takwim master

121

Click here to load reader

Upload: wahidaffandi

Post on 28-Jun-2015

346 views

Category:

Documents


10 download

TRANSCRIPT

Page 1: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

Carta Organisasi

1

Page 2: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

SMK. KHIR JOHARI, 36300 SUNGAI SUMUN

PERATURAN AM PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

2

Page 3: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

1.0. Pakaian Rasmi Perkhidmatan Pendidikan1.1. Kemas dan bersopan (sila rujuk Pekeliling Bil 6/1985).1.2. Waktu mesyuarat, perhimpunan dan majlis sekolah adalah tugas rasmi, pakaian

mesti ikut pekeliling. 1.3. Semua guru hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan, majlis rasmi

di sekolah/diluar sekolah1.4. Tanda nama mesti mengikut saiz dan warna yang ditetapkan (Hitam dan putih

sahaja)1.5 Guru-guru diminta memakai pakaian unit beruniform pada hari Rabu dan

berpakaian batik pada hari Khamis. Guru-guru juga digalakkan memakai baju Melayu pada hari Jumaat.

2.0. Waktu Rasmi Sekolah2.1. Sidang Pagi Hari Isnin hingga Khamis : 7.20 pagi – 1.30 petang

Hari Jumaat : 7.20 pagi – 12.10 tengahari

2.2. Tingkatan 6 Hari Isnin hingga Khamis:7.20pagi–4.00petang**(tertakluk kepada

pindaan) Hari Jumaat : 7.20 pagi – 12.10 tengahari

2.3. Sidang Petang Hari Isnin hingga Khamis: 12.30 – 6.45 petangHari Jumaat : 2.10 – 6.45 petang

3.0. Masa Datang Ke Sekolah3.1. Semua guru hendaklah sampai ke sekolah sekurang-kurangnya 10 minit sebelum

loceng pertama mengikut sidang masing-masing.3.2. Guru hendaklah mengimbas “punchcard” di pejabat semasa sampai ke sekolah dan

mengimbas “punchcard” sekali lagi sebelum balik ke rumah.3.3. Guru yang tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat hendaklah memberi

kenyataan dan sebab-sebab yang wajar. Guru mesti memberitahu pihak sekolah /PK

Petang secepat mungkin melalui telefon supaya jadual ganti dapat disediakan.

4.0. Keluar Waktu Mengajar4.1. Guru tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam masa waktu

mengajar kecuali jika ada sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau arahan dari Jabatan Pendidikan/Pejabat Pendidikan Daerah dengan syarat mendapat kebenaran daripada Pengetua/Penolong Kanan/Penolong Kanan Petang.

4.2. Guru dikehendaki mencatat nama, masa, sebab keluar dalam buku rekod yang terdapat di pejabat sekolah/bilik Penolong Kanan Petang.4.2.1 Guru yang diberi pelepasan keluar pada waktu mengajar perlu menyerahkan slip

pelepasan kepada guru jadual ganti waktu awal pagi/awal sesi petang.

4.3. Sebelum meninggalkan sekolah, sekiranya ada kelas pada masa / selepas itu, guru dikehendaki memberikan kerja bertulis kepada pelajar.

5.0. Buku Rekod Mengajar5.1. Setiap orang guru akan diberi sebuah buku rekod mengajar dan bertanggung jawab

terhadap keselamatan buku tersebut.5.2. Semua butiran hendaklah disempurnakan dengan teliti, kemas dan dilengkapkan

dengan maklumat-maklumat berikut:(Rujuk Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999 dan P.U.(A) 531-Peraturan-Peraturan

Pendidikan (Kurikulum kebangsaan) 1997.i) Butir Peribadiii) Jadual Waktu Peribadi dan Kelasiii) Sukatan Pelajaraniv) Rancangan Pelajaran

3

Page 4: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

v) Senarai Buku Teks dan Rujukanvi) Rancangan Tahunan dan Harianvii) Markah Ujian Bulanan/Peperiksaan Pertengahan Tahun/Akhir Tahun/Percubaanviii) TOV dan Target ditulis dalam ruangan yang disediakan. ** hilang buku rekod mengajar – tindakan mengikut pekeliling

5.3. Buku rekod mengajar mesti dibawa ke kelas semasa P&P (Rujuk Pekeliling dalam 5.2.)

5.4. Buku ini hendaklah diserahkan ke pejabat/bilik PK Petang pada waktu akhir hari Jumaat untuk disemak dan ditandatangani oleh Pengetua/PK/PK Petang/Guru

Kanan.

6.0. Buku Jadual Kedatangan6.1. Setiap guru tingkatan akan diberi sebuah buku Kedatangan Pelajar. Guru Tingkatan

bertanggungajawab memasukkan maklumat-maklumat yang diperlukan dan hendaklah memahami dan mematuhi kehendak-kehendak mengenainya yang tercetak di bahagian dalam kulit hadapan.

6.2. Guru Tingkatan bertanggungjawab mengambil dan menanda kedatangan secara

kemas dan teratur pada setiap hari dan dikembalikan ke pejabat sebelum waktu

ketiga. Tugas ini tidak boleh diberikan kepda pelajar kerana keselamatan buku ini

adalah tanggungjawab guru tingkatan.6.3. Sekiranya guru tingkatan tidak hadir, Penyelaras Tingkatan bertanggungjawab

menanda buku kedatangan tersebut.6.4. Buku jadual kedatangan tidak boleh dibawa balik ke rumah atau ditinggalkan di

bilik guru. Buku ini hendaklah sentiasa disimpan di pejabat.

6.5. Guru Tingkatan perlu mendapatkan bukti jika murid tidak hadir ke sekolah seperti surat

ibubapa/penjaga atau sijil cuti sakit.6.6. Guru Tingkatan dikehendaki menghantar surat kepda ibu bapa/penjaga jika

didapati seseorang murid tidak hadir lebih 3 hari berturut-turut.

6.7. Analisis mesti dibuat pada setiap akhir bulan dan akan disemak oleh Penyelaras Tingkatan.

***6.8. Rujuk m.s 8 untuk mendapatkan maklumat selanjutnya. 6.9. Guru Tingkatan bertanggungjawab menulis maklumat nombor pendaftaran dalam buku jadual kedatangan murid dan semua maklumat lain di muka surat 4 hingga 9 dan muka surat 34 hingga 37.

7.0. Mesyuarat/Taklimat Guru7.1. Semua guru diwajibkan menghadiri mesyuarat/taklimat yang diberikan oleh

Pengetua/P.Kanan/PK Petang dari semasa ke semasa.7.2. Sekiranya seseorang guru tidak dapat hadir kerana sesuatu sebab, guru

berkenaan hendaklah memberitahu secara bertulis kepada Pengetua sekurang-

kurangnya ehari sebelum mesyuarat 7.3. Guru-guru juga wajib hadir dalam mesyuarat yang dkendalikan oleh Ketua-

Ketua Panitia/Setiausaha sukan dan sebagainya.

8.0. Jadual Waktu8.1. Guru Tingkatan hendaklah memastikan satu salinan Jadual Waktu kelas

dipamerkan di

4

Page 5: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

dalam kelas sendiri.8.2. Semua guru mesti mematuhi jadual waktu mengajar sepenuhnya.8.3. Guru-guru yang mengajar mesti berada di dalam kelas/tempat mengajar

mengikut jadual yang ditetapkan. Guru-guru tidak dibenarkan meninggalkan kelas kecuali mendapat kebenaran daripada Pengetua.

9.0. Jadual Ganti9.1. Guru-guru mesti mematuhi Jadual Waktu Ganti yang ditetapkan.9.2. Jadual Waktu Ganti dianggap sebagai waktu mengajar. Oleh itu guru mesti berada

dalam kelas sewaktu Jadual Waktu Ganti dan membuat pengisian yang sewajarnya.9.3. Semua guru hendaklah menyemak Jadual Waktu Ganti di kaunter pejabat

setiap kali selepas mengimbas “punchcard” dan mengambil slip Jadual Waktu Ganti sebelum 8.10 pagi (sesi pagi) dan 1.15 tengahari (sesi petang).

9.4 Kebenaran keluar perlu diperolehi daripada Pengetua/PK 1. Dapatkan slip kebenaran keluar dan maklumkan kepada guru kanan untuk jadual ganti.9.5 Untuk memudahkan pengurusan jadual ganti, Fail Rekod Guru Ganti akan diwujudkan.

10.0. Surat Arahan Pekeliling10.1.Setiap arahan dan surat pekeliling yang dikeluarkan oleh Pengetua hendaklah

dibaca dengan teliti dan dipatuhi serta ditandatangani selepas membacanya.

10.2.Sekiranya arahan dan surat pekeliling itu diberi terus, guru hendaklah menyimpannya

di dalam fail khas.10.3.Sekiranya surat pekeliling itu dari Kementerian, Jabatan Pendidikan/PPD, guru hendaklah mengembalikan dengan segera ke pejabat sekolah setelah tindakan

diambil.10.4.Sekiranya guru ingkar arahan Pengetua tanpa alasan yang munasabah, guru boleh

dikenakan tindakan tatatertib.

11.1. Fail Sekolah11.1. Apabila guru-guru menerima fail yang telah diminitkan untuk sesuatu

tindakan, guru berkenaan hendaklah mengambil tindakan segera mengikut arahan dan

masa yang ditetapkan.

11.2. Sila tandatangan Buku Edaran Fail semasa menerima fail. Sila pulangkan fail dengan

segera setelah diambil tindakan.

12.0. Melaksanakan Arahan/Tugas12.1. Apabila diarahkan melaksanakan sesuatu tugas, misalnya mewakili sekolah untuk

membawa pelajar bermain atau menghadiri mesyuarat atau diminta mengarahkan

pelajar melakukan sesuatu, maka tugas itu hendaklah dilakukan sendiri dan tidak boleh memberikan tugas/mengarahkan guru lain tanpa kebenaran Pengetua.

12.2. Sekiranya sesuatu tugas itu terpaksa diserahkan kepada orang lain dan dipersetujui

oleh pihak yang menggantikan, kebenaran daripada Pengetua perlu diperolehiterlebih dahulu.

12.3. Sesuatu tugas yang menjadi tanggungjawab guru sepatutnya dilakukan oleh guru sendiri, tidak boleh serahkan kepada pelajar, misalnya memegang/menyimpan kunci sekolah.

5

Page 6: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

13.0. Penggunan Alat/Harta Benda Sekolah13.1. Guru-guru mesti bertanggungjawab menjaga alat/harta benda sekolah yang

digunakan mengikut peraturan tertentu.13.2. Barang-barang yang dipinjam hendaklah dipulangkan setelah menggunakannya.13.3. Sebarang kerosakan/kehilangan hendaklah dilaporkan dengan segera.

14.0. Keselamatan Pelajar14.1. Semua guru yang mengajar dalam bilik darjah, makmal. Bilik ERT, bengkel, di

padang adalah bertanggungjawab terhadap keselamatan murid di bawah jagaannya. Oleh itu, guru hendaklah berhati-hati dan mengawal rapi gerak-geri pelajar supaya

tidak berlaku kecederaan atau kemalangan.

14.2. P&P PJ PK tidak boleh dijalankan di padang sama ada semasa hujan atau waktu guruh dan kilat walau pun tiada hujan.

14.3. Sekiranya berlaku kemalangan atau kecederaan, guru yang bertanggungjawab hendaklah mengambil tindakan segera dan melaporkan kepada guru bertugas.

14.4. Maklumkan kepada Pengetua/ PK Petang jika berlaku kemalangan kepada guru atau murid.

14.5. Ketua-Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab mengadakan langkah-langkah keselamatan bagi bahagian-bahagian masing-masing.

15.0. Penggunaan Telefon/ Faks Sekolah/Komputer Sekolah dan Alatan Sekolah

15.1. Telefon/faks sekolah hanya digunakan untuk urusan pentadbiran sekolah sahaja.15.2. Kebenaran Pengetua hendaklah diperolehi untuk penggunaan peribadi dan

panggilan hendaklah dibuat melalui operator dan bayaran yang sewajarnya akan dikenakan.

16.0. Bilik Guru16.1. Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua

guru, termasuk keselamatan harta benda di dalam bilik guru.

16.2. Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di kelas. Masa ini hendaklah dianggap sebagi “non-teaching period” dan bukannya “free period”.

Oleh itu guru hendaklah menggunakan masa tersebut di bilik guru untuk perkara- perkara berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran sahaja.

16.3. Kelab Staf adalah bertanggungjawab membentuk jawatankuasa bilik guru dan bertanggungjawab menguruskan bilik guru dan membentuk bilik guru menjadi sebuah bilik yang kondusif.

17.0. Kelab Staf17.1. Semua guru dan kakitangan yang berkhidmat di sekolah ini secara automatik

adalah ahli Kelab Staf.

18.0. Guru Sebagai Ahli Persatuan18.1. Demi kepentingan perkhidmatan Pendidikan/Profesion Perguruan, guru-guru

dikehendaki menjadi ahli persatuan-persatuan berikut:i) Persatuan Pegawai-Pegawai Kanan Perkhidmatan Pendidikan (PPKPPM)ii) Persatuan Sukan dan Budaya Perkhidmatan Pendidikan (PSKPP)

6

Page 7: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

iii) Yayasan Guru Malaysia Berhad.

19.0. Orang Luar Berjumpa Guru/Murid19.1. Orang luar termasuk jurujual tidak boleh berjumpa guru dan kakitangan tanpa

kebenaran Pengetua/Penolong Kanan/Penolong Kanan Petang. Oleh itu di ingatkan supaya bertanya kepada pihak yang ingin berjumpa, sama ada telah mendapat kebenaran atau tidak.

19.2. Orang luar dilarang berjumpa guru atau murid di bilik darjah semasa guru mengajar.

19.3. Pas kebenaran keluar/masuk dan Buku Catatan juga akan diwujudkan.

20.0. Menulis Surat Rasmi20.1. Semua surat berkaitan hal sekolah atau perjawatan hendaklah ditulis melalui

Pengetua supaya dapat disalurkan kepada pihak yang tertentu.20.2. Semua surat rasmi hendaklah menggunakan dua tarikh (Masihi dan Hijrah).20.3. ‘Letter –head’ sekolah hanya boleh digunakan dengan kebenaran Pengetua.

21.0. Guru-Guru Pergi ke Pejabat Pelajaran (ada tambahan)21.1. Guru-guru tidak dibenarkan pergi ke Jabatan Pelajaran Negeri/Pejabat Pelajaran

Daerah untuk urusan peribadi pada masa sekolah.21.2. Guru-guru hanya dibenarkan keluar pada pukul 12.00 tengah hari untuk mesyuarat pukul 2.00 petang.21.3 Guru-guru perlu memakai pakaian bekerja dengan tanda nama semasa di

PPD/JPN.

22.0. Cuti22.1. Cuti Rehat/Cuti Penggal

Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran KP(PP) 0046SJ/A/(30) bertarikh 24

Disember 1993, guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti rehat. Tetapi guru boleh dipanggil bertugas oleh Pengetua

tidak melebihi sepertiga daripada jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas seharian daripada tugas mengajar.

22.2. Cuti Sakit22.2.1. Guru-guru atau kakitangan sekolah yang tidak hadir kerana sakit

hendaklah memberitahu melalui;i) Telefon (menelefon Pengetua/Penolong Kanan/Penolong Kanan Petang)ii) Melaporkan diri kepada Pengetua/Penolong Kanan/Penolong Kanan Petang

sebaik sahaja balik bertugas.iii) Menyerahkan sijil sakit kepada Pengetua/Penolong Kanan/Penolong Kanan

Petang22.2.2. Cuti sakit melebihi 90 hari setahun sama ada “berterusan” atau “putus-putus”

akan dilaporkan ke JPN dan Kementerian Pendidikan untuk menentukan pembayaran gaji.

22.3. Cuti Rehat Khas/Cuti Sambilan22.3.1. Cuti ini adalah cuti bergaji penuh untuk guru sahaja.22.3.2. Dalam keadaan kecemasan, seseorang guru atas pertimbangan Pengetua

boleh dibenarkan mengambil cuti tersebut.

22.3.3. Guru hendaklah mengisi borang seminggu sebelum tarikh cuti dipohon.22.3.4. Cuti ini hanya layak dipohon selama 7 hari setahun.

22.4. Cuti Tanpa Gaji22.4.1. Mengikut Perintah Am Bab Cuti Tanpa Gaji, cuti tersebut boleh dipohon di

atas sebab-sebab persendirian yang mustahak.

7

Page 8: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

22.4.2. Kelayakan cuti tanpa gaji ialah 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan

tetapi tidak melebihi 180 hari.22.4.3. Cuti tanpa gaji untuk tujuan keluar negeri hanya boleh diambil sekali dalam

masa 4 tahun.22.4.4. Kelulusan cuti tanpa gaji yang tidak melebihi 14 hari setahun adalah

diluluskan oleh Pengarah Pendidikan Negeri. Cuti yang melebihi 15 hari akan diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Borang permohonan hendaklah dihantar ke JPN 10 minggu sebelum tarikh mula bercuti.

22.4.5. Guru-guru hendaklah mengambil cuti tanpa gaji kerana urusan peribadi atas sebab yang tidak dapat dielakkan dan tidak mengganggu pentadbiran sekolah serta kepentingan pelajar tidak terkorban.

23.0 Memohon Cuti23.1. Guru-guru atau kakitangan sekolah hendaklah memberitahu Pengetua terlebih

dahulu sebelum memohon cuti, misalnya cuti kerana menduduki peperiksaan kerajaan, melancong ke luar negeri, cuti konvokesyen, cuti berkursus dan lain-

lain.23.2. Guru dan kakitangan sekolah tidak boleh bercuti sebelum permohonan diluluskan.

23.3. Sila semak dari pejabat sekolah mengenai syarat-syarat memohon cuti yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran, misalnya cuti ke luar negeri hendaklah dikemukakan tiga bulan sebelum tarikh bertolak.

23.4. Guru-guru hendaklah memberitahu Pengetua apabila hendak keluar dari negeri Perak semasa dalam cuti sekolah atau cuti penggal persekolahan.

PERINGATAN:Sebarang cuti tanpa kebenaran/kelulusan daripada pihak berwajib, guru berkenaan akan dipotong gaji dan tindakan tatatertib akan diambil.

24.0. KursusGuru-guru adalah diwajibkan menghadiri kursus yang ditetapkan oleh

PPD/JPN/KPM atau mana-mana badan yang diakui sah.

25.0. Membeli Barang25.1. Guru yang hendak membeli barang mesti memohon kebenaran dengan

menggunakan borang nota minta yang boleh diperoleh di pejabat.25.2. Ketua Panitia perlu mendapatkan pengesahan daripada Guru Kanan sebelum

diluluskan oleh Pengetua.25.3. Serahkan buku stok setiap akhir bulan kepada Guru Kanan untuk semakan

stok.25.4. Segala invois mesti ditandatangani oleh guru yang menerima dan direkodkan

dalam buku stok dengan kemas.25.5. Semua Borang Pesanan Tempatan mesti ditandatangani oleh Pengetua,

pembekal dan penerima.

26.0. Kegiatan Kokurikulum26.1. Semua guru akan ditugaskan menjadi penasihat kegiatan kokurikulum. Tugas

ini hendaklah dijalankan dengan cekap dan teratur.

26.2. Kecederaan pelajar yang bahaya mesti dilaporkan kepada ibu bapa dan Pengetua selepas dihantar ke hospital.

27.0. Buku Stok/Inventori

8

Page 9: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

27.1. Guru Kanan atau Ketua Panitia bertanggungjawab menguruskan buku stok inventori

dan memastikan maklumat dalam stok atau inventori adalah tepat, lengkap dan sentiasa dikemaskini. Buku ini akan disemak dari masa ke semasa oleh Pengetua/Penolong Kanan.

28.0. KunciSemua kunci disimpan di pejabat28.1. Jika ada guru yang hendak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu, dia mestilah

mendapat kebenaran daripada Pengetua. Guru tersebut adalah bertanggungjawab terhadap bilik tersebut sepenuhnya.

28.2. Kunci hendaklah dilabel dan diserahkan ke pejabat sebelum tamat sesi persekolahan.

29.0. Acara atau Majlis Sekolah29.1. Semua guru WAJIB hadir dalam semua majlis atau acara rasmi sekolah.29.2. Jika guru tidak dapat hadir oleh kerana sebab-sebab tidak dapat dielakkan, guru

mestilah memberitahu Pengetua secara bertulis terlebih dahulu.

30.0 Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)30.1 Guru perlu hadir mengikut masa yang ditetapkan sebagaimana jadual hari persekolahan harian ataupun maklumat yang ditaklimatkan.

30.2 Kehadiran adalah wajib dan lengkap dengan pakaian rasmi.

31.0 Perhimpunan Mingguan

31.1 Semua guru wajib hadir tanpa gagal ke perhimpunan mingguan sekolah. PANDUAN GURU TINGKATAN

1. Jadual Kedatangan

1.1. Lajur Tambahana. Muka surat 5 ditambah 3 jalur untuk tempat lahir, jarak ke sekolah dan kenderaan

ke sekolah.

b. Mula surat 7 ditambah 3 jalur untuk nama sekolah dahulu, tarikh masuk sekolah dan

tingkatan masuk.c. Muka surat 8 ditambah 1 jalur untuk pendapatan ibubapa/penjaga sebulan.

1.2. Perubahan Lajur (untuk Tingkatan 4 dan 5)a. Lajur jantina digunakan untuk kelas sekarang.

b. Lajur tarikh masuk ke kelas sekarang digunakan untuk Kad Pengenalan Lama.c. Lajur Kad Pengenalan digunakan untuk nombor Kad Pengenalan Baru.d. Lajur tambahan dibuat dihujung jalur nama untuk jantina.

1.3. Butir-butir Pelajara. Nama pelajar hendaklah ditulis dengan menggunakan huruf besar dan mengikut

ejaan dalam Kad Pengenalan atau Surat Beranak.b. Nama pelajar disusun denga jelas (huruf cerai) untuk setiap bulan.c. Untuk pelajar Tingkatan 1 dan 3, tuliskan No. Kad Pengenalan baru, pelajar

Tingkatan 4 dan 5 No. Kad Pengenalan Baru dan Lama( jika ada).

d. Susunan nama ditulis mengikut abjad.e. Bagi kelas yang ada pelajar menerima biasiswa, lajur biasiswa di m.s. 36 hendaklah

diisi dengan pen merah, isikan nombor dan jumlah biasiswa.

f. Sebarang kesilapan hendaklah dibatalkan dengan garis pen dan ditandatangani ringkas dan jangan menggunakan pencair pemadam(liquid paper).

1.4. Maklumat Keluar /Berhenti

9

Page 10: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

a. Isikan maklumat tersebut di m.s. 6 dan 7. Nyatakan sebab keluar seperti berhenti sekolah/pindah sekolah/pindah kelas/meninggal dunia dan lain-lain.

b. Guru Tingkatan hendaklah mengeluarkan sijil berhenti kepada pelajar yang berhenti

sekolah.c. Jika ada pelajar yang keluar atau berhenti pada satu-satu bulan, jumlah hari yang

tidak hadir hendaklah diselaraskan pada bulan berikutnya.d. Serahkan kad 001, borang SPBT, Kad Kemajuan kepada PK HEM/PK Petang untuk

dihantar ke sekolah baru bagi pelajar yang bertukar itu.

1.5. Murid Masuka. PK HEM/PK Petang akan memberi borang pendaftaran kepada setiap pelajar yang

baru masuk. Guru Tingkatan dikehendaki mendapatkan borang tersebut yang lengkap

diisi beserta salinan Kad Pengenalan/Surat Beranak daripada pelajar berkenaan untuk difailkan.

b. Setelah mendapat surat kelulusan rasmi untuk pertukaran masuk seseorang pelajar,

guru tingkatan dikehendaki membuat pendaftaran lengkap dalam Buku Pendaftaran

Sekolah dengan kadar yang segera.c. Kutip bayaran tambahan daripada pelajar baru, sekiranya bayaran tambahan telah

dibuat di sekolah lama kutip resit bayarannya dan buat catatan pada m.s. 35.d. Pastikan kad 001 dan Borang SPBT daripada pelajar yang baru masuk diterima dari

sekolah lama dan jika masih tiada, sila maklumkan kepada PK HEM/PK Petang untuk tindakan lanjut.

1.6. Panduan Menulis Kehadiran Pelajar Dalam jadual Kedatangana. Dalam Jadual Kedatangan Kelas, guru sila gunakan tanda-tanda seperti berikut:

Hadir Untuk pelajar yang hadir (/)

Tidak Hadir Untuk pelajar yang tidak hadir tapi ada surat akuan/surat doktor/atau diakui oleh ibubapa/penjaga

(S)

Ponteng a) Untuk pelajar yang tuang atau tidak hadir dan tidak ada surat akuan /surat doktor/atau diakui oleh ibubapa/penjaga atau keterangan-keterangan yang boleh diterima oleh Pengetua/Guru Tingkatan secara lisan atau bertulis, ataub) Untuk pelajar yang tidak hadir 3 hari berturut-turut (dan tidak menunjukkan apa-apa keterangan) atau selang 2 hari dan seterusnya, boleh dimasukkan dalam kategori ponteng

(P)

Lewat Untuk pelajar yang datang lewat (L)

b. Prosedur : Ketidakhadiran Pelajar Ke Sekolah (Ponteng)

SuratTarikh Hari Tidak Hadir

(P) Berturut-turut

Hari Tidak Hadir (P) Bukan

Berturut-turutTindakan

Amaran Pertama Pada Hari Ketiga (3) Pada Hari Kali ke 10 Surat Biasa

Amaran Kedua7 hari SelepasAmaran Pertama

10 Hari lagi Selepas Amaran Pertama

Surat Berdaftar

10

Page 11: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

Amaran Ketiga7 Hari SelepasAmaran Kedua

20 Hari Selepas Amaran Kedua

Daftar Akuan Terima

Buang Sekolah14 Hari SelepasAmaran Ketiga

20 Hari Selepas Amaran Ketiga

Daftar Akuan Terima

Pelajar yang tidak hadir 3 hari berturut-turut tanpa sebab atau selalu ponteng hantar surat

amaran 1, sekiranya tiada menerima sebarang jawapan, sila hantar Surar Berdaftar. Serah

amaran ke 3/terakhir dan jika tiada jawapan, sila berjumpa Pengetua, PK HEM/PK Petang sebelum nama murid tersebut dipotong.

c. Surat amaran boleh didapati di pejabat dan ditandatangani oleh Pengetua/PK HEM/PK Petang.

d. Sila sediakan 3 salinan surat (1 salinan disimpan guru, 1 salinan disimpan di pejabat dan

1salinan dihantar kepada ibu bapa/penjaga).e. Guru Tingkatan seharusnya menghubungi ibubapa/penjaga murid dengan kadar

segera sebelum masalah ponteng semakin rumit.f. Tampalkan borang ponteng di muka surat akhir Jadual Kedatangan dan isi pada akhir

setiap bulan.

1.7. Pengiraana. Pastikan pengiran angka adalah betul.b. Jika kurang pasti atau ragu, sila hubungi Guru Penyemak (Retan) Jadual

Kedatangan.

PERINGATANa. Semua Buku Jadual Kedatangan hendaklah dikembalikan ke pejabat sekolah pada

atau sebelum akhir waktu kedua.b. Sila gunakan dakwat pen yang sama untuk mengisi maklumat dalam Buku Jadual

Kedatangan.c. Buku Jadual Kedatangan hendaklah ditutup pada hari akhir setiap bulan dan tidak

boleh diganti dengan hari berikutnya. d. Penyelaras tingkatan bertanggungjawab mencatat kedatangan pelajar untuk

menggantikan guru tingkatan yang tidak dapat hadir ke sekolah. Guru tingkatan hendaklah maklumkan ketidakhadiran beliau kepada penyelaras tingkatan masing-masing.

e. Pelajar dilarang sama sekali mencatatkan kedatangan pelajar untuk menggantikan tugas seseorang guru tingkatan.

f. Pelajar tidak dibenarkan mengambil atau menghantar Buku Jadual Kedatangan ke pejabat. Keselamatan Buku Jadual Kedatangan adalah tanggungjawab guru tingkatan masing-masing.

g. Sila pastikan Buku Jadual Kedatangan pelajar kemas, bersih, selamat dan berada di pejabat sekolah pada bila-bila masa.

h. Sila pastikan tiada maklumat lain disimpan dalam Buku Jadual Kedatangan tersebut.

Salinan surat amaran/surat makluman pelajar boleh difailkan secara berasingan.

11

Page 12: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

2. Kad 0012.1. Sila rujuk Buku Panduan Tugas untuk mendapat maklumat pengendalian Kad 001.2.2. Penyelia Tingkatan dan Guru Tingkatan bertanggungjawab dalam melaksanakan

tindakan yang telah disenaraikan mengikut tarikh yang ditetapkan.2.3. Guru Tingkatan hendaklah mengambil tindakan yang sewajarnya jika didapati ada

di kelas masing-masing tidak mempunyai Kad 001.

3. Buku Pelapor Kokurikulum Pelajar3.1. Setiap pelajar seharusnya dipastikan mempunyai Buku Pelaporan Kokurikulum.3.2. Buku ini dikutip setiap penggal untuk ditanda tangani oleh Pengetua.3.3. Guru Tingkatan akan memastikan maklumat penglibatan dalam kokurikulum

dicatat dalam Buku pelaporan Kokurikulum tersebut.

4. Kuasa Mengutip Bayaran Tambahan4.1. Semua guru tingkatan mestilah mendapat surat kuasa mengutip bayaran

tambahan murid.

4.2. Surat kuasa ini sebaiknya dilekat di m.s. hadapan (sebelah dalam) Buku Jadual Kedatangan Murid.

4.3. Rujuk Pekeliling Sekolah untuk mengetahui jenis, jumlah dan tarikh akhir kutipan mesti

dibuat.4.4. Resit hendaklah diberikan serta merta kepada murid yang membuat bayaran.4.5. Sila isikan rekod bayaran dalam buku Jadual Kedatangan di m/surat 35 mengikut

pecahan yang telah ditetapkan.

5. Kad Pengenalan5.1. Guru Tingkatan 1 hendaklah mengingatkan pelajar yang sudah cukup 12 tahun

memohon untuk membuat Kad Pengenalan.5.2. Jika perlu surat ingat kepada ibu bapa/penjaga boleh dikeluarkan sekiranya ada

pelajar yang bermasalah untuk membuat Kad Pengenalan.

6. Jawatankuasa Organisasi Kelas6.1. Guru Tingkatan hendaklah memastikan seseorang pelajar yang memegang

jawatan induk di kelas adalah pelajar yang bertanggungjawab, boleh diteladani ,

memahami tanggungjawab dan sedia berkhidmat.

6.2. Guru Tingkatan hendaklah memastikan bahawa Pengawas Sekolah dan Pengawas Pusat Sumber tidak dilantik untuk memegang jawatan induk di kelas.

7. Susunan Pelajar Di Kelas7.1. Guru Tingkatan diminta memastikan susunan pelajar dan kedudukan kerusi meja

di kelas masing-masing kemas dan selesa.

7.2. Setiap kelas dikehendaki menyusun kerusi meja secara berkembar sahaja.7.3. Susunan pelajar di kelas hendaklah menempatkan pelajar lelaki di hadapan dan di

ikuti pelajar perempuan.

8. Tugasan Lain8.1. Guru Tingkatan diminta mengisi borang maklumat aktiviti kokurikulum pelajar dan

rumah sukan bagi kelas masing-masing dan serahkan kepada PK HEM untuk difailkan.

8.2. Sila rujuk Buku Panduan tugas Guru-Guru untuk makluman dan panduan dari masa ke

semasa.

12

Page 13: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

NKRA (NATIONAL KEY RESULT AREA)BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA

Mengurangkan kadar jenayah.

Memerangi rasuah.

13

Page 14: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

Meluaskan akses pendidikan berkualiti dan

berkemampuan.

Meningkatkan taraf hidup rakyat yang

berpendapatan rendah.

Memperkasa prasarana luar bandar dan

pendalaman.

Menambah baik pengangkutan awam

TONGGAK DUA BELAS

TONGGAK 1MENGHARGAI MASA

Amalan Positif

1. Menepati masa2. Menyegerakan tugas3. Mempunyai perancangan waktu4. Bijak menguruskan tempoh masa yang diberi5. Menumpukan masa kepda kerja-kerja yang produktif dan kreatif

14

Page 15: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

6. Menyelesaikan tugas dalam masa yang ditetapkan

TONGGAK 2KETEKUNAN MEMBAWA KEJAYAAAN

Amalan Positif

1. Gigih dalam melaksanakan tugas yang mencabar2. Rajin dan sentiasa berusaha3. Tekun dalam menjalankan tugas4. Berdisiplin dalam setiap pekerjaan5. Berpandangan jauh6. Dedikasi dalam mencapai matlamat organisasi7. Sanggup berkorban8. Cekal menghadapi kesulitan semasa bertugas9. Bercita-cita tinggi

TONGGAK 3KESERONOKAN BEKERJA

Amalan Positif

1. Menganggap bekerja sebagai ibadat2. Mempunyai inisiatif sendiri3. Menghasilkan sesuatu yang berfaedah4. Mempunyai komitmen terhadap sesuatu kerja5. Sedia memberi kerjasama

TONGGAK 4KEMULIAAN KESEDERHANAAN

Amalan Positif

1. Jelas dan jitu dalam pemikiran, penulisan dan percakapan2. Tidak tamakkan pangkat dan kedudukan3. Boleh menerima kedudukan4. Berlaku adil dalam semua tindakan5. Menepati janji6. Jujur dan ikhlas7. Merendah diri8. Bijaksana dalam membuat pertimbangan9. Bermaruah dan berhemat tinggi10. Berjimat cermat11. Senang didampingi oleh semua pihak

TONGGAK 5KETINGGIAN PERIBADI

Amalan Positif

1. Teguh beriman dan bertaqwa dalam setiap tindakan2. Menyempurnakan tugas dengan amanah3. Berilmu dan berpengetahuan luas4. Mengutamakan keadilan dalam setiap perbuatan5. Sedia berkorban6. Kemas dalam pakaian, pemikiran dan tindakan7. Bersifat penyayang8. Bersifat sabar dan teguh menghadapi cabaran9. Bertimbang rasa tetapi tegas

15

Page 16: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

10. Taat setia dan patuh kepada arahan11. Bersyukur dan menghargai kebaikan12. Bersih daripada perasaan hasad dengki13. Berani dan berpendirian teguh14. Bertanggungjawab dan sedia berbakti15. Jimat cermat dalam semua aspek

TONGGAK 6KEKUATAN SIFAT BAIK HATI

Amalan Positif

1. Bersopan santun setiap masa2. Pemaaf dan berhemah tinggi3. Simpati kepda kesusahan dan masalah orang lain4. Ikhlas dan bertimbang rasa5. Pemurah dalam usaha kebajikan6. Mudah mesra dan bekerjasama7. Merendah diri8. Berbudi mulia9. Boleh menerima teguran10. Berlaku adil dalam semua tindakan11. Sedia menerima cadangan

TONGGAK 7PENGARUH TELADAN

Amalan Positif

1. Sentiasa berkelakuan baik2. Bermoral dan berakhlak tinggi3. Tertib dan beradab sepanjang masa4. Rajin dan kuat bekerja5. Amanah dan bertanggungjawab6. Jujur dan ikhlas dalam setiap masa

TONGGAK 8KEWAJIPAN MENJALANKAN TUGAS

Amalan Positif1. Sentiasa bertanggungjawab terhadap tugas yang diberi2. Tekun dan sabar dalam menjalankan tugas3. Selalu mempunyai inisiatif sendiri4. Boleh diharap dalam menyempurnakan tugas5. Mementingkan kualiti6. Sentiasa belajar daripada kesalahan7. Bersikap profesional dan cekap

TONGGAK 9KEBIJAKSANAAN BERHEMAT

Amalan Positif

1. Tidak membazirkan harta kerajaan2. Menyelenggara harta benda kerajaan dengan baik3. Mengadakan sistem kewangan dengan berkesan4. Menyedari bahawa hasil kerajaan datangnya daripada rakyat

TONGGAK 10KEUTAMAAN KESABARAN

Amalan Positif

1. Mempunyai perhitungan jauh2. Tahan menerima cabaran

16

Page 17: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

3. Tidak putus asa4. Pemaaf dan berhemah tinggi

TONGGAK 11PENINGKATAN BAKAT

Amalan Positif

1. Memberi dorongan terhadap kreativiti2. Memberi pengiktirafan kepada usaha-usaha original3. Memberi galakan kepda pemikiran baru4. Berani mencuba idea-idea baru5. Mengenal bakat-bakat yang ada6. Memupuk bakat-bakat yang ada7. Menggalakkan penyertaan dalam aktiviti kreatif8. Menggalakkan percambahan fikiran9. Menyediakan persekitan dan suasana yang dapat melahirkan

idea-idea kreatif

TONGGAK 12NIKMAT MENCIPTA

Amalan Positif1. Merasa puas kerana sesuatu idea atau cadangan dapat

dilaksanakandan dimanfaatkan2. Sentiasa berada dalam cabaran intelektual3. Sentiasa mencari idea dan kaedah baru dalam menyelesaikan

masalah4. Over-zealous dengan pekerjaan5. Gembira melihat wujudnya idea dan kaedah baru dalam

pentadbiran6. Senang “bermain” dengan idea dan berani mencuba

VISIMEREALISASIKAN KECEMERLANGAN JAUHARI MENJELANG

2015

MISIDalam usaha menjadikan JAUHARI sebagai sekolah gemilang, kami warga sekolah akan mempastikan:

1. Pemantapan sistem pengurusan den kepimpinan

2. Pencapaian cemerlang akademik bertaraf dunia

3. Warga Jauhari berwawasan dan bersahsiah tinggi,berteraskan agama dan

17

Page 18: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

budaya bangsa Malaysia

4. Merealisasikan bidang sukan dan ko-kurikulum yang sistematik berasaskan pendekatan saintifik.

5. Memastikan hubungan komuniti yang baik dan persekitaran sekolah yang kondusif, telus dan tulus.

PIAGAM PELANGGANS.M.K. KHIR JOHARI, SUNGAI SUMUN

Kami warga SMK Khir Johari dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akanmenumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk;

1. Memberi perkhidmatan yang cekap, amanah, mesra, penyayang, selesa dan menepati masa.

2. Bersedia melaksanakan tugas dengan daya usaha dan inisiatif sendiri serta bekerjasama sesama rakan ke arah melahirkan insan yang berkualiti dan cemerlang.

3. Menyediakan suasana persekitaran yang harmonis bagi mewujudkan keceriaan, kegembiraan, ketenangan serta menjamin tahap kesihatan yang tinggi.

* Jika ada perkara yang anda tidak puas hati dengan perkhidmatan kami, anda boleh menghubungi pihak Pengetua atau wakilnya.

Telefon : 05 - 6489218Fax : 05 – 6489943 (Peti Cadangan disediakan)

18

Page 19: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2011

PENGGAL CUTI DAN HARIPERSEKOLAHAN

MULA AKHIR BIL.MINGG

U

BIL.HARI

1HARI PERSEKOLAHAN 03.01.2011 31.01.2011 10 21HARI PERSEKOLAHAN 01.02.2011 28.02.2011 20HARI PERSEKOLAHAN 01.03.2011 11.03.2011 9CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

12.03.2011 20.03.2011 - 9

HARI PERSEKOLAHAN 21.03.2011 31.03.2011 9HARI PERSEKOLAHAN 01.04.2011 30.04.2011 11 20HARI PERSEKOLAHAN 01.05.2011 27.05.2011 21CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

28.05.2011 12.06.2011 - 16

2

HARI PERSEKOLAHAN 13.06.2011 30.06.2011 11 15HARI PERSEKOLAHAN 01.07.2011 31.07.2011 21HARI PERSEKOLAHAN 01.08.2011 26.08.2011 19CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II

27.08.2011 04.09.2011 - 9

HARI PERSEKOLAHAN 05.09.2011 30.09.2011 10 20HARI PERSEKOLAHAN 01.10.2011 31.10.2011 22HARI PERSEKOLAHAN 01.11.2011 18.11.2011 14CUTI AKHIR TAHUN 19.11.2011 01.01.2012 44

JUMLAH 288JUMLAH HARI PERSEKOLAHAN TERMASUK CUTI AM 210JUMLAH HARI CUTI PENGGAL 78

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am : 210Jumlah Hari Cuti Penggal : 78

HARI –HARI KELEPASAN AM NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN TAHUN 2011

HARI KELEPASAN AM PERSEKUTUAN

Tahun Baru Cina 03 Febuari Khamis04 Febuari Jumaat

Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W (Maulidur Rasul) 15 Febuari SelasaHari Pekerja 01 Mei AhadHari Wesak 17 Mei SelasaHari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang DiPertuan Agong 04 Jun SabtuHari Kebangsaan 31 Ogos Rabu

(*) Hari Raya Puasa 30 Ogos Selasa

19

Page 20: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

31 Ogos Rabu(*) Hari Deepavali 26 Oktober Rabu(*) Hari Raya Qurban 7 November Isnin

Awal Muharram (Maal Hijrah) 1433 Hijrah 27 November AhadHari Krismas 25 Disember Ahad (*) Tertakluk kepada perubahan

HARI KELEPASAN AM NEGERI

Tahun Baru 2011 01 Januari SabtuThaipusam 20 Januari KhamisHari Keputeraan D.Y.M.M. Sultan Perak 19 April SelasaHari Nuzul Al-Quran 17 Ogos Rabu

TAKWIM PEPERIKSAAN AWAM

PEPERIKSAAN TARIKHPMR 11 - 15 Oktober 2011SPM Bertulis 22 November 2011 – 16 Disember 2011STPM 22 November 2011 – 10 Disember 2011MUET 1MUET 2

9 Mei 20117 November 2011

Pelan Kedudukan Kelas 2011

20

Page 21: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

Bil. Nama

1 Pn. Hajah Noraini binti Jaafar 57

2 Tn. Hj. Mohamed Shafie B. Abd Karim 58 Pn. Roslina bt. Mohd Razali

3 Tn. Hj. Khairuzzaman bin Amir Hussain 59 Pn. Salbiah bt. Shahlan

4 En. Selvanathan A/L Perumal 60 Pn. Salmah bt. Samot

5 Pn. Teoh Chon Chai 61 Cik Sarifah Noraza bt. Seyed Jaafar

6 En. Zulkefli B. Talib 62 Pn. Sharifah bt. Mohamad Ariffin

7 En. Zamri B. Baharom 63 Pn. Siti Hamsidah bt. Jurami

8 Pn. Basirah Bt. Hamzah 64 Pn Hjh. Siti Jariaton bt. Salimin

9 En. Abd. Ghoni b. Mat 65 Pn. Siti Zaharah bt. Zakaria

10 En. Abd. Razak b. Harun 66 Cik Tan Lay Hoon

11 Pn. Afizza bt. Ahmad Apandi 67 Cik Teoh Hoon Chin

12 Tn Hj. Ahmad Jubaidi b. Tahir 68 En. Thavakumar a/l Jaganathan

13 Tn. Hj. Ahmad Shai Razi b. Enam @ Iman 69 En. Thiyaga Rajan a/l Munusamy

14 Pn. Anias bt. Ahmad 70 En. Uzairi bin Ibrahim

15 En. Anuar Musadat b. Omar 71 Cik Yap Cheng Lee

16 En. Amirudin B. Ismail 72 Pn. Zabidah bt. Abd. Rahman

17 Pn. Azizah bt. Selamat 73 Pn. Zaliha bt. Ali

18 Pn. Bamah a/p Arumugan 74 En. Zanudin bin Mohamed Jais

19 Cik Chan Shiek Kien 75

20 Pn. Fatimah bt. Bakar 76 Pn. Zarinah bt. Che Aini

21 Pn. Fatrah bt. Zainordin 77 Pn. Hjh. Zaharah bt. Kassim

22 Pn. Fauziah bt. Abdul Rahman 78 En. Samsol Buhari B. Abdullah

23 Cik Fazilah bt. Ahmad Kamali 79 Cik Siti Nor Haizam Bt. Khairudin

24 Pn Faizah bt. Muin 80 Cik Siti Norain Bt Omar

25 Pn. Halimatus’adiah bt. Ibrahim 81 Pn. Suriani Bt. Ibrahim

26 En. Hamdan bin Sebum 82 Pn. Saripah bt. Abd. Manan

27 Cik Haryani bt. Taib 83 Pn. Norizan bt. Hahim

28 Pn. Hazlina bt. Jamaluddin 84 Pn. Norhimah bt. Mohd Noor

21

Page 22: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

29 Pn. Hurul Ain bt. Amran 85

30 Pn. Iswary a/p Munusamy 86

31 En. Jamhari bin Musa Petang32 En. Khairuddin b. Nisa 1 Tn Hj. Mat Rahim bin Affandi33 En. Kuldip Singh a/l Jit Singh 2 En. Abd. Hafiz bin Abd. Samad34 Cik Mahfuzah bt. Sobri 3 Pn. Faridah Hala bt. Majid35 Tn. Hj. Mahpod bin Yunos 4 En. Maamor bin Yahya36 En. Mansor b. Yusof 5 En. Mohd Zaki bin Saringat37 Pn. Mazuwin bt. Mohammed Marsan 6 Pn. Najatus Sima bt. Sallehan38 En. Mohamad Pauzi b. Sulaiman 7 En. Nazeri b. Razali @ Razaly39 En. Mohmmad Sidek Al-Munadi b. Abd Razak 8 Pn. Noraizah bt. Zakaria40 En. Nadzrul Fithri b. Ahmad Satibi 9 En. Jamhari B. Musa

41 Pn. Noor Aini bt. Yoeb 10 Pn. Noreha bt. Noh

42 Cik Hjh. Noor Hailee bt. Mahpot 11 Pn. Padmavathy a/p Somu

43 Pn. Nor Hafizah bt. Umar 12 Pn. Qaniah bt. Mohd Ali

44 Pn. Nor Liah bt. Aliman 13 Pn. Rohanita bt. Mohd Jombry

45 Pn. Nor Sa’adah bt. Harun 14 Tn. Hj. Said bin Sarkawi

46 Cik Norazhana bt. Abd. Wahab 15 Cik Nor Hanani Bt Abdullah

47 Pn. Norlia bt. Othman 16 Pn. Siti Hajar Bt Mohd Aini

48 Pn. Nurul Hawa bt. Mohammad Zalkornain 17 Pn. Nor Zelina Bt. Kosnan

49 Cik Nuurulhusna bt. Rozikin 18 Tn. Hj Ahmad Yasin B. Mat Dinan** Cuti tanpa gaji

50 Cik Padmawaty a/p Appalanaidu 19

51 En. Rahim bin Tugiman 20

52 En. Raveendra Kumar a/l Mallan 21

53 Pn. Rohaniah bt. Ahmad Ramli 22

54 Pn. Norezatulezra Bt. Atan 23

55 24

56 2526

SENARAI NAMA GURU 2011SENARAI NAMA GURU TINGKATAN DAN PENYELARAS TINGKATAN

TIINGKATAN NAMA GURU PENYELARAS

PERALIHAN 1 En. Ibrahim b. Abd Rani En. Ibrahim b. Abd Rani

PERALIHAN 2 En. Maamor Bt Yahya

1 KAA Pn. Nor Aini Yeop

Pn. Noreha Bt. Noh

1 ZAMRUD Pn. Nurul Hawa Bt. Mohd Zulkornain

1 MUSTIKA Pn. Rohanita bt Mohd Jombry

1 MUTIARA Pn. Siti hajar Bt. Mohd Aini

1 BAIDURI En. Nazri B. Razali

1 INTAN Pn. Faridah Hala Bt Majid

22

Page 23: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

1 NILAM Cik Afzanim Bt Abu Bakar

1 DELIMA Pn. Najatus Sima Bt. Salehan

2 KAA En Ishak B. Ismail

Pn. Noraizah Bt. Zakaria

2 ZAMRUD Cik Nurl Husna Bt Rozikin

2 MUSTIKA Pn. Padmavathy a/p Somu

2 MUTIARA Tn. Hj Said B. Sarkawi

2 BAIDURI En. Jamhari B. Musa

2 INTAN Cik Nor Hanani Bt Abdullah

2 NILAM Pn. Qaniah Bt. Mohd Ali

2 DELIMA Pn. Nor zelina Bt. Kosnan

3 KAA Pn. Afizza Bt Afenddi

Pn. Saripah Bt. Abd Manan

3 ZAMRUD En. Anuar Musadat B. Omar

3 MUSTIKA Cik Teoh Hoon Chin

3 MUTIARA En. Thiaga Rajan a/l Munusamy

3 BAIDURI Cik Siti Nor Haizam Bt. Khairudin

3 INTAN Pn. Siti Hamsidah Bt Juraimi

3 NILAM Pn. Anias Bt. Ahmad

4 GAMMA Cik Tan Lay Hoon

Pn. Siti zaharah Bt. Zakaria

4 BETA Cik Yap Cheng Lee

4 ALPHA Pn. Salbiah Bt. Sahlan

4 MAWAR Cik Siti Norain Bt. Omar

4 MELATI En. Nadzrul Fitri B. Ahmad Satibi

4 MELOR Pn. Nor Liah Bt. Aliman

4 TERATAI En. Zulfikri B. Abd Halim

4 ANGGERIK En. Rahim B. Tugiman

4 CEMPAKA En. Rosli B. Abdullah

5 GAMMA Pn. Rohaniah Bt. Ahmad Ramli

Pn. Nor Hafizah Bt. Omar

5 BETA En. Kuldip A/L Jit Singh

5 ALPHA En. Abd Ghoni B. Mat

5 MAWAR Pn. Hazlina Bt. Jamaludin

5 MELATI Pn. Salmah Bt. Samot

5 MELORCik Padmavathy A/P Appalanaidu

5 TERATAIPn. Fatimah Bt. Bakar

5 ANGGERIKPn. Faizah Bt. Muin

5 CEMPAKA En. Amiruddin B. Ismail

6R JAUHARI

En. Hamdan B. Sebum

6R BESTARI

6R CEMERLANG

6R GEMILANG

6R SARJANA

6A JAUHARI En. Abdul Razak B. Harun

6A BESTARI Pn. Nor Sa’adah Bt. Harun

23

Page 24: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

6A CEMERLANG Cik Haryani Bt. Taib

6A GEMILANG Pn. Zaleha Bt. Ali

6A SARJANA Pn. Bamah a/p Arumugam

SENARAI TUGAS GURU DAN KAKI TANGAN

TUGAS-TUGAS KHAS

1 . PENGURUSAN TERTINGGI SEKOLAH Pengetua : Pn. Hajjah Noraini binti JaafarPenolong Kanan Pentadbiran : Tn Hj. Mohamed Shafie B. Abd KarimPenolong Kanan HEM : Tn. Hj. Khairuzzaman b. Amir HussainPenolong Kanan Petang : Tn Hj. Mat Rahim bin AffandiPenolong Kanan Tingkatan 6 : Penolong Kanan Kokurikulum : En. Selvanathan A/LPerumalGuru Kanan Bahasa : En. Zamri B BaharomGuru Kanan Kemanusiaan : En. Zulkefli B. TalibGuru Kanan Sains : Pn. Teoh Chon ChaiGuru Kanan Vok./Teknologi : Pn Basirah Bt Hamzah

2. STAF PEJABATKetua Pembantu Tadbir : Pn. Hjh. Zainah Bt AhmadPembantu Tadbir (Kewangan) : Pn. Jaliah Bt YusofPembantu Tadbir (Perkhidmatan) : En. Adha Effendy B. Tajudin

24

Page 25: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

Penyelia Asrama : Pn. Nor Azizah bt. Mohd Zaid Juruteknik Komputer : En. Mohammad Shafiz B. Ghazali Pembantu Makmal : Cik Hjh. Hafsath bt. Mustafa @ Hamzah

: En. Mohd Zainor Hasrin b. Zakaria: Pn. Noor Azira Bt Mohd Rasidi

Pembantu Am Pejabat : En. Basri B. Yusof: En. Faidzal b. Mohammed Marsan: Cik Nor Asilah bt. Nordin: Cik Saraswati a/p Karupaiah

PAR (Makmal) : En. Masajadi bin Shaffie: En. Ghazali b. Shaari: En. Abd Razak B. Megat. Sham

PAR (Asrama) : En. Hailmi B. Ispar Pekerja Rendah Awam : En. Zauli b. Mohd. Dom

: En. Hassan Basari bin Ahmad

3. JAWATANKUASA DATA GURU DAN KAKI TANGAN Pengerusi : PengetuaNaib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Kokurikulum

: Penolong Kanan Tingkatan 6: Penolong Kanan Petang

S/Usaha : En Mohamad Sidik Al-Munadi B. Abd Razak Pen. S/Usaha : En. Thavakumar a/l Jaganathan

AJK : En. Adha Effendy B. Tajudin (Data EMIS): Cik Tan Lay Hoon (Retan pelajar pagi): Pn. Rohanita bt. Mohd Jombry(Retan pelajar petang): Penyelaras Tingkatan (Penyemak jadual kedatangan)

4. JAWATANKUASA BILIK KHASPengerusi : PengetuaNaib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan HEM: Penolong Kanan Kokurikulum: Penolong Kanan Tingakatan 6: Penolong Kanan Petang

: Guru Kanan Bidang

a) Bilik Gerakan/Mesyuarat Setiausaha : En. Samsol Buhari B AbdullahPenolong : Cik Najah b. YusufAJK : Pn. Iswary a/p Munusamy : Cik Irnie Hazreen bt. Amir : Cik Nur Asykihin bt. Mahamad Zahir

: Cik Siti Hajar bt. Zainuddin : Pn. Fauziah bt. Sulaiman : Cik Suriani bt. Hassan : En. Mohammad Sani b. Zakaria

25

Page 26: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

b) Bilik Jauhari

Setiausaha : Pn. Zaharah bt. KassimAJK : Pn. Hurul Ain bt. Amran

: Pn. Salbiah bt. Shahlan : Pn. Nor Sa’dah bt. Harun

c) Makmal SainsKetua : Pn. Teoh Chon ChaiPenolong : Pn. Rosmah bt. Ismail

: Cik Hjh. Hafsath bt. Mustaffa @ Hamzah : Pn. Noor Azira bt. Mohd Rasidi

d) Bengkel KHB Setiausaha :Pn Noorezatulezra Bt. Atan Penolong : Penolong : Pn. Sharifah Asmidar bt. Syed Azizan

e) Bengkel ERTSetiausaha : Pn. Siti Bastiah bt. Robiki

Penolong : Pn. Noreha bt. Noh

f) Blik SeniSetiausaha : Pn. Hurul Ain bt. Amran

Penolong : Pn. Faridah Hala bt. Majidg) Makmal Komputer

Setiausaha :En. Thavakumar a/l JaganathanPenolong : Pn. Najatus Sima bt. Sallehan

: Pn. Rohanita bt. Jombry : En. Muhammad Shafiz b. Ghazali (Juruteknik komputer)

h) PSSSetiausaha :Tn Hj. Ahmad Jubaidi b. Tahir

Penolong : Pn. Sree Mangakarasi a/p Enathayalan : En. Basri b. Yusof

i) SurauSetiausaha :En. Jamhari b. MusaPenolong : Siti Hajar bt. Mohd Aini

j) Bilik G9 Setiausaha :Pn. Basirah Bt Hamzah AJK : En. Zamri b. Baharom

k) Bilik KKQ Setiausaha :En. Mansor b. YusofPenolong : En. Mohd Zikri b. Samngani

l) Bilik GERKO Setiausaha :En. Mohd Pauzi b. Sulaiman Penolong : En. Zainuddin B Mohd Jais

m) Bilik Bahasa Setiausaha : En. Uzairi b. Ibrahim Penolong : En. Raveendra Kumar A/L Mallan AJK : Cik Chan Shiek Kien

: Pn. Nor Hafizah bt. Umar: Pn. Bamah A/P Arumugam

n) Bilik Peperiksaan Setiausaha : Cik Norazhana bt. Abd WahabPenolong : Cik Haryani bt. Taib

En. Khairuddin b. Nisa Pn. Mazuwin b. Marsan

26

Page 27: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

Pn. Najatus Sima bt. Sallehan o) Bilik Disiplin

Setiausaha : Tn. Hj. Mahpod b. YunosPenolong : En. Abd Hafiz b. Abd Samad

p) Bilik KoperasiSetiausaha : Pn. Qaniah bt. Mohd AliPenolong : Cik Irnie Hazreen bt. Amir

q) Bilik Akses Setiausaha : Tn. Hj. Ahmad Jubaidi b. TahirPenolong : En. Thavakumar a/l Jaganathan

r) Bilik Kaunseling Setiausaha : Tn. Hj. Ahmad Shai Razi b. Enam @ ImanPenolong : Pn. Hjh. Siti Jariaton bt. SaliminAJK : En. Mohd Zaki B. Saringat

s) Bilik BBM Setiausaha : Pn. Faizah Bt. MuinPenolong : Pn. Nor Zelina Bt. Kosnan

t) Bilik Rawatan Setiausaha : Pn. Siti Hamsidah Bt. Jurami

Penolong : Pn. Padmawathy A/P SomuAJK : Pn Hazlina Bt. Jamaludin

9. JAWATANKUASA PENGURUSAN PEMBANGUNAN

Pengerusi : Pengetua

a. Projek Pembangunan & Prasarana Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

Setiausaha : Tn. Hj. Ahmad Shai Razi b. Enam @ ImanPenolong : En. Hamdan b. SebumAJK : En.Mohd Sidik al-Munadi B Abd Razak

b. Perabot & Bilik Darjah

Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM Setiausaha : Pn. Saripah bt. Abd. Manan

Pen S/U : En. Mohammad Sani b. Zakaria AJK Stok : En. Samsol Buhari b. Abdullah

: En. Nadzrul Fithri b. Ahmad Satibi: Pn. Norezatulezra bt. Atan

: Pn. Siti Bastiah bt. Robiki: Pn. Faridah Hala bt. Majid: Pn. Noreha bt. Noh: Pn. Sharifah Asmidar bt. Syed Azizan

: Pn. Fauziah bt. Sulaiman

27

Page 28: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

: Pn. Norizan bt. HasimBaik Pulih : En Ghazali b. Shaari

: En. Hassan Basari B. Ahmad

c. Kemudahan Elektrik/Air Naib Pengerusi : Penolong Kanan Petang

Setiausaha : En. Abdul Ghoni b. MatAJK : En. Mohd Zaki b. Saringat

: Pn. Zainah Bt Ahmad: Pn. Nor Azizah bt. Mohd Zaid : Cik Hjh. Hafsath bt. Mustaffa @ Hamzah

d. Kemudahan Sukan Naib Pengerusi : Penolong Kanan Kokurikulum Setiausaha : En. Hj .Mahpod B. Yunos AJK : Pn. Roslina Bt. Mohd Razali

: En. Rahim B. Tugiman: En. Abd. Hafiz b. Abd. Samad

10. JAWATANKUASA STOKSetiausaha : En. Abd Ghoni b. Mat

AJK:MATA PELAJARAN MEREKOD STOK PENYEMAK STOK

Sains / Matematik Pn.Teoh Chon ChaiPembantu Makmal

En. Amiruddin b. IsmailEn. Anuar bin Musadat

Kem. Hidup Bersepadu EkonomiPerdaganganMatematik TambahanPrinsip AkaunEkonomi AsasPengajian PerniagaanSains Sukan

Ketua-Ketua PanitiaPn. Hazlina bt. JamaluddinPn. Salbiah bt. Shahlan

Pendidikan SeniGeografiSejarahPendidikan IslamPendidikan MoralTasawwur IslamSastera MelayuPengajian AmPendidikan Sivik & KesihatanPJK

Ketua-Ketua Panitia En. Raveendra Kumar a/l MallanCik Nuurulhusna bt. Rozikin

28

Page 29: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

Bahasa MelayuBahasa InggerisBahasa ArabBahasa CinaBahasa Tamil

Ketua-Ketua PanitiaPn. Azizah bt. SelamatPn. Fatimah bt. Bakar

SPBT Pn. Fauziah bt. Abd. Rahman Pn. Siti Hamsidah bt. JuraimiPn.Nor Liah bt.Aliman

Pejabat Pn. Zainah bt. Ahmad Cik Chan Shiek Kien Bimbingan Kaunseling Tn.Hj. Ahmad Shai Razi b. Iman Pn. Halimatus’adiah bt. Ibrahim

PSSTn.Hj. Ahmad Jubaidi b. Tahir

Pn. Norizan bt. HasimKoperasi Cik Nuurulhusna bt. Rozikin Pn. Padmavathy a/p SomuPJK/Kokurikulum En. Mohd Pauzi b. Sulaiman

En.Rahim b.TugimanCik Siti Norain Bt. Omar

10. JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK DAN NKRA

Pengerusi : PengetuaNaib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan HEM: Penolong Kanan Kokurikulum: Penolong Kanan Tingkatan 6

Setiausaha : Pn. Hjh. Zaharah Bt. KassimAJK : Semua Guru Kanan Bidang

: Semua Ketua Panitia: Pn. Zainah Bt. Ahmad (Pejabat): Tn.Hj. Ahmad Shai Razi b. Enam @ Iman (Bimb. &

Kaunseling) : Tn.Hj. Mahpod b.Yunos (Setiausaha Disiplin): Tn. Hj . Ahmad Jubaidi b. Tahir (Pusat Sumber Sekolah): En. Rahim B. Tugiman (Sukan)

: En. Mohd. Pauzi b. Sulaiman (Koku): En. Thavakumar a/l Jaganathan (ICT) : Pn. Noor Zelina bt. Kosnan (Celik 2M): Pn. Fatimah bt. Bakar (S/U HEM): En. Nazeri b. Razali @ Razaly (PROBIM): Pn. Azizah bt. Selamat (PROBIM): En. Mansor b. Yusof (Celik Al-Quran): Cik Hjh. Nor Hailee bt. Mahpot (S/U Akademik): Semua Setiausaha Peperiksaan dalaman dan Awam

11. AUDIT DALAMAN SEKOLAHPengerusi : PengetuaPenyelaras : Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan HEM: Penolong Kanan Petang

: Penolong Kanan Kokurikulum: Penolong Kanan Tingkatan 6

Ketua guru audit : Pn. Zarinah bt. Che Aini AJK : Pn Hjh. Zaharah bt Kassim

: Pn. Teoh Chon Chai: Pn. Noreha bt. Noh: Padmavathy a/p Somu

29

Page 30: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

13. JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN Pengerusi : PengetuaNaib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Tingkatan 6

: Penolong Kanan Kokurikulum : Penolong Kanan Petang

Setiausaha : Pn. Zainah Bt AhmadAJK : Guru Kanan Bidang

: Tn. Hj. Ahmad Jubaidi b. Tahir (Setiausaha PSS)): Semua Setiausaha Peperiksaan Dalaman dan Awam: Semua Ketua Panatia: Tn. Hj. Ahmad Shai Razi b. ImanKetua Guru Bimbingan dan

Kaunseling

14. JAWATANKUASA KELAS ALIRAN AGAMAPengerusi : PengetuaNaib Pengeruai : Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan HEM: Penolong Kanan Petang: Penolong Kanan Kokurikulum: Penolong Kanan Tingkatan 6

Setiausaha : Pn. Siti Hajar bt. Mohd AiniPen. Setiausaha : Pn. Hjh Siti Jariaton Bt Salimin

: Tn. Hj. Mahpod b. Yunos (Ketua Guru Disiplin): Cik Siti Noor Haizam bt. Khairudin (Ketua Guru Biasiswa): Cik Mahfuzah bt. Sobri (Ketua Warden): Pn. Fatimah bt. Bakar (Ketua Guru Kebajikan)

AJK Pelaksana : Semua Guru Matapelajaran P Islam

16.JAWATANKUASA PENGURUSAN KEMAJUAN STAF/LADAPPengerusi : PengetuaNaib Pengeruai : Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan HEM: Penolong Kanan Kokurikulum: Penolong Kanan Petang

Setiausaha : Pn. Basirah Bt. HamzahPen. Setiausaha : En. Thavakumar A/L Jaganathan

: Pn. Noraizah bt. ZakariaAJK : Cik Hjh Noor Hailee bt. Mahpot (S/U Akademik)

: En. Mohd Pauzi b. Sulaiman (S/U Ko Kurikulum): Pn. Fatimah bt. Bakar (S/U HEM): Pn. Jaliah bt. Yusof (S/U Kelab Sokongan)

17. 18.JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA.Pengerusi : PengetuaNaib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan HEM: Penolong Kanan Kokurikulum: Penolong Kanan Tingkatan 6: Penolong Kanan Petang

Setiausaha : En. Mohmmad Sidek Al-Munadi b. Abd Razak.

30

Page 31: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

AJK : Guru Kanan Bidang: Semua Ketua Panitia: Wakil Kaunselor: Wakil Warden Asrama : Cik Hjh Noor Hailee bt Mahpot (Setiausaha Akademik): En. Mohd Pauzi b. Sulaiman (Setiausaha Koko): En. Rahim b. Tugiman (Setiausaha Sukan): Pn. Fatimah bt Bakar (Setiausaha HEM)

: En. Ahmad Jubaidi b. Tahir (Penyelaras PSS) : Pn. Fauziah bt. Abdul Rahman (Penyelaras SPBT) : En. Khairuddin b. Nisa (SPM) (Setiausaha Peperiksaan)

: Pn. Zarinah bt Che Aini (STPM): Pn. Mazuwin bt. Marsan (PMR): Cik Norazhana bt. Abd Wahab (Setiausaha Peperiksaan Dalaman)

: Pn. Najatus Sima bt. Sallehan

19.PENCATAT MINIT MESYUARATa. Guru Kanan : Pn Basirah Bt Hamzah

b. Kurikulum : Cik Hjh Noor Hailee bt Mahpot: Pn. Iswary a/p Munusamy

c. Guru : Cik Siti Noor Haizam bt. Khairudin: Pn. Faridah Hala Bt Majid

d. Staf Sokongan : Pn. Jaliah Bt. Mohd Yusof: Pn. Noor Azira Bt. Mohd Rasidi

e. Staf Makmal : Cik Hjh. Hafsath bt. Mustafa @ Hamzah

f. HEM : Pn. Fatimah bt. Bakar

g. Kokurikulum : En. Mohd. Pauzi bin Sulaiman

h. Guru Tingkatan : Pn. Fatrah bt. Zainordin

i. Kewangan : Pn. Zainah Bt Ahmad

j. Asrama : Pn. Nor Azizah bt Mohd Zaid

20.JAWATANKUASA BILIK GURU Setiausaha : Pengerusi Kelab GuruAJK : AJK Kelab Guru

21. JURU GAMBAR SEKOLAH Ketua : Tn Hj. Ahmad Jubaidi b. Tahir Penolong : En. Nadzrul Fithri b. Ahmad Satibi

: Tan Kong Hooi

22.SIARAYAKetua : Tn. Hj. Ahmad Jubaidi b. TahirPenolong : En. Uzairi b. Ibrahim

: Tn. Hj. Ahmad Yasin b. Mat Dinan: En. Jamhari b. Musa: En. Ghazali b. Shaari

23. JAWATANKUASA PENGURUSAN ADUAN PELANGGANPengerusi : Pengetua

AJK : Penolong Kanan Pentadbiran

31

Page 32: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

: Penolong Kanan HEM: Penolong Kanan Kokurikulum: Penolong Kanan Tingkatan 6: Penolong Kanan Petang: Guru Kanan Bidang

24.JAWATANKUASA TINDAKAN TATATERTIB DAN DISIPLIN KAKITANGANPengerusi : PengetuaNaib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Petang

: Penolong Kanan Kokurikulum: Penolong Kanan Tingkatan 6

AJK : Semua Guru Kanan Bidang

PAKEJ ELEKTIF TINGKATAN 1, 2, 3, 4, 5 DAN 6 TAHUN 2010

Mata Pelajaran teras untuk Tingkatan 1, 2 dan 3:Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Matematik SainsBahasa Arab

(Untuk kelas KAA sahaja)Sejarah Geografi Pendidikan

Islam/Moral

KHBPSKPJK

PSK - Pend Sivik dan Kewarganegaraan KHB : Lelaki – KT Perempuan – ERT

Mata Pelajaran Teras bagi semua kelas TIngkatan 4 dan 5:Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Matematik, Pendidikan Islam/Pendidikan

Moral,Sains (untuk kelas sastera sahaja) PSK dan PJK.

Elektif mengikut kelas:

4 Gamma 4 Beta 4 Alpha 4 Mawar 4 MelatiMat. TmbahanFizikKimiaBiologi

Mat. TmbahanFizikKimiaBiologi

Mat. TmbahanKimiaBiologiPrinsip Akaun

Mat. TmbahanPrinsip AkaunEkonomi Asas

GeografiPendidikan SeniSains Sukan

4 Melor 4 Teratai 4 Anggerik 4 CempakaEkonomi AsasPerdaganganPendidikan Seni

PerdaganganSastera MelayuTasawur Islam

GeografiPendidikan SeniBMT

Tasawur Islam/PerdaganganPendidikan SeniBMT

5 Gamma 5 Beta 5 Alpha 5 Mawar 5 Melati

32

Page 33: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

Mat. TmbahanFizikKimiaBiologi

Mat. TmbahanFizikKimiaBiologi

Mat. TmbahanKimiaBiologiPrinsip Akaun

Mat. TmbahanPrinsip AkaunEkonomi Asas

GeografiSains SukanPendidikan Seni

5 Melor 5 Teratai 5 Anggerik 5 CempakaEkonomi AsasPerdaganganPendidikan Seni

GeografiTasawur IslamSastera Melayu

Perdagangan/Tasawur IslamPendidikan SeniBMT

Perdagangan/Tasawur IslamPendidikan SeniBMT

Mata Pelajaran Pilihan Tingkatan 6

6A Jauhari Bahasa Melayu MUET Pengajian Am Sejarah Ekonomi6A Bestari Bahasa Melayu MUET Pengajian Am Sejarah Geografi6A Cemerlang Bahasa Melayu MUET Pengajian Am Peng. Perniagaan Ekonomi/Sejarah6A Gemilang Bahasa Melayu MUET Pengajian Am Sejarah Kesusasteraan Melayu6A Sarjana Bahasa Melayu MUET Pengajian Am Pend. Seni Visual Kesusasteraan Melayu

6R Jauhari Bahasa Melayu MUET Pengajian Am Sejarah Ekonomi6R Bestari Bahasa Melayu MUET Pengajian Am Sejarah Geografi6R Cemerlang Bahasa Melayu MUET Pengajian Am Sejarah Peng. Perniagaan6R Gemilang Bahasa Melayu MUET Pengajian Am Sejarah Kesusasteraan Melayu6R Sarjana Bahasa Melayu MUET Pengajian Am Pend. Seni Visual Kesusasteraan Melayu

KETUA PANITIA MATA PELAJARAN DAN PENOLONG

MATAPELAJARAN KETUA PANITIA PENOLONG KETUA UNIT MATA PELAJARAN T6

Bahasa Melayu En. Uzairi b. Ibrahim Tn.Hj. Hj Said B. Sarkawi

En. Anuar Musadat B. Omar

Bahasa Inggeris En. Raveendrakumar A/L Mallan

Cik Afzanim MUET : Cik Chan Shiek Kien

Bahasa Arab Pn. Nor Hafizah bt. UmarBahasa Tamil Pn. Bamah a/p

ArumugamBahasa Cina En Chan Sheik KienSains Teras Pn. Halimatus’adiah bt.

IbrahimPn. Najatus Sima bt. Sallehan

Fizik Cik Tan Lay HoonKimia Pn. Iswary a/p

MunusamyBiologi Cik Hjh. Noor Hailee bt.

Mahpot Matematik Pn. Mazuwin bt. Mohd.

MarsanKemahiran Hidup B

Pn. Noorezatulezra Pn. Noreha bt. Noh

Prinsip Akaun Pn. Hazlina bt. Jamaluddin

Ekonomi Pn. Nor Sa’adah bt. Harun

Pn. Nor Sa’adah bt. Harun

Ekonomi Asas Cik Sarifah Noraza bt. Seyed Jaafar

Perdagangan En. Abdul Ghoni B. MatMatematik Tamb. Cik Mahfuzah bt SobriPeng. Perniagaan Pn. Zarinah Bt Che Aini

33

Page 34: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

Sains Sukan En. Zainuddin B. JaisPerakaunan Cik Nuurulhusna bt

RozikinCik Nuurulhusna bt Rozikin

Geografi En. Abd Razak B. Harun En. Abd Hafiz b. Abdullah

Pn. Hjh Zaharah Bt Kasim

Sejarah Pn. Rohaniah B. Ahmad Ramli

En. Maamor b. Yahya

Pn. Zaleha Bt Ali

Pendidikan Islam Pn. Sharifah bt. Mohamad Ariffin

En. Jamhari B. Musa

Pendidikan Moral En. Samsul Buhari B. Abdullah

En. Nazeri b. Razali@ Razaly

PJK En. Roslina En. Abd. Hafiz b. Abd.Samad

Pen.Seni Pn. Zulfikri B. Abd Halim Pn. Norizan bt Hasim

Pn. Hurul Ain Bt. Amran

Tasawur Islam Pn. Fatimah bt. BakarSastera Melayu Pn. Salmah bt. Samot Pn. Salbiah Bt. ShahlanPengajian Am Pn. Anias bt. Ahmad Pn. Anias bt. AhmadPend Sivik & Kewarnegaraan

Pn. Norlia Bt Othman Pn. Noraizah bt Zakaria

GURU BERTUGAS MINGGUAN 2011 (PAGI)

Minggu

Tarikh Guru Bertugas Guru Bertugas

1 3 Jan – 7 JanEn. Zanudin b. Mohamed JaisEn. Uzairi b. Ibrahim

Pn. Zarinah bt. Che AiniPn. Zaliha bt. Ali

2 10 Jan – 14 JanE. Thiaga Rajan a/l MunusamyEn. Thavakumar a/l Jaganathan

Pn. Hjh Zaharah bt. KassimPn. Zabidah bt. Abd. Rahman

3 17 Jan – 21 JanEn. Samsul Buhari b. AbdullahEn. Ravendra Kumar a/l Mallan

Cik Yap Cheng LeeCik Teoh Hoon Chin

4 24 Feb – 28 FebEn. Rahim b. TugimanEn. Nadzrul Fithri b. Ahmad Satibi

Cik Tan Lay HoonCik Suriani bt Hassan

5 31 Jan – 4 FebEn. Mohamad Sidek Al-Munadi b.Abd. RazakEn. Mohammad Sani b. Zakaria

Pn. Siti Zaharah bt. ZakariaCik Siti Norain bt. Omar

6 7 Feb – 11 FebEn. Mohamad Pauzi b. SulaimanEn. Mansor b. Yusof

Cik Siti Noor Haizam bt.KhairudinPn. Hjh. Siti Jariaton bt. Salimin

714 Feb – 18 Feb Tn. Hj. Mahpod b. Yunos

En. Kuldip Singh a/l Jit SinghPn. Siti Hamsidah bt. JuraimiCik Siti Hajar Bt. Zainudin

8 21 Feb – 25 FebEn. Khairuddin B. NisaEn. Hamdan b. Sebum

Pn. Siti Hajar bt. Mohd AiniPn. Hjh.Sharifah bt. Mohamad

34

Page 35: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

Ariffin

9 18 Feb-4 MacEn. Anuar Musadat b. OmarEn. Amiruddin b. Ismail

Pn. Saripah bt. Abd. MananCik Sarifah Noraza bt. Seyed Jaafar

10 7 Mac – 11 MacEn. Aminuddin b.RohaniTn. Hj. Ahmad Shai Razi b. Enam@ Iman

Pn. Salmah bt. SamotPn. Salbiah bt. Shahlan

11 21 Mac –25 MacTn. Hj Ahmad Jubaidi b. TahirEn. Abdul Razak B. Haron

Pn. Hjh Rohaniah bt. Ahmad RamliPn Rosmah bt. Ismail

12 28 Mac – 1 AprEn. Abd.Ghoni B. MatPn Roslina bt Ahmad Razali

Pn. Padmawathy a/p Appalanaidu Cik Cik Nurul Husna bt. Rozikin

13 4 Apr –8 AprEn. Zanudin b. Mohamed JaisPn. Nurul Hawa bt. Mohammad Zalkornain

Cik Nur Asyikhin bt. Mahamad ZahirPn. Norlia bt. Othman

14 11 Apr –15 AprEn. Uzairi b. IbrahimPn. Norizan bt. Hasim

Pn. Nor Himah bt. Mohd Noor Pn. Nor Sa’adah bt. Harun

15 18 Apr – 22 AprE. Thiaga Rajan a/l MunusamyCik Norazhana bt. Abd. Wahab

Pn. Hjh Norliah bt. AlimanPn Nur Hafizah bt. Umar

16 25 Apr – 29 AprEn. Thavakumar a/l JaganathanPn. Noorezatulezra b. Atan

Cik Hjh. Noor Hailee bt. MahpotPn. Noor Aini bt. Yeob

17 2 Mei – 6 MeiEn. Samsul Buhari B. AbdullahPn. Najah bt. Yusof

Pn. Mazuwin bt. Mohamaed MarsanCik Mahfuzah BT. Sobri

18 9 Mei – 13 MeiEn. Ravendra Kumar a/l MallanPn Iswary a/p Munusamy

Cik Irnie Hazreen bt AmirPn Hurul ‘Ain bt. Amran

19 16 Mei – 20 MeiEn. Rahim b. TugimanPn Hazlina bt. Jamaludin

Cik Haryani bt. TaibPn. Halimatussadiah bt.Ibrahim

20 23 Mei – 27 MeiEn. Nadzrul Fithri b. Ahmad SatibiCik Fazilah bt. Ahmad Kamali

Pn Fauziah Bt Abdul RahmanPn Fatrah bt Zainordin

21 13 Jun-17 JunEn. Mohamad Sidek Al-Munadi b.Abd. RazakPn. Fatimah bt. Abd Bakar

Pn. Faizah BT. MuinCik Chan Shiek Kien

22 20 Jun – 24 Jun En. Mohammad Sani b. ZakariaPn. Bamah a/p Arumugam

Pn. Azizah Bt. SelamatPn. Anias bt. Ahmad

23 27 Jun – 1JulEn. Mohamad Pauzi b. SulaimanPn Affiza bt. Ahmad Apandi

Pn. Zarinah Bt. Che AniPn. Zaliha Bt. Ali

244 Jul – 8 Jul

En. Mansor b. YusofPn. Zaharah Bt. Kassim

Pn. Zabidah bt. Abd. RahmanCik Yap Cheng Lee

2511 Jul – 15 Jul

Tn. Hj. Mahpod b. YunosCik Teoh Hoon Chin

Cik Tan Lay HoonCik Suriani Bt Hassan

26 18 Jul – 22 JulEn. Kuldip Singh a/l Jit SinghPn. Siti Zaharah bt. Zakaria

Cik Siti Norain bt. OmarCik Siti Nor Haizam bt.Khairudin

2725 Julai-29 Julai

En. Khairuddin B. NisaPn. Siti Jariaton bt. Salimin

Pn. Siti Hamsidah bt. JuraimiCik Siti Hajar Bt. Zainuddin

35

Page 36: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

281 Ogos – 5 Ogos

En. Hamdan b. SebumPn. Siti Hajar bt. Mohd Aini

Pn. Sahrifah bt. Mohammad AriffinPn. Saripah bt. Abd. Manan

298 Ogos – 12 Ogos

En. Anuar Musadat b. OmarCik Sarifah Noraza bt. Seyed Jaafar

Pn. Salmah bt. SamotPn. Salbiah bt. Shahlan

3015 Ogos – 19 Ogos

En. Amiruddin b. IsmailPn. Hjh Rohaniah bt. Ahmad Ramli

Pn Rosmah bt. IsmailCik Nurul Husna bt. Rozikin

3122 Ogos – 26 Ogos

En. Aminuddin b.RohaniPn Roslina bt Ahmad Razali

Pn. Padmawathy a/p AppalanaiduPn. Nurul Hawa bt. Mohammad Zalkornain

325 Sept-9 Sept

Tn. Hj. Ahmad Shai Razi b. Enam@ ImanCik Nur Asyikhin bt. Mahamad Zahir

Pn. Norlia bt. OthmanPn. Norizan bt. Hasim

3312 Sept – 16 Sept

Tn. Hj Ahmad Jubaidi b. TahirPn. NoorHimah bt. Mohd Noor

Cik Norazhana bt. Abd. WahabPn. Nor Sa’adah bt. Harun

3419 Sept – 23 Sept

En. Abdul Razak B. HaronPn. Hjh Norliah bt. Aliman

Pn Nur Hafizah bt. UmarPn. Noorezatulezra b. Atan

3526 Sept-30 Sept

En. Abul Ghoni B. MatCik Hjh. Noor Hailee bt. Mahpot

Pn. Noor Aini bt. YeobPn. Najah bt. Yusof

363 Okt – 7 Okt

En. Zanudin b. Mohamed JaisPn. Mazuwin bt. Mohamaed Marsan

Cik Mahfuzah BT. SobriPn Iswary a/p Munusamy

3710 Okt – 14 Okt

En. Uzairi B, IbrahimCik Irnie Hazreen bt Amir

Pn Hurul ‘Ain bt. AmranPn Hazlina bt. Jamaludin

38

17Okt-21 Okt E. Thiagarajan a/l MunusamyCik Haryani bt. Taib

Pn. Halimatussadiah bt.IbrahimCik Fazilah bt. Ahmad Kamali

39

24 Okt-28 Okt En. Thavakumar a/l JaganathanPn Fauziah Bt Abdul Rahman

Pn Fatrah bt ZainordinPn. Fatimah bt. Abd Bakar

40

31 Okt-4 Nov En. Samsul Buhari B. AbdullahPn. Faizah bt. Muin

Cik Chan Shiek KienPn. Bamah a/p Arumugam

417 Nov-11 nov En. Ravendraa Kumar a/l Mallan

Pn. Azizah Bt. SelamatPn. Anias bt. AhmadPn Affiza bt. Ahmad Apandi

4214 Nov-18 Nov En. Rahim B. Tugiman

Pn. Zarinah Bt. Che AniPn. Zaliha Bt. AliPn. Zaharah Bt. Kassim

36

Page 37: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

GURU BERTUGAS MINGGUAN 2011 (PETANG)

Minngu

Tarikh Guru Bertugas Guru bertugas

13 Jan – 7 Jan

En. Tan Kong HooiTuan Hj. Said b. Sarkawi

Pn. Suraini bt IbrahimPn. Sree Mangakarasi a/p Enathayalan

210 Jan – 14 Jan

En. Nazeri b. Razali@RazalyEn. Muhammad Yatim b. Saniran

Pn. Siti Bastiah bt. RobikiPn. Sharifah Asmidar Bt. Syed Azizan

317 Jan – 21 Jan

En. Mohd Zikri B. SamganiEn Mohd Zaki b. Saringat

Pn. Rohanita bt. Mohd JombryPn. Qaniah bt. Ali

424 Feb – 28 Feb

En Maamor b. YahyaEn. Jamhari b. Musa

Pn. Padmawathy a/p SomuPn. Noreha bt. Noh

531 Jan – 4 Feb

En. Ahmad Yasin b. Mat DinanEn. Abdul Hafiz b. Abd. Samad

Pn. Noraizah bt. ZakariaCik NorHanani bt Abdullah

67 Feb – 11 Feb

En. Tan Kong HooiTuan Hj. Said b. Sarkawi

Pn. Norzelina bt. KosnanPn. Najatus Sima Bt Sallehan

7 14 Feb – 18 Feb En. Nazeri b. Razali@RazalyEn. Muhammad yatim b. Saniran

Pn Fauziah bt SulaimanPn Faridah Hala bt. Majid

821 Feb – 25 Feb

En. Mohd Zikri B. SamganiEn Mohd Zaki b. Saringat

Pn. Suraini bt IbrahimPn. Sree Mangakarasi a/p Enathayalan

918 Feb-4 Mac

En Maamor b. YahyaEn. Jamhari b. Musa

Pn. Siti Bastiah bt. RobikiPn. Sharifah Asmidar Bt. Syed Azizan

37

Page 38: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

107 Mac – 11 Mac

En. Ahmad Yasin b. Mat DinanEn. Abdul Hafiz b. Abd. Samad

Pn. Rohanita bt. Mohd JombryPn. Qaniah bt. Ali

1121 Mac –25 Mac

En. Tan Kong HooiTuan Hj. Said b. Sarkawi

Pn. Padmawathy a/p SomuPn. Noreha bt. Noh

1228 Mac – 1 Apr

En. Nazeri b. Razali@RazalyEn. Muhammad yatim b. Saniran

Pn. Noraizah bt. ZakariaCik NorHanani bt Abdullah

134 Apr –8 Apr

En. Mohd Zikri B. SamganiEn Mohd Zaki b. Saringat

Pn. Norzelina bt. KosnanPn. Najatus Sima Bt Sallehan

1411 Apr –15 Apr

En Maamor b. YahyaEn. Jamhari b. Musa

Pn Fauziah bt SulaimanPn Faridah Hala bt. Majid

1518 Apr – 22 Apr

En. Ahmad Yasin b. Mat DinanEn. Abdul Hafiz b. Abd. Samad

Pn. Suraini bt IbrahimPn. Sree Mangakarasi a/p Enathayalan

1625 Apr – 29 Apr

En. Tan Kong HooiTuan Hj. Said b. Sarkawi

Pn. Siti Bastiah bt. RobikiPn. Sharifah Asmidar Bt. Syed Azizan

172 Mei – 6 Mei

En. Nazeri b. Razali@RazalyEn. Muhammad yatim b. Saniran

Pn. Rohanita bt. Mohd JombryPn. Qaniah bt. Ali

189 Mei – 13 Mei

En. Mohd Zikri B. SamganiEn Mohd Zaki b. Saringat

Pn. Padmawathy a/p SomuPn. Noreha bt. Noh

1916 Mei – 20 Mei

En Maamor b. YahyaEn. Jamhari b. Musa

Pn. Noraizah bt. ZakariaCik NorHanani bt Abdullah

2023 Mei – 27 Mei

En. Ahmad Yasin b. Mat DinanEn. Abdul Hafiz b. Abd. Samad

Pn. Norzelina bt. KosnanPn. Najatus Sima Bt Sallehan

2113 Jun-17 Jun

En. Tan Kong HooiPn Fauziah bt Sulaiman

Pn Faridah Hala bt. MajidPn. Suraini bt Ibrahim

2220 Jun – 24 Jun

Tuan Hj. Said b. SarkawiPn. Sree Mangakarasi a/p Enathayalan

Pn. Siti Bastiah bt. RobikiPn. Sharifah Asmidar Bt. Syed Azizan

2327 Jun – 1Jul

En. Nazeri b. Razali@RazalyPn. Rohanita bt. Mohd Jombry

Pn. Qaniah bt. AliPn. Padmawathy a/p Somu

244 Jul – 8 Jul

En. Muhammad yatim b. SaniranPn. Noreha bt. Noh

Pn. Noraizah bt. ZakariaCik NorHanani bt Abdullah

2511 Jul – 15 Jul

En. Mohd Zikri B. SamganiPn. Norzelina bt. Kosnan

Pn. Najatus Sima Bt SallehanPn Fauziah bt Sulaiman

2618 Jul – 22 Jul

En Mohd Zaki b. SaringatPn Faridah Hala bt. Majid

Pn. Suraini bt IbrahimPn. Sree Mangakarasi a/p Enathayalan

2725 Julai-29 Julai

En Maamor b. YahyaPn. Siti Bastiah bt. Robiki

Pn. Sharifah Asmidar Bt. Syed AzizanPn. Rohanita bt. Mohd Jombry

281 Ogos – 5 Ogos

En. Jamhari b. MusaPn. Qaniah bt. Ali

Pn. Padmawathy a/p SomuPn. Noreha bt. Noh

298 Ogos – 12 Ogos

En. Ahmad Yasin b. Mat DinanPn. Noraizah bt. Zakaria

Cik NorHanani bt AbdullahPn. Norzelina bt. Kosnan

3015 Ogos – 19

En. Abdul Hafiz b. Abd. SamadPn. Najatus Sima Bt Sallehan

Pn Fauziah bt SulaimanPn Faridah Hala bt. Majid

38

Page 39: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

Ogos31

22 Ogos – 26 Ogos

En. Tan Kong HooiPn. Suraini bt Ibrahim

Pn. Sree Mangakarasi a/p EnathayalanPn. Siti Bastiah bt. Robiki

325 Sept-9 Sept

Tuan Hj. Said b. Sarkawi

Pn. Sharifah Asmidar Bt. Syed Azizan

Pn. Rohanita bt. Mohd JombryPn. Qaniah bt. Ali

3312 Sept – 16 Sept

En. Nazeri b. Razali@RazalyPn. Padmawathy a/p Somu

Pn. Noreha bt. NohPn. Noraizah bt. Zakaria

3419 Sept – 23 Sept

En. Muhammad yatim b. SaniranCik NorHanani bt Abdullah

Pn. Norzelina bt. KosnanPn. Najatus Sima Bt Sallehan

3526 Sept-30 Sept

En. Mohd Zikri B. SamganiPn Fauziah bt Sulaiman

Pn Faridah Hala bt. MajidPn. Suraini bt Ibrahim

363 Okt – 7 Okt

En Mohd Zaki b. SaringatPn. Sree Mangakarasi a/p Enathayalan

Pn. Siti Bastiah bt. RobikiPn. Sharifah Asmidar Bt. Syed Azizan

3710 Okt – 14 Okt

En Maamor b. YahyaPn. Rohanita bt. Mohd Jombry

Pn. Qaniah bt. AliPn. Padmawathy a/p Somu

38 17Okt-21 Okt En. Jamhari b. MusaPn. Noreha bt. Noh

Pn. Noraizah bt. ZakariaCik NorHanani bt Abdullah

39 24 Okt-28 Okt En. Ahmad Yasin b. Mat DinanPn. Norzelina bt. Kosnan

Pn. Najatus Sima Bt SallehanPn Fauziah bt Sulaiman

40 31 Okt-4 Nov En. Abdul Hafiz b. Abd. SamadPn Faridah Hala bt. Majid

Pn. Suraini bt IbrahimPn. Sree Mangakarasi a/p Enathayalan

41 7 Nov-11 nov En. Tan Kong HooiPn. Siti Bastiah bt. Robiki

Pn. Sharifah Asmidar Bt. Syed AzizanPn. Rohanita bt. Mohd Jombry

42 14 Nov-18 Nov Tuan Hj. Said b. SarkawiPn. Qaniah bt. Ali

Pn. Padmawathy a/p SomuPn. Noreha bt. Noh

39

Page 40: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

TUGAS – TUGAS GURU DI BAWAH BIDANG KURIKULUM

1. JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAHPengerusi : PengetuaNaib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan HEM: Penolong Kanan Petang

: Penolong Kanan Kokurikulum : Penolong Kanan Tingkatan 6

Setiausaha Akademik : Cik Hjh Noor Hailee bt. MahpotPenolong Setiausaha : Pn. Iswary a/p MunusamyTingkatan 6 : En. Hamdan b. Sebum (Wakil Tingkatan 6) AJK : Semua Guru-Guru Kanan Bidang

: Semua Ketua Panatia : Padmavathy a/p Somu (Wakil sesi Petang)

40

Page 41: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

: Tn.Hj. Ahmad Jubaidi b. Tahir ( Penyelaras PSS) : Pn. Fauziah bt. Abdul Rahman (Penyelaras SPBT)

: En Thavakumar A/L Jaganathan (Penyelaras ICT) : En. Khairuddin b. Nisa(SPM) ( S/U Peperiksaan)

: Pn. Zarinah bt Che Aini (STPM): Pn. Mazuwin bt. Mohamed Marsan: Cik Haryani bt. Taib (MUET)

: Cik Norazhana bt. Abd Wahab ( S/U Pep. Dalaman) : Pn. Najatus Sima bt Sallehan

: Pn Hjh Zaharah bt. Kassim (Ting.6) : Cik Nor Haizam bt. Khairudin (Guru Biasiswa)

: Tn Hj Ahmad Sharazi b. Iman (Kaunselor) : Pn. Hjh Siti Jariaton bt. Salimin

:Pn. Nor Liah bt. Aliman ( S/U Head Count) : Semua Penyelaras Tingkatan

2. KETUA PANITIA MATA PELAJARAN DAN PENOLONG

MATAPELAJARAN KETUA PANITIA PENOLONG KETUA UNIT MATA PELAJARAN T6

Bahasa Melayu En. Uzairi b. Ibrahim Pn. Sree Manggakarasi a/p Enathayalan

En. Anuar Musadat b. Omar

Bahasa Inggeris En. Raveendrakumar a/l Mallan

En. Mohamad Yatim b. Saniran

MUET : Cik Chan Shiek Kien

Bahasa Arab Pn. Nor Hafizah bt. Umar

Bahasa Tamil Pn. Bamah a/p Arumugam

Bahasa Cina En Chan Sheik KienSains Teras Pn. Halimatus’adiah bt.

IbrahimCik Tan Kong Hooi

Fizik Cik Tan Lay HoonKimia Pn. Iswary a/p

MunusamyBiologi Cik Hjh. Noor Hailee bt.

Mahpot

41

Page 42: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

Matematik Pn. Azizah bt. Selamat Cik Nor Hanani bt. Abdullah

Kemahiran Hidup Bersepadu

Pn. Noorezatulezra bt. Atan

Pn. Siti Bastiah bt. Robiki

Prinsip Akaun Pn. Hazlina bt. Jamaluddin

Ekonomi Pn. Nor Sa’adah bt. Harun

Pn. Nor Sa’adah bt. Harun

Ekonomi Asas Cik Sarifah Noraza bt. Seyed Jaafar

Perdagangan En. Abdul Ghoni b. MatMatematik Tamb. Cik Mahfuzah bt SobriPeng. Perniagaan Pn. Zarinah bt. Che AiniSains Sukan En. Zainuddin b. JaisGeografi En. Abd Razak b. Harun Pn. Qaniah bt. Mohd

AliPn. Hjh Zaharah bt Kasim

Sejarah Pn. Rohaniah b. Ahmad Ramli

Pn. Fauziah bt. Sulaiman

Pn. Zaleha Bt Ali

Pendidikan Islam Pn. Sharifah bt. Mohamad Ariffin

En. Jamhari b. Musa

Pendidikan Moral En. Samsul Buhari b. Abdullah

En. Nazeri b. Razali@ Razaly

PJK Pn. Roslina bt. Razali En. Abd. Hafiz b. Abd.Samad

Pen.Seni Pn. Aminuddin b. Rohani Pn. Faridah bt. Hala Pn. Hurul Ain bt. AmranTasawur Islam Pn. Fatimah bt. BakarKesusasteraan Melayu

Pn. Salmah bt. Samot Pn. Salbiah bt. Shahlan

Pengajian Am Pn. Anias bt. Ahmad Pn. Anias bt. AhmadPend Sivik & Kewarnegaraan

Pn. Norlia bt. Othman Tn. Hj. Said b. Sarkawi

3. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU INDUK, GURU, KELAS DAN GURU GANTI Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan Tingkatan 6: Penolong Kanan Petang

Setiausaha : Pn Teoh Chon ChaiPen. Setiausaha : En. Zulkefli Talib (pg)

: Cik Suriani bt HassanAJK : Pn.Hjh. Zaharah bt. Kassim(Ting.6)

: Semua Guru Kanan Bidang : En. Mohd. Zaki b. Saringat (Ptg) Cik Nor Hanani bt. Abdullah

4. JAWATANKUASA PENGURUSAN PENILAIAN DAN PERIKSAAN a) Dalaman

Pengerusi : Penolong KananNaib Pengerusi : Penolong Kanan Petang : Penolong Kanan Ting.6Setiausaha : Cik Norazhana bt. Abd Wahab (Pagi)

Pen S/Usaha1 : Pn. Hjh Zaharah Bt Kasim (Ting.6)Pen S/Usaha2 : Pn. Najatus Sima bt. Sallehan (Petang)

42

Page 43: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

AJK : Semua Guru Kanan: Cik Haryani bt. Taib (Pagi): Pn. Syarifah Asmidar bt. Syed Azizan (Petang): Pn. BamahA/P Arumugam (Ting.6): Cik Padmawaty a/p Appalanaidu (Ting. 5): Pn. Afizza bt. Ahmad Apandi (Ting. 4): Pn. Rosmah bt. Ismail (Ting. 3): Cik Tan Kong Hooi (Ting. 2): Pn. Rohanita bt. Mohd Jombry (Ting.1)/ Peralihan

b) Headcount Setiausaha : Pn. Nor Liah bt. Aliman Pen. S/U : Cik Teoh Hoon Chin

AJK : Pn. Zaliha bt. Ali (Ting.6) : Pn. Afizza bt. Ahmad Apandi (Ting. 5) : Cik Padmawaty a/p Appalanaidu (Ting. 4)

: Pn. Rosmah bt. Ismail (Ting. 3): Cik Tan Kong Hooi (Ting. 2): Pn. Rohanita bt. Mohd Jombry (Ting.1): Penyelaras Tingkatan

c) Peperiksaam Awam PMR Setiausaha : Pn. Mazuwin bt. Mohamed Marsan

Pen S/U : Pn. Halimatus’adiah bt. Ibrahim AJK : En. Amiruddin b. Ismail ( Lisan BM) : Pn. Zabidah bt. Abd. Rahman (Lisan BI)

SPM Setiausaha : En. Khairuddin B. Nisa Pen. S/U : Pn. Faizah bt Muin

AJK : Pn. Salmah Bt Samot (Lisan BM) : En. Thiyaga Rajan a/l Munusamy (Lisan BI)

STPM Setiausaha : Pn. Zarinah bt. Che Aini Pen S/U : Pn. Salbiah bt. Shahlan

AJK : Cik Haryani bt. Taib (MUET)Cik Chan Shiek Kien

5. JAWATANKUASA PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Pengerusi : Pengetua Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi : Penolong Kanan Petang Setiausaha : En. Khairuddin b. Nisa (S/U SPM) Pen. S/U : Pn. Mazuwin bt. Marsan ( S/U PMR)

AJK : Cik Nor Azhana bt. Abd Wahab (S/U Dalaman): Pn. Najatus Sima bt. Sallehan: Pn. Halimatus’adiah Bt. Ibrahim: Guru Kanan Bidang

: Ketua-Ketua Panitia Berkenaan: Guru-Guru Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris

Sejarah, Geografi, PSV, Sains, Fizik, Kimia, Biologi Pendidikan Islam, KHB, Pend. Moral dan Prinsip Akaun

PENYELARAS KERJA KURSUS

43

Page 44: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

MATA PELAJARAN PENYELARAS PAGI PENYELARAS PETANGSejarah Pn. Affiza bt. Ahmad Apandi En. Maamor b. YahyaGeografi En. Abdul Razak b. Haron Pn. Qaniah bt. Mohd AliKem. Hidup Bersepadu Pn. Norezatulezra Bt. Atan Pn. Siti Bastiah bt. RobikiPAFA Pn. Hjh Sharifah bt. Mohamad Ariffin Pn. Suraini bt. IbrahimCelik Al-Quran En. Mansor b. Yusof En. Mohd Zikri b. SamnganiPEKA(Sains Teras) Pn. Halimatus’adiah bt. Ibrahim (SPM)

Cik Siti Noor Haizam Bt Khairudin (PMR)Pn. Padmavathy a/p Somu

PEKA (Kimia) Pn. Iswary a/p MunusamyPEKA (Fizik) Cik Tan Lay HoonPEKA (Biologi) Pn. Rosmah bt. IsmailMatematik Tambahan Cik Mahfuzah bt SobriSeni Visual En. Aminuddin b. Rohani

Pn. Hurul Ain bt. Amran (T 6)Pend. Moral En. Samsol Buhari b. AbdullahPerinsip Akaun Pn. Hazlina bt. Jamaludin

7. JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)

Pengerusi : PengetuaNaib Pengerusi : Penolong Kanan PentadbiranSetiausaha : Tn.Hj. Ahmad Jubaidi b. Tahir

AJK : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Petang

: Penolong Kanan Tingkatan 6 : Penolong Kanan Kokurikulum

: Semua Guru Kanan Bidang

Jawatankuasa Kerja

Pengerusi : Tn.Hj. Ahmad Jubaidi b. TahirNaib Pengerusi : Cik Fazilah bt. Ahmad KamaliSetiausaha : Pn. Sree Mangakarasi a/p Enathayalan

AJK : Pn. Anias bt Ahmad (Wakil Tingkatan 6) : En. Zanudin b. Mohamed Jais (Ketua Guru Audio Pagi)

: En.Jamhari b. Musa (Ketua Guru Audio Petang): Pn. Faizah bt. Muin (Ketua Guru BBM): Tn Hj. Ahmad Jubaidi b. Tahir (Perakam Peristiwa Sekolah): En.Thavakumar a/l Jaganathan(Pusat Akses)

: Cik Teoh (Ketua program NILAM Pagi ) : Pn. Sree Mangakarasi a/p Enathayalan(Ketua Program NILAM Petang)

: Pn. Iswary a/p Munusmy (Unit Akademik Pagi)

44

Page 45: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

: En. Mohamad Pauzi b. Sulaiman (Unit Ko Kurikulum) : En. Basri b. Yusof (Ketua PAR) : Semua Ketua Panitia

8. JAWATANKUASA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI/ ICTPengerusi : PengetuaNaib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan Petang: Penolong Kanan HEM: Penolong Kanan Tingkatan 6: Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : En. Thavakumar a/l JaganathanPen Setiausaha : Pn. Fatrah bt. Zainordin:

AJK : Semua Guru Kanan : En. Mohd Zikri b. Samngani

: Pn. Norizan bt Hashim: Pn. Rahanita bt. Mohd Jambry: En. Mohd Shafiz B. Ghazali (juruteknik)

9. JAWATANKUASA DASAR 60:40Pengerusi : PengetuaNaib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan Petang: Penolong Kanan HEM: Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : Pn. Hajjah Siti Jariaton bt. Salimin Pen. Setiausaha : Pn. Mazuwin bt. Mohammed MarsanAJK : Semua Guru Kanan Bidang

: Ketua Panitia Sains: Ketua Panitia Matematik: Tn. Hj. Ahmad Shai Razi b. Enam @ Iman (Kaunselor): En. Mohd Zaki b. Saringat (Kaunselor): Cik Hjh. Noor Hailee bt. Mahpot (Setiausaha Kurikulum): Penyelaras Tingkatan 4

10. JAWATANKUASA PPSMIPengerusi : PengetuaNaib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan Petang: Penolong Kanan HEM: Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : Pn. Teoh Chon Chai Pen. Setiausah : Pn. Najatus Sima bt. SallehanAJK : Pn. Teoh Chon Chai (Guru Kanan Sains, Peralatan PPSMI & CD Courseware)

: En.Zamri B. Baharom (Guru Kanan Bahasa): Pn.Basirah Bt Hamzah (Guru KananVok & Tek): En. Zulkefli B. Talib (Guru Kanan Kemanusiaan): Pn. Halimatus’adiah bt. Ibrahim (Ketua Panitia Sains): Pn. Azizah bt. Selamat (Ketua Panitia Matematik & GG Men

Atas): En.Raveendrakumar a/l Mallah (KP B.Inggeris & Penyelaras BSS): Cik Hjh. Noor Hailee bt. Mahpot(KP Bio,): Pn. Iswary a/p Munusamy (Ketua Panitia Kimia): Cik Tan Lay Hoon (Ketua Panitia Fizik): Tn.Hj. Ahmad Shai Razi b. Enam @ Iman (Ketua Kaunselor): Pn. Mazuwin bt. Marsan (Ketua S/U Pep. PMR): En.Khairudin B. Nisa (Ketua S/U Pep. SPM): Pn. Fauziah bt. Abdul Rahman (Pengerusi SPBT): Tn Hj. Ahmad Jubaidi b.Tahir (Pengerusi PSS): En. Thavakumar a/l Jaganathan(Setiausaha TMK)

45

Page 46: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

: Cik Mahfuzah bt Sobri (Ketua Panitia Math Tamb & Intervensi Math Tamb) : Cik Hjh. Hafsath bt. Mustafa @ Hamzah (Pembantu Makmal)

12.JAWATANKUASA INTERVENSI 2M DAN PROBIM (PEMULIHAN 2M) Pengerusi : Pengetua Pemantau/Pengurus : Penolong Kanan PetangSetiausaha : En Zamri B. Baharon ( Guru Kanan Bahasa)AJK : Semua Guru Kanan Bidang

: Pn. Nor Zelina Bt Kosnan : Pn. Qaniah bt Mohd Ali

: Pn. Azizah bt. Selamat: En. Nazeri b. Razali @ Razaly

: Semua guru kelas Tingkatan yang terlibat

13. JAWATANKUASA CELIK AL QURAN Penyelaras : Penolong Kanan Pentadbiran Setiausaha : En. Mansor b.Yusof Pen. Setiausaha : Pn. Noor Aini bt. Yoeb

AJK : En. Jamhari b. Musa :Pn. Suraini bt.Ibrahim

: Pn. Siti Hajar Bt. Mohd Aini: Pn. Hjh Sarifah Bt.Mohamad Arifin: Pn. Siti Zaharah bt. Zakaria: En. Mohd Zikri b. Samngani

14.JAWATANKUASA PENINGKATAN AKADEMIK Pengerusi : PengetuaNaib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan HEM: Penolong Kanan Petang: Penolong Kanan Tingkatan 6: Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : Pn. Basirah bt. HamzahPen Setiausaha : Cik Hjh Noor Hailee bt MahpotAJK : Semua Guru Kanan Bidang

: Semua Ketua Panitia : Setiausaha Pusat Sumber

46

Page 47: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

TUGAS – TUGAS GURU

DI BAWAH BIDANG HEM

1. JAWATANKUASA HAL EHWAL MURIDPengerusi : PengetuaNaib Pengerusi : Penolong Kanan HEM

: Penolong Kanan Pentadbiran: Penolong Kanan Ko-Kurikulum: Penolong Kanan Tingkatan 6: Penolong Kanan Petang

Setiausaha : Pn. Fatimah bt.BakarPenolong Setiausaha : Cik Nor Hanani Bt Abdullah

AJKKetua Guru Disiplin : Tn. Hj. Mahpod bin Yunos Ketua Guru B/Kaunseling : Tn. Hj. Ahmad Shairazi b. Enam @ Iman Ketua Warden Asrama : En. Mohd. Zikri B. SamnganiKetua Guru Biasiswa : Cik Siti Norhaizam Bt KhairudinKetua Guru Koperasi : Pn. Qaniah Bt. Mohd. Ali Majalah Sekolah : Pn. Norhimah Bt. Mohd Noor Ketua Musolla : En. Jamhari b. Musa Ketua Guru SPBT : Pn. Fauziah bt. Abdul Rahman Ketua Pendaftaran Sekolah : Pn. Sree Mangayakarasi a/p Enathayalan Kantin Sekolah : Pn. Hazlina bt Jamaludin Kebajikan/Derma Pelajar : Pn. Fatimah bt. Bakar

Sijil Berhenti/Surat Akuan : Pn. Anias bt. Ahmad Sekolah Selamat/3K : Tn. Hj. Ahmad Shairazi b. Enam @ Iman Program Lepas PMR : Pn Hjh. Siti Jariaton bt. Salimin Ketua Skim Takaful : Pn Hjh. Siti Zaharah bt. Zakaria

Ketua Keceriaan Kelas : Pn. Mohd Sidik Al-Munadi B. Abd RazakBuku Kedatangan Pelajar : Cik Suriani bt. Hassan Pendidikan Pencegahan Dadah : Pn. Hjh. Siti Jariaton bt. Salimin Sambutan Hari Kemerdekaan :Pn. Zaliha bt. AliMajlis Ketua Tingkatan :En. Abdul Razak B. HarunKetua RIMUP :En. Mohd. Zaki bin Saringat Sistem Maklumat Murid (SMM) : Cik Yap Cheng Lee

47

Page 48: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

Kad 001/Kad Kesihatan/Kemajuan :Pn. Siti Jariaton bt. SaliminPend. dan Pencegahan Jenayah : Tn.Hj. Mahpod B. Yunus

Keceriaan dan kebersihan Sekolah : En. Hamdan B. Sebum Retan Murid : Tan Lay Hoon KWAMP : Pn. Noreha Bt. Noh Badan Dakwah dan Agama : Pn.Hjh. Sharifah Bt. Mohamad Ariffin

2. LEMBAGA DISIPLIN SEKOLAH Pengerusi : Pengetua

Pengerusi : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong kanan Ko-Kurikulum: Penolong Kanan Petang

Setiausaha : Tn. Hj. Mahpod bin Yunos (Ketua Guru Disiplin)Pen. Setiausaha : En. Abd. Hafiz bin Abd.Samad (Guru Disiplin Petang)AJKPengawasan DisiplinDan Sahsiah : En. Mohmmad Sidek Al-Munadi b. Abd Razak

: En. Aminuddin B. Rohani : En. Rahim b. Tugiman

: Tn. Hj. Ahmad Shai Razi b. Enam @ Iman: En. Thavakumar a/l Jaganathan : En Hamdan B. Sebum: En. Mansor b. Yusof: En. Zanudin b. Mohamed Jais: En. Raveendra Kumar a/l Mallan : Pn.Hjh Siti Jariaton bt.Salimin: Pn. Iswary a/p Munusamy: Pn. Hurul Ain bt. Amran

: Pn. Sharipah bt. Mohamad Ariffin : Pn. Norizan bt. Hasim : Pn. Nor Hafizah bt. Umar : Pn. Siti Zaharah Bt. Zakaria : Pn. Faizah bt Muin

: Cik Chan Shiek Kien : Pn. Hjh Zaharah Kasim

: Cik Teoh Hoon Chin: Pn Bamah A/P Arumugam

Sesi petang:: En. Tan Kong Hooi: Tn. Hj. Ahmad Yasin B. Mat Dinan: Pn. Sree Mangayakarasi a/p Enathayalan: En Jamhari B. Musa: En. Nazeri B. Razali@Razaly

48

Page 49: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

: Pn Qaniah Bt Mohd. Ali: Pn. Suraini Bt. Ibrahim

: Guru bertugas mingguan

Tindakan Kes Ponteng : Pn Hjh Siti Jariaton Bt. Salimin : Cik Siti Hajar Bt. Zainudin

: Tn Hj. Said B sarkawi : Semua Penyelaras Tingkatan

2.1.Perhimpunan Harian : Guru bertugas mingguan

2.2.Pehimpunan Mingguan

Penyelaras/Siaraya : En. Zanudin b. Mohamed Jais: En. Jamhari b Musa

Perbarisan : En. Mohammad Sani B Zakaria : En. Abdul Razak b. Harun: Pn. Afizza Bt Ahmad Apandi: Pn. Nur Asyikin Bt. Mahamad Zahir : En. Abd. Hafiz bin Abd. Samad: Guru Bertugas Mingguan

Protokol : Pn. Hurul ’Ain bt Amran: Pn. Salmah Bt Samot: Pn. Suraini Bt. Ibrahim : Pn. Fauziah Bt. Sulaiman

Doa : En. Mansor bin Yusof: En. Mohd Zikri B. Samngani

Lagu : Tn Hj. Ahmad Jubaidi bin Tahir: Pn. Zabidah bt Abdul Rahman: Pn. Rohanita Bt Mohd Jombry

Kerusi : En. Nadzrul Fithri bin Ahmad Satibi : Pn. Mazuwin bt. Mohammed Marsan: En. Mohd Yatim B saniran: En. Nazeri b. Razali @ Razaly

2.3 Pengawas SekolahKetua Pagi : Tn. Hj. Mahpod bin Yunos Penolong : Pn. Hurul Ain bt. Amran Ketua Petang : En. Abd. Hafiz bin Abd. SamadPenolong : Pn. Noreha bt. Noh

2.4Jawatankuasa Tindakan/Rayuan Disiplin PelajarPengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong kanan Ko-Kurikulum: Penolong Kanan Tingkatan 6: Penolong Kanan Petang

Setiausaha : Tn. Hj. Mahpod bin YunosPen. Setiausaha : En. Abd. Hafiz bin Abd.SamadAJK : Semua Kaunselor

: Pengerusi PIBG

49

Page 50: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

2.5.Laporan SSDM : Tn. Hj. Mahpod bin Yunos : En. Abd. Hafiz bin Abd. Samad

3. JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan Ko-kurikulum: Penolong Kanan Petang

Setiusaha : Pn. Fauziah bt. Abd. Rahman Penolong S/U : Pn. Norizan Bt HasimAJK : Cik Teoh Hoon Chin

: Cik Fazilah Bt Ahmad Kamali: Pn. Nor Sa’adah bt. Harun: Pn. Faridah Hala Bt Majid: Pn. Siti Bastiah Bt. Robiki: Guru Tingkatan

4. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan Ko-kurikulum: Penolong Kanan Tingkatan 6: Penolong Kanan Petang

Setiausaha : Tn. Hj. Ahmad Shai Razi b. Enam @ Iman AJK : En. Mohd Zaki b. Saringat

: Pn. Hjh. Siti Jariaton bt. Salimin

5. JAWATANKUASA BIASISWA Pengerusi : PengetuaNaib Pengerusi : Penolong Kanan HEM

:Penolong Kanan Pentadbiran: Penolong Kanan Ko-kurikulum: Penolong Kanan Tingkatan 6: Penolong Kanan Petang

Setiausaha : Cik Siti Nor Haizam Bt. KhairudinPenolong S/U : Pn. Nor Hafizah bt. Umar

: Pn Norezatulezra Bt. Atan: Pn. Suraini Bt. Ibrahim

: Pn. Noreha Bt. Noh : Pengerusi PIBG : Semua Kaunselor 6. JAWATANKUASA KWAMP Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Petang

Setiausaha : Pn. Noreha bt Noh Penolong S/U :En. Mohd. Zikri B. Samngani AJK :Pn. Affiza bt. Apandi :Pn. Rohani bt. Kedah (PIBG)

7. JAWATANKUASA KEBAJIKAN PELAJAR Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan Ko-kurikulum

50

Page 51: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

: Penolong Kanan Tingkatan 6: Penolong Kanan Petang

Setiausaha : Pn. Fatimah bt. Bakar Penolong S/U : Pn. Rohanita Bt Mohd Jambry

AJK : Pn. Rohaniah Bt Ahmad Ramli : Pn. Bamah a/p Arumugan : Cik Yap Cheng Li

: En. Tan Kong Hooi

8. JAWATANKUASA PENDAFTARAN PELAJAR Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan Ko-kurikulum: Penolong Kanan Tingkatan 6

: Penolong kanan Petang Pendaftaran Ting.1 / PA : Pn. Sree Mangayakarasi a/p Enathayalan Tngkatan 6 Bawah : Pn. Norsa’adah Bt Harun Buku Pendaftaran(Pagi) : Pn. Nurul Hawa Bt Mohamad Zalkornain Buku Pendaftaran(Ptg ) : Pn. Padmavathy a/p Somu

: Semua Penyelaras Tingkatan: Semua Guru Tingkatan

9. JAWATANKUASA JADUAL KEDATANGAN PELAJARPengerusi : PengetuaNaib Pengerusi : Penolong Kanan HEM

: Penolong Kanan Pentadbiran: Penolong Kanan Ko-kurikulum: Penolong Kanan Tingkatan 6: Penolong Kanan Petang

Setiausaha : Cik Suriani Bt. HassanPen S/U : Pn. Fauziah Bt. Sulaiman Penyemakan Buku : Semua Penyelaras TingkatanKedatangan PelajarGuru Retan : Cik Tan Lay Hoon

Pn. Syarifah Asmidar Bt. Syed Azizan

10.JAWATANKUASA KANTIN DAN TASK FORCE Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM

:Penolong Kanan Pentadbiran: Penolong Kanan Ko-kurikulum: Penolong Kanan Tingkatan 6: Penolong Kanan Petang

Setiuasaha : Pn. Hazlina Bt. Jamaludin Pen. S/U : Pn. Fatrah Bt. Zainordin AJK : Tn. Hj. Said b. Sarkawi

: En. Raveendra Kumar a/l Mallan: Cik Nor Hanani Bt Abdullah: Cik Teoh Hoon Chin: En. Hamdan b. Sebum: En. Kuldip Singh a/l Jit Singh

51

Page 52: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

11.JAWATANKUASA SEKOLAH SELAMAT Penaung : Pegawai Pelajaran Negeri Perak

Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah Hilir PerakPengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan Tingkatan 6: Penolong Kanan Ko-kurikulum: Penolong Kanan Petang: Tn. Hj. Abd Rashid b. Zainal Abidin (YDP PIBG)

Setiausaha : Tn. Hj. Ahmad Shairazi Iman (Guru B & K)Naib Setiausaha : Pn.Hjh Siti Jariaton Salimin (Guru B & K)AJK : Pn. Teoh Chon Chai (GK Sains)

: En.Zulkefli B. Talib (GK Kemanusiaan) : Pn.Basirah Bt. Hamzah (GK Vot. Teknik) : En.Zamri B. Baharom (GK Bahasa)

: En. Hamdan B. Sebum (Kebersihan) : En Mansor B. Yusof (Keselamatan)

: En. Mohd. Zaki Saringat (Keselamatan): Pn. Bamah A/P Arumugam (Kesihatan): Pn. Hjh Zainah Bt Ahmad (Ketua PT)

: Wakil Polis, Bomba, Klinik Kesihatan, JKR

12.JAWATANKUASA SIJIL BERHENTI DAN SURAT AKUAN

Pengerusi : PengetuaNaib Pengerusi : Penolong Kanan HEM

:Penolong Kanan Pentadbiran: Penolong Kanan Ko-kurikulum: Penolong Kanan Tingkatan 6: Penolong Kanan Petang

Setiausaha : Pn. Anias bt. AhmadPen. S/U : En. Anuar Musadat B. Omar

: Pn. Hazlina Bt. Jamaludin : Semua Penyelaras Tingkatan

: Semua Guru Tingkatan

13.JAWATANKUASA KAD 001,KAD KEMAJUAN DAN BUKU KESIHATAN Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan Ko-kurikulum: Penolong Kanan Tingkatan 6: Penolong Kanan Petang

Setiausaha : Pn.Hjh. Siti Jariaton bt. SaliminPen. S/U : En. Mohd. Zaki bin Saringat

: Semua Penyelaras Tingkatan: Semua Guru Tingkatan

14.JAWATANKUASA PENGURUSAN ASRAMA Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan Ko-kurikulum: Penolong Kanan Tingkatan 6: Penolong Kanan Petang

Setiausaha : En. Mohd. Zikri B. Samngani (Ketua Warden) Pen. S/U : Cik Mahfuzah Bt Sobri (Penolong Warden)

: En. Mohd. Zaki bin Saringat (Kaunselor Asrama) : Pn.Hjh Siti Jariaton bt Salimin (Kaunselor Asrama): Pn. Nor Azizah bt Mohd. Zaid (Penyelia Asrama)

52

Page 53: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

Ketua Biro Dakwah : En. Mansor bin YusofKetua Biro Disiplin : Tn. Hj. Mahpod bin YunosKetua Biro Akademik : Cik Hjh Noor Hailee bt MahpotGuru Kanan Bidang : Pn. Teoh Chon Chai (GK Sains)

: En.Zulkefli B. Talib (GK Kemanusiaan) : Pn.Basirah Bt. Hamzah (GK Vot. Teknik) : En.Zamri B. Baharom (GK Bahasa )

Ketua Biro Makanan : Pn. Siti Zaharah bt. Zakaria Ketua Biro Sukan : En. Zanudin bin Mohamed Jais : En. Mohammad Sani B. Zakaria

Kokurikulum Asrama : Cik Fazilah bt. Ahmad Kamali: Cik Siti Norain Bt. Omar

15.JAWATANKUASA INSURAN/TAKAFUL PELAJAR Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan Ko-kurikulum: Penolong Kanan Tingkatan 6: Penolong Kanan Petang

Setiausaha : Pn. Siti Zaharah bt. Zakaria Pen. S/U : Pn. Faridah Hala bt. Majid

16.JAWATAN MAJLIS KETUA TINGKATAN Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan Ko-kurikulum: Penolong Kanan Tingkatan 6: Penolong Kanan Petang

Setiausaha : En. Abdul Razak B. HarunPen. S/U : Pn. Qaniah Bt Mohd AliAJK : En Amirudin B. Ismail

: Pn. Salbiah Bt. Sahlan: Padmavathy a/p Somu: Semua Penyelaras Tingkatan: Semua Guru Tingkatan

17.JAWATANKUASA KEBERSIHAN DAN KECERIAAN KELAS Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan Ko-kurikulum: Penolong Kanan Tingkatan 6: Penolong Kanan Petang

Setuausaha : En. Mohmmad Sidek Al-Munadi b. Abd Razak Pen. Setiausaha : Pn. Syarifah Bt Abd Manan

AJK : Cik Nur Asyikhin Bt. Mahamad Zahir: Cik Yap Cheng Lee: Cik Padmawaty a/p Appalanaidu: En. Mohamad Yatim B. Saniran: Pn. Nor Zelina Bt. Kosnan: Pn. Faridah Hala bt. Haji Majid

53

Page 54: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

: En. Maamor bin Yahya: En. Nazeri b. Razaly @ Razali: Cik Nor Hanani Bt Abdullah: Semua Penyelaras Tingkatan

: Semua Guru Tingkatan

18. JAWATANKUASA SISTEM MAKLUMAT MURID ( SMM ) Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan Ko-kurikulum: Penolong Kanan Tingkatan 6: Penolong Kanan Petang

Setiusaha : Cik Yap Cheng Lee ( Ting.5 ) Pen. S/U (pg) : Pn. Rosmah Bt. Ismail ( Ting.3 )

: Pn. Najah Bt. Yusuf ( Ting. 4) : Pn. Salbiah Bt. Sahlan ( Ting. 6R/6A )

Pen S/U (Ptg) : Pn. Rohanita bt. Mohd. Jambry (PA &Ting.1): Cik Nor Hanani Bt Abdullah ( Ting. 2 ): Semua Guru Tingkatan: Semua Penyelaras Tingkatan

19.JAWATANKUASA SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan Ko-kurikulum: Penolong Kanan Tingkatan 6: Penolong Kanan Petang

Setiausaha : Pn. Zaleha Bt AliP/Setiausaha : En. Mohd Pauzi B. SulaimanAJK : Pn. Rohaniah Bt. Ahmad Ramli

: Pn. Siti Hamsidah Bt Juraimi : En.Mohd Zikri B. Samngani: Cik Mahfuzah Bt.Sobri: Pn. Qaniah bt Mohd Ali: Semua Guru Sejarah

20. JAWATANKUASA KESIHATAN/BILIK RAWATAN Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan Ko-kurikulum: Penolong Kanan Tingkatan 6: Penolong Kanan Petang

Setiausaha : Pn. Bamah a/l Arumugan Pen. S/U : Pn. Najatusima Bt SalehanBilik Rawatan : Pn. Siti Hamsidah bt. Jurami

: Pn. Siti Bastiah Bt. Robiki: Pn. Fatrah Bt. Zainordin

Harian/Klinik : Guru Bertugas Mingguan

21.JAWATANKUASA RIMUP (Rancangan Intergrasi Murid untuk Perpaduan) Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan Ko-kurikulum: Penolong Kanan Tingkatan 6

54

Page 55: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

: Penolong Kanan PetangSetiausaha : En. Mohd Zaki b. SaringatPen. Setiausaha : Tn. Hj. Ahmad Shairazi b. Enam @ Iman

: Pn.Hjh. Siti Jariaton Bt. Salimin: En. Samsol Buhari B. Abdullah

: Pn. Roslina Bt. Razali: Pn. Iswary a/p Munusamy: En. Thavakumar a/l Jaganathan: En. Amiruddin bin Ismail: En. Tan Kong Hooi: En. Nazeri bin Razali @ Razaly: Pn. Padmavathy a/p Somu: Guru Kanan Bidang: Guru Tingkatan

22. JAWATANKUASA PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan Ko-kurikulum: Penolong Kanan Petang

Setiausaha : Pn.Hjh. Siti Jariaton Bt. SaliminPen. S/U : Tn. Hj. Ahmad Shairazi b. Enam @ ImanAJK : En. Mohd. Zaki bin Saringat

: En. Rahim B. Tugiman: En. Samsol Buhari B. Abdullah: Tn Hj Mahpod B. Yunos: Penyelaras Tingkatan

: Guru Tingkatan

23. JAWATANKUASA PENDIDIKAN DAN PENCEGAHAN JENAYAH Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan Ko-kurikulum: Penolong Kanan Tingkatan 6: Penolong Kanan Petang

Setiausaha : Tn. Hj. Mahpod B. YunusPen.S/U : Pn. Nor Zelina Bt Kosnan

AJKKaunselor : Tn. Hj. Ahmad Shairazi b. Enam @ ImanSLAD : Pn. Siti Hamsidah Bt JuramiAsrama : En. Mohd. Zikri B. SamnganiAJK : En. Thiagarajan A/L Munusamy

: En. Tan Kong Hooi : En. Aminudin B. RohaniKakitangan Sokongan : Pn. Jaliah Bt Ahmad

24. KECERIAAN DAN KEBERSIHAN SEKOLAH

Pengerusi : PengetuaNaib Pengerusi : Penolong Kanan HEM

: Penolong Kanan Pentadbiran: Penolong Kanan Kokurikulum: Penolong Kanan Tingkatan 6: Penolong Kanan Petang

Setiusaha : En. Hamdan B. SebumPen. S/U :Pn. Zaleha Bt. Ali

55

Page 56: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

: Cik Nurulhusna Bt. Rozikin : Pn. Norlia bt. Othman

: En. Mohd Yatim B. Saniran : Guru Penasihat Badan Uniform

: Guru Penasihat Persatuan : Guru Penasihat kelab Rekreasi

Asrama : Cik Mahfuzah Bt. Sobri: En. Mohd Zikri B. Samngani: Pn. Nor Azizah bt. Mohd Zaid

Pejabat : Pn. Zainah Bt Ahmad

25.PENGURUSAN MUSOLLAPengerusi : PengetuaNaib Pengerusi : Penolong Kanan HEM

: Penolong Kanan Pentadbiran: Penolong Kanan Kokurikulum: Penolong Kanan Tingkatan 6: Penolong Kanan Petang

Setiausaha : En. Jamhari B. Musa AJK : Pn. Fatimah bt. Bakar

: Pn. Siti Zaharah bt. Zakaria: En. Mansor B. Yusof: Tn. Hj. Said b. Sarkawi: Pn. Nor Hafizah bt.Umar: Pn. Suriani bt Ibrahim

26.MAJALAH SEKOLAH Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM

: Penolong Kanan Pentadbiran: Penolong Kanan Kokurikulum: Penolong Kanan Petang

Setiausaha : Pn. Norhimah Bt. Mohd NoorPen.S/U : Cik Padmawathy A/P ApalanaidhuAJKBahasa Melayu : En. Uzairi b. IbrahimBahasa Cina : Cik Chan Shiek KienBahasa Tamil : Pn. Bamah A/P ArumugamBahasa Inggeris : En. Raveendrakumar A/L Mallan

Bahasa Arab : Pn. Nor Hafizah bt. Umar Grafik : Pn. Hurul Ain bt Amran

: En. Aminudin B. RohaniFotograf : Tn Hj. Ahmad Jubaidi b.Tahir : En. Nadzrul Fitri B. Ahmad Satibi

: Pn. Syarifah Asmidar Bt. Syed Azizan Penajaan /Iklan : En. Thavakumar a/l Jaganathan

: Cik Sarifah Noraza bt. Seyed Jaafar Pengedaran : Cik Fazilah Bt. Ahmad Kamali : Cik Norasyikin Bt. Mohd Zahir

27.KOPERASI SEKOLAHPengerusi : PengetuaNaib Pengerusi : Penolong Kanan HEM

: Penolong Kanan Pentadbiran: Penolong Kanan Kokurikulum: Penolong Kanan Tingkatan 6

56

Page 57: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

: Penolong Kanan PetangSetiausaha : Pn. Qaniah bt. Mohd AliPenolong SU : Cik Irnie Hazreen Bt AmirBendahari : Cik Nurulhusna Bt. RozikinAJK : Cik Sarifah Noraza bt Seyed Jaafar (Jualan)

: Pn. Norizan bt Hasim (Keceriaan) : Cik Siti Norain Bt Omar (Saham) : Pn. Norsaadah bt Harun (Stok)

28. JAWATANKUASA AKTIVITI SELEPAS PMR

Pengerusi : Pengetua Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM

:Penolong Kanan Pentadbiran: Penolong Kanan Ko-kurikulum: Penolong Kanan Tingkatan 6: Penolong Kanan Petang

Setiausaha : Pn. Hjh Siti Jariaton bt. SaliminPen. S/U : Pn. Fatrah Bt ZainordinAJK : Pn. Mazuwin bt. Mohammed Marsan

: Pn. Azizah Bt. Selamat: Pn. Sharipah Bt. Abd. Manan: Pn. Norezatulezra Bt. Atan

29. JAWATANKUASA AGAMA DAN DAKWAH Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM :Penolong Kanan Pentadbiran

: Penolong Kanan Ko-kurikulum: Penolong Kanan Tingkatan 6: Penolong Kanan Petang

Setiausaha : Pn.Hjh. Sharifah Bt. Mohamad Ariffin Penolong SU : Pn. Suraini Bt. Ibrahim AJK : En. Mansor B. Yusof : Pn. Siti Hajar Bt. Mohd Aini : Semua Guru Pendidikan Islam

57

Page 58: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

TUGAS – TUGAS GURU DI BAWAH BIDANG KOKURIKULUM

58

Page 59: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

59

Pengerusi(Pengetua)

Pn. Hajah Noraini Bt. Jaafar

Naib Pengerusi 1(Pen. Kanan Kokurikulum)En.

Selvanathan A/l Perumal

Naib Pengerusi 2(Pen. Kanan Pentadbiran)

Tn. Hj Mohamed Shafie B. Abd Karim

Naib Pengerusi 3(Pen. Kanan HEM)

Tn. Hj. Khairuzzaman bin Amir Hussain

Naib Pengerusi 4(Penolong Kanan Tingkatan 6)

Naib Pengerusi 5(Penolong Kanan Petang)

Tn Hj Mat Rahim

AJK

Penyelaras Unit BeruniformEn Khairudin B. Nisa (pagi)En Mohamad Yatim b. Saniran (petang)- Guru Penasihat

Penyelaras Persatuan

M.PelCik Fazilah bt. Ahmad Kamali(pagi)Pn Sree Mangakarasi a/p Enathayalan (petang)-Guru Penasihat

PenyelarasKelab

RekreasiTn Hj. Ahmad Jubaidi b Tahir. (pagi)En. Nazeri b. Razali @ Razaly (petang)-Guru Penasihat Kelab

PenyelarasKelab Sukan dan

PermainanEn. Zanudin b. Mohamed Jais (pagi)-(K)Mohd Sani b. Zakaria-(P)Pn Sharifah Asmidar bt. Syed Azizan (petang)

-Guru Penasihat-Ketua Guru Rumah

Setiausaha En. Pauzi B.Sulaiman

En. Abdul Hafis B. Samad

Setiausaha Sukan

En. Rahim b.Tugiman-(K)Pn Roslina bt Razali-(P)En Abdul Hafiz b.Samad (Petang)

Page 60: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN KEAHLIAN DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM

1. Semua pelajar SMK Khir Johari Sungai Sumun diwajibkan melibatkan diri dalam kegiatan Kokurikulum.

2. Semua pelajar dikehendaki menjadi ahli dalam tiga jenis aktiviti kokurikulum iaitu satu kelab / persatuan, satu unit pakaian dan satu permainan

SETIAUSAHA SUKAN : En. Zainuddin B. JaisPERSATUAN MATA PELAJARAN : Penyelaras – Cik Fazilah Bt Ahmad Kamali

HARI / MASA

NAMA PERSATUAN Guru Penasihat (pagi) Guru Penasihat (petang)

Khamis

10.30 – 12.00 tgh.

2.00 – 3.30 ptg.

1. Bahasa Melayu/Sastera Pn. Salmah b. Samot Sree Mangayakarasi a/p Enathalayan

2. Bahasa Inggeris Pn. Zabidah Bt. Abd Rahman En.Mohamad Yatim B. Saniran

3. Bahasa Arab Pn. Siti Zaharah Bt. Zakaria

4. Bahasa Tamil En. Thavakumar a/l Jaganathan -

5. Bahasa Telegu Cik Padmawaty a/p Appalanaidu

-

6. Bahasa Cina Cik Yap Cheng Lee

7. Sains Pn. Mahfuzah Bt. Sobri Pn. Najatus Sima bt. Sallehan

8. Matematik Cik Najah Bt. Yusof

9. Ekonomi Pn. Norsa’adah Bt. Harun -

10. Perdagangan / Prinsip Akaun

Cik Burul Husna Bt. Rozikin -

11. Pendidikan Seni En. Aminuddin Bin Rohani Pn Faridah Hala Bt Majid

12. Kemahiran Hidup Pn. Norizan Bt.Hasim Pn. Fauziah Bt.Sulaiman

13. Pendidikan Islam Pn. Fatimah bt. Bakar Ust Jamhari B. Musa

14. Pendidikan Moral Pn. Norlia bt. Othman Pn. Padmawathy A/p Somu

15. Sejarah Pn. Afizza bt. Ahmad Apandi En. Ahmad Yasin B. Mat

Dinan

16. Geografi En. Abd Razak B. Harun Pn. Qaniah Bt. Mohd Ali

60

Page 61: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

PERMAINAN : PENYELARAS – En. Zanudin B. Mohamad JaisHARI / MASA Permainan Guru Penasihat (Pagi) Guru Penasihat (Petang)

Isnin10.30 – 12.00 tgh. 2.00 – 3.30 ptg.

HOKI En. Nadzrul Fithri B. Ahmad Satibi Ust. Jamhari B. Musa

BOLA JARING Cik Norazhana bt Abdul WahabPn. Fauziah Bt. Abdul Rahman

Pn. Rohanita bt. Mohd Jambry

SEPAK TAKRAWEn. Uzairi bin Ibrahim

En. Maamor b. YahyaTn Hj Said B Sarkawi

BOLA SEPAK En. Thiyaga Rajan a/l Munusamy En.Hafiz Samad

BOLA TAMPAR En. Mohamad Sani B. Zakaria Pn.Najatul Shima Bt. Salehan/Pn. Noraizah Bt. Zakaria

BADMINTON Cik Fazilah bt. Ahmad Kamali En. Tan Kong Hooi/ Pn. Padmawathy A/P Somu

BOLA BALING Tn Hj Ahmad Yasin Bm Mat DinanPING PONG Cik Tan Lay Hoon En. Nazeri B. Razali @ Razaly

CATUR Pn. Nurul Hawa Bt. Mohammad Zalkornain

PETANQUE Pn. Rosmah Bt. Ismail En. Mohd Zaki b.Saringat Pn.Noreha Bt. Mohd Noh

OLAHRAGA En. Rahim B. Tugiman

PERSATUAN/ KELAB REKREASI : PENYELARAS – Tn Hj Ahmad Jubaidi B. tahirKELAB REKREASI Guru Penasihat (pagi) Guru Penasihat (petang)

PEMBIMBING RAKAN SEBAYA

Pn. Hjh Siti Jariaton bt Salimin En. Mohd. Zaki b. Saringat

KESELAMATAN JALAN RAYA

Pn. Rohaniah bt. Ahmad Ramli

USAHAWAN MUDA/Koperasi

Cik Irnie Hazreen Bt. Amir Pn. Noraizah Bt. Zakaria

PENGGUNA En. Abd. Ghoni B. Mat

KELAB PENERANGAN (SETIA)

Pn. Mazuwin Bt. Mohd Marsan -

ALAM SEKITAR Pn Halimatus’adiah Bt IbrahimCik Suriani Bt. Hassan

KEMBARA Pn. Faizah Bt. Muin En. Nazeri b. Razali @ Razaly

KELAB CEGAH JENAYAH

En. Aminuddin B. Rohani Pn. Siti Bastiah Bt. Robiki

RUKUN NEGARA En. Samsul Buhari B. Abdullah Tn Hj Said B. Sarkawi

ICT En. Thavakumar a/l Jaganathan

Pn. Rohanita Bt. Mohd Jombry

FOTOGRAFI Tn. Hj. Ahmad Jubaidi B. Tahir Pn. Najatus Sima Bt. SolehanKESENIAN Cik Siti Norain Bt. Omar Pn. Sharifah Asmidar Bt. Syed

Azizan

61

Page 62: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

UNIT PAKAIAN SERAGAM : PENYELARAS - En Khairuddin B. Nisa

HARI / MASA UNIT PAKAIAN SERAGAM

Guru Penasihat (Pagi) Guru Penasihat (Petang)

RabuSetiap Minggu

10.30 – 12.00 tgh. 2.00 – 3.30 ptg.

Kadet Bersatu Malaysia

En. Mohamad Sani B. Zakaria Cik Nor Hanani Bt. Abdullah

Kadet Remaja Sekolah

En. Mohamad Sidek Al-Munadi B. Abd Razak

Tn. Hj. Ahmad Yasin B. Mat Dinan

Pengakap En. Aminuddin B. RohaniPn. Anias bt. AhmadPn. Nor L iah Bt Aliman

En. Jamhari B. MusaEn. Nazeri b. Razaly@Razali

Pandu Puteri Pn Fatrah Bt. Zainudin Pn. Fauziah Bt. Sulaiman

Puteri Islam Pn. Siti Hajar Bt. Mat Aini Pn. Hjh Saripah Bt. Mohamad ArifinPn. Hafizah Bt. Omar

Pn. Noreha Bt. Noh

PBSM Pn. Siti Hamsidah bt. Jurami Pn.Nor Sa’adah Bt. Harun

Pn. Faridah Hala Bt. Majid

Silat En. Rahim B. Tugiman En Abd Hafiz SamadTae Kwan Do Cik Teoh Hoon ChaiSilamban En. Sree Mangayakarasi a/p

Enathayalan

RUMAH SUKAN 2011

62

Page 63: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

SIDANG PAGI

RUMAH BIRU RUMAH HIJAU

1. ENCIK THIAGARAJAN A/L MUNUSAMY (K) 2. PN ROSMAH BT. ISMAIL (P)3. EN. ABD. GHONI BIN MAT4. TN. HJ AHMAD JUBAIDI B. TAHIR5. PN. FAEZAH BT MOIN6. TN. HJ MAHPOD B. YUNOS7. PN. NORLIA BT. OTHMAN8. PN. NOOREZATULEZRA BT. ATAN9. CIK NURUL HUSNA BT. ROZIKIN10. EN. RAVENDRA KUMAR A/L MALLAN11. PN HJH. ROHANIAH BT. AHMAD RAMLI12. PN. SALBIAH BT. SAHLAN13. PN SARIPAH BT. ABDUL MANAN14. CIK SITI HAJAR BT. ZAINUDIN15. PN SITI HAMSIDAH BT. JURAIMI16. CIK SURIANI BT HASSAN17. PN. ZABEDAH BT. ABDUL RAHMAN18. CIK NUR ASYIKIN BT MAHAMAD ZAHIR

1. EN. SAMSUL BUHARI B. ABDULLAH (K)2. PN. SITI HAJAR BT. MOHD AINI (P)3. EN. AMINUDDIN B. ISMAIL4. PN. ANIAS BT. AHMAD5. EN. ANUAR MUSADAT B.OMAR6. CIK CHAN SHIEK KIEN7. PN. HALIMATUS’ ADIAH BT. IBRAHIM8. CIK HARYANI BT. TAIB9. PN. HAZLINA BT JAMALUDDIN10. EN. KHAIRUDDIN B. NISA11. CIK MAHFUZAH BT. SOBRI12. EN. MOHAMMAD SIDEK AL-MUNADI B.

ABD. RAZAK13. CIK NORAZHANA BT. ABD. WAHAB14. PN. HAJAH SITI JARIATAON BT. SALIMIN15. PN. SITI ZAHARAH BT. ZAKARIA16. CIK TEOH HOON CHIN17. PN. NORIZAN BT. HASIM18. PN. NORHIMAH BT. MOHD NOOR19. CIK IRNIE HAZREEN BT. AMIR

RUMAH KUNING RUMAH MERAH

1. EN. AMINUDDIN B. ROHANI (K)2. PN. SALMAH BT. SAMOT (P)3. EN. UZAIRI B. IBRAHIM4. PN. ZARINAH BT. CHE AINI5. CIK TAN LAY HOON6. CIK SARIPAH NORAZA BT. SEYED JAAFAR7. PN. AFIZZA BT. AHMAD APANDI8. TN. HJ AHMAD SHAIRAZI B. ENAM@ IMAN9. PN. BAMAH A/P ARUMUGAM10. PN. FATIMAH BT. BAKAR11. PN FAUZIAH BT ABDUL RAHMAN12. CIK FAZILAH BT. AHMAD KAMALI13. PN. HURUL AIN BT. AMRAN14. EN. MOHD SANI B. ZAKARIA15. PN ISWARY A/P MUNUSAMY16. EN. NADZRUL FITHRI B. SATIBI17. PN. NOR HAFIZAH BT. OMAR18. PN. NOOR AINI BT. YOEB19. PN. NOR SA’ADAH BT. HARUN

1. EN. THAVAKUMAR A/L JANATHAN (K)2. PN. NAJAH BT. YUSOF (P)3. EN. ABDUL RAZAK BIN HARUN 4. PN. AZIZAH BT. SELAMAT5. PN. FATRAH BT. ZAINORDIN6. EN. HAMDAN B. SEBUM7. EN. MANSOR B. YUSOF8. EN. MOHAMAD FAUZI B. SULAIMAN9. PN. HAJAH NOR LIAH BT ALIMAN10. CIK HAJAH NOOR HAILEE BT. MAHPOD11. PN NURUL HAWA BT. MOHAMMAD

ZALKORNAIN12. CIK PADMAWATHY A/P APPALANAIDU13. PN HAJAH SHARIFAH BT. MOHAMAD ARIFFIN14. CIK SITI NOOR HAIZAM BT KHAIRUDDIN15. CIK YAP CHENG LEE16. PN HAJAH ZAHARAH BT. KASIM17. EN KULDIP SINGH A/L JIT SINGH18. PN. ZALIHA BT. ALI

TEKNIKAL:1. EN. RAHIM BIN TUGIMAN2. EN. ZANUDIN BIN MOHAMED JAIS3. PN. ROSLINA BT MOHD RAZALI4. CIK SITI NORAIN BT OMAR

SIDANG PETANG

63

Page 64: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

RUMAH BIRU RUMAH HIJAU

1. TN. HJ AHMAD YASIN B. MAT DINAN (K)2. PN. SURAINI BT IBRAHIM (P)3. CIK NOR HANANI BT ABDULLAH4. EN. NAZERI B. RAZALI@ RAZALY5. PN. FAUZIAH BT. SULAIMAN

1. EN. TAN KONG HOI (K)2. PN. SITI BASTIAH BT. ROBIKI3. EN. MAAMOR B. YAHYA4. PN. FARIDAH HALA BT.MAJID5. PN. QANIAH BT. MOHD ALI

RUMAH KUNIG RUMAH MERAH

1. EN. MOHAMAD YATIM B. SANIRAN (K)2. PN ROHANITA BT. MOHD JOMBRY3. EN. MOHD ZAKI B. SARINGAT4. PN. NAJATUS SIMA BT. SALLEHAN5. PN. PADMAVATHY A/P SOMU

1. EN. MOHD ZIKRI B. SAMNGANI (K)2. PN. SREE MANGAYAKARASI A/P

ENATHALAYAN3. PN. SHARIFAH ASMIDAR BT. SYED AZIZAN4. TN. HJ. SAID B. SARKAWI5. PN. NOORZELINA BT. KOSNAN

TEKNIKAL:1. EN. ABD. HAFIZ BIN ABD. SAMAD2. PN. NOREHA BT NOH

MSSPKBil Permainan Pengurus Jurulatih Cata

tan1. Bola Sepak L18 Tn. Hj Mahpod B. Yunus En.Thiyaga Rajan a/l Munusamy

2. Bola Sepak L15 En. Abd. Hafiz b. Abd. Samad En. Suria

3. Hoki L18 En. Nadzrul Fithri b. Ahmad Satibi

En. Mansor b. Yusof

4. Hoki P18 Cik Suriani Bt. Hassan Pn. Iswary a/p Munusamy5. Bola Jaring P18 Pn. Zabidah bt. Abdul Rahman Cik Norazhana bt. Abd. Wahab

6. Bola Jaring P15 Pn. Fauziah bt Abdul Rahman PN. Rohanita Bt Mohd Jombry

7. Sepak Takraw L18 En. Uzairi B. Ibrahim Tn. Hj Mahpod B. Yunus

8. Sepak Takraw L15 En. Jamhari bin Musa En. Zanudin b. Mohamed Jais

9. Bola Baling L18 En. Abd. Razak b. Harun

10. Bola Baling P18 Pn. Noor Aini bt. Yoeb Cik Fazilah bt Ahmad Kamali

11. Bola Baling L15 Tn Hj Ahmad Yasin B. Mat Dinan En. Amirudin b. Ismail

12. Bola Baling P15 Pn. Rosmah Bt. Ismail Pn. Qaniah bt. Mohd Ali

13. Catur Pn. Nurul Hawa Bt. Mohamad Zalkornain

Cik Chan Shiek Kien

14. Badminton En. Amirudin b. Ismail En. Mohd Pauzi b Sulaiman

15. Olahraga En. Rahim B. Tugiman En. Abdul Hafiz b. Samad

16. Bola Tampar L Cik Siti Hajar Bt. Zainudin

17. Bola Tampar P Pn. Siti Zaharah bt. Zakaria Pn. Zabidah bt. Abdul Rahman

18. Pentanque L Pn. Hazlina Bt. Jamaludin En. Mohd Zaki bin Saringat

19. Pentanque P Cik Irnie hazreen Bt. Amir Pn Siti Bastiah Bt. Robiki

20. Ping Pong CIK Tan Lay Hoon En. Nazeri B.Razali@ Razaly

PERTANDINGAN KOKURIKULUM AKADEMIK / REKREASI

64

Page 65: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

BIL.

PERTANDINGAN PENGURUS/JURULATIH

1. Forum Remaja En. Uzairi b. IbrahimTn Hj Ahmad Jubaidi B. Tahir

2. Bahas Bahasa Melayu Tn. Hj. Mahpod b. YunosPn. Norlia bt. Othman

3. Pantun Pn. Salmah bt. SamotEn. Hamdan B. SebumPn. Rohaniah bt Ahmad Ramli

4. Pidato (BI / BM) Pn. Afizza bt. Ahmad ApandiPn. Norhimah bt. Mohd NoorPn. Salbiah Bt. SahlanEn. Ravendra Kumar a/l Mallan

5. Puisi Dalam Lagu Pn. Hurul Ain bt. Amran / Tn Hj. Ahmad Jubaidi b. Tahir6. Choral Speaking Cik Haryani bt. Taib 7. Portry Recitation Pn. Zabidah bt. Abdul Rahman

8 Scrable En. Thiaga Rajan a/l MunusamyCik Padmawaty Appalanaidu

9. Koir Pn. Hurul Ain bt. AmranCik Fazilah bt. Ahmad Kamali

10. Public Speaking Cik Chan Shiek Kien 11. News Reading En. Raveendra Kumar a/l Mallan12. Elocation Contest En. Thavakumar a/l Jaganathan13. Tarian Pn. Qaniah bt. Mohd Ali

Cik Fazilah bt. Ahmad Kamali

14. Kompang En. Abdul Razak B. Harun15. Karnival Sains Ketua Bidang Sains16. Dan Lain-lain Ketua-ketua Panitia dan Penasihat Persatuan

PERSEDIAAN SESI PERSEKOLAHAN 2011

Tarikh HariPERKARA Disember

201029 Rabu Pagi - Mesyuarat Guru 1/ 2010 Semua Guru/

65

Page 66: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

JK Kokurikulum30 Khamis Pagi - Mesyuarat JK Kurikulum bil. 1/ ptg - Mesyuarat JK HEM 1

31 Jumaat Mesyuarat JK Kokurikulum bil. 1/ 2011

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2011

TAKWIM 2011 JANUARI

Tarikh Hari Catatan

1 Sabtu TAHUN BARU 2011

2 Ahad

3 IsninMula Persekolahan Penggal 1

4 Selasa Mesyuarat Panitia

5 Rabu Mesyuarat Panitia

6 Khamis Mesyuarat Panitia

7 Jumaat Mesyuarat Agung Rumah Sukan

8 Sabtu

9 Ahad

10 IsninMesyuarat Merentas Desa

11 Selasa Mesyuarat Agung Unit Beruniform

12 Rabu Mesyuarat JK Peperiksaan dan Head Count 1

13 Khamis Mesyuarat Guru Tingkatan bil.1

14 Jumaat

15 Sabtu Merentas Desa (Final)

16 Ahad

17 Isnin Mesyuarat JK Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan

18 Selasa Mesyuarat JK Disiplin 1

19 Rabu Mesyuarat JK Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan

20 Khamis Mesyuarat Asrama 1

21 Jumaat

22 Sabtu

23 Ahad

24 Isnin Mesyuarat JK PSS 1

66

Page 67: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

TAKWIM 2011 JANUARI 25 Selasa Mesyuarat JK Biasiswa1

26 Rabu Mesyuarat JK Perancangan Strategik & NKRA27 Khamis Mesyuarat ICT dan Makmal Komputer Bil. 128 Jumaat

29 Sabtu

30 Ahad

31 Isnin

TAKWIM 2011 FEBRUARI

Tarikh Hari Catatan

1 Selasa Mesyuarat Majalah 1

2 RabuCuti Peristiwa 1

3 Khamis TAHUN BARU CINA

4 Jumaat TAHUN BARU CINA

5 Sabtu

6 Ahad

7 Isnin

8 Selasa Mesyuarat Agung Kelab Rekreasi

9 Rabu Mesyuarat Agung Kelab Permainan

10 Khamis Mesyuarat Agung Kelab Persatuan

11 Jumaat

12 Sabtu

13 Ahad

14 Isnin

15 Selasa CUTIHARI

KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD

16 Rabu Mesyuarat JK 3K bil. 1

17 Khamis

18 Jumaat

19 Sabtu

20 Ahad

67

Page 68: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

TAKWIM 2011 FEBRUARI

21 Isnin Mesyuarat JK Intervensi 2M/ PROBIM Bil. 1

22 Selasa Mesyuarat JK Nilam Bil.1

23 Rabu Mesyuarat JK PBS Bil.1

24 Khamis Temasya Sukan 2011

25 Jumaat

26 Sabtu

27 Ahad

28 Isnin

TAKWIM 2011 MAC

Tarikh Hari Catatan

1 Selasa

2 Rabu

3 Khamis

4 Jumaat

5 Sabtu

6 Ahad

7 Isnin Ujian Selaras 1

8 Selasa Ujian Selaras 1

9 Rabu Ujian Selaras 1

10 Khamis Ujian Selaras 1

11 Jumaat Ujian Selaras 1

12 Sabtu Cuti Penggal Pertama

13 Ahad Cuti Penggal Pertama

14 Isnin Cuti Penggal Pertama

15 Selasa Cuti Penggal Pertama

16 Rabu Cuti Penggal Pertama

17 Khamis Cuti Penggal Pertama

18 Jumaat Cuti Penggal Pertama

68

Page 69: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

TAKWIM 2011 MAC

19 Sabtu Cuti Penggal Pertama

20 Ahad Cuti Penggal Pertama

21 Isnin

22 Selasa Mesyuarat JK Celik Al-Quran

23 Rabu

24 Khamis

25 Jumaat

26 Sabtu LADAP 127 Ahad

28 Isnin

29 Selasa

30 Rabu

31 Khamis Mesyuarat JKKS Bil.2

TAKWIM 2011 APRILTarik

hHari Catatan

1 Jumaat

2 Sabtu Pertandingan Antara Rumah Sukan 1

3 Ahad

4 Isnin Mesyuarat Panitia

5 Selasa Mesyuarat Panitia

6 Rabu Mesyuarat Panitia

7 Khamis

8 Jumaat

9 Sabtu Pertandingan Antara Rumah Sukan

10 Ahad

11 Isnin

12 Selasa

13 Rabu Mesyuarat Majalah bil.2

14 Khamis

69

Page 70: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

TAKWIM 2011 APRIL

15 Jumaat

16 Sabtu

17 Ahad

18 Isnin

19 Selasa Cuti UmumHARI KEPUTERAAN

SULTAN PERAK

20 Rabu Mesyuarat Asrama bil. 2

21 Khamis

22 Jumaat

23 Sabtu CUTI BERGANTI DEPAVALI

24 Ahad

25 Isnin

26 Selasa Mesyuarat Guru Tingkatan bil.2

27 Rabu

28 Khamis

29 Jumaat

30 Sabtu HARI ANUGERAH KURIKULUM 2011/LADAP 2

TAKWIM 2011 MEI

Tarikh Hari Catatan

1 Ahad HARI PEKERJA

2 Isnin CUTI HARI PEKERJA

3 Selasa Mesyuarat JK HEM bil.2

4 Rabu

5 Khamis

6 Jumaat

7 Sabtu CUTI BERGANTI DEPAVALI

8 Ahad

9 Isnin

10 Selasa Mesyuarat JK Disiplin bil. 2

11 Rabu

70

Page 71: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

TAKWIM 2011 MEI

12 Khamis PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

13 Jumaat PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

14 Sabtu LADAP 2

15 Ahad

16 Isnin PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

17 Selasa HARI WESAK

18 Rabu PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

19 Khamis PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

20 Jumaat PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

21 Sabtu

22 Ahad

23 IsninPEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Mesyuarat Biasiswa 2

24 Selasa PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

25 Rabu PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

26 Khamis PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

27 Jumaat PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

28 Sabtu Cuti Pertengahan Tahun

29 Ahad Cuti Pertengahan Tahun

30 Isnin Cuti Pertengahan Tahun

31 Selasa Cuti Pertengahan Tahun

TAKWIM 2011 JUN

Tarikh Hari Catatan

71

Page 72: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

TAKWIM 2011 JUN

1 Rabu Cuti Pertengahan Tahun

2 Khamis Cuti Pertengahan Tahun HARI GAWAI

3 Jumaat Cuti Pertengahan Tahun

4 Sabtu Cuti Pertengahan Tahun

HARI KEPUTERAAN SERI PADUKA

YDPA

5 Ahad Cuti Pertengahan Tahun

6 Isnin Cuti Pertengahan Tahun

7 Selasa Cuti Pertengahan Tahun

8 Rabu Cuti Pertengahan Tahun

9 Khamis Cuti Pertengahan Tahun

10 Jumaat Cuti Pertengahan Tahun

11 Sabtu Cuti Pertengahan Tahun

12 Ahad Cuti Pertengahan Tahun

13 Isnin

14 Selasa

15 Rabu Mesyuarat JKKS Bil.3Mesyuarat JK 3K bil. 3

16 Khamis

17 Jumaat

18 Sabtu

19 Ahad

20 Isnin

21 Selasa

22 Rabu

23 Khamis

24 Jumaat

25 Sabtu LADAP 3

72

Page 73: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

TAKWIM 2011 JUN

26 Ahad

27 Isnin

28 Selasa

29 Rabu ISRAK MIKRAJ

30 Khamis

TAKWIM 2011 JULAI

Tarikh Hari Catatan

1 Jumaat

2 Sabtu

3 Ahad

4 Isnin Mesyuarat JK Intervensi 2M/ PROBIM Bil. 2

5 Selasa Mesyuarat JK Nilam Bil.2 Minggu 24

6 Rabu Mesyuarat JK PBS Bil.27 Khamis

8 Jumaat

9 Sabtu

10 Ahad

11 Isnin UJIAN SELARAS 2

12 Selasa UJIAN SELARAS 2

13 Rabu UJIAN SELARAS 2

14 Khamis UJIAN SELARAS 2

15 Jumaat UJIAN SELARAS 2

16 Sabtu

17 Ahad

18 Isnin Pertandingan Piala Pengetua

19 Selasa Pertandingan Piala Pengetua

20 Rabu Pertandingan Piala Pengetua

21 Khamis Pertandingan Piala Pengetua

22 Jumaat Pertandingan Piala Pengetua

23 Sabtu LADAP 4

73

Page 74: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

TAKWIM 2011 JULAI

24 Ahad Pertandingan Piala Pengetua

25 Isnin Pertandingan Piala Pengetua

26 Selasa

27 Rabu Mesyuarat ICT dan Makmal Komputer Bil. 2

28 Khamis

29 Jumaat

30 Sabtu

31 Ahad

TAKWIM 2011 OGOSTarik

hHari Catatan

1 Isnin PERCUBAAN PMR Awal Ramadhan

2 Selasa PERCUBAAN PMR

3 RabuPERCUBAAN PMR Mesyuarat Majalah 3

4 Khamis

PERCUBAAN PMR

5 Jumaat

PERCUBAAN PMR

6 Sabtu

7 Ahad

8 Isnin

9 Selasa

10 Rabu PEP. PERCUBAAN SPM/STPM

11 Khamis PEP. PERCUBAAN SPM/STPM

12 Jumaat PEP. PERCUBAAN SPM/STPM

13 Sabtu LADAP 5

14 Ahad

15 IsninPEP. PERCUBAAN SPM/STPM

16 SelasaPEP. PERCUBAAN SPM/STPM/ Mesyuarat Post Mortem Percubaan PMR

17 Rabu NUZUL AL-QURAN

18 Khamis

Mesyuarat Asrama 3

19 Jumaat PEP. PERCUBAAN SPM/STPM

74

Page 75: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

TAKWIM 2011 OGOS

20 Sabtu PEP. PERCUBAAN SPM/STPM

21 Ahad PEP. PERCUBAAN SPM/STPM

22 Isnin PEP. PERCUBAAN SPM/STPM

23 Selasa PEP. PERCUBAAN SPM/STPM/ Mesyuarat Biasiswa bil. 3

24 Rabu PEP. PERCUBAAN SPM/STPM

25 Khamis PEP. PERCUBAAN SPM/STPM

26 Jumaat

27 Sabtu Cuti Pertengahan Penggal Kedua

28 Ahad Cuti Pertengahan Penggal Kedua

29 Isnin Cuti Pertengahan Penggal Kedua

30 Selasa Cuti Pertengahan Penggal KeduaHARI RAYA AIDILFITRI

31 Rabu Cuti Pertengahan Penggal Kedua (Hari Raya Aidilfitri)

HARI KEMERDEKAAN

HARI RAYA AIDIL FITRI

TAKWIM 2011 SEPTEMBER

Tarikh Hari Catatan

1 Khamis Cuti Pertengahan Penggal Kedua

2 Jumaat Cuti Pertengahan Penggal Kedua

3 Sabtu Cuti Pertengahan Penggal Kedua

4 Ahad Cuti Pertengahan Penggal Kedua

5 Isnin

6 Selasa

7 Rabu

8 Khamis

9 Jumaat

10 Sabtu

11 Ahad

12 Isnin

75

Page 76: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

TAKWIM 2011 SEPTEMBER

13 Selasa Mesyuarat Guru Tingkatan bil.3

14 Rabu Mesyuarat JKKS bil.4

15 Khamis

16 Jumaat Cuti Umum HARI MALAYSIA

17 Sabtu

18 Ahad

19 Isnin

20 Selasa Mesyuarat JK HEM bil.3

21 Rabu

22 Khamis

23 Jumaat

24 Sabtu LADAP 6

25 Ahad

26 Isnin

27 Selasa Mesyuarat JK Disiplin bil. 3

28 Rabu

29 Khamis

30 Jumaat

TAKWIM 2011 OKTOBER

Tarikh Hari Catatan

1 Sabtu

2 Ahad

3 Isnin

4 Selasa

5 Rabu

6 Khamis

76

Page 77: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

TAKWIM 2011 OKTOBER

7 Jumaat

8 Sabtu

9 Ahad

10 Isnin Peperiksaan Akhir Tahun

11 SelasaPeperiksaan Akhir Tahun

Mesyuarat JK Hari Anugerah Kokurikulum

12 Rabu Peperiksaan Akhir Tahun

13 Khamis Peperiksaan Akhir Tahun

14 Jumaat Peperiksaan Akhir Tahun

15 Sabtu

16 Ahad

17 Isnin Peperiksaan Akhir Tahun

18 SelasaPeperiksaan Akhir Tahun

Mesyuarat Agung Rumah Sukan 201219 Rabu Peperiksaan Akhir Tahun

20 KhamisPeperiksaan Akhir Tahun

Bulan Bahasa 201121 Jumaat Peperiksaan Akhir Tahun

22 Sabtu LADAP 723 Ahad

24 Isnin Peperiksaan Akhir Tahun

25 Selasa Cuti Peristiwa 2

26 Rabu Cuti Umum HARI DEEPAVALI

27 KhamisCuti Berganti 23/04/2011

28 Jumaat Cuti Berganti 07/05/201129 Sabtu

30 Ahad

31 Isnin

TAKWIM 2011 NOVEMBER

77

Page 78: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

Tarikh Hari Catatan

1 Selasa

2 Rabu Hari Anugerah Kokurikulum3 Khamis

4 Jumaat

5 Sabtu

6 Ahad HARI RAYA AIDILADHA

7 Isnin HARI RAYA AIDIL ADHA

8 Selasa Cuti Peristiwa 39 Rabu

10 Khamis

11 Jumaat

12 Sabtu

13 Ahad

14 Isnin

15 Selasa

16 Rabu

17 Khamis

18 Jumaat

19 Sabtu

20 Ahad

21 Isnin

22 Selasa

23 Rabu

24 Khamis

25 Jumaat

26 Sabtu

27 Ahad AWAL MUHARAM

28 Isnin

29 Selasa

30 Rabu

TAKWIM 2011 DISEMBER

78

Page 79: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

Tarikh Hari Perkara Catatan

1 Khamis

2 Jumaat

3 Sabtu

4 Ahad

5 Isnin

6 Selasa

7 Rabu

8 Khamis

9 Jumaat

10 Sabtu

11 Ahad

12 Isnin

13 Selasa

14 Rabu

15 Khamis

16 Jumaat

17 Sabtu

18 Ahad

19 Isnin

20 Selasa

21 Rabu

22 Khamis

23 Jumaat

24 Sabtu

25 Ahad HARI KRISMAS

26 Isnin

27 Selasa

28 Rabu

29 Khamis

30 Jumaat

31 Sabtu

PENGERUSI PENGELOLA PERTANDINGAN KOKURIKULUM AKADEMIK SEKOLAH MENENGAH

79

Page 80: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

Bil Permainan Pengerusi

1. BADMINTON Pengetua SMK Sungai Manik

2. BOLA BALING Pengetua SM Sains

3. BOLA JARING Pengetua SM Teknik

4. BOLA KERANJANG Pengetua SMK Hutan Melintang

5. BOLA SEPAK Pengetua SMK Seri Perkasa

6. BOLA TAMPAR Pengetua SMK Khir Johari

7. CATUR Pengetua SMK Sultan Abdullah

8. HOKI Pengetua SMK Abdul Rahman Talib

9. KRIKET / KRIKET ELIT Pengetua SMK Sultan Abd Aziz

10. MEMANAH Pengetua SMK Seri Muara

11. MERENTAS DESA Pengetua SMK Seri Setia

12. OLAHRAGA Pengetua SMK Seri Kandi

13. PING PONG Pengetua SMK Dato’ Sagor

14. RAGBI / RAGBI RIMAU Pengetua SMK Horley Methodist

15. SEPAK TAKRAW Pengetua SMK Ulu Bernam

16. SOFBOL Pengetua SMK Seri Perak

17. TENIS Pengetua SMK Raja Muda Musa

18. BOLING TENPIN Pengetua SMK Convent

JADUAL PENCERAPAN GURU 2011

Bil.

Nama P PK PK(HEM)

PP PKK GKB GKK GKVT GKS

1 En. Abd. Ghoni b. Mat JUN FEB2 En. Abd. Razak b. Harun FEB JUN3 Pn. Afizza bt. Ahmad Apandi FEB JUN4 Tn Hj Ahmad Jubaidi b. Tahir FEB JUN5 Tn. Hj. Ahmad Shai Razi b.

Enam @ Iman*JUL

6 En Amiruddin b Ismail

80

Page 81: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

7 Pn. Anias bt. Ahmad JUN FEB8 En. Anuar Musadat b. Omar JUL MEI9 Pn. Azizah bt. Selamat FEB JUN10 Pn. Bamah a/p Arumugan FEB OGS11 Cik Chan Shiek Kien MAC JUN12 Pn Faizah bt Muin13 Pn. Fatimah bt. Bakar MAC JUN14 Pn. Fatrah bt. Zainordin OGS MAC15 Pn. Fauziah bt. Abdul Rahman FEB JUN16 Pn Norhimah bt Mohd Noor17 Cik Fazilah bt. Ahmad Kamali FEB OGS18 Pn. Halimatus’diah bt. Ibrahim MEI MAC19 En. Hamdan bin Sebum MAC JUN20 Cik Haryani bt. Taib JUN FEB21 Pn. Hazlina bt. Jamaluddin JUL MAC22 Pn. Hurul Ain bt. Amran MAC JUL23 Cik Irnie Hazreen bt Amir24 Pn. Iswary a/p Munusamy APR OGS25 En. Khairuddin b. Nisa MAC JUN26 En. Kuldip Singh a/l Jit Singh APR MAC27 Cik Mahfuzah bt. Sobri OGS MAC28 Tn. Hj. Mahpod bin Yunos OGS MAC29 En. Mansor b. Yusof MAC JUL30 Pn. Mazuwin bt. Mohammed

MarsanAPR JUL

31 En. Mohd Pauzi b. Sulaiman APR JUL32 En. Mohmmad Sidek Al-

Munadi b. Abd RazakAPR JUL

33 En. Nadzrul Fithri b. Ahmad Satibi

APR JUL

34 Pn. Nor Hafizah bt. Umar MAC JUL35 Pn. Norlia bt. Othman36 Pn. Nor Liah bt. Aliman APR JUL37 Pn Noor Aini bt Yeob38 Cik Hjh. Noor Hailee bt.

MahpotJUN APR

39 Pn Noor Ezzatulezra bt. Atan40 Cik Norazhana bt. Abd.

WahabMAC JUL

41 Pn. Nor Sa’adah bt. Harun APR JUN42 Pn Nurul Hawa bt.

Mohammad ZalkornainOGS MAC

43 Cik Nuurul husna bt. Rozikin APR FEB44 Cik Padmawaty a/p

AppalanaiduJUL APR

45 En. Rahim bin Tugiman MEI JUL46 En. Raveendran Kumar a/l Mallan MEI OGS APR OGS47 Pn. Rohaniah bt. Ahmad

RamliMEI FEB

48 Pn. Roslina bt. Mohd Razali MEI JUL49 Pn. Salbiah bt. Shahlan FEB MEI50 Pn. Salmah bt. Samot JUN OGS51 En Samsol Bukhari b.

Abdullah52 Cik Sarifah Noraza bt. Seyed

JaafarAPR JUL

53 Pn. Saripah bt. Abd. Manan OGS FEB54 Cik Norizan bt Hasim55 Pn. Sharifah bt. Mohamad

AriffinAPR OGS

56 Pn Siti Hajar bt. Mohd Aini

81

Page 82: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

57 Cik Siti Hajar bt Zainudin

58 Pn. Siti Hamsidah bt. Jurami JUL MAC59 Pn. Hjh Siti Jariaton bt.

SaliminMEI

60 Cik Norain Bt Omar MAC JUL61 Cik Siti Noor Haizam bt

Khairudin62 Pn. Siti Zaharah bt. Zakaria OGS FEB63 Pn Suriani bt Hassan

64 Cik Tan Lay Hoon JUN FEB65 Cik Teoh Hoon Chin OGS APR66 En. Thavakumar a/l

JaganathanJUN FEB

67 En. Thiyaga Rajan a/l Munusamy

JUN APR

68 En. Uzairi bin Ibrahim MEI FEB69 Cik Yap Cheng Lee OGS APR70 Pn. Zabidah bt. Abd. Rahman JUL FEB71 Pn. Zaliha bt. Ali OGS FEB72 Pn. Hjh Zaharah Bt. Kasim JUL OGS73 En. Zanudin bin Mohamed Jais MAC JUN74 Pn. Zarina Bt Che Aini MEI OGS75 Cik Najah bt Yusof JUL FEB76 Cik Nur Asyhikin bt.

Mahamad ZahirAPRIL

77 Pn Rosmah bt Ismail

78 En Aminuddin b Rohani

79 En Mohamad Sani b Zakaria

Sesi Petang

Bil.

Nama P PK PK(HEM)

PP PKK GKB GKK GKVT GKS

1 En. Abd. Hafiz bin Abd. Samad

FEB OGS

2 Tn. Hj Ahmad Yasin bin Mat Dinan

3 En. Jamhari bin Musa4 En. Mohd Zikri bin Samngani5 En Mohd Yatim b. Saniran6 Pn. Faridah Hala bt.Majid MAC MEI7 Pn. Fauziah binti Sulaiman

82

Page 83: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

8 En. Maamor b. Yahya JUN APR9 En. Mohd Zaki bin Saringat MEI10 Pn. Najatus Sima bt. Sallehan MEI FEB11 En. Nazeri b. Razali @ Razaly FEB MEI12 Pn. Noreha bt. Noh APR MAC13 Pn.Noorzelina bt. Kosnan14 Pn.Noraizah bt. Zakaria15 Cik Norhanani bt.Abdullah16 Pn. Padmavathy a/p Somu MAC JUL17 Pn. Qaniah bt. Mohd Ali JUL APR18 Pn. Rohanita bt. Mohd Jambry FEB APR19 Tn. Hj. Said bin Sarkawi FEB MEI20 Pn Suriani bt.Ibrahim21 Pn Sharifah Asmidar bt. Syed

Azizan22 Pn. Siti Bastiah bt.Robiki23 Pn Sree Mangakarasi a/p

Enathayalan24 En Tan Kong Hooi

CATATAN : P - Pengetua GKS - Guru Kanan SainsPK - Penolong Kanan GKK - Guru Kanan KemanusiaanPK (M) - Pen. Kanan Hal Ehwal Murid GKTV - Guru Kanan Vokasional Teknik PP - Penolong Kanan Petang GKB - Guru Kanan BahasaPKK - Penolong Kanan KokurikulumCATATAN:

1. Tarikh pencerapan yang sebenar akan ditetapkan melaui perundingan di antara pencerap guru yang akan dicerap.

2. Bagi guru yang mengajar lebih dari satu mata pelajaran, mata pelajaran yang dicerap boleh diubahsuai mengikut kehendak pencerap (jika perlu).

3. Pegawai yang dicerap perlu menunjukkan kesungguhan dalam persediaan untuk menjalani pencerapan yang telah ditetapkan.

4. Pegawai yang dicerap boleh beberapa kali (luar jadual) jika didapati masih tidak menunjukkan perubahan positif selepas dicerap.

5. Pegawai yang mencerap dikehendaki mengemukakan hasil dapatan mereka kepada yang dicerap dan jika perlu dibawa dalam perbincangan panitia dan JKKS untuk menjelaskan kekuatan, kelemahan dan strategi.

6. Jadual di atas dalah tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa.7. Pencerapan P&P guru boleh menggunakan satu waktu atau dua waktu (bergantung

kepada keparluan /kesesuaian mata pelajaran/aktiviti yang dirancang).8. Buku rampaian/kerja/latihan pelajar hendaklah dihantar kepada pencerap untuk

disemak selepas tarikh pencerapan (sekurang-kurangnya 10 buah daripada tahap cemerlang/sederhana/lemah).

JADUAL PENGHANTARAN BUKU LATIHAN 2011

CATATAN :1. Jumlah buku latihan : 3 buah bagi setiap kelas2. Hantar mengikut jadual yang telah ditetapkan.

JADUAL PEMANTAUAN PPSMIBil.

Nama Pengetua

P. Kanan

PK Ptg KBS KPBI

1. Pn. Najatus Sima bt. Sallehan Jun

83

Page 84: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

2. Cik Yap Cheng Lee April3. Pn. Noraizah bt. Zakaria April4. Pn. Padmavathy a/p Somu Feb5. Cik Nor Hanani Bt. Abdullah Feb6. Pn. Fatrah bt. Zainordin Julai7. Tn. Hj. Khairuzzaman b. Amir

HussainMac

8. En. Nazeri b. Razali @ Razaly Mac9. En. Nadzrul Fithri b. Ahmad Satibi Ogos10.

Pn.Teoh Chon Chai April

11.

Pn. Azizah bt. Selamat April

12.

Pn. Fauziah bt. Abd. Rahman Jun

13.

Pn. Halimatus’adiah bt. Ibrahim Mac

14.

Pn. Iswary a/p Munusamy Jun

15.

Pn. Mazuwin bt. Mohamed Marsan Mei

16.

Cik Hjh. Noor Hailee bt. Mahpot Julai

17.

Cik Norazhana bt. Abd. Wahab Julai

18.

Cik Mahfuzah bt Sobri Mei

19.

Cik Tan Lay Hoon Mei

20.

Pn. Rohanita bt Mohd Jombry Julai

21.

Pn. Nor Liah bt Aliman Jun

22.

Pn. Nurul Hawa bt Mohammad Zalkornain

Mac

23.

Cik Norain Bt. Omar Jun

24.

PEMANTAUAN DAN BIMBINGAN RAKAN

TAULAN (RT) OLEH RAKAN PEMBIMBING

(RP /CF)BIL.

RAKAN PEMBIMBING (RP/CF) RAKAN TAULAN (RT)

1. Cik Nor Hanani Bt Abdullah Cik Norazhana bt. Abd. Wahab

2. En. Raveendran Kumar a/l Mallan Pn. Nor Liah bt. AlimanCik Tan Lay Hoon

3. Pn. Bamah a/p Arumugam Pn. Teoh Chon Chai

84

Page 85: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

4. Cik Chan Shiek Kien Pn. Azizah bt. Selamat

5. Cik Haryani bt. Taib Pn. Mazuwin bt. Mohammed Marsan

6. En. Kuldip Singh a/l Jit Singh Pn. Iswary a/p MunusamyEn. Nadzrul Fithri b. Ahmad Satibi

7. Cik Hajjah Noor Hailee bt. Mahpot Pn. Teoh Chon Chai

8. En. Thavakumar a/l Jaganathan Pn. Fatrah bt. Zainordin

9. En. Thiyaga Rajan a/l Munusamy Pn. Fauziah bt. Abdul Rahman Tn. Hj. Khairuzzaman b. Amir Hussain

10.

Pn. Zabidah bt. Abdul Rahman Pn. Halimatus’adiah bt. Ibrahim

11.

En. Lee Kim Wah En. Nazeri b. Razali @ RazalyPn. Padmawathy a/p Somu

12.

Pn. Roslina bt. Hj. Mohd Razali Pn. Nurul Hawa bt Mohammad ZalkornainCik Yap Cheng Lee

13.

Cik Teoh Hoon Chin Cik Mahfuzah bt Sobri

14.

Pn. Noraizah bt. ZakariaPn. Rohanita bt Mohd Jombry

15.

Cik Afzanim bt. Abu bakar Pn. Najatus Sima bt. Sallehan

16.

Cik Norain Bt Omar Pn. Teoh Chon Chai

85

Page 86: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

PANDUAN

MASA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SESI 2011(A)

JADUAL WAKTU BIASA TING. 4, 5, ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

1. P 1. 7.30 – 8.10 1. 7.30 – 8.10 1. 7.30 – 8.10 1. 7.30 – 8.102. 8.25 – 9.00 2. 8.10 – 8.50 2. 8.10 – 8.50 2. 8.10 – 8.50 2. 8.10 – 8.503. 9.00 – 9.35 3. 8.50 – 9.30 3. 8.50 – 9.30 3. 8.50 – 9.30 3. 8.50 – 9.254. 9.35 10.10 4. 9.30 - 10.10 4. 9.30 - 10.10 4. 9.30 - 10.10 4. 9.25 – 10.00

Rehat Rehat Rehat Rehat Rehat5. 10.30 – 11.05 5. 10.30 – 11.05 5. 10.30 – 11.05 5. 10.30 –

11.105. 10.20 – 10.55

6. 11.05 – 11.40 6. 11.05 – 11.40 6. 11.05 – 11.40 6. 11.10 – 11.50 6. 10.55 – 11.307. 11.40 – 12.10 7. 11.40 – 12.10 7. 11.40 – 12.10 7. 11.50 – 12.30 7. 11.30 – 12.058. 12.10 - 12.40 8. 12.10 – 12.40 8. 12.10 – 12.40 8. 12.30 – 1.109. 12.40 – 1.10 9. 12.40 – 1.10 9. 12.40 – 1.10 9 1.10 – 1.50

10 1.10 – 1.40 10 1.10 – 1.40 10 1.10 – 1.40

JADUAL WAKTU BIASA TING. 3ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

1. P 1. 7.30 – 8.10 1. 7.30 – 8.10 1. 7.30 – 8.10 1. 7.30 – 8.102. 8.25 – 9.00 2. 8.10 – 8.50 2. 8.10 – 8.50 2. 8.10 – 8.50 2. 8.10 – 8.503. 9.00 – 9.35 3. 8.50 – 9.30 3. 8.50 – 9.30 3. 8.50 – 9.30 3. 8.50 – 9.254. 9.35 10.10 4. 9.30 - 10.10 4. 9.30 - 10.10 4. 9.30 - 10.10 4. 9.25 – 10.00

Rehat Rehat Rehat Rehat Rehat5. 10.30 – 11.05 5. 10.30 – 11.05 5. 10.30 – 11.05 5. 10.30 –

11.055. 10.20 – 10.55

6. 11.05 – 11.40 6. 11.05 – 11.40 6. 11.05 – 11.40 6. 11.05 – 11.40 6. 10.55 – 11.307. 11.40 – 12.10 7. 11.40 – 12.10 7. 11.40 – 12.10 7. 11.40 – 12.10 7. 11.30 – 12.058. 12.10 - 12.40 8. 12.10 – 12.40 8. 12.10 – 12.40 8. 12.10 – 12.409. 12.40 – 1.10 9. 12.40 – 1.10 9. 12.40 – 1.10 9. 12.40 – 1.10

10 1.10 - 140 10 1.10 - 140 10 1.10 - 140 10 1.10 - 140

Ting 6 : Semua

ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

1.7.30 – 8.25

(P)1. 7.30 – 8.10 1. 7.30 – 8.05 1. 7.30 – 8.05 1. 7.30 – 8.05

2. 9.05 – 9.55 2. 8.10 – 8.50 2. 8.05 – 8.40 2. 8.05 – 8.40 2. 8.05 – 8.40

3. 9.55 – 10.35 3. 8.50 – 9.30 3. 8.40 – 9.15 3. 8.40 – 9.15 3. 8.40 – 9.1510.35 –

10.55(Rehat)4.

9.30 - 10.10

4. 9.15 - 9.50 4. 9.15 - 9.50 4. 9.15 - 9.50

4. 10.55 – 11.35 10.10-1030 Rehat

10.10-1030 Rehat

Rehat Rehat

5. 11.35 – 12.05 5.10.30 – 11.10

5.10.30 – 11.10

5.10.30 – 11.10

5.10.30 – 11.10

6. 12.05 – 12.45 6.11.10 – 11.50

6.11.10 – 11.50

6.11.10 – 11.50

6.11.10 – 11.50

7. 12.45 -1.35 7.11.50 – 12.30

7.11.50 – 12.30

7.11.50 – 12.30

Balik jam 12.05

8. 1.35 – 2.05 8. 12.30 – 1.10 8. 12.30 – 1.10 8.12.30 –

1.109. 1.10 - 1.50 9 1.10 - 1.50 9 1.10 - 1.50

86

Page 87: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

P - Perhimpunan

SESI PETANG

PeralihanISNIN SELASA RABU

12.30 – 1.15 ( Pav. A/B 12.30 – 1.15 ( Pav. A/B 12.30 – 1.15 ( Pav. A/B1.15 – 1.55 1.15 - 2.05 1.15 - 2.05 1.55 – 2.35 2.05 – 2.55 2.05 – 2.552.35 – 3.05 2.55 – 3.35 2.55 – 3.353.05 – 3.35 3.55 – 3.50 (Rehat) 3.55 – 3.50 (Rehat)

3.35 – 3.50 (Rehat) 3.50 – 4.30 3.50 – 4.303.50 – 4.25 4.30 – 5.10 4.30 – 5.10 4.25– 5.00 5.10 – 5.50 5.10 – 5.505.00 – 5.40 5.50 – 6.45 5.50 – 6.455.40 – 6.106.10 – 6.45

(Perhimpunan)

KHAMIS JUMAAT12.30 – 1.15 ( Pav. A/B 2.20 – 2.55

1.15 - 2.05 2.55 – 3.302.05 – 2.55 3.30 – 4.052.55 – 3.35 4.05 – 4.20 (Rehat)

3.55 – 3.50 (Rehat) 4.20 – 4.503.50 – 4.30 4.50 – 5.40 4.30 – 5.10 5.40 – 6.105.10 – 5.50 6.10 – 6.455.50 – 6.45

Tingkatan 1 dan 2

ISNIN SELASA RABU12.30 – 1.15 ( Pav. A/B 12.30 – 1.15 ( Pav. A/B 12.30 – 1.15 ( Pav. A/B1.15 - 2.05 (p & Solat) 1.15 - 2.05 (p & Solat) 1.15 - 2.05 (p & Solat)

2.05 – 2.35 2.05 – 2.35 2.05 – 2.352.35 – 3.05 2.35 – 3.05 2.35 – 3.053.05 – 3.35 3.05 – 3.35 3.05 – 3.35

3.35 – 3.50 (Rehat) 3.35 – 3.50 (Rehat) 3.35 – 3.50 (Rehat)3.50 – 4.20 3.50 – 4.20 3.50 – 4.20

4.20 – 5.10 (p & Solat) 4.20 – 5.10 (p & Solat) 4.20 – 5.10 (p & Solat)5.10 – 5.40 5.10 – 5.40 5.10 – 5.405.40 – 6.10 5.40 – 6.10 5.40 – 6.10

6.10 – 6.45 (P) 6.10 – 6.45 (Perhimpunan) 6.10 – 6.45 (Perhimpunan)

KHAMIS JUMAAT12.30 – 1.15 ( Pav. A/B 2.20 – 2.551.15 - 2.05 (p & Solat) 2.55 – 3.30

2.05 – 2.35 3.30 – 4.052.35 – 3.05 4.05 – 4.20 (Rehat)3.05 – 3.35 4.20 – 4.50

3.35 – 3.50 (Rehat) 4.50 – 5.40 ( p & Solat)3.50 – 4.20 5.40 – 6.10

4.20 – 5.10 (p & Solat) 6.10 – 6.45

87

Page 88: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

5.10 – 5.405.40 – 6.106.10 – 6.45

(Perhimpunan)

JADUAL WAKTU BULAN RAMADAN 2011

TINGKATAN 4MELOR, 4TERATAI, 4ANGGERIK, 4CEMPAKA.TINGKATAN 5MELOR,5TERATAI, 5ANGGERIK, 5CEMPAKA.

ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT1. 7.30 – 8.10 1. 7.30 – 8.05 1. 7.30 – 8.05 1. 7.30 – 8.05 1. 7.30 – 8.102. 8.10 – 8.50 2. 8.05 – 8.40 2. 8.05 – 8.40 2. 8.05 – 8.40 2. 8.10 – 8.503. 8.50 – 9.25 3. 8.40 – 9.15 3. 8.40 – 9.15 3. 8.40 – 9.15 3. 8.50 – 9.25

9.15 – 9.35 4. 9.15 -.9.50 4. 9.15 -.9.50 4. 9.15 -.9.50 4. 9.25 – 10.00Rehat Rehat Rehat Rehat

Rehat 5. 10.10 – 10.40

5. 10.10 – 10.40

5. 10.10 – 10.50

5. 10.20 – 10.55

4. 9.45 – 10.20 6. 10.40 – 11.10

6. 10.40 – 11.10

6. 10.50 – 11.30

6. 10.55 – 11.30

5. 10.20 – 10.55 7. 11.10 – 11.40

7. 11.10 – 11.40

7. 11.30 – 12.05

7. 11.30 – 12.05

6. 10.55 – 11.30 8. 11.40 – 12.10

8. 11.40 – 12.05

8. 12.05 – 12.40

7. 11.30 – 12.05 9. 12.10 – 12.40

9. 12.05 – 12.40

.

8. 12.05 – 12.40

SEMUA TINGKATAN 6 ATAS DAN 6 RENDAH.

ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT1. 7.30 – 8.10 1. 7.30 – 8.05 1 7.30 – 8.05 1. 7.30 – 8.05 1. 7.30 – 8.10

2. 8.10 – 8.50 2. 8.05 – 8.40 2 8.05 – 8.40 2. 8.05 – 8.40 2. 8.10 – 8.50

3. 8.50 – 9.25 3. 8.40 – 9.15 3 8.40 – 9.15 3. 8.40 – 9.15 3. 8.50 – 9.25

(Rehat) 4. 9.15 - 9.50 4 9.15 - 9.50 4. 9.15 - 9.50 4. 9.25 – 10.10

Rehat Rehat Rehat Rehat

4. 9.45 – 10.20 5. 10.10 – 10.50 510.10 – 10.50

5.10.10 – 10.50

5. 10.30 – 11.10

5. 10.20 – 10.55 6. 10.50 – 11.25 610.50 – 11.30

6.10.50 – 11.30

6 11.10 – 11.50

6. 10.55 – 11.30 7. 11.25 – 12.00 711.30 – 12.05

7.11.30 – 12.05

7. 11.30 - 12.05 8. 12.00 – 12.35 812.05 – 12.40

8.12.05 – 12.40

8. 11.05 – 12.40 9. 12.35 – 1.10 9KOKO12.40 – 1.10

9.R&D12.40 – 1.10

9. 12.40 – 1.15 10 KOKO1.10 – 1.40

10R&D1.10 – 1.40

11KOKO1.40 – 2.10

12KOKO2.10 – 2.40

88

Page 89: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

TINGKATAN 1KAA, 2KAA DAN 3KAA

ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT1. 7.30 – 8.10 1. 7.30 – 8.05 1. 7.30 – 8.05 1. 7.30 – 8.05 1. 7.30 – 8.102. 8.10 – 8.50 2. 8.05 – 8.40 2. 8.05 – 8.40 2. 8.05 – 8.40 2. 8.10 – 8.503. 8.50 – 9.25 3. 8.40 – 9.15 3. 8.40 – 9.15 3. 8.40 – 9.15 3. 8.50 – 9.25

(Rehat) 4. 9.15 -.9.50 4. 9.15 -.9.50 4. 9.15 -.9.50 4. 9.25 – 10.00Rehat Rehat Rehat Rehat

4.9.45 – 10.20

5. 10.10 – 10.40

5. 10.10 – 10.40

5. 10.10 – 10.40

5. 10.20 – 10.55

5.10.20 – 10.55

6. 10.40 – 11.10

6. 10.40 – 11.10

6. 10.40 – 11.10

6. 10.55 – 11.30

6.10.55 – 11.30

7. 11.10 – 11.40

7. 11.10 – 11.40

7. 11.10 – 11.40

7. 11.30 – 12.05

7.11.30 - 12.05

8. 11.40 – 12.10

8. 11.40 – 12.05

8. 11.40 – 12.05

8.12.05 – 12.40

9. 12.10 – 12.40

9. 12.05 – 12.40

9. 12.05 – 12.40

9.

12.40 – 1.1010. 12.40 – 1.10 10. 12.40 – 1.10 10. 12.40 – 1.10

TINGKATAN 4GAMMA, 4BETA, 4ALPHA, 4 MAWARTINGKATAN 5GAMMA, 5BETA, 5ALPHA, 5MAWAR

ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT1. 7.30 – 8.10 1. 7.30 – 8.05 1. 7.30 – 8.05 1. 7.30 – 8.05 1. 7.30 – 8.102. 8.10 – 8.50 2. 8.05 – 8.40 2. 8.05 – 8.40 2. 8.05 – 8.40 2. 8.10 – 8.503. 8.50 – 9.25 3. 8.40 – 9.15 3. 8.40 – 9.15 3. 8.40 – 9.15 3. 8.50 – 9.25

(Rehat) 4. 9.15 -.9.50 4. 9.15 -.9.50 4. 9.15 -.9.50 4. 9.25 – 10.00Rehat Rehat Rehat Rehat

4.9.45 – 10.20

5. 10.10 – 10.40

5. 10.10 – 10.40

5. 10.10 – 10.40

5. 10.20 – 10.55

5.10.20 – 10.55

6. 10.40 – 11.10

6. 10.40 – 11.10

6. 10.40 – 11.10

6. 10.55 – 11.30

6.10.55 – 11.30

7. 11.10 – 11.40

7. 11.10 – 11.40

7. 11.10 – 11.40

7. 11.30 – 12.05

7.11.30 - 12.05

8. 11.40 – 12.10

8. 11.40 – 12.05

8. 11.40 – 12.05

8.12.05 – 12.40

9. 12.10 – 12.40

9. 12.05 – 12.40

9. 12.05 – 12.40

10. 12.40 – 1.10

TINGKATAN 1ZAMRUD, 2ZAMRUD, SEMUA TINGKATAN 3 (kecuali 3KAA), 4MELATI DAN 5MELATI

89

Page 90: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT1. 7.30 – 8.10 1. 7.30 – 8.05 1. 7.30 – 8.05 1. 7.30 – 8.05 1. 7.30 – 8.102. 8.10 – 8.50 2. 8.05 – 8.40 2. 8.05 – 8.40 2. 8.05 – 8.40 2. 8.10 – 8.503. 8.50 – 9.25 3. 8.40 – 9.15 3. 8.40 – 9.15 3. 8.40 – 9.15 3. 8.50 – 9.25

(Rehat) 4. 9.15 -.9.50 4. 9.15 -.9.50 4. 9.15 -.9.50 4. 9.25 – 10.00Rehat Rehat Rehat Rehat

4.9.45 – 10.20

5. 10.10 – 10.40

5. 10.10 – 10.40

5. 10.10 – 10.40

5. 10.20 – 10.55

5.10.20 – 10.55

6. 10.40 – 11.10

6. 10.40 – 11.10

6. 10.40 – 11.10

6. 10.55 – 11.30

6.10.55 – 11.30

7. 11.10 – 11.40

7. 11.10 – 11.40

7. 11.10 – 11.40

7. 11.30 – 12.05

7.11.30 - 12.05

8. 11.40 – 12.10

8. 11.40 – 12.05

8. 11.40 – 12.05

8.12.05 – 12.40

9. 12.10 – 12.40

9. 12.05 – 12.40

9. 12.05 – 12.40

TINGKATAN PERALIHAN (PETANG 2011)

ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT1. 12.25– 12.40

PAV A & B1. 12.25– 12.40

PAV A & B1. 12.25 –

12.40PAV A & B

1. 12.25 – 12.40

PAV A & B

1. 2.20 – 2.50

2. 12.40 – 1.15 2. 12.40 - 1.25 2. 12.40 - 1.25 2. 12.40 - 1.25 2. 2.50 – 3.153. 1.15 – 1.50 3. 1.25 – 2.10 3. 1.25 – 2.10 3. 1.25 – 2.10 3. 3.15 – 3.404. 1.50 – 2.20 4. 2.10 – 2.55 4. 2.10 – 2.55 4. 2.10 – 2.55 4. 3.40 – 4.055. 2.20 - 2.50 5. 2.55 – 3.40 5. 2.55 – 3.40 5. 2.55 – 3.40 5. 4.05 – 4.306. 2.50 – 3.20 6. 3.40 – 4.20 6. 3.40 – 4.20 6. 3.40 – 4.20 6. 4.30 – 4.55

R & S7. 3.20 – 3.50 7. 4.20 – 4.45

R&S7. 4.20 – 4.45

R&S7. 4.20 – 4.45

R&S7. 4.55 – 5.20

8. 3.50 – 4.20 8. 4.45 – 5.15 8. 4.45 – 5.15 8. 4.45 – 5.15 8. 5.20 – 5.457. 4.20 – 4.45

R&S7. 5.15 – 5.45 7. 5.15 – 5.45 7. 5.15 – 5.45

8. 4.45 – 5.159. 5.15 – 5.45

PER

UP : Guru yang mengajar tingkatan 1/2 dan Peralihan akan mengalami pertembungan waktu. Panduan : Habiskan waktu mengajar di kelas tingkatan 1/2 (waktu yang diubahsuai) dahulu baru masuk ke kelas Peralihan

TINGKATAN 1 DAN 2

ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT1. 12.25 – 12.40

PAV A & B1. 12.25 –

12.40PAV A & B

1. 12.25 – 12.40PAV A & B

1. 12.25 – 12.40PAV A & B

1. 2.20 – 2.50

2. 12.40 – 1.05 2. 12.40 – 1.05 2. 12.40 – 1.05 2. 12.40 – 1.05 2. 2.50 – 3.153. 1.05 – 1.50 3. 1.05 – 1.50 3. 1.05 – 1.50 3. 1.05 – 1.50 3. 3.15 – 3.404. 1.50 – 2.20 4. 1.50 – 2.20 4. 1.50 – 2.20 4. 1.50 – 2.20 4. 3.40 – 4.05

90

Page 91: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

5. 2.20 - 2.50 5. 2.20 - 2.50 5. 2.20 - 2.50 5. 2.20 – 2.50 5. 4.05 – 4.306. 2.50 – 3.20 6. 2.50 – 3.20 6. 2.50 – 3.20 6. 2.50 – 3.20 6. 4.30 – 4.55

R & S7. 3.20 – 3.50 7. 3.20 – 3.50 7. 3.20 – 3.50 7. 3.20 – 3.50 7. 4.55 – 5.20 8. 3.50 – 4.20 8. 3.50 – 4.20 8. 3.50 – 4.20 8. 3.50 – 4.20 8. 5.20 – 5.457. 4.20 – 4.45

R&S7. 4.20 – 4.45

R&S7. 4.20 – 4.45

R&S7. 4.20 – 4.45

R&S8. 4.45 – 5.15 8. 4.45 – 5.15 8. 4.45 – 5.15 8. 4.45 – 5.159. 5.15 – 5.45

PER9. 5.15 – 5.45 9. 5.15 – 5.45 9. 5.15 – 5.45

SOLAT ZUHUR : Guru melepaskan pelajar Islam untuk ke surau pada jam 1.35 petangR&S : Pelajar Islam Solat Asar, Pelajar bukan Islam rehat di kantin

SUSUN ATUR PERHIMPUNAN RASMI MINGGUANSesi Pagi

Jam Aktiviti Tindakan/Disiplin7.20 Semua pelajar berkumpul di dataran Perhimpunan

Semua guru berkumpulKetibaan Pengetua Perhimpunan bermula

-JK Perhimpunan Sekolah-Guru bertugas mingguan

7.30

7.40

7.507.50/8.00

Ucapan Aluan Pengacara Majlis1)Bacaan Doa2) Nyanyian Lagu Negara Ku 3) Nyayian lagu Negeri4) Lagu Sekolah5) Bacaan Ikrar pelajar 6) Bacaan ikrar Rukunegara dan laporan mingguan7) Membaca pengumuman (jika ada)8) Ucapan Guru/Guru Kanan /Guru Kanan/Pen. Kanan 9) Penyampaian hadiah (jika ada) 9 )Ucapan Pengetua

PengacaraBeramai-ramaiBeramai - ramaiBeramai-ramaiPengawasGuru BertugasPengacara

8.25 Perhimpunan tamatPelajar bergerak ke kelas masing-masing

Sesi Petang

Jam

6.10 ptg

Aktiviti

Guru dan pelajar berkumpul di dataran perhimpunanKetibaan Pen. Kanan PetangPerhimpunan dimulakan

Tindakan

Lembaga DisiplinGuru Bertugas

91

Page 92: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

6.15ptg

6.45 ptg

Ucapan Aluan Pengacara Majlis 1)Bacaan Doa 2) Nyanyian Lagu Negara Ku 3) Nyayian lagu Negeri 4) Lagu Sekolah 5) Bacaan Ikrar pelajar 6) Bacaan ikrar Rukunegara dan laporan mingguan 7) Membaca pengumuman (jika ada) 8) Ucapan Guru/Guru Kanan /Guru Kanan/Pen. Kanan 9) Penyampaian hadiah (jika ada) 10 )Ucapan Penolong Kanan Petang. : Perhimpunan tamat

PengacaraBeramai-ramaiBeramai-ramaiBeramai-ramai

Guru BertugasPengacara

1. Perhimpunan Rasmi Mingguan dikelolakan oleh Jawatankuasa Perhimpunan & Lembaga Disiplin Sekolah dan Guru Bertugas.

2. Untuk menjiimatkan masa dan melicinkan perjalanan perhimpunan:-- Pengelola Penyampaian Hadiah hendaklah memaklumkan lebih awal kepada

Guru Bertugas tentang tujuan mengadakan majlis penyampain hadiah supaya majlis dapat diatur dengan licin.

- Jika ada majlis penyampaian hadiah, penerima hendaklah dimaklumkan terlebih dahulu dan dikehendaki berbaris dihadapan (jika ramai buat satu barisan khas)

- Pembaca Doa dan Pembaca Ikrar hendaklah berada berhampiran dengan astaka

- Petugas yang menaikkan bendera hendaklah sedia ada di astaka- Pengacara majlis (pelajar) hendaklah berada di sisi astaka (tidak perlu pergi ke

belakang) dengan ditemani oleh pembantunya.Guru/pelajar yang memberi ucapan di dalam perhimpunan hendaklah merancang ucapan lebih awal supaya ucapan dapat mengikut panjang masa yang ditetapkan.

3. Mikrofon perlu disediakan dua buah supaya dapat melancarkan majlis.4. Penyelaras penerima hadiah ataupun guru-guru yang menguruskan penyampaian hadiah,

perlu memastikan pelajar telah dipanggil dan beratur di tempat yang ditentukan. 5. Perhimpunan mesti berakhir sebelum 8.25 pagi manakala bagi sesi petang pada jam 6.45 ptg.

ATUR CARA PERHIMPUNAN HARIAN.Sesi pagi.

Jam Tindakan/Kelolaan7.20 Semua Pelajar berkumpul di Dataran Perhimpunan Lembaga Disiplin

1)2)3)

Ucapan Pengawas BertugasPengumuman (jika ada) atauUcapan PK HEM/Guru-guru lain (jika ada)

Pengawas

7.25 Pelajar bergerak ke kelas masing-masing

Sesi Petang.

Jam

12.30 tgh

Aktiviti

Semua pelajar berkumpul di Pavilion. Ting 1 dan Peralihan di Pav A. Ting 2 di Pav B

1. Ucapan Guru Bertugas Minggu ini2. Pengumuman (jika ada)

Tindakan

Lembaga Disiplin

Guru BertugasDengan bantuan

92

Page 93: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

1.10 ptg

3. Ucapan guru-guru lain (jika ada)4. Pelajar meneruskan aktiviti membaca

Pelajar Islam bergerak ke surau untuk Solat Zuhur berjemaah.Pelajar bukan Islam bergerak masuk ke kelas

Pengawas

Nota:1. Pengelola: Lembaga Disiplin2. Pengacara perhimpunan: Guru Bertugas Mingguan3. Perhimpunan mesti berakhir sebelum 7.30 pagi

OPSYEN GURU- GURU

BIL. NAMA GRED

T/LANTIK T/SAH

KELULUSAN OPSYEN 1 OPSYEN 2

1 Pn. Hjh Noraini B. JaafarDG 48 (M52)

2MUHAMED SHAFIE B. ABD KARIM (PPT) DG48(KUP) 1.8.88 1.8.89 ISM EKON PJK

3KHAIRUZZAMAN BIN AMIR HUSSAIN DG48(KUP) 1.8.85 12.9.88 ISM MATHS FIZIK

4 SELVANATHAN A/L PERUMAL DG44 1.7.94 1.7.97 ISM PENG.MELAYU  

5 MAT RAHIM BIN AFFANDI DG44 1.7.92 1.7.95 ISM PENG.MELAYU SASTERA

6 ZAMRI BIN BAHAROM DG44 1.6.93 1.9.96 ISM PEND. SENI BM

7 TEOH CHON CHAI DG44(KUP) 1.8.91 1.8.94 ISM MATHS KIMIA

8 ZULKEFLI BIN TALIB DG44 1.9.94 1.9.97 ISM GEOG B.M

9 BASIRAH BINTI HAMZAH DG44 1.8.96 1.8.99 ISM EKO. GEOG.

10 ABD. GHONI BIN MAT DG44 1.8.96 1.8.99 ISM EKO. P.AKAUN

11 ABD. HAFIZ BIN ABD. SAMAD DG41 3.1.07   ISM PJ PJK

12 ABDUL RAZAK BIN HARON DG44(KUP) 1.8.95 1.8.98 ISM PERDAGANGAN  

13 AHMAD JUBAIDI BIN TAHIR DG44 (KUP) 1.9.00 1.11.02 ISM PENG.MELAYU  

14AHMAD SHAIRAZI BIN ENAM @ IMAN DG41 1.1.02

18.10.03 ISM BIMN.& KAUN  

15 AMIRUDDIN BIN ISMAIL DG41 1.1.02 1.1.03 ISM PENG.MELAYU  

16 ANIAS BINTI AHMAD DG44 1.1.01 1.11.02 ISM MATHS PJK

17

18 ANUAR MUSADAT BIN OMAR DG44 1.1.02 1.1.03 ISM B. MELAYU GEOG.

19 ASMAH BINTI AHMAD DGA32 1.5.80 1.5.81SIJIL.

P'GURU SRT  

20 AZIZAH BINTI SELAMAT DG41 1.9.01 1.11.02 ISM MATEMATIK

21 AFIZZA BT AHMAD APANDI DG41 12.6.00  29.3.03  ISM SEJ  

22 BAMAH A/P ARUMUGAM DG44(KUP) 1.9.02 1.9.03 ISM B.INGGERIS  

23 CHAN SHIEK KIEN DG44 1.9.01 1.11.02 ISM B.INGGERIS  

93

Page 94: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

24 FATIMAH BINTI BAKAR DG44 1.8.95 1.8.98 ISM PENG. ISLAM  

25 FAUZIAH BT ABD RAHMAN DG44 1.1.02 1.1.03 ISM SAINS  

26FAZILAH BINTI AHMAD KAMALI DG41 16.9.03 30.9.05 ISM EKO. SEJ

27 FARIDAH HALA BT HJ MAJID DG41 1.3.88  1.3.89 SIJIL.

P'GURU SEJ  

28 FATRAH BT ZAINORDIN DG41 15.1.07   DIP.P'GUR

U MATHS  

29 FAIZAH BT MUIN DG41 ISM SASTERA B. MELAYU

30HALIMATUS'ADIAH BINTI IBRAHIM DG41 23.9.02 25.9.04 ISM BIO MATHS

31 HAMDAN BIN SEBUM DG44 1.7.95 1.7.98 ISM B.MELAYU SASTERA

32 HARYANI BINTI TAIB DG44 1.8.02 1.8.03 ISM TESL  

33 HAZLINA BINTI JAMALUDDIN DG41 18.1.07    ISM PERAKAUNAN  

34 HURUL'AIN BINTI AMRAN DG44 1.9.03 27.8.05 ISM PEN. SENI BM

35 ISWARY A/P MUNUSAMY DG44(KUP) 1.10.00 1.11.02 ISM SAINS  

36 JAMHARI BIN MUSA DG4111.12.9

511.12.9

8DIP.P'GUR

U PENG. ISLAM BM

37 KHAIRUDDIN BIN NISA DG41 1.8.99 1.8.02 ISM GEOG.

38 KULDIP SINGH A/L JIT SINGH DG44 1.1.0218.10.0

3 ISM B.INGGERIS

39 MAAMOR BIN YAHYA DGA29 1.5.82 1.5.83SIJIL.

P'GURU AM  

40 MAHPOD BIN YUNOS DG44 1.6.98 1.6.01 ISM PENG. MELAYU  

41 MANSOR BIN YUSOF DG44(KUP) 17.9.96 17.9.99 ISM PENG. ISLAM  

42MAZUWIN BINTI MOHAMMED MARSAN DG41 1.9.03 1.9.04 ISM MATEMATIK PJK

43 MAHFUZAH BT SOBRI DC41 ISM KIMIA MATEMATIK

44MOHAMAD PAUZI BIN SULAIMAN DG44 1.6.99 1.6.02 ISM PENG. MELAYU  

45 MOHD ZAKI BIN SARINGAT DG41 17.2.0317.02.0

4 ISM BIMB. & KAUN  

46MOHMMAD SIDEK AL-MUNADI B. ABDUL RAZAK DGA32 17.2.98 17.2.01 ISM PEND. MORAL

47NADZRUL FITHRI BIN AHMAD SATIBI DG41  3.1.07   ISM SAINS  

48NAJATUS SIMA BINTI SALLEHAN DGA32 8.1.98 8.1.01

DIP.P'GURU MATH  

49NAZERI BIN RAZALI @ RAZALY DG41 1.8.92 1.8.95 ISM MATH BIO

50 NOOR AINI BINTI YOEB DG41 1.8.97 1.8.00 ISM PENG. ISLAM  

51 NOOR HAILEE BINTI MAHPOT DG44(KUP) 3.8.98 3.8.01 ISM SAINS MATHS

52 NOR AINI BINTI ABD JALIL DG41 1.2.99 1.2.02 ISM PEND. ISLAM SEJ

53 NOR AZIZAH BINTI GEMAIN DG41 1.8.98 1.8.01 ISM PEND.AL-QURAN  

54 NOR LIAH BT ALIMAN DG44(KUP) 1.10.92 1.10.95 ISM SAINS

55 NOR HAFIZAH BINTI UMAR DG44(KUP) 1.8.96 1.8.99 ISM PEND. ISLAM B. ARAB

56 NOR SA'ADAH BINTI HARUN DG44 1.8.96 1.8.99 ISM EKO GEOG

57 NORIZAN BT HASIM DG41 ISM P.PERNIAGAAN EKONOMI

58 NORAIZAH BINTI ZAKARIA DGA32 13.1.97 13.1.00DIP.P'GUR

U SAINS  

59NORAZHANA BINTI ABD WAHAB DG41 1.9.03 25.6.05 ISM MATHS  

60 NOREHA BINTI NOH DGA32 1.3.87 1.3.88SIJIL.

P'GURU SRT  61 NORHIMAH BINTI MOHD DG41 1.9.05   ISM PENG.MELAYU  

94

Page 95: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

NOOR

62 NORLIA BINTI OTHMAN DG44(KUP) 1.8.95 1.8.98 ISM B. MELAYU SASTERA

63NUURULHUSNA BINTI ROZIKIN DG41 1.7.06  1.7.07 ISM PERAKAUNAN  

64NURUL HAWA BT MOHAMMAD ZALKORNAIN DC41 ISM FIZIK MATEMATIK

65 PADMAVATHY A/P SOMU DG41 1.5.01 1.11.02 ISM SAINS

66PADMAWATHY A/P APPALANAIDU DGA29 12.7.00 1.11.02 ISM B. INGGERIS  

67 QANIAH BINTI MOHD. ALI DGA32 1.2.90.19.11.9

1 S. P'GURU PENG. MELAYU GEOG

68 RAHIM BIN TUGIMAN DG41 1.10.03 30.9.05 ISM SAINS SUKAN  

69RAVEENDRA KUMAR A/L MALLAN DG44(KUP) 1.2.90 1.2.93 ISM B.INGGERIS

70 ROHANIAH BINTI AHMAD RAMLI DG41 2.1.04 2.1.05 ISM PENG.MELAYU SEJ

71 ROHANITA BT MOHD JAMBRY DGA29 29.3.07   DIP.P'GUR

UTEK.KJURUTERA

AN  

72 ROSLINA BINTI MOHD RAZALI DG41 1.9.05 1.9.06 ISM B.I PJK

73 SAID BIN SARKAWI DG41 1.1.02 1.1.03 ISM B.MELAYU  

74 SALBIAH BINTI SHAHLAN DG44 1.4.98 1.4.99 ISM PENG. AM  

75 SALMAH BINTI SAMOT DG41 1.6.97 1.6.00 ISM SASTERA SEJ

76SARIFAH NORAZA BT S.JAAFAR DG41 1.8.96 1.8.99 ISM EKO MATHS

77SHARIFAH BT MOHAMAD ARIFIN DG44(KUP) 1.8.84 29.7.86 ISM P. ISLAM

78 SARIPAH BT ABD MANAN DG44 1.8.00 1.11.02 ISM ERT

79 SITI HAMSIDAH BINTI JURAMI DG44 8.1.97 8.1.00 ISM EKO  

80 SITI JARIATON BINTI SALIMIN DG41 17.2.03 17.2.04 ISM BIM & KAUN  

81 SITI ZAHARAH BINTI ZAKARIA DG41 1.8.97 1.8.00 ISM PEND.ISLAM B. ARAB

82 SURAINI BINTI IBRAHIM DG41 17.1.00 1.11.02 ISM B.ARAB U.WAHYU

83 TEOH HOON CHIN DG41 5.3.05 30.6.06 ISM B.I  

84THAVAKUMAR A/L JAGANATHAN DG41 1.9.02 1.9.03 ISM TEK. MAKLUMAT  

85THIYAGA RAJAN A/L MUNUSAMY DG41 1.8.00 1.11.02 ISM B.I  

86 TAN LAY HOON DC41     ISM FIZIK MATHS

87 UZAIRI BIN IBRAHIM DG41 1.8.97 1.8.00 ISM PENG. MELAYU SASTERA

88 YAP CHENG LEE DG41 1.9.04   ISM KIMIA  

89ZABIDAH BINTI ABDUL RAHMAN DG44 1.7.99 1.7.02 ISM B.I  

90 ZALIHA BINTI ALI DG44 1.8.95 1.8.98 ISM PENG.MELAYU  

91 ZANUDIN BIN MOHAMED JAIS DG41 1.8.03 25.6.05 ISM PENG.MELAYU  

92

93 ZARINAH BINTI CHE AINI DG48** 1.8.92 1.8.95 ISM P.AKAUN PERDAGANGAN

94 ZAHARAH BINTI KASSIM DG48** 1.8.88 3.10.89 ISM GEOG. PENG.MELAYU

95 SITI NORAIN OMAR DGA41 - - - FIZIK

96 NORHANANI BT ABDULLAH DGA41 - - - MATH

97 SITI HAJAR BT MOHD AINI DG41 - - - P.ISLAM

NOR ZELINA BT KOSNAN DG41 - - - PJK

99 AHMAD YASIN B. MAT DENAN DG41 - - - SEJARAH100

10

95

Page 96: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

1102

103

104

105

106

107

108

J ADUAL PEMBAYARAN GAJI BULANAN TAHUN 2011

BULAN TARIKH HARI CATATAN

JANUARI 25.01.2011 Isnin

FEBRUARI 8.02.2011 Isnin Tahun Baru Cina14& 15.02.2011

MAC 25.03.2011 Khamis

APRIL 22.04.2011 Khamis

MEI 24.05.2011 Isnin Pesta menuai30 & 31.05.2011

JUN 24.06.2011 Khamis Hari Gawai1& 2.06.2011

JULAI 22.07.2011 Khamis

OGOS 25.08.2011 Rabu

SEPTEMBER 23.09.2011 Khamis Hari Raya Aidilfitri 10 & 11.09.2011

OKTOBER 25.10.2011 Isnin

96

Page 97: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

NOVEMBER 10.11.2011 Rabu Hari Raya Haji17 &18.11.2011

DISEMBER 20.12.2011 Isnin (Hari Krismas 25.12.2011)

LAGU SEKOLAH

Berdiri megah bunga bangsa

Warisan suara setia

Mengisi ilmu penuh di dada

Berdisiplin dan berjaya

Kami pelajar SMKJ

Bersumpah berjanji setia

Berbakti untuk negara kita

Berilmu, beriman beramal

SMKJ lambang kemegahan

Jasamu nikmat sejati

Kami generasi masa hadapan

Baktimu disanjung selalu

Kamilah tunas harapan

Membela nusa yang tercinta

Rukun negara asas panduan

Membina Malaysia bahagia

97

Page 98: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

LAGU NEGERI PERAK

Dilanjutkan Allah usianya SultanAdil dan murah memerintah watan,

Ditaati rakyat kiri dan kananIman yang soleh kurniakan,Allah berkati Perak ridzuan,

Allah selamatkan negeri dan sultan.

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SUATU USAHA BERTERUSAN KE ARAH MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG HARMONIS DAN SEIMBANG DARI SEGI INTELEK, EMOSI, ROHANI DAN JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN. USAHA INI ADALAH BAGI MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN, BERAKHLAK MULIA, BERTANGGUNGJAWAB, BERKETRAMPILAN DAN BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI SERTA MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT DAN NEGARA.

RUKUN NEGARA

Kepercayaan Kepada Tuhan

Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara

Keluhuran Perlembagaan

Kedaulatan Undang-Undang98

Page 99: TAKWIM MASTER

SMK. Khir Johari, Sg. Sumun

Takwim 2011

Kesopanan Dan Kesusilaan

99