penggunaan teknologi mekanikal (jentera) .atau laporan projek sarjana muda (psm). ... 2.2 penggunaan...

Download PENGGUNAAN TEKNOLOGI MEKANIKAL (JENTERA) .atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM). ... 2.2 Penggunaan Teknologi Mekanikal Dalam Pertanian 15 2.3 Kesan Penggunaan Teknologi Mekanikal

Post on 31-Jan-2018

230 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PENGGUNAAN TEKNOLOGI MEKANIKAL (JENTERA) OLEH PETANI-

  PETANI KAUM ETNIK DI KAWASAN SIBURAN, SARAWAK

  MOHD SYAFIQ SALMAN BIN OTHMAN

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan , atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

  JUDUL: TAHAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI MEKANIKAL (JENTERA) OLEH PETANI-PETANI KAUM ETNIK DI KAWASAN SIBURAN, SARAWAK

  SESI PENGAJIAN: 2008/2009

  Saya: MOHD SYAFIQ SALMAN BIN OTHMAN

  (HURUF BESAR)

  mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut:

  1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian

  sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai pertukaran antara institusi pengajian

  tinggi. 4. ** Sila tandakan ()

  SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau

  kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972)

  TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh

  organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) TIDAK TERHAD

  Disahkan oleh, ___________________________ __________________________________ (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat tetap: Nama Penyelia: 80, TAMAN HAMIMAS JAYA, PROF. DR. MUHD RASHID RAJUDDIN LORONG SIMPOR 2A. 93050 KUCHING, SARAWAK Tarikh :______________________ Tarikh:_________________________

 • Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini

  adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah

  Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan Mekanikal)

  Tandatangan : ................................................................

  Nama Penyelia : PROF. DR. MUHD RASHID RAJUDDIN

  Tarikh : .

 • i

  TAHAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI MEKANIKAL (JENTERA) OLEH

  PETANI-PETANI KAUM ETNIK DI KAWASAN SIBURAN, SARAWAK

  MOHD SYAFIQ SALMAN BIN OTHMAN

  Laporan Projek Ini Dikemukakan

  Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat

  Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan

  (Kejuruteraan Mekanikal)

  JABATAN PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN KEJURUTERAAN

  FAKULTI PENDIDIKAN

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  2009

 • ii

  Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan

  yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

  Tandatangan : .

  Nama Penulis : MOHD SYAFIQ SALMAN BIN OTHMAN

  Tarikh : .

 • iii

  DEDIKASI

  Warkah ini ku tujukan khas istimewa buat

  Ayahanda dan Bonda..

  Abu Bakar Bin Mohd Suhai

  Saloma Binti Salleh

  Tiada apa yang dapatku bicarakan hanya doamu mengiringi setiap detik langkah

  hidup anakandamu ini.

  Segala dorongan, pengorbanan serta keikhlasan dalam membesarkanku tidak

  mampuku ungkapkan dengan kata-kata.

  Walau ku berikan harta seluas tujuh lautan masih masih tidak terbalas jasa-jasamu

  itu.

  Hanya Allah sahaja yang dapat membalasnya.

  Buat kakak dan adik-adik tersayang..

  Nasihat, sokongan dan dorongan daripada kalian adalah merupakan suatu suntikan

  semangat buatku untuk meneruskan perjuanganku hingga ku terus berjaya sampai ke

  peringkat ini.

  Terima kasih ku ucapkan

  Guru-guru dan pensyarah-pensyarah..

  Segala jasa baktimu akan tetapku kenang.

  Segala ilmu yang telah kau curahkan akan ku manfaatkan.

  Buatmu teman seperjuangan..

  Sepanjang tempoh perkenalan ini banyak suka duka pahit manis telah kita harungi

  bersama.

  Segalanya akan tersemat didalam ingatanku selamanya

  Setiap pertolongan dan bantuan yang kalian hulurkan.

  Jutaan terima kasihku ucapkan

 • iv

  PENGHARGAAN

  ``Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

  Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Pemberi Rahmat sekelian alam,

  selawat serta salam ke atas junjungan mulia, Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga

  baginda, para sahabat juga sesiapa yang mengikuti ajaran mereka dengan ikhlas

  sehingga ke akhirnya.

  Sekalung budi saya ucapkan kepada pensyarah iaitu Profesor Dr. Muhd

  Rashid Rajuddin. Beliau telah banyak mencurahkan ilmu, nasihat, dorongan dan

  bantuan. Tanpa bantuan beliau, Projek Sarjana Muda ini mungkin mempunyai

  banyak masalah dan tidak berjalan dengan lancar. Beliau juga turut sama membantu

  saya tentang cara untuk mendapatkan maklumat, membuat dan menyusun tajuk di

  setiap bab sepanjang pertemuan saya bersama dengan beliau.

  Di samping itu, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih ibu saya

  iaitu Saloma Binti Salleh dan bapa saya Abu Bakar Bin Mohd Suhai kerana telah

  banyak memberikan sokongan dan bantuan terutamanya sekali bantuan dari segi

  kewangan serta buah fikiran. Tanpa bantuan dan sokongan mereka, projek ini akan

  menjadi sesuatu yang sukar bagi diri saya. Terima kasih juga diucapkan kepada

  kakak serta adik-adik saya. Kerana memberikan teguran serta memotivasikan saya

  disaat saya untuk meneruskan perjuangan ini. Tidak lupa kepada rakan-rakan lama di

  Kuching, Sarawak kerana sanggup meluangkan masa serta buah fikiran didalam misi

  untuk mencari responden dan berjumpa responden. Tidak lupa juga kepada Jabatan

  Pertanian Cawangan Siburan, Sarawak. Tanpa bantuan daripada mereka, usaha untuk

  mencari petani-petani di kawasan tersebut akan menjadi lebih sukar daripada

  sekarang.

  Akhir kata, saya berharap agar kajian ini akan dapat menjadi panduan kepada

  saya dan sesiapa sahaja yang membacanya untuk kegunaan pada masa hadapan.

  Segala yang baik itu daripada Allah dan segala yang buruk itu datangnya dari saya

  sendiri.

 • v

  ABSTRAK

  Kajian ini adalah berkenaan tahap penggunaan teknologi mekanikal atau

  jentera yang di gunakan oleh petani-petani kaum etnik di kawasan Siburan, Sarawak.

  Beberapa perkara yang difokuskan di dalam kajian ini adalah jenis jentera pertanian

  yang digunakan, kemahiran dalam mengendalikan jentera pertanian, kesan

  penggunaan jentera pertanian dan masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan

  jentera pertanian. Kajian yang dilakukan ini adalah berbentuk diskriptif dimana data

  yang diperolehi dikumpul melalui proses menemubual subjek untuk mendapatkan

  maklumat yang diperlukan. Oleh itu, di dalam kajian ini instrumen yang digunakan

  adalah temubual berstruktur. Pemilihan penggunaan instrumen jenis ini adalah untuk

  memudahkan responden memahami soalan serta istilah yang digunakan. Data-data

  yang diperolehi hasil daripada temubual akan dianalisis dengan menggunakan

  perisian SPSS versi 12.0 (Statistical Package for Science Social version 12.0). Hasil

  daripada dapatan kajian, di dapati bahawa tahap penggunaan teknologi mekanikal

  (jentera) oleh petani-petani kaum etnik di kawasan Siburan, Sarawak berada pada

  tahap yang rendah. Akan tetapi mereka tahu bahawa kesan penggunaan teknologi ini

  dapat memberikan kebaikan kepada mereka. Beberapa cadangan untuk

  meningkatkan tahap penggunaan teknologi mekanikal oleh petani-petani di kawasan

  ini turut diberikan untuk menggalakkan penggunaannya di kawasan ini. Model kajian

  turut disertakan untuk memudahkan usahawan tani serta mereka yang baru hendak

  menceburkan diri didalam sektor ini. Penyelidik berharap, hasil dapatan kajian serta

  model kajian ini akan dapat membantu kajian-kajian lanjutan dan dapat memberi

  manfaat kepada pembaca atau usahawan tani negara.

 • vi

  ABSTRACT

  This research is to identify the level of machinery technology usage among

  the ethnic farmers in Siburan, Sarawak. Several things that were focused on this

  research were the types of farming machinery that they used, the skills in handling

  the machinery, the effects of using the machinery and the problems faced regarding

  the farming machinery. The research done was descriptive in nature, which the data

  were collected via interviews in order to obtain the needed information. The research

  instrument used was structured interview. This instrument was chosen because it

  could facilitate the comprehension among the respondents on the items posed and

  terminology used. The data gathered was analyzed using SPSS (Statistical Package

  for Science Social) version 12.0 software. From this research, it is found that the

  level of machinery technology usage among the ethnic farmers in Siburan, Sarawak

  is low. However, they know that the effects of using the machinery which is

  beneficial to them. Some suggestions to improve the level of the machinery

  technology usage among those farmers are given to encourage its usage in this

  particular area. The research model is also provided to facilitate the farming

  entrepreneurs as well as those who