mudharabah dalam sistem perbankan islam

Click here to load reader

Post on 19-Jul-2015

304 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KUMPULAN SAKURA

Nama Ahli Kumpulan :( 1 ) Norain binti Normohamed(870210-52-5526)( 2 ) Nur atiqah binti Mohamad Zain(900711-13-7526)( 3 ) Norhidayah binti Mohamad Zain(920503-13-6172)( 4 ) Dayang Nor Azureen binti Awg Abu Bakar(921219-13-6356)

KUMPULAN SAKURANama Pensyarah :Ustazah Amanina binti Saliman1

2

MUDHARABAH DALAM SISTEM PERBANKAN ISLAM

3DEFINISI MUDHARABAHBahasa : Mudaharabah ini berasal dari fil adh-dharbu fil ardhi, iaitu perjalanan untuk perdagangan.Istilah: Mudharabah adalah perjanjian di antara kedua-dua pihak, yang mana mereka memberi modal untuk orang lain yang maju, sementara keuntungan dibahagi antara keduanya mengikut syarat-syarat yang telah dipersetujui (Fiqh-kami-Sunnah III: 212). Mudharabah adalah ditetapkan mengikut sunnah nabi Muhammad S.A.W. Nabi Muhammad S.A.W sendiri berinteraksi berdasarkan skim mudharabah.Jika majikan melanggar larangan tersebut, dia dikehendaki membayar pampasan. Ramai diantara para sahabat yang menggunakan skim itu dalam operasi perniagaan mereka.Sebagai contoh, Umar bin al-Khattab , Saidina Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, Abdullah bin Masud dan lain-lain.PENSYARIATAN MUDHARABAH4Al-Quran

.dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT (Al-Muzzammil: 20)Yang menjadi wajhud-dilalah atau argument dari ayat diatas adalah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

..apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT. (Al-Jumuah 10)5LANDASAN SYARIAH AKAD MUDHARABAHAl-Hadist

: . ..Dari Shalih bin Suhaib RA bahwa Rasulullah Bersabda: tiga hal yang didalamnya terdapat kebaikan: jual-beli secara tangguh, MuQoradhah (Mudaharabah), dan mencampur Gandum dengan Gandum untuk keperluan rumah bukan untuk dijual

IjmaImam Zailaitelah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid

LANDASAN SYARIAH AKAD MUDHARABAH67RUKUN MUDHARABAHAHLI KONGSI (SHAHIBUL MAAL & MUDHARIB) SHIGHAT(IJAB & QABUL)MODAL ( MAQUD ALAIH )8SYARAT SAH MUDHARABAHSYARAT AQIDANISYARAT MODALSYARAT LABA9JENIS MUDHARABAHMUDHARABAH MUTHALAQAH (General Investment)MUDHARABAH MUQAYYADAH( Perhimpunan Dana ) Mudharabah akan terbatal dan tidak sah apabila terdapat perkara-perkara seperti berikut :

( a ) Tidak memenuhi atau lebih daripada syarat mudharabah.

( b ) Pengurus sengaja meninggalkan kerja sebagai pengurus modal atau modal pengurus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan maksud kontrak.

( c ) Jika pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia,atau salah seorang pemilik meninggal dunia, maka mudharabah menjadi batal dan tidak sah. PEMBATALAN MUDHARABAH10Tabungan berjangka, iaitu simpanan yang dimaksudkan untuk tujuan khas, seperti tabung Haji,tabungan simpanan kurban dan sebagainya.Deposit khas ( perlaburan khas ), dimana pelanggan adalah dimasukkan dan khusus untuk perniagaan tertentu seperti mudharabah atau ijarah.APLIKASI MUDHARABAH1112RISIKO MUDHARABAH Penstriman pelanggan yang menggunakan dana yang tidak seperti yang dinyatakan didalam kontrak.

Kesilapan cuai yang disengajakan.

Keuntungan oleh pelanggan apabila pelanggan idak jujur.

12

(1)Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat

(2)Bank tidaki berkewajiban membayar bagi hasil kekpada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga tidak akan pernah mengalaminegative spread.

(3)Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntnungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagilan.

(4)Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.MANFAAT MUDHARABAH13Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana(shahibul maal)yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lannya sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan usaha yang di dapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk persentase.

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi 2 jenis, Mudharabah Muthlaqah dan Mudharabah Muqayyadah

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada 3,iaitu: Orang yang melakukan akad(al aqidani) ,Modal(maqud alaih)danShighat(ijab dan qabul).Sedang Ulama Syafiiyah lebih memerinci lagi menjadi 5, yaitu modal, pekerjaan, laba, shighat dan dua orang yang berakad.

KESIMPULAN14Syarat sah mudharabah berkaitan denganaqidani(dua orang yang akan akad), ,modal dan laba.

Kerugian boleh diakibatkan oleh beberapa perkara, yang pertama (risiko perniagaan).Kedua,(bencana alam atau musibah).Ketiga, (kecuaian atau penyelewengan)SAMBUNGAN1516SEKIAN TERIMA KASIH