kertaskerja(lawatan ke pbakl 2012)

Download Kertaskerja(Lawatan Ke Pbakl 2012)

Post on 26-Feb-2018

224 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Kertaskerja(Lawatan Ke Pbakl 2012)

  1/13

  UNDANG-UNDANG PELANCONGAN SEKOLAH 1957

  NAMA SEKOLAH :

  SMK Sultanah Hajjah Kalsom, Bandar Damansara Kuantan

  NAMA PENGETUA / GUU BESA :

  Haj! A"dul ah!m B!n Mohd #unus

  NAMA GUU #ANG MENGELOLAKAN PELAN$ONGAN :

  Suhart! B!nt! %sha&

  NAMA GUU #ANG MEMBANTU :

  '( Masa!datul ) A!sah B!nt! Hash!m

  *( +a!nurah B!nt! Muhammad

  ( Sahrol Mohd Hasman! B!n A"dul A-!s

  TU.UAN MELAN$ONG : Laatan &0 P0sta Bu&u Antara"an1sa Kuala Lum2ur untu& m0m"0r!

  20nd0dahan dan 20n1alaman &02ada P0n1aas Pusat Sum"0r S0&olah m0n10na! 20n0r"!tan "u&u d!

  Mala3s!a dan 20r!n1&at antara"an1sa

  .EN%S KENA%KAN : Bas

  TEMPAT)TEMPAT #ANG AKAN D%LA4AT%

  5N3ata&an alamat t0m2at "0rmalam 3an1 l0n1&a26

  Tar!&h Masa

  Dar! ) H!n11a

  T0m2at d!laat! t0rmasu& t0m2at "0rmalam $atatan

  (7(*8'*5Kham!s6

  9(88 2a1!

  ''(88 t0n1ahar! ;(88 20tan1

  ;(88 20tan1

 • 7/25/2019 Kertaskerja(Lawatan Ke Pbakl 2012)

  2/13

  Nom"or t0l0>on 1uru 20n10lola laatan :

  '( Puan Suhart! B!nt! %sha& 8'[email protected]@[email protected]*( $!& Masa!datul A!sah B!nt! Hash!m 8'[email protected]@*

  < M0st! d!n3ata&an d0n1an j0las

  ) Waktu awal bertolak ialah 5.00 pagi dan waktu ketibaan tidak boleh melangkau jam 12.00 tengah malam.

  - Sila nyatakan nombor telefon guru pengelola yang boleh dihubungi sekiranya berlaku kecemasan

  Tandatan1an P0n10tua / Guru B0sar

 • 7/25/2019 Kertaskerja(Lawatan Ke Pbakl 2012)

  3/13

  ____________________________________________________________________________

  Ruj. Kami : SMKSHK 700-10/8/3/(14)

  Tarikh : 4 APRI!01!

  P"#$arah P"%ajara# Paha#$&a'aa# P"%ajara# Paha#$a#*ar I#*"ra Mahk+a25604 KUANTAN(u.p : Unit Perhubungan dan Pendaftaran )

  Tua#,

  LAWATAN K P!TA "UKU ANTA#A"AN$!A KUALA LU%PU#

  "#$a# "$a%a h+rma#a, aa m"rujuk "rkara *i aa.

  !. S"hu'u#$a# iu, '"rama-ama i#i *i"raka# "rkara-"rkara '"rikuu#uk i#*aka# ihak ua# "%a#ju#a :-

  !.1 #*a#$-u#*a#$ P"%a#2+#$a# 17 - 7 a%i#a# !.! S"#arai 5ama Ah%i P"%a#2+#$a# - 7 a%i#a# !.3 Pu#2a-Pu#2a K"6a#$a# - 7 a%i#a#

  3. K"rjaama *a# "rhaia# *ari ihak ua# *i*ahu%ui *"#$a# u2aa#"rima kaih.

  S"kia#, "rima kaih.

  & "#K'%AT UNTUK N$A#A&

  Saa a#$ m"#uru "ri#ah,

  'A* A"UL #A'% "N %+' ,UNU!P"#$"uaSMK Su%a#ah Hajjah Ka%+ma#*ar ama#ara Kua#a#!100 Kua#a#

  SK9AH M55AH KA5SAA5 STA5AH HA&&AH KAS9MA5AR AMA5SARA KA5TA5!100 KA5TA5PAHA5 AR MAKMR

  T: 0-0!777 ;A

 • 7/25/2019 Kertaskerja(Lawatan Ke Pbakl 2012)

  4/13

  .k ;ai% Tim'u%

  =OMAT *

  BAS A

  NAMA AHL%)AHL% PELAN$ONGAN

  B!l Nama .aatan No( KadP0n10nalan / S!j!lLah!r

  Umur Alamat umah No( T0l

  '(GURU-GURU

  P5 SHARTII5TI ISHAK

  PPPS 801!0-11-0

  44 59 13,RK 1/!,

  &RAM STAT,A5AR

  AMA5SARAKA5TA5,

  !100KA5TA5

  01-888

  *( =IK MASAIATAISAH I5TIHASHIM

  PPPS 7017-11-344

  33 59 !!, RK 1/8,A5AR

  AMA5SARAKA5TA5,

  !100KA5TA5

  01-3838!

  ( P5 >AI5RAH

  I5TI MHAMA

  PPPS 73070-03-

  70!

  3 59 !0, R

  SA ASPA 7,TM5 SAASPA, !10

  KA5TA5

  01!-

  !!0!8

  ;( EN$%K SAHOLMOHD HASMAN%B%N ABD A+%S

  PPPS 840!-10-73

  !8 &!AI KA5TRSR, SMKSTA5AH

  HA&&AHKAS9M,!100 KA5TA5

  014-8!0010

 • 7/25/2019 Kertaskerja(Lawatan Ke Pbakl 2012)

  5/13

  MU%D)MU%D

  B!l Nama Darjah /T!n1

  No( KadP0n10nalan /S!j!l Lah!r

  Umur Alamat umah No( T0l

  '(SITI5RHIKMAH

  I5TI RA>A5

  !IK 80110-!-07

  14 59.3,&AA5 PRA&RIT1,RKTM TM5

  SAMRA A9KPRA5A,!100

  KT5,PH

  013-348!00

  013-338!00

  *( AI55R A;>A5IMTI AHMA

  !A; 8040-01-7008

  14 59.1,R 1,TM5SRI MAHK9TA

  AMA5,!070 KT5,PH

  01-73!3

  013-3!73!3

  ( 5R I>>AHI>>ATI I5TI

  &AS5I

  !A; 8081-0-!08

  14 59.!1,R 1,TM5A9K MAKMR,!100

  KT5,PH

  01-8031!

  ;( 5ISA ;AR>A5AT =H>AI5I5

  !A; 8030-0-8!

  14 59.31,R A9K PRMAI 1,TM5 A9K

  &ARIAH,!100KT5,PH

  013-3!18

  01-33738

  7( MM?ISTI5AA?IAH T

  &;;[email protected]

  4IM 04!-11-!

  1 59.1,R 1/!0,&RAMSTAT RAMA5SARA

  KA5TA5, !100 KT5

  01-7!8181

  ( 5R 5AIAHI5TI AHMA5I>AM

  !A& 80!-03-7!!

  14 59.!!8,;A S5AIPA5=HI5

  SATA5,!010KT5,PH

  013-8474!1

  01-111!8!

  9( [email protected] I5TIM9KHTAR

  !A& 81!!0-0-10

  14 59.,R SRI AMAIAR !1,TM5

  =MRA5,&AA5AMA5,!10

  KT5,PH

  017-!14788

  @( 5R ATIKAHI5TI SHAIMI

  !IA 808!3-0-080

  14 9T 4/!07,KP=H5A

  MP95,KT5

  01-31373

  ?( KHAISAHI5TI 59RI5

  !IA 80!1-0-00

  14 59.!1,R =H5AMP9MH AR17,TM5 [email protected],!100 KT5

  01-04310

  '8( 599R ASIMAHITI MAMAT

  !IA 8013-0-818

  14 9T 83 KP AR=H5RI5,!10

  KT5,PH

  017-780800

  ''( 5R>A;IRAH I5TI>9K;I

  !IA 803!-0-00

  14 9T 0 KP ARATPASIR SRAH,!100

  KT5,PH

  017-4440

  '*( SRI S;IAHI5TI MMAR>K

  3A; 70101-0-70

  1 59.48,R IM14/13,!!00 KT5,PH

  013-084

  01-474038

  '( 5R I>>ATII5TI5ASHRI>A5

  3A; 701-01-!

  1 59.1,&5 TM5 AT9A RASHISAH,!300

  013-31081

 • 7/25/2019 Kertaskerja(Lawatan Ke Pbakl 2012)

  6/13

  KT5,PH

  ';( 59R ISHAI5TI MASI&A5

  3A; 710!-0-10!

  1 9K K,-7 RSASIH,KM KITAI5 KT5,!0

  KT5,PH

  01-4!!!1

  '7( 5R5A&IHAH I5TI

  &AS5I

  3A; 70703-01-83!

  1 9K 3//,RSMARAK KM KIT

  AI5,!0 KT5

  01-04

  01-734

  '( 5R AAI5AI5TI >KI;I

  3I 7010!-11-!0!

  1 59. R K 1/3,RAMA5SARA,!100 KT5

  0-703401-

  043!'9( SHARI;AH 5R

  ;ARAHSHAKIRAHI5TI TA5>AM->AM

  3IA 7004-0-14

  1 59.7 R !0,TAMA5TAS,!10 KT5,PH

  0-338!013-

  70437

  '@( 5R;[email protected]@AHI5TI MSTA;A

  4IK 1!13-08-44

  1 59.17 R ,TM5SA ASPA,!100

  KT5,PH

  01-838

  '?( SITI 5A&IHAHI5TI M9HRAPA5I

  IA 0401-0-11!

  17 59.1 &AA5 SAT,TM5TAS,!10 KT5,PH

  01-177

  0-33187*8( HABA ;A?IHAH

  I5TIKAMARI5

  4A; 070!-0-!

  1 59.3,R 18,SRIMAHK9TA,AT 1!AMA5,!10

  KT5,PH

  01-!807

  *'( MHAMMAA-KAH;I I5RS

  1A 0111-0-08

  17 59.33,R !8,S5AIISAP PRA5A,!10

  KT5,PH

  014-8047!

  **( 5R ;ARHA5AI5TI

  &AMAI5

  41A 01!!-0-40!

  1 K-07-01 A9K K,KMKIT AI5 !0

  KT5,PH

  01-71114

  01-!!830

  *( A5-5R&A55AH I5TI>KI;I

  I 030-0-18

  17 59.3 ,R =HRATI5AMAI !, !080 KT5,

  PH

  01!-0837

  01-838

  *;( [email protected]>AI5I5

  IA 031-03-04

  17 59.10,R IS4,TAMA5 I5RA

  SMPR5A,&5 KT5-PKA5,KT5 PH

  013-!73438

  013-!83438

  *7( 5R ;ATI5;ARSHA TM9H @S9;

  A; 10!1-0-334

  17 59 4,R 34,TM5A9K MAKMR,!100

  KT5,PAHA5

  01!-!137

  01!-!140

  * MHAMMAHA>I? I5AAH

  A; 07!7-11-7

  17 59.33,&5 IM,A5AR I5RAMAHK9TA,!!00

  KT5,PH

  01-34!1

 • 7/25/2019 Kertaskerja(Lawatan Ke Pbakl 2012)

  7/13

  *9 5R KAMAIAHI5TI AMR

  IK 1103-0-7!

  17 59.47,R!1,TM5SRI MAHK9TA,AT1!,!070 KT5,PH

  013-00!8

  013-0!7

  *@ 5RHA;I>AH I5TIM9H SHA5

  IA 0!!!-0!-388

  17 59.1,R IM!/87,A5AR I5RA

  MAHK9TA,!!00KT5,PH

  01-80!!7

  *? 5R HA>IMAH

  I5TI AHAMI

  A; 0708-0-

  7

  17 59.1,R !4,TM5

  A9K MAKMR,!100KT5 PH

  01!-

  4778013-44814

  014-800803

  8 HA;SAH 599RI5TI A>MI

  3IA 70!18-0-0!

  1 A/ KAMP5 PA5TAISRAH,!100 KT5,

  PH

  01-1137

  ' SITI [email protected]?AHI5TI R9SA5

  IA 100!-0-304

  17 59.,R PA5A5AMAI !137,&5

  KA5TA5 @-PASS!10 KT5, PH

  01-41870

  013-17!0

  0111813* R5A

  @S5A>IRAI5TI MA5A;

  I 07!4-0-00!

  17 9T 41,K ARPRAM,!00 KT5,

  PH

  01!-8300

  M9H AMIRAI>AT I5 MATAKHIR

  !IK 8013-0-

  14 KAMP5 SRIAMAI !10 KT5,PH

  01-4!171

  01-1341

  ; MHAMMAAMIR I5KAMARI5

  3IA 7040-0-8

  1 KR !,KAMP5KR5IA AT 3,&5

  AMA5!10,KT5 ,PH

  01-0478

  7 AMRI5AR9SHAAI5TI MA>A5

  A; 01!-03-34 17 59.1 9R95 K 1/!3 A5ARAMA5SARA KT5,PH

  017-771!801-

  40383!017-

  843 5R I;;AH

  A;I?AH I5TIISMAI

  !IK 80730-0-8

  14 59 30, TI5KAT 3,9K K5A5A5 ,

  RK P9IS, KITPI55, &5

  SRAH , !10KT5,PH

  01-00337

 • 7/25/2019 Kertaskerja(Lawatan Ke Pbakl 2012)

  8/13

  1 ! 10 "Seorang guru untuk 10 orang pelajar bagi hari persekolahan#

  -Senarai nama perlu dibahagikan mengikut jumlah bas yang menyertai rombongan "muatan bas#. $elulusan akan

  diberikan kepada ahli rombongan mengikut pengisytiharan nama di dalam bas(

  Tandatan1an P0n10tua / Guru B0sar

  (

 • 7/25/2019 Kertaskerja(Lawatan Ke Pbakl 2012)

  9/13

  =OMAT

  PUN$A)PUN$A KE4ANGAN

  '( K0n3ataan KUT%PAN DA%PADA MU%D

  P%HAK MU%D .UMLAH $ATATAN

  oran1 C M;8(885S020rt! t0rn3ata dalam s0nara! ahl!20lanon1an d! =ormat *6

  M ';;8(88

  *( KUT%PAN DA%PADA PUN$A LA%N

  5T0rmasu& Guru / Bantuan dar!2ada PPD atau La!n)La!n6

  P%HAK GUU / PUN$A)PUN$AKE4ANGAN

  .UMLAH KUT%PAN $ATATAN

  ; oran1 1uru C M'8 (88

  5S020rt! t0rn3ata dalam s0nara! ahl!20lanon1an d! >ormat *6

  M '8(88

  ( .UMLAH 4ANG #ANG D%PUNGUT :

 • 7/25/2019 Kertaskerja(Lawatan Ke Pbakl 2012)

  10/13

  '( Kut!2an dar!2ada mur!d M ';;8(88

  *( Puna)Puna La!n M '8(88

  .umlah : M '88(88

  ;( NAMA DAN ALAMAT OANG #ANG D%BE% KUASA MEMUNGUT DAN MEMBELAN.AKAN 4ANG

  NAMA GUU DANMU%D

  NO( KADPENGENALA