pemetaan rhp 1,2,3,

Click here to load reader

Post on 03-Jul-2015

3.649 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS35900 TANJONG MALIM PERAK DARUL RIDZUAN KPD 6033PENGAJARAN KEMAHIRAN BERFIKIRTugasan Individu Ke-3 :Modul Pengajaran & Pembelajaran Bahasa MelayuTingkatan Satu PENSYARAH :PROFESOR. RAJENDRAN A/L NAGAPPANFAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA Disediaka oleh:Sit Meng Foong (M20092000889)Program Sarjana ( Pengurusan Pendidikan ) Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia Tarikh : 23 Mac 2011

2. PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR Mata Pelajaran: Bahasa Melayu Tingkatan : 1 Tema: Menjaga Kebersihan SekitarUnitKandungan Objektif/ Kaedah Kaedah pelajaran/PelajaranHasil pembelajaran Mengajar Penilaian Bahanrangsangan1.Rumusan Kandungan a) mengemukakan isi-isi penting KemahiranLatihanbahan sampah yang terdapat dalam Carta Pai. Berfikir:pengukuhangrafiksarap diMerumustongb) menghuraikan tentang danPerbentangansampah kandungan sampah sarap dimentafsirsetiap haridalam tong sampah setiap harimaklumatdi Malaysiadi Malaysia.Peneranganc) membuat sebuah rumusan yang lengkap tidak melebihi 120 Perbincangan patah perkataan. dua halaSoal jawabAktivitikumpulan2.Pelajar Cara-cara a) menyenaraikan sekurang KemahiranLatihanditayangkan Pembuang kurangnya tiga caraBerfikir:pengukuhanvideo an sampahpembuangan sampah. Mencariberkaitan sarap.Sebab danPerbentanganpembuanganb) menganalisis dua kebaikan danMembuatsampah kelemahan sistem pembuanganKesimpulan,sarap. sampah.Menjana ideac) menganalisis maklumat dan hujah serta mengemukakan Penerangan sebab dan kesimpulan dengan menggunakan carta aliran,Perbincangan senarai semak dan pengurusan dua hala grafik.Soal jawabAktivitikumpulan 3. UnitKandungan Objektif/Kaedah Kaedah pelajaran/PelajaranHasil pembelajaranMengajar Penilaian Bahanrangsangan3.Rumusan Kelebihan- a) Menyenaraikan empat kebaikan KemahiranLatihanpetikan kelebihan program kitar semula.Berfikir:pengukuhanprogramMenerangkanPerbentangankitarb) Menyatakan semula secara lisan sebab-sebabsemulatiga kaedah pelaksanaanprogram kitar semula.Peta Minda c) Mencatat lima isi pentingPenerangandaripada petikan; dan membuatsebuah ringkasan yang tidakPerbincanganmelebihi 80 patah perkataan. dua hala Soal jawab Aktiviti kumpulan 4. RINGKASAN KONSEPDAN ISI PENTINGRANCANGAN HARIAN MENGAJAR 5. NOTA/KANDUNGAN TOPIK YANG DIAJAR Rancangan Harian Mengajar Ke-1:Kemahiran Berfikir : Merumus dan Mentafsir Maklumat1. Definisi Merumus, meringkas atau memendekkan maklumat.2. Langkah-langkah merumus dalam Penyusunan Lisan: i) Membacam mendengar dan memahami maklumat. ii)Mengenalpastkan idea utama, idea sokongan dan butirterperinci dalam maklumat. iii) Mengenalpastikan idea-idea utama. iv)Menerangkan sama ada dalam lisan atau tulisan idea-idea utamasecara ringkas. v) Membuat keputusan. Langkah-langkah merumus dalam Penyusunan Grafik: i)Idea Utama Idea Sokongan Butir TerperinciKemahiran Berfikir Mentafsir Maklumat :1. Definisi Proses memberi penerangan yang rasional tentang sesuatu objek, peristiwa, gambar rajah, graf, perkataan atau pola daripada maklumat yang dikumpulkan.2. Tujuan kemahiran ini digunakan untuk: i) Membuat Keputusan.ii) Meramal. iii) Menghubung kait.iv) Menganalisis.3. Langkah-langkah dalam penyusunan lisan: i) Mengumpulkan maklumat. ii)Menentukan pola maklumat. iii) Membuatkan keputusan yang rasional. 6. NOTA/KANDUNGAN TOPIK YANG DIAJAR Rancangan Harian Mengajar Ke-2:Kemahiran Berfikir : Mencari Sebab dan Membuat Kesimpulan1. Definisi Kemahiran mencari sebab dan membuat kesimpulan ialah keupayaan menggunakan minda untuk menganalisis dan menilai sebab-sebab bagi mencari kesimpulan yang tepat dan jitu.2. Tujuan Kemahiran memberi sebab dan membuat kesimpulan ini adalah penting kerana dengan menguasai kemahiran ini kita: i) Tidak mudah membuat keputusan atau kesimpulan tanpa menganalisissebab munasabah atau maklumat yang diterima. ii)Dapat membuat kesimpulan atau keputusan yang terbaik kerana kitatelah mengambil kira semua faktor. iii) Tidak akan mudah terpengaruh dengan kesimpulan atau keputusan,sebab atau hujah yang dikemukakan sehingga membuat keputusanyang salah. iv)Dapat menggunakannya semasa memberi hujah atau cadangan bagimeyakinkan orang lain. v) Boleh membentuk individu berfikiran kritis dan analitis. vi)Boleh membentuk individu berfikiran kritis dan analitis. vii) Boleh menyediakan hujah-hujah bagi membuat persediaan untukperbahasan.3. Langkah-langkah Menguasai Kemahiran Menerangkan Sebab dan Membuat Kesimpulan. i) Meneliti apa yang cuba diyakinkan oleh seseorang. ii)Apakah sebab-sebab yang cuba dikemukakan? iii) Kenal pasti kata kunci. Misalnya: Oleh sebab itu, oleh yangdemikian, oleh sebab, kerana, jika dan kalau. iv)Apakah kesimpulan yang cuba dikemukakan? 7. v) Apakah sebab-sebab (pros dan cons) atau yang tersirat yang tidakdikemukakan? vi)Berfikir terbuka. vii) Berwaspada terhadap maklumat atau sebab yang boleh kita tertipu(fallacious) Semasa mencari sebab dan membuat kesimpulan, kadang-kadang kita menghadapi beberapa halangan seperti yang berikut:Kesukaran mencari sebab-sebab dan kesimpulan yang benar-benartepat. Ada sesetengah sebab tiada kata kunci.Kesukaran menilai sebab sama ada yang dikemukakan itu tepat atautidak.Sukar untuk memberikan sebab-sebab yang tersirat yang tidakdikemukakan secara tepat.4. Penggunaan Pengurusan Grafik Sebagaimana juga kemahiran-kemahiran berfikir yang lain, kemahiran ini dapat kita kuasai dengan berkesan dengan penggunaan alat-alat yang berikut:Carta AliranSenarai SemakPengurusan Grafik 8. NOTA/KANDUNGAN TOPIK YANG DIAJAR Rancangan Harian MengajaranKe-3:Kemahiran Berfikir : Menerangkan Sebab1. Definisi Kemahiran Menerangkan Sebab merupakan keupayaan menggunakan minda untuk mengkaji dan menjelaskan sebab-sebab sesuatu kejadian atau peristiwa itu berlaku berdasarkan alasan dan bukti yang munasabah.2. Tujuan Kemahiran Menerangkan Sebab dapat kita gunakan untuk: i) mencari pelbagai punca kemungkinan sebab mengapasesuatu perkara itu berlaku. ii)memberikan seberapa banyak alasan kemungkinan sebabmengapa perkara itu berlaku. iii) memberi seberapa banyak alasan dan sah untukmengesahkan kebenaran alasan kemungkinan sebab yangdiberikan. iv)Membuat kesimpulan yang tepat berdasarkan bukti-buktiseberapa yang sah dan konkrit.3. Langkah-langkah Menguasai Kemahiran Menerangkan Sebab i) kenal pasti apakah peristiwa atau perkara yang berlaku. ii)buat tinjauan kemungkinan-kemungkinan sebab perkaraitu berlaku. Tulislah kemungkinan-kemungkinan tersebut pada kertasatau papan tulis. iii) kaji setiap kemungkinan dengan menggunakanpengurasan grafik. iv)fikirkan dan nyatakan kemungkinan bukti yang dapatmenjelaskan sebab kepada perkara yang berlaku. v) nyatakan bukti sebenar yang mengukuhkan kesanankemungkinan bukti. vi)nilaikan sebab-sebab sebenar berlakunya perkara itu.4. Penggunaan Pengurusan Lisan dan Pengurusan Grafik Soalan-soalan untuk mencungkil sebab dan akibat sesuatu kejadian itu dalam membuat sesuatu keputusan. Kita juga akan terjebak untuk melakukan kesilapan sekiranya pemikiran kita tidak disusun dengan baik. 9. MODULRANCANGANHARIAN MENGAJAR KE-1 10. RANCANGAN HARIAN MENGAJAR Ke-1 BAHASA MELAYU Tingkatan SatuMata Pelajaran :Bahasa MelayuTingkatan:1 KeledangBilangan pelajar :30Masa :40 minitTema :Menjaga Kebersihan SekitarTajuk Pelajaran:Rumusan Bahan Grafik.Membuat satu rumusan tentangkandungan sampah sarap di tong sampah setiap hari di Malaysia.Panjang rumusan hendaklah tidak lebih 120 perkataan.Kemahiran:1.3Mendengar dan memahami maklumat tertentu seperti isiBahasa penting datema.1.17 Menyatakan maklumat dan pendapat dengan tepat.1.19 Menghuraikan sesuatu berpandukan bahan rangsangan seperti bahan grafik.2.8Membaca mengikut arahan bahan grafik yang bertulis.3.13 Menulis penyataan daripada bahan grafik.Kemahiran:Merumus dan Mentafsir MaklumatObjektif :Pada akhir pengajaran pelajar akan dapat:-a) mengemukakan isi-isi penting yang terdapat dalam Carta Pai.b) menghuraikan tentang kandungan sampah sarap di dalam tong sampah setiap hari di Malaysia.c) membuat sebuah rumusan yang lengkap tidak melebihi 120 patah perkataan.Penyerapan: 1) Ilmu : Alam Semesta, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan2) Nilai : Cinta alam sekitar, Prihatin.Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran : i)Slaid ii) Penyusunan Grafik.CATATAN : Proses P&P dijalankan di bilik yang mempunyai kemudahan sistem komputer 11. LangkahIsiAktiviti BahanKemahiran// KandunganPengajaran dan PembelajaranSumber StrategiMasa Induksi Pengenalan: 1. Guru menayangkan klip PerisianMenjana Set FaktaVideo dan gambarPersembahan idea(5minit) Sampah bahan pembuangan sampah.klip video sarap(dari 2. Guru dan pelajar berbincang internet)tentang bahan-bahansampah sarap tersebut Slaid powerpoint: 3. Murid menyatakan jenisgambar-bahan buangan sampahgambaryang mereka ketahui.bahanpembuanga 4. Guru memperkenalkan tajuk n sampahpelajaran Rumus BahanGrafik.LangkahPenjelasan Isi1. Guru meminta pelajarSlaid Kaedah 1 kandunganmeneliti carta pai dalamRajah Carta berpasangan(7minit) Carta Pai: Rajah BM 1 dan mencatat isi Pai dan kandungan penting denganTeknikperbincagan sampah sarap menggunakan ayat yang di dalam tonglengkap. sampah setiap hari di 2. Pelajar diminta Malaysia.mengemukakan isi pentingdaripada carta pai. 3. Guru dan pelajar bersama-sama membuat rumusantentang kandungan sampahsarap di tong sampah setiaphari di Malaysia danmengemukakan isi tersirat:LangkahPenjelasan1. Guru menjelaskan kemahiranMerumus 2 Kemahiranberfikir yang harus digunakan dan(7minit) Berfikir dalam mentafsir carta pai ialah mentafsirkemahiran mentafsir maklumatmaklumatdan guru menerangkan cara-cara melaksanakan kemahiranini. 12. LangkahIsi AktivitiBahanKemahiran/ /Kandungan Pengajaran dan Pembelajaran Sumber Strategi Masa2. Pelajar dibahagikan kepada 4 Borang kumpulan membincang danPenyusunanMenjana mencatat isi-isi tersiratGrafikidea berkaitan kandungan sampah sarap di tong sampah setiap hari di negara kita.3. Ketua kumpulan mengemukakan hasil perbincangan kumpulan masing-masing. Guru menggunakan kaedah kumpulan dan teknik sumbang sara