minggu / tarikh web view1.2 mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi ... memahami dan memberikan...

Click here to load reader

Post on 30-Jan-2018

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MINGGU / TARIKH

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

MINGGU 1

Tema : Aktiviti Keluarga

Tajuk : Berhemah di Laman

Idaman

Sistem Bahasa:

kata nama am konkrit,

kata ganti nama tunjuk

Ilmu:

Pendidikan Alam Sekitar

Nilai Murni:

Kasih sayang

KBT :

KB Menjanakan idea, Menghubungkaitkan, Mengkategorikan

KP Interpersonal, Verbal-linguistik,

BCB Bacaan Intensif

Kontekstual

EMK:

-kreativiti dan inovasi

-TMK

- Keusahawanan

1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat yang betul.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut jenis-jenis ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks.

5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk dengan betul mengikut konteks.

Kemahiran Mendengar & Bertutur

- Kelompok Satu

Kemahiran Membaca

- Kelompok Satu

Kemahiran Menulis

- Kelompok Satu

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

MINGGU 2

Tema : Aktiviti Keluarga

Tajuk : Seronoknya Membaca

Sistem Bahasa:

Penjodoh Bilangan

Ilmu:

Pendidikan Alam Sekitar

Nilai Murni:

Kerajinan, Hemah Tinggi, Kerjasama

KBT :

KB Menjanakan idea, Menghubungkaitkan, Mengecam

KP Interpersonal, Visual-ruang, Muzik

BCB

Kontekstual

EMK:

-kreativiti dan inovasi

-TMK

- Keusahawanan

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul.

2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.2.7 Menulis ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas.

4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran secara berpandu dan disampaikan melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks.

Kemahiran Mendengar & Bertutur

- Kelompok Satu

Kemahiran Membaca

- Kelompok Satu

Kemahiran Menulis

- Kelompok Satu

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

MINGGU 3

Tema : Aktiviti Keluarga

Tajuk : Melancong dengan Keluarga

Sistem Bahasa:

Kata nama khas tak hidup

Ilmu:

Sejarah

Nilai Murni:

Kasih Sayang, Baik Hati

KBT :

KB Menjanakan idea, Menghubungkaitkan, Membuat gambaran mental, Mengenal pasti, Menyusun urutan

KP Kinestetik, Verbal-linguistik

BCB Bacaan Intensif

Kontekstual

EMK:

-kreativiti dan inovasi

-TMK

- Keusahawanan

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul.

2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.

4.2.1 Mengujarkan ayat yang gramatis dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas serta susunan idea yang tepat semasa bercerita secara didik hibur.

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks.

Kemahiran Mendengar & Bertutur

- Kelompok Satu

Kemahiran Membaca

- Kelompok Satu

Kemahiran Menulis

- Kelompok Tiga

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

MINGGU 4

Tema : Amalan Kesihatan dan Kebersihan

Tajuk : Amalan Hidup Sihat

Sistem Bahasa:

Kata ganti nama tunjuk

Ilmu:

Pendidikan Kesihatan

Nilai Murni:

Kerajinan, Kebersihan Fizikal Mental

KBT :

KB Menjanakan idea, Menghubungkaitkan, Mengecam, Menganalisis

KP Verbal-linguistik, Muzik, Meramal

BCB Mendengar dengan cekap

Kontekstual

EMK:

-kreativiti dan inovasi

-TMK

- Keusahawanan

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap soalan tanpa kata tanya secara lisan dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan tepat.

3.4.1 Menulis perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan yang tepat secara imlak

4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran secara berpandu dan disampaikan melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk dengan betul mengikut konteks.

Kemahiran Mendengar & Bertutur

- Kelompok Satu

Kemahiran Membaca

- Kelompok Dua

Kemahiran Menulis

- Kelompok Dua

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

MINGGU 5

Tema : Amalan Kesihatan dan Kebersihan

Tajuk : Bersih dan Sihat

Sistem Bahasa:

Kata hubung pancangan keterangan, Kata kerja pasif

Ilmu:

Pendidikan Kesihatan

Nilai Murni:

Berdikari, Kebersihan Fizikal Mental

KBT :

KB Menjanakan idea, Membuat urutan, Membuat andaian, Menganalisis

KP

BCB

Kontekstual Mengaplikasikan, Memindahkan

Konstruktivisme Menerangkan dan menjelaskan idea

EMK:

-kreativiti dan inovasi

-TMK

- Keusahawanan

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan.

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan untuk menjana idea dengan betul.

3.3.4 Membina kerangka untuk menulis pelbagai jenis karangan dengan betul.

4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran secara berpandu dan disampaikan melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.

Kemahiran Mendengar & Bertutur

- Kelompok Satu

Kemahiran Membaca

- Kelompok Dua

Kemahiran Menulis

- Kelompok Tiga

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

MINGGU 6 & 7

Tema : Amalan Kesihatan dan Kebersihan

Tajuk : Pendidikan Kesihatan

Sistem Bahasa:

Kata adjektif, Kata penguat

Ilmu:

Pendidikan Kesihatan, Sains dan Teknologi

Nilai Murni:

Kebersihan Fizikal Mental

KBT :

KB M