nota fokus perdagangan spm

Upload: mustafa-kamal-md-yusof

Post on 06-Jul-2018

242 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  1/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  BANK

  Perbezaan antara perbankan islam dengan perbankan konvensional ialah

  Perbankan islam

  1 amalkan perkongsian untung dan rugi

  2 akta perbakan islam 1983

  3 pelaburan bebas dari gharar (ketidakpastian!tidak halal

  " #a$lis Penasihat %&ariah!pakar perbankan islam

  Konvensional

  1 amalkan pemberian 'aedah

  2 berlandaskan undangundag sivil

  3 keuntungan maksimum !bebas tidak kira halal atau tidak 

  " Pakar dari ahli perbankan saha$a

  1

  Jenis

  Bank 

  Bank Pusat-

  Bank Negara

  Bank Perdagangan- mayBank

  Bank Islam

  Bank Saudagar-An

  Merchant bank

  Bank badan Berkananun- bank

  pertanan! Bank Smpanan

  Nasonal"Bank pembangunan #an

  Infrastruktur Malaysa Berhad

  Bank $operas -

  Bank %akyat

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  2/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  &

   '(N)S I BAN$

  N*)A%A

  MALA+SIA

  MENGELUAR DAN MENGAWAL MATA

  WANG NEGARA

  1 ,ang kertassylng

  & pastakan bekalan mencukuptada lebhan

  .ang

  / stablkan nla mata .angdapat yaknkan

  pelabur

  MENJADI JURUBANK DAN PENASIHAT KEWANGAN

  KERAJAAN

  1 menerma smpanan dan pembayaran untuk 0abatankera0aan

  & uruskan hutang kera0aan

  / menerbtmen0ual bl perbendaharaan

  pakar ru0uknashat

   

  MENJADI JURUBANK KEPADA BANK

  PERDAGANGAN

  1 menerma smpanan dan pembayaran darpada bank

  perdagangan

  & ada akaun pen0elasan untuk pndahan dan catatan kontra

  / pemn0am terakhr 0ka .ang tada

  MELAKSANAKAN DASAR KEWANGAN KERAJAAN

  1 mempunya 0umlah kredt bag bank perdagangan

    Adakan nsbah r3ab berkanun nsbah mudah tuna

  & menga.al sela operas bank perdagangan

    4ontoh 5 blangan bank perdaganagna!lessen!kadar

  faedah

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  3/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  /

  PERKHIDMATAN

  BANK

  PERDAGANGAN

  M*N*%IMA SIMPANAN

  1 A$A(N SIMPANAN

  & A$A(N S*MASA

  / A$A(NSIMPANAN

   6*6APA$A(N P*LAB(%AN

  $*M(#A7AN

  P*MBIA+AAN

  1 PIN8AMAN

  & 9:*%#%A'

  $*M(#A7AN P*MBA+A%AN

  1 PIN#A7AN $%*#I6

  & A%A7AN 6*6AP

  / PIN#A7AN

  *L*$6%9NI$!6*L*)%A'!M*L

  #%A' BAN$ 

  2 4*$ 8(%(BAN$

  P*%$7I#MA6AN LAIN

  1 $A# $%*#I6

  & P*6I SIMPANAN S*LAMA6

  /6($A%AN MA6A,AN) ASIN)*-BAN$IN)

  4*$ $*MBA%A

  28AMINAN 8(%(BAN$ 

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  4/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  'A$69%

  #IP*%6IMBAN)$ 

  AN

  M*N#APA6$AN

  PIN8AMAN #AN

  9:*%#%A'

   6(8(AN

  - dapat

  menghaslkan

  pulangan

  $*#(#($AN

  $*,AN)AN

  P*MIN8AM

  - mampu bayar

  balk

  4A)A%AN

  -bentuk asset

  tetap seperttanahbangunan

  $*A#AAN *$9N9MI

  #AN #ASA% $*%A8AAN

  - ekonom kukuhmudah dapat

  pn0aman

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  5/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

   )*K 

  arahan perintah bertulis kepada bank oleh pen&impan akaun semasa untuk membuat

   pemba&aran+

  ada 3 perkara utama perlu diketahui

  P*N,-.-/ BA,A. pen&impan akaun semasa!pihak &ang keluarkan 0ek 

  P*N*.#A orang!pihak &ang terima pemba&aran ang

  P*%-.-/ BA,A. pinak bank!&ang diarahkan untuk buat pemba&aran

  AKA.AN )*K 4 A5A 6 P*.KA.A ,AN7 #*% 5K*A/- A-4

    P*%-.-/ BA,A. A.K/

  P*N*.#A

    -#A/ 5AA# AN7KA

  -#A/ 5AA# P*.KAAAN AN5AAN7AN

  P*N,-.-/ BA,A. 

    N: )*K 

  2

    MAY BANK BERHAD

   

  Tarikh.07.07.07

  BA+A% LABU BIN LABI A6A( P*MBA,A

  %IN))I6 MALA+SIA LIMA P(L(7 LIMA SA7A8A

  RM

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  6/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  ;

  FAEDA

  H

  GUNA

  CEK 

  M(#A7 B(A6

  BA+A%AN

  -6I#A$ P*%L( $I%A

  ,AN) 6(NAI

  S*LAMA6

  - 6I#A$ P*%L(

  BA,A ,AN)

  #*N)AN

  BAN+A$

  P*LBA)AI

  $*)(NAAN

  - B9L*7 8A#I

  4*$ 6*%B($A

  A6A( 4*$

  B*%PALAN)

  A#A B($6I

  BA+A%AN

  -(%(SNIA)A #I

  4*6A$ #I #ALAM

  P*N+A6A BAN$ 

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  7/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  JENIS-JENIS CEK DAN PENGGUNAAN

  1+ )*K *.B-KA )*K P*#BA;A

    2 )*K P*.NA/

    2+ )*K B*.PAAN7 1 )*K B*.PAAN7 A# ada 2 garisan selari!di masukan

  dalam akaun!selamat

    2+ )*K B*.PAAN7 K/A%

    )*K P*#BA;A boleh ditunaikan dikuanter bank 

    dikenali sebagai 0ek unai

    boleh ditunaikan sesiapa saha$a!pembaa

  )*K P*.NA/ ditunaikan oleh penerima saha$a

    perkataan pembaa di potong

  <

    MA+ BAN$ B*%7A# P9N6IAN

   

   6arkh5 =1"=1"&==<

  BA+A% LAB( BIN LABI

  A6A( P*MBA,A

  %IN))I6 MALA+SIA seratus saha0a

   

  %M1=="==

    MA+ BAN$ B*%7A# P9N6IAN

   

   6arkh5 =1"=1"&==<

  BA+A% LAB( BIN LABI

  A6A( P*MBA,A

  %IN))I6 MALA+SIA seratus saha0a

   

  %M1=="==

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  8/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

    2+ )*K B*.PAAN7 1 )*K B*.PAAN7 A#

   

  < )=

    )ek boleh di $elaskan di manamana bank 

    Boleh pindah milik 

    A!K Penerima saha$a

    Ba&ar melalui akaun penerima saha$a

    idak boleh pindah milik 

  >

    MA+ BAN$ B*%7A# P9N6IAN

   

   6arkh5 =1"=1"&==<

  BA+A% LAB( BIN LABI

  A6A( P*MBA,A

  %IN))I6 MALA+SIA seratus saha0a

   

  %M1=="==

    MA+ BAN$ B*%7A# P9N6IAN

   

   6arkh5 =1"=1"&==<

  BA+A% LAB( BIN LABI

  A6A( P*MBA,A

  %IN))I6 MALA+SIA seratus saha0a

   

  %M1=="==

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  9/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

    #A, Bank Berhad

    )ek boleh diba&ar di dalam akaun bank #a&bank saha$a

    5i manamana 0aangan

    #A, Bank Berhad Pontian

    )ek boleh diba&ar di dalam akaun bank #a&bank Pontian saha$a

  ?

    MA+ BAN$ B*%7A# P9N6IAN

   

   6arkh5 =1"=1"&==<

  BA+A% LAB( BIN LABI

  A6A( P*MBA,A

  %IN))I6 MALA+SIA seratus saha0a

   

  1&/2;

  %M1=="==

    MA+ BAN$ B*%7A# P9N6IAN

   

   6arkh5 =1"=1"&==<

  BA+A% LAB( BIN LABI

  A6A( P*MBA,A

  %IN))I6 MALA+SIA seratus saha0a

   

  %M1=="==

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  10/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

   

  #A, Bank Berhad

  A!K Penerima %aha$a

    )ek di ba&ar di #a&bana atas nama akaun penerima saha$a

  #A, Bank Berhad

  >ak Boleh Niaga?

    )ek di #a&Bank dan tidak boleh niaga@penerima saha$a

  1=

    MA+ BAN$ B*%7A# P9N6IAN

   

   6arkh5 =1"=1"&==<

  BA+A% LAB( BIN LABI

  A6A( P*MBA,A

  %IN))I6 MALA+SIA seratus saha0a

   

  %M1=="==

    MA+ BAN$ B*%7A# P9N6IAN

   

   6arkh5 =1"=1"&==<

  BA+A% LAB( BIN LABI

  A6A( P*MBA,A

  %IN))I6 MALA+SIA seratus saha0a

   

  %M1=="==

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  11/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  *N% )*K AN

  11

  4*$ B*%6A%I$7 7A#APAN

   6uls tarkh pada masa

  hadapan bayaran pada

  tarkh akan datang

  4*$ MA6I

   6empoh guna masa

  pembayaran tamat! men0ad

  tak layan

  4*$ B*%6AN#A

  4ek yang dber 0amanan oelh banak

  penyuruhbayar"

   6uls perkataan BAI$ (N6($ P*MBA+A%AN

  S*B*L(M@

  4*$ #ALAMAN

  #bayar oleh penyuruhbayar kepada

  penema yang mempunya akaun d

  bank yang sama

  4*$ $9S9N)

  Belum dtuls 0umalah bayaran sama ada

  perkataan angka

  4*$ 6A$ LA$(

  4ek yang tdak d terma oleh phak bank atas sebab

  Penyuruhbayar tada .ang! cek tak lengkapkotor ! akaun

  penyuruhbayar dtuup! penyruhbayar mengarahkan bank

  tutup pembayaran

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  12/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  1&

  S+A%I$A6 $*,AN)AN

  Menerma smpanan Csmpanan

  tetap

  Pembayaan- pn0amanpernagaan

  Mengendalkan se.a bel- untuk

  bel kereta 0entera

  Perkhdmatan lan- kad

  kredt!pelaburan unt amanah

  S+A%I$A6 PA8A$AN

  Membolehkan penaga menggunakan mesn

  dengan menye.a darpada syarkat pa0akan!

  se.a d bayar secara ansuran bulanan! hak

  mlk mesn kepunaan syarkat pa0akan"

  $*L*BI7AN $*PA#A P*NIA)A5

  Boleh guna mesn baru tanpa keluar

  modal

  Boleh guna mesn untuk car pendapatan

  Boleh guna mesn yang mengkut

  perubahan teknolog kerana mesn bukan

  pemlk penaga

  Boleh dapat potongan cuka

  -"

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  13/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  1/

  S+A%I$A6 P*M'A$69%AN

  Pembayaan hutang dengan menggunakan nDos

  sebaga bukt hutang belum terma Ebelum dbayar

  lagF

  Penaga menfaktorkan nDos kepada syarkat

  pemfaktoran untuk dapat bayaran segera"

   6ugas memunggut hutang dambl alh oleh syarkat

  pemfaktoran dengan mendapat dskaun"

  $*L*BI7AN $*PA#A P*NIA)A

  1 alran tuna dapat dpertngkatkan

  & tada rsko hutang lapuk

  / belan0a menutp hutang dapat dkurangkan

  S+A%I$A6 8AMINAN $%*#I6 MALA+SIA

  Member 0amnan kepada penaga I$S yang sukar dapat

  pn0aman modal

  Sebab5 tada cagaran

    -status kredt yang tdak bak

  Syarkat 0amnan kredt akan membayar balk pn0aman 0ka

  penaga gagal membayar balk pn0amanya kepada bank

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  14/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  INS(%ANS

  Insurans alah cara pengumpulan rsko dan penyebaran rsko setap ndDdu

  Setap ndDdu menyumbang premum dan dkumpulkan yang dnamakan #ana"

  )ant rugpampasan akan dber bla ndDdu mengalam rsko sepert kemalangan"

  Ada & 0ens rsko

  Peranan insrans !e"a#a in#i$i#

  1

  %sko boleh dnsuranskan

  - rsko yang boleh d0angkakan

  - boleh dtentukan secara statstkperangkaan

  %sko tdak boleh dnsuranskan

  -rsko yang tdak boleh d0angkakan

  - tdak boleh dtentukan oleh perngkaan

  -tada rekod

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  15/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

    - member perlndungan dan 0amnan masa depan

    - member gantrugpampasan

    - men0alan masa depan dengan lebh yakn

    - memulhkan nsured sepert seda kala sebelum berlakursko

   

  Peranan insrans !e"a#a "enia%a

  - selamat dan ter0amn

    - dapat gantrugpampasan

    - dapat tumpu sepenuhnya kepada pernagaanyakn

  Peranan insrans !e"a#a ne%ara

    - membantu membangun dan mengembangkan ekonom

    - dana premum boleh dgunakan untuk membel

  bonpelaburan

    - peluang peker0aan dan atas pengganguran

    - taraf hdup penduduk menngkat

  12

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  16/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

   

  1;

  P

  R

  I

  N

  S

  I

  P

  I

  N

  S

  U

  R

  AN

  S

  Ke"en&in%an '()e* insrans

  - nsured hanya boleh mengnsuranskan harta bendanya.a

  yang member kesan kerugan kepada nsured

  - elak ambl kesempatankeuntungan

  Pen* "er+a,a -&)a! 

  - nsured mest member keteranganmaklumat yang

  betul0u0ur semasa s borang cadangan

  - 0ka maklumat tdak betul!nsurer tdak member pampasan

  Bla berlaku rsko

  -elak penpuan

  In#e-ni&i %an&ir%i/

  - gantrug dbayar oleh nsurer kepada nsured bla berlaku rsko

  yang dnsuranskan"- dbayar secara tunagant barang bakpulhmembna semula"

  - $*4(ALI INS(%ANS $*MALAN)AN #AN 7A+A6

  - ada / asas ndemnt

    FSumbangan- gant rug dbayar bag kerugan yang dalam

  saha0a

    - 0ka membel nsuran yang sama d / syarkat

    - kerugan nsured akan dbayar secara kongs oleh

  /

  Syarkat"$emalangan- motor phak ketga-pengguna 0alan

  raya

    motor komprehensf-lengkap

  Perbad- cedera pada dr nsured

  Lablt ma0kan- lndung darpada tuntutan phak

  peker0a

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  17/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  P(se#r -e-'e)i "()isi insrans

  1<

  insran

  s a-

  Insran

  s *a,a&

  7ayat seumur hdup-bayar premum sepan0ang

  hayat!ada tempoh sepert 12 yahun!bayar bonus

  kepada .ars setelah mennmggal duna

  *ndo.men C bayar premum untuk tempoh!genap

  tempoh

  Bonus dbayar kepada nsured!0ka mat sebelum

  tempoh matang! .ars dapat gantrug

   

  Sementara- perlndungan nsured untuk tempoh

  sepert &= tahun

  -0ka mat !pe.ars akan mendapat pampasan!

  -0ka nsured mash hdup selepas tamat

  $ebakaran- berpunca darpada kebakaran

  Marnpenerbangan C perlndungan keatas

  kapalanak kapalkargorosak

  Insurans Lan C kecuran!penddkan!gadaan

    - 0amnan seta!keshatan Jenis1enis

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  18/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  Pr(se#r -e-'a& &n&&an %an&i r%i

  1>

  7ubung nsurere0en

  Is borang cadangan

  -Ikut Prnsp Penuh

  percaya mutlak

  Pulangkan borang

  kepada nsurer

  Nota lndungan dber

  kepada

  nsuredElndungan rskoF

  )ant nota lndungan

  dengan pols nsurans

  atu kontrak

  Sah antara nsured

  dengan nsurer

  Buat laporan kepada

  Insurer!pols!bomba!hos

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  19/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  PENGANGKUTAN

  Peranan Pengangkutan- lhat nota fokus lulus tngkatan

   

  1?

  #apatkan borang tuntutan

  #an s dengan lengkap

  7antar sertakan bersama

  #okumen sokongan sepert

  Insurer buat sasatan aspek

  1 0umlah tuntutan

  & syarat dalam pols dpatuh

  )ant rug dbayar

  kepada nsured

  #A%A6

   8alanray

  %el

  mudah ddapat

  murahcepat 0arakdekat serah pntu ke

  pntu

  - ruang muatan luas

  - murah 0arak 0auh

  - ada gerabak khas

  - cepat 0arak 0auh

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  20/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

   8abatan pengangkutan 8alan E8P8F

  Antara tugas alah 1" mendaftarkan kenderaan

  &" mengeluarkan cuka 0alan

    /" mengeluarkan lesen memandu sepert kelas #

    " mengeluarkan permt bag sekolah memandu

  &=

   J

  e

  ni

  s

  -

   1

  e

  n

  i

  "

  e

  n

  %

  a

  n

  %

  &

  a

  n

  LA(6

  (#A%A

  SAL(%AN

  PAIP

  $apal kargo

  $apal

  $apal

  pessr

  $apal

  penumpa

  $apal

  helkopter

  - kos murah

  - ruang muatan yang luas

  - lebh selamat

  - tada kesesakan lalu lntas

  - Pantas

  - Selamat

  - Selesa

  - kadar premum nsurans

  rendah

   

  -mudah dan cepat

  -men0matkan kos pengangkutan

  KEBAIKAN

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  21/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

    2" menguatkuasakan undang-undang keselamatan 0alan raya

    ;" beker0sama dengan pols tarHk! dan 0abatan alam sektar

  &1

   J

  en

  i

  s

  "

  e

  n

  %

  a

  n%

  &

  a

  n

   

  )

  a

  &

  n

  KAPAL KARGO

  -untuk angkut kargo belayar kut laluan tetapsnggah pelabuhan tertentu

  saha0a- ada 0adual

  tetap

  - tambang dtetapkan oleh persdangan perkapalan ada / 0ens kapal kargo 5 1

  kapal kontena

  untuk angkut kargo yang dsmpan d kontena &" kapal tangk untuk cecar

  KAPAL KERENTAN

  - angkut barang pukal belayar tdak kut 0adual tetapGeksblt

  - belayar bebas ke mana-mana pelabuhan penye.aan kapal d Pasaran

  baltk

  -ada per0an0an antara pemlk kapal dengan penye.a yang dkenal 8an0

  KAPAL PESISIR PANTAI

  - untuk angkut hasl keluaran tempatan-menghubungkan antara

  bandar dengan pelabuhan

  KAPAL PENUMPANG

  - Ba.a penumpang dan sedkt penumpang ada kabn

  penumpang

  - ada 0adual tetap kut laluan yang tetap

   KELEBIHAN PENGANGKUTAN UDARA

  1 PAN6AS 4*PA6-untuk barang yang

  dperlukan segera

  & S*LAMA6- rsko kecuran!kerosakan kurang berlaku"

  / S*L*SA- layanan mesra ada kemudahan Ddeo! mu3k dll

  $A#A% P%*MI(M INS(%ANS %*N#A7-kurang kecuran

  2 #APA6 7(B(N)I $A,ASAN P*#ALAMAN-yang tdak

  dapat dhubung 0ens kenderaan lan"

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  22/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  &&

    $elebhan

  KELEBIHANPENGANGKUTAN JALAN

  RAYA

  1 M(#A7 #I#APA6I-dmana-

  mana dan bla-bla masa boleh

  guna"

  &M(%A7 #AN 4*PA6- bag

   0arak yang dekat

  /B9L*7 S*%A7AN PIN6( $*

  KELEBIHAN PANGANKUTANREL

  1 %(AN) M(A6AN L(AS- boleh

  angkut banyak barang"

  & 6AMBAN) M(%A7- bag

  per0alanan 0auh"

  / A#A )%ABA$ $7AS

    (ntk angkut semen bahan

  cecar

   

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  23/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  K(-ni!asi

  Peranan komunkas ru0uk nota focus tngkatan bab &"

  &/

  tanpa bertukar kenderaan

  lan"

  'L*$SIB*L- tdak kut 0adual

  bla-bla masa

  -lntas

  KELEBIHAN PENGANGKUTAN LAUT

  1 $9S M(%A7- kerana mempunya kos

  penyelenggaran yang rendah"

  &%(AN) M(A6AN L(AS- angkut barang

  yang banyak

  /S*LAMA6- kadar kemalangan rendah

  6IA#A $*S*SA$AN LAL( LN6AS-

  nelcnkan per0alanan

  2 P*N6IN) (N6($ P*%NIA)AAN C barang

  pukal dapat angkut secara ekonomc

  A/TELE2ISYEN DAN RADI3

  - untuk menyampakan

  maklumatpengumuman

  -lputan meluas

  -- boleh buat secara berulang-

  ulang

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  24/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  &

  P*%$7I#MA6A

  N

  $9M(NI$ASI

  A#A 5

  B/PERKHIDMATAN P3S

  - perkhdmatan mel

  -perkhdmatan kaunter

  -perkhdmatan lan

  C/PERKHIDMATAN

  TELEK3MUNIKASI

  - lsan

  -bercetak

  -audoDsual

  D/ PERKHIDMATAN KURIER

  -dkendalkan oleh s.asta

  -hantar dokumenbungkusansurat

  -cepatsegera

  - serah pntu ke pntu

  - selamat

  Sra& cara yang murahperlu ada

  setemlambat sampa

  P(s!a# Ctanpa sampul suratada gambar

  fotonla setem &= senmurah

  P(s#a4&ar selamat boleh tuntut

  pampasan 0ka barang dterma rosak ada

  label pos daftar dapat dar kaunter pos"

  Aer(%ra-- cara murahuntuk hantar

  surat ke luar Negaranps dan

  rngan2= sen

  P(s E!s"res- untuk hantar dokumen

  bungkusan pantas pengrm perlu bel sampul

  surat Pos *kspres dar pe0abat posdposkan

  dpet pos ber.arna kunng atau d kaunter

  P(s 'n%!san- tdak lebh

  1= kgperlu serah dkaunter

  pe0abat posada rest

  penermaanada borang

  pengakuan kastam untuk

  K*i#-a& 1aa"an

  "erni%aan

  - skt pernagaan dapat

  surat 0a.apan dar

  pelangganpelanggan

  dkecualkan bayaran pos

  - Skt perlu dapatkan lesen

  dar pe0abat postanpa

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  25/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  6. PERKHIDMATAN KAUNTER

  &2

     B   F   1

   "   P  e  r   k   h      d

    m  a   t  a  m  e   l

  P(s La1 C guna perkhdmatan kurerhantar

  surat dan bungkusansegera

  selamattem oh & am"

  Da&a"(s- dta.arkan kepada skt

  korporat"organsas besar hantar dokumen

  berkuantt besar contoh bl!baucer!nDos

  Ba*an 'er+e&a!  C surat

  khabarbukuberat maksmum 1= kgtada

  pampasan bag barang hlang

  Pa!e& !e+i) ada perkatan peket

  $ecluntuk barang kecltdak lebh 1 kg

  Me) 'erinsrans- bungkusan mest

  dserahkan kepada keran pos untuk dapat

  s0l pos" premum perlu dbayar ada lebel

  Persra&an n&! (ran%

  '&a

  - perkhdmatan percuma

  untuk orang buta< kg

   6uls perkataan

  P*%S(%A6AN (N6($

  PERKHIDMATAN JUALAN

   8ual bahan sepert setem!sampul surat har

  pertama!buku poskad

  PERKHIDMATAN

  PEMBAYARAN

   6erbahag dua

  WANG P3S

   Nla mnmum %M 1 dan maksmum %M1==

   6empoh laku / bulanboleh tuna dmana-mana

  pe0abat posboleh dpalangkan untuk 0amn

  keselamatanuntuk 0umlah bayaran keclKIRIMAN WANG

  Ada / 0ens 5 krman basa domestc! .ang

  ekspres dan antarabangsa"

  Nla maksmum %M1=!=== tempoh laku /

  bulanboleh tuna mana-mana pos 0ka dpalang

  masukan ke akaun bank

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  26/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

   

  &;

  PERKHIDMATAN AGENSI

  Sbaga e0en mengutp bayaran bl sepert elektrk!ar dar

  skt bekalan ar!telekom Malaysa berhad perbaharu

  lessen! cuka 0alan!pelaburan sepert ASNASB

  FRANGKI- dapatkan lesenmesn frangk darpada

  pe0abat pos untuk

  melekatkan

  setemmengecap pada

  sampul surat"ada meter

  mesen

  -0matkan masa0mat kos

  - cepat

  -

  P3STE RESTANTE-

  untuk pelancung yang

  tada alamat tetap

  -tempoh laku / bulan

  PETI SURAT C kemudahan

  terma suratd pe0abat pos

  perlu se.apelanggan dber

  kunc pet surat boleh ambl

  surat bla-bla masa

  TIKET SERAHAN TINGKAP-memunggut surat dan

  bungkusan dar kaunter

  pe0abat pos kena bayar

  se.a

  $7I#MA6 B*) B*%$(N4I-

  surat yang dalamatkan

  kepada pelanggan akan terus

  masuk ke dalam beg

  berkuncperlu se.a

  PERKHIDMATAN

  LAIN

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  27/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  &<

  PUSAT KHIDMAT

  PELANGGANterma

  aduanpertanyaan

  -cepat

  -guna telefonfaks

  PERKHIDMAT

  AN

  TELEK3MUNI

   6*L*'9N PAN))ILA

  N 6ANPA

   69L

  SI#AN)

  A(#I9

   6*L*'9N

  BIMBI6

  :I#*9'9

  N

  %A#I9

  MA%I6IM 6*L*S69

  LISAN

   6*L*)%AM

  TELEKSBERCETAK 

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  28/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  &>

  TELEFAKS

  PAN#(AN

   6*L*'9N

  SI#AN

  )

  :*#I9

  IN6*%N

  *6*-M*L MA+PA4

  A(#I9:IS(

  AL

  2IDE3F3N-

  boleh berbual

  dan lhat

  .a0ahperlu adatalan

  telefon!kamera

  Ddeo!skrn tD

  RADI3 MARITIM-secara satelt

  marn oleh pemlk kapal bag

  menyampakan berta ke

  kapalke darat

  LISAN

  TELEF3N- pemasangan talan tetapperlu

  se.a ca0 pangglan ada / 0ens pangglan

  Pangglan tempatan- daerahneger yang sama

  Pangglan nasonal-secara terus dalam Negara

  Pangglan antarabangsa terus dalEA6#F terusantara nrgra

  PANGGILAN TANPA T3L-

  pelanggan d kecualkan

  bayaranE'reeF!dbayar oleh

  Hrma contoh hotel

  AUDI32IS

  UAL

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  29/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  &?

  TELEST3K - untukmengetahu harga saham

  d bursha saham"

  SIDANG AUDI3- untuk

  mesyuarat pada masa yang

  samaguna telefon0mat masadan cepat

   6ELEF3N BIMBIT-boleh pangglan

  dmana-mana guna gelombang

  radonternet keclrngantanpa

  .ayer

  TELEKS

  )una teleprnter untuk mengrm dan menerma

  berta secara terus!melalu

  sateltkabel!maklumat yang dterma akan d

  tap secara automatc"basa dgunakan oleh e0en

  berta!cepat dan maklumat sampa secara

  serentak"

  TELEFAKS

  )una mesn faksmle untuk hantar

  mese0graHkgambar!

  $edua-dua pengrm dan penerma perlu ada

  mesn faksmle"!dsambung dengan talan

  telefon"cepat"boleh guna telefaks a.am d

  S6MB

  B*%4*6

  A$ 

  TELEGRAM

  Maklumat Secara bercetak

  # sedakan oleh S6MB!guna perkhdmatan

  telegraf!

  4epatsegera!guna mesn faksmle

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  30/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  /=

  PANDUAN TELEF3N

  Mengandung nama!alamat dan no telefon

  Hrmapengguna

  S6MB menerbtkan buku 7alaman kunng"

  SIDANG 2EDI3

  $aedah mesyuarat 0arak

   0auh!boleh berbncang

  secara bersua muka

  serentak"

  # lengkap kamera!skrn

  pemancar!0matkan kos

  !masaINTERNET

  )una computer dan

  modem!boleh akses

  nternet!

  Bayaran menggunakan

  kad

  kredt!cepat!murah!mo

  den

  $emudahan lan sepert

  e- klan!e- bangkng

  EMEL

  Mel elektronk guna

  rangkaan computer untuk

  hantar mese0 ada

  nternetada alamat e-mel

  dalam bentuk gambar

  anmaslebh pantas dan

   0mat

  A(#I9:IS(

  AL

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  31/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  7. PERKHIDMATAN KURIER

    7AN6A% SURAT/DOKUMEN #A%I PINTU KE PINTU

    MENGGUNAKAN KENDERAAN SEPERTI MOTOSIKAL,VAN DAN

  KARGO

    #AN CEPAT SAMPAI L*BI7 SELAMAT !6*6API KOS YANG TINGGIMA7AL

    49N697 S+A%I$A6 $(%I*% IALA7 S+A%I$A6 DHL ,9%L#,I#* *JP%*SS

  S#N B7#!CITY LINK

  S+A%I$A6 $(%I*% MENGURUSKAN SEMUA BERKAITAN

  PENGHANTARAN BA%AN) S*P*%6I

  M*MB(N)$(S!PENEMPAHAN RUANG KAPAL!P%9S*#(% $AS6AM

   

  /1

  MAYPAC

  Menghantar dan menerma data

  d antara termnaldgunakan

  oleh bankhotel bertu0uan

  tempah teketmengesahkan kad

  kredt

  FAKT3R

  PEMILIHAN

   JENIS

  PERKHIDMATA

  N K3MUNIKAS

  K3S

  M(%A7 Cguna pos bag barang tdak perlukan

  segera

  MA7AL- guna kurer bag barang perlukan

  segeraselamat

   JENIS MAKLUMAT

   8I$A LISAN Cguna telefon

   8I$A B*%6(LIS C guna telefaks

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  32/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  PERGUDANGAN

  /&

  KESEGERAAN

  S*)*%A Cgunakan nternettelefaks

  MUDAH DIDAPATI

  )unakan telefon telefon bmbt

  untuk hantar maklumat

   JARAK 

   8A%A$ 8A(7- guna kurer atau ntrenet

   8A%A$ #*$A6- guna postL3KASI

  7ampr dengan sumber

  bekalanstategkpntu masuk

  Negara

  4ontoh5 d pelabuhan

  RUANG DAN SUSUN ATUR

  Luas dan boleh lakukan

  pecah pukalpameran

  4ontohK

  membungkusmenmbang

  PERALATAN YANG CANGIH

  Alat ka.alan suhu0amn

  barang selamat

  4ontoh50entera!trol dll

  CIRI KESELAMATAN

  *lak kecuran atau kebakaran

  4ontoh5 ada alat pencegah

  kecurankebakaran

  CIRI

  GUDANG

   YANG BAIK 

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  33/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  //

  PENGURUSAN CEKAP

  Amalkan pengkhususan

  4ontoh 5 ada

  computerpembahagan ker0a

  KESESUAIAN GUDANG

  Barang cepat rosak smpan

  d penyetoran se0uk

  4ontoh5 dagng!sayuran

   JENIS

  GUDANG

  GUDANG PENGILANG

  (ntuk menympan bahan

  mentah untuk

  dprosessmpan barang sap

  untuk d0ualboleh lakukan

  pecah pukal

  GUDANG PEMB3R3NG

  Menympan barang pukal

  darpada pengeluardan buat

  pecah pukal ada gudang am C

  untuk pelbaga brangada

  gudang khas Cuntuk satu

  barang saha0a

  GUDANG PERUNCIT

  Bag runct besaran

  saha0alakukan pecah

  pukalrunct keclan hanya

  blk stor

  GUDANG KERAJAAN

  Smpan barang keluaran

  agens kera0aanse.akan

  kepada penaga

  pengmportpengeksportpntu

  masuk Negara 4ontoh5

  'AMA!B*%NASGUDANG BERB3N

  Menympan barangbercuka yang cukanya

  belum d 0elaskan

   6erbag &5 kastam dan

  berlesen pentng untuk

  kera0aan bag memungut

  cukamaklumat rekod

  mport dan eksport

  (ntuk penaga boleh

  cagarkan barang untukdapat pn0amanbantu

  BERLESEN

  #mlk oleh

  s.asta"lesen dperoleh

  dar kastam

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  34/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  Pr(-(si

  Proses untuk membertahu!menyedarkan !memu0uk dan mempengaruh agar

  pembel membel barang"

  /

  GUDANG PENYET3RAN SEJUK 

  #lengkap alat dngnbekubarang mudah rosak

  4ontoh #agngsayuranterletak

  dpntu masuk Negara sepert

  pelabuhan

  KASTAM

  #mlk oleh

  kera0aan"dba.ah

  ka.aln berkuasa

  kastam

   

  PERANAN

  PR3M3SI

  M*M(8($#AN

  P*N)A%(

  7I

  -pengguna

  membel

  barang

  M*NIN)$A6$A

  N 8(ALAN

  -

  menngkataka

  n keuntungan

  M*NAI$$AN

  IM*8 S+A%I$A6

  #AN BA%AN)

  - nama bak

  barang

  M*N)A6ASI

  P*SAIN)

  - dar seg kualt

  M*N)*$AL$AN

  PASA%ANS*#IA A#A

  -secara

  berulang-

  ualang

   

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  35/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  PR3M3SI DALAM PEMASARAN ADA 6 I.6 SASARAN PASARAN

    6.6 CAMPURAN PASARAN

  /2

  M*N+AMPAI$AN

  MA$L(MA6

  - memperkenalkan

  maklumat barang

  baru

  M*,(8(#$AN

  PASA%AN BA%(

  -luas

  pasaran!permnt

  aan pengguna

  baru

  CAMPURA

  N

  PASARAN

  PR3DUK 

  -BA%AN)

  B*%$(ALI6I

  PR3M3SI

  -

  P*N)I$ALANAN!8(A

  LAN

   6*%(S!P%9M9SI

   8(ALAN!P(BLISI6I

  HARGA

  - B*%PA6(6AN

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  36/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

   JENIS PR3M3SI ADA 7

  1! P*N)I$LANAN

  & P%9M9SI 8(ALAN

  / 8(ALAN 6*%(S

  P(BLISI6I

  P*N)I$LANAN-menggunakan meda massa untuk memu0uk pembel membel

  barang"

  Ada / 0ens pu0ukan atu

  /;

  AGIHAN

  -SAMPAI$AN

  BA%AN) )(NA

  SAL(%AN

  A)I7AN

  RASI3NAL

  -L9)I$B*%NASB*6(L

  49N697 :6AMIN 4 (N6($

  $*SI7A6AN

  1

  EM3SI

  -S*4A%A P*%ASAAN$*IN)INAN

  S*P*%6I PA$AI SAB(N 8A#I

  BIN6AN) 'IL*M 49N697 7*%9 

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  37/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

   

  PR3M3SI JUALAN- M*NA%I$ MINA6 P*N))(NA #A6AN) M*MB*LI

    -#I8ALAN$AN MASA +AN) 6*%7A#

    - A#A 6A,A%AN #IS$A(N8(ALAN M(%A7L*L9N)

   JUALAN TERUS- %(MA7 $* %(MA7

    -)(NA 8(%(8(AL (N6($ M*MB*%I P*N*%AN)AN 4A%A )(NA

  BA%AN)#*M9

  /<

  M3RAL

  - S(MBAN)ANI$7LAS#*%MA

  49N697

  B*%SAMAM( 6:/

     Jenis

  i!)an

    A#a

  8

  IKLANPENERANGAN

  - (M(M$AN

  P%9#($ BA%(

  4A%A )(NA

  IKLAN MEMUJUK 

  -M*MP*N)A%(7I P*N))(NA

  M*MB*LI69N89L$AN

  $*IS6IM*,AAN BA%AN)

  IKLAN MENGINGAT

  - S*4A%A

  B*%(LAN)-

  (ALAN)BA%AN)

  S*#IA A#A #I

  PASA%AN

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  38/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

    - #APA6 %ASA4(BA BA%AN) S*4A%A 6*%(S #A%I 8(%(8(AL

    - S*S(AI BA%AN) B*N6( 6*$NI$AL S*P*%6I $9MP(6*%

  PUBLISITI #ISAMPAI$AN 9L*7 PI7A$ M*#IA!B*BAS

  -#ILA$($AN 9L*7 P*N*%BI6 M*#IA B($AN P*)*L(A%

    - $9S #I6AN))(N) 9L*7 PI7A$ M*#IA

  49N697 )(NA 6ALI PIN))AN) !69PI!8A7(I %9$9$

  M*MBA7A+A$AN $*SI7A6AN

  />

    FAKT3R PEMILIHAN

  MEDIA

   8*NIS #ANSI'A6 BA%AN)

  - $*P*%L(AN

   6*$NI$AL

  $9S

  P*NI$LANAN

  M(%A7

  MA7AL

  L(AS

  PASA%AN

   6*MPA6AN

  AN6A%BAN)

  SA

   6(8(AN

  P*I$LANAN

  BA%AN)

  BA%(BA%AN

  ) S*#IA A#A

  #I PASA%AN

  #ASA%

  $*%A8AAN

  %9$9$A%

  A$ 

  #ILA%AN)

  I$LAN

  SAI

  P*%NIA)A

  AN

  B*SA%$*

  4IL

  MAMP(

  BA+A%6I#

  A$ 

  SASA%AN

  P*N))(NA

  )9L9N)AN

  $ANA$6(A

  ,ANI6AL*LA

  $I

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  39/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  /?

  Perundanga

  n

  pernagaan

  Lathan

  danpengurusa

  n

  $emudahan

  nfrastruktur

  dan ruang

  naga

  Penyeldka

  n dan

  pembangun

  an

  Mencar teknkteknk dalam bdang

  pertanan dan perndustran

  4ontoh"MA%#I!M%B!MP9B!SI%IM!'%IM!'%I!MPI

  B!M4B!PMB

  Penubuhan-akta syarkat!perkongsan!koperas

  Pengeluaran-akta hak cpta!kualt alam sektar

   8ualan-akta perhal dagangan!ka.alan

  harga!se.a bel

  Menngkatkan kemahran penaga dan

  pengusaha contoh NP4!MA%A!SMI#*4

  $emudahan asas sepert ar!elektrk

  4ontoh (#A!P$*N!MA%A!M#4!6MN 6*$N9L9)I

  Peranan

  kera0aan

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  40/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  =

  Peranan

  kera0aan

  Perlepasa

  n cuka

  Promosdan

  pemasara

  n

  Pembaya

  an

  Memasarakan hasl keluran

  4ontoh5 B*%NAS!'AMA!MA6%A#*!P$$M

   6araf pernts- barang keluaran yang dpromoskan oleh kera0aan

  *laun cuka pelaburan-berstatus MS4 !2tahun

  *launpelaburan semula-pembanguan Negara !12 tahun

  Pengecualan cuka-teknolog tngg!2tahun!1==

  potongan cuka-untu eksport

  Seda sumber ke.anganM9#AL-MA%A!$P(n!P(NB!BPIMB!

  BAN$ P*%6ANIAN!MI#'!P*%BAN#ANAN 6*$N9L9)I

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  41/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  $9NS(M*%ISM*- gerakan kesedaran untuk menegakkan keadlan!member perlndungan terhdap hak dan kepentngan pengguna

  1

  7A$ M*N#APA6 $*S*LAMA6AN-perlndungan dar seg

  keshatannya.a manusa ada 0amnan kepada

  pengguna

  4ontoh5 barang elektrk ada tanda SI%IM

  7A$

  P*N))(N

  A

  7A$ M*N#APA6 MA$L(MA6-fakta yang 0elas pada

  label barang sepert kualt!kuantt "kut akta Perhal

  dagangan 1?

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  42/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

    -MEMPRAKTIKKAN AMALAN

  PERNIAGAAN YANG BAIK 

    -MENGAMALKAN PENGIKLANAN YANGBERETIKA

    - BERSEDIA MENERIMA RUNGUTAN

  DAN MENGAMBIL TINDAKAN

  &

  7A$ M*N#APA6 P*N#I#I$AN $*P*N)(NAAN-

  IndDdu yang bermaklmat dan berkebolehanuntuk membuat plhan

   6AN)(N)8A,AB

  P*N))(NA

  $*S*#A%AN M*N)$%I6I$-

  A#(AN BA%AN) 8I$A BA%AN)

  %9SA$ (N6($ #APA6

  )AN6I%()I

  P*N)LIBA6AN 6IN#A$AAN-

  P%9A$6I' #ALAM P*%SA6(AN

  P*N))(NA

  S9SIAL- 6I#A$ M*%9SA$N

  7A%6A B*N#A A,AM

  ALAM S*M(LA 8A#I-

  M*,(8(#8$AN ALAM S*$I6A%

   +AN) B*%SI7

  B*%SA6( PA#(-M*LIN#(N)I

  $*P*6IN)AN B*%SAMA

   6AN))(N)8A,

  AB

  P*N)*L(A%

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  43/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

    PEMBETULAN

    MEMBANTU MENYEBARKAN

  PENDIDIKAN KEPENGGUNAAN

  MEMELIHARA KEBERSIHAN DAN

  MENJAMIN KESELAMATAN

  ALAM SEKITAR

  MENJALANKAN TANGGUNGJAWAB

  S3SIAL

  /

  M*MB*LI

  #*N)AN

  BI8A$ 

  A#A 2 P%INSIP

  M*N*N6($ 

  AN 8*NIS

  BA%AN)

   +AN)7*N#A$

  #IB*LI

  -I$(6

  $*(6AMAA

  N

  $*P*%L(A

  N

  M*N*N6($AN

  S*BAB #AN

  %ASI9NAL

  (N6($M*MB*LI

  -B($AN

  $*%ANA

  P(8($AN

  I$LANM*N(N8

  ($-N(N8($

  M*N*N6($A

  N MASA

  (N6($

  M*MB*LI

  -A#A

   8(ALAN

  M(%A7

  M*MILI7

   6*MPA6

  (N6($

  M*MB*LI

  -

  B*%7AMPI%A

  N #AN A#A

   8(AL

  P*LBA)AI

   8*NIS

  M*N*N6($ 

  AN 6*$NI$

  M*MB*LI

  - 7A%)A

  -$(ALI6I

  -$(AN6I6I

  -6A%I$7

  L(P(6)(NA

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  44/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  P*%ANAN $*%A8AAN #AN A)*NSI LAIN #ALAM

  M*LIN#(N)I P*N))(NA

  1-$*S*LAMA6AN P*N))(NA

  - melndung pengguna darpada rskobahaya

  -contoh P*%A6(%AN MA$ANAN 1?>2!Akta %acun Makhluk Perosak!akata elektrk

  & $*SI7A6AN P*N))(NA

  - meldung keshatan

  4ontoh 9rdnan (bat-ubatan!ualan!akta pembesmaan Malara

  /$*P*N6IN)AN *$9N9MI P*N))(NA

  - undang-undang pengguna

  C(n&(*.A!&a Ti-'an% #an s!a&9A!a& !aa)an *ar%a9a!&a "eri*a)

  #a%an%an

  ALAM S*$I6A% P*N))(NA

  - Akta Mutu Alam sektar

  2 )AN6I %()I P*N))(NA

  Akbat belan barang tdak sempurna

  4ontoh!Akta $ontrakAkta Insurans

  '(N)SI P*%SA6(AN P*N))(NA M*N*%IMA #AN M*N+IASA6 A#(AN

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  45/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

    M*N8ALAN$AN P*N+*LI#I$AN

    M*MB*%I LAP9%AN

    M*N)A#A$AN P*N#I#I$AN $*P*N)(NAAN

  -(ntuk me.u0udkan perlakuan dan amalan pernagaan yang

   0u0ur!sopan serta bersh dan harmons

  Ada 2 prnsp asas *AP C penaga mengenalpast dan mengakuhak pengguna

    - penyataaN yang palsu dlarang

    - maklumat yang kabur

    - 0u0ur dan bertanggung0a.ab

    - berdasarkan persangan yang adl

  2

  *6I$A AMALAN

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  46/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

   

  ;

  *tka pen0ual

   6anggung0a.ab terhadap peker0a

  -ambl peker0a dengan adl!ber lathan!tempat ker0a yang

   6anggung0a.ab terhadap pelanggaan

  -haskan barang berkult!tdak membahayakan!tngkatkan

  system pemasaran yang betul!perkhdmatan lepas 0ualan

   6anggung0a.ab terhadap pemodal

  - member pulangan atas modal!seda penyata

   6anggung0a.ab terhadap masyarakat

  - 0aga kepentngan masyarakat!kebershan!buat

  penyeldkan!pembangunan dan pro0ek sosal

   6anggung0a.ab terhadap pembekal

  Bertmbang rasa patuh syarat!ber

   6anggung0a.ab tehadap kera0aan

  -guna sumber alam secara

  optmum!bayar cuka!bantu gubal dasar

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  47/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  <

  *6I$A

  P*MB*

  LI

   6AN))(N)8A,AB

   6*%7A#AP P*8(AL

  -Memenuh kontrak

  -bertmbang rasaadl

  -bersopan

  santunmena.ar harga

  secara berpatutan

   6AN))(N)8A,AB

   6*%7A#AP MAS+A%A$A6-hakkepentngan

  pengguna

  -sosal bertmbang rasa

  contoh O merokok

  -pelhara alam sektar

  -tdak menyebarkan

  khabar angn

  -tdak berbelan0a

  berlebhan

  -

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  48/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  >

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  49/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  ?

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  50/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  2=

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  51/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM

  21

 • 8/18/2019 Nota Fokus Perdagangan Spm

  52/52

  Modul fokus Lulus Perdagangan SPM