psv3113 bentuk bentuk pentaksiran by norhaniza bt. taharuddin

Click here to load reader

Post on 18-Jul-2015

216 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Bentuk pentaksiran ( portfolio & hasil kerja )

PSV 3113PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAJUK 3: BENTUK-BENTUK PENTAKSIRANDisediakan Oleh:

NORHANIZA BT. TAHARUDDINGHAZALI B. CHE MUDASALIENA BT. HARUNPensyarah:

EN. SYAMRUL NIZAM B. ABD MALEKSk. Bukit Segumpal740324-10-5612Sk. Sekara700703-03-5731

Ghazali b. Che MudaNorhaniza bt. TaharuddinSaliena bt. Harun

Sk. Chedong Jaya681102-06-5128PPG, UNIT PSV AMBILAN FEBRUARI 2012Biodata ahli kumpulanPENDAHULUANPengajaran dan Pembelajaran tidak akan dapat diketahui keberkesanannya sehinggalah murid-murid diuji tahap kefahaman mereka.Pelbagai cara dan kaedah yang dapat menilai murid-murid dengan terperinci.Beberapa kaedah dan cara yang dikemukakan melalui pembentangan tajuk ini diharap dapat membantu guru khasnya dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual.

NORHANIZA TAHARUDDINKupasan tajuk ini akan memperjelaskan tentang:PENILAIAN FORMATIFPENILAIAN SUMATIFPEMERHATIANPORTFOLIOHASIL KERJANORHANIZA TAHARUDDINPENILAIAN FORMATIF DAN SUMATIF Ghazali Che MudaPenilaian Formatif Penilaian yang dibuat secara berterusan, iaitu sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran untuk menilai keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar bagi setiap tajuk yang diajar.

Ghazali Che MudaPenilaian ini dijalankan secara berterusan adalah bertujuan untuk memperbaiki atau mengenal pasti kelemahan yang wujud semasa pengajaran dan pembelajaran dengan kadar segera.Ghazali Che Muda Penilaian ini juga dapat menentukan pengajaran dan pembelajaran yang dibuat itu mencapai objektif ataupun tidak. Ia juga dapat menentukan samada murid telah bersedia untuk mengikuti pelajaran berikutnya yang lebih tinggi atau rumit.

Ghazali Che MudaAktiviti penilaian boleh dijalankan secara formal atau tidak formal semasa sesi pengajaran dan pembelajaran samada secara individu, kumpulan atau menyeluruh. Masa yang sesuai untuk membuat penilaian ialah semasa sesi pengajaran dilakukan atau setiap hujung bulan.Ghazali Che MudaBentuk penilaian yang boleh dilakukan:

1. Ujian tidak formal - seperti pemerhatian dan soaljawab 2. Secara formal - seperti ujian bulanan melibatkan kertas pensel dalam masa yang singkat.

Ghazali Che MudaCiri-ciri Penilaian FormatifDijalankan bagi tujuan memperoleh maklumat bagi memperbaiki kurikulum.Dijalankan sepanjang masa dan maklumat yang diperolehi daripada penilaian ini digunakan secara terus menerus.Bercorak ujian diagnostik, yang mana dapat memberikan input akan masalah yang dihadapi pelajar dalam mengikuti pembelajaran.

Ghazali Che MudasambunganDijalankan sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran.Maklumat yang diperolehi hendaklah digunakan serta merta dalam memperbaiki pengajaran dan pembelajaran agar pelajar dan guru sama-sama memperolehi manfaat daripadanya.

Ghazali Che MudaTujuan Penilaian FormatifMemperbaiki pengajaran dan pembelajaran.Meningkatkan pencapaian pelajar pada akhir sesuatu pelajaran.Memperlihatkan kelemahan-kelemahan yang wujud sama ada pada penyampaian guru atau penguasaan pelajar dan seterusnya guru akan memperbaiki agar murid dapat menguasai dengan baik.Ghazali Che MudasambunganMenolong pelajar menguasai sesuatu unit atau topik pembelajaran dan ini memungkinkan mereka memperolehi pencapaian yang lebih baik pada akhir penggal atau semester persekolahan.Mengubah suai pengajaran guru.Guru dapat menentukan pendekatan yang lebih baik dalam penyampaian. Ghazali Che MudasambunganMemberikan bimbingan pembelajaran kepada pelajar, menjadikan mereka sentiasa bersedia untuk menduduki siri ujian yang dijalankan dan dengan itu memerlukan ketekunan dan tumpuan kepada topik-topik pembelajaran.Ghazali Che MudaPenilaian Sumatif Penilaian yang dibuat pada akhir pengajaran ( akhir penggal / akhir tahun ), yang bertujuan untuk menilai pencapaian akhir pelajar. Berbeza dengan penilaian formatif yang lebih menumpukan kepada penilaian penguasaan pelajar dalam sesuatu tajuk, penilaian sumatif bertujuan untuk menentukan pencapaian pelajar pada akhir penggal persekolahan atau akhir tahun yang juga dapat menentukan keberkesanan sesuatu kurikulum.

Ghazali Che MudaCiri-ciri Penilaian SumatifLebih menumpukan menilai tahap penguasaan pelajar dalam satu-satu topik pembelajaran. Untuk menentukan pencapaian pelajar pada akhir sesuatu penggal persekolahan dan digunakan untuk menentukan keberkesanan sesuatu kurikulum secara keseluruhan.Ghazali Che MudaTujuan Penilaian SumatifMembantu pelajar secara individu dalam meningkatkan pecapaian.Memberi gred kepada pelajar berdasarkan pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diadakan.Mengikhtiraf kebolehan dan kemahiran yang dimiliki oleh pelajar. Ini berdasarkan skor yang diperolehi oleh pelajar dalam penilaian yang dijalankan.Ghazali Che MudasambunganDijadikan pertunjuk dalam memulakan sesuatu kursus baru yang berkaitan.Memperlihatkan peringkat pencapaian yang berbeza mengikut kumpulan.Ghazali Che MudaPerbezaan Penilaian Formatif dan SumatifAspekPenilian FormatifPenilian SumatifKonsepMengesan penguasaan pelajar pada suatu hasil pembelajaran melalui pengujian yang dapat dibina dan ditadbir secara formal ataupun tidak formal.Mengesan pencapaian pelajar dalam tempoh tertentu persekolahan melalui pemgujian yang dijalankan secara formal.Waktu PenilaianSepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung.Pada pertengahan ataupun akhir penggal / semester persekolahan.KaedahFormal : pensel, kertasTidak formal : Pemerhatian, soal jawab, latihan.Penilainan dibuat secara individu ataupun berkumpulan.Dibuat secara formal:Ujian pensel dan kertas, lisan.Penilaian dijalankan secara berkumpulan.Selepas Penilaian dijalankanMenjalankan tindakan susulan ke atas pelajar.Aktiviti bimbingan bagi kemahiran yang belum kuasai.Aktiviti pengukuhan bagi kemahiran yang sudah mula dikuasai.Aktiviti penggayaan bagi memperkembangkan penguasaan kemahiran.Mengubahsuai proses P & P.

Memperbaiki kurikulum sedia ada.

Mengumpulkan pelajar mengikut tahap pemguasaan.

Ghazali Che MudaPEMERHATIANPemerhatian ialah:

Pengamatan kepada pelakuan murid yang bersesuaian dengan perkembangan murid.

Dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu tertentu bagi membantu guru mendapatkan maklum balas tentang keberkesanan PnP.

Dalam konteks pentaksiran suatu kaedah sistematik untuk mengumpul data / maklumat & merekodnya dengan tepat.SALIENA HARUNPEMERHATIANSALIENA HARUNSALIENA HARUN

FUNGSI KAEDAH PEMERHATIANGuru dapat mengikuti perkembangan murid dalam PdP.Guru/murid dapat merancang tindakan susulan yang sesuai dalam PdP seterusnyaMurid dapat melihat tahap pencapaian sendiri/rakan sebaya dalam PdP.Guru boleh membuat refleksi terhadap keberkesanannya sebagai guru.Membantu guru mengetahui minat murid terhadap pelajaran.Menyimpan rekod yang sistematik untuk rujukan dan perancangan.

SALIENA HARUNJenis-jenis PemerhatianSALIENA HARUNPemerhatian Bukan Peserta (Pemerhatian Penuh)Jenis pemerhatian ini memerlukan pemerhati memilih tempat yang sesuai untuk membuat pemerhatian. Tempat pemerhatian mestilah memberi peluang semaksimum mungkin kepada pemerhati untuk membuat pemerhatian secara teliti terhadap segala gerak geri ahli kumpulan atau individu yang diperhati. Pemerhatian boleh dibuat dengan bantuan peralatan seperti alat-alat rakaman termasuk teropong, kaset, dan kamera video.

SALIENA HARUNJenis-jenis PemerhatianSALIENA HARUNPemerhatian Peserta(Peserta sebagai Pemerhati)Jenis pemerhatian ini melibatkan pemerhati menjadi seorang daripada ahli dalam kumpulan yang hendak diperhati dan pada masa yang sama ia membuat pemerhatian. Menggunakan kaedah pemerhatian ini, penyelidik memainkan dua peranan iaitu sebagai peserta dan pemerhati.

SALIENA HARUNPERBEZAANPEMERHATIAN BUKAN PESERTAPEMERHATIAN PESERTAResponden kajian mungkin tidak menyedari akan kehadiran pemerhati dan dengan itu ia akan menunjukkan tingkah laku yang tulen dan tidak berpura-pura.Penyelidik dapat mengalami sendiri aktiviti-aktiviti yang dirancangkan dan ini menjadikan dapatan pemerhatian lebih sah dan boleh dipercayai.Data-data yang diperoleh lebih tulen dan ini akan menyumbang kepada ketepatan maklumat yang dikumpul.Menggunakan kaedah ini juga memungkinkan maklumat-maklumat yang tersembunyi atau yang tidak dijangka dapat diperhati diperingkat awal.SALIENA HARUNKELEBIHAN KAEDAH PEMERHATIAN Pemerhatian terhadap sampel-sampel kajian adalah lebih terperinci, jelas,teliti dan tepat dan ini akan menyumbang kepada dapatan kajian yang lebih sah serta boleh dipercayai. Maklumat yang diperoleh daripada pemerhatian sama ada dijangka atau tidak boleh menjadi bahan rujukan penting dalam kajian. Penyelidik boleh memastikan bahawa maklumat yang diperoleh daripada pemerhatian benar-benar dari sampel yang ingin dikaji bukan wakil sampel yang telah dikenal pasti.

SALIENA HARUNKELEMAHAN KAEDAH PEMERHATIAN Sampel yang diperhati mungkin berlakon apabila tingkah laku mereka diperhati dan diteliti. Sampel mungkin merasa tidak selesa dan senang hati apabila tingkah laku mereka diperhati. Pemerhati yang tidak bertanggungjawab mungkin akan membuat pemerhatian yang tidak konsisten dan sesuka hati mereka. Pemerhati mungkin bias terhadap sampel yang diperhatikan disebabkan faktor lain seperti perbezaan ras, budaya, fahaman, dan nilai.

SALIENA HARUNCARA MEMBUAT PEMERHATIANPemerhatian secara langsung boleh dilakukan setiap masa dengan meneliti segala perlakuan dan kejadian dalam situasi yang dikaji. Teknik ini tidak memerlukan apa-apa perlatan khas melainkan pen dan kertas saja. Guru/ pensyarah penyelidik perlu membuat beberapa pertimbangan sebelum melakukan permerhatian SALIENA HARUNPenggunaan Alat PerakamPengunaan perakam audio dapat membantu merekodkan interaksi lisan yang berlaku antara kumpulan sasaran dengan pemerhatian ataupun antara kalan