borang pentaksiran bt(sk)

12
Borang Pentaksiran Bahasa Tamil KSSR (Tahun 1)- SK ¯ûǼì¸ò ¾Ãõ 1.1 ±ØòÐ츨Çî ºÃ¢Â¡¸ ´Ä¢ôÀ÷ 1.2 ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸ ¸üÈø ¾Ãõ 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.2.1 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Bil Nama Murid 1 2 3 4 5 6 7 8

Upload: sureta

Post on 19-Aug-2014

321 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Borang Pentaksiran KSSR Bahasa Tamil(SK)

TRANSCRIPT

Page 1: Borang Pentaksiran BT(SK)

Borang Pentaksiran Bahasa Tamil KSSR (Tahun 1)- SK

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ1.0 §¸ð¼ø, §ÀîÍ

1.1 ±ØòÐ츨Çî ºÃ¢Â¡¸ ´Ä¢ôÀ÷ 1.2 ¦º¡ü¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸ ¯îºÃ¢ôÀ÷¸üÈø ¾Ãõ 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.2.1 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6

Bil Nama Murid12345678

Page 2: Borang Pentaksiran BT(SK)

1.0 §¸ð¼ø, §ÀîÍ1.3 ¦ºÅ¢ÁÎò¾Åü¨Èî ºÃ¢Â¡¸ì ÜÚÅ÷; «¾ü§¸üÀò ÐÄíÌÅ÷ 1.5 ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø, ¦º¡ü¦È¡¼÷, š츢Âõ ¬¸¢ÂÅü¨Èô ÀÂýÀÎò¾¢ô §ÀÍÅ÷.1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.5.1 1.5.2 1.5.3

Page 3: Borang Pentaksiran BT(SK)

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ2.0 Å¡º¢ôÒ

2.1 ºÃ¢Â¡É ¯îºÃ¢ôÒ¼ý Å¡º¢ôÀ÷ 2.4 Å¡º¢òÐ ÒâóÐ ¦¸¡ûÅ÷¸üÈø ¾Ãõ 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.4.1 2.4.2

Bil Nama Murid12345678

Page 4: Borang Pentaksiran BT(SK)

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ3.0 ±ØòÐ

3.1 ¿øÄ ¨¸¦ÂØò¾¢ø ºÃ¢Â¡É ÅÊÅòмý àö¨Á¡¸ ±ØÐÅ÷. 3.2 ¦º¡øÅÇõ ¦ÀÕì¸¢ì ¦¸¡ûÅ÷¸üÈø ¾Ãõ 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4

Bil Nama Murid12345678

Page 5: Borang Pentaksiran BT(SK)

3.0 ±ØòÐ3.2 ¦º¡øÅÇõ ¦ÀÕì¸¢ì ¦¸¡ûÅ÷ 3.3. š츢Âõ «¨ÁôÀ÷ 3.5 ¦º¡øŨ¾ ±ØÐÅ÷.3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9 3.2.10 3.2.11 3.3.1 3.5.1 3.5.2

Page 6: Borang Pentaksiran BT(SK)

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ4.0 ¦ºöÔÙõ ¦Á¡Æ¢Â½¢Ôõ

4.1 ¬ò¾¢ÝÊ¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷ 4.2 ¦¸¡ý¨È §Åó¾É¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷¸üÈø ¾Ãõ 4.1.1 4.2.1

Bil Nama Murid12345678

Page 7: Borang Pentaksiran BT(SK)

¯ûǼì¸ò ¾Ãõ5.0 þÄ츽õ

5.1 ±Øò¾¢Ä츽ò¨¾ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷ 5.3 ¦º¡øÄ¢Ä츽ò¨¾ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷¸üÈø ¾Ãõ 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.3.1 5.3.2 5.3.3

Bil Nama Murid12345678