presentation hub etnik group 1

26
Tajuk 1 Pembangunan Ekonomi Dlm Konteks Hub. E Di Malaysia Pemodenan di : 1.Eropah 2.Luar Eropah 3.Malaysia

Upload: edna-mag-ery

Post on 29-Jun-2015

814 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Presentation Hub Etnik Group 1

Tajuk 1Pembangunan Ekonomi Dlm Konteks Hub. E Di Malaysia

Pemodenan di :

1.Eropah

2.Luar Eropah

3.Malaysia

Page 2: Presentation Hub Etnik Group 1

TAJUK 1TAJUK 1: : PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN EKONOMI DLM EKONOMI DLM

KONTEKS HE DI KONTEKS HE DI MALAYSIAMALAYSIA

1.11.1

PengenalanPengenalan

1.3 1.3

Modenisasi Di Modenisasi Di MalaysiaMalaysia

1.21.2

Konsep ModenisasiKonsep Modenisasi

1.4 1.4 Isu-isu Utama Isu-isu Utama EkonomiEkonomi

1.5 1.5

KesimpulanKesimpulan

Page 3: Presentation Hub Etnik Group 1

1.1 Pengenalan

• Hubungan timbal balik antara pembangunan ekonomi dan hubungan etnik di Malaysia.

• Alat analisis : – modenisasi – pembangunan ekonomi – pembangunan politik

Page 4: Presentation Hub Etnik Group 1

1.21.2Masyarakat Masyarakat Pluralistik Pluralistik

Selepas MerdekaSelepas Merdeka

1.2.1 1.2.1

Pembangunan Pembangunan EkonomiEkonomi

1.2.3 1.2.3 Penjajahan: Penjajahan: Pemodenan Bukan Pemodenan Bukan EropahEropah

1.2.21.2.2

Modernisasi Di Modernisasi Di EropahEropah

1.2.41.2.4

Pemodenan atau Pemodenan atau Pembaratan?Pembaratan?

Page 5: Presentation Hub Etnik Group 1

1.2 Konsep Modenisasi • Modenisasi sebagai suatu proses transformasi

atau perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

• Perubahan berlaku secara berencana atau tidak berencana.

• Perubahan berencana adalah suatu proses di mana matlamat, kaedah dan ukuran pencapaian ditentukan terlebih dahulu sebelum suatu perubahan dilaksanakan.

• Modenisasi mengandungi dua aspek utama:– pembangunan ekonomi dan – pembangunan politik.

Page 6: Presentation Hub Etnik Group 1

1.2.1 Pembangunan Ekonomi: Matlamat, Kaedah, Ukuran Pencapaian

Matlamat• untuk wujudkan masyarakat industrimasyarakat industri. .

Kaedah atau proses yang dilaksanakan • Pembangunan teknologi : tradisional -> saintifik dan

canggih.• Pembangunan pertanian : sara diri -> komersial• Industrialisasi : produksi secara besar-besaran.• Urbanisasi : perpindahan penduduk ke bandar.

Ukuran pencapaian• menggunakan GNP (gross national product).

Page 7: Presentation Hub Etnik Group 1

Modenisasi Di Eropah: Matlamat, Kaedah, Ukuran Pencapaian • Konsep dan proses modenisasi yang kita kenal

hari ini memang bermula di Eropah Barat akibat daripada dua revolusi besar :– Revolusi Perancis (politik feudal) – Revolusi Industri (ekonomi).

• Modenisasi di Eropah Barat telah melimpah ke dunia ilmu pengetahuan dan maklumat.

• Persoalan modenisasi dapat ditinjau daripada dua sudut: – Sudut falsafah– Sudut praktikal

1.2.2 Modernisasi di Eropah: Matlamat, Kaedah, Ukuran Pencapaian

Page 8: Presentation Hub Etnik Group 1

Sudut falsafah

Sudut Falsafah• Teori evolusi merupakan teori yang sangat

berpengaruh dalam perbincangan tentang kemajuan masyarakat.

• Evolusionisme - perkembangan negara miskin ke arah menjadi masyarakat moden adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan, dapat diramalkan.

• Dua aliran dalam menerangkan gagasan:– Bersifat sehala (unilinear), melalui tahap-tahap

tertentu. – Bersifat banyak hala (multilinear).

1.2.2 Modernisasi di Eropah: Matlamat, Kaedah, Ukuran Pencapaian

Page 9: Presentation Hub Etnik Group 1

Sudut praktikal

Sudut praktikal• Bertitik tolak daripada berlakunya kemajuan

sains dan teknologi• Berdasarkan kemajuan sains dan teknologi,

masyarakat di Eropah Barat mula mencari cara untuk mengatasi alam sekitar dan berusaha mengumpul kekayaan.

• Teknik produkdi tradisional diganti dengan jentera.

• Hasilnya, Revolusi Industri pada abad ke-18.

1.2.2 Modernisasi di Eropah: Matlamat, Kaedah, Ukuran Pencapaian

Page 10: Presentation Hub Etnik Group 1

Matlamat modenisasi di Eropah Barat

Matlamat modernisasi• Mengejar kehidupan yang lebih maju dan moden.

Kaedah• Dicapai dengan cara meningkatkan sains dan

teknologi sehingga dapat melaksanakan industrialisasi.

Ukuran Pencapaian• Menggunakan kaedah seperti kadar pertumbuhan

ekonomi dan keluaran dalam negeri kasar (KDNK).

1.2.2 Modernisasi di Eropah: Matlamat, Kaedah, Ukuran Pencapaian

Page 11: Presentation Hub Etnik Group 1

1.2.3 Penjajahan: Saluran Utama Pemodenan Wilayah Bukan Eropah

• Imperialisme ke wilayah lain melalui perdagangan berakhir dengan penjajahan terhadap wilayah terpilih seperti di Afrika dan Asia.

• Penjajahan dilaksanakan untuk memastikan perlanjutan pembekalan barang mentah, buruh dan juga pengawasan pasaran secara berterusan.

• Ini menyebabkan kebudayaan, kehidupan sosial dan politik masyarakat yang dijajah menjadi berubah.

Page 12: Presentation Hub Etnik Group 1

‘Penjajahan’ Sebagai Saluran Utama Pemodenan

Wilayah Bukan Eropah

• Sistem kerja kolonial ini dianggap sebagai punca kemunduran dan kegagalan negara membangun untuk berkembang maju.

• Proses penjajajahan memunculkan pandangan bahawa masyarakat bukan Eropah Barat yang “ketinggalan” harus mencontohi organisasi sosial dan cara hidup masyarakat Eropah Barat.

1.2.3 Penjajahan: Saluran Utama Pemodenan Wilayah Bukan Eropah

Page 13: Presentation Hub Etnik Group 1

1.2.4 Luar Eropah: ‘Pemodenan’ atau ‘Pembaratan’• Pembangunan ekonomi dan politik Eropah

Barat- menjadi model di negara-negara membangun.

• Dua proses yang tampak serupa walaupun sebenarnya tidak sama:– Pemodenan adalah suatu proses perubahan dalam

semua aspek kehidupan melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian.

– Pembaratan adalah suatu proses peniruan gaya hidup Eropah Barat yang tidak disertai oleh suatu usaha perubahan secara berencana.

Page 14: Presentation Hub Etnik Group 1

Luar Eropah: ‘Pemodenan’ atau ‘Pembaratan’

• Dalam proses kemerdekaan wilayah jajahan, negara Eropah Barat menjadi model pilihan utama sebagai contoh bagi pembentukan negara.

• Ada dua aspek utama yang ditiru :– Aspek politik : Model negara-bangsa dan demokrasi

politik. – Aspek ekonomi : Model berasaskan kapitalisme,

industri dan teknologi. • Setelah merdeka, sistem yang ada dilanjutkan

dengan sedikit penyesuaian tapi masih mengekalkan model Eropah Barat.

1.2.4 Luar Eropah: ‘Pemodenan’ atau ‘Pembaratan’

Page 15: Presentation Hub Etnik Group 1

Luar Eropah: ‘Pemodenan’ atau ‘Pembaratan’

• Model Eropah Barat pada asasnya dipengaruhi oleh perspektif modenisasi yang bertitik tolak daripada falsafah evolusi (suatu proses yang bersifat sehala).

• Pembangunan dianggap akan dapat dicapai sekiranya nilai dan unsur tradisional digantikan dengan nilai dan unsur moden.

1.2.4 Luar Eropah: ‘Pemodenan’ atau ‘Pembaratan’

Page 16: Presentation Hub Etnik Group 1

Luar Eropah: ‘Pemodenan’ atau ‘Pembaratan’

• Pembangunan hanya muncul sebagai satu strategi yang bersifat universal pada era selepas Perang Dunia Kedua setelah negara-negara baru merdeka bergabung dalam komuniti dunia dan mengejar pembangunan.

• PBB telah menyusun program bantuan antarabangsa berdasarkan perspektif modenisasi melalui Bank Dunia dan Dana Kewangan Antarabangsa (International Monetary Fund - IMF).

1.2.4 Luar Eropah: ‘Pemodenan’ atau ‘Pembaratan’

Page 17: Presentation Hub Etnik Group 1

Luar Eropah: ‘Pemodenan’ atau ‘Pembaratan’

• Pembangunan boleh diertikan sebagai perubahan yang terarah, mungkin dalam bentuk :– mengembangkan kepercayaan masyarakat

(daripada yang bersifat agama kepada sekular), – dalam pola-pola sosial mereka (daripada yang

bersifat luar bandar kepada masyarakat bandar), – dalam erti material (penggunaan tenaga haiwan

kepada tenaga jentera untuk melaksanakan proses produksi).

1.2.4 Luar Eropah: ‘Pemodenan’ atau ‘Pembaratan’

Page 18: Presentation Hub Etnik Group 1

Luar Eropah: ‘Pemodenan’ atau ‘Pembaratan’

• Pertengahan abad ke-20 - dominasi Eropah Barat telah berakhir, dunia memasuki ‘zaman peradaban global’.

• Menurut Barraclough (1978) ada tiga perkara yang menunjukkan ekonomi dunia telah dijalinkan bersama:

– Perkembangan sistem pengangkutan dan jaringan komunikasi yang secara fizikal menghubungkan berbagai-bagai wilayah di dunia.

– Pertumbuhan yang begitu cepat dalam perdagangan yang diiringi oleh pola ketergantungan yang tinggi.

– Pengaliran modal yang besar, terutama dalam bentuk pelaburan secara langsung oleh firma Eropah Barat di daerah bukan-industri.

1.2.4 Luar Eropah: ‘Pemodenan’ atau ‘Pembaratan’

Page 19: Presentation Hub Etnik Group 1

Luar Eropah: ‘Pemodenan’ atau ‘Pembaratan’

• Pihak yang banyak berperanan dalam perkembangan ekonomi global adalah golongan kapitalis.

• Golongan kapitalis berusaha untuk mengembangkan dirinya melampaui batas negara dengan cara – mengembangkan sistem pengangkutan dan komunikasi. – mewujudkan institusi-institusi yang khusus seperti pasaran

kewangan, pasaran komoditi, dan perpindahan hak milik harta yang merangsang dan memudahkan pertukaran ekonomi secara jarak jauh.

• Hubungan ekonomi global disempurnakan dengan proses perdagangan, pelaburan, produksi, pertukaran kewangan, buruh migrasi, kerjasama organisasi dan ekonomi antarabangsa.

1.2.4 Luar Eropah: ‘Pemodenan’ atau ‘Pembaratan’

Page 20: Presentation Hub Etnik Group 1

Luar Eropah: ‘Pemodenan’ atau ‘Pembaratan’

• Ekonomi global menjadi lebih lancar dengan penyertaan negara baru dalam hubungan politik dan ekonomi antarabangsa, sehingga akhirnya dinamakan sebagai globalisasi.

• Dalam proses globalisasi, terdapat dua aktor yang tidak menggunakan negara-bangsa sebagai landasan kegiatan. – Dalam bidang politik- PBB, menggalakkan proses

demokrasi politik berjalan di seluruh dunia. – Dalam bidang ekonomi, golongan kapitalis yang

membentuk multinational corporations (MNC) atau transnational corporations.

1.2.4 Luar Eropah: ‘Pemodenan’ atau ‘Pembaratan’

Page 21: Presentation Hub Etnik Group 1

1.31.3Modernisasi Di Modernisasi Di

MalaysiaMalaysia

1.3.1 1.3.1

Komponen EkonomiKomponen Ekonomi

1.3.3 1.3.3 Hubungan Hubungan Etnik Dlm Konteks Etnik Dlm Konteks Modernisasi Modernisasi MalaysiaMalaysia

1.3.21.3.2

Komponen PolitikKomponen Politik

Page 22: Presentation Hub Etnik Group 1

1.3 Modenisasi Di Malaysia

• Malaysia memulakan perjalanan modenisasi dengan kehadiran kolonial Inggeris.

• Sebagaimana negara ’baru’ yang lahir setelah Perang Dunia Kedua, melakukan pembangunan politik dan pembangunan ekonomi.

• Dua komponen penting untuk modenisasi– Komponen ekonomi– Komponen politik

Page 23: Presentation Hub Etnik Group 1

1.3.1 Komponen Ekonomi

Sejak awal lagi, sasaran Malaysia - mewujudkan masyarakat industri. Tumpuan:

• Peringkat awal - lebih ditumpukan kepada peningkatan infrastruktur ekonomi, pembangunan pertanian dan industri gantian-import.

• Akhir 1960-an- pembangunan teknologi dan peralihan daripada industri gantian-import kepada industri berorientasikan eksport.

• Menjelang 2000-an- pembangunan ekonomi berteraskan K-ekonomi.

Page 24: Presentation Hub Etnik Group 1

1.3.2 Komponen Politik

• Isu pembinaan negara bangsa penting kerana wilayahnya terdiri dariopada gabungan daerah, bangsa dan kerajaan yang berbeza hasil daripada proses migrasi dan penjajahan.

• Modenisasi dilakukan melalui:– Pembinaan negara bangsa– Dasar awam– Penialain pencapaian dasar awam– Integrasi nasional

Page 25: Presentation Hub Etnik Group 1

1.3.3 HE Dalam Konteks Modernisasi

• Komponen ekonomi adalah penting dalam konteks modenisasi Malaysia, sama ada pada zaman kolonial atau pasca-kolonial, khususnya, dalam aspek pembangunan faktor pengeluaran (tanah, buruh, modal).

• Cita-cita pembinaan negara-bangsa selalu gagal kalau pembangunan ekonomi tidak mantap, seperti yang kita saksikan berlaku di Afrika.

Page 26: Presentation Hub Etnik Group 1

Sekian, terima kasih