi, M. Yusof, 1998. Peranan Nilai dan Akhlak Dalam Ekonomi Islam (terjemahan: Mufti Latib Arsil Ibrahim). Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia. Al- Syatibi , al-Muwafaqat Fi Usul al-Syariah, Beirut, Dar al-Marifah, 1416 H/ 1996M Jld 2. 456PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad

Asmadi Muhamad Naim, 2003. Maqasid Syariah. Tujuan Akhir Syariat. Sintok,Kedah: Penerbit Universiti Utara Malaysia. Bernama.com. Agihan Zakat Perlu impak Besar Dalam Masyarakat. 25 September2007. http://www.bernama.com/bernaam/v3/bm//news_lite.php?id=286883 (di akses pada 31.10.2008) Chua Yan Piaw, 2006. Kaedah Penyelidikan. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill Emil J. Posavac& Raymond G. Carey,1992. Program Evaluation Methods and Case Studies. Fourth Edition. United State of America: Prentice Hall. Fuadah Johari,2004. Keberkesanan Zakat dalam Mengatasi Masalah kemiskinan di Negeri Melaka. Disestasi Sarjana Syariah dan Ekonomi. Universiti Malaya. Habib Ahmad.2004. Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation. Occasioanal Paper No 8, Islamic Development Bank Group, Islamic Research & Training Institute, Jeddah, Saudi Arabia Hailani Muji Tahir,2009, Maqasid Syariah dalam Pengurusan Ekonomi, Kewangan dan Pembangunan Negara. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Maqasid Syariah dalam pentadbiran Negara Peringkat Kebangsaan 2009 ,13 Julai 2009, Kota Bharu Kelantan. Anjuran Jabatan Al-Syariah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Perta(KIAS) dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK) Hairunnizam Wahid, Sanep Ahmad & Mohd Ali Mohd Nor,2004. Kesan bantuan Zakat terhadap Kualiti Hidup Asnaf Fakir dan Miskin. Dlm Muhamad Muda et.al. Proceeding on National Seminar in Islamic Banking & Finance 2004. Petaling Jaya: Intel Multimedia & Publication

Hasan Bahrom & Shawal Kaslam, 2007. Amalan Corporate Governance Dalam Pengurusan Institusi Zakat di Malaysia. Jurnal Pengurusan Jawhar.Vol 1, No 2,2007. P53-63. Imran Ashraf Toor & Abu Nasar,2001. Zakat As a Social Safety Net: Exploring The Impact. Research Report No 53, Interim Poverty Reduction Strategy Paper (I-PRSP), Government of Pakistan, November 2001. Iqbal, Munawar.1998. Zakat, Moderation and Aggregate Consumption in An Islamic Economy. Dlm Monzer Khaf(ed) Lesson in Islamic Economic, Vol.1. Jeddah: Islamic Research and Training Institute,IDB. Iqbal, Zafar,2000. Economic Ratioanale for The State Collection of Zakah, International Journal of Islamic Financial Services, April- June , Vol 2 No 1. Ishtiaq Hossain,2000. Micro- Credit and Good Governance: Models of Poverty Alleviation. Southeast Asian Journal of Social Science . Volume 28 Number 1(2000):185-208 Johari Jamain,2004. A secret Receipe; Steps in Entrepreneurial Development Success. Policy & Development. Volume 1 Number 1/2004(June 2004).Pg.111-122 457Seventh International Conference The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi 2010

Kahf, Monzer.1998. Zakat and Obligatory Expenditures . Dlm Monzer Kahf (ed). Lesson in Islamic Economics. Volume 1. Seminar Proceedings N0 41. Jeddah: Islamic Development Bank Islamic and Traning Institute.IBD M. Fahmi Khan dan Noor Muhammad Ghifari, 1992. Shatibis Objectives of Shariah and Some Implications For Consumer Theory. Dlm Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali ,eds.Reading in Islamic Thought, Petaling Jaya: Longman. Sdn. Bhd M.Kabir Hassan& Juanyed Masrur Khan,2007. Zakat, External Debt and Poverty Reduction Strategy in Bangladesh. Journal of Economic Cooperation,28,4(2007),1-38 Mabib Ali Al Jahri,2005. Redistributive Justice In A Developed Economy: An Islamic Perspective.Prosiding Multaqa Sultan Sharafuddin Idris Al-Haj& Seminar Selangor 2005: Model Islam Sebuah Ekonomi Maju.Jabatan Mufti Selangor. P 38-69 Mahmood Zuhdi Abd. Majid,2003. Pengurusan Zakat .Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mahmood Zuhdi Abd. Majid,2007. Pemantapan Sistem Zakat dan Cukai Ke Arah Kemajuan Ekonomi Ummah. Ucaputama Persidangan Zakat & Cukai Peringkat Kebangsaan 2007, PWTC .22 Mei 2007 Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Laporan Tahunan 2007 Mariani Abdul Majid, Md.Zyadi Md. Tahir & Noorasiah Sulaiman,1999. Peranan Baitulmal sebagai Agen Pembasmian Kemiskinan Penduduk (umat) Islam Malaysia. Laporan Penyelidikan, Fakulti Ekonomi dan Perniagaan, Universiti kebangsaan Malaysia

Masyhur, Rifaat Abd. Al-Latif, 2002. Zakat: Sebagai Penjana Pembangunan Ekonomi Islam.(terjemahan: Hj. Abu Mazaya Al-Hafiz)Kuala Lumpur: Al- Hidayah Publishers Mikkelsen, Britha,2005. Methods of Development Work and Research. A New Guide For Practitioners. Second Edition. New Delhi: Sage Publications India. Pvt.Ltd Mohammed Obaidullah,2008. Introduction to Islamic Microfinance. International Institute of Islamic Business and Finance. IBF Education and Charitable Trust. India:IBF(Net)(P) Limited .Web.http//www.iiibf.org Mohamed Yusoff,2006.Fiscal Policy in Islamic Economy and The Role of Zakat IIUM Journal of Economic and Management 14,no 2 (2006) 117-145. Mohd Arshad Hj Taib,1989. Kemiskinan dan Penyelesaiannya Menurut pandangan Islam . Thesis PHD, Fakulti Pengajian Islam , Universiti Kebangsaan Malaysia Muhamad Loqman &K.M. Golam Muhiuddin,2003. Zakat: An Instrument For Alleviating Poverty in Bangladesh: A Case Study of Chittagong District. Dlm Shah Abdul Hassan (et.al) Zakat and Poverty Alleviation . Dhaka: Islamic Economics Research Bureau 458PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad

Muhamad Uda Kassim,2005. Zakat, Teori, Kutipan dan Agihan. Kuala Lumpur: Utusan Publication and Distribution. Muhamed Dahlan Ibrahim,2002. Mengapa Islam Galakkan Keusahawanan Islam. Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. Bhd Muhammad Yamin Ismail,2007. Pelaksanaan Agihan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Jurnal Pengurusan Jawhar.Vol 1, No 2,2007. P45-52. Mujani Tarimin.2005 Zakat Menuju Pengurusan Profesional. Kuala Lumpur : Utusan Publication and Distribution Nasim Shah Shirazi,2006. Providing For The Resource Shortfall for Poverty Elimination Through The Institution of Zakat in Low Income Muslim Countries, IIUM Journal of Economic and Management 14,No 1(2006) P1-27 Nor Ghani Md. Noor, Abd. Razak Dan & Mohd Ali Mohd Nor,2002. The Contribution of Zakat as an Income Creating Asset ini Selangor and Wilayah Persekutuan Malaysia. Jurnal Ekonomi Malaysia 36: 69-80 Paramanik, A. Huq,1998. Pembangunan dan Pengagihan Dalam Islam(terjemahan: Amar Said) Kuala Lumpur: Dewan bahasa Dan Pustaka Patmawati Ibrahim, 2005. Potential Role of Zakat Distribution in Reducing Inequality Among the Muslim Society. Dlm Abdullah Alwi Hj Hassan et al. Teori dan Applikasi Kontemporari Sistem Ekonomi Islam di Malaysia.Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd

Patrician Sloane, 1999. Islam, Modernity and Entrepreneurship Among Malay, London: Macmillian Press Ltd. Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Laporan Zakat 2006. Rosbi Abd Rahman, Sanep Ahmad dan Hairunnizam Wahid, 2008. Perlaksanaan bantuan modal zakat : analisis perbandingan. Kertas Kerja yang dibentangkan pada Seminar Kebangsaan Ekonomi Malaysia 20-22 Ogos 2008,Port Dickson, Negeri Sembilan.Anjuran Fakulti Ekonomi dan Perniagaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Rosli Mokhtar & Mohd Fikri Che Hussain,2007. Maqasid al- Syariah Hikmah di Sebalik Pensyariatan. Shah Alam, Selangor. Karya Bestari Sdn. Bhd Rossi, P.H, Lipsey, M.W & Freaman.H.E 2004. Evaluation A Systematic Approach. Seventh Edition. California : Sage Publishers, Inc Rusdy Hartungi.2007 Understanding The Successful Factor Of Micro Finance Institution in a Developing Country. International Journal of Social Economics Vol.34, No 6(2007).P 388-401 459Seventh International Conference The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi 2010

Sadeq, Abu Hassan Muhamed,2003. Pembangunan Ekonomi dalam Islam (Terjemahan: Rohani Sulaiman) Kua