borang perjanjian rmt

Download Borang Perjanjian RMt

Post on 04-Apr-2018

524 views

Category:

Documents

34 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/29/2019 Borang Perjanjian RMt

  1/46

 • 7/29/2019 Borang Perjanjian RMt

  2/46

  2

  KRITERIA KELAYAKAN

  4. Kriteria kelayakan bantuan RMT adalah seperti berikut:-

  i) Murid warganegara Malaysia dari Darjah 1 hingga Darjah 6 bersekolah

  di semua Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan; dan

  ii) Ketua Isi Rumah (KIR) yang berdaftar dengan Bank Data Kemiskinan

  Nasional (eKASIH) yang dibangunkan oleh Unit Penyelarasan

  Pelaksanaan (ICU), Jabatan Perdana Menteri dan disahkan sebagai

  kategori miskin atau miskin tegar sahaja.

  KADAR DAN TEMPOH PELAKSANAAN

  5. Kadar RMT adalah RM1.80 sehari bagi setiap murid di Negeri Semenanjung

  Malaysia dan RM2.05 bagi setiap murid di Negeri Sarawak, Sabah dan Wilayah

  Persekutuan Labuan. Tempoh pelaksanaan RMT adalah 190 hari setahun.

  PENYALURAN BANTUAN

  6. Penyaluran bantuan RMT diberi kepada murid yang KIR tersenarai dalam

  data eKASIH. Ini adalah selaras dengan keputusan Mesyuarat Focus Group

  mengenai Pembasmian Kemiskinan Bil.1/2010 bertarikh 7 Januari 2010 yang

  dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara (KSN) yang memutuskan bahawa

  semua Kementerian/Jabatan/Agensi adalah diwajibkan menggunakan data eKASIH

  sebagai rujukan utama untuk memberi program/projek dan bantuan pembasmian

  kemiskinan.

  7. Bagi KIR yang belum berdaftar dengan sistem eKASIH, mereka boleh

  membuat permohonan melalui laman web www.ekasih.gov.my. Pihak Jabatan

  Pelajaran Negeri (JPN)/Pejabat Pelajaran Daerah (PPD)/sekolah boleh membantu

  mendaftar murid di dalam sistem eKASIH.

  TATACARA PERAKAUNAN DAN PEMBAYARAN

  8. Semua peruntukan disalurkan terus ke Akaun Kumpulan Wang Kerajaan

  (KWK) bagi sekolah yang mempunyai akaun bank atau ke Akuan Khas di PPD

  yang berkenaan bagi sekolah yang tidak mempunyai akaun bank.

  http://www.ekasih.gov.my/http://www.ekasih.gov.my/http://www.ekasih.gov.my/
 • 7/29/2019 Borang Perjanjian RMt

  3/46

  3

  9. Bahagian Kewangan, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan

  menghantar surat kepada JPN dan PPD untuk memaklumkan peruntukan akan

  disalurkan ke akaun bank sekolah/PPD. Sekolah/PPD perlu menyemak dengan

  bank sama ada peruntukan telah dimasukkan berdasarkan surat makluman daripada

  Bahagian Kewangan, KPM.

  10. Bagi sekolah yang mempunyai akaun bank, Resit Rasmi Pejabat (RP.01)

  hendaklah dikeluarkan apabila peruntukan telah sah dimasukkan ke Akaun

  Kumpulan Wang Kerajaan (KWK) oleh bank. Resit hendaklah dikeluarkan atas nama

  Setiausaha Bahagian Kewangan dan dikemukakan kepada Bahagian

  Kewangan, KPM dan direkodkan di bawah Lajur Pelbagai atas nama Peruntukan

  RMT.

  11. Bagi sekolah yang tidak mempunyai akaun bank, Resit Kew.38 hendaklah

  dikeluarkan oleh PPD apabila peruntukan telah sah dimasukkan ke Akaun Khas oleh

  bank. Resit hendaklah dikeluarkan atas nama Setiausaha Bahagian Kewangan

  dan dikemukakan kepada Bahagian Kewangan, KPM serta direkodkan di bawah

  Bayaran-Bayaran Lain - Peruntukan RMT.

  12. Sekolah/PPD hendaklah memastikan tiada caj bank dikenakan ke atas

  transaksi melalui akaun bank kerajaan sepertimana keputusan Mesyuarat

  Penyelarasan Operasi Bank-bank Bil.1/2006 bertarikh 25 Januari 2006 di para 3.5

  Minit Mesyuarat tersebut - Tiada caj dikenakan bagi semua transaksi dengan

  Kerajaan.

  BAKI PERUNTUKAN TAHUN SEMASA

  13. Baki peruntukan tahun semasa ialah amaun/jumlah peruntukan RMT tahun

  semasa yang tidak habis dibelanjakan sehingga 31 Disember tahun semasa setelah

  ditolak semua tanggungan perbelanjaan.

  14. Baki peruntukan yang telah dikenal pasti hendaklah dikemukakan oleh

  sekolah/PPD kepada PPD/Ketua PTJ masing-masing melalui cek atas nama Ketua

  Akauntan, Kementerian Pelajaran Malaysia untuk dikreditkan ke Akaun Hasil

  Kerajaan (Kod 81101) selewat-lewatnya pada 31 Januari tahun berikutnya.Sekolah PTJ bertaraf pemungut boleh terus mengkreditkan sendiri baki

 • 7/29/2019 Borang Perjanjian RMt

  4/46

  4

  peruntukan bantuan persekolahan tersebut tanpa melalui PPD/Ketua PTJ masing-

  masing.

  PELANTIKAN PEMBEKAL MAKANAN

  15. Bagi nilai perolehan yang tidak melebihi RM50,000 setahun, perolehan

  hendaklah dibuat secara lantikan terus kepada pengusaha kantin bagi sekolah

  yang mempunyai perkhidmatan kantin. Sekiranya sekolah tidak mempunyai

  perkhidmatan kantin, Jawatankuasa RMT sekolah boleh membuat lantikan terus

  kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru sekolah berkenaan. Sekiranya ibu bapa murid

  berkenaan tidak berminat, Jawatankuasa RMT boleh membuat lantikan terus

  pembekalan RMT kepada keluarga guru/kakitangan sekolah berkenaan.

  16. Bagi nilai perolehan yang melebihi RM50,000 setahun, perolehan hendaklah

  dibuat dengan pelawaan sebutharga kepada sekurang-kurangnya lima (5)

  pembekal tertakluk kepada Arahan Perbendaharaan dan peraturan-peraturan

  kewangan yang sedang berkuat kuasa.

  PERJANJIAN PENYEDIAAN MAKANAN

  17. Pihak sekolah hendaklah menyediakan dokumen perjanjian dengan pembekal

  untuk tempoh tertentu dan boleh menamatkan khidmat pembekal tersebut pada bila-

  bila masa sekiranya berlaku perlanggaran terma perjanjian. Dokumen perjanjian

  adalah seperti di Lampiran I.

  18. Pihak sekolah hendaklah memastikan pembekal makanan mematuhi syarat-

  syarat di dalam perjanjian berkenaan.

  MENU

  19. Penyediaan RMT hendaklah mengikut 20 jenis menu yang ditetapkan seperti

  di Lampiran II. Pihak sekolah dicadangkan memilih 5 menu secara bergilir-gilir.

  Walau bagaimanapun sekolah boleh membuat pilihan daripada 20 senarai menu

  yang disediakan mengikut kesesuaian bahan dan kesukaan murid-murid.

 • 7/29/2019 Borang Perjanjian RMt

  5/46

 • 7/29/2019 Borang Perjanjian RMt

  6/46

  6

  s.k:1. Ketua Setiausaha,KPM

  2. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

  3. Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha,KPM4. Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran,KPM

  5. Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti, KPM

  6. Setiausaha Bahagian, Audit Sekolah,KPM

  7. Setiausaha Bahagian, Audit Dalam, KPM

  9. Pengarah, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, KPM

  10. Ketua Akauntan, KPM

  11. Pegawai Perhubungan Awam,KPM

 • 7/29/2019 Borang Perjanjian RMt

  7/46

  1

  KERAJAAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN

  PERJANJIAN PEMBEKALAN MAKANAN BAGI RANCANGAN MAKANANTAMBAHAN

  TEMPOH PERJANJIAN : (BULAN)

  NILAI PERJANJIAN : RM

  DI ANTARA

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  DENGAN

  [NAMA PEMBEKAL MAKANAN]

 • 7/29/2019 Borang Perjanjian RMt

  8/46

  2

  KERAJAAN MALAYSIA

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  PERJANJIAN PEMBEKALAN MAKANAN BAGI RANCANGAN MAKANAN

  TAMBAHAN

  PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan 20__ (kemudian daripadaini dirujuk sebagai "Perjanjian ini")

  ANTARA

  KERAJAAN MALAYSIA yang bagi maksud perjanjian ini diwakili olehSekolah......................, yang beralamat di .................................. (kemudian daripada ini

  dirujuk sebagai "Kerajaan") bagi suatu pihak

  DENGAN

  Syarikat/nama individu yang dinyatakan dalam Jadual A (kemudian daripada inidirujuk sebagai "Pembekal Makanan") sebagai pihak yang satu lagi.

  Dalam Perjanjian ini, dimana bersesuaian, Kerajaan dan Pembekal Makanankemudian daripada ini boleh disebut secara perseorangan sebagai "Pihak" dan secarabersama sebagai "Pihak-Pihak".

  BAHAWASANYA

  Kerajaan telah menawarkan perkhidmatan yang dinyatakan dalam PesananKerajaan dalam Lampiran A (kemudian daripada ini dirujuk sebagaiPerkhidmatan) dan Pembekal Makanan telah bersetuju untuk melaksanakanPerkhidmatan tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini.

  PIHAK-PIHAK TELAH BERSETUJU seperti yang berikut:

  1. TAKRIF, TAFSIRAN DAN KESELURUHAN PERJANJIAN

  1.1 Takrif

  Dalam Perjanjian ini, melainkan jika konteksnya mengkehendakisebaliknya dan jika digunakan dalam atau berkenaan dengan Perjanjianini, perkataan-perkataan di bawah hendaklah mempunyai makna yangdiberikan seperti berikut:

  Kerajaan ertinya Kerajaan Malaysia dan termasuklah

  (a) Kementerian Pelajaran Malaysia;

 • 7/29/2019 Borang Perjanjian RMt

  9/46

  3

  (b) Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia;

  (c) mana-mana Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Negeri,Bahagian, Pejabat, Lembaga, Sektor, Unit, Institusi Pendidikan

  Guru, Pusat Kokurikulum, Pusat Matrikulasi, agensi atau sekolahdi bawah Kementerian Pelajaran Malaysia yang berkenaan dalamPerjanjian ini; atau

  (d) mana-mana Ketua Jabatan, Guru Besar, Pengetua, guru,pegawai atau kakitangan atau agen Kementerian PelajaranMalaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Negeri,Bahagian, Pejabat, Lembaga, Sektor, Unit, Institut PendidikanGuru, Pusat Kokurikulum, Pusat Matrikulasi, agensi atau sekolahdi bawah Kementerian Pelajaran Malaysia yang berkenaan dalamPerjanjian ini dan diberi kuasa oleh Ketua Setiausaha

  Kementerian Pelajaran Malaysia;

  Pembekal Makanan ertinya syarikat atau individu yang dinyatakandalam Jadual A dan termasuk wakilnya yang diberi kuasa, waris,pentadbir, agen, penerima serah hak, pegawai, kakitangan, PembekalMakanan, subkontraktor, pekhidmat dan Pekerja;

  makanan bermasak ertinya apa-apa makanan, minuman, bahanmakanan, bahan mentah, perasa atau ramuan yang berkenaandengan Perkhidmatan dan termasuklah yang

  (a) beku, basah atau kering;

  (b) dalam bentuk pepejal atau cecair;

  (c) sedang, telah atau belum diproses;

  (d) disajikan, disediakan atau dipamerkan;

  (e) sedang atau telah dimasak;