5 mac 2018 / 1439 jabatan penerangan edisi isnin / … dokumen/2018/mac/pelitabrunei_050318.pdf ·...

of 23 /23
EDISI ISNIN / PERCUMA JABATAN PENERANGAN Layari Laman Web: www.pelitabrunei.gov.bn E-mel: [email protected] Hotline: 2382891 / 2383400 Smb: 217 Faksimile: 2381004 17 ''GENERASI belia adalah merupakan sumber tenaga besar negara-negara ASEAN. Dengan bilangan mereka berjumlah 211 juta, menjadikan mereka berupaya untuk menggerakkan pembangunan dalam negara masing-masing. Kejayaan menggembleng tenaga belia akan menambahkan lagi kekuatan dan ketahanan negara.'' - Titah Sempena Majlis Musabaqah Tilawah Al-Quran Belia Asia Tenggara Ke-8 Tahun 1439 Hijrah / 2017 Masihi. ''DARIPADA Abu Hurairah Radiallahuanhu, daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda : Ada tujuh golongan orang yang akan mendapat perlindungan Allah (pada Hari Kiamat), di mana pada hari itu tidak ada perlindungan selain perlindungan-Nya. Salah satu dari ketujuh orang tersebut adalah pemimpin yang adil.'' - (Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayat- kan oleh Imam Bukhari). TAHUN 63 / BILANGAN 28 Muka 4 SEMAI semangat patriotik pelajar sekolah Muka 12 BSB diiktiraf Bandar Pelancongan Bersih ASEAN 5.03 5.13 6.31 6.53 12.33 3.48 6.33 7.42 E-mel: [email protected] E-mel : [email protected] Hotline : 2382891 / 2383400 Smb. : 217 Faksimile : 2381004 Layari Laman Web : www.pelitabrunei.gov.bn 5 MAC 2018 / 1439 Oleh : Dk. Vivy Malessa Pg. Ibrahim Teliti komunikasi berkesan kakitangan kesihatan BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 3 Mac. - Dalam merancang perkembangan kapasiti dan kemahiran kejururawatan, Kementerian Kesihatan amat menitikberatkan keperluan dari segi perkembangan tenaga manusia, khasnya dalam meningkatkan ilmu pengetahuan para Jururawat dan Bidan di Negara Brunei Darussalam. Jelas Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Paduka Dr. Awang Haji Md. Isham bin Jaafar, ini termasuklah memberi peluang kepada Jururawat dan Bidan untuk mengikuti Skim Latihan Dalam Perkhidmatan Penuh dan Cuti Belajar di dalam dan luar negara bagi kursus-kursus jangka pendek dan panjang, seperti penempatan klinikal, Diploma, Diploma Lanjutan, Ijazah Sarjana Muda dan Sarjana. ''Oleh yang demikian, para graduan adalah digalakkan untuk menggunakan masa dengan sebaiknya bagi merancang pelaburan ke arah meraih ilmu pengetahuan melalui kursus- kursus ditawarkan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam,'' tambah Yang Berhormat semasa berucap pada Majlis Konvokesyen dan Penyampaian Sijil Kali Ke-4 bagi Kursus Sijil Pembantu Jururawat (Kejururawatan Am) dan Kursus Sijil Pembantu Jururawat (Perbidanan) Sesi Mei 2015 - Mei 2017 dan Sesi Oktober 2015 - Oktober 2017 serta Anugerah Graduan Kursus Sijil Pembantu Jururawat Terbaik yang berlangsung di Dewan Al-'Afiah, Kementerian Kesihatan, Berakas, di sini. Ke muka 7 Berita dan Foto : Haji Ariffin Mohamad Noor / Morshidi Dialog tingkatkan amalan terbaik tegakkan keadilan BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 3 Mac. - Usaha-usaha berterusan semua Pegawai-pegawai Pendakwa untuk menegakkan keadilan dalam sistem keadilan jenayah di Negara Brunei Darussalam membuktikan komitmen dan dedikasi yang tidak kendur-kendur dan menjalankan tugas dengan penuh kejujuran, integriti dan profesionalisme yang tinggi. Demikian jelas Peguam Negara, Yang Berhormat Datin Seri Paduka Hajah Hayati binti Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Paduka Haji Mohd. Salleh semasa hadir dan menyampaikan kata-kata aluan pada Majlis Dialog bersama Pejabat Peguam Negara dengan Pegawai-pegawai Pendakwa dari Agensi-agensi Penguatkuasa Undang-undang dan Badan-badan Berkanun yang berlangsung di Dewan Jubli Emas, Bangunan Undang-Undang dan Mahkamah-Mahkamah, di sini. Yang Berhormat turut memetik titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada Sambutan Hari Perkhidmatan Awan Kali Ke-24, yang menekankan keperluan bekerja dengan 'Jujur dan Amanah, bukan yang cekap tetapi curang'. Dialog seumpamanya, tambah Yang Berhormat diharap dapat meningkatkan hubungan kerjasama di antara Bahagian Keadilan Jenayah, khususnya Pejabat Peguam Negara dan Pegawai Pendakwa dari agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang dan badan-badan berkanun demi sama-sama meningkatkan kualiti dan keberkesanan pendakwaan. Ke muka 8 DULI Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman berkenan berangkat menyaksikan Kejohanan Renang Terbuka dan Masters Kali Ke-3 bagi sesi petang yang berlangsung di Kolam Renang, Sekolah Antarabangsa Brunei (ISB). Berangkat menyertai kejohanan ialah anakanda DYTM, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim dan YTM Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah yang mewakili ISB Hammerheads. Juga berangkat menyaksikan kejohanan ialah YTM Pengiran Muda Muhammad Aiman. - Foto : Masri Osman. (Lihat muka 3 dan 4). Berangkat ke Kejohanan Renang Terbuka dan Masters Ke-3

Upload: vandung

Post on 23-Mar-2019

220 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

EDISI ISNIN / PERCUMAJABATAN PENERANGAN

Layari Laman Web: www.pelitabrunei.gov.bnE-mel: [email protected] Hotline: 2382891 / 2383400 Smb: 217 Faksimile: 2381004

17

''GENERASI belia adalahmerupakan sumber tenaga

besar negara-negara ASEAN.Dengan bilangan mereka

berjumlah 211 juta,menjadikan mereka

berupaya untukmenggerakkan pembangunandalam negara masing-masing.

Kejayaan menggemblengtenaga belia akan

menambahkan lagi kekuatandan ketahanan negara.''- Titah Sempena Majlis

Musabaqah Tilawah Al-QuranBelia Asia Tenggara

Ke-8 Tahun 1439 Hijrah /2017 Masihi.

''DARIPADA Abu HurairahRadiallahuanhu, daripada Nabi

Sallallahu Alaihi Wasallambersabda : Ada tujuh golongan

orang yang akan mendapatperlindungan Allah (pada HariKiamat), di mana pada hari itutidak ada perlindungan selainperlindungan-Nya. Salah satudari ketujuh orang tersebutadalah pemimpin yang adil.''

- (Sabda Rasulullah SallallahuAlaihi Wasallam yang diriwayat-

kan oleh Imam Bukhari).

TAHUN 63 / BILANGAN 28

Muka 4

SEMAI semangatpatriotik pelajar

sekolah

Muka 12

BSB diiktirafBandar Pelancongan

Bersih ASEAN

5.03 5.13 6.31 6.53 12.33 3.48 6.33 7.42

E-mel: [email protected] : [email protected] Hotline : 2382891 / 2383400 Smb. : 217 Faksimile : 2381004 Layari Laman Web : www.pelitabrunei.gov.bn

5 MAC 2018 / 1439

Oleh : Dk. Vivy Malessa Pg. Ibrahim

Teliti komunikasi berkesankakitangan kesihatan

BANDAR SERI BEGAWAN,Sabtu, 3 Mac. - Dalam merancangperkembangan kapasiti dankemahiran kejururawatan,Kementerian Kesihatan amatmenitikberatkan keperluan darisegi perkembangan tenagamanusia, khasnya dalammeningkatkan ilmu pengetahuanpara Jururawat dan Bidan diNegara Brunei Darussalam.

Jelas Menteri Kesihatan, YangBerhormat Dato Paduka Dr.Awang Haji Md. Isham bin Jaafar,ini termasuklah memberi peluangkepada Jururawat dan Bidan untukmengikuti Skim Latihan DalamPerkhidmatan Penuh dan CutiBelajar di dalam dan luar negarabagi kursus-kursus jangka pendek

dan panjang, seperti penempatanklinikal, Diploma, DiplomaLanjutan, Ijazah Sarjana Mudadan Sarjana.

''Oleh yang demikian, paragraduan adalah digalakkan untukmenggunakan masa dengansebaiknya bagi merancangpelaburan ke arah meraih ilmupengetahuan melalui kursus-kursus ditawarkan oleh KerajaanKebawah Duli Yang Maha MuliaPaduka Seri Baginda Sultan danYang Di-Pertuan Negara BruneiDarussalam,'' tambah Yang

Berhormat semasa berucap padaMajlis Konvokesyen danPenyampaian Sijil Kali Ke-4 bagiKursus Sijil Pembantu Jururawat(Kejururawatan Am) dan KursusSijil Pembantu Jururawat(Perbidanan) Sesi Mei 2015 -Mei 2017 dan Sesi Oktober 2015 -Oktober 2017 serta AnugerahGraduan Kursus Sijil PembantuJururawat Terbaik yangberlangsung di Dewan Al-'Afiah,Kementerian Kesihatan, Berakas,di sini.

Ke muka 7

Berita dan Foto :Haji Ariffin Mohamad Noor / Morshidi

Dialog tingkatkanamalan terbaik

tegakkan keadilan

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 3 Mac. -Usaha-usaha berterusan semua Pegawai-pegawaiPendakwa untuk menegakkan keadilan dalamsistem keadilan jenayah di Negara Brunei Darussalammembuktikan komitmen dan dedikasi yang tidakkendur-kendur dan menjalankan tugas dengan penuhkejujuran, integriti dan profesionalisme yang tinggi.

Demikian jelas Peguam Negara, Yang BerhormatDatin Seri Paduka Hajah Hayati binti Pehin OrangKaya Shahbandar Dato Seri Paduka Haji Mohd. Sallehsemasa hadir dan menyampaikan kata-kata aluanpada Majlis Dialog bersama Pejabat PeguamNegara dengan Pegawai-pegawai Pendakwa dariAgensi-agensi Penguatkuasa Undang-undang danBadan-badan Berkanun yang berlangsung di DewanJubli Emas, Bangunan Undang-Undang danMahkamah-Mahkamah, di sini.

Yang Berhormat turut memetik titah Kebawah DuliYang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan danYang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam padaSambutan Hari Perkhidmatan Awan Kali Ke-24, yangmenekankan keperluan bekerja dengan 'Jujur danAmanah, bukan yang cekap tetapi curang'.

Dialog seumpamanya, tambah Yang Berhormatdiharap dapat meningkatkan hubungan kerjasamadi antara Bahagian Keadilan Jenayah, khususnyaPejabat Peguam Negara dan Pegawai Pendakwadari agensi-agensi penguatkuasaan undang-undangdan badan-badan berkanun demi sama-samameningkatkan kualiti dan keberkesananpendakwaan.

Ke muka 8

DULI Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka SeriBaginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri PengiranAnak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman berkenan berangkat menyaksikan Kejohanan Renang Terbuka dan MastersKali Ke-3 bagi sesi petang yang berlangsung di Kolam Renang, Sekolah Antarabangsa Brunei (ISB). Berangkat menyertai kejohanan ialah anakandaDYTM, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim dan YTM Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah yang mewakili ISB Hammerheads. Jugaberangkat menyaksikan kejohanan ialah YTM Pengiran Muda Muhammad Aiman. - Foto : Masri Osman. (Lihat muka 3 dan 4).

Berangkat ke Kejohanan RenangTerbuka dan Masters Ke-3

HALUAN HARI ISNIN 14 MAC 2017NASIONALNASIONAL2

175 MAC 2018 BERSAMAAN 1439

7 . 427 . 427 . 427 . 427 . 427 . 427 . 41

6 . 336 . 336 . 336 . 336 . 336 . 336 . 32

3 . 483 . 473 . 463 . 463 . 453 . 443 . 44

12 . 3312 . 3312 . 3212 . 3212 . 3212 . 3212 . 31

6 . 536 . 536 . 526 . 526 . 516 . 516 . 51

6 . 316 . 306 . 306 . 306 . 296 . 296 . 28

MAC JAMADILAKHIR

56789

1011

5 . 135 . 135 . 135 . 125 . 125 . 125 . 11

5 . 035 . 035 . 035 . 025 . 025 . 025 . 01

17181920212223

��������������

����� ������������

MMN WADAHKESEJAHTERAAN NEGARA

���������� ������ ������� �� ������� ������� ����� ��� ������ ���������� ������������ ���� ������� �������������

�������� ��������� ������ ���� �� ������������� ��� ��� ������ ��� �������� ����!�� "# ��� $������ ��� �� �� !��� %�������&'(' ��� ������������ �������� ���� !�� ") $��� ���� ���� $������ �� ��� ���� ���������� &) ���� ������� ����� �� �������� ��������� "( *������� "++)

$������ �� ��� ���� ��� � � ���� ��������������� ,����,��� ��� ��� ���� ����� ����� ��,��� -���� ����� ��.����� ���� ���������������� ���� �������� ���� #+ ����� "+&/ $������ ����� �������� ���� ������0�� ��� ���������� ���� -�� ����� ������ $�������� !� �1��� ��.�� �� "+&/ 2 "+&' �� � ��������������������� ��� ��������������� ������� �� ��!��� %�������

��� ���� ������� !���� ��� ��������� ������ ���� 3�� %��$��� ������ ��������� �� ������ 3�� !������ $���� 4�� ����*�� 5��� %��� *�� *���� ,.�� ���� ,��� -�������� %��� *���� ���� ������� 1��� ��� �� ���������� ����� ���� 3�� %�������� $���� 4�� ���� $����� ���� %��� $���� ,.�� �������� ��� ���� ,�� ��� 1������� ����� ����%���� -��� ,����� ����� ���� 6�����

*������� ��� ,����,��� ��� ����� �������,��� -���� ����� ��.����� 4�� �4�� !� ����4�� �4�� 3�� 1���� ���0���� ��0������ ����� 7�����7���� 3�� %������� %�� %�����%����

8� �� ���� ��� ������ �������� �������������� ������ ������� !��� ��� �� ����������������� ��� ��������������� ������ �������� ��� ���� ����� � �������� �� ����������.�� ��� ����� ����� �� � ������ ���� ���������0�� �� ������� �� �� ��� ���� �����

%�� �� ������ ��� ��� � � ������ � � ������������ ���� ������ ����� ����� ��� ����������� ��� ����������� ������� ����.��%3�� $���� *�� !� ���� *���� ��� 3�� %��$���� �� �� !��� %������� ��� ���������� ���� �����.� ��������� ����������� ��� �������� �� ��� ������ ����� ����������� ���� ��� ��� �� ���������� ��������������� �� �� ��� ��� ��

4��� ��� ��������� ��������� �������� � ��.�� ����� ������������ ��� ������� �� �������� ��� ��������� ������ �������������� ��� �� ��� �����0�� ��� ��� ������ ��������������� ������ � � �������� ��������� ���������� ������ ��������� ��������� ����������� ��� !��� ��� ���� ��� �� ����� ������ ����� �������� ��� ����� ��� ,�� ������ ��� ������������� �����0�� ��� ����� $������ �� ��� ��������������� ������ �� � ������� � �������� ������� ��� �� �� ������ ����� ��� ������������� 9���� ��� ���� ���0��� ���

4��� ��� ��������� ������ ������� ������ ������ � ��.�� ��������� 3�� !������ ����������������� ��� ���� �� �������� ��� ����������� ���� �� ����� �������� ����� ��������������� ����� ��������� ������ ��� � ��.����������� ��� ����������� ������ �����0�� ���� ���� ����������� *����� ���� ��� ������ ����� ���������� ���� ��������� 3�� !������ ���������� ������ ����� ��������� ���� �� �� �� �� �������������� 7�.���� �� �� "+#(

!� � ���� ����� ��� ������ �� �� ������ ������ ��������� ������������ ������ �� ��� ��� ���� �� ������� ��� ����� ����� ��������� �������� ���� ������ �� �� ��������� ������ ��������� �� ����������� �� ��� ��� �� ������ ������� .���� ������������������ �� �� �� �� ������ ����� �����

HASRAT NEGARAHARI ISNIN 5 MAC 2018

TITAH Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddinWaddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan YangDi-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada Majlis Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian DewasaPeringkat Kebangsaan pada Khamis (Malam Jumaat), 14 Jamadilakhir 1439 Hijrah bersamaan1 Mac 2018 (Malam Ketiga) di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.

Jadikan Al-Quran sumberrujukan dalam kehidupan

��������'�������������� ������ �������� �� ����������� ��������� �������������������� ������ '�������!

�������� �' ����������'���� ������"�� #��������! ���������#����������! ��'���� ����������������� �$��'���! ����'��

�%&�#�(%�%%�&! ��������� �� ����� ,����*������ 7���'��� ����� �����

����������� ���� ����� ������ ��� ����� ���

,����� ���� �����;�� ���� ����� ��������� < ',��=�� *��� ����������,���' 1��� ��� ��� �� ����� ���������� ����� ����� ����� ��� ���0������� �� ������ -�������*�������� ,����� 7������� ������������� 0�� ������� !� ������'�9 ��� ������ ��� ���� ������� ����� �� 3����� ����� ����������� ����� ��� �� ������� �������� ������ ,��=�� ���� ���� ��������� ��� �� ����� ��� ��������� ���� �� ������ ���������� ,��=���� ���� �� ���� ���� ���������������

$�� ����� ���� ������ ����������������� ����� �� ���� ������������ ���� �� � ����� *������� ���������� ���� �������� ���� ����� ��� ����� ����� ������>

,������������ ���� ���� ���� ����

����� ����� ����� ��� ������� ����,���� *������ 7���'��� ��� ���������;���� ��� ������ �����;��1���.�� ,��=�� -���������� ��� ������ �������� ���� �� ����.� ��������� �� ����� ���� ����������,��=�� �� ���� ��������� ��� .������ ��������� ��� �������� ��� ����������������

%� ������ �����;�� ���� ��� �������� � � ����� ��� ����� ����.��� ���� ��� ������� �����;�� �� ���� ���� ����� ����� ����� ��0����������� � � ����9�� ��� ��������� 6�� �� ��� �� � 0�� ���� ����� ���������� ,��=�� ����� ,��=�� ��������� ����0�� �� � � ������ ����������� ��� ��������

%� ������ ������ ��� ����� ������ ��� ������ �����0� ���

�������� ,��=��� ��������� ����� ������ ����� � � ������ ����������� �� � ��� ��������� ��� ����� ,��=�� ����� � ����� �� ��������0���� ����� ���� �� � ������� ���� ����� ����� ������ ���� ���� �������� ����� ���������

%� !���� ���� ��� ������� ��� $������������� ����� ������ �������� �� ���� ,��=�� ������� ������������ �������� ��� �������� �������� ���� ��� �� �� � %� �������������������� �� �� � � ��� ������� ������������ ,��=�� !� �� � ����� ��� ��������������� ,�� ����� ������ ��� ��� 6������ 1����9 ,��=����� ��� ������ ,��=�� ���� ������� ��� �������� ��� �����

%� ���� ��� ��� ����� ��� � ���� ����� � ���� ��� ���?����� 6���� *����*���� ,�� ��� ����� ���?����� $� ��� ��� *�� !� �.�� ��� ��� ������ ������ ������� ,��=��

!��� ��0���� ����� .��� �� ���� �������.� ��� �������� ����������� ,��=�� ���� �������.��� ����� ��� ��� � ��� ����� ��� ���� ��������,��=�� ���� ����� �� �> ���� ����������� � ���� �� ��������� ���������� ,��=�� ����� ��������� ���� � ������ ������ ���� ��� ��� �������.� ���� ��� �������� ����� ������>

!� � ��������� �� ���� ��������� ���� ����� ������ ���� ������������ ����� ������

���� �������� ���� ��� 0������������ ������ ���� ��� �������� ���� ��� ���� ��� �������������� ������� ��� ������� �� ���.����� �� �� �� �����;��1���.�� ,��=�� ,������� �� ����� ������ ���� ��������� ����������������� ��� � � ����� ����� ����� ��� ������ ��� ������ ���� ����� � ����� ��������� ���������� ,��=������ �� ���� ���� ������������� ���� �� �� �� !���%������� ���

*������ ���������� ���� ����� ������������� '������ ������������������������

DI SAMPING generasi yang sedia ada perluterus berusaha membaca dan memahami

Al-Quran, anak-anak kita, generasi penerusjuga adalah lebih penting lagi untuk

disiapkan dengan ilmu Al-Quran sehinggamereka itu dapat mencapai

lebih baik lagi daripada kita. Keranamereka adalah aset masa depan

yang lebih menentukan.

HARI ISNIN 5 MAC 20184

Oleh : Rohani Haji Abdul HamidFoto : Masri Osman

CUCUNDA Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Yang Amat Mulia Pengiran Anak AbdulHafeez bin Pengiran Anak Khairul Khalil (kiri) dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Raihaanah Hanaa-Ul Bolqiah binti Pengiran Anak Khairul Khalil (kanan) berkenan menyertai Sambutan Hari Kebangsaan Ke-34 Tahun yangdiadakan di Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

KETUA Pegawai Eksekutif Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, AwangNoorhaizamdin bin Haji Mohd. Mosbi hadir selaku tetamu kehormat pada sambutan yangdiadakan oleh kanak-kanak Taman Asuhan Kanak-Kanak Yayasan Sultan Haji HassanalBolkiah (TASKA YSHHB).

KANAK-KANAK TASKA YSHHB begitu semangat mengibarkan bendera Negara BruneiDarussalam pada majlis sambutan tersebut.

Semai semangat patriotik pelajar sekolah

BANDAR SERI BEGAWAN,Sabtu, 3 Mac. - Sekolah RendahYayasan Sultan Haji HassanalBolkiah telah mengadakan

Sambutan Hari KebangsaanKe-34 Tahun yang berlangsungdi Gelanggang Sukan sekolahtersebut.

Berangkat ke sambutan tersebutialah cucunda Kebawah Duli YangMaha Mulia Paduka Seri BagindaSultan Haji Hassanal BolkiahMu'izzaddin Waddaulah ibniAl-Marhum Sultan Haji Omar'Ali Saifuddien Sa'adul KhairiWaddien, Yang Amat MuliaPengiran Anak Abdul Hafeez binPengiran Anak Khairul Khalil danYang Amat Mulia Pengiran AnakRaihaanah Hanaa-Ul Bolqiah bintiPengiran Anak Khairul Khalil.

Hadir selaku tetamu kehormat,Pengetua Sekolah RendahYayasan, Dayang Hajah Mariambinti Haji Ladi.

Majlis dimulakan dengan bacaanSurah Al-Fatihah dan Doa HariKebangsaan, diteruskan denganpenyerahan bendera-bendera kecilkepada wakil-wakil kelas dandiselajurkan dengan bacaan IkrarHari Kebangsaan diikuti kemudiandengan perarakan barisan lalusemua pelajar.

Manakala seramai 559 orangkanak-kanak Taman AsuhanKanak-Kanak Yayasan SultanHaji Hassanal Bolkiah (TASKAYSHHB) juga mengadakanSambutan Hari KebangsaanNegara Brunei Darussalam

Yang Ke-34 Tahun, yangberlangsung di Dewan TASKA,di sini.

Turut berangkat, cucunda DuliYang Teramat Mulia Paduka SeriPengiran Digadong Sahibul MalPengiran Muda Haji Jefri Bolkiahibni Al-Marhum Sultan HajiOmar 'Ali Saifuddien Sa'adulKhairi Waddien, Pengiran Anak'Alisha Husnara Jaida Bulqiahbinti Pengiran Anak Haji AbdulAli Yil-Kabier.

Hadir selaku tetamu kehormat

majlis, Ketua Pegawai EksekutifSekolah Yayasan Sultan HajiHassanal Bolkiah, CikguNoorhaizamdin bin Haji Mohd.Mosbi.

Tujuan utama majlis inidiadakan adalah untuk memberipendedahan awal kepadakanak-kanak mengenai acara-acara sambutan besar negara yangdiadakan pada setiap tahun,selain untuk menyemai semangatpatriotik dan sayangkan negarapada kanak-kanak.

Oleh : Rohani Haji Abdul HamidFoto : Pg. Amirulnizam Pg. Haji Mohd. Ali

YANG Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim mewakili Pasukan ISBHammerheads ketika menyertai salah satu acara yang dipertandingkan.

YANG Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah bintiPengiran Haji Salleh Ab. Rahaman bersama paduka anakanda Yang Teramat Mulia,Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim ketika berkenan berangkat keKejohanan Renang Terbuka Brunei dan Master Peringkat Umur 7 - 9 Tahun di KolamRenang, Sekolah Antarabangsa Brunei (ISB).

Berangkat saksikan Kejohanan RenangSALAMBIGAR, Sabtu, 3 Mac. -Yang Teramat Mulia PadukaSeri Pengiran Anak IsteriPengiran Anak Sarah bintiPengiran Haji Salleh Ab.Rahaman berkenan berangkatmenyaksikan Kejohanan RenangTerbuka Brunei dan MasterPeringkat Umur 7 - 9 Tahundi Kolam Renang, SekolahAntarabangsa Brunei(ISB).

Turut menyertai kejohanantersebut ialah anakanda DuliYang Teramat Mulia PadukaSeri Pengiran Muda MahkotaPengiran Muda HajiAl-Muhtadee Billah, YangTeramat Mulia Pengiran Muda'Abdul Muntaqim.

Yang Teramat Mulia yangmewakili Pasukan ISBHammerheads telah menyertaitiga acara berasingan disebelah petang termasuk KuakKupu-Kupu, Kuak Dada, GayaBebas, sementera terdahuludi sebelah pagi YTM jugaberangkat menyertai beberapaacara renang.

Turut menyertai kejohanantersebut di sebelah pagi, YangTeramat Mulia Pengiran AnakMuneerah Madhul Bolkiah yangtelah memecah rekod Umur7 Tahun.

Kejohanan yang dianjurkanoleh Persatuan RenangAmatur Brunei itu disertailebih 100 perenang denganmempertanding-kan beberapaacara.

Sebanyak 10 buah pasukanmenyertai kejohanan itu yangmewakili ISB Hammerheads,

Jerudong Swimming Club,Panaga Stingrays, Royal BruneiRecreational Club, Royal BruneiRecreation Club, Valle VerdeAqualasers Swim CI, BruneiSpeed Swimming Club, LabuanInternational School-ZZ, KelabRekreasi Petrolium dan DolphinSwimming Club.

HARI ISNIN 5 MAC 2018 5

Keberkatan faktor penyebab kebahagiaan hidup

BANDAR SERI BEGAWAN,Ahad, 4 Mac. - Keberkatanmerupakan antara faktorpenyebab kebahagiaan. Hasil yangdisebabkan kerana berkat adalahbanyak dan faedah-faedahnyamelimpah ruah yang menyebabkan

kebahagiaan. Kebaikan padasesuatu yang diberkati walausedikit pada pandangan mataakan tetapi ia lebih afdaldaripada sesuatu yang banyak,akan tetapi tidak mempuyaiberkat.

Antara cara untuk meraihkeberkatan ialah dengan caraberkorban, iaitu bersedekah.Dengan bersedekah makaAllah akan menjadikannyalebih banyak dan akanmembukakan pintu-pintu rahmatdan seterusnya kesan keberkatanjika menduduki pada yangsedikit akan menjadi banyak dan

memberi kesan.Perkara tersebut antara inti

pati tazkirah Program MasjidkuMakmur, Negara Berkat bertajuk''Bahagia Kerana Berkat'' yangdisampaikan oleh PemangkuPengarah Urusan Haji, JabatanUrusan Haji, Kementerian HalEhwal Ugama (KHEU), AwangHaji Abdullah bin Mohamad

di Masjid Omar 'Ali Saifuddien,di ibu negara.

Tambah Awang Haji Abdullahlagi, jika kita inginkan keberkatanpada rumah, harta dan anak-anakmaka hendaklah seseorang ituberusaha untuk berkorbankerana Allah. Dengan demikianAllah akan memberkati danmencukupkannya.

Hadir bersama-sama jemaahmasjid bagi menjayakan programtersebut ialah Menteri di JabatanPerdana Menteri, Yang BerhormatDato Seri Paduka Awang HajiAbdul Mokti bin Haji Mohd.Daud; Setiausaha Tetap KHEU,Dato Seri Setia Awang Haji AbdulAziz bin Orang Kaya MaharajaLela Haji Mohd. Yussof; TimbalanSetiausaha Tetap (Pentadbirandan Kewangan) KHEU, AwangRoslan bin Haji Taja'ah; TimbalanSetiausaha Tetap (Dasar danKeugamaan) KHEU, Awang HajiMohd Serudin bin Haji Timbangdan Pemangku Ra'es KolejUniversiti Perguruan UgamaSeri Begawan, Dr. Haji Adananbin Haji Basar.

Program Masjidku Makmur,Negara Berkat bertujuanuntuk mengalu-alukan parajemaah dalam memakmurkanmasjid dan seterusnya secaraistiqamah (berterusan) mendirikanSembahyang Fardu Subuh secaraberjemaah pada awal waktudi masjid.

Berita dan Foto : Haji Ariffin bin Mohamad Noor / Morshidi

MENTERI di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Paduka Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud (lima, kiri) mendengarkan tazkirah bertajuk Bahagia KeranaBerkat, yang disampaikan oleh Pemangku Pengarah Urusan Haji, Jabatan Urusan Haji, Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU), Awang Haji Abdullah bin Mohamad pada ProgramMasjidku Makmur, Negara Berkat.

Berita dan Foto : Haji Ariffin Mohamad Noor / Morshidi

YANG Amat Mulia Pengiran Anak Abdul Rashid bin Pengiran Kerma Raja Pengiran Haji Kamarulzaman dan Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Awang Wardi bin Haji Mohammad Ali(kiri) semasa menyempurnakan Majlis Pelancaran Borneo Kustom Show (BKS) Edisi Ke-3 . Sementara gambar kanan, antara kereta-kereta yang dipamerkan.

Pameran industri permotoran dilancarkan

JERUDONG, Sabtu, 3 Mac. -Dalam menyediakan landasanbagi penyertaan belia-beliamengembang luaskan produk-produk yang dihasilkan danperkhidmatan yang ditawarkanberkaitan dengan industripermotoran di negara ini, BorneoKustom Show (BKS) Edisi Ke-3telah membuka tirainya denganmajlis pelancaran yang diadakandi Dewan Bridex 2, di sini.

Majlis pelancarannya telahdisempurnakan bersama olehYang Amat Mulia Pengiran AnakAbdul Rashid bin PengiranKerma Raja Pengiran HajiKamarulzaman dan TimbalanSetiausaha Tetap Kementerian

PESERTA dari Sabah, Malaysia datangsemata-mata untuk menyokong danmenyertai Borneo Kustom Show (BKS)Edisi Ke-3 selain dari menjelajahkeindahan Negara Brunei Darussalam.

Sumber-Sumber Utama danPelancongan, Awang Wardi binHaji Mohammad Ali.

Terdahulu majlis telahdimulakan dengan bacaanSurah Al-Fatihah dan DoaSelamat dipimpin olehPegawai Hal Ehwal Masjid,Awang Haji Kamaruzamanbin Haji Jakar.

Menurut Pengasas BKS, AwangAsmalee bin Haji Ariffin, tahunini BKS 2018 turut disertai olehpeserta-peserta dari negara Jepun,Thailand, Republik Indonesiadan Malaysia.

BKS 2018 anjuran CityneonBrunei membawa tema 'KustomAnak Pulau' yang mengambil kira

penyertaan daripada sekitar PulauBorneo, iaitu Sabah dan Sarawakserta dibukakan untuk kunjunganorang ramai sehingga 4 Mac 2018dari jam 10.00 pagi hingga10.00 malam.

Tiket-tiket boleh diperolehidi pintu-pintu masuk dewanberkenaan.

NASIONAL

HARI ISNIN 5 MAC 20186 NASIONAL

Pendekatan holistik perlu bagipenjagaan telinga

BANDAR SERI BEGAWAN,Ahad, 4 Mac. - Sebanyak 360 jutaorang di seluruh dunia mengalamimasalah hilang pendengaran, yangmana 32 juta daripadanya adalahgolongan kanak-kanak.

Manakala itu di negara ini,sebanyak 290 kes-kes baharu bagimasalah hilang pendengaran telahdikesan pada tahun lepas.

Daripada jumlah tersebut, empat

kes adalah dalam kalangananak-anak damit, 32 kes kanak-kanak berumur di antara 1 hingga14 tahun, 121 kes yang berumur 15hingga 64 tahun dan 133 kes dalamkalangan warga emas berusia 65tahun ke atas.

Demikian dinyatakan olehMenteri Kesihatan, YangBerhormat Dato Paduka Dr.Awang Haji Md. Isham bin Jaafarsemasa berucap pada SambutanHari Pendengaran Sedunia 2018yang diadakan pada BandarkuCeria, di Taman Haji Sir MudaOmar 'Ali Saifuddien, ibu negara,di sini.

Beliau menggariskan, hilangpendengaran atau Hearing Loss,dalam definisi yang palingmudah bermaksud ketidakupayaantelinga untuk mendengar secarakeseluruhan ataupun sebahagiandaripadanya.

''Kesan hilangnya pendengaranpada kanak-kanak bolehmenjejaskan perkembangankemahiran percakapan dan bahasa,dan pada orang dewasa pulaboleh menyebabkan kesukaranberkomunikasi. Ini bolehmengakibatkan pengasingan sosial(social isolation) yang bolehmenghalang daripada memenuhipotensi sosio-ekonomi mereka,''

jelasnya.Menurutnya, cabaran bagi

individu-individu yang mengalamimasalah hilang pendengaran sertakeluarga terlibat adalah keranakurangnya kesedaran mengenaiisu-isu yang berkaitan denganpendengaran termasuk pencegahanpenyebab-penyebab kurang atauhilang pendengaran, akses padarawatan, akses pada pemulihan,akses pada pendidikan danisu-isu yang berkaitan denganpengintegrasian mereka yangterjejas pendengarannya dalammasyarakat.

Oleh yang demikian, jelas YangBerhormat, untuk mengutarakanisu-isu tersebut, KementerianKesihatan dengan kerjasamaagensi-agensi kerajaan dan swastayang berkenaan telah mengambilinisiatif untuk meraikan SambutanHari Pendengaran Sedunia yangdiadakan pada 3 Mac setiaptahun dalam usaha sama untukmenyokong Pertubuhan KesihatanSedunia (WHO) meningkatkankesedaran tentang carapencegahan hilang pendengaranjuga mempromosikan penjagaantelinga dan pendengaran.

Yang Berhormat jugamenyentuh mengenai temasambutan pada tahun ini, iaitu

'Hear the future, Prepare for it',yang memberi tumpuan padajangkaan peningkatan jumlahorang yang mengalami masalahhilang pendengaran di seluruhdunia pada dekad yang akandatang.

Di samping itu, ujarnya,tumpuan juga akan diberikanpada strategi pencegahanuntuk membendung peningkatantersebut serta menggariskanlangkah-langkah bagi memastikanadanya akses pada perkhidmatanpemulihan yang diperlukan, alatkomunikasi dan produk untukorang yang mengalami masalahhilang pendengaran.

''Alhamdulillah, Negara BruneiDarussalam mempunyai rangka

kerja yang sedia ada untukmenangani masalah kesihatan,pendidikan dan sosial yangberkaitan dengan pendengaran.Rangka ini merangkumiperkara-perkara sepertipencegahan dan pengesanan;Penyediaan pengurusan danpemulihan hilang pendengaran;dan Promosi penjagaan telinga danpendengaran,'' katanya lagi.

Penjagaan telinga danpendengaran memerlukanpendekatan holistik serta inklusifuntuk memastikan kitanibersama-sama menyediakanpenjagaan sepadu untukmemenuhi semua tahap keperluanindividu yang mengalami masalahkehilangan pendengaran.

Oleh : Dk. Siti Redzaimi Pg. Haji AhmadFoto : Dk. Nur Hafilah Pg. Osman

MENTERI Kesihatan, Yang BerhormatDato Paduka Dr. Awang Haji Md. Ishambin Jaafar semasa berucap padaMajlis Sambutan Hari PendengaranSedunia 2018.

MENTERI Kesihatan, Yang Berhormat Dato Paduka Dr. Awang Haji Md. Isham bin Jaafarmerasmikan acara Sambutan Hari Pendengaran Sedunia 2018.

Kementerian Kesihatanraikan Hari Pendengaran

Sedunia 2018

BANDAR SERI BEGAWAN,Ahad, 4 Mac. - KementerianKesihatan melalui JabatanOtorinolaringologi (ORL) yangsebelum ini dikenali sebagaiKlinik Telinga, Hidung dan Tekak(ENT) mengadakan SambutanHari Pendengaran Sedunia 2018 diBandarku Ceria, Taman Haji SirMuda Omar 'Ali Saifuddien, di ibunegara, di sini.

Menteri Kesihatan, YangBerhormat Dato Paduka Dr.Awang Haji Md. Isham bin Jaafarhadir selaku tetamu kehormat padamajlis sambutan tersebut.

Hari Pendengaran Seduniadiraikan pada 3 Mac setiap tahundi seluruh dunia, yang manasambutan tersebut adalah bagimemberi kesedaran kepadaorang ramai tentang pentingnyapenjagaan telinga danpendengaran yang baik.

Ia bertujuan untuk menyebarkanmaklumat mengenai penjagaankesihatan telinga dan pendengarankepada orang ramai dari semuaperingkat lapisan masyarakat.Kebanyakan pesakit yang dirawatdi Klinik ORL adalah disebabkanoleh penjagaan telinga yangtidak betul.

Selain itu, ia juga ingin memberimaklumat kepada para pengunjungtentang perkhidmatan audiologiyang ada di bawah Jabatan ORLjuga perkhidmatan saringanpendengaran anak damit yangdiadakan di Hospital Raja Isteri

Pengiran Anak Saleha (RIPAS)sejak tahun 2015.

Pelbagai aktiviti diadakanseperti pameran yang berkaitanmengenal penjagaan kesihatantelinga dan pendengaran termasukpemeriksaan kesihatan telingasecara percuma.

Di samping itu, ia jugaadalah sebagai landasan bagimempromosi tentang penjagaankesihatan telinga, selainmemberikan kesedaran kepadaorang ramai terutama sekalikanak-kanak untuk mendidikmereka tentang pentingnyamenjaga deria tersebut.

Negara Brunei Darussalamsudah mempunyai rangka kerjabagi mempromosi kesihatan,pendidikan dan isu-isu sosialyang berkaitan dengan hilangpendengaran melalui KementerianKesihatan, KementerianPendidikan dan KementerianKebudayaan, Belia dan Sukan(KKBS).

Beberapa badan kerajaan danbukan kerajaan (NGOs) sepertiUnit Pendidikan Khas,Kementerian Pendidikan; PusatBahagia, KKBS; Persatuan OrangKurang Pendengaran KebangsaanBrunei Darussalam; Hear BetterServices; Kidz Discovery Worlddan rakan-rakan kongsi dalampenjagaan pendengaran jugamenyertai acara tersebut bagiberkongsi perkhidmatan merekakepada orang ramai.

Majlis Khatam Al-Quranpelatih PKBN Pengambilan Ke-7

TEMBURONG, Ahad, 4 Mac. -Program Khidmat Bakti Negara(PKBN) mengadakan MajlisKhatam Al-Quran bagi PKBNPengambilan Ke-7 bagi Tahun1439 Hijrah / 2018 Masihi,bertempat di Kem LatihanPKBN, Batu Apoi, di sini.

Hadir selaku tetamu kehormatpada majlis tersebut ialah MenteriKebudayaan, Belia dan Sukan,Yang Berhormat Mejar Jeneral(B) Dato Paduka Seri HajiAminuddin Ihsan bin PehinOrang Kaya Saiful Mulok DatoSeri Paduka Haji Abidin danisteri, Datin Norhayana Janisbinti Abdullah Lim.

Turut hadir ialah Ahli MajlisMesyuarat Negara, YangBerhormat Awang Haji Emranbin Haji Sabtu; Setiausaha TetapKementerian Kebudayaan, Beliadan Sukan (KKBS), Datin PadukaDr Hajah Norlila Dato PadukaHaji Abdul Jalil; Pegawai DaerahTemburong, Awang Mohd. AmirHairil bin Haji Mahmud;Pengarah Bahagian Khidmat

Bakti Negara (BKBN), Kolonel(B) Pengiran Haji Zulkifli binPengiran Haji Ismail selakuPengerusi Majlis; PegawaiMasjid Temburong danpegawai-pegawai kanan KKBS.

Majlis dimulakan denganbacaan Surah Al-Fatihah yangdipimpin oleh tetamu kehormatdan diikuti dengan bacaan surah-surah khatam beramai-ramai.

Bacaan Takhtim dipimpin oleh

11509 Pelatih Abdul Hanan binHaji Awang Abas, manakala DoaKhatam Al-Quran pula dibacakanoleh 11454 pelatih Abdul NurMafuuz bin Haji Buhari.

Seterusnya, Dikir Marhabandan Doa Allah Peliharakan Sultandipimpin oleh 11531 pelatihAwang Muhammad Izzuddin binHaji Zaidin.

Majlis juga diselajurkandengan penyampaian sijil kepadapara pelatih PKBN yang diraikanterdiri daripada 355 orang, iaitu245 lelaki dan 110 perempuanyang disampaikan oleh tetamukehormat.

Majlis dihasratkan sebagailandasan bagi para Pelatih PKBNuntuk mengerjakan sertamemantapkan pelbagai amalibadah dan sekali gusmengukuhkan ciri-cirikerohanian, keimanan danketakwaan mereka yangditanamkan sepanjang jangkawaktu mengikuti latihan PKBN.

Ia juga untuk mewujudkan parapelatih PKBN dan belia yangSyumul dan cemerlang ke arahmendukung konsep 'MelayuIslam Beraja' dan 'Negara Zikir'.

Oleh : Nooratini Haji AbasFoto : Azmah Haji Ahad

MENTERI Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) DatoPaduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato SeriPaduka Haji Abidin dan isteri, Datin Norhayana Janis binti Abdullah Lim semasamenyempurnakan penyampaian sijil kepada para pelatih PKBN.

PARA ibu bapa dan penjaga yang hadir pada majlis tersebut.

HARI ISNIN 5 MAC 2018NASIONAL 7

MENTERI Kesihatan, Yang Berhormat Dato Paduka Dr. Awang Haji Md. Isham bin Jaafarketika berucap pada Majlis Konvokesyen dan Penyampaian Sijil Kali Ke-4 bagi KursusSijil Pembantu Jururawat (Kejururawatan Am) dan Kursus Sijil Pembantu Jururawat(Perbidanan) Sesi Mei 2015 - Mei 2017 dan Sesi Oktober 2015 - Oktober 2017 sertaAnugerah Graduan Kursus Sijil Pembantu Jururawat Terbaik.

MENTERI Kesihatan, Yang Berhormat Dato Paduka Dr. Awang Haji Md. Isham bin Jaafar(kiri) menyampaikan Anugerah Graduan (Pelajar) Terbaik Keseluruhan bagi Kursus SijilPembantu Jururawat (Kejururawatan dan Perbidanan), Sesi Oktober 2015 hinggaOktober 2017 kepada Awang Ederic bin Awang Ah Chua (Kejururawatan Am).

ANTARA penerima pada Kursus Sijil Pembantu Jururawat (Kejururawatan Am) dan Kursus Sijil Pembantu Jururawat (Perbidanan)yang dikendalikan selama dua tahun (Sesi Mei 2015 hingga Mei 2017 dan Sesi Oktober 2015 hingga Oktober 2017) pada MajlisKonvokesyen dan Penyampaian Sijil Kali Ke-4 tersebut.

Peserta kursus JururawatTerbaik terima anugerah

Teliti komunikasi berkesan kakitangan kesihatan

Dari muka 1

Oleh : Dk. Vivy Malessa Pg. IbrahimFoto : Mohd. Zul-Izzi Haji Duraman

Yang Berhormat jugamenyentuh mengenai humanrelation dan cara berkomunikasiberkesan, di mana perkara itusering terlepas pandang atau

terabai.''Komunikasi yang berkesan,

adalah amat mustahak bagimemastikan penjagaan danperawatan yang terbaik diberikankepada pesakit atau pelanggan.

Dari itu, garis pandu bagi

memastikan komunikasi berkesandi kalangan kakitangan kesihatantermasuk Jururawat dan Bidansemasa menjalankan tugasseharusnya diberi perhatiansecara tegas bagi mengelakkankejadian-kejadian yang tidakdiingini berlaku,'' ujar YangBerhormat.

Yang Berhormat berharap agargaris pandu bagi tujuan tersebutjuga akan sentiasa ditelitimengikut keperluan semasa.

BANDAR SERI BEGAWAN,Sabtu, 3 Mac. - JabatanPerkhidmatan Kejururawatan,Kementerian Kesihatan melaluiPusat Latihan dan PerkembanganKejururawatan mengadakanMajlis Konvokesyen danPenyampaian Sijil Kali Ke-4 bagiKursus Sijil Pembantu Jururawat(Kejururawatan Am) dan KursusSijil Pembantu Jururawat(Perbidanan) Sesi Mei 2015 -Mei 2017 dan Sesi Oktober 2015 -Oktober 2017 serta AnugerahGraduan Kursus Sijil PembantuJururawat Terbaik yangberlangsung di Dewan Al-'Afiah,Kementerian Kesihatan, Berakas,di sini.

Hadir selaku tetamukehormat dan menyempurnakanpenyampaian sijil-sijil kursusberkenaan ialah Menteri

Kesihatan, Yang Berhormat DatoPaduka Dr. Awang Haji Md. Ishambin Jaafar.

Pada Majlis Konvokesyen kaliini, dua kursus yang diberikanpenganugerahan adalah KursusSijil Pembantu Jururawat(Kejururawatan Am) dan KursusSijil Pembantu Jururawat(Perbidanan) yang telahdikendalikan selama dua tahun(Sesi Mei 2015 hingga Mei 2017dan Sesi Oktober 2015 hinggaOktober 2017).

Selain dari penganugerahan sijilmenamatkan kursus tersebut,anugerah graduan Kursus SijilPembantu Jururawat Terbaikjuga disampaikan dalamkonvokesyen tersebut.

Seramai 62 Pembantu JururawatPelatih dan Pelajar (KejururawatanAm dan Perbidanan) telah tamat

mengikuti kursus-kursus tersebutdan kursus-kursus ini merupakanSkim Biasiswa PendidikanTeknikal dan Vokasional (BPTV)di bawah dana sumber manusiaJabatan Perancangan danKemajuan Ekonomi (JPKE),Jabatan Perdana Menteri danKementerian Kesihatan (SesiOktober 2015 - Oktober 2017).

Majlis Konvokesyen inimerupakan salah satu penghargaankepada pencapaian akademik parapeserta kursus, dan diharap akandapat memberikan satu suntikanmotivasi kepada para graduanuntuk memulakan danmeningkatkan profesionalismemereka di bidang masing-masing,dan sekali gus diharap akan dapatmenyumbang kepada peningkatanperkhidmatan penjagaan pesakitdi Kementerian Kesihatan.

Pada majlis itu, tetamu kehormatmenyempurnakan penyampaianAnugerah Graduan (Pelatih)Terbaik Keseluruhan bagi KursusSijil Pembantu Jururawat(Kejururawatan dan Perbidanan)Sesi Mei 2015 hingga Mei 2017yang diberikan kepada DayangHajah Elvi Suriana binti HajiTarsat (Kejururawatan Am) danDayangku Izyan binti PengiranMd. Yani (Perbidanan).

Manakala, Anugerah Graduan(Pelajar) Terbaik Keseluruhan bagiKursus Sijil Pembantu Jururawat(Kejururawatan dan Perbidanan),Sesi Oktober 2015 hingga Oktober2017 diberikan kepada AwangEderic bin Awang Ah Chua(Kejururawatan Am) dan DayangAinur Rahmah binti AbdullahMedang (Perbidanan).

Juga hadir, PemangkuSetiausaha Tetap, Dr. Awang HajiZulaidi bin Haji Abdul Latif;Timbalan Setiausaha Tetap (Dasardan Pengurusan), Awang Maswadibin Haji Mohsin, Pegawai-pegawai Kanan dan kakitanganKementerian Kesihatan sertaahli-ahli keluarga paragraduan.

Pelancaran Teratak Jari Hijausempena Hari Peringatan

Sedunia PPPBD

BANDAR SERI BEGAWAN, Ahad, 4 Mac. - Hari PeringatanSedunia Tahun 2018 merupakan salah satu kegiatan tahunan PersatuanPandu Puteri Brunei Darussalam (PPPBD) bertujuan untukmenonjolkan pelbagai kemahiran dan kebolehan Ahli-ahli PPPBDdari semua peringkat, di samping mempersembahkan perkembangandan kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh pasukan atau unitPandu Puteri.

Sambutan yang berlangsung di Bangunan Ibu Pejabat PPPBDdi Anggerek Desa itu dihadiri oleh Ahli Majlis Mesyuarat Negara,Yang Berhormat Dayang Siti Rozaimeriyanty binti Dato Seri LailaJasa Awang Haji Abdul Rahman selaku tetamu kehormat yangseterusnya menyempurnakan Pelancaran Teratak Jari Hijau.

Projek Teratak Jari Hijau mempromosikan hasil dari kebun 'BerbaktiKepada Bumi', iaitu fasa kedua Projek Jari-Jari Hijau yang bolehdiproses atau diolah menjadi pelbagai produk yang boleh diniagakan.

Hasil dari jualan tersebut akan disalurkan ke Tabung PPPBD dansekolah-sekolah yang terlibat untuk membiayai pelbagai kegiatankepanduan ke sekolah masing-masing.

Aktiviti-aktiviti yang diadakan di Teratak Jari Hijau termasukmemasak, membuat kraf tangan dan jualan ''Mengutip SambilBeramal'' yang membabitkan penyertaan pemimpin muda, pandu puteriranjer, pandu puteri dan pandu puteri tunas dari sekolah-sekolah rendahdan menengah, maktab-maktab dan pusat-pusat tingkatan enam.

Pada tahun ini, tema Sambutan Hari Peringatan Sedunia yangditetapkan oleh Pertubuhan Pandu Puteri dan Pengakap PerempuanSedunia (WAGGGS) ialah Impak (Impact) yang bermaksudgerakan kepanduan pada kehidupan ahli-ahli persatuan danmasyarakat sekililing secara tidak langsung iaitu membawa ke arahperubahan yang positif bagi menempuh liku serta cabaran zamansekarang dan akan datang.

AHLI Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Dayang Siti Rozaimeriyanty bintiDato Seri Laila Jasa Haji Abdul Rahman menyertai aktiviti-aktiviti kraf tangan yangdijalankan semasa World Thinking Day 2018.

Berita dan Foto: Hernie Suliana binti Haji Othman

HARI ISNIN 5 MAC 2018 NASIONAL8

Oleh : Marlinawaty HussinFoto : Ampuan Mahmud Ampuan Haji Tengah

MENTERI di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Berhormat Dato Seri Paduka Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud (duduk, tengah) hadir selaku tetamu kehormat pada Majlis Makan Beradat sempena Sambutan Hari PolisKe-97 Tahun yang berlangsung di Dewan Bankuet Mes, Kompleks Ibu Pejabat Polis, Gadong (kiri), sementara gambar kanan, majlis diserikan dengan iringan muzik daripada Pancaragam Polis Diraja Brunei.

PEGUAM Negara, Yang Berhormat DatinSeri Paduka Hajah Hayati binti PehinOrang Kaya Shahbandar Dato SeriPaduka Haji Mohd. Salleh semasaberucap di Dialog Bersama PejabatPeguam Negara dengan Pegawai-Pegawai Pendakwa dari Agensi-AgensiPenguatkuasaan Undang-Undang danBadan-Badan Berkanun.

SEBAHAGIAN daripada yang hadir pada Dialog Bersama Pejabat Peguam Negara dengan Pegawai-Pegawai Pendakwa dariAgensi-Agensi Penguatkuasaan Undang-Undang dan Badan-Badan Berkanun.

Majlis Makan Beradat sempenaSambutan Hari Polis Ke-97

BANDAR SERI BEGAWAN,Sabtu, 3 Mac. - Pasukan PolisDiraja Brunei (PDB) mengadakanMajlis Makan Beradat sempenaSambutan Hari Polis Ke-97 Tahunyang berlangsung di DewanBankuet Mes, Kompleks IbuPejabat Polis, Gadong.

Hadir selaku tetamu kehormatialah Menteri di JabatanPerdana Menteri (JPM), Yang

Dialog tingkatkan amalanterbaik tegakkan keadilan

Berita dan Foto : Haji Ariffin Mohamad Noor / Morshidi

Terdahulu Sesi Dialogdimulakan dengan bacaan SurahAl-Fatihah dipimpin oleh AwangQairul Azim bin Haji Nayan.

Dialog seumpamanya yangmerupakan pertama kali diadakandihadiri oleh para PegawaiPenguatkuasa Undang-undangdaripada Jabatan Imigresen danPendaftaran Kebangsaan, BiroKawalan Narkotik, JabatanKastam dan Eksais Diraja,Pasukan Polis Diraja Brunei danTabung Amanah Pekerja.

Sesi Dialog tersebut turutmengongsikan tata amalan terbaikbagi menjalankan pendakwaandengan cekap dan berkesan

daripada wakil MahkamahMajistret.

Turut hadir, PeguamcaraNegara, Awang Haji Mohd.Yusree bin Haji Junaidi.

Majlis diakhiri dengan sesibergambar ramai.

Dari muka 1

Berhormat Dato Seri PadukaAwang Haji Abdul Mokti bin HajiMohd. Daud.

Turut hadir, Setiausaha TetapKeselamatan dan Penguatkuasaandi JPM, Leftenan Kolonel (B)Pengiran Haji Muhamad Sazalibin Pengiran Haji Yakob;Pesuruhjaya Polis, Dato PadukaSeri Awang Haji Mohd. Jammybin Haji Muhd. Shah Al Islam

Oleh : Dk. Siti Redzaimi Pg. Haji AhmadFoto : Azmah Haji Ahad

ANTARA penuntut-penuntut yang hadir menyaksikan filem 'Driving with Selvi' yangdianjurkan oleh Suruhanjaya Tinggi Kanada di negara ini.

Filem 'Driving with Selvi' :sumber inspirasikegigihan wanita

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 3 Mac. - Suruhanjaya TinggiKanada menayangkan sebuah filem yang memaparkan kisahkehidupan wanita bagi kesaksamaan gender, pembudayaan wanitadan kepentingan pendidikan kanak-kanak perempuan sempenadengan Hari Wanita Antarabangsa yang akan diraikan pada 8 Macini.

Filem 'Driving with Selvi', berdurasi selama satu jam 14 minit ituditayangkan di Lecture Theatre, Pusat Tingkatan Enam Meragang,di sini.

Antara yang hadir bagi menyaksikan tayangan filem tersebut,Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke Negara Brunei Darussalam, Puan YangTerutama Caterina Ventura dan Pengarah filem tersebut, ElisaPaloschi.

Filem turut disaksikan oleh para penuntut dari Maktab DuliPengiran Muda Al-Muhtadee Billah; Pusat Tingkatan Enam Tutong;Sekolah Menengah Pehin Datu Seri Maharaja dan Sekolah MenengahSayyidina Ali, Kuala Belait.

'Driving with Selvi' adalah filem dokumentari mengisahkan tentangseorang wanita India yang berkahwin pada usia seawal 14 tahun,kemudian melarikan diri daripada suaminya yang kaki pukul danmenjadi pemandu wanita teksi pertama di India.

Beliau pada awalnya memilih untuk membunuh diri dengan berlarimelintasi bas, tetapi berfikir buat kedua kali untuk menaiki bastersebut dan meneruskan hidup sehingga berjaya ke hari ini denganmemiliki syarikat perkhidmatan teksi termaju di India.

Semangat yang tidak putus asa dan kegigihan beliau menjadisumber inspirasi kepada ramai wanita di India terutama sekali mangsapenderaan rumah tangga.

Sesi soal jawab bersama Pengarah filem turut diadakan.

dan Timbalan PesuruhjayaPolis, Dato Paduka AwangHaji Mohammad Irwan bin HajiHambali.

Terdahulu, Yang BerhomatMenteri di JPM beramahmesra bersama jemputan-jemputan khas, pegawai-pegawaikanan serta pegawai-pegawaiPDB dan seterusnyamenandatangani LembaranKenangan.

Tetamu kehormat kemudianbergambar ramai bersama

pengarah-pengarah dan Ahli-ahliKomiti Mes Pegawai sebelummajlis makan dimulakan.

Majlis makan tersebut jugadiserikan dengan iringan muzik

daripada Pancaragam PDB.Sambutan Hari Polis pada

tahun ini membawa tema'Perpaduan dan KeharmonianMengukuhkan Keamanan'.

HARI ISNIN 5 MAC 2018NASIONAL 9

Oleh : Dk. Vivy Malessa Pg. IbrahimFoto : Mohd. Zul-Izzi Haji Duraman

TIMBALAN Menteri Hal Ehwal Ugama,Yang Mulia Pengiran Dato Seri PadukaHaji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar(tiga, kanan) hadir selaku tetamukehormat pada Forum Khas Keluargabersempena Sambutan Ulang Tahun HariKebangsaan Ke-34.

Oleh : Marlinawaty HussinFoto : Azmah Haji Ahad

Siaran Akhbar dan Foto : Pusat Promosi Kesihatan

PENOLONG Pegawai Penerangan, AwangMohd.Nurakram bin Noraini @ Bahrinsemasa menyampaikan TaklimatKenegaraan 'Raja Kita, MenghayatiBendera dan Lagu Kebangsaan NegaraBrunei Darussalam'.

SERAMAI 151 penuntut Tahun 7 Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Masna(SMPAPHM), Kampung Sungai Akar menghadiri Taklimat Kenegaraan tersebut.

SESI bergambar ramai bersama para penuntut penempatan UBD dan pelajar-pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji HassanalBolkiah (ITQSHHB) pada Dasar Minum Air Kosong dan Kempen 'Lakastah Minum Air Kosong'

Kukuhkan semangat solidariti, patriotik pelajar

BANDAR SERI BEGAWAN,Sabtu, 3 Mac. - Seramai 151penuntut Tahun 7 dari SekolahMenengah Pengiran AnakPuteri Hajah Masna (SMPAPHM),Kampung Sungai Akarmenghadiri Taklimat Kenegaraan'Raja Kita, Menghayati Benderadan Lagu Kebangsaan NegaraBrunei Darussalam' yangdikendalikan oleh JabatanPenerangan, Jabatan PerdanaMenteri melalui Unit Kenegaraan,Bahagian Kenegaraan danKemasyarakatan.

Taklimat berlangsung di Dewan

Kuliah 3, sekolah berkenaan,disampaikan oleh PenolongPegawai Penerangan, AwangMohd. Nurakram bin Noraini @Bahrin, antara lain menyentuhmengenai tatacara menaik-kibarkan bendera negara dansejarah Lagu Kebangsaan'Allah Peliharakan Sultan' secaralebih terperinci.

Turut hadir ialah PengetuaSMPAPHM, Dayang HajahNorwen binti Haji Brahim.

Penuntut menyaksikantayangan klip-klip videobertajuk 'Kibarkanlah DenganMegah Bendera Negara' dan'Semarak Pengibaran BenderaNegara' serta video animasi'Tatacara Menaikkan BenderaNegara'.

Mereka juga berpeluangmenyertai kuiz kenegaraan,diikuti dengan penyampaianhadiah kepada penuntut yangberjaya menjawab kuiz dengantepat.

Program tersebut adalah salahsatu usaha berterusan JabatanPenerangan dalam menyemaicinta terhadap raja, agama,bangsa dan negara, di sampingmengukuhkan semangatsolidariti, patriotik dan kenegaraanyang tinggi dalam diri penuntutmelalui lagu kebangsaan sertabendera negara.

Pupuk tabiat minumair kosong di ITQSHHBBANDAR SERI BEGAWAN,Sabtu, 3 Mac. - Dalam usahamemupuk para pelajar untukmeminum air kosong setiaphari, Pusat Promosi Kesihatan,Kementerian Kesihatanmeneruskan lagi Dasar MinumAir Kosong dan Kempen'Lakastah Minum Air Kosong'di Institut Tahfiz Al-QuranSultan Haji Hassanal Bolkiah(ITQSHHB).

Ia dimulakan dengan bacaanSurah Al-Fatihah dan diteruskandengan meminum air kosongberamai-ramai bersama pegawaidari Pusat Promosi Kesihatandan pelajar-pelajar penempatanUniversiti Brunei Darussalam(UBD).

Taklimat Kesihatan disampai-kan bersama oleh pelajarpenempatan UBD, AwangMohammad Asyrani Suhardidan Dayang Amni Hanisyahbinti Sari.

Mereka antara lainmengongsikan mengenai dasarminum air kosong di sekolahberserta faedahnya juga kesansampingan meminum minuman

tinggi gula setiap hari padatubuh badan.

Acara diakhiri dengan kuizkesihatan kepada pelajar-pelajarITQSHHB.

Juga diadakan KuliahSubuh bagi penuntut-penuntut ITQSHHB padahari sebelumnya. Antara intipati dalam kuliah berkenaanada menekankan mengenaiSunnah Junjungan BesarNabi Muhammad SallallahuAlaihi Wasallam dalammeminum air.

Penceramah mengongsikankepentingan dan keistimewaanair sebagaimana yang tersebutdi dalam Al-Quran.

Kuliah Subuh berkenaandisampaikan oleh penuntut-penuntut UBD yang dilatiholeh para pegawai pendidikandari ITQSHHB, iaitu DayangNurazirah binti Haji Aldanidan Awang Mohammad Asyrani

bin Suhardi.Dengan adanya pendedahan

berkenaan, diharap akan menjadisatu tabiat supaya pelajar-pelajarmembawa bekal botol air kosongke sekolah dan mengurangkanpengambilan minuman yangtinggi gula.

Statistik menunjukkanbahawa 34.6 peratus kanak-kanak, berumur mulai 5 hingga14 tahun meminum minumantinggi gula setiap hari. Oleh itu,usaha seperti kempen minumair kosong itu adalah amatpenting untuk memupuk tabiatmeminum air kosong danmengelakkan pengambilanminuman tinggi gula.

Adalah menjadi tanggung-jawab semua pihak, termasukibu bapa, guru-guru, penjaga,pelajar dan individu untukmeminum air kosong bagimelahirkan generasi yang sihatpada masa akan datang.

Forum Khas wujudkan keluarga berwawasan

SENGKURONG, Sabtu, 3 Mac. -Jabatan Hal Ehwal Masjid,Kementerian Hal Ehwal Ugama,Ahli Jawatankuasa Takmir MasjidSultan Sharif Ali, Sengkurong danSyababul Iman masjid berkenaanmenganjurkan Forum KhasKeluarga bersempena SambutanUlang Tahun Hari KebangsaanKe-34 yang berlangsung di MasjidSultan Sharif Ali Sengkurong,di sini.

Hadir selaku tetamu kehormatmajlis, Timbalan Menteri HalEhwal Ugama, Yang MuliaPengiran Dato Seri Paduka HajiBahrom bin Pengiran Haji Bahar.

Forum Khas Keluarga diadakansejurus selepas SembahyangFardu Isyak berjemaah yangdipengerusikan oleh Profesor

Madya Haji Hashim bin HajiAbdul Hamid dan UstazMuhammad Yussof bin Haji AbdulMajid selaku ahli panelpenceramah yang membincangkanmengenai tajuk forum 'KeluargaBerwawasan Harapan Negara'.

Antara tujuan forum diadakanialah untuk mewujudkankeluarga yang berwawasan demimerealisasikan harapan negarabagi melahirkan bangsa Bruneiyang berjaya dan berugama.

HARI ISNIN 5 MAC 2018 NASIONAL10

Berita dan Foto :Hernie Suliana Haji Othman

PEMANGKU Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan, Dr. Haji Azman bin Ahmad (dua, kiri) hadir selaku tetamu kehormatpada Pertandingan Bertutur Bahasa Jepun (Japanese Speech Contest) Ke-31 yang berlangsung di Auditorium, School of Aviation,Kampus IBTE Sultan Saiful Rijal, Jalan Berakas.

TAJUK-TAJUK MINDA PEMBACA :1. 'Hujung Minggu Tanpa Beg Plastik'. Tarikh Tutup : 7 Mac 20182. 'Bersiap Siaga Hadapi Bencana Alam'. Tarikh Tutup : 14 Mac 20183. 'Belia Berperanan Realisasikan Negara Maju'. Tarikh Tutup : 21 Mac 2018

Terma dan Syarat :1. Penyertaan dibuka kepada remaja yang berusia lingkungan 15 hingga 25 tahun, yangterdiri daripada rakyat dan penduduk Negara Brunei Darussalam kecuali warga JabatanPenerangan.2. Pendapat awda hendaklah ditaip jarak langkau dua baris dan panjang pendapat awdamestilah antara 200 hingga 300 patah perkataan.3. Nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat lengkap dan nombor telefon hendaklahdisertakan dan dihantar kepada :

Siaran Akhbar dan Foto :Jabatan Daerah Brunei dan Muara

Pertandingan Bahasa Jepunkukuhkan hubungan dua hala

BANDAR SERI BEGAWAN,Sabtu, 3 Mac. - Seramai 12 pesertamemperdengarkan pelbagai isikandungan dalam bahasa Jepunpada Pertandingan BertuturBahasa Jepun (Japanese SpeechContest) Ke-31 yang berlangsungdi Auditorium, School of Aviation,Kampus IBTE Sultan Saiful Rijal,Jalan Berakas.

Dari jumlah tersebut, limapeserta merupakan pesertaKategori Permulaan (Beginner)dan tujuh orang menyertaiKategori Mahir (Advanced).

Pada tahun ini, KategoriBerkumpulan telah diperkenalkandan disertai oleh penuntut-penuntut dari lapan buah sekolahmenengah, Pusat-pusat TingkatanEnam dan IBTE yang mempunyaiminat mendalam dalam bahasa,budaya, sejarah dan teknologiJepun untuk menyampaikan topikmereka dalam bahasa Inggerismenggunakan slaid.

Pertandingan ini merupakankerjasama antara BahagianLatihan dan Pendidikan Lanjutan,Institut Pendidikan TeknikalBrunei (IBTE CET), KementerianPendidikan; Pusat BahasaUniversiti Brunei Darussalamdan Kedutaan Jepun di NegaraBrunei Darussalam.

Ia merupakan satu platformuntuk menggalak para pesertamempamerkan kemahiranberbahasa Jepun melalui publicspeaking, di samping untukmemupuk hubungan lebih akrabdan persahabatan antara rakyatBrunei dan Jepun.

Hadir selaku tetamu kehormatpada majlis tersebut ialahPemangku Setiausaha TetapKementerian Pendidikan, Dr. HajiAzman bin Ahmad.

Terdahulu, Duta Besar Istimewadan Mutlak Jepun ke NegaraBrunei Darussalam, Tuan YangTerutama Motohiko Katosemasa berucap menjelaskan,pertandingan seumpamanyadiadakan sejak 1987 danmerupakan antara pertandinganbahasa asing yang tertua diadakan

di negara ini, sekali gusmembuktikan kolaborasi yangmampan dan teguh dengan usahayang berterusan untuk memajukan

hubungan Brunei dan Jepun.Penyampaian hadiah

disempurnakan oleh tetamukehormat dengan hadiah utama

merupakan tiket penerbanganperjalanan ke Jepun selamaseminggu ditaja oleh All NipponAirways (ANA).

Operasi Bersepadu dapati dua kesalahan imigresen

JERUDONG, Sabtu, 3 Mac. - Operasi Bersepadu daripada para agensipenguatkuasaan di kawasan yang dijadikan tapak pelupusan sampahharam di Kampung Jerudong mendapati dua kesalahan imigresen,di mana mereka kemudiannya diserahkan kepada Pegawai-pegawaiImigresen bagi tindakan lanjut.

Operasi melibatkan tujuh agensi penguatkuasaan yang diketuai dariBahagian Penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara bersamaPasukan Polis Diraja Brunei (Cawangan Balai Polis Sengkurong); JabatanAlam Sekitar Taman dan Rekreasi (JASTRe); Jabatan Imigresendan Pendaftaran Kebangsaan; Jabatan Tanah; Jabatan Perancang Bandardan Desa serta Jabatan Buruh.

Ia bertujuan untuk memastikan undang-undang mengenai kebersihandi kawasan persekitaran awam sentiasa dipatuhi agar negara iniakan sentiasa menjadi sebuah negara yang bersih daripada segalakotoran dan pencemaran.

Dalam operasi berasingan, sebuah syarikat bernama Jamil & Sons diKampung Sengkurong dikenakan denda sebanyak BND200.00 ataskesalahan membuang dan membakar sampah di tempat awam.

Sehubungan itu, orang ramai sekali lagi diingatkan agar sentiasamenjaga kebersihan kawasan-kawasan serta tidak menjadikankawasan persendirian sebagai tapak pelupusan sampah tanpa kebenaranpihak yang berkuasa.

Jika didapati, tindakan undang-undang akan diambil di bawah Bab 12Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil (Penggal 30) dan jika didapati bersalah,sabit kesalahan akan dikenakan denda BND1000.00 bagi kesalahanpertama dan kesalahan seterusnya denda BND3000.00 dan penjara tidakmelebihi tiga (3) bulan.

Operasi bermula jam 8.45 pagi dan berakhir kira-kira jam 11.00 pagi.

OPERASI melibatkan tujuh agensi penguatkuasaan yang diketuai dari Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muarabersama Pasukan Polis Diraja Brunei (Cawangan Balai Polis Sengkurong); Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi (JASTRe); JabatanImigresen dan Pendaftaran Kebangsaan; Jabatan Tanah; Jabatan Perancang Bandar dan Desa serta Jabatan Buruh.

OPERASI bersepadu dijalankan di kawasan yang dijadikan tapak pelupusan sampahharam, di Kampung Jerudong.

HARI ISNIN 5 MAC 2018 11AGAMA

HARI ISNIN 5 MAC 2018NASIONALHARI ISNIN 5 MAC 201812 NASIONAL

Berita dan Foto :Dk. Vivy Malessa Pg. Ibrahim

Oleh : Rohani Hj Abd HamidFoto : Pg. Amirulizam Pg. Haji Mohd. Ali

TIMBALAN Setiausaha Tetap (Pelancongan), Kementerian Sumber-Sumber Utama danPelancongan, Awang Wardi bin Haji Mohammad Ali (kanan) semasa menyampaikan plakkepada Pengerusi Lembaga Bandaran, Bandar Seri Begawan (BSB), Awang Haji Ali binMatyassin pada majlis tersebut.

TIMBALAN Setiausaha Tetap (Pelancongan), Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Awang Wardi bin Haji Mohammad Ali dan Pengerusi Lembaga Bandaran, Bandar Seri Begawan (BSB), Awang Haji Alibin Matyassin semasa sesi bergambar ramai pada majlis tersebut.

ORANG ramai yang tidak putus-putus ke Pesta Buku Brunei dan Karnival Budaya Membaca 2018 yang sedang berlangsung di Stadium Tertutup, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas (kiri), sementara gambar kanan,pengunjung yang sedang asyik meneliti buku pada salah satu petak menjual buku.

Pesta Buku Brunei dan Karnival BudayaMembaca 2018 dinantikan peminat buku

BANDAR SERI BEGAWAN,Ahad, 4 Mac. - Pesta Buku Bruneidan Karnival Budaya Membaca2018 yang sedang berlangsungdi Stadium Tertutup, KompleksSukan Negara Hassanal Bolkiah,Berakas terus menerima sambutanmengalakkan dengan kunjunganorang ramai yang tidak putus-putus ke pesta berkenaan sekaligus memanfaatkan Hari Minggu

mereka dengan aktiviti yangberfaedah.

Menurut salah seorangpengunjung iaitu Dayang Khalyshbinti Awang Muhammad, 16tahun, semasa ditemu bual olehPelita Brunei, pesta buku tersebutamat dinantikan oleh beliausekeluarga kerana terdapatpelbagai buku bacaan dijualdengan harga promosi dan

sangat berpatutan.Tambahnya, di pesta berkenaan

juga terdapat banyak pilihan bukubacaan seperti buku pelajarandan novel untuk dibeli bagimenambahkan ilmu pengetahuanyang sedia ada dan setentunyamenambahkan lagi koleksibuku miliknya.

Pesta Buku Brunei dan KarnivalBudaya Membaca 2018 akan

berakhir pada 8 Mac ini dandibukakan dari 8.00 pagi hingga10.00 malam.

Pesta Buku Brunei danKarnival Budaya Membaca 2018

merupakan projek tahunan DewanBahasa dan Pustaka bersempenaSambutan Ulang Tahun HariKebangsaan Negara BruneiDarussalam Ke-34.

BSB diiktiraf BandarPelancongan Bersih ASEAN

BANDAR SERI BEGAWAN,Ahad, 4 Mac. - Bandar SeriBegawan (BSB) telah dinobatkansebagai Bandar PelanconganBersih ASEAN (ACTCA) padaForum Pelancongan ASEAN yangberlangsung pada 26 Januari 2018di Chiang Mai, Thailandyang dihadiri oleh MenteriSumber-Sumber Utama danPelancongan, Yang Berhormat

Dato Seri Setia Awang Haji Ali binHaji Apong.

Sehubungan itu, Majlispenyampaian Plak BandarPelancongan Bersih ASEANdiadakan hari ini di TuguPeringatan Penukaran NamaBrunei Menjadi Bandar SeriBegawan, Taman Haji Sir MudaOmar 'Ali Saifuddien.

Hadir menyempurnakan

penyampaian Plak BandarPelancongan Bersih ASEANtersebut ialah Timbalan SetiausahaTetap, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan(KSSUP), Awang Wardi binHaji Mohammad Ali yangkemudiannya diserahkan kepadaPengerusi Lembaga BandaranBandar Seri Begawan, Awang HajiAli bin Haji Matyassin.

Anugerah tersebut adalahsebagai pengiktirafan bagibandar-bandar pelancongan dirantau ASEAN yang mematuhibeberapa kriteria di mana terdapattarikan budaya, alam dan buatanmanusia.

Antara kriteria dan piawaianpenting dalam penilaian ACTCAtermasuk Pengurusan AlamSekitar, Kebersihan, PengurusanSisa, Kesedaran MengenaiPerlindungan Alam Sekitar danKebersihan, Ruang Hijau,keselamatan kesihatan danKeselamatan Bandar termasukkawalan keselamatan sertaInfrastruktur dan KemudahanPelancongan.

Standard Bandar Pelancong

Bersih ASEAN (ACTCS) adalahsebagai sukatan bagi negaraanggota ASEAN untukmeningkatkan kualiti pelancongandi bandar, daya saing pemasarandan juga memperbaiki tarafkehidupan penduduk setempatserta menambah mata pencarianbagi mengurangkan kemiskinan.

Ia juga direka untukmelindungi alam sekitar sekaligus menangani impak perubahaniklim dan menyumbangkepada pembangunan mampanbandar-bandar ASEAN.

Brunei Darussalam jugamenerima beberapa anugerahsemasa Forum PelanconganASEAN 2018 termasuk AnugerahHotel Hijau ASEAN yang diterimaoleh Ulu-Ulu Resort dan HotelRadisson) dan Anugerah MICEVenue ASEAN yang diterimaoleh Radisson Hotel, V-PlazaHotel dan The Empire Hotel& Country Club.

Sebagai persediaan untukAnugerah Pelancongan ASEAN2019, Brunei Darussalamsebagai penyelaras utama bagiPiawaian Tandas Awam ASEANakan menjalankan pemeriksaanmengejut ke atas tandas-tandas awam yang telah dinilaisebelum ini.

Tandas-tandas yang mematuhiPiawaian Tandas Umum ASEANakan dicalonkan untuk menerimaAnugerah Tandas Awam ASEANsemasa Forum PelanconganASEAN 2019.

Jabatan Kemajuan Pelanconganmenggesa para pemiliktandas / pengurus tandas awamagar mengekalkan penjagaankebersihan dan kemudahan tandas.Untuk maklumat lanjut mengenaiPiawaian Pelancongan ASEAN,pihak berkepentingan bolehlahmengunjungi laman sesawangJabatan Kemajuan Pelancongan diwww.tourism.gov.bn.

HARI ISNIN 5 MAC 2018 13NASIONAL

Oleh : Hajah Siti Zuraihah Haji Awang SulaimanFoto : Hamzah Mohidin

PENGARAH Urusan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Dato Paduka Eddie bin DatoPaduka Haji Sunny (kiri) hadir selaku tetamu kehormat ketika menyampaikan sijilpenghargaan pada salah seorang penerima pada Malam Penghargaan PertubuhanFotografi Negara Brunei Darussalam (PFNBD).

Siaran Akhbar dan Foto : Pasukan Polis Diraja Brunei

Majlis Malam Penghargaan Ahli-ahli PFNBD

BANDAR SERI BEGAWAN,Sabtu, 3 Mac. - PertubuhanFotografi Negara BruneiDarussalam (PFNBD) mengada-kan Malam Penghargaan bagimenghargai dan sebagai tandaterima kasih atas komitmen sertasokongan padu semua ahlinyadalam apa jua aktiviti jugaprojek yang diungkayahkan olehpertubuhan berkenaan.

Hadir selaku tetamu kehormatpada majlis yang berlangsungdi Kompleks Yayasan Sultan HajiHasanal Bolkiah itu ialahPengarah Urusan Yayasan SultanHaji Hassanal Bolkiah, DatoPaduka Eddie bin Dato PadukaHaji Sunny.

Majlis juga diselajurkan denganPerasmian Pameran PFNBDyang disempenakan dengan UlangTahun Hari Kebangsaan NegaraBrunei Darussalam Ke-34, Tahun2018 bertempat di Ruang Legar,Aras Bawah, Blok C, KompleksYSHHB.

Pada majlis itu, dua ahlipertubuhan, iaitu A. Haji Jinnidibin A. Haji Mahali dan JosephWong Siew Hang yangmemberikan sumbangan besardari segi material, buah fikiranserta tenaga berterusan sepanjangtahun 2016 dan 2017 menerimaAnugerah Khas Pertubuhanyang disampaikan oleh tetamukehormat majlis.

Juga diadakan, penyampaianAnugerah Pertubuhan, iaituHonorary Associate BruneiPhotographic Society (Hon.ABPS) kepada dua penerima,iaitu Awang Murni bin AwangHaji Mahali setelah mendapatBPS 3 star (3 kali menjuarai'Best Photographer of the Year')dan Awang Abd. Latifbin Abd. Rahman atas keahlianseumur hidup.

Tetamu kehormat turutmenyampaikan sijil dan trofikepada pemenang Aktiviti'Outing & Sharing' PFNBD bagiTahun 2017, Awang AmriHaji Md. Salleh.

Majlis tersebut juga diselajurkandengan pengumuman bagiAhli-ahli Jawatankuasa TertinggiPFNBD Sesi 2018 - 2019.

Bagi Sesi 2018 - 2019, jawatanYang Di-Pertua PFNBD dipegangoleh Awang Haji Hamidun bin HajiMd. Noor, manakala Naib YangDi-Pertua ialah Awang Haji Kahanbin Haji Nasir dan Awang Murnibin Awang Haji Mahali menjawatSetiausaha Agung.

Tahun ini, PFNBD menjangkauusia Jubli Emas Ke-50 Tahun sejakpenubuhannya pada tahun 1968,di mana PFNBD telah merancangpelbagai aktiviti bagi meraikanSambutan Jubli Emas PFNBDtersebut dengan mengadakanMajlis Membaca Surah Yaa Siin,Tahlil dan Doa Kesyukuran; MajlisPerhimpunan Jubli Emas PFNBD,di samping akan mengadakanPeraduan Fotografi Terbukakepada para penggemarfotografi tanah air dan AhliPFNBD.

Dihimpit masalah kewangan :lelaki tempatan cuba bunuh diri

TUTONG, Sabtu, 3 Mac. - Balai Polis Tutong menerima panggilantelefon kira-kira jam 4.45 petang daripada seorang pembuat aduanberhubung seorang lelaki yang berada dalam keadaan tertekan dialamat No. 1, Simpang 1579-26-29, STKRJ Kampung Telisai.

Pegawai Balai Polis Tutong diketuai oleh Penolong PegawaiPemerintah Daerah Polis Tutong, Timbalan Penguasa Handrie binHaji Amin bersama Ketua Inspektor Shamsul Nahar bin Haji Idrisbersama empat anggota ketika hadir ke tempat kejadian.

Didapati seorang lelaki tempatan Jaineh bin Tapah, 61 tahun,yang duduk di suatu sudut di dalam rumah mengacukan pisauke bahagian perut dengan tujuan hendak membunuh diri beliau.

Dalam kejadian tersebut, pihak Polis berjaya merampaspisau berkenaan dari tangan suspek lalu menahan danmemberkas suspek.

Hasil siasatan awal mendapati tujuan suspek cuba hendakmembunuh diri adalah disebabkan oleh masalah kewanganyang dihadapi suspek.

Suspek kemudian ditahan dan dibawa ke hospital untukpemeriksaan kesihatan juga siasatan lanjut.

Kes berkenaan disiasat di bawah seksyen 309 cuba membunuhdiri di bawah Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 yangmembawa hukuman penjara sampai pada tempoh satu (1) tahunatau denda atau kedua-duanya.

Pasukan Polis Diraja Brunei ingin menasihati orang ramai,jika berlaku insiden yang sedemikian untuk segera menghubungipihak Polis bagi tindakan segera.

PISAU yang digunakan oleh suspek bagi cubaan bunuh diri.

HARI ISNIN 5 MAC 2018 JAWATAN KOSONG / IKLAN14

JABATAN KEMAJUAN PERUMAHANKEMENTERIAN PEMBANGUNAN

NOTIS JUALAN LELONG SECARATAWARAN AWAM KEPADA

ORANG RAMAI

���� ����� ���� � � ���

������ ����� ������ ������

���

������ ����� � �� ���� �������

������ �� ���� � ������ �� �� ����

���� ��� ������ ����� ���

������ ����� � ��� �� �� ���� ����

��! " ���� ���

������� "� �� �����

��#� " $ ����

� �� �����#� " � ����

� �� ��������#� " � ����

� �� ����� �������#� " � ����

� �� %���� � �����#� " � ����

����� "����� &�� ������

���� ������ ����������� &��� �

�� ������� "

��������� ����������� " ��� ' &� ' ��� ' ��

���� " �� ��%���� ���$

�(�)�*+,(�)�* *�-�)�. "

�� ������� ������ �������� �������� !"#"��$�� !"#"�� %�# � &��&'� ���

"#���$"#��� ��#&����#����(� �"#��� '���#�� ��� &)�#�'$&)�#�'�)�

!"��� ����#"���� &� �&� ���'*$���'* ��+�!�'��!*�� �� � .�/�* � ��0�� �.�1.*�23 )�. ! �34 �15�3�*6 ��3�*�.�1!�54�. �1)4!�0�.6 �1!1.*1) �.�1!3�.�4.�.6 �7�.��. �1)3�.� �!��1)�/�, �'�* ��-�.��. &�1)�0 �4*8.�6��3�*�. �1!�54�. �1)4!�0�.6 �)4.1 &�)4,,�9�! ��� ��'�#����� ���+*' ��������)� &*��)� !"������ ����*!*����� '����� :;$< �<����� �'�* :;$< �<�����,,�!34.��. $��� ��� $�;-.� ���'*$���'* )��� '���� ��'�'����� !���

�����' &� *� !�#���$!�#��� ���"����'�#&�!*' ������ &���#'� !�#��*'

�� ' ���� "�,. .6 � �� �����19�,�6 ; �� �����346 $ �� ����

�0�! ,6 � �� ������3*46 �� �� ����

���� "���� ��� ������ ����� ���

����� "����� &�� ������

���� ������ ����������� &��� �

/� ����#�� �&'���� �����'�# ������ ����*����� !"#��� '���#�� )�����&������� ��� �� �&*���� �� ���� &� �*� &*#�' )��� '�#'*'*� '���� ��*�+*���� ����'�'� �� !"#"���0� ����#�� ��������� �� �&*����

�� ���� �1* ��-�)�. 2 ��0�� �.�1.*�23 )�. !6 � .�/�* �6 �34�15�3�* ��3�*�. �1!�54�. �1)4!�0�.6�1!1.*1) �. �1!3�.�4.�.6 �7�.��.�1)3�.� �!� �1)�/�, '���� ����' �����346 �� ��= ����6 5�! ���� ��� �1� �� !��� )��� !�#+�)� ����

�� ���* ��� ����*� ��#&*#�'�� +�!�'�� �������������� *�'*� � !*�' �� !�)�#��&�2�#� '*��� �� +�!�'�� ��� '���� ����' ,3- ��#���#� '�#��� &*#�' '���#�� �����*�#������ �� !��� ������ !�#'����*��+���!&����*��)� *�'*� � �������� !�#���$!�#��� ���"���� )��� !�#+�)� ��!��� ��#�'� ��' ���"���� ������ &�#'� �#'��

JEMPUTAN UNTUK MEMBERI SEBUT HARGAJABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK

BILANGAN TAWARAN :JPE / LTK / PDP / 006 / 2018

TAJUK :PREDICTIVE MAINTENANCE AND SYSTEM MAPPINGOF THE DES 11KV UNDERGROUND CABLE CIRCUITS,

BRUNEI MUARA DISTRICT.

���� ����� "�� �� ����

��� �6 �� ���� ������

�� &������ "��&����� �* 2�/ 2 /1!3�9 /�.�

����� ����� "''���&� ��?''

�������� ���� ��� ���� ���� ��&� ������

� � ������ ������ ����� &��� ��

�� #�� "�� � ���6 �% �� % ���6 ������ ��<

�4����$�"�* �� '���#�� ��� ����#����� )��� ���+*' !"������ ����#"�����#� �. * ��-�)�.6 � .�/�* �!7�*6 ��3�*�. �1)/0 2!�*�. �91/*) /6��3�*�. �1)2�.� �1.*1) �

������ "5��� &�#'���� &������ �������� ���� ��������6 ���� + �������

�; @ �$ ��� &�+�� �����%'�#�� �� !"#"�� ,�4�- &� �&� ������'�# �"�* �� ����� ��!�'�� ��#���� �'�� ����'#���

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIKJABATAN PERDANA MENTERI

JABATAN BANDARAN, BANDAR SERI BEGAWANKEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

KENYATAAN TAWARAN

�� �������$'���#�� ������ ����������#����� &)�#���'$&)�#���' ��� �� !���� )���!�#��%'�# �� ����#� �#*��� ��#*&&��� �

(� ����#��$'���#�� ��������� ��!*�'���� �*� &������ ��� �����'�# ���� &� �*�&*#�' '�#'*'*�� ���� !������� �'�& &� �*�&*#�' ��������� ��'*��& � 9�.��. ��-�)�.&�#'� *�) /0 *4*47 '���#�� ��� '���� ��*�+*���� 21.* * 71.� ) !�

.� ����#��$'���#�� ��������� +*�� ��)�#'���� &������ �����%'�#�� 5)�#���'6&������ 5�+�� ��#������� ,�*&���&& �� �&"% ���2 ��' 5�2'�"� �1 7 �3- �'�* �&' "% ��#�2'"#& ��� &������ ��������������

/� ��)�#�� ��)�#'�� '���#�� �������� ��&����� !��� &�'��� &�'* '���#����� !�)�#�� ��� '���� �������� !������ ������ �������#$�������#�!�)�#�� !"��� ��!*�' ��

��4.*1)��0�� �. �1-�.��.

� .�/�* <6 ��.�4.�. ��.2�)�.��9�. �1)2�.� �1.*1)

��.2�) �1) �1��-�.6 ������1��)� �)4.1 &�)4,,�9�!�

0� �"�* �� '���#�� !"������ ������'� ��#���' ����*#*&�� �&�'6 ������' (6 ����*�����!�'�� �����#��6 ����� ��#���� ���'�#�&� �&� ���'* ��+�!�' ��!*�� !�# *����� �&6 � ��2 (8�9�

5*#�' '���#�� ��������� �� �&*������ ���� ���� ��� !�#'� ��' ��� .�/�* <6 ��.�4.�. ��3�*�. ��.2�)�.��.2�) �1) �1��-�.6 ��9�. �1)2�.��1.*1) �1��)� �)4.1 &�)4,,�9�!��� ����� �'��� ������

��������������� ���� ���

���&� ����� ��

���� ��&���& ��� �����

�� ��� "��� �������� &�������& �� ��� ���

�&�6 � � ���&���& ��� �����

��� ����� &��� �

�� ���"����� ' �� ' ���$+���� ' �� ' ��

���� ����� ��� "�0�! ,6 �� ��= ����

��! ���� �1*�.�

1� ����$ ��� '���#�� )�����'�#� � &�����& '�#��� '*'*� '����#)��� ��&�!*'��� '���� ���� ����)���

3� ����� ��#�+��� ��!���� �*��:��� ���� �*��� ���*�� 5�#� �������5*�'�� ��� :��� ��$��#'*�� ����#��#*��� ��#*&&��� '���� ���� '�#���'*�'*� ���#� � &�!�#��� '���#��)��� ��!�� *#�� �'�* &�* �� ��)��

HARI ISNIN 5 MAC 2018IKLAN 15

JABATAN KEHAKIMAN NEGARAJABATAN PERDANA MENTERI

IKLAN SEBUT HARGA

1. BILANGAN SEBUT HARGA :JKN / BPE / SH / 2018 (11)

KERJA-KERJA PEMOTONGANRUMPUT KAWASAN

DAN SEKITAR BANGUNANMAHKAMAH BESAR BRUNEI

DANMAHKAMAH-MAHKAMAH

SYARIAH,BANDAR SERI BEGAWANBAGI TEMPOH 36 BULAN

������ �������� �������� �� ��� � ����� �

���� � �� ��� ����

���� ������� ��� ����������� ��� ��� �

������� �� ��� ������� �� �� ����

��������� � ��!������� ��� � ��������

����� �� �� ���������"��������

�������

������ � � � ��� � ����� �������� # ����� ����

������"��������� � ����� �

�� ����� �� � ���� ������������ � ��������� � �������� ������� ����� � ����� ������ !��������� �� ��������� $%&%' �()*+,-+.+) �/-++0+" +0+ �(.)%+1+++) ��(2-%3)�4 *+) ��� 5+)1 $+6

"� ����� ����� ��� ����� ��� ����� ���� ������ ����� ���� �������� ����#������$ ����� ��������������� ��%������� �����& �������� ����� ����� �������� ����� ����� ����� ����� ���%���� ���� � '

�()1(.7$%�+8+-+)/7+$+ �(97- �+.1+�+9+-+) �(6+/%0+) (1+.+

�+9+-+) �(.*+)+ �()-(.%�%)-7 � �%)1/+- �

�+)17)+) �+6/+0+6 �($+. �.7)(%*+) �+6/+0+6"�+6/+0+6 �5+.%+6

�+'+) �-3)(5� ���4���+)*+. �(.% �(1+8+)

(1+.+ �.7)(% +.7$$+'+0

(� ����� ����� ���� ���������� ����� ��������� �� ���� )�������� ����� ���� ��� ����� ��%)-7 ��%)1/+- �� �+)17)+) �+6/+0+6�($+. �.7)(% *+) �+6/+0+6"�+6/+0+6 �5+.%+6� �+)*+. �(.%�(1+8+) �� �� ��*�� &+0 � �� �(-+)1��('+$+� # �:.%' ����

+� !������ ����� ����� ����� �������� � �%)-7 �%)1/+- ���+6+1%+) �()-+*9%.+)� �+9+-+)�(6+/%0+) (1+.+� �+)17)+)�+6/+0+6 �($+. �.7)(% *+)�+6/+0+6"�+6/+0+6 �5+.%+6��+'+) �-3)(5� �+)*+. �(.% �(1+8+)����4��� (1+.+ �.7)(% +.7$$+'+0

,� )�������� � �������� ���� ��������� ������ ��� ���������� ��������*���� ���� *7+ ��� $+'%)+) �������� ����� ����������-���������� ������������� ����� ����� ����� ���������-������� ��%�� )�� ����������-���� ���-���� )���������#.������/��� �� ����������� -�������� ��� /�$ �������� ����������

0� ����� ����� ���� ��*�� ������� ��� ������ �� *���� ��������� � ������ �� ���� �������

1� 2���%��� 2���*��!��� 3���4���4���� )� ��� ���� ����� � ������ �� 3��� !�-)������ ����� ������!��������� �� �� ���������� ����������� �������� ����� �����-����� ��������� ����� �� ���� ����-���� ����� ��������� �� �� �����������

5� �������� ���������� ������������ ���%�� �������� ���������� ��� �������� �������� ����+6+1%+) �()17.7$+) �$-(-� �+9+-+)�(6+/%0+) (1+.+ ������� ������������� ' ;4�# ��<4��� = ;4�# ������<= ;4�# ����4�� $+097)1+) ���

JABATAN PENTADBIRANDAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

JABATAN BANDARAN, BANDAR SERI BEGAWANKEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

KENYATAAN TAWARAN

�� �6 -��*���� � ���� �����*� ����� � ��������-�������� �� �������� ������� ����� � ����� ������ !����������

"� ��*����-��*���� ��� ����� ����� ���� �� ������� �� ������� ���� ������ �������������� )� � �������� ���� ������ �������� ����� ������ �%'+)1+) �+8+.+) �����-+.%/6 -7-7: ��*���� �� �� �� �����%�����%*()-%-% :()1%.%0�

(� ����� ����� � ���� �����*� ����� ���������-�������� �� ��������-������������ ��� ����� � ����� ������ !���������������� ������� �0 7 �1 ��� ���� ���- ��� )��������� #�������� ���� /�$ ����������-�������� �� ��������-��������������������� �� ��� ���� ��������� �������%�-���%� ����������� ���� �� ����

�������� � ���� ����������+� ��*����-��*���� ��� ����� %���

����������� ������� )�� ������� ��������&������� ��%�� )��������� #�������� ���� �����/���� ��/���� �0 7 �1$ ���� 8��� ��!���/���� �� ������� �� �����������,� ����� ��*���� ��� ����� ���������

�� ���� ���� ��!��� ��������� ��%)1/+- #� �+)17)+) �+9+-+) �+)*+.+)�+)*+. �(.% �(1+8+)� �+'+) �(.*+)+�()-(.% (1+.+ �.7)(% +.7$$+'+0 �� ���������� ���� � '

����� ����!���� ���

������� ��!���� ��� � �����

������ ��������� ���� ����!�

��� � ��!��� �

# ����� �#4 ������ ����������� �������� ��

!���� ���� �� �� �

�� ���� ������� 4����� �� ���� ��

���� ���� ����!�

�� � � ����� ���������� ��� � � ���� ������� ��� ���� � ���

���� ��� ���� ������� ���� ����!�

������ � � � ��!��� ��6+0%$� �> �+2 ����

�+0 � �� �(-+)1

0� ������� ��������� ��*���� ��� ������#� �� �� ������� ��� �� �� ���� ����������� ���� � ����� ��-����� ���������� ����� ����� � '

�+7)-(.�+6+1%+) �(./6%*0+-+) �('+)11+)

�%)1/+- #� �+9+-+) �+)*+.+)�+)*+. �(.% �(1+8+)

�+'+) �(.*+)+ �()-(.%(1+.+ �.7)(% +.7$$+'+0

1� !������ ��*���� �������� � ����� ����+6+1%+) �6%*0+- �+)-7 ? �(0('%6+.++)�()*(.++)� �+6+1%+) �(./6%*0+-+)�(/)%/+'� �%)1/+- �� �+8+)1+) �(&+9+-�+9+-+) �+)*+.+) �+)*+. �(.% �(1+8+)�(:3- �+0:7)1 �('%09%)1& �793/ �������� �������� ���� ��� ������� ����������� ����� ��������� ����� �� � �+9-7��� �+2 ����� &+0 > �� :+1% �

5� 4���-���� ��*���� ���� �������������� ������ ����� ��� �� ���� ����������� �� ���� �������

9� )���� 2���%��� 2���*�� !��� 3���4��� 4���� )� ��� ���� ����� � ������ �� 3��� !�-)������ ����� ������!��������� �� �� ���� ������� ����� ���������������� ��*���� ���� ����� ����� ����������������

JUALAN LELONG TERTUTUPUNIT PENGHAPUSAN DARI

KIRA-KIRA, JABATANPENTADBIRAN DAN

PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN,KEMENTERIAN PENDIDIKAN

!8� ����� ��� ���������� �� ����� ����� %����� ������ ��/��� ����� ��������� ����� ��� � ����%��� ���� �������� ���� ��������� ��� 2����������2�*����� �������� ���� � ��������-�������� �� �����-����� ������������ ������������ ������������ ������� ������-������������� '

��� �

���� �������� = �������� =������� �

����-���� ������������ �������:����� ����� ' ����� 97+6 97/7

������ = ��� ��� �������� �� �� !��� 4�����& 2������ (

���� �������� = �������� =������� �

)������� ��%���� #4���� ;�< -�����$:����� ����� ' � )%-

������ = ��� ��� �������� �� �� ������ � �� �����

������ �����& 2������ +

���� �������� = �������� =������� �

)�������� ������:����� ����� ' � )%-

������ = ��� ��� �=��� 2����� ���-���������

���� �������� =�������� = ������� �

)������ �������:����� ����� ' 4�< )%-

������ = ��� ��� �4����� ������ >��� �� ����� ���

������ ����� ����� ����� � ����� ������� �������-������ ������� '

� )%- �()16+:7$+) +.% �%.+"�%.+�'3/ ��4��#"�� �%)1/+- 4�3)*30%)%70 �)1 �70 �%)1�(0()-(.%+) �()*%*%/+)�+'%+) �('(,3) � ;4�# ��#���#��.7)(% = �7+.+�

� )%- �()16+:7$+) +.% �%.+"�%.+�(/+$ �+.%/ �+0+ �(/3'+6 �()()1+6�7,.% �3'/%+6��7-3)1 ���#���+'%+) �('(,3) � ;4�# ��4�#��

# )%- �()16+:7$+) +.% �%.+"�%.+�70+6 �(*%+0+) �.7)(% �6(''��%0:+)1 ��"�> �+'+) �+7'+)+��7+'+ �('+%- ���<�+'%+) �('(,3) � ;4�# ##����#

� )%- �()16+:7$+) +.% �%.+"�%.+

�(/+$ �$.+0+ �+'+) �+$&%*��+9+-+) �(/3'+6"�(/3'+6��(097.3)1 �+'%+) �('(,3) � ;4�# <������ =;4�# <������

������"������ ��!���

�� ������ ��*���� ���� �� �� ������� ������� ��� ����� ������� �� � *���� ������ ������� ���� ��������� � ��*�� ��� '

�$)%) ������ �6+0%$ 7 �+9-7� �< �+1% ������ �� #� �+1%

� �� �(-+)1 ������ � �� �(-+)1

"� ������ ���� ����� ������� ���������� ����� ������� ����� �� ������ ���� ��������� ���*�� ��� ����� ����������������� ����� �������� ����� �� ������ ����������� ' ��!��� ����� ��������� � ����� ���� �������� ������� ��� ������������ ������ ����� ����� �������� �� ���� ���� ��*��������� ����� ������� ���� ��������� ��������� � ��*�� ��� '

�� ������ ����� ����"����

���� ��4��#"��� ������ 4������ � �� � � ���

��������� ���������� ���� ����!�

����� �� �� �� ������

(� ��������-�������� �*���� �� ����� ��������� ���%��� ��� ����� ������� ������������/��� ����� ���� ���� +5 %�� #�� ���������� ���� ��������� �*��$ ������� ���%����������� ����� �������� �� %��� ������������ ������� � ���� ����� ������� ��� ��� ��*���� %����� ������ ���������

+� ��������-�������� �� ����� ����� �������%��� ��� ����� ����� ����� ������-������ �������� ���� ������ 1 ���� ��������������� ����� ��������� 2��������������� ������� ������������� ��������� ��������� �� *��� ���� ����� �%��������� �� ���� ����������� �� ������-����������������� ���� ������� ������ �����������

,� ����� ���������� ���%�� ��������-�������� �� ����� ����� ���� �������� �������������� ����� ���� ������� �������������� � �(-7+"/(-7+ �+9+-+) �()1(-7+":()1(-7+� �7.7"17.7 �($+. 5+)19(./()++) 9+1% 0()1(-+67% &()%$"&()%$9+.+)1 5+)1 *%-+8+./+) +-+7 )%-�()16+:7$+) *+.% �%.+"�%.+� �(0()-(.%+)�()*%*%/+)� -+'%+) -('(,3) � ;4�# ��#���#

0� 3���� ��*���� ��� �� ���� ������ �����-%*+/ +/+) *%/(09+'%/+)�

�+.%/6 -7-7: -+8+.+) :+*+#� �+2 ���� ��+9-7� &+0 � �� �(-+)1

HARI ISNIN 5 MAC 2018 IKLAN16

TABUNG AMANAH PEKERJA

����� ��� ��� � ������ ������ ����

����� ���� ���� ������� �������� ���� � ��������� � ���� �� ������ ��������� �� ���� ����� �������� ���� �� ������� ��������� ��� �������� �� ����������� �� �������� ���� ���������� ���������� ���� ������������������ ������ �

��� ����� ����� ��� �������� !���� �� ������� ������� ������ �� "������� �������� �� !���� �������'� ������ ���

� "���� #� #�� ��� ������ #��� �� ! ���� �� �����'� ���� ���� ����� ������

#��� � �� ��� ���� ������� ���$������� ���� �� ������ ���� ����� ���� ��������� ����������� ������� ������ �

��� ����� ����� ��� �������� !���� �� ������� ������� ������ �� "���� ��� ������� � �� %��

&������ '�� ! ���� �� �������������'� ������ ���

� "���� "���� ������� � �� ! ���� �������'� ���� ��������

� "���� ��� ������� (���� ! ������ ����������'� ������ ���

� "��� �������� ����� ��������&� ���� (���� ! ��� ������������� ��� ����� ������

� "���� #� #�� ��� ������ #��������� !���� �� ����������'� ���� ����� ���� ������

)�� �������� ���� ����$ ���� ��� ���� ������� ��� �� ��������� ������� ������ ���� ������� �������� �� ��� ��!���!��*

��������� �������� � ���� �� ������������ ����� �� �����*

�� �� ��� �����������

+� ��* � * �,�--�. #�. �/* � *0��&�. ��*1* .�* � 22�++3444�5� �&�.�� #�.�� � * ")6��&�.��*1* .�* � 22�277444�8� �,"�' #�. �&�6)'�.��*1* .�* � 22�289444�7� �"#� # #)'�.��*1* .�* � 8+�22+444�:� �"��� #�.�� �#) #���,��*1* .�* � 22�272444�;� #,���& #�. � ���*1* .�* � 22�2+2444�<� #)./") #�. &'* "=,)'�.��*1* .�* � 22�275444�3� '%/* ��6�>�� #�= �#')66����*1* .�* � 22�2;;444�9� '%/* &�.� #� � * &�./����*1* .�* � 22�++;444�+2� =&0� #� #���, ? -���&����*1* .�* � 22�++5444�++� �=) %�=. "�0./��*1* .�* � 22�27;444�+5� � * �&,�. #�. � * &���"�.��*1* .�* � 22�5;7444�+8� � * )&�� #�. � * ���&��*1* .�* � 22�257444�+7� � * &0��&�' #�. � * �)����*1* .�* � 22�27<444�+:� � * &)"� #�. � * �� )'�. !�� )''�. ��*1* .�* � 22�278444�+;� � * 0"&�. #�. � * 0&�,��*1* .�* � 22�272444�+<� � �* ��"�� #� � * ���,��*1* .�* � 22�27:444�+3� � �* '%/* ��,��&�� #�.�� � *).�0./ ��*1* .�* � 22�2;+444�+9� � �* -�)>��� � * �#,���&��**1 .�* � 82�52;444�52� � �* �6��� #� � * �#,���&

��*1* .�* � 22�277444�5+� � �* "��� �(� #�.�� �%���*1* .�* � 22�27<444�55� � �* >�#��'�� #� � * %��)#��*1* .�* � 22�27;444�58� �"&��6 # �&�����*1* .�* � 22�2:7444�57� �&��. #�. � * &0�'* >��.��*1* .�* � 22�273444�5:� �=-6� #�. � * �(�./ �)����*1* .�* � 22�278444�5;� &0��&�' �)'�. #�. � *")60./ ��*1* .�* � 22�272444�5<� &0�'* �6� #�. &)��&&�' �%� ��*1* .�* � 22�272444�53� &).�� #� "�-�,��*1* .�* � 22�272444�59� &),�� #�.�� � * �&�6)'�.��*1* .�* � 22�27;444�82� 0&�,�6� #�. �&�.��*1* .�* � 22�279444�8+� �/* )6���= #�. �/* � *��"��& ��*1* .�* � 22�27:444�85� ,�>�6� #�. �%���*1* .�* � 22�27;444�88� ,0���� #�.�� � * �0��&�.��*1* .�* � 22�272444�87� "�.6== �.��. �.�� ��,���*1* .�* � 82�293444�8:� ).�0./ #�. � * #���,��*1* .�* � 22�2:;444�8;� (���' #�. � * �"�����*1* .�* � 22�273444�

�� ��� ��� �����������

+� �#')6 �,(�.#�. &0��&&�' �%���*1* .�* � 22�5:5444�5� �#')66 ,��&�. #�.&0��&=' ��*1* .�* � 22�2<+444�8� �',� =.�=,�,�"=��*1* .�* � :2223<444�7� � � #�. � * �#'* ,��&�.��*1* .�* � 22�2<;444�:� ��* &)�>>�& #�. �/* "�.���*1* .�* � 2+�+2;444�;� ��* &)�>>)''�. #�. �/* "�.���*1* .�* � 2+�239444�<� ��* &)"��@�& #�. �/* "�.���*1* .�* � 2+�29;444�3� �&�6 ,�@��� ? "%�>� #�.��&0�'* "��'� ��*1* .�* � 2+�2<+444�9� �"&�.'% #�. �#')66����*1* .�* � 22�2:3444�+2� �(�./�) �6� #�. �=./�,�.#�'�, ��*1* .�* � 22�5;3444�++� �(�./�) &)��&&�'.),)6 �&�. #�. �=./�,�.#�'�, ��*1* .�* � 22�828444�+5� �(�./�) 0&�, #�.�=./�,�. #�'�,��*1* .�* � 22�53:444�+8� �(�./�) %��%� #�. �/* � *0��&�. ��*1* .�* � 22�++;444�+7� �(/* � * "��,� #�. �(/* � *��&�' ��*1* .�* � 22�2<7444�+:� �(/* &���6� #�. � * &��>�.��*1* .�* � 22�2:;444�+;� �(/* 0&�, #�. �#')66����*1* .�* � 8+�229444�+<� �(/* ��&#�6 #�. � * .�%�.��*1* .�* � 22�2;3444�+3� #��'),� #�.� #=,��'��*1* .�* � :22225<444�+9� #�.� �"6�& #,).=�'�,)""�6�&��*1* .�* � :222<<444�52� #�.� �"6�& #,).=�'�,)""�6�& #=,��'��*1* .�* � :222<<444�5+� #/� �.1 ��*1* .�* � :2229+444�55� #) �./ #�. � * ��')���*1* .�* � 22�++<444�58� 1�6'" �=�6�� B #=�)�%"�)'�0 ��*1* .�* � :22295444�57� 1=.�,= -0, "�,��=/�1 �.'�06�1% "�)'�="��*1* .�* � :2223;444�5:� 1��=./ %=( "�./

��*1* .�* � 8+�2+8444�5;� '�%�./�) ��"�� #�.���=./�,�. #�'�,��*1* .�* � 22�5<7444�5<� '�* �&�.�� #�.�� �/* #�'�,��*1* .�* � 22�593444�53� '�%�./�) �>�>�� #�.���=./�,�. #�'�,��*1* .�* � 22�++3444�59� '�* .), ='>>�� #�.���/* "�.� ��*1* .�* � � �82� '�* .), ='>>��� �/* "�.���*1* .�* � 2+�2<2444�8+� '�* .),��-�>�� #�.�� �/*�#'* ,� �� ��*1* .�* � 2+�2;3444�85� '%* � �* .0,�"���. #�.���#�" ��*1* .�* � 22�255444�88� '%/* � �* /�60� #��(/* #�"�� ��*1* .�* � 22�258444�87� '%/* � �* �=./�� #�= �(/*�#,���& ��*1* .�* � 22�255444�8:� =41=66=.� ��"�= "'.* #�'*��*1* .�* � :2223<444�8;� -�--% .�>),�� #�.��')66�&�� ��*1* .�* � 8+�2+8444�8<� /06'6�.� ,=�6 ="���= B'=C=60�&=.���*1* .�* � :22233444�83� ��-�> �����6 #�. �--=.'���*1* .�* � 2+�+23444�89� �� �� �)./)� #�.�� �� �"�66=� ��*1* .�* � 22�2+:444�72� �� �� >=6��� #�.�� �� �&0��&=' ��*1* .�* � 22�22:444�7+� ��&�'�� #�.�� � * ���,��*1* .�* � 22�+55444�75� ��"��& #�. � * &'* '=6���*1* .�* � 22�2;9444�78� � * �#'* ��'�, #�.� * ��&�' ��*1* .�* � 22�27<444�77� � * �#) #���, #�.� * =&,�. ��*1* .�* � 22�2:8444�7:� � * �(/* #�"�, #�. � * '�&����*1* .�* � 22�2:;444�7;� � * ��""�. #�. � * &��%�""�. ��*1* .�* � 22�2;9444�7<� � * &� �' # � * ")6��&�.��*1* .�* � 22�273444�73� � * &0���&�. #�.� * ���#�, ��*1* .�* � 22�273444�79� � * &0��&�' .0, #�. � *'),�&�. ��*1* .�* � 22�5:2444�:2� � * ")���6� # � * &���6���*1* .�* � 22�2;<444�:+� � * ")6��&�. #. � * ��&�'��*1* .�* � 22�2;2444�:5� � * %)",� #�. � * �--�,��*1* .�* � 22�2<7444�:8� � �* ��.� #� � * '�&����*1* .�* � 22�++<444�:7� � �* '%* >��.�# #�.���#,���& ��*1* .�* � 22�222444�::� � �* ��"&�� #� �#')66����*1* .�* � 22�22:444�:;� � �* 6���-�� #� � * ��&�'��*1* .�* � 22�2;+444�:<� � �* ,�6�� #�.�� )'=���*1* .�* � 22�2:8444�:3� � �* ,)""�.�� � * �&)''�.��*1* .�* � 22�++8444�:9� � �* "�6&�� #�.�� � * ���,��*1* .�* � 22�2+5444�;2� � �* "),=.�(��� #�� * '�&�� ��*1* .�* � 22�5;+444�;+� �)"��.� #�. '��0 ��')��� * #�"�, ��*1* .�* � 22�2:+444�;5� �)""=�. #�. '��0 ��')��� * &0��&�' ��*1* .�* � ��;8� �,�./ #�.�� � * �#'* ,��&�.��*1* .�* � 22�++5444�;7� �"&��6 # � * '),�&�.��*1* .�* � 22�++7444�;:� �4�. 1�0�1= &�,���*1* .�* � :2223<444�;;� =,)'0./ �.�=,.���0.�6"1�006 ��*1* .�* � :2228:444�;<� ��-6== #�. � * �* �&�� !� * ��&�' ��*1* .�* � 22�2+<444�;3� 6== "�%= 1��(��*1* .�* � 82�23<444�;9� 6��./"�6 =.�=,�,�"=��*1* .�* � :22++9444�<2� 6�>� �.� ,="��),�.���*1* .�* � :2229:444�<+� 6%6"=." "'.* #�'*

��*1* .�* � :22+272+8�<5� &���6� #�. � * � ���*1* .�* � 22�2;7444�<8� &�.�� #�. � * #=,)'�.��*1* .�* � 22�2;<444�<7� &�,��& #�.�� ��&�'��*1* .�* � 22�+5:444�<:� &�"=,(�. #�. "�, �.���*1* .�* � 22�5:8444�<;� &'* =,&�. # .�""�,��*1* .�* � 22�82+444�<<� &'* =6� #�. � * �����*1* .�* � 22�2:2444�<3� &'* &)"� #�. � * &0���,��*1* .�* � 22�2:7444�<9� &=.� �.�� �.���*1* .�* � 82�29+444�32� &0��&�' �,(�. #�.�� � �#')6 ��6�& � ��*1 .�*� ��3+� &0��&�' >�6�.� #�. "�#,���*1* .�* � 22�++8444�35� &0��&&�' �>&� # �(�./�#�" ��*1* .�* � 2+�28:444�38� &0�'* �",� �)�,� � * %)"0-��*1* .�* � 22�+59444�37� &0�'* '�)' #�. � *&��)""�. ��*1* .�* � 22�++7444�3:� &0�'* "�66=�)'�. #�.&0�'* "�66=���*1* .�* � 2+�27:444�3;� &0�'* "���,�-- �)'�. #�.&0�'* "�66=���*1* .�* � 2+�238444�3<� &)��&�' ��.�- #�. ��,).��*1* .�* � 22<::74�44�33� &)��&&�' '�.�=6 #�.�-=.'� ��*1* .�* � 2+�297444�39� &)"� #�. ����,��*1* .�* � 22�279444�92� .0,�>�&�� #�.��&)��&&�' "�#,==��*1* .�* � 8+�222444�9+� .), ��&�6�� #�.�� �#')6��>�> ��*1* .�* � 2+�282444�95� .), "%�'>(�.� #�.�� "�&"���*1* .�* � 2+�2<2444�98� .),)6 �&�6 -���.-�,��.�� #�.�� &0��&�'")���,% ")��,'���*1* .�* � 2+�+22444�97� �*"*. �/* � * &'* %)")- #�.�/* � * �#')6 ,���&��*1* .�* � 22�222444�9:� ��'�. #�. #�,�)���**1 .�* � 22�2:;444�9;� �=��. '��) ��./6�&��06 �#� � * �#'* �6�6��*1* .�* � 22�252444�9<� �=./�,�. -���&�� #�.���=./�,�. #�'�,��*1* .�* � 22�5;8444�93� �=./�,�. &'* '�)' #�.�=./�,�. #�'�,��*1* .�* � 22�2<8444�99� �=./�,�. (�"6� #�.�=./�,�. #�'�,��*1* .�* � 22�+5<444�+22� �/* � * ��&�' #�. �/* � *")6��&�. ��*1* .�* � 22�2:+444�+2+� �/* � * �� )''�. #�/* '�&�� ��*1* .�* � 22�2++444�+25� �/* 6�&�� #�.�� �/*�).//�6 ��*1* .�* � 22�28+444�+28� @�6�.� "�0���*1* .�* � :22297444�+27� ,�C=./)�,' "=1),��%"=,C�1=" ��*1* .�* � :222;5444�+2:� ,0"�.�� #� � * "�#�)��*1* .�* � 22�+58444�+2;� "�'�'��� #�.�� �� � "=,���*1* .�* � 22�5:9444�+2<� "�&�� #�.�� � * ��&�'��*1* .�* � 22�2<2444�+23� "�&,� #�. � * ")6��&�.��*1* .�* � 22�++7444�+29� "�,��.� ����,)..�"� #�.���#')66�� ��*1* .�* � 22�++2444�++2� "��� ,�)'��� � * �(/* �#'*,��&�. ��*1* .�* � 2+�2;9444�+++� "�,�#�/ �#� "'.* #�'*��*1* .�* � :22+29444�++5� %� .), �,�'�./ 10&��.%"'.* #�'* ��*1* .�* � :22+28444�++8� %)"0- # � * =&)'�.��*1* .�* � 22�2:9444�

HARI ISNIN 5 MAC 2018IKLAN 17

KEMENTERIAN PERTAHANAN

JABATAN KERJA RAYAKEMENTERIAN PEMBANGUNAN

(1)DIBUKAKAN KEPADA

PEMBORONG-PEMBORONGYANG BERDAFTAR DENGAN

KEMENTERIAN PEMBANGUNANDI DALAM KELAS :

'MOD APPROVED LIFTCONTRACTOR' SAHAJA

KATEGORI :[5k SAHAJA] - (KOD LAMA)

[KPME02 SAHAJA] -(KOD BAHARU)

TARIKH AKHIR MENGAMBILDOKUMEN TAWARAN PADA :

20 FEBRUARI 2018 (SELASA)

TARIKH TUTUP PADA :6 MAC 2018 (SELASA)

TIDAK LEWAT DARI JAM :2.00 PETANG

BILANGAN TAWARAN :JKR / DME / 09 / BPB / 2018

NAMA PROJEK :MAINTENANCE OF 'SIGMA'

LIFTS AT HIGH COURTBUILDINGS, BANDAR SERI

BEGAWAN FOR A PERIOD OFTHIRTY-SIX (36) MONTHS

YURAN TAWARAN : BND10.00(TIDAK DIKEMBALIKAN)

(2)DIBUKAKAN KEPADA

PEMBORONG-PEMBORONGYANG BERDAFTAR DENGAN

KEMENTERIAN PEMBANGUNANDI DALAM KELAS :

'MOD APPROVED LIFTCONTRACTOR' SAHAJA

KATEGORI :

[5k SAHAJA] - (KOD LAMA)[KPME02 SAHAJA] -

(KOD BAHARU)

TARIKH AKHIR MENGAMBILDOKUMEN TAWARAN PADA :

20 FEBRUARI 2018 (SELASA)

TARIKH TUTUP PADA :6 MAC 2018 (SELASA)

TIDAK LEWAT DARI JAM :2.00 PETANG

BILANGAN TAWARAN :JKR / DME / 10 / BPB / 2018

NAMA PROJEK :MAINTENANCE OF 'OTIS' LIFTSIN GOVERNMENT BUILDINGS,

NEGARA BRUNEI DARUSSALAMFOR A PERIOD OF THIRTY-SIX

(36) MONTHS

YURAN TAWARAN : BND50.00(TIDAK DIKEMBALIKAN)

������������� ������ ��������������� ���� ��

�������� �� � �� ���� �������������� ������ ���� � ������ ��������������� ��������� ������������� � ������ ����� !������ ��"����� �# �� ��� � ���� $�� �$������ �� �� � ���� %���� ������&!%�����%���� ������ �

�$������$���� �% �� �� � ���� ��'��% �� ��� ��� ���������������� ������ ������ ��� ������������ ����� ����� ������������ ����� �� � ������!� ��"������ ������� #����� ���������!!� ��$!%���� ������ $�� ��� �����

% �� (����� ���)� ��$�� ��� � �� ���"�� ��� ������ $�� ��� �� �������* "''(��,!�-�� &&&''# �% �� �� � ����� �'��% �� ��� .�� �%�����(����� ���)� ��$�� ��� � �� ���������� ����� !������ ��&

������� �� �� �'� ��� ��'��'���%�%��'���%�%�� *���� ������� %����%��� '����%���� ������������� ����� ����� ���� '�)�� �������������� � ���)�����)�'��������$� $�� ���'���� ������������ ��'���� ��������� � � ���%��� ����� �����&/& 0��� %���� ����$�� �#�%&$&&

���� "���� ������ ���# ���� �����%��� ����� ����� � �%��� ���������% �� ����� � � ���� ������� 1

����� '����� '��! �������������� �������

�� ���� (���!�$

�& ������ ���� �� ���������� � �� 1

��) #�$ *� ��� ����� +��������� '����� '��! �����

��������� ��������� ���� (���!�$

2& ������ ����' 1 ����� ,% -�. ,&%/���"�� ���� ��� %&$&& ���&

�& ������ $�� ���� "������� ��������� � ���� $�� �����'�� ��"����� "������� � "� ���&

3& �������� $�� �������� � � ���%��� ����� ����� �������� ���� �������� ��� ����' � �������������� �$������$���� � '������� $���� �� �����'�� % �� (���������� ��&-����' ����� ����� ���� �� ��������� ���� $�� )� �� � ���� �������� )�� �� '�������$�&

4& 5���� ���� �����' ������ ���� ������ ����� ���'�� ����������� '���� �� $�� �� �� �����'��&6������ ������ $�� ��������'�� ����������� $�� �����'������� �������� ���� ����'����������&

7& -���� 5���� ��� , ��� ���� ���� �$� � �'���������� )��� 1

7&� ���� ���������'#�'�'#('#� 0' �1'���'�")��� �������# � �86�8� �9-:�&7&/ 6������ �'���'� ��������

������ ����� ����� ��� ������������������ ���&

;& !%���� ����� ����� ��� ���������$� ���� �� '���%�%� ��������������� '����$��� $��� ������ ��'��

(���������� �����'��� !��� ���������� ��������� ��������&

� & ������������� ����� �� ��������� �������� �%�����%�������� ����� ��� "������ # $�� �� ���������& �%�����%��� $�� ��� ����� ��� ������� � � �$�&

��& ������������� $�� � � %��� �% �� �� � ���� � ���'�� $��������� ����� � ������ ����������"���� "� ����� �� # "� ������!(���!�$

�/& ����� � $�� ���)�$� ���������������� ���� !�.��� ���� ��������� ������������� $����� � ��� ��"�� ���� 234 ���� ���������� ������ ��� ��� ���)�$�& ������ �������� ������ �% �� �����������'���� �� ����� �� � ���'����$��� $�� ���� ��������� ��� ������ ���&

��& (��� ������$� ����� $���������� � ����� '���� �� �� ������ , ���� �������� ����� ������������ ���� �������$� ���)�$�&-���� '���� �� �� �� ��������� � ��� ����� ��&

�2& ����������� '�������'����$��� � ��$������ ������������� �������� �� �� ��'����������� 1

�!� ����� �����!/$&& ��� ����� %%$5& ��� �,$&& ���� ����� 5$&& ����

������ /$&& ��� ����� %&$&& ���

��& ����� (���������� �����'���!��� ���������� ��������� �������������� ���� ���� ����� , �������� �� ������ �������������������� '�� �� ���� � ���� ����)�&

�1'�'���1'�'� 6'���

�3& ����� � $�� ���)�$� ����� ����$����� '�������� ������ �� ����'� ���� ����� ��'��'����)��'����)�$� ���� ���� ��������$� � ���� � ���)�����)� '���������� �� � ������� ��� �� ����&

�4& ����� � $�� ���)�$� �������������$�� ����� ������ )��� �'�� ���&

�7& ����� (���������� ������������� �� '���� �� ������$�

'����� ���� ���'��� ���'%��'������� � �$������$���� $�������'��&

�;& ����)��� ���� ������� ����������� ���� ����� ���� ������������������� $�� ����'��&

/ & 6�� ���� �)�� ������ ����������������� %����� %���� ��%��� ����� ����� �������� �� ������� '���� ���� ��������������!���� ��������� ���������� ���� (���!� "� �� �� 7*35 ,5/*8&&9 7*35 ,5/*:55 9 7*35 ,5/*%;3 ������ ���� , ��������� ������������������ �������&

2%4��'�'# �<0'�' �<��� +'�('

�'(� %5 ��'+ �<#�<�''#�'# ��'��<� �<�'�''#�< �#1''# '#(�'�'#

�<��<#�'�' ���'�' ���#<��'#

�<-<#�<��'# <��'+'#'#

�<#'�'� %5 ��'+ �<#�<�''#�<�'�''# 1'#( ����'��<0'�' �'6'�'# �<���

+'�(' &% 9 ,&%/

%$ �'#� �=><� %%& (����$ �<#�<�''# -=� 8,5,$ �'#� �=><� %%& (����$ �<#�<�''# -=� 8;%5$ �'#� �=><� %%& ??����$ �<#�<�''# -=� %%,8;$ �'#� �=><� %%& ?�<��'-���'#0<���$ �<#�<�''# -=� %,&8:$ �'#� �=><� %%& (����$ �<#�<�''# -=� /%3*$ �'#� �=><� %%& ??����$ �<#�<�''# -=� 8,*3$ �'#� �=><� %%& ??����$ �<#�<�''# -=� 85*/$ �'#� �=><� %%& (����$ �<#�<�''# -=� /,/8$ �'#� �=><� %%& (����$ �<#�<�''# -=� /,8%&$ �'#� �=><� %%& (����$ �<#�<�''# -=� /5&%%$ �'#� �=><� %%& (����$ �<#�<�''# -=� 3*5%,$ �'#� �=><� %%& �<?<#�<�(� ���$ �<#�<�''# -=� %;: �%5$ �<1�'#� ; �=# ���0����$ �<#�<�''# -=� %538

< ������ $�� �������� � �����% �� �� � ���� � ���'�� '�$��'�������� � ����� �� � ������� =����%&

<< .��� �������� �)�� ������'���� ���� "� �� �� 7*35 ,5/*8&& 97*35 ,5/*:55 9 7*35 ,5/*%;3

������ ���� �� ������ ������'� ����� $�� �������' ��'� "�� ��#��� ��$����� ��)�� � �� �������� ����� $�� ������� ��'���$����� ������ '����� � �������� � ���� � ����� �� ��� ������������ $�� �$����� � �� %��������� ����� ��&

�'6'�'# <-�<��'# @ <#('#(���'# �'�'#( 1'#(��+' ���'# �'�� ���'����'�<-<#�<��'# <��'+'#'#

�����'# -�#�<? 9 �?' 9-6=0 9 � 9 % 2&% 9 ,&%/4

2,4��'�'# �<0'�' �<��� +'�('

�'(� * ��'+ �<#�<�''#�'# ��'��<� �<�'�''#�< �#1''# '#(�'�'#

�<��<#�'�' ���'�' ���#<��'#

�<-<#�<��'# <��'+'#'#

�<#'�'� * ��'+ �<#�<�''#�<�'�''# 1'#( ����'��<0'�' �'6'�'# �<���

+'�(' &, 9 ,&%/

%$ ?=� ��'#��� +�(+ �==?'-���'#0<���$ �<#�<�''# -=� %:/5,$ %%& ??� �'#� �=><� 59; �=#���$ �<#�<�''# -=� /3�5$ %%& ??� �'#� �=><� 59; �=#���$ �<#�<�''# -=� %,&,;$ �=1=�' 0='��<� -<���-��� ���$ �<#�<�''# -=� %5&�:$ -�������+� �=�' -<���-��� ���$ �<#�<�''# -=� %8*�*$ ���0� �<1�'#� ; �=#���$ �<#�<�''# -=� %5;*

< ������ $�� �������� � �����% �� �� � ���� � ���'�� '�$��'�������� � ����� �� � ������� =����%

<< .��� �������� �)�� ������'���� ���� "� �� �� 7*35 ,5/*8&& 97*35 ,5/*:55 9 7*35 ,5/*%;3

������ ���� �� ������ ������'� ����� $�� �������' ��'� "�� ��#��� ��$����� ��)�� � �� �������� ����� $�� ������� ��'���$����� ������ '����� � ��������'�� � ���� � ����� �� ���������� ����� $�� �$����� � ��%���� ����� ����� ��&

�'6'�'# <-�<��'# @ <#('#(���'# �'�'#( 1'#(��+' ���'# �'�� ���'����'�<-<#�<��'# <��'+'#'#

�����'# -�#�<? 9 �?' 9-6=0 9 � 9 % 2&, 9 ,&%/4$

HARI ISNIN 5 MAC 2018 IKLAN18

KEMENTERIAN KESIHATAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN JABATAN BELIA DAN SUKANKEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

������� ������� ���� ��� � � � � � ����

��� ����� ������������ �

������� ����� ��� ����� �!�������� �����"���# ����� ��� �����

�������� �!�������� �����"���# ����� ��� �������!$��� ��% & �'# ����� �����(��������� ���� ����)��# �����*����� ������ ���((���!+

�� ������� ���� ��� � � � ,- � ����

� � ������ ./ 01 �.2 �3# 41. 03 �.2 �3 5 /�1* �/.�1 �.2 �3

�61 /.�1 * ���*0 �20 1� �.2 �3 ����

����� ������� �*7+��

������ ����� .���# ' ��8 ����

��� ����� ��)�� 9�! �+�� $�����

������� ��$���� "��� ���"������ $��� ��������� ����� ����� �

���� ������ ���� !����� "����� ����!�������#$

%!����� � !����� �� ���������� � ���������� &��� '��(�� �!'�� ����!'�� � ��:����� ���� ��(��# ������� �# ������� ����� ��� �����# ��!$�����% & �'# ����� �����(���# ������(# �����# *����� ������ ���((���!$

;���� ������!� ��"����1(��� ������ :�!�(

�+�� ��� ������ ��+�� ��������

�+�� ��� ������ ��+�� ���

/��/.1���* �;.* /�/*�/.1* /�1��*

*/6. �.�*/1 .���0�+

)$ %*��+ �� !����� ��,���� ��������������� '��(�� �!'��'�� ����!'��� ����� � ��:����� ��<��:��# ���������)�: �!�������� �(�:����#-<!!<�)����: ��=�# ������ ��������)��- ������ ,�����,���� �����(�-��'�� .���# ' 4������� ����$ .�'�'�&��� '���� ����,��� �������������������� �������������$

/$ ��,�������,���� ��� ��'�� ������� �'�� �����' ����� &��� �������� ��������&������ ��'����� ��(�� ��,���� ����������� ����� ����� �����(����� � ������0���!�!�� �� ��'������� ���� � ������(� 0�!���� ��)���� �8�� ��� ��)����# ������� ��)�: �!�������� �(�:����-<!!<�)����: ��=�

������ ���� ����)��# ���>��*����� ������ ���((���!+

1$ ����� ��,���� "��� ���# ���� ��������� ��,���� � �'�� ������� ��&������ �� ������ ��� �����&���� �����;*6 ��*1 ����(� " �� &������,���� �� �� ���� ������'����#$0����&���� ��� ��'�� ����� ���:����� ��<��:��# ���������)�: �!�������� �(�:����#-<!!<�)����: ��=�# ������ ��������)�� ������ ,�����,���� �����(�$

;���� ������!� ��"����1(��� ������ :�!�(

�+�� ��� ������ ��+�� ����+�� ����� ������ �+�� �����

������+�� ��� ������ ��+�� ���

2$ +�������� 0���!�!�� &������������ ����� ���&����� ��,�������,���� &��� ���'����� � ��,������������� ��������� ��������� �������� ������� ���������� '��(�� �������� ����� ����&�����������&������ ��,���� � �'�� '���� ����,��� �������������������� �������������$

�;.*

�10*6* �;.* ? � �� � ����� *���-�

/�/.*6* ?�� 03 * /01@/.3

24 �/1-0 -2*����0/�42. /*�0 �/.@1-/�

�2.��22*�1-� 42. /.1224 ��.// ��� 3/.�3�.* �;.* ?

�*��+��

�10*6* �;.* ? � �� � ����� *���-�

/�/.*6* ?�� 03 * /01@/.3

24 �/1-0 -2*����0/�42. /*�0 �/.@1-/�

�2.��22*�1-� 42. /.1224 ��.// ��� 3/.�3�.* �;.* ?

�*��+��

�10*6* �;.* ? � �7 � ����� *���-�

/�/.*6* ?�� 03 * /01@/.3

24 �/1-0 -2*����0/�42. /*�0 �/.@1-/�

�2.��22*�1-� 42. /.1224 ��.// ��� 3/.�3�.* �;.* ?

�*��+��

�10*6* �;.* ? �.� � �% � ���� /�/.*6* ?

��/ �� 03 * /01@/.324 �/1-1*/� 42. ��/

/ .��/*� 24 �.�-/��1-0 �/.@1-/�

�1*1��.3 24 �/0��3�.* �;.* ?

�*��+��

�10*6* �;.* ? �.� � �' � ���� /�/.*6* ?

��/ �� 03 * /01@/.324 �/1-1*/� 42. ��/

/ .��/*� 24 �.�-/��1-0 �/.@1-/�

�1*1��.3 24 �/0��3�.* �;.* ?

�*��+��

�10*6* �;.* ? �.� � �� � ���� /�/.*6* ?

��/ �� 03 * /01@/.324 �/1-1*/� 42. ��/

/ .��/*� 24 �.�-/��1-0 �/.@1-/�

�1*1��.3 24 �/0��3�.* �;.* ?

�*��+��

�10*6* �;.* ? �.� � �> � ���� /�/.*6* ?

��/ �� 03 * /01@/.324 �/1-1*/� 42. ��/

/ .��/*� 24 �.�-/��1-0 �/.@1-/�

�1*1��.3 24 �/0��3�.* �;.* ?

�*��+��

�10*6* �;.* ? �.� � �� � ���� /�/.*6* ?

��/ �� 03 * /01@/.324 �/1-1*/� 42. ��/

/ .��/*� 24 �.�-/��1-0 �/.@1-/�

�1*1��.3 24 �/0��3�.* �;.* ?

�*��+��

�10*6* �;.* ? �.� � �� � ���� /�/.*6* ?

��/ �� 03 * /01@/.324 �/1-1*/� 42. ��/

/ .��/*� 24 �.�-/��1-0 �/.@1-/�

�1*1��.3 24 �/0��3�.* �;.* ?

�*��+��

�10*6* �;.* ? �.� � �� � ���� /�/.*6* ?

��/ �� 03 * /01@/.324 �/1-1*/� 42. ��/

/ .��/*� 24 �.�-/��1-0 �/.@1-/�

�1*1��.3 24 �/0��3�.* �;.* ?

�*7�+��

�10*6* �;.* ? �.� � �� � ���� /�/.*6* ?

��/ �� 03 * /01@/.324 �/1-1*/� 42. ��/

/ .��/*� 24 �.�-/��1-0 �/.@1-/�

�1*1��.3 24 �/0��3�.* �;.* ?

�*��+��

�10*6* �;.* ? �.� � �� � ���� /�/.*6* ?

��/ �� 03 * /01@/.324 �/1-1*/� 42. ��/

/ .��/*� 24 �.�-/��1-0 �/.@1-/�

�1*1��.3 24 �/0��3�.* �;.* ?

�*��+��

�10*6* �;.* ? �.� � �7 � ���� /�/.*6* ?

��/ �� 03 * /01@/.324 �/1-1*/� 42. ��/

/ .��/*� 24 �.�-/��1-0 �/.@1-/�

�1*1��.3 24 �/0��3�.* �;.* ?

�*��+��

�10*6* �;.* ? �.� � �% � ���� /�/.*6* ?

��/ �� 03 * /01@/.324 �/1-1*/� 42. ��/

/ .��/*� 24 �.�-/��1-0 �/.@1-/�

�1*1��.3 24 �/0��3�.* �;.* ?

�*��+��

�.1 � ���� �;.*&�;.* ?

�� �- ���������� ��)�� 9�! �+�� ������

����� ������� 0�%�' 4/�.�.1 ����

No. Tawaran :JPPK / LTN / 03 / 2018

TWO YEARS TERM CONTRACT FOR MAINTENANCE OFGRASS CUTTING AT BERAKAS GARRISON

AND PULAU BARU-BARU

��"���� ��)�����*��+�� ������ ����!��������

���( ? 11 5 � ���( ����<�� ? � �� ��� ���

��!$<: ��"��$�� ?� ��� ���*

�$ ��������������� ��� ��'�� ��������� �� �'�� 0��� ��,����-������� ��,���� ��3�'- ������� �����- ���� �,��- �����������0���������- !'���� �����!�- 14)5- ������ ����� %������'��- ����� ��)�� 9�!�+�� �����# ����(�# % ��8 ���'+ %!������ !����� ��,���� ������&������&���� '��(�� �������� ��,���� ��� �!'��'�� ����!'�� ��� ������� �����-���� �,��- !'���� �����!�- .14)5- ������ ����� %������'�� ������ ��������������(� "����� ������ .�'���#$�����: �����:��!����!��� �<��!�� ��)���� $���� ��8 ����# ��!���# 9�! ��+�� ���+

;���� ���� !�����!� ��"���� ?1(��� ������ :�!�(

�+�� ��� ������ ��+�� �����: �����+�� ����� ������ �+�� �����

��!����+�� ��� ������ ��+�� ���

;���� ���� !����!����<��!��&�<��!�� ��)���� ?

1(��� ������ ����(��+�� ��� ������ ��+�� ���

HARI ISNIN 5 MAC 2018 19EKONOMI

HARI ISNIN 5 MAC 201820 NASIONAL

Berita dan Foto : Ak. Syi'aruddin Pg. Dauddin

Berita dan Foto : Aimi Sani

PENGARAH Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan-Perkhidmatan, Kementerian Pendidikan, Awang Ramlee bin Haji Jamudin (dua, kiri) semasa hadir selaku tetamu kehormat pada Program Rakan Remaja Penerangan (kiri).Sementara gambar kanan, persembahan berbalas pantun oleh para penuntut Sekolah Menengah Masin.

Siaran Akhbar dan Foto : Pasukan Polis Diraja Brunei

PRESIDEN Majlis Perniagaan WanitaNegara Brunei Darussalam (WBC) DatinPaduka Hajah Rokiah binti Haji Zakiahhadir selaku tetamu kehormat danseterusnya merasmikan Bag Packers &Ladies Bicyclers and Bikers TravellersLog Forum.

AKTIVITI Kebajikan Libasan Amal memotong rumput di kawasan Sekolah RendahBirau, yang dikendalikan bersama oleh PK Kampung Kiudang, Ahli-ahliPengawasan Kejiranan (PK) Kampung Pengkalan Mau dan anggota Balai PolisLamunin.

PARA penuntut juga dihiburkan dengan lawak jenaka dan kuiz yang disampaikan olehpelawak-pelawak undangan tanah air.

Industri makanan,minuman berkembang pesat

BANDAR SERI BEGAWAN,Sabtu, 3 Mac. - Cottage and YouthInitiative Program iCentre (CYiP)menganjurkan Bag Packers &Ladies Bicyclers and BikersTravellers Log Forum bertempatdi Knowledge HUB, AnggerekDesa, di sini.

Hadir selaku tetamu kehormatseterusnya merasmikan forumtersebut ialah Presiden MajlisPerniagaan Wanita NegaraBrunei Darussalam (WBC),Datin Paduka Hajah Rokiahbinti Haji Zakiah.

Terdahulu, Pengetua MentorCYiP, Kapten (B) Zailanbin Pehin Dato Mohd. Dondalam ucapan alu-aluannyaberkata, wanita di Bruneimemainkan peranan yang sangatpenting dalam masyarakatdan menyumbang secarasignifikan dalam pembangunansosioekonomi.

Menurut beliau, bukti yangdominan terhadap pengaruhwanita dalam pembangunansosioekonomi di Bruneiadalah di Industri Makanan

dan Minuman, iaitu kekdan pastri.

Industri ini jelasnya,berkembang dengan pesat danmenjadi perniagaan berjutadolar tanpa diberi banyakperhatian dan keutamaan.

Keutamaan CYiP melalui Hubdan Perkhidmatan PerdaganganHalal Antarabangsa terangnya,akan diperluas untukmempromosikan Industri F & BBrunei ke arah rantau ini,selaras dengan strategi utamanyaadalah untuk menjadikanNegara Brunei Darussalamsebagai Hub PerdaganganHalal Antarabangsa.

Selain itu katanya, ianyajuga bagi mempromosikanKomuniti Ekonomi ASEANsebagai pangkalan pengeluaran,di samping menggunakanBIMP EAGA sebagai platformekonomi utama melaluiMajlis Perniagaan BIMPEAGA Brunei Darussalamdan Asia Pasifik sebagaipangkalan pasaran.

Turut diadakan ialah

Travelers Unite yang mengambiltempat di ruang lobi KHubselama dua hari bermulahari ini hingga 4 Mac 2018.

Anggota PDB,PK Kiudang kendalikan

aktiviti amal

TUTONG, Sabtu, 3 Mac. - Bagi memupuk persahabatan dankemesraan di kalangan masyarakat kampung, Ahli-ahli PengawasanKejiranan (PK) Kampung Kiudang Tutong telah mengendalikanAktiviti Kebajikan Libasan Amal memotong rumput di kawasanSekolah Rendah Birau, Tutong kelmarin.

Aktiviti sebegini adalah sangat digalakkan dan dijadikancontoh serta perangsang bagi sebilangan kampung yang bukanhanya bertujuan bagi menjaga kebersihan tetapi juga dapatmengeratkan silaturahim dalam kalangan penduduk kampung.

Turut menyertai aktiviti berkebajikan itu ialah Ahli-ahli PKKampung Pengkalan Mau dan anggota Balai Polis Lamunin.

Program RRP semai semangat kenegaraan

PENGKALAN BATU, Sabtu,3 Mac. - Seramai 328 pelajardari Tahun 9 dan 10menghadiri Program RakanRemaja Penerangan (RRP) diDewan Serbaguna, SekolahMenengah Masin, di sini.

Hadir selaku tetamukehormat majlis ialah PengarahJabatan Pentadbiran danPerkhidmatan - Perkhidmatan,Kementerian Pendidikan,Awang Ramlee bin HajiJamudin.

Antara programnya, tayanganvideo klip pendek bertajuk'Kibarkan Bendera NegaraDengan Megah' serta taklimatbertajuk 'Menghayati Benderadan Lagu Kebangsaan NegaraBrunei Darussalam' yangdisampaikan oleh PegawaiPenerangan, Ketua UnitKenegaraan, BahagianKenegaraan dan Kemasyarakatan,

Dayang Hajah Hamsah bintiDatu Kerna Haji Jaya.

Program juga diserikandengan persembahan nyanyian,klip video bertajuk 'KibarkanBendera Negara Kitani',animasi 'Tatacara MengibarkanBendera' juga persembahandrama daripada parapelajar sekolah menengahberkenaan.

Para penuntut jugadihiburkan dengan lawakjenaka dan kuiz yangdisampaikan oleh pelawak-pelawak undangan tanah air,manakala hadiah-hadiahdisampaikan oleh tetamukehormat kepada lima orangpenuntut yang berjaya menjawabkuiz berkenaan.

Program yang dikelolakanoleh Jabatan Peneranganmelalui Unit Kenegaraan,Bahagian Kenegaraan dan

Kemasyarakatan tersebutmerupakan program persembahankhusus bagi golongan remajaterutama bagi pelajar sekolahdalam menyebarluaskanmaklumat semasa.

Ia adalah untuk mendekatipara remaja di sekolah-sekolahsupaya mereka peka denganperkembangan semasa, selainmenanamkan semangatkenegaraan dan tanggungjawabsosial dalam kalangan remajaserta menjadikan pelajar sebagaiejen dalam penyebaran maklumatyang positif dan berkesan kepadarakan sebaya.

Program itu bertujuan untukmemberikan kesedaran sivikdan semangat kenegaraanterutama kepada golonganremaja ke arah pembentukanminda dan moral positif jugadalam masa yang sama, iaadalah untuk mendekatigolongan belia dan remajadi sekolah-sekolah melalui senihiburan yang terarah sertaterpimpin.

HARI ISNIN 5 MAC 2018 21BELIA BERWAWASAN

Berani lakukanperubahan positif

�������� ������������� �� ���� �� � ����� ��� ��� �

��� � ������ �� ���� ��������� � ���� �� ��� �� ����������� ������� ��� ���� ��� � ����� ���� ������������� �� ������� ���� ���� � ���� ������ ��� �� ������ �� �� ���� ��� ������� � ����� ���� ���������������� � ��� ����� ��� !�� �� ����� "��� �#������ !�� $������� �%� & �#'!$�(� ) ����� ���� ������� �� *������ ��� ���� �� � ��������� ��� ��� � ����� �������� ��������� ���������� !�� ��� �� #��� !������ �� ��� !�� ������+, ��� � ���� ��*� �� ����� �� ��*� � - %���� �� ������ �������� �� ����� ������� �� ����� !�� ��� ��#��� !����� � �� *��� ������� � ����� �����!������ �#'!$� � !�����#������ ����� *��� �������� .�� /� ��� ��� !��� � �� *��� ����� ����� � �� ������������ ���� !#'!� �� ��� �� ������ � *���� ������ ������ ������ ����� ���� �� � ����� ���� ������ ��� ����� ��� ��� ����� ������� ���������� ���� ����� � �������� ������ ��� �.��������� ���� �������!������ ��������� �#'!$����� �� �� +012 �� ��������� '4%� ' ������ '� )� ���� #�� - %����������� �� ������ ��5��� �� .4� ����� ���� ��� �� ����

���� � �� ���� � ���������� �� ���� ��� ���� ��� ��� � ����� �� ������ �������� �� ����� � ���������� �������� ���������� ����� �� *��� ���� � ����� ��� �� �� �� *����� ���� ���� �� � *����� *�� �� ���*� ��� ���� ����� �������� � ��*�� ����� *������� �� *���� ��� �� ���������� ������� ����� ��� ��� ���� �� � ������ �� ���� ����� �� �� �� �� �� �� � �� �� ��� � ���� ���� ���� �������� ���� �� �� ����� �������� �/���� ����� *���� ��� � ������� �� ��� �� ���� � ����

� �� �������� �� *���� ������ ��� � .��������������� ����� �� � ��������� � ������� � �� ��������� ����� 5����� ������ +0,6� � ���� � ����� *����� %� �� ���� �� ���� ��� ��� ��� �� ������������� �� ���&�� ���������� )��� ���� !#'!���� ������ ��� � ����� �� �� � ������ �*���� ����� ����� � � ������� �� �� ������� ������ � ��� �� ���� �� ���� �� �� �� ����� ���*�� ����� ���� �� ���� ���� �� ������ ����� ����� ������� ��� ���� ������ ����*��� ����� ����� *��� ���� � ���� ������ ���� ���� ������ ����� � ������ ����� �� ������� ����� ��� �� �� ����� ���� �� � ���� �������������� ������ ���� ��������� ���� �� ���� � ������ �� ��� ������� ������� �� ���� *��� �� ����� ���� ���� �� �� ������ �� � �� �������� ������� ������� � ��� �� ���� �� �� ���� ����� �������5����� ���� ����� ������� �� ����� ������ ��� �.��������� �� ����� ������&���� ��� ������� �� � ���� ��� � ����� ��� ���� ������ ��� ��������� ��� ������� ���� ����� �� ����

�� � ������� �� �� 5����� ������ +0,6����� � !�� ��� �� #���!����� ������ �� ���� �����''����� ���� ����� ���''������ ����� ������ �������� ���� �� ��� ��������� �� ������ �� �� ������������� 7� ������� $����� �������� ������ �������

� ����� �� �� ��� �� � �� �� ��� �� *�� ���� ���� ������ ����������������� ��� � � ��� ������ '')������� � � ��� �*��������� ���� ����*� ����������� ����� ��� � .�������������� ������ ������������''

Oleh : Nur Amalia Alisha DaudFoto : Ihsan Awangku Md. Syafi Alwaly bin Pengiran Abu Bakar

AWANGKU Md. Syafi Alwaly semasa menerima pengiktirafan daripada Duta BesarIstimewa dan Mutlak Amerika Syarikat (AS) ke Negara Brunei Darussalam, Tuan YangTerutama Craig Allen semasa Dialog Rasmi BYG Thinkers.

BELIAU juga merupakan Duta Jenama bagi Aseanite dan juga salah seorangpengasas Persatuan York ASEAN dan pernah memegang jawatan sebagai presidenselama dua penggal.

BELIAU dan ahli jawatankuasa eksekutif BYG Thinkers bergambar ramai bersama Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Awang Iswandy bin Ahmad (dua, kiri) danDuta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat (AS) ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Craig Allen (empat, kiri) pada Dialog Rasmi BYG Thinkers yang lalu.

HARI ISNIN 5 MAC 201822 RENCANA

KURSUS Bimbingan dan latihan Program Khidmat Bantu Solat Pesakit yang diadakan di BangunanTambahan, Kementerian Hal Ehwal Ugama.

Rencana dan Foto : Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasamaNoriah Haji Abdul Hamid, Meja Kandungan Khas, Bahagian Pelita Brunei

Merealisasikan projek KhidmatBantu Solat Pesakit

������� ����� ����� ��� � ���� ���� ������ ������� �

� �� ���� ��������� ���� � �� ������ ����� ����� ����� ��� ������ ����� ���� ������ � ������� �� ������� �������� ������� ����� � ������� ���� ��� �������� �� ����� ������� � ��������� ����������� ����� !� ���� ����� ����� ��� �

� � ���������� ���� �������� �� �� ���� � ����� ��� �������������� ����� ���� ��� ���� ���� ��� �������� ���� �" � ���� �� ��������� ����������������� ����� � ������ ����� ��� �� ����� ���� ����� "���� ��� ����� ��'��� ��� ������� � ���������� ��� !#$%��� ����������� � ����� ������&���� � ����� � � ������ ����� ���� ������ �

������ � �� ��� ������ ��������� ������ � ���� ��� ��������� �������� ��� ���� ����� � ������� ���� ��� ��� ����� �� ������������" ��� ������� ���� �"��������� ��� ��� ������ ���� ������ ����� �� ����� ������� � ����� ���� �����������

��� ������ ����� ������

����� !� ���� ����� �������� � � ���������� �'��� ����"���� ������ � � ����������'��� � �� � ����� � �� ����������� ���� () *�� � +,(- �� ����(. ������ +,(- � #��� ������� &��� �� ��� *��� �������&*��� ����� +, ����� ������ � ��� ���� ������ �� /�� � �������� ���� ��� ��� ������� ���� ��&���� ���� � ���������� ���������������� ����� � � 0��� � ������ +, ����� � ���� ��������� � ���������� � !���� ��!� ����� ���� � �� ��� !������ �� ���� ��� 1�� ��� ������!� ���� ����� ����� ��� � ������� ���� ������ ���� . 0�' � ����(2 0�' +,(- ��� �� ������" ����� ���� ������ () 0�' � ����+( 0�' +,(-�*������� ����" ������� �����

� �� � ���� ��� �� ���� � ���'����������� ����� ������ '���"�������� ���� ������� �������� ����������� ������ ���� ���� ������ � ����� � ���������� �� ���� ��������

���� ������ ������� ��������� ���� ��

��� + ��/��� +,(-" !� ���� ���������� ��� � � ������� ������������������ ����� ��� ���� ����� ������� ������� �'��� ���� � %� ���� ������ %����" #��� ��� �&*�� ������ ���� ������ ��� ����

���� ������� ����� � ��������� ������� ���� ������ � #��� ����&*� ���� 3�� ��� � ������"3�� !� � � ���� �+4" +2 ��� +- � +)���� &���� / 5�� %� � �&5%� � � � ������ � ������ ����� ���� !� � � ��� � 1��� �6����� ���"!� � � ��� ��'����" !� � � &���&����� !�����!���� ���� !� � ���� � ���� ������ ! �������� �� � ���� ������ ���� ���� �����

����������� ����� � ����� ������ ��������� � ����� ��� ������� ���� �"��������� ��� ��� ������ ���� ��� ������ �� ����� ���� ����������������� � �������� ��� ���� ����!������� ���� ���� ��������� � �� ���� ���� � ������� �������������� ������� �������������� ���� ����� ����� ���� ������� ���

��� �� �� ���� � �������"���������� ��� ����� ������������ ����� ���� �'��� ��� �������� ��� ���� ����� ��������"� ���� ��� ������ ���� �" ���������� ���� ���� ���� ������ ����� � #��� ��� �&*���� &��� ��� �&��� ��� ���� �� ��� �& �" � ���� �� �������� �� ���� ����� ���� ����� � %� � ��� ������ %����" #��� ����&*��0� ��� �������� ���� ��� ����

���� � ��� ����� ���� ����� ���� ������ � !#$% ���� ��'������������� ����� ���� �� � ��������� ��������! � ���� ������ � ����

� ��/�� ��� ����� �������� ���� ����� ��� ��� ����� � ���� �������� ���������� ��� ��� ����� �� � ����� ����� ��� ��*�� ��� � � ����� ����� �������

��������� ����� ���� �������������� ����� �������������� ������� � �������� ������������ ��� �������� ���������� / �� ��� ��������� ���� ���� ��� ������ ���� � ���������� ��� � ��� / ����� ����������� ���� �� � � ����� ������������� ������ �� ����� ���������� � ���� ��������� ��������� ���� " ��������� ��� ��

��� � ��" ��������� ������ ������� ����� ������� � ��� � ��� / �� ���������

���� � ����� �� � �� �����"��� ��� ������ ���� ��������� ����������� ��������� ��� �������� ����� ����� ��� 7 ��� ��� ��� ������� ����� ��������������" ��'��� ����� ���������"������ ��� ��" ��� � � ���" ��� �� ����� � ��� ���� � ���� ����� ����8� ��7���� � ������ ���� �������������� �7� ���� !� ��������� ����� ��� � ��������� � %� � ��� ������ %����"#��� ��� �&*�� ������ �������� ����� ����� ���� ����������� ����� ������� ���� �� � ����� ��� ��� ����������� ������ � � ������ �����

������� �� ������� ������������ ������� ���� ������� ���� ������ ��� ����� ����� ���������� ����� ����� 8���� ��� ��� ������� *���� � ��� *�� ���� ��� ������� 6��*������� ����" ����� 9 � *����

��������� 3���'��� ��� ��� ������� � ����� ����� ��� � ���� ���������� � ���'����� ���� �����"- ��� ����� � (24. # ���� ��������+4 � ���� +,(; 0�� � � #��� ����&*�" ������ �� ������� 0��� �� ���� ��� ��� �� ������ ���!���� �� !� �����" *���� #�� *���� 0���� � � 6�������������� ����� ����'����

��� ��� ������ ���� � ���'���������������� ������� ��� ������������ ����������� � �������� � ������� �'��� ���� ������ ��� #��� ��� �&*� ����� ����������� �������� ����*�� ���� � ��������� ����� �����

��� � � ����� ���� ���7���

���� ���� ����� ���� � �'��� ���������� ����� 0��� � � 0��� ����'��� ����� � ����� ���� ���������� � �*�� � ���� " ��� ���� � ��������

��� ���� ��� ����� � " !� ��������� ����� ��� � � ���� �������� ���������� ����� ���� ������������������ ����� ����� ��� � ��������������� ����� ���� ��������������� ����� < � ��

HARI ISNIN 5 MAC 2018SUKAN 23

Tajuk : 'Taman dan Rekreasi di Negara Brunei Darussalam'Keterangan gambar : Taman Mahkota Jubli Emas adalah satu tempat tarikan orang ramaikhususnya bagi rakyat dan penduduk di Negara Brunei Darussalam serta para pelancong.

Terletak berhampiran dengan Masjid Omar 'Ali Saifuddien,taman ini mempunyai pemandangan yang sangat indah.

Kamera : Sony Alpha A6000, ISO 150, Apeture 3.5, shutterspeed 1\100Nama pemenang : Muhamad Khairul Ikhwan bin Hasnan (No. IC : 01-086870)

No. 59, Simpang 842-102, Kampung Tanjong Bunut, BH2920, Negara Brunei Darussalam.

Tajuk-tajuk akan datang :1) 'Keceriaan Sambutan Hari Kebangsaan' (tarikh tutup 10 Mac 2018)2) 'Hobi' - (tarikh tutup 24 Mac 2018)3) 'Pantai' - (tarikh tutup 7 April 2018)Kesemua tajuk-tajuk hendaklah dihantar sebelum jam 12.00 tengah hari padatarikh-tarikh tutup berkenaan.

Berita dan Foto : Noraisah Haji Muhammed

150 atlet sertai KejohananOlahraga di antara Skim Belia

SERIA, Sabtu, 3 Mac. - Seramai150 atlet terdiri daripada 86 lelaki(L) dan 64 perempuan (P)dari Skim Olahraga DaerahBelait; Skim Olahraga DaerahTutong serta Skim OlahragaDaerah Brunei dan Muaramenyertai Kejohanan Olahraga

di antara Skim-skim BeliaDaerah Bawah 19 Tahun Ke-2,yang diadakan di Padangdan Belapan Maktab AnthonyAbell, Seria.

Kejohanan juga disertai olehpasukan jemputan terdiri dariSekolah Menengah PJN Pengiran

Haji Abu Bakar, Kuala Belait;Sekolah Menengah PAPRashidah Sa'adatul Bolkiah,Lumut; Sekolah MenengahPerdana Wazir, Kuala Belait;Sekolah Menengah SayyidinaAli, Kuala Belait; SekolahMenengah Chung Hua, KualaBelait; Sekolah Sukan, BruneiDarussalam dan Maktab AnthonyAbell, Seria.

Hadir selaku tetamu kehormatmenyampaikan hadiah-hadiah,Pemangku Pengarah Belia danSukan, Jabatan Belia dan Sukan,Dayang Mariam binti Ulat.

Antara acara yangdipertandingkan ialah AcaraLelaki 100 Meter; 200 Meter;400 Meter; 800 Meter; 1500Meter; Lompat Jauh; LompatKijang; Lontar Peluru; 4 x 100mRelay; 4 x 400m Relay dan 4 x100m Relay Campuran (2L + 2P).

Sementara itu, Acara Perempuan100 Meter; 200 Meter; 400 Meter;800 Meter; Lompat Jauh; LontarPeluru; 4 x 100m Relay dan4 x 400m Relay.

Kejohanan bertujuan untukmemupuk minat atlet-atlet sukanolahraga dari peringkat akarumbi supaya berkecimpung

secara serius dalam sukanolahraga yang dilatih oleh parajurulatih berpengalaman dalamjangka masa pendek mahupunpanjang.

Selain itu, ia juga dihasratkanuntuk mengenal pasti atlet-atletdi daerah masing-masing bagimendapat pendidikan sertamenjalani pendedahan latihanbagi persiapan pasukan didaerah-daerah ke sukankebangsaan juga serantau di

masa akan datang dan sebagaiaktiviti yang sihat sertaberfaedah ke arah menggalakkanatlet-atlet skim jabatan inimempunyai hala tuju ke arahpencapaian yang lebih tinggi.

Kejohanan diselenggarakanoleh Unit Kejurulatihan danPembangunan Sukan JabatanBelia dan Sukan CawanganDaerah Belait dengan KerjasamaBrunei Darussalam AthleticFederation (BDAF).ANTARA acara yang dipertandingkan pada Kejohanan Olahraga di antara Skim-skim

Belia Daerah Bawah 19 Tahun Ke-2.

PEMANGKU Pengarah Belia dan Sukan, Jabatan Belia dan Sukan, Dayang Mariambinti Ulat hadir selaku tetamu kehormat dan menyampaikan hadiah kepada parapemenang.

HARI ISNIN 5 MAC 2018

HAPUSKAN SIFAT TAMAK DENGAN SIFAT QANAAH

BERITA-BERITA HARIAN BOLEH DIIKUTI DI LAMAN SESAWANG :www.pelitabrunei.gov.bn

NEGARA Brunei Darussalam akan menjadi tuan rumahbagi Kejohanan Golf Antarabangsa ‘Richard Mille BruneiChampionships (RMBC) yang akan berlangsung mulai7 hingga 10 Mac 2018 bertempat di The Empire Hotel &Country Club. Seramai tujuh pemain golf tempatan akanmewakili negara mempamerkan kehebatan mereka padakejohanan tersebut.

24

Kayuhan 44 kilometer Berbasikal Varsiti 3.0

BANDAR SERI BEGAWAN,Ahad, 4 Mac. - Acara BerbasikalVarsiti 3.0 sempena Hari Puja UsiaDuli Yang Teramat Mulia Paduka

Berita dan Foto : Aimi Sani

Seri Pengiran Muda MahkotaPengiran Muda (Dr.) HajiAl-Muhtadee Billah ibni KebawahDuli Yang Maha Mulia Paduka

Seri Baginda Sultan Haji HassanalBolkiah Mu'izzaddin Waddaulah,Menteri Kanan di Jabatan PerdanaMenteri, selaku Pro Canselor

Universiti Brunei Darussalam(UBD), Universiti Islam SultanSharif Ali (UNISSA) danUniversiti Teknologi Brunei

(UTB) Ke-44 Tahun diadakanhari ini.

Hadir menyertai acaraberbasikal varsiti tersebut ialahNaib Canselor UBD, DatinDr. Dayang Hajah Anita BinurulZahrina binti Pehin Orang KayaLaila Wijaya Dato Seri SetiaHaji Awang Abdul Aziz; RektorUNISSA, Dr. Haji Norarfanbin Haji Zainal dan Naib CanselorUTB, Profesor Dr. Dayang HajahZohrah binti Haji Sulaiman.

Acara berbasikal tersebutjuga melibatkan pegawai-pegawaikanan, pensyarah-pensyarah,kakitangan, mahasiswa sertamahasiswi universiti-universitiberkenaan dan juga orang awam.

Upacara pelepasan para pesertadisempurnakan oleh TimbalanNaib Canselor UTB, ProfesorDr. Zuruzi Abu Samah.

Para peserta berbasikal sejauh44 kilometer melalui LebuhrayaTungku dan Lebuhraya SultanHassanal Bolkiah, menuju JabatanPerdana Menteri bagi membuatperhentian sebelum berkayuhpulang ke ILIA, UBD.

ANTARA yang menyertai Acara Berbasikal Varsiti 3.0 sempena Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda (Dr.) Haji Al-Muhtadee Billahibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, selaku Pro CanselorUniversiti Brunei Darussalam (UBD), Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) dan Universiti Teknologi Brunei (UTB) Ke-44 Tahun.

Indera SC hampakan IKLS FC, 4 - 1BERAKAS, Ahad, 4 Mac. -Pasukan Indera SC berjaya marake pusingan seterusnya dalam aksiPiala FA Brunei DST 2017 setelahmenghampakan pasukan IKLS FCdengan jaringan 4 - 1 padaperlawanan yang berlangsungdi Kompleks Sukan Berakas,di sini.

Md. Zulkhairy bin Razali beraksicemerlang setelah menjaringkandua gol sebelum Nazirruddinbin Haji Ismail dan Md. Asribin Haji Aspar masing-masingmanjaringkan satu gol bagipasukan Indera SC, manakala goltunggal dari pasukan IKLS FCdijaringkan oleh Md. Razi binHaji Lamit.

Separuh masa pertamadimulakan dengan pasukanIndera SC dengan bijakmengawal permainan yang berjayamembolosi gawang pasukan IKLSFC seawal minit ke-24 menerusiMd. Zulkhairy.

Pasukan IKLS FC pula

kemudiannya berjayamenyamakan kedudukan menerusiserangan balas yang disudahidengan baik oleh Md.Razi selang empat minitkemudian.

Persembahan hebat daripadaMd. Zulkhairy sekali lagi berjayamembawa pasukan Indera SCuntuk mendahului jaringan setelahmenjaringkan gol jarak jauh padaminit ke-43.

Babak kedua perlawananmenyaksikan pasukan Indera SCterus mengawal permainan danberjaya menambah gol menerusiNazirruddin pada minit ke-76,sekali gus menjarakkankedudukan.

Md. Asri seterusnya berjayamenambah derita pasukan IKLSFC untuk golnya pada minit ke-87menerusi sepakan percuma jarakjauh yang dihadiahkan olehpengadil.

Tamat perlawanan pasukanIndera SC 4, pasukan IKLS FC 1.

Berita dan Foto : Ak. Syi'aruddin Pg. Dauddin

ANTARA aksi pemain pasukan IKLS FC (kanan) semasa cuba merebut bola daripada pemain pasukan Indera SC pada perlawananPiala FA Brunei DST 2017.