perkembangan peradaban islam pada masa kejayaan

of 25/25
Perkembangan Peradaban Islam pada Masa Kejayaan

Post on 25-Jan-2017

909 views

Category:

Spiritual

14 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Perkembangan Peradaban Islam pada Masa Kejayaan

Perkembangan Peradaban Islam pada Masa Kejayaan

Periodisasi Sejarah Islam

PERIODISASI KEJAYAAN PERADABAN ISLAM PERIODE KLASIKMasa ini merupakan masa ekspansi, integrasi, dan keemasan islam. Sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW, seluruh semenanjung arab telah tunduk dibawah kekuasaan islam yang kemudian diperluas lagi ekspansinya pada masa khalifah pertama Abu Bakar as- Shiddiq, hingga berlanjut kekhalifahan berikutnya.

Kelompok 2 Nama Anggota: Ciska Olivia Gerri Erlingga M. Sofy Akbar Putri Aisyah Salfa Radela Hadi

Tokoh Kejayaan Islam

Tokoh Islam di Bidang Tauhid

No.Nama Kelahiran dan Kematian Pemikiran/Hasil Karya 1. Abu Hasan Al-AsyariLahir di Bashrah tahun 260 H/873 M. Wafat di Bagdad pada tahun 324 H/935 M (berumur 64 tahun)Bapak ilmu tauhid yang diikuti pemikirannya oleh mayoritas umat Islam di dunia.Menemukan sifat wajib Allah swt. ada 13, yaitu: wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam, ditambah dengan 7 sifat maknaqiyah yaitu, qadiran, muridan, aliman, hayyan, samian, basiran, mutakalliman, sehingga menjadi 20 sifat wajib bagi Allah swt.

No.Nama Kelahiran dan Kematian Pemikiran/Hasil Karya 2. Abu Mansyur Al-MaturidiLahir di Samarkan Bashrah, tahun 238 H/852 M. Wafat pada tahun 333 H/ 944 M dimakamkan di SamarkanPembawa aliran tauhid dalam faham Ahlu Sunnah wal Jamaah.Diantara pemikirannya adalah wujud Allah dapat diketahui oleh akal manusia, setiap perbuatan Allah swt. memiliki hikmah (tidak sia-sia), Allah swt. dapat dilihat oleh indra manusia kelak hari kiamat, orang yang berdosa besar tidak kekal di neraka, Al-Quran bersifat kekal.

Tokoh Islam di Bidang Fikih

No.Nama Kelahiran dan Kematian Pemikiran/Hasil Karya 1. Abu Abdillah Malik bin Anas (Imam Maliki) Lahir di Madinah pada tahun 93H/716 M. Wafat tahun 179 H/800 M, umur 86 tahunPenulis kitab Al-Muwatta (kitab hadis).Dalam menetapkan hukum fikih, beliau berpedoman pada Al-Quran, hadis, ijma sahabat, dan kemaslahatan urf (adat) penduduk Madinah. Imam Malik adalah guru besar dari Imam SyafiI. 2. Muhammad Ibnu Idris bin Abbas bin Usman Asy-SyafiI (Imam Syafii)Lahir di Ghaza, Palestina, tahun 150 H (767 M). Wafat di Mesir tahun 204 H/819 M. Penyusun kitab Ar-Risalah tentang ushul fikih.Penyusun kitab Al-Umm yang berisi mazhab fikih yang baru.Dalam menetapkan hukum fikih, Imam SyafiI berpedoman pada Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas.

No.Nama Kelahiran dan Kematian Pemikiran/Hasil Karya 3. Nuqman bin Tsabit (Imam Hanafi)Lahir di Kuffah, Irak, 80 H/700 M. Wafat tanggal 11 Jumadil Ula 150 H/ 14 Juni 767 M Di dalam menyusun kitab fikih pemikirannya didasarkan pada kesucian (taharah), salat dan seterusnya. Di dalam menetapkan hukum Islam (Fikih) bersumber dari Al-Quran, hadis, qiyas, dan istihsan.Menolak taklid dan bidah yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. 4. Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani (Imam Hambali)Lahir di Baghdad tahun 780 M. wafat tahun 855 M, berumur 75 tahunPenulis kitab Al-Musnad (kitab Hadis)Penyusun kitab Al-Manasik As-Sagir dan Al-Kabir, kitab Az-Zuhud, kitab Ar-Radd ala Jahmiyah waz Zindiqah (bantahan kepada Jahmiyah dan Zindiqah). Di dalam menetapkan hukum Islam, Imam Hambali berpedoman pada Al-Quran, hadis dan fatwa para sahabat.

Tokoh Islam di Bidang Akhlak (Tasawuf) Klasik

No.Nama Kelahiran dan Kematian Pemikiran/Hasil Karya 1.Abu Abdillah Al-Haris bin Asad Al-Basri Al Bagdadi Al-Muhasibi (Al-Muhasibi)Lahir di Basrah (Irak) tahun 165H/ 781M. Wafat di Bashrah (Irak) 243H/857M.Tokoh sufisme yang memadukan antara filsafat dengan teologi.Gurunya imam Al-Junaidi Al-Baghdadi. Hasil karyanya berjudul Riayah lihuquqillah (Praktik kehidupan spiritual).

2. Abdul Qadir Al-JilaniLahir di Desa Jilan Persia tahun 1077 M. wafat tahun 1166 di Bagdad Irak. Pendiri tariqat Qadiriyah (sebagai tariqat yang berdiri pertama jaki dengan melalui bimbingan guru tariqat yang disebut Mursyid).Hasil karyanya adalah Futuhul Gaib (menyingkap kegaiban).

No.Nama Kelahiran dan Kematian Pemikiran/Hasil Karya 3. Abu Al-Mugis Al-Husain bin Muhammad Al-Baidawi (Al Hallaj)Lahir di Thus Persia (Iran) tahun 244H/857M. Wafat 857H/932M.Seorang sufi yang dituduh musyrik oleh khalifah Abbasiyah di Bagdad, sehingga di hukum mati, karena ekstasisnya Ana Al-Haqq (Akulah Tuhan). Hingga sekarang status kematian Al-Hallaj masih misteri antara pro dan kontra.

Tokoh Islam di Bidang Akhlak (Tasawuf) Moderat

No.Nama Kelahiran dan Kematian Pemikiran/Hasil Karya 1.Abu Al-Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Kazzaz al-Nihawandi (Junaid Al-Baghdadi)Lahir di Nihawan tahun 210 H/823M. Wafat di kota Baghdad tahun 297H/910M. Karena kehebatannya, Al-Junai memperoleh gelar sebagai tokoh dan imam kaum Sufi (Syaikh al-Taifah). Tasawuf merupakan penyucian dan perjuangan kejiwaan manusia yang tidak ada habisnya. 2. Abu Ismail Abdullah bin Muhammad Al-Ansari (Al-Hawari)Lahir di Herat, Khurasan tahun 396H. Wafat 481HSebagai penggagas dalam gerakan pembaharuan tasawuf. Penyusun kitab Manazilus Sairin ila Rabbil Alamin (tingkatan-tingkatan rohaniyah para sufi).

No.Nama Kelahiran dan Kematian Pemikiran/Hasil Karya 1.Abu Al-Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Kazzaz al-Nihawandi (Junaid Al-Baghdadi)Lahir di Nihawan tahun 210 H/823M. Wafat di kota Baghdad tahun 297H/910M. Karena kehebatannya, Al-Junai memperoleh gelar sebagai tokoh dan imam kaum Sufi (Syaikh al-Taifah). Tasawuf merupakan penyucian dan perjuangan kejiwaan manusia yang tidak ada habisnya. 2. Abu Ismail Abdullah bin Muhammad Al-Ansari (Al-Hawari)Lahir di Herat, Khurasan tahun 396H. Wafat 481HSebagai penggagas dalam gerakan pembaharuan tasawuf. Penyusun kitab Manazilus Sairin ila Rabbil Alamin (tingkatan-tingkatan rohaniyah para sufi).

No.Nama Kelahiran dan Kematian Pemikiran/Hasil Karya 3. Al-Qusyairi An-NaisaburyLahir di Aswata pada bulan Rabiul Awal tahun 376H/986M. Wafat di Naisabur, hari Ahad, tanggal 16 Rabiul Awal 465H/1073M, dalam usia 87 tahun.Tokoh sufi pada abad kelima hijriah, pada masa pemerintahaan Bani Saljuk, daulah Abbasiyah. Penyusun Risalatul Qusyairiyah sebagai referensi utama Tasawuf yang bercorak Sunni dan Adabas Sufiyyah, tentang Tasawuf.Mengembalikan Tasawuf ke dalam landasan Ahlu Sunnah Wal Jamaah.

No.Nama Kelahiran dan Kematian Pemikiran/Hasil Karya 4. Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali (Imam Al-Ghazali)Lahir di Tus, sebuah kota di Khurasan Persia tahun 450H/1058M. Wafat di Thus (kota kelahirannya) tanggal 14 Jumadil akhir tahun 505H/1111M (usia 55 tahun).Di samping tokoh ilmu akhlak, juga tokoh ilmu tafsir, ilmu fikih dan filsafat. Hasil karyanya adalah Tahafut Al-Falasifah (sanggahan Al-Ghazali terhadap pemikiran filsafat Yunani yang dibawa oleh Ibnu Sina dan Ibnu Arabi), huluqul muslim (Ihya Ulumuddin), sebagai rangkuman ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu filsafat, ilmu akhlak dan ilmu tasawuf, Al Munqiz minal Dalal (penyelamatan dari kesesatan).

Tokoh di Bidang Ilmu Pengetahuan

No. Nama Tokoh di Bidang Kelahiran dan Kematian Pemikiran/Hasil Karya 1. Ibnu Sina Kedokteran dan filsafatLahir di Bukhara, Negara bagian Uni Soviet tahun 370H/980M. Wafat tahun 428H/1037M. Dikenal sebagai Bapak ilmu kedokteran dunia.Di antara karya Ibnu Sina adalah Al-Qanun Fit Tibb (dasar-dasar ilmu kedokteran), dan Mausuah Asy-syifa. 2. Al-FarabiFilsafatLahir di Wasij, sebuah desa di Farab wilayah Turkistan, tahun 259H/872M. Wafat 339H/941M.Dikenal sebagai guru dunia kedua di bidang ilmu filsafat yang menguasai 70 bahasa.Hasil karyanya adalah Fususul Hikam, Al-Mufarriah, Al-Madinah, dan Al-Fadilah.

No. Nama Tokoh di Bidang Kelahiran dan Kematian Pemikiran/Hasil Karya 3. Abu Rayhan Muhammad Ibnu Ahmad Al-BiruniFisika dan astronomiLahir 4 September 973M di Kath, Uzbekistan. Wafat 13 Desember 1048M di Ghazna dalam usia 75 tahunBapak astronomi dunia. Hasil karyanya adalah kitab Al-Asarul Baqiyah minal qurunil khaliyyah, at-Tafhim li awallis sinaatit Tanjim, Qanunul masudi fil Haiah wan Nujum.

No. Nama Tokoh di Bidang Kelahiran dan Kematian Pemikiran/Hasil Karya 4. Jabir bin HayyanKimiaLahir tahun 103H/721M. Wafat tahun 803M di KufahBapak kimia dunia. Berhasil menyusun buku kimia sejumlah 306 buku. Kitab yang sangat popular hasil karyanya adalah kitab Al-Khawas Al-Kabir, Asrarul Kimiya, As-Sabin dan Usulul kimiya. 5. Muhammad bin Musa Al-KhawarizmiMatematikaLahir tahun 708M. Wafat tahun 850MBapak aljabar dunia. Penemu angka nol dan table-tabel trigonometri. Hasil karyanya adalah Al-Jabr wal Muqabalah dan As-Sanad Hind.

No. Nama Tokoh di Bidang Kelahiran dan Kematian Pemikiran/Hasil Karya 6. Abu Al Husain Ali Ibnu Al-Husain Al-MasudiGeografi dan sejarahLahir tahun 383H/895M di Baghdad. Wafat tahun 345H/956M ddi Fustat Mesir. Bapak sejarah dunia abad X. Hasil karyanya adalah Zahirul Ulum wa ma Kana fi Sairid Duhur, Al-Istizkar Lima marra fis Salifil Amar, Tarikh fi Akhbaril Ulumil Arab wal Azam, Murujuz zaman, murujuz Zahab dan At-Tanbih wal Israf. 7. Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin Al-Hasan (Ibnu Khaldun)Sosiologi Islam/peletak dasar ilmu socialLahir di Tunisia tahun 732H/1332M. Wafat 808H/1406M.Bapak sosiologi dunia.. Pengarang kitab Al-Muqaddimah, berisi tentang masalah social manusia.