kertas 2 ppt 2014 jawapan

Download Kertas 2 ppt 2014 jawapan

Post on 28-Jul-2015

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. 1511/2 Sains Nama : ................................................................. Tingkatan : ........................... Kertas 2 Mei 2014 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN RIA JAYA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014 TINGKATAN 4 SAINS Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Tulis nama dan tingkatan di ruangan yang disediakan di bahagian atas muka surat ini. 2. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. 3. Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C. 4. Tulis jawapan pada ruangan jawapan yang disediakan pada kertas soalan. Kertas tulis tambahan sekiranya digunakan, perlu diikat bersama dengan buku soalan ini. 5. Langkah mengira hendaklah ditunjukkan. 6. Markah bagi setiap ceraian soalan ditunjukkan di dalam kurungan [ ]. 7. Rajah tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. 8. Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan adalah dibenarkan. Untuk Kegunaan Pemeriksa Bahagian Soalan Markah A 1 2 3 4 B 5 6 7 8 9 C 10 11 Jumlah 2. _____________________________________________________________________________ Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak BAHAGIAN A [20 markah] Jawab semua soalan 1. Rajah 1 menunjukkan maklumat tentang jenis kumpulan darah yang dikumpul daripada 30 orang pelajar di dalam Tingkatan 4 Mulia. A AB A B O AB B O A B A B A B B AB B B B B B B B A B B A O A AB Rajah 1 (a) Berdasarkan Rajah 1, tentukan bilangan pelajar bagi setiap kumpulan. Lengkapkan Jadual 1. Jenis kumpulan darah Bilangan pelajar Jadual 1 [ 2 Markah ] (b) Menggunakan keputusan dalam Jadual 1 diatas , lukiskan graf palang yang menunjukkan bilangan pelajar melawan jenis kumpulan darah. Bilangan pelajar 15 10 5 A B AB O Jenis kumpulan darah 2 Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh, Diluluskan oleh, ......................................................... ..................................... .............................................. ......................................... (NUR DASIMA BT MOHD DAUD) (AZILA BT ISMAIL) (ROSNORA BT AHMAD) (ROHANI BINTI MAT) Ketua Panitia Sains GKM Sains Dan Matematik Pengetua SMK Taman Ria Jaya 3. [2 Markah] (c ) Nyatakan jenis variasi berdasarkan carta palang di (b). .. [1 Markah ] 2 Rajah 2.1 dan Rajah 2.2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kekonduksian elektrik oleh bahan logam dan bukan logam. marks] (a) (i) Berdasarkan Rajah 2.1 dan Rajah 2.2, apakah pemerhatian anda pada keadaan mentol? (ii) Berdasarkan eksperimen, tandakan () bagi plat logam. Plat A Plat B [2 markah] (b) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini. (i) Pembolehubah dimanipulasikan .................................................................................................... (ii) Pembolehubah dimalarkan ................................................................................................... [2 markah] (c) Nyatakan definisi secara operasi bagi logam. ................................................................................................................... 3 Sel kering Suis Plat A Suis Sel kering Plat B Rajah 2.1 Rajah 2.2 4. [1 markah] 3. Seorang pelajar telah menjalankan eksperimen untuk menentukan takat beku bagi naftalena. Suhu untuk naftalena dicatatkan setiap satu minit. Jadual 2 menunjukkan bacaan termometer untuk eksperimen ini. Masa/minit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Suhu/ C 95 89 84 83 83 83 77 70 65 Jadual 2 (a) Berdasarkan Jadual 2, lukis graf suhu melawan masa. [2 markah] (b) Berdasarkan graf dalam 3 (a), nyatakan hubungan antara suhu dengan masa. ............................................................................................................................. [1 markah] 4 Number of bacterial colonies (Bilangan koloni 6 0 8 4 10 12 00 2 10 20 4030 0 2 4 100 6 10 128 80 60 40 20 Suhu/ C Masa/minit 5. (c) Tandakan takat beku naftalena pada graf dalam 3 (a) [1 markah] (d) Ramalkan suhu naftalena pada minit ke -10 . ............................................................................................................................. [1 markah] 4. Sekumpulan pelajar mencampurkan 150 ml air dan alkohol ke dalam sebuah bikar. Kemudian mereka menyuntik lima ekor tikus yang sama saiz dengan isipadu campuran yang berlainan dalam suatu penyiasatan. Jadual 3 menunjukkan keputusan yang diperolehi dalam penyiasatan tersebut. Tikus Isipadu campuran air dan alkohol (ml) Masa yang diambil oleh tikus untuk pengsan (minit) A 10 30 B 20 27 C 30 24 D 40 20 E 50 16 Jadual 3 (a) Apakah tujuan penyiasatan di atas? ........................................................................................................................................ [1 markah] (b) Nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini. (i) Pemboleh ubah dimalarkan ................................................................................................................................ (ii) Pemboleh ubah bergerak balas ............................................................................................................................... [2 markah] (c) Apakah kesan umum alkohol ke atas tikus? ..................................................................................................................................... [1 markah] (d) Berdasarkan jawapan anda di 4 (c), nyatakan satu jenis dadah yang mempunyai kesan yang sama seperti alkohol ke atas haiwan. ................................................................................................................................... [1 markah] 5 6. BAHAGIAN B [30 MARKAH] Jawab semua soalan 5. Rajah 3.1 menunjukkan satu arka refleks apabila jari tercucuk jarum tajam. Rajah 3.1 (a) (i) Namakan K. ................................................................................................................ ....................... [1 markah] (ii) Apakah fungsi K? ................................................................................................................ ...................... [1 markah] (b) Lukiskan anak panah pada Rajah 3.1 untuk menunjukkan arah aliran impuls yang melalui arka refleks tersebut. [1 markah] (c) (i) Nyatakan jenis tindakan dalam Rajah 3.1. .............................................................................................................................. [1 markah] (ii) Apakah bahagian badan yang mengawal tindakan di 5 (c) (i)? ................................................................................................................ [1 markah] 6 sinap Memastikan impuls mengalir pada satu arah sahaja Tindakan refleks Saraf tunjang 7. (d) Berdasarkan Rajah 3.1, lengkapkan aliran impuls pada Rajah 3.2. Rajah 3.2 [1 markah] 6. Rajah 4.1 menunjukkan struktur bagi otak manusia. Rajah 4.1 (a) Namakan bahagian Q dan R dalam ruangan yang disediakan dengan menggunakan perkataan di bawah. [2 markah] (b) Nyatakan fungsi bagi Q dan R. Q : ............................................................................................................................................... R : ............................................................................................................................................... [2 markah] (c) Antara bahagian P, Q, dan R, bahagian manakah yang akan menyebabkan seseorang mengalami buta dan pekak jika bahagian tersebut tercedera? 7 Reseptor ............................. Neuron perantaraan Sinaps Neuron motorEfektor Sinaps Serebrum Serebelum Medula Oblongata 8. .................................................................................................................................................... [1 marakh] (d) Dalam Rajah 4.2, labelkan X untuk menunjukkan kawasan yang mengawal rembesan air liur dan enzim. Rajah 4.2 [1 markah] 7. Rajah 5 menunjukkan perubahan rupa bentuk jirim apabila haba dibekalkan berterusan. Proses X Proses Y A: B: C: Gas Rajah 5 (a) Pada Rajah 5, nyatakan bentuk jirim A dan B [ 2 markah ] (b) Namakan proses X dan Y (i) Proses X : ............................................................................................................. (ii) Proses Y : ........................................................................................................... [ 2 markah ] (c) (i) Apakah yang berlaku kepada jirim B sekiranya dimasukkan ke dalam peti sejuk pada takat beku? .................................................................................................................. (ii) Namakan proses yang berlaku di (c) (i)? 8 9. [ 2 markah ] 8. Rajah 6 menunjukkan satu jenis neuron a) (i) Namakan neuron tersebut. ......................................... (ii) Apakah fungsi neuron tersebut? ............................................................................................................................................ [ 2 markah] (b) Berpandukan maklumat dalam Jadual 4 labelkan bahagian X dan Y pada Rajah 6. Akson Badan sel Dendrit Jadual 4 [ 2 markah ] (c) Tunjukkan pada Rajah 6, arah aliran impuls pada neuron itu? [ 1 markah ] (d) Apakah akan terjadi pada seseorang jika neuron ini terputus pada bahagian A? . [ 1 markah ] 9 X: Y: A reseptor Rajah 6 10. 9. Rajah 7 menunjukkan rajah skema penentuan seks pada manusia. Rajah 7 (a) Pada Rajah 7, lengkapkan kromosom seks dalam gamet K dan anak L. [2 markah] (b) Nyatakan (i) proses M ....................................................................................................................................... (ii) proses N. ....................................................................................................................................... [2 markah] (c) Nyatakan jantina bagi anak L ............................................................................................................................................... [1 markah] (d) Berdasarkan Rajah 7, nyatakan peratus untuk mendapatkan anak perempuan. ...............................