peradaban masa dawud & sulaiman

Click here to load reader

Post on 10-Jun-2015

628 views

Category:

Spiritual

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Menelusuri peradaban & sejarah masa lalu pada masa Nabi Dawud & nabi Sulaiman.

TRANSCRIPT

  • 1. KEJAYAAN MANUSIA DANPERADABANNYA SEBUAH INTISARI KEHIDUPAN DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI YANG PERNAH DICAPAI MANUSIA PADA MASA-MASA DAUD & SULAIMANAn-Nahl.043. Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepadamereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui,044. keterangan-keterangan (mu`jizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agarkamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya merekamemikirkan,**************************************Berikut ini dalil-dalil yang diambil dari sumber kitab suci Al-Quran dicantumkan secara acak di bawahini;An-Nisaa.163. Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikanwahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada

2. Ibrahim, Isma`il, ishak, Ya`qub dan anak cucunya, `Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kamiberikan Zabur kepada Daud.Al-Anaam.084. Dan Kami telah menganugerahkan Ishak dan Ya`qub kepadanya. Kepada keduanya masing-masingtelah Kami beri petunjuk; dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami beri petunjuk, dan kepadasebahagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun.Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik,Al-Israa.055. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang (ada) di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telahKami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian (yang lain), dan kami berikan Zabur (kepada) Daud.Saba.010. Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari Kami. (Kami berfirman): "Haigunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telahmelunakkan besi untuknya,011. (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yangsaleh. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu kerjakan.012. Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama denganperjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan (pula) dan Kamialirkan cairan tembaga baginya. Dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawahkekuasaannya) dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah Kami,Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. 3. 013. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi danpatung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atastungku). Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang berterima kasih.014. Maka tatkala Kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepadamereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur,tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang ghaib tentulah mereka tidak tetap dalamsiksa yang menghinakan.Shaad.017. Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan; dan ingatlah hamba Kami Daud yang mempunyaikekuatan; sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan).018. Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia (Daud) di waktupetang dan pagi,019. dan (Kami tundukkan pula) burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat ta`atkepada Allah.020. Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalammenyelesaikan perselisihan.021. Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar? 4. 022. Ketika mereka masuk (menemui) Daud lalu ia terkejut karena (kedatangan) mereka. Mereka berkata:"Janganlah kamu merasa takut; (kami) adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang dari kamiberbuat zalim kepada yang lain; maka berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah kamumenyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus.023. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan akumempunyai seekor saja. Maka dia berkata: "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkanaku dalam perdebatan".024. Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu ituuntuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikatitu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang orang yang beriman danmengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kamimengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.025. Maka Kami ampuni baginya kesalahannya itu. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekatpada sisi Kami dan tempat kembali yang baik.026. Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilahkeputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia 5. akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akanmendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.030. Dan Kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya diaamat ta`at (kepada Tuhannya).031. (ingatlah) ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepatwaktu berlari pada waktu sore.032. Maka ia berkata: "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik (kuda)sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan".033. "Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku". Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.034. Dan sesungguhnya Kami telah menguji Sulaiman dan Kami jadikan (dia) tergeletak di atas kursinyasebagai tubuh (yang lemah karena sakit), kemudian ia bertaubat.035. Ia berkata: "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimilikioleh seorang juapun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi".036. Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut ke mana sajayang dikehendakinya,037. dan (Kami tundukkan pula kepadanya) syaitan-syaitan, semuanya ahli bangunan dan penyelam,038. dan syaitan yang lain yang terikat dalam belenggu. 6. 039. Inilah anugerah Kami, maka berikanlah (kepada orang lain) atau tahanlah (untuk dirimu sendiri)dengan tiada pertanggungan jawab.040. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi Kami dan tempat kembali yangbaik.Al-Baqarah.102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (danmereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidakmengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihirkepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut danMarut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan:"Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajaridari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami)dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpunkecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dantidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yangmenukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat dan amat jahatlahperbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. 7. 251. Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu)Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah,(sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. SeandainyaAllah tidak menolak (keganasan) sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, pasti rusaklah bumiini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam.Al-Maaidah.078. Telah dila`nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan `Isa putera Maryam. Yangdemikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas.Al-Anbiyaa.078. Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenaitanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kamimenyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu,079. maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dankepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan Kamilah yang melakukannya. 8. 080. Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamudalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah).081. Dan (telah Kami tundukkan) untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembusdengan perintahnya ke negeri yang Kami telah memberkatinya. Dan adalah Kami Maha Mengetahuisegala sesuatu.082. Dan Kami telah tundukkan (pula kepada Sulaiman) segolongan syaitan-syaitan yang menyelam (kedalam laut) untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu; dan adalah Kami memeliharamereka itu,An-Naml.015. Dan sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman; dan keduanyamengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambaNya yangberiman".016. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "Hai Manusia, kami telah diberi pengertiantentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurniayang nyata".017. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu diaturdengan tertib (dalam barisan). 9. 018. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor s