bab 2 perkembangan peradaban islam

Download Bab 2 Perkembangan Peradaban Islam

Post on 02-Mar-2018

238 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 Bab 2 Perkembangan Peradaban Islam

  1/78

  Bab 2

  PERKEMBANGANPERADABAN ISLAM

  Disediakan oleh :Nor Alhana Abd Malik

  Razizi bin Tarmui

  !IT" "iTM Sabah #$%#

  razizi&ui'm&edu&m(

 • 7/26/2019 Bab 2 Perkembangan Peradaban Islam

  2/78

  #&$ Perkemban)an Peradaban Islam

  #&% PeradabanIslamdizamana*alIslam

  # +amanBani"ma((ahdanAbbasi((ah

  #&, +amanKeraaan

  "'hmani((ah

  razizi&ui'm&edu&m(

 • 7/26/2019 Bab 2 Perkembangan Peradaban Islam

  3/78

  PENDA-"L"AN

  Islam mun.ul di Semenanun) Arab /ada kurun ke01 masihi a/abila NabiMuhammad s&a&*& menda/a' *ah(u dari/ada Allah s&*&'&

  Sele/as *a2a'n(a Rasullullah s&a&*& keraaan Islam berkemban) seauh Lau'anA'lan'ik di Bara' dan Asia Ten)ah di Timur& Lama0kelamaan uma' Islamber/e.ah dan 'erda/a' ban(ak keraaan0keraaan Islam lain (an) mun.ul&

  Kemun.ulan keraaan0keraaan Islam se/er'i keraaan Umaiyyah3 keraaanAbbasiyyah3 keraaan Turki Seljuk3 keraaan Turki Uthmaniyyah3 Em/a(arMoghul India3 dan Kesultanan Melaka 'elah menadi an'ara em/a(ar (an)'erkua' dan 'erbesar di dunia&

  Tem/a' /embelaaran ilmu (an) heba' 'elah me*uudkan sa'u Tamadun Islam(an) a)un)& Ban(ak ahli0ahli sains3 ahli0ahli 2alsa2ah dan seba)ain(a mun.uldari ne)eri0ne)eri Islam 'eru'aman(a /ada +aman Keemasan Islam&

  Pada kurun ke0%4 dan ke0%5 masihi3 ban(ak ka*asan0ka*asan Islam a'uh ke'an)an /enaah Ero/ah& Sele/as Peran) Dunia I3 Em/a(ar Turki "'hmani((ahiai'u em/a(ar Islam 'erakhir 'umban) men(embah bumi&

  razizi&ui'm&edu&m(

 • 7/26/2019 Bab 2 Perkembangan Peradaban Islam

  4/78

  +aman Perkemban)an Peradaban Islam

  Zaman Awal

  +aman Nabi Muhammad

  ZamanPerkembangan

  +aman Khula2a6

  ar0Ras(idin

  ZamanKecemerlangan

  +aman keraaan Bani"ma((ah3 Abbasi(ah

  dan "'hmani(ah

  Sko/ Perbin.an)an

  SemenanjungArab SebelumKedatangan

  Islamrazizi&ui'm&edu&m(

 • 7/26/2019 Bab 2 Perkembangan Peradaban Islam

  5/78

  LokasiNe)ara0ne)ara (an) semenanun) Arab ialah Arab Saudi3Ku*ai'3 Bahrain3 Turki3 S(ria3 7aman dan 8Liha' /e'a9&

  Keadaan masyarakat

  Terbaha)i ke/ada dua kelom/ok iai'u mas(araka' Arab -adharidan Arab Bad*i

  -idu/ ber/uak0/uak dan san)a' memen'in)kan /erkaumandan ke'urunan

  Dike'uai oleh Sheikh abilah 8Ke'ua Suku9&

  Memandan) rendah ke/ada *ani'a 8Tidak boleh me*arisihar'a dan boleh diual beli a'au diadikan hamba seks9

  Men)amalkan buda(a 'ilik nasibKelebihan dan ke/andaian dalam bidan) kesenian dan sas'erase/er'i saak3 /uisi dan /ida'o&

  Sika/ /osi'i2 :0 men)horma'i 'e'amu dan mene/a'i ani

  ;razizi&ui'm&edu&m(

 • 7/26/2019 Bab 2 Perkembangan Peradaban Islam

  6/78

  Kepercayaan

  Men(embah berhala dan lain0lain ke/er.a(aan

  Men)anu' a)ama (an) 'elah disele*en)kan dari a)ama asalNabi Ibrahim iai'u a)ama Tauhi

  Ekonomi

  Men)usahakan /er'anian dan u)a /erda)an)an seba)ai sumberekonomi sehin))a ke ne)eri S(am dan 7aman

  Baran) da)an)an 'erdiri dari/ada buah0buahan bina'an)'ernakan3 /akaian3 hamba3 /a'un) berhala3 rem/ah dan emas&

  Perda)an)an se.ara sis'em bar'er

  aba'an Persura'an 8Di*an al0Barid93 >aba'anPemun)u' !ukai8Di*an al0Khara93 >aba'an

  Ke'en'araanKe'en'eraan ? 'en'era se/enuh masa dan'en'era sukarela 8dari kalan)an oran) a*am93memba(ar )ai 'e'a/3me*uudkan ka'e)orike'en'eraan .h : /asukan 'en'era berkuda3

  /asukan /emanah3 /asukan /enun))an) kuda3/asukan beralan kaki

  Meluaskan kuasa /oli'ik sehin))a ke S(am3 Mesirdan Parsi

  Bera(a men)ambil alih kuasa Rom Timur

  Men.i/'a Tak*im -irahrazizi&ui'm&edu&m(

 • 7/26/2019 Bab 2 Perkembangan Peradaban Islam

  25/78

  Sis'em ekonomi ? Penubuhan Bai'ul Mal8Perbendaharaan Ne)ara9

  Me*uudkan sis'em /en(eliaan ke*an)an ?memisahkan oran) (an) men)u'i/ .ukaidari/ada 'u)as ke/im/inan dan ekseku'i2

  Me*uudkan aba'an .ukai ? 'erbaha)i ke/adaem/a' khara3 iz(ah3 zaka' dan us(ur

  Penduduk bukan Islam (an) 2akir dan miskin 0'idak dikenakan .ukaijizyah dan diberi ban'uankhas ke/ada (an) 'idak mam/u bekera

  Me*uudkan skim sim/anan un'uk 'en'era ?menamin kehidu/an keluar)a

  Mem/erkenalkan ma'a *an) Islam

  Mem/erkenalkan konse/ hisbah ? mena)ake/en'in)an /en))una

  razizi&ui'm&edu&m(

 • 7/26/2019 Bab 2 Perkembangan Peradaban Islam

  26/78

  Memberi aminan keamanan ke/ada semua rak(a' ?'an/a /en)e.ualian dan diskrimani kaum dan a)ama&

  Rak(a' bukan islam bebas men)amalkan a)ama danmen.ari har'a

  Memberi aminan ke/ada ahli keluar)a 'en'era (an)keluar ber/eran)

  Golon)an hamba di/elihara dari/ada di'indasMemberi )alakan ke/ada rak(a' menun'u' ilmu :0

  0 men(ediakan )uru dan )uru diberi )ai (an) luma(an

  0 menubuhkan lebih ban(ak sekolah di masid ? un'ukilmu /en)aian Islam ? se/er'i kuttab 8un'uk /ra

  sekolah90 men))alakkan men)ha2al al0uran

  razizi&ui'm&edu&m(

 • 7/26/2019 Bab 2 Perkembangan Peradaban Islam

  27/78

  22 Zaman Kerajaan Bani

  %mayya. dan Abbasiyya.

  -

  Bani "ma((ah di Dams(ik 8

 • 7/26/2019 Bab 2 Perkembangan Peradaban Islam

  28/78

  Kerajaan Bani %mayya. di$amsyik

  Diasaskan oleh Mua*i(ah bin AbuSuJan /ada 'ahun

 • 7/26/2019 Bab 2 Perkembangan Peradaban Islam

  29/78

  Khali2ah ke 04 keraaan Bani "ma((ah /ada 'ahun1%1M55-

  Ke'urunan Khali2ah "mar al0Kha'ab 8dari sebelah

  ibun(a9Dian))a/ seba)ai khali2ah ke0; Khula2a ar0Ras(idin

  Mem/un(ai ke/eribadian (an) 'in))i ? amanah3 zuhuddan 'aa' ke/ada Allah dan Rasul

  Sebelum menadi khali2ah :

  0 /ernah dilan'ik menadi Gabenor di bebera/a *ila(ah'ermasuk Madinah

  Tem/oh /emerin'ahan selama # 'ahun ; bulan

  K+A,.A+ $A/ B0 ABD$, A11

  razizi&ui'm&edu&m(

 • 7/26/2019 Bab 2 Perkembangan Peradaban Islam

  30/78

  ,$

  K*ALI7A* %#A, BI& AB$%L AZIZ

  SosialPoli'ik Ekonomi

  S"MBANGAN

  razizi&ui'm&edu&m(

 • 7/26/2019 Bab 2 Perkembangan Peradaban Islam

  31/78

  Men)embalikan semula demokrasi s(ura

  Men)ha/uskan sis'em 2eudal amalan /er*arisan dalam/emilihan /emim/in

  Men(usun semula /en'adbiran ? memilih )abenor3

  hakim3 dan /e)a*ai keraaan (an) berilmu danberin'e)ri'i

  Pemim/in (an) zalim dan )a)al melaksana 'u)asden)an sem/urna akan di/e.a'

  Men))unakan /endeka'an di/lomasi dalam meluaskan

  *ila(ah Islam ? melalui /endeka'an dak*ah Pelaksanaan hukum (an) adil

  Poli'ik

  razizi&ui'm&edu&m(

  Ek i

 • 7/26/2019 Bab 2 Perkembangan Peradaban Islam

  32/78

  Mele'akkan asas ?har'a milik Allah dan ke)unaann(aun'uk memenuhi ke/erluan&

  Golon)an /emba(ar zaka' menin)ka' dan kemiskinanbera(a diha/uskan

  Lebihan *an) zaka' diberikan seba)ai subsidi sosial8/embia(aan /erkah*inan ba)i (an) memerlukan9

  Mene)ah oran)0oran) Arab memiliki 'anah di ne)ara0ne)ara (an) dibuka

  Jizyahdiha/uskan ke/ada bukan Arab se'elah mereka

  memeluk Islam3 di)an'i den)an kharaj

  Ekonomi

  razizi&ui'm&edu&m(

  i l

 • 7/26/2019 Bab 2 Perkembangan Peradaban Islam

  33/78

  Tidak me*uudkan diskriminasi an'ara oran) Arabdan bukan Arab

  Memas'ikan rak(a' hidu/ dalam keadaan baik ?

  memiliki ke/erluan asas hidu/ Men)ambil bera' 'en'an) /en(ebaran ilmu

  /en)e'ahuan Islam

  Sosial

  razizi&ui'm&edu&m(

 • 7/26/2019 Bab 2 Perkembangan Peradaban Islam

  34/78

  S'esen kere'a/i diMadinah razizi&ui'm&edu&m(

 • 7/26/2019 Bab 2 Perkembangan Peradaban Islam

  35/78

  razizi&ui'm&edu&m(

 • 7/26/2019 Bab 2 Perkembangan Peradaban Islam

  36/78

  razizi&ui'm&edu&m(

 • 7/26/2019 Bab 2 Perkembangan Peradaban Islam

  37/78

  +aman Ke.emerlan)an:+aman Bani "ma((ah 8Andalus9

  Diasaskan oleh Abdul Rahman al0Dakhil8Abdul Rahman I9'ahun 1;

 • 7/26/2019 Bab 2 Perkembangan Peradaban Islam

  38/78

  Pe'a *ila(ah Keraaan "ma((ah diAndalus

  razizi&ui'm&edu&m(

 • 7/26/2019 Bab 2 Perkembangan Peradaban Islam

  39/78

  razizi&ui'm&edu&m(

 • 7/26/2019 Bab 2 Perkembangan Peradaban Islam

  40/78

  Nama: al0-akam bin Abdul Rahmanan0Nasir

  Lahir /ada 'ahun 5%;M danmenin))al dunia /ada 51

 • 7/26/2019 Bab 2 Perkembangan Peradaban Islam

  41/78

  Membina Per/us'akaan "ma*i (an) dian))a//er/us'akaan 'erbesar /ada zaman /er'en)ahan8lebihF$$3$$$ buah buku90 2ak'or mina' Al0-akam (an)mendalam /ada ilmu dan men)um/ul buku

  Terda/a' 1$ buah /er/us'akaan lain seluruh Andalus Men))alakkan /en'eremahan buku0buku as'ronomi3

  /eruba'an3 dan lain0lain ke Bahasa Arab

  Men))ai )uru0)uru ba)i men)aar anak0anak oran)miskin

  Terda/a' #1 buah sekolah /er.uma0 , di Masid Besar!ordoa dan #F seki'ar !ordoa

  Keilmuan

  razizi&ui'm&edu&m(

 • 7/26/2019 Bab 2 Perkembangan Peradaban Islam

  42/78

  Mun.ul ramai sarana ilmu se/er'i Al0+ahra*i 8Abul.asis9 dalam bidan)/eruba'an

  Menubuhkan "niersi'i !ordoa0uniersi'i 'erulun) dunia zaman'ersebu'

  Memberi u/ah ke/ada /ens(arahuniersi'i dan biasis*a ke/ada/elaar

  samb

  razizi&ui'm&edu&m(

 • 7/26/2019 Bab 2 Perkembangan Peradaban Islam

  43/78

  Mem/erluaskan Masid Besar !ordoa 0memasan) mosai.

  Melen)ka/kan /embinaan Al!Madinah al!"ahra#!/usa' /en'adbi