3 januari 2018 / 1439 jabatan penerangan edisi … dokumen/2018/januari/pelitabrunei... · tetamu...

24
Layari Laman Web: www.pelitabrunei.gov.bn E-mel: [email protected] Hotline: 2382891 / 2383400 Smb: 217 Faksimile: 2381004 EDISI RABU / PERCUMA JABATAN PENERANGAN Muka 5 Muka 3 MRSB sambut kedatangan 2018 dengan Zikrullah E-mel: [email protected] E-mel : [email protected] Hotline : 2382891 / 2383400 Smb. : 217 Faksimile : 2381004 Layari Laman Web : www.pelitabrunei.gov.bn 16 ''GENERASI belia adalah merupakan sumber tenaga besar negara-negara ASEAN. Dengan bilangan mereka berjumlah 211 juta, menjadikan mereka berupaya untuk menggerakkan pembangunan dalam negara masing-masing. Kejayaan menggembeling tenaga belia akan menambahkan lagi kekuatan dan ketahanan negara.'' - Titah Sempena Majlis Musabaqah Tilawah Al-Quran Belia Asia Tenggara Kali Ke-8, Tahun 1439 / 2017. ''DAN Dia telah mengurniakan kepada kamu segala apa yang kamu pohonkan kepada-Nya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah tentulah kamu tidak terkira banyaknya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat kufur.'' - (Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Ibrahim, ayat 34). TAHUN 63 / BILANGAN 2 4.56 5.06 6.29 6.53 12.26 3.47 6.20 7.34 3 JANUARI 2018 / 1439 Pasukan PDB kini berusia 97 tahun BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 2 Januari. - Pasukan Polis Diraja Brunei (PDB) telah mengadakan Majlis Bacaan Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran Bersempena Sambutan Hari Polis Ke-97 Tahun 2018 yang diadakan di Surau Polis Ibu Pejabat Polis Gadong, di sini. Hadir selaku tetamu kehormat ialah Pesuruhjaya Polis, Dato Paduka Seri Awang Haji Mohd. Jammy bin Haji Muhd. Shah Al-Islam. PESURUHJAYA Polis, Dato Paduka Seri Awang Haji Mohd. Jammy bin Haji Muhd. Shah Al-Islam (tengah) semasa hadir selaku tetamu kehormat pada Majlis Bacaan Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran Bersempena Sambutan Hari Polis Ke-97 Tahun 2018 yang diadakan di Surau Polis Ibu Pejabat Polis Gadong. Siaran Akhbar : Jabatan Kerja Raya Gangguan bekalan air di kawasan RPN Mengkubau BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 1 Januari. - Jabatan Kerja Raya ingin memaklumkan bahawa gangguan bekalan air yang sedang melanda para penduduk yang tinggal di kawasan Rancangan Perumahan Negara (RPN) Mengkubau adalah disebabkan oleh kerja pembaikan paip kecemasan berhampiran Loji Rawatan Air Mengkubau. Paip pembekalan air rosak disebabkan oleh kegagalan cerun di kawasan tersebut sejak awal pagi lagi. Paip yang terjejas adalah satu-satunya saluran pengedaran yang membekalkan air kepada semua zon di dalam kawasan RPN Mengkubau. Atas kesulitan tersebut, pihak jabatan ingin memohon maaf atas insiden yang tidak diduga dan mengucapkan terima kasih terutama kepada para penduduk yang menetap di kawasan yang terjejas atas pemahaman dan kesabaran mereka. Jabatan Kerja Raya juga ingin memaklumkan bahawa kerja-kerja pembaikan masih berterusan dan kerjasama daripada penduduk yang tinggal di kawasan yang terjejas untuk segera melaporkan kepada talian Darussalam 123 untuk sebarang masalah yang berkaitan dengan air. Jumlah ketibaan pelancong 2017 meningkat BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 2 Januari. - Tahun 2017 menjadi tahun yang menakjubkan bagi sektor pelancongan Negara Brunei Darussalam, yang mana mengikut data Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan (KSSUP), pada penghujung 2017, jumlah kedatangan pelancong ke negara ini meningkat sebanyak 10 peratus berbanding dengan peningkatan 0.3 peratus pada 2016. Perkara tersebut dinyatakan oleh Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong semasa berucap pada Majlis Malam Penghargaan sempena Festival Disember Brunei 2017 pada 31 Disember lalu. Statistik yang diperolehi dari Jabatan Kemajuan Pelancongan merekodkan, Negara Brunei Darussalam mencatatkan seramai 154,980 jumlah ketibaan pelancong antarabangsa melalui Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei (LTAB) dari Januari hingga Julai 2017 di mana bulan Januari merekodkan jumlah tertinggi, iaitu seramai 25,625 diikuti seramai 23,934 pada bulan April dan 22,670 pada Mei tahun yang sama. Sementara itu, Malaysia merupakan negara teratas yang merekodkan jumlah ketibaan pelancong yang tertinggi ke negara ini dari Januari hingga Julai 2017, iaitu seramai 35,364 pelancong, diikuti Republik Rakyat China yang mencatatkan 27,857, Republik Indonesia seramai 14,858, Republik Filipina seramai 14,731 dan Republik Singapura seramai 8,519 pelancong. Ke muka 9 Oleh : Saerah Haji Abdul Ghani Foto : Masri Osman Oleh : Dk. Vivy Malessa Pg. Ibrahim Foto : Azmah Haji Ahad, Pg. Amirulnizam Pg. Haji Mohd. Ali Ke muka 9 KEPERLUAN sekolah anak-anak diutamakan

Upload: duongnhu

Post on 06-Feb-2018

248 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: 3 JANUARI 2018 / 1439 JABATAN PENERANGAN EDISI … Dokumen/2018/Januari/pelitabrunei... · tetamu kehormat pada Majlis Bacaan Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran Bersempena Sambutan

Layari Laman Web: www.pelitabrunei.gov.bnE-mel: [email protected] Hotline: 2382891 / 2383400 Smb: 217 Faksimile: 2381004

EDISI RABU / PERCUMAJABATAN PENERANGAN

Muka 5Muka 3

MRSB sambut kedatangan2018 dengan Zikrullah

E-mel: [email protected] : [email protected] Hotline : 2382891 / 2383400 Smb. : 217 Faksimile : 2381004 Layari Laman Web : www.pelitabrunei.gov.bn

16

''GENERASI belia adalahmerupakan sumber tenaga

besar negara-negara ASEAN.Dengan bilangan mereka

berjumlah 211 juta,menjadikan mereka berupaya

untuk menggerakkanpembangunan dalam negaramasing-masing. Kejayaan

menggembeling tenaga beliaakan menambahkan lagikekuatan dan ketahanannegara.'' - Titah SempenaMajlis Musabaqah Tilawah

Al-Quran Belia AsiaTenggara Kali Ke-8,Tahun 1439 / 2017.

''DAN Dia telahmengurniakan kepada

kamu segala apa yang kamupohonkan kepada-Nya, dan

jika kamu menghitungnikmat Allah tentulah

kamu tidakterkira banyaknya.

Sesungguhnya manusiaitu sangat zalim dan

sangat kufur.''- (Firman Allah Subhanahu

Wata'ala dalamSurah Ibrahim, ayat 34).

TAHUN 63 / BILANGAN 2

4.56 5.06 6.29 6.53 12.26 3.47 6.20 7.34

3 JANUARI 2018 / 1439

Pasukan PDB kiniberusia 97 tahun

BANDAR SERI BEGAWAN,Selasa, 2 Januari. - PasukanPolis Diraja Brunei (PDB)telah mengadakan MajlisBacaan Yaa Siin, Tahlil danDoa Kesyukuran BersempenaSambutan Hari Polis Ke-97Tahun 2018 yang diadakandi Surau Polis Ibu PejabatPolis Gadong, di sini.

Hadir selaku tetamukehormat ialah PesuruhjayaPolis, Dato Paduka Seri AwangHaji Mohd. Jammy bin HajiMuhd. Shah Al-Islam.

PESURUHJAYA Polis, Dato Paduka Seri Awang Haji Mohd. Jammy bin Haji Muhd. Shah Al-Islam (tengah) semasa hadir selakutetamu kehormat pada Majlis Bacaan Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran Bersempena Sambutan Hari Polis Ke-97 Tahun 2018 yangdiadakan di Surau Polis Ibu Pejabat Polis Gadong.

Siaran Akhbar : Jabatan Kerja Raya

Gangguan bekalanair di kawasan

RPN Mengkubau

BANDAR SERI BEGAWAN,Isnin, 1 Januari. - Jabatan KerjaRaya ingin memaklumkanbahawa gangguan bekalan airyang sedang melanda parapenduduk yang tinggal dikawasan Rancangan PerumahanNegara (RPN) Mengkubauadalah disebabkan oleh kerjapembaikan paip kecemasanberhampiran Loji Rawatan AirMengkubau.

Paip pembekalan air rosakdisebabkan oleh kegagalan cerundi kawasan tersebut sejak awalpagi lagi.

Paip yang terjejas adalahsatu-satunya saluran pengedaranyang membekalkan air kepadasemua zon di dalam kawasan

RPN Mengkubau.Atas kesulitan tersebut,

pihak jabatan ingin memohonmaaf atas insiden yang tidakdiduga dan mengucapkanterima kasih terutama kepadapara penduduk yang menetapdi kawasan yang terjejas ataspemahaman dan kesabaranmereka.

Jabatan Kerja Raya jugaingin memaklumkan bahawakerja-kerja pembaikan masihberterusan dan kerjasamadaripada penduduk yang tinggaldi kawasan yang terjejasuntuk segera melaporkan kepadatalian Darussalam 123 untuksebarang masalah yang berkaitandengan air.

Jumlah ketibaanpelancong 2017 meningkat

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 2 Januari. - Tahun 2017 menjaditahun yang menakjubkan bagi sektor pelancongan Negara BruneiDarussalam, yang mana mengikut data Kementerian Sumber-SumberUtama dan Pelancongan (KSSUP), pada penghujung 2017, jumlahkedatangan pelancong ke negara ini meningkat sebanyak 10 peratusberbanding dengan peningkatan 0.3 peratus pada 2016.

Perkara tersebut dinyatakan oleh Menteri Sumber-Sumber Utamadan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Alibin Haji Apong semasa berucap pada Majlis Malam Penghargaan sempenaFestival Disember Brunei 2017 pada 31 Disember lalu.

Statistik yang diperolehi dari Jabatan Kemajuan Pelanconganmerekodkan, Negara Brunei Darussalam mencatatkan seramai 154,980jumlah ketibaan pelancong antarabangsa melalui Lapangan TerbangAntarabangsa Brunei (LTAB) dari Januari hingga Julai 2017 di mana bulanJanuari merekodkan jumlah tertinggi, iaitu seramai 25,625 diikuti seramai23,934 pada bulan April dan 22,670 pada Mei tahun yang sama.

Sementara itu, Malaysia merupakan negara teratas yang merekodkanjumlah ketibaan pelancong yang tertinggi ke negara ini dari Januari hinggaJulai 2017, iaitu seramai 35,364 pelancong, diikuti Republik RakyatChina yang mencatatkan 27,857, Republik Indonesia seramai 14,858,Republik Filipina seramai 14,731 dan Republik Singapura seramai8,519 pelancong.

Ke muka 9

Oleh : Saerah Haji Abdul GhaniFoto : Masri Osman

Oleh : Dk. Vivy Malessa Pg. IbrahimFoto : Azmah Haji Ahad, Pg. Amirulnizam Pg. Haji Mohd. Ali

Ke muka 9

KEPERLUAN sekolahanak-anak diutamakan

Page 2: 3 JANUARI 2018 / 1439 JABATAN PENERANGAN EDISI … Dokumen/2018/Januari/pelitabrunei... · tetamu kehormat pada Majlis Bacaan Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran Bersempena Sambutan

HALUAN HARI ISNIN 14 JANUARI 2017NASIONALNASIONAL2

7 . 347 . 357 . 357 . 367 . 367 . 377 . 37

6 . 206 . 206 . 216 . 216 . 226 . 226 . 23

3 . 473 . 483 . 483 . 493 . 493 . 503 . 50

12 . 2612 . 2612 . 2612 . 2712 . 2712 . 2812 . 28

6 . 536 . 546 . 546 . 546 . 556 . 556 . 56

6 . 296 . 306 . 306 . 306 . 316 . 316 . 32

JANUARI RABIULAKHIR

3456789

5 . 065 . 065 . 075 . 075 . 085 . 085 . 09

4 . 564 . 564 . 574 . 574 . 584 . 584 . 59

16171819202122

����������������������� �

����

CAPAI KECEMERLANGANMENUNTUT ILMU

������������� ��������� �� �� ��� ��� ��������'� ���� ������������ ���� ���� ���� ��� ��� ����

����� ��� ����� ���������� �������� ������������ ��� ��� � ��� ������� ���������� �������� ��� ���� �������� �������� �� ���� ��������� ��� ���� �������� �� �� �������� �� ����� ��������������� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ������

����� ��� ��������� ���������� ������ ��������� ������� ���� ��� �� ������� ����������� ��� ���� ��� ������� ����������� ������� ������ ���� ������ �������� �������� ������� ��� �� �������������� ��� ��� ���� ���� ����!�� ����� �� ��� ��� ������� ����

������"��� ����� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ����� ����� ��� ��� ���� ������"������� �� ������ ���� ������ ����� ����� ����� ������ ������ ����� ������� ����������� ������� !�� ����� ��� ��� ������"������ ������ ����� ��� ����� ���� ��� ������� ����� �� ������� ����� ���� �� ������ ������ #��� ���� ���"�� �� ���� ��� ����������� ��"��� ������ ������ ���� "��������� ��������� �� �������� ����� �������� ���"�� �� ����� ���� ����� �� ����� ���� �� �� ���"���$��� ��� ����������� ��� ��� ��������

��������� ���� �� ��� ���� ���� ������������ �� ������� %� ���� ����������������� �� ���� ����������� ���� ��������� ����� ������������������ ���� � ��������� ������ "��� ��������� ������ &���� �������� ��� �����"��� �� ��� �� �������� ����� �� ���� ������ � ��� ��� ����� ����� ���"���

����������� ��� ��� ��� ���� ��� �� ������� ������ (��� ��� �������� ���� ����������� ���������� ������ ������"�� ����������� ������� ��� �������� "��� ��������� �������� ����� ��� ����� ������ �������"�� ��������� �� ���������� ������� ������ ��� ��������� � �� ��)*�&� ������ ��� ��� ������� ��� �� ���������

����� ��� ���� ��� ����� ������� �������������� ��������� �������� �"��"� ������������ �� �������� ����� ��� ���� ��������� ��� �� ������ ������ �� ����� +� ������� ����� ����� ���� ��� ����� �� �"�����,���� ��� ������� �"��� ������ �"���� ���������� (��� ��� �������� �� ���� �� �� �������� ��� �������� ������ ��� �������������� �� ����� ������������������ ���������� �� �� ���� ����� �� ���"�������� ��� �� �������� �� ���� &������ ����

�� � ����� ���� �������� ����� ��,��������� ������� ���"�� ��� ������ �� ����� ������ ����� ������ ����� &���� ���� ��������������� ��� ��� -�� � &��� .�� $�$��� /��� ���� !���� ���� �� .�� &��/����#��� !����� &������� ���� ��� ����������� ����� ���� 0��� ��� �� ���� ������������ ����� ������ �� �������� ��������"���� ��� ��"�"�� ��� ����� �� ���������� ����� ��������� ��� ��� �� ������� ���������� ����� ������ ����� ������������� �"��"���"�"��� ������ �� ��������� �� ��������� � �����

HASRAT NEGARABagi membantu perusahaan-perusahaan mikro, kecil dan sederhana

Bank Usahawan ditubuhkan��� � ��' � ���� � � �� ���� ��

� � � � ��� ������ ��� � �� ��� � ��

��� ������� � � ����'�� ��! � ���� " �� '��'�� ����������� � ���!� �� � ��' � �� � ��

'�� ��� � #�� ���� ��! $ ������ ��� �� ����! � ' � � ���� � ���� �%� '�! � � '���

�������������! ����� ������� ��������� �� ��� ��� ������� �'� ����

�����%���� �� �� ��������������� ���� ����� ������������� ���� �� ��� ����-� ��� ������� ��� ��� �������

���� ������� ����� 1���� 2��!� $����� 3��� &���� ��������� �� ����� ��� ������� ������������ �� ���� ���� �������� ���� ��� ������ ��� ����������� ���� ���� ���������� ����� 1���� 2�� ������ �� �� ������-������� ����� "��� ����

����� ��� �� ��������� �������� ���������� ����� ��� �������� ����������� �����"��� ������������� �� ���� ����0�� ����� ���������� ����

���� ���� ���� ��� �� ������� ���� �� ���� "��� ����������� ��������&�� ��� �� ���� �� ���

������ ����� ���� ���"� ������� � �� ��)*� 3���"� �� ������4� ���������� ��� �� ������������ ������� � ���� ��������� �� � ����� ������� �� ������ ���������� ���� ���� ���� ����������� ������� ���'!����� $��'�3��� ��� ��� ��������� '!�����

$��' ���� ���� ��������� �������� �� �� ���� ������ � ��� ��� ��������� -��� ����������� ���� �� �������� ������������ �� ������� ����������� �� ����� ��� �� ������������ ��� ����� ������ �� �������������� �����1�� ���� ������ ���� ���������

�� ���� ��� �������� ��� !�������� �� !����� ����� �����������&� ����� ��������� ���� ���

����� ���� ������� ���������� 5�������� 3���"�"�� !���������� 6 ����� �� ����������������� 7�� �� ��� ��������"������� /�� -�������� ��/�������� �������+�� 5��������0��� ���� ����, ��� &������� ����� ������� /�� 8�"��5!& � 9/3 �� :������� �"����� ;����������� ���� 0�� ���� ��� ��������������� ���&� ����� �"��"���"�"��� �����

��� ��������� ������ ���������� ������ ���������������

����"� ����� �� �������� ����������� ����� ���� ������� ������ ������� 0�� �������������� !�� 5�� � ��� ��������� "������� �� � ������� ����&� ����� ��� ��� �� ���

�������� �� ���� ���� ���������� ������ �� ����������� �����%���%� $� ��� ������ ���� ��������� (����(���-�����5��� �� ���������������� ��� ����� �� � � ��/����� /����� �� 2��� -����5��� $����� ����� ���� ���� �������� �� ��� �� ������������� ����� ��� ������� �� � ��* ���� ��� ��� �� ��� ������/���� ��� �� �������� ����� 1����� �����&���� ����� ��� ��������

������� �� ��������� ��������������� ���� ������ �� ������������&� ��� ������� �� �� ����

������� �� �������� ���������� ������ ����� ������������� �� ������ ��� �������������������� �������� ������������� ��� ���������� ���������� ������� ���&�� �� ���� �� ���� ����

� ������, �� ����� "������ ��� ��� ��������������� �������� ���� �����:"����� �� ���� ����� �������������

!������ ��� !����� &��������� �� *� ��� ���� ���"(0< ��� �������� �"�"������������� ��� ����� ����/����� ��� ������ �����!����=��� 3���� ������ ����������!� ��� �������� ��� �����

-������ >�� !�� (0< �� 0����� ������� ��� �������� ��������� 0��� �� �� ��� �������������������/������� �� ��� ��� ����

����� ���� ��� �������� ������������ �� ������ ���� �����"��� ������ ����� �������� ��������"�"��� ������� �� ��� ��� �������

���� ������������� ������������ ���� ������� ����������� � ������ �������� �������� �� ���"� � �� �������������� �������� �� ���� ����� ����� ����������� �� ������� � ������������� ������� ��� �����!� �� ������ �� ��� ��� ���

������� ���� ���� 3���!���$���� ���� ���� ������� ����� �������� �� ���� ���� ����������� ��� ���� �� ��� ��������"� ��� ������� �'� ����������� ����#� ���� ������� ���������� ���������� ���� ����� �����

�������� '������ ������������������������

HARI RABU 3 JANUARI 2018

163 JANUARI 2018 BERSAMAAN 1438

TITAH Perutusan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji HassanalBolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul KhairiWaddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Sambutan Awal TahunBaharu Masihi 2018 pada Ahad, 31 Disember 2017, bertempat di Istana Nurul Iman.

Page 3: 3 JANUARI 2018 / 1439 JABATAN PENERANGAN EDISI … Dokumen/2018/Januari/pelitabrunei... · tetamu kehormat pada Majlis Bacaan Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran Bersempena Sambutan

HARI RABU 3 JANUARI 2018NASIONAL 3

Istiadat menaikkan bendera sempena85 Tahun Pergerakan Pengakap

BANDAR SERI BEGAWAN,Selasa, 2 Januari. - SempenaSambutan Ulang Tahun Ke-85Tahun Pergerakan Pengakap diNegara Brunei Darussalam (NBD)pada 1 Januari, PersekutuanPengakap Negara BruneiDarussalam (PPNBD) mengada-kan istiadat menaikan benderakebangsaan, bendera persekutuandan bendera khas 85 tahun.

Hadir selaku tetamu kehormatialah Yang Dipertua PPNBD, DatoPaduka Awang Haji Idris binHaji Abas. Majlis berlangsung ditempat letak kereta bangunanPPNBD.

Terdahulu tetamu kehormatmajlis menyerahkan benderakebangsaan, bendera persekutuandan bendera khas 85 tahun kepadaahli pengakap yang bertugasuntuk dinaikkan diikuti dengannyanyian lagu kebangsaan 'AllahPeliharakan Sultan'. Bendera khassempena Sambutan Ke-85 Tahunkemudiannya diserahkan kepadaPesuruhjaya-pesuruhjaya Daerahbagi dikibarkan di PersatuanPengakap Daerah masing-masing.

Turut hadir ialah Naib-naib YangDipertua PPNBD, Pengiran Abd.

Wahab bin Pengiran Haji Hassandan Awang Haji Metussin binOrang Kaya Sura Haji Tuba;Bendahari Agung PPNBD,Pengiran Alit bin Pengiran HajiDamit; Ketua Pesuruhjaya, HajiAwang Badar bin Haji Awang Ali;Timbalan Ketua Pesuruhjaya, HajiAwang Ismail bin Pehin OrangKaya Ratna Setia Dato SetiaHaji Awang Abdul Hapidz;Pesuruhjaya Antarabangsa, AwangAbdul Manan bin Haji Abdul

Latip; Setiausaha Agung PPNBD,Haji Zainuddin bin HajiJaafar, Pesuruhjaya-pesuruhjayaPengakap, Penolong-penolongPesuruhjaya, Pemimpin-pemimpin Pengakap dan Ahli-ahliPengakap.

Antara tujuan istiadattersebut diadakan adalah untukmenyemarakkan serta memeriah-kan lagi Sambutan 85 TahunPergerakan Pengakap di NBD.Di samping itu, bagi menyemai

semangat patriotik dalam kalanganAhli-ahli Pengakap. Istiadat inimerupakan acara pembuka bagitahun 2018 dan pelbagai atur caraserta program diatur sepanjangtahun ini bagi menjayakanSambutan Ke-85 TahunPergerakan Pengakap di NBD.

PPNBD merupakan salah satupersatuan belia yang tertua dinegara ini. Pergerakan Pengakapdi negara ini mula ditubuhkanpada Januari 1933 di Sekolah

Pekan Melayu Brunei olehAllahyarham Dato Paduka HajiMarsal bin Maun.

Semenjak dari itu,pergerakannya tersebar dikeempat-empat daerah denganpelbagai perkembangan danperubahan dialami oleh PPNBDsehinggalah menjadi ahli penuhke-117 Pergerakan PengakapSedunia (World Organization ofScout Movement - WOSM) pada1 Julai 1981.

Berita dan Foto :Ihsan Faridah Ibrahim

YANG Dipertua Pengakap Negara Brunei Darussalam (PPNBD), Dato Paduka Awang Haji Idris bin Haji Abas menyerahkan Bendera khas kepada Pesuruhjaya Daerah bagi dikibarkandi Persatuan Pengakap Daerah masing-masing (kiri) Sementara gambar kanan, Ahli-ahli PPNBD menaikkan bendera khas sempena Sambutan 85 Tahun PPNBD.

MRSB sambut kedatangan 2018 dengan Zikrullah

BANDAR SERI BEGAWAN,Selasa, 2 Januari. - LaunganZikrullah berkumandang di MasjidRashidah Sa'adatul Bolkiah(MRSB), Kampung Sungai Akarsebaik sahaja selesai mengerjakanSembahyang Subuh Berjemaahpada 1 Januari 2018 bersempenamelahirkan rasa syukur dengankedatangan awal tahun baharu2018, di samping menyokong

hasrat dan titah Kebawah DuliYang Maha Mulia Paduka SeriBaginda Sultan dan YangDi-Pertuan Negara BruneiDarussalam dalam menjadikanNegara Brunei Darussalamsebagai sebuah Negara Zikir.

Hadir ialah Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan,Yang Berhormat Dato Seri SetiaAwang Haji Ali bin Haji Apongselaku Penaung MRSB, KampungSungai Akar.

Lebih kurang 80 orangterdiri daripada JawatankuasaTakmir MRSB, para jemaah danpenduduk kampung menghadiriacara tersebut.

Berita dan Foto : Ihsan Masjid Rashidah Sa'adatulBolkiah, Kampung Sungai Akar

PEMANGKU Timbalan Pesuruhjaya Polis Dato Paduka Haji Mohd. Irwan bin Haji Hambalihadir selaku tetamu kehormat di Majlis Bacaan Yaa Siin, Tahlil serta Doa Kesyukurandiadakan oleh Pasukan Polis Diraja Brunei (PPDB) di Surau Polis Ibu Pejabat Polis,Panaga, Daerah Belait.

Majlis Bertahlil sempenaSambutan Hari Polis Ke-97

KUALA BELAIT, Selasa, 2Januari. - Bersempena denganSambutan Hari Polis Ke-97 padatahun ini, Majlis Bacaan Yaa Siin,Tahlil serta Doa Kesyukurandiadakan oleh Pasukan PolisDiraja Brunei (PPDB) secaraserentak di Daerah Brunei danMuara juga Daerah Belait.

Hadir selaku tetamu kehormat diDaerah Belait ialah PemangkuTimbalan Pesuruhjaya Polis, DatoPaduka Haji Mohd. Irwanbin Haji Hambali. Majlisberlangsung di Surau Polis IbuPejabat Polis Panaga, DaerahBelait.

Majlis didahului denganmenunaikan Sembahyang Sunat

Hajat Berjemaah bagi memohonke hadrat Allah SubhanahuWata'ala agar warga PPDB akansentiasa dikurniakan kesihatandalam melaksanakan tugasmencegah dan membanterasjenayah, dihindari dari kecelakaanserta kesukaran dalammenjalankan tugas.

Ini diikuti dengan bacaan SurahYaa Siin dan Tahlil serta DoaKesyukuran yang dibacakan olehCPL 4311 Mohd. Hasdee binMohd. Tahir seterusnyaSembahyang Fardu AsarBerjemaah.

Juga hadir ialah Pengerusi HariPolis ke-97 Tahun, PenolongPesuruhjaya Polis Haji

Mohammad Hassan bin PehinPenyurat Haji Ahmad; Ahli MajlisMesyuarat Negara, YangBerhormat Awang Hanafi binMohd. Siput; pengarah-pengarah;pegawai-pegawai serta kakitangananggota PPDB; warga pasukanpolis yang telah bersara;penghulu-penghulu dan ketuakampung; Pengawasan Kejirananjuga kadet-kadet polis.

Majlis bertujuan untukmerapatkan lagi hubungan dalamkalangan warga pasukan serta ahlipengawasan kejiranan, selainmenghargai khidmat mereka, disamping memberi galakan dansuntikan semangat kepada wargapasukan yang masih berkhidmat,di mana tugas kepolisan adalahsatu tugas yang mulia dalam usahamengekalkan keamanan di NegaraBrunei Darussalam.

Berita dan Foto : Noraisah Haji Muhammed

MENTERI Sumber-Sumber Utama danPelancongan, Yang Berhormat Dato SeriSetia Awang Haji Ali bin Haji Apong(kiri sekali) hadir di Masjid RashidahSa'adatul Bolkiah, Kampung Sungai Akar.

Page 4: 3 JANUARI 2018 / 1439 JABATAN PENERANGAN EDISI … Dokumen/2018/Januari/pelitabrunei... · tetamu kehormat pada Majlis Bacaan Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran Bersempena Sambutan

HARI RABU 3 JANUARI 2018 NASIONAL4

Keperluan sekolahanak-anak disediakan awal

Oleh : Aimi SaniFoto : Md. Zul-Izzi Haji Duraman

Berita dan Foto : Hernie Suliana Haji Othman

PEGAWAI Pendidikan, Awang Zulhezanbin Haji Abdullah berpendapat pensijilanhalal merupakan cara untuk memberijaminan halalan tayyiban sesuatuproduk makanan yang didapatidi negara ini.

SEBAGAI seorang pengajar mata pelajaran Food and Nutrition, Awang Zulhezan bin Haji Abdullah mementingkan bahan-bahan yanghalal untuk membuat jenis-jenis makanan.

Pensijilan Halal tingkat keyakinan orang ramai

BANDAR SERI BEGAWAN,Isnin, 1 Januari - Setiap tahun soalpersiapan persekolahan anak-anaktetap menjadi keutamaan ibu bapabaik dari segi kelengkapansekolah mahupun mempersiapkanmentaliti anak-anak untukmemasuki sekolah setelah sebulanbercuti.

Semasa ditemui Dayang HajahNur'aliyah binti Haji Nudin dariKampung Panchor Mengkubau

yang mempunyai tiga oranganak berkata, beliau telahmempersiapkan keperluanpersekolahan anak-anak seawalbulan Disember lalu sebelumbeliau sekeluarga pergi melancongkeluar negara baru-baru ini.

''Bagi saya, adalah mustahakuntuk menyediakan keperluanmereka awal, kerana sayatidak mahu ada barang anak-anak yang tidak cukup atau

berkurangan.Perbelanjaan biarlah mengikut

kemampuan masing-masing, jikaada keperluan lain yang masihelok, masih boleh digunakanlagi, jadi tidak perlu beli yangbaharu,'' katanya.

Sementara itu, bagi DayangHajah Nurul Hikmah bin HajiSerudin dari Kampung LambakKanan berkata, sememangnyamempersiapkan mentalitianak-anak untuk memulakanpersekolahan setelah sekian lamabercuti adalah satu perkarayang mencabar, tetapi bukanlahmustahil.

''Semuanya terletak kepada ibubapa atau penjaga itu sendiri. Sayasering kali menceritakan betapauntungnya anak-anak zaman kinikepada anak-anak saya berbandingdengan keadaan saya sewaktudulu, seperti berjalan kaki untukke sekolah dan tidak sentiasamempunyai barang-barangkeperluan sekolah yang baharu.

Namun alhamdulillah, adik-beradik saya semuanya berjayadalam bidang pelajaran mereka,''terang beliau.

Oleh itu, anak-anak zamansekarang ujarnya, harusmensyukuri taraf hidup padazaman sekarang yang serbamoden dan mudah untuk mendapatakses ilmu dengan kemudahaninternet yang ada sertabanyak membantu pembelajarananak-anak jika digunakandengan betul dan berhemah.

DAYANG Hajah Nur'aliyah binti Haji Nudin dari Kampung Panchor Mengkubau membuatpersiapan keperluan anak-anak ke sekolah lebih awal bagi tahun 2018, sebelummelancong keluar negara.

TUTONG, Isnin, 1 Januari. -Perintah Sijil Halal dan LabelHalal (Pindaan), 2017 telahmemperuntukkan pindaansignifikan yang mengubah senariopensijilan halal di Negara BruneiDarussalam yang mana kategoripermohonan menjadi wajib bagipremis penyediaan makanan,dan juga bagi kilang pemprosesanmakanan atau minuman danperusahaan produk makananyang diedarkan.

Walau bagaimanapunpengecualian adalah diberikankepada dua jenis perniagaan

Gunakan mediasosial secara

berhemah

TUTONG, Selasa, 2 Januari. -Internet merupakan mediummaklumat yang menjadikemudahan pengguna untukberinteraksi, rujukan,mendapatkan maklumatdengan cepat bahkan mengiriminfo atau multimedia dansebagainya.

Ia juga berkembang pada mediasosial yang dapatmengongsikan perkongsianmaklumat.

Kepesatan teknologi danperkembangan media sosialini memang tidak dapatdisangkal, dibendung, oleh itupara pengguna media sosialharuslah mempunyai etika,berhemah dan bertanggungjawabdalam mengongsikan maklumatyang tepat dan selamat kepadapengguna yang lain.

Awang Raden MasMuhammed Mukhriz binRaden Mas Emran, AhliJawatankuasa BeliaIbadurrahman Masjid HassanalBelia, Pekan Tutong semasaditemui berkata, tujuanpenggunaan media sosialadalah sebagai alat komunikasi,berinteraksi dan menghubungkansaudara-mara, sahabat danrakan-rakan sebagai alatkomunikasi secara virtual.

Jelasnya, selain dapat mencarimaklumat terkini secara cepat danmudah, ia juga medan tempatmendapatkan ilmu pengetahuanyang luas.

Beliau juga memberikankata nasihat kepada penggunamedia sosial yang lain,supaya tidak terlalu tertagihdalam penggunaan mediasosial ini dan seterusnyamenyarankan supaya tidakmenggunakan media sosialuntuk menghina institusi danmenyakiti hati pengguna yanglain.

''Fikir dahulu sebelummenghantar atau mengongsikanmaklumat dan hendaklah iayang berkaitan dengan hal-halpositif dan berkebaikan sahaja,''terangnya.

Oleh : Dk. Vivy Malessa Pg. IbrahimFoto : Mohd. Sahrizal Haji Said

tertentu iaitu pertama, RestoranTerhad (yang menyajikanmakanan tidak halal) dan kedua,peniaga-peniaga makanan yangtidak memenuhi kehendak dangaris pandu Perintah Sijil Halal danLabel Halal (PSHLH), 2005, iaituvendor makanan; gerai tetap dangerai jangka pendek.

Justeru semasa membuattinjauan mengenai PensijilanHalal ini, Dayang HajahRoudhahtulqiyah binti Haji Isadari Daerah Tutong berpendapat iaadalah baik untuk kepentingansemua, kerana dengan adanya

persijilan tersebut akanmeningkatkan keyakinan orangramai akan kehalalan sumbermakanan dan minuman yangdisediakan.

Selain daripada itu, ia jugaakan mendorong para peniagauntuk memastikan sumber bahanmentah mereka dari sumberyang diyakini halal, bersih danmengikut syariat Islam, tambahnyalagi.

Perkara tersebut juga diperakuioleh Pegawai Pendidikan matapelajaran Food and Nutrition,Awang Zulhezan bin HajiAbdullah yang menjelaskan,ia sangat penting dari segikeselamatan makanan, dalam erti

kata rasa yakin akan jaminanhalalan tayyiban memandangkanmajoriti penduduk negara iniberagama Islam.

Beliau juga berpendapat sudahsaatnya kita melaksanakanPSHLH bagi menyokong imejNegara Brunei Darussalam

Dalam pada itu, pensijilan halaldapat meningkatkan imej negarasebagai hab makanan halal,

di samping dapat menjanapendapatan negara denganmempromosikan produk-produkhasil perusahaan kecil dansederhana yang diyakinikehalalannya, malahan dapatdikembangkan ke negara-negara yang sukar untukmendapatkan makanan halal bagimeningkatkan lagi pasaran eksportantarabangsa.

HAJAH Roudhahtulqiyah binti Haji Isaberpendapat Pensijilan Halal bagusuntuk kepentingan semua bagimeningkatkan keyakinan orang ramaiakan sumber halal suatu produkmakanan.

AWANG Raden Mas Muhammed Mukhrizbin Raden Mas Emran.

Page 5: 3 JANUARI 2018 / 1439 JABATAN PENERANGAN EDISI … Dokumen/2018/Januari/pelitabrunei... · tetamu kehormat pada Majlis Bacaan Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran Bersempena Sambutan

HARI RABU 3 JANUARI 2018NASIONAL 5Keperluan sekolah anak-anak diutamakan

BANDAR SERI BEGAWAN,Isnin 1 Januari. - Musimpersekolahan 2018 akanmenjelang tidak lama lagi, dalamhubungan itu, ibu bapa sertapenjaga pada masa ini sedangsibuk membuat persiapanmenyediakan keperluan sekolahanak-anak mereka.

Semasa ditemu bual baru-baruini, Awang Supian bin HajiJumat dari Kampung Mulautmenjelaskan, beliau berbelanjamenyediakan barang keperluanpersekolahan anak-anak secarabersederhana, memandangkansemua barangan yang diperlukan

terdapat di negara kita dan dijualdengan harga yang berpatutan.

Beliau yang ditemanidengan keluarganya seterusnyaberpendapat, tidak semestinyakita membeli semua keperluansekolah yang baharu, jika yanglama masih boleh digunakan.

Menyentuh mengenaibuku-buku persekolahan yangkadang-kadang sukar untukdidapati, beliau berkata,kebanyakan buku keperluansekolah sudah dibeli sebelumhari menerima gaji lagi bagimengelakkan kesesakan dankehabisan stok buku-buku kerjasekolah.

Pada kesempatan ini, beliaumenyarankan agar pembekal-pembekal buku keperluan sekolahuntuk mengemas kini jenis-jenisbuku yang diperlukan agar tidaktimbul masalah kehabisan bukuatau kehabisan stok.

Berita dan Foto : Hernie Suliana Haji Othman

AWANG Supian bin Haji Jumat dariKampung Mulaut ketika ditemu bualbaru-baru ini sedang membeli-belahbarang keperluan persekolahan anak-anakuntuk Musim Persekolahan 2018.

Awang Asrinybawa pulangProton Exora

BANDAR SERI BEGAWAN,Isnin, 1 Januari. - YES Letop 2017berakhir dengan meriah, di managrand draw AkuManang.comberlangsung pada malam Sabtulepas.

Pemenang Grand Draw AkuManang.com tersebut ialahAwang Asriny bin Ali danmembawa pulang sebuah ProtonExora.

PEMENANG Grand Draw AkuManang.com Awang Asriny bin Ali membawa pulang sebuah kereta Proton Exora.

Manakala Dayang Norazimahbinti Haji Idris dan DayangHajah Norelipah binti Haji Adolmemenangi hadiah wang tunaiBND250, Dayangku Khairunnisabinti Pengiran Haji Ibrahim danDayang Norhidayati binti HajiKassim memenangi hadiahwang tunai BND150 sementaraDayangku Siti Norainul Fathnibinti Pengiran Haji Tajuddin dan

Awang Haji Md Yusri Haji Ahmadmemenangi hadiah wang tunaisebanyak BND100.

Sementara itu, pemenangPeraduan Meneka Barang DalamKotak ialah Awang Md. FaridFauzan bin Hamizan dan DayangAlai Nur Haadiya Sya'irahdengan membawa pulang hamperbarangan Sabli's dan baucar aiskrim Kingston.

Pemenang Peraduan MenekaBau pula dimenangi oleh PengiranSatinah Pengiran Haji Omar danPengiran Anak Yunsi, membawapulang hamper barangan Sabli'sdan baucar ais krim Kingston.

Pemenang Peraduan MenekaBerat ialah Dayang Siti NurAlwani Jeludin dan membawapulang hamper barangan Kingstonmanakala Awang MuhammadSyazwi bin Borhannordinmemenangi Peraduan MenekaHarga dan memenangi hamperbarangan Sabli's dan dua kotakminuman Redbull.

Pelbagai aktiviti sampinganturut diadakan termasuk KempenMenderma Darah, '1 Guntingan1 Senyuman' bersama Jambang'sBarber Shop, face-painting turutmenceriakan lagi suasana selain

menderma barang-barangpersekolahan dengan AlmasVolunteer Club untuk mereka yangmemerlukan.

Lebih 30,000 orangmengunjungi YES Letop 2017yang telah dianjurkan kali keduaoleh Battle Pro Marketing andManagement Services untukmereka membeli-belah keperluandan persediaan kembali ke sekolahdan juga kerja.

Acara tersebut membantupara usahawan meluaskan lagiperniagaan mereka dan secaratidak langsung menolong untukmemantapkan lagi ekonominegara.

Ia dianjurkan sempenaFestival Disember Brunei yangdikelolakan oleh LembagaPelancongan Brunei.

Siaran Akhbar dan Foto :Battle Pro Marketing and Management Services

PARA pemenang yang memenangi cabutan bertuah sempena YES Letop 2017. ORANG ramai yang hadir pada cabutan bertuah YES Letop 2017.

Page 6: 3 JANUARI 2018 / 1439 JABATAN PENERANGAN EDISI … Dokumen/2018/Januari/pelitabrunei... · tetamu kehormat pada Majlis Bacaan Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran Bersempena Sambutan

HARI RABU 3 JANUARI 20186 NASIONAL

Pindaan Akta dan Peraturan Pencen dan Elaun Kurang Upaya

Bantu ringankan bebanBANDAR SERI BEGAWAN,Isnin, 1 Januari. - Pindaan Aktadan Peraturan Pencen dan ElaunKurang Upaya yang berkuat kuasa1 Januari 2018 jelas membuktikankesejahteraan Orang-orangKelainan Upaya (OKU) terusmendapat perhatian danpemedulian dari Kebawah DuliYang Maha Mulia Paduka SeriBaginda Sultan Haji HassanalBolkiah Mu'izzaddin Waddaulahibni Al-Marhum Sultan HajiOmar 'Ali Saifuddien Sa'adulKhairi Waddien, Sultan danYang Di-Pertuan Negara BruneiDarussalam.

Dalam Titah Perutusan sempenaTahun Baharu Masihi 2018,baginda mengumumkan bahawamelalui pindaan itu, elaun kurangupaya juga akan dapat dihulurkankepada mereka yang berumur dibawah 15 tahun yang layak padakadar tertentu.

Sehubungan itu, Pelita Bruneitelah menemu bual Awang HajiNoor Ishanuddin bin Haji NoorKaseh yang berasa berbesar hatidengan titah baginda yang manapindaan tersebut adalah satuperubahan ke arah yang positif

bagi para ibu bapa yangmempunyai anak kurang upayakerana dapat membantumeringankan lagi beban merekaterutama ibu bapa yang kurangberkemampuan.

Bagi mereka yang kurang upayajelasnya, perkara ini adalah satunikmat yang tidak terhinggakerana diberikan kemudahanoleh pihak kerajaan KebawahDuli Yang Maha Mulia bagimemudahkan lagi menjalanikehidupan seharian sebagai orangyang tergolong dalam lingkungankurang upaya.

''Walaupun kurang upaya, adabaiknya golongan OKU iniberusaha untuk memajukandiri mengikut kemampuan diriseperti mencari pekerjaan bagimenampung hidup dan terusmenerima elaun OKU sehinggake akhir hayat,'' ujarnya lagi.

Menyentuh mengenai titahKebawah Duli Yang Maha Muliamengenai bidang sosio-ekonomi,baginda bertitah kerajaan telahmenyediakan pelbagai kemudahanbagi membantu perusahaan-perusahaan mikro, kecil dansederhana, untuk melangkah lebih

jauh, sehingga ke pasaranantarabangsa termasuk penubuhanBank Usahawan yang akanmemulakan operasinya pada awaltahun 2018.

Awang Azmie bin AwangTimbang berpendapat ia adalahsatu idea yang baik bagimemajukan lagi ekonomi di negaraini khusus bagi mereka yangmenceburkan diri dalam duniaperniagaan walaupun ia hanya

perusahaan kecil dan sederhana.Menurutnya, Bank Usahawan

yang bakal beroperasi itu nantidiharap dapat membantu parausahawan di negara ini untukmengembangluaskan sayapmereka lagi, bukan sahaja di dalamnegeri tapi juga di persada dunia.

Sementara bagi DayangMaimunah binti Mahmud, titahKebawah Duli Yang Maha Muliamengenai kita semakin hampir

kepada tempoh sasaran bagiWawasan 2035, yang perlumemainkan peranan adalah parabelia memandangkan belia adalahaset negara yang boleh menjadikan'Brunei Maju'.

''Para belia kalau bolehlibatkanlah diri dengan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan danturut disokong oleh pihak-pihak tertentu seperti kerajaan,swasta dan masyarakat,'' katanya.

Persiapan penggal pertama persekolahan

BANDAR SERI BEGAWAN,Isnin, 1 Januari. - Penggal pertamapersekolahan di seluruh negarabagi tahun 2018 akan bermulapada 2 Januari ini.

Ibu bapa dan penjagamasing-masing sibukmenyediakan keperluanperalatan sekolah anak-anakuntuk sesi pembelajaran padatahun ini.

Suasana sibuk dapat dilihatdi kedai-kedai jahit, kedai-kedaikasut mahupun di gedung-gedungperniagaan di negara ini.

Kelihatan para ibu bapadan penjaga membawaanak masing-masing membelibarang-barang persekolahanseperti pakaian seragam sekolah

yang siap sedia, peralatantulis, buku-buku kerja sekolah,beg sekolah dan sebagainya.

Kedai-kedai jahit juga tidakcukup tangan untuk menerimatempahan yang banyak dari orangramai untuk menjahit pakaianbaharu anak mereka.

Para ibu bapa dan penjaga lebihsuka berbelanja di negara sendirikerana kualiti dan harga yangditawarkan lebih kurang samadengan harga barangan di luarnegara.

Dengan berbelanja di dalamnegara, bukan sahaja dapatmeningkatkan ekonomi negaratetapi melatih diri untukmengamalkan sikap berjimatcermat.

Oleh : Dk. Siti Redzaimi Pg. Haji AhmadFoto : Muhammad Asri Haji Awang Abas

AWANG Azmie bin Awang Timbangberpendapat, adalah satu idea yangbaik bagi memajukan lagi ekonomimelalui SME.

DAYANG Maimunah binti Mahmudberpendapat, belia adalah aset negarayang boleh menjadikan 'Brunei Maju'.

AWANG Haji Noor Ishanuddin binHaji Noor Kaseh berpendapat, pindaantersebut adalah satu perubahan yangpositif.

Oleh : Nooratini Haji AbasFoto : Mohd. Zul-Izzi Haji Duraman

KELIHATAN para ibu bapa dan penjaga membawa anak-anak membeli barang-barang persekolahan seperti pakaian seragam sekolah yang siap sedia, peralatan tulis, buku-buku kerja sekolah, beg sekolah dan sebagainya(kiri), sementara gambar kanan, kedai-kedai jahit juga tidak cukup tangan untuk menerima tempahan yang banyak daripada orang ramai untuk menjahit pakaian baharu kanak-kanak sekolah.

GEDUNG-gedung perniagaan menyediakan pelbagai kemudahan untuk ibu bapa membeli-belah peralatan persekolahan bagi musimpersekolahan 2018.

Page 7: 3 JANUARI 2018 / 1439 JABATAN PENERANGAN EDISI … Dokumen/2018/Januari/pelitabrunei... · tetamu kehormat pada Majlis Bacaan Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran Bersempena Sambutan

HARI RABU 3 JANUARI 2018NASIONAL 7

�������� ���� ����� ������ ��� ����� ��������� ��� ���� ����� �������� ���� �� ������� ���

���!����� ���! ��� ���� ���� ���!� ���������� ��!�!���� ����������������� �������!��� ������ ��� "���#�� $!� %���&���&!�� ��!�� ��� '����� �!���� ��� %��� $(���!�� )�����'�!�� $��!������ ����� �������� ��������� �������� ������ ������ ������ *������� �� ��+�� �� ����� ���!������ ����������, � ������ ����

���� -!�!� ����� ��!�!���� ������ ����!�!� � ������ ������ ����� ������ ���������� ��������+ ����� � �!������, �������� � �!��� �!� ������� �������� ���� ������������ ���������� ��� � ������ ������������+*������� ���� ����!��� ����������� ������ .// �����

����������� �!��� '�!��, � ����������� ���� �����!��!��!� ���������� ����� ����������� "������ ������� -!�!� ������������+���!�!���� �!, ���� '�!�� �����!�!�� �������� �����

���� ������� ������ *������� �� �� ������!�+

( ''$����� ��#!�!��� *������� �� �� ���� ����!�������������� ������ .// ����� ����������� �!��� '�!�� �� ��-��� �����!�� ����� ���!������ �����!�� ��������������� �����!����� �����! ������� ����� �������������� ����� �!� ���!������ !��!� ��� ���� ������ ���#���� "������ ��� ����������� �!��� ���!�! �� �!���������� ���+''"�#!�!��� *������� �� �� �!�� ������ ���-! ����� ������,

����� �!� ����!����� ����#� )����� '�!�� $��!������������ �������!� ��� ���! ����� ������ ����������'����� �!���� ���� "�(1� 2��!�,''( ��� ��� ���� ��� ���

( ''*������� �� �� ���� ����� ����!��� �������� ����"���#�� $%&& ���!����� ���! ����� ������ �������!��������� ��� ������ ������ ���!����� �������� � �!���������! ����� ���� ��!�!���� ����!�!� � ��������#���� '�' ��� �!��� "��!� ���!���� ��� ���!�! �� ���������� ��!�! ������ �����!����� �������� ���� ��������, ������� �����! �����!�� �������� � �!�� �������!� ��� �������!����� ���� ����� ������� ������ ��� ������� ���������� � "���!�� �!��� "��!� �,''( ������ ��� �����

( '' ��� �����!�!� ������ "������� "���#�� $!� %���&��� &!�� ��!�� ��� '����� �!���� ��� %���$(���!�� )����� '�!�� $��!������ ����� ������������3 ������!� ��� ���!����� ����!�!� ���� ������� "���!�� �!��� "��!� ��� ���������, �������� �����!�!�����!�! �� '����� ��� '���#�� � �!�� �!�!� ���!������ ���������!���� ���� ������ � "���!�� "����, 4!�����, �!���"��!� ��� *!��!���� !��!� ���!�! �� ������ ��� � �!������� ������������ ������� ��������� ���! ����� ��������!������ ��� ������ ���� ������ ���!�! �� '����� ���'���#��,''( ����� ���� ���� ����

( 5������� *������� �� �� ���! ��� ���-! ������������!��� '�' ��� ������������ ������, ����� �!, ����!����� ���! ���!����� !��!� ���� ����!�!� � "������ ���,"���!�� 4!�����, 4!��� 4!��, 2���� '�!, !��� ��� �����������!�� ���� ���,'' ( � ����� �� !� ����"+

( 52�������� *������� �!��� "��!� ������ ���-! ��������)����� '�!�� $��!������ ������ � ������ ����� ���! ��������������� � ������ ��� ��� "��!��!�� '����� ��� ���������!����� ����� ���� ��� ����!�!� � ����!�� ���������+"���! �!�!��� ���������� !��!� �� ������ �������� �����1 ��� �������� ����� �������� ���� �1 ���+ $�� ����������!��� �!�� � ������ ����� ���! ���� ������ �����-����!�� ��� ����� �����,5 ( � � � ���! ���� �����+

( 5�����!� ��� �������� ����! ������ �� ������ ��������!����� �����! ������� ����� �������� ���� ������ ������ �������� �����!����� ��������� ���� ������������ �������� ��� �� ���! ��� ���! ����� �� '�'+ �� ���� ������������� ��� �����!����� �����!������� ��� ����� ������ �!����� "������ ���+ "������� ������ *������� �� �� � ������ ������������!����� �����!�� ��� ��� !�!��� ������ �� ��������������� ��� � ����(���� !�!��� ���� �������� �������� ���� �� ������ ������ �������� ������!� �������������� ������ ������+ &���!��!�� ���� �� ������������ "���#�� $%&&,5( ��# #��� �� !� $� �!���

'���� ���!(��!��� ����!�������� �������� ����� ��������� ���!� � ��#��, ���� ��� �����!�����

���� ������� ���! ���� ����+��� �(��� �������� ����� �� 6

�������������� ��������������+ 2���� &������ *!�� 7���++ ���! "���!�� ���! ���!�+

+ ������ '������! 8��� ������� ������ "�+

Jambatan RIPAHS

Tajuk akan datang :1) 'Kanak-Kanak Masuk Sekolah' (tarikh tutup 6 Januari 2018)2) 'Kanak-Kanak Belajar Mengaji' (tarikh tutup 20 Januari 2018)3) 'Alat-alat muzik tradisi Brunei' (tarikh tutup 10 Februari 2018)Tutup pada jam 12.00 tengah hari pada tarikh-tarikh tutup berkenaan.

Sesi persekolahan2018 bermula

BANDAR SERI BEGAWAN,Selasa, 2 Januari. - Sekolah-sekolah kerajaan dan bukankerajaan di seluruh negara mulabersekolah.

Pihak sekolah termasukguru-guru dan murid-murid sedariawal membuat pelbagai persiapanmasing-masing terutama para guruyang mula sibuk mengagih-agihkan buku-buku bacaan disetiap kelas masing-masing, disamping memberi tunjuk ajarmengenai mata pelajaran yangakan diajar.

Dalam melihat suasana haripertama sekolah mula dibuka,Pelita Brunei berkesempatanmenemui dua pelajar Tahun 4Sekolah Rendah Raja IsteriFatimah, di sini.

Dayang Nur Arissa Insyirahbinti Haji Irwan Nazmi, 9 tahunberazam untuk memperbaiki mutupelajaran pada tahun ini.

Menurutnya, persiapan peralatansekolah dibuat sejak awal lagi danbeliau juga sudah bersedia untukmenghadapi mata pelajaran yangbaharu pada tahun ini.

Berlainan dengan Awang Muhd.

Mukri Mumtaz bin Muhd. Rayne,8 tahun yang melahirkan rasagembira untuk kembali kesekolah.

Beliau berhasrat tahun ini akandapat memperbaiki mata pelajaranyang lemah dan seterusnya berjayadalam bidang pelajaran.

Oleh : Nooratini Haji AbasFoto : Azmah Haji Ahad

ANTARA aktiviti yang dilakukan pada hari pertama Sekolah Rendah Raja Isteri Fatimah dibuka pada tahun 2018 .

PEMBAHAGIAN buku-buku teks latihan adalah sebahagian daripada aktiviti bermulanyapembelajaran di sekolah-sekolah seluruh negara 2018.

Page 8: 3 JANUARI 2018 / 1439 JABATAN PENERANGAN EDISI … Dokumen/2018/Januari/pelitabrunei... · tetamu kehormat pada Majlis Bacaan Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran Bersempena Sambutan

HARI RABU 3 JANUARI 2018 NASIONAL / SELERA KAMPUNG KITANI8

Kampung Bengkurong

SAYUR TAJAK PISANG����� ����� �

� � ������ ��� ������ �������� ��������� � ��� ������ ����� ���

��������� � ��� ������ ����� ���

��������� � ��� ���� ����� ���������

�������� � ������ � ����� ��� �������

� ������ ����� ����� ��������� ������� ��� � ���� ��������� ������ ����� ������ ���

���� �� ������

���� �������� ��������� �� �� ��� ������

����� ������� ������� ��� �������� ������ ����� ���

������ ����� ����������� ���� ������ �������� ���� ���� ������������� �� ��� ����� ��������� ����� ������ ���� ���� �������� ������ ���� �������������� ���� ������ ������������� ����� ������ ��������� �������� ���������� �� ���� �����

STATISTIK MUZIUM

Statistik lawatanJanuari - Oktober2017 catat 178,863

pengunjung,pelawat

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 2 Januari. - KementerianKebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) melalui Jabatan Muzium-Muzium mencatatkan seramai 178,863 pengunjung atau pelawat dalamStatistik Lawatan 2017 dari bulan Januari hingga Oktober tahun lepas.

Dari pecahan berkenaan, seramai 17,842 pelawat dicatatkanberkunjung ke Galeri Seni Muzim Teknologi Melayu, Galeri Sukan,Pusat Informasi Taman Arkeologi Kota Batu, Muzium Maritim BruneiDarussalam, Muzium Daerah Belait, Muzium Alat-Alat KebesaranDiraja dan Taman Warisan Tasek Merimbun.

Sementara itu, seramai 8,348 penuntut dan murid dicatatkanberkunjung ke Perpustakaan, Arkib Negara Brunei Darussalam danProgram Muziumku Warisanku.

MUZIUM Maritim Brunei Darussalam antara tempat menarik yang menjadi kunjunganorang ramai.

MUZIUM Alat-Alat Kebesaran Diraja yang terletak di tengah-tengah ibu negara, BandarSeri Begawan antara muzium yang sering mendapat perhatian dan kunjungan ramaidari luar negara termasuk para pembesar negara-negara sahabat dan antarabangsa. -Foto : Ihsan Jabatan Muzium-Muzium.

Oleh : Nooratini Haji Abas

Page 9: 3 JANUARI 2018 / 1439 JABATAN PENERANGAN EDISI … Dokumen/2018/Januari/pelitabrunei... · tetamu kehormat pada Majlis Bacaan Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran Bersempena Sambutan

HARI RABU 3 JANUARI 2018 9

IKLAN MOBILE APP

Jumlah ketibaan pelancong 2017 meningkat

Oleh : Dk. Vivy Malessa Pg. IbrahimFoto : Azmah Haji Ahad, Pg. Amirulnizam Pg. Haji Mohd. Ali

Dari muka 1

Jabatan Kemajuan Pelancongan,KSSUP akan terus berusahameningkatkan ke arah mencapaimisinya iaitu untuk meningkatkanpertumbuhan jumlah pelancongdengan memberi tumpuan kepadapengukuhan daya tarikan dankepelbagaian produk pelancongandi samping meningkatkan kualitiperkhidmatan pelancongan dinegara ini.

Antara objektif strategik jabatantersebut termasuklah untukmelipatgandakan jumlah ketibaanpelancong iaitu dari 218,000pelancong pada 2015 kepada

451,000 pelancong menjelangtahun 2020 dan meningkatkanperkhidmatan yang berkaitandengan pelancongan di negara iniboleh menyumbang denganketara kepada pertumbuhanKeluaran Dalam NegeriKasar (KDNK) melaluikerjasama dengan pihakberkepentingan, termasuk agensikerajaan, ejen pelancongan,pemandu pelancong, syarikatpenerbangan, pengendalipengangkutan dan penginapanserta peraturan perundangan,piawaian, garis panduan,pelaksanaan program latihan danlain-lain.

Pasukan PDB kini berusia 97 tahun

Majlis didahului denganmenunaikan Sembahyang SunatHajat berjemaah bagi memohonke hadrat Allah SubhanahuWata'ala agar warga PPDB akansentiasa dikurniakan kesihatandalam melaksanakan tugasmencegah dan membanterasjenayah, juga dihindari darikecelakaan dan kesukaran dalammenjalankan tugas.

Seterusnya diikuti denganbacaan Surah Yaa Siin dan Tahlilyang diketuai oleh Imam Surau

Polis Gadong, Pengiran HajiLudin bin Pengiran Haji Metalidisusuli kemudian denganbacaan Doa Kesyukuran danSembahyang Fardu Asarberjemaah.

Acara tersebut bertujuan untukmerapatkan lagi hubungan dalamkalangan warga pasukan sertaahli pengawasan kejiranan,menghargai khidmat mereka, disamping memberi galakan dansuntikan semangat kepada wargapasukan yang masih berkhidmatyang mana tugas kepolisan adalahsatu tugas yang mulia dalamusaha mengekalkan keamanan di

Negara Brunei Darussalam.Juga hadir, Pengerusi Badan

Ugama Islam Pasukan PDBPenolong Pesuruhjaya PolisHaji Mohammad Hassan binPehin Penyurat Haji Ahmad,Ahli Majlis Mesyuarat Negara,Yang Berhormat Pengiran HajiMohamed binPengiran HajiOthman, pengarah-pengarah,pegawai-pegawai dan anggotaPDB serta kakitangan yangbertugas dengan pasukan, wargapasukan polis yang telah bersara,penghulu-penghulu dan ketuakampung, Pengawasan Kejiranandan kadet-kadet polis.

Dari muka 1

JUMLAH kedatangan pelancong dari luar negara sama ada melalui laluan udara ataupun laut telah meningkat pada tahun 2017,jika dibandingkan dengan tahun 2016 (kiri dan kanan).

NASIONAL

Page 10: 3 JANUARI 2018 / 1439 JABATAN PENERANGAN EDISI … Dokumen/2018/Januari/pelitabrunei... · tetamu kehormat pada Majlis Bacaan Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran Bersempena Sambutan

HARI RABU 3 JANUARI 2018 AGAMA10

Orang junub dan berhadas;Bolehkah berzikir?

������ ���� ���� ������ � �� �������� ������� ��� ����� �� ����

��� � ��� �������� ����� ����������� ���� ������ ��� ���� ������ ��

������ �������� ���� ����� ��� ������� ��� ��������

��������� � ���� ������ ������������� ������� � ���� ������� ������� ��� ��� ���� ��������� ����������������� � ��� ����� ��� ������ �������� ��� ������ ������������� � ��� ������ ��� ��

�������� ���� ����������� �� �� ��'����������� ������ ��� ��� ������� ������ � ���������� ������ ����� ������������ �� ���� �� ��������������� ��� ������ ����� �������� ��� ����������� ��������� !���� ���� � ''�����������

������� �������� �� � ������ ��� � � ��� ��� ��� �� ����� ������ � � � ���� �� �� � ���'' �� �� ������ � ''����������� �� �������� ��� �������� ��� ����'' ��� ���� �' �������� ��� ������� ''�� �������! ���� ��� � ��� �� �� ���� ��� �������� ����� �����'' �� �� ������ �''������ � �������� ����������" � �� ����� � ����� ���������� ��� ��� �� ����� ������! ���#� ��������� ��� �������$ � � ���� ��� ��� � ��� ������ ����%''"#���� ���� �� �����������$������ ���� ���� ���� ��� ���

���������� ����� �������� ��������%���� ���� ����������� ���� �������� ������� &���'��� �� ���������� ����� ���������� �� (������������� ����� ���� ��� ������ ������������� ��� (���� ������ �������� ���� ����� ���� &������������� !���� ���� � ''&���� ��� ��

������ ���� ��� ������ ������ ���� � � �� ���! ��� �������� � � � � (��� ���! �� �������� ��� ��� ���� ���! ������ �� ��� � � � ����� ����� �� ���������� ��� �� ����!�� ���� � � � ����� ��� �� ����� ������� ����� ����� ��� ����������� ����� �����! �� ����� ����������� ����� ����! &���� ������� ������ � ''�� � ���� �� �� ��������'' �� �� ������ �''���$ � � ���� ���� �$$ ����%''"#���� ���� �� ��#����$)��� #���� ��'��*���� �������

��'�� ����������� ����� ���������������� �� ����������� �������������� ���� ��� (���� ������������ ��� ����� ��� �������� ���������������� ����� ������ ���� �������� ������ ���� ����� ���������������� ������ �� ������� �������������������� ��� ���� ��������� ����'��� ������� ��� �������� ������������ ��� ���� ���� �������������� ����� ����� "����$ ������������ ������������ ������� ����� �����������

��������� ��� ���������� �� � ������������ ������ ��� ������ +��� ����������� ������� ����� ���� ������������ ������� ������� �������������� ������ ��� ������� ����� ���������� ������ ��� ������ ���� ���� ��� ���� ��� ���� ��������� ������������� �� ��'�� ���� ���%�������� �����%�� ������,� ���� ������� ��������� ������

�������� ������������ ������� � ��������� ����� ����������� ���������������� ���� ���� ������� ����� ��������

��������� ��� �������� ���� ����� ��������� ���� ������� ����� ������������ ����� ��� ����� ��������� ���� ������� ����� ������������ ��� ��������-

��� ���� !�����" � � ��� �������

�������� ��� �������� ���� ������������� �������� ���� ������������������� ��� ����%������ �������� ������������� ����� *��� ���� ������� ����������� ������ ��������������� ���� �������� ��� ��� �����

��� �������� ��� ���� �������� ����������� ��%� �������� ����� )�� ��������������� ���������� ���� ��������� ��� ������ ����� �� ��+�������� .����� ����� ��� ��� ����������� ������ ���� ����� ����&����� ����� ���� �������� �����%�� ���� ������ ���� �������������� ��������� ����� ��������� ���������� �������� !���� ���� � ''����������� ��

� �� ��� ���� ��� ���� �$$���� ����$ � � ��� ��� ������� ��# %''"#���� ���� �� ��#����$#���� ��� ����������� ����� ��������

���� ���� ���� ������� ��%� ������������� ������� � ������ �������������� ��%� �������� ����� ��� ������������� � ���� ����� ��������� ��� ����������� ������ ����� ��������� &����� ���� �������� ���� ������������� ����������� ���������� ��������� ���� ��� ������ ����� ������������ ��������� !���� ���� � ''���� )� �������

�� � ����� ���� ��� ��������$ � � �� ��� � ������%''"#���� ���� �� +����$/��� ���� ��� ������� ����������

����� ����� ��� ���� ���������������� ������ ��� ��� ����� �������� �����%� ����� ������� ������ ���������� ������� ������ ��� ���� ������� ������ ��� ������� ������ �������������� ���������� ���� ������������ ������� )��� ��������� ������� ��'��

"����#"���� $������%��� ����� � ����� �������� ������

��� ����� ! 0���� ��� ��'���� ��� ����� ��� ����� ��'����� 0���� ��'���� ������ ����� ��� ��������� �� ��������� ���� &����� ������� ���� ������� ������� ���� ������ ��������*�� -- --- --- --- � ���������������� ����� ��� ����� ��'���� ������ ����� ��� ����� ��������� �� ��������� ���� &����� ���������������� ����������� ������ ����'�� ��� ������� ����� ������ &��������� ������ ������ ����� ��� �������'���� ����� ���� ���� ������������ ����������� ��� ��'�����

�����%� ��#& ��� '�������� (���� " � � ��� '���

���� ����%������ �������� ���������������� ����� ���� ������� ��%� ��������%� ��.����� )�� ������ �������� ��� ����� ��� ����� �������� �����%� ��.����� )�� ��������������� ���������� ���� ��������� ��� ������ ����� �� )���'1��� ����������� ����� ��������� ���� &����� �������� !���� ���� � ''*��� �������� ���

� �� �� ���� ��� ����� ����#������ �� �� �� ���+���%''" #���� ���� �� �����������$,���� ��� ���� ������� ��������

������ ��� ��� ����� ���� ����� � ������ ������ �����%� ��.���� �������������� ������� � �������� � ���&������ � �� ��.���� ��� ������������ ����������� ��* ������ ������

���������� ��.���� ��� ��������������� ����

�����%� ��#& ��������� ���� $����

��������� ��������� ����� ������������ ������ ��� ��� ������������� ����� ��� �����%� ��.���������� ������� � �������� �����%���.���� ���� ��������������� �������������� ��������� �����%�� � ������������ � �� ��.���� ������ ������� ������)�� ������ ����� ��� ���� ��������������� ������ ��� ��� ����� ������������� �������� ���� ��� ��������� ������� ������ ��� ��������������������� ������ ����� 2���� �����%� � �� ��.����

������ ���� �����3� ������ ��������� ���� ���������

������ !#���� �����%� ������ ������

��������� ���� ������� ������ ����������� ����*������� � �� ��� ���������.���� !)�*������ � ''������������ ��

��� ������� ���� �� �����)����� �� ����� %''"���� ����*��� ! 345$6� ������ ������� ��������� !������ ���� ������ �����%� ���

������� ���������� ������� ��������� �� ��.���� ������ ��� ���������������� ����� ��� ����� ����*�������������� ��.���� ������� �����%� !--------- ------- ------ ----- ------

----- ----- ----------- -----------------------------------------------------)�*������ � ''&� ��# ���� ��� ����

�������� ������� � ����� �� ����� �� ������� � � �� ����������� ��%''"���� ���0����� ! 37$7� ������ �����%� ��� !����� �������� ��� ����� ����

���� ������ ������ ��� ��� ��������

��.���� ������ ������ ���� ����� ������������%� ��� !-------- -------- --- ----------

-------- ----- ---------- --------------- ------- ----"---- ------ ------$)�*������ � '', (��� �� -

���� ���� �� ��� �� � ��� �� ��� �� � �� �� �� ��� ������ �� $� ����%''"���� ����*��� ! 683$+��� ������� ���� ��� ���

�������� ������ ������� � �������������� +����%� � �� ��.�������� ��������������� ������� ��� �������� ������ ����� ��*������� � �� ���������� ��.������������ ��������� ����� ����� ���

���� ������� ����� ��� ����������� ����� ���� ����� ����������������� ���� ����� ������� ���������� �������� ��� �������� �����%���.����� )�� ������ ����� ��� �������� ������� ���� ���� �����%���.������������ ���� � �� ��.���� ������������� ������ ����������� ������������ �������� �����%�� � ����������� ����� ���� ������� ����� �������*������� ������� ��.���� ������������� ������

KELEBIHAN berjihad tanpamenghadirkan kesedaran hati

dinisbahkan hanya seperti zikirdengan lidah sahaja. Maka apapunamalan seperti sembahyang, puasa,

sedekah ataupun berjihad memerangiorang kafir, yang meliputi bukansahaja zikir dengan lidah tetapi

dalam masa yang sama hatijuga mengenang akan kebesaran

Allah Ta'ala adalah mencapaitahap kemuncak zikir.

Oleh itu, janganlah dilepaskanpeluang berzikir memandangkan

fadilatnya yang sangat besarsebagaimana disebutkan sebelum ini.

Akan tetapi, timbul persoalanbagaimana pula berzikir

bagi orang yang sedang dalamkeadaan junub dan berhadas.

Adakah boleh orang yang sedangdalam keadaan junub

atau berhadas itu berzikir?

Page 11: 3 JANUARI 2018 / 1439 JABATAN PENERANGAN EDISI … Dokumen/2018/Januari/pelitabrunei... · tetamu kehormat pada Majlis Bacaan Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran Bersempena Sambutan

HARI RABU 3 JANUARI 2018RENCANA 11

Kunjungan muhibahdari Kota Melaka��������� �������� ���������

���� ����� ����� ��������� ���� ������� ����� ���������������� ��������� ��� ������������� ��������� ����������������� ����� ���� ��������� ���������� ��������� ��������� ����������� ���� �������������� ��� ������ ������ ! ��"��#����� ������ $������ ������������� ���� �����! % �������&'() �������� %* +��� %,&- ������. ��������� ������ ���� ������%, ����� ���� �������� ��� /�������� 0��� �1����� 0��� �������������� ��� ����� ��� ����2�������2�� ���� ���������� ������������������ �����. $��� ���������������� /���� +��� 3��� ���������� ���� ����2�� ��������������� ����� ����� ��������� �������������2� ������ ������ ���������������������������� ����� ��������������� ��� �������� ����������� ��� ������� 4���� ��� ������������� 0���� 0���� �� ����������� $������.

������� �������� 4���� ������� ���������� ��� ����� ������������ ��������� ����� ���� ������������������ ��������� ��� ��������������� ������ ���� ������� ��2������ ����� ����� ��� ������ ���� �������2����� ����� ������ ���� 5,, ��������� ��. ����������� ���� �������������� ����2� ��� ����� ��������+�� ��������� 6���'�� ���� ������������� ��� ����� ������ ��� �������� ����� ������ $������ �������� ��������� ��� ��������� ����������������� ��� ���������. +�������������������� ���� ���� �������� �������� ���� ������� ���� ������������� ���� 8

4����� 4���� ��� ���� ��������������� ��� ���� �������� ���������� ����� ��������� ������ ��������� ���� ���.

9�������������� ���� ��������:������ ���� ������ �������� ��� ��������� ����� ������ $������ �������������� ����� ���.

;������������� ���� ���� ����������� ��� ����� ��������� �� ��������� ���� ���������� ��������������������� ��������� ���.

+��������! ����� ������������� �������� ����������� ���� �������� ����� ������ $������ ������������������ ������� ������ ����� ����� ���. +������ ��������� �������� ���������� �������� ���� ����������� ������� �������� ��������������� ���� ���� ����� ��� ������ ���

�������� ������ ��� ���� ��������������� ������������ ������ ����� ���������. +����� ���� ������� ���� 8

&. +����� ��������� <��� ������ ������2�� ���� ����� &)(* ��� ������������ ����2�� ���� ����� &)'& ������������ ����������� ���� ����������������� ������ ������ ����� ���������� ����������� ���.

%. 4����� ������ ����� ��������������� ������ ���� �� ��������� ��������� +��� ������! ������� ����������������� ����� ����� ������� ���� ����� &*5&.

(. ������������ ���� ����� ������������ ����������� ��������� �����2��������� ����� ���� �������� ����������� ���� ��� ����.

���������� ������ �������� ������������! ���������� <��� ������ ��������� &)(* ��� �������� �������������� ����� ����2�� ��� ������������ 0���� ���� ����� &)'& �������������� :����� ������� ��������������� ���������� �������� ������������ ������ �������� ������������ 2�������� �� ����2�� ��� �����.���� ���� ��� 2����� ������ ����������� ��� $����� ������ ����� ����������� ���������� ���� ��������������� ������ ��� ������� ������ ���������������� ���� ;����� ���� �����&)'5 ;�2� �������� ;������ ����

����� &)*, ���� �������� ��������������� ��� ���� ��������� ���������� ���� �������� $����� ��������� �����! ������ ����. 4������������������� ����� 0���� <��� +��+=������� ����� ����� ���������������������� $����� ������ �� ����2����� ������ ���� ������ 9�������� �����! ���� ����� �������������������� ���� �������� �������� ��� ������ ����� ��� ����2�������� ��������� ���� ��� �>���������������� ��� ��������� �����.+��������! ��� ������������ �����0���� ����� ������ ������ ���� ������������������ ���������� ������������������� ��+����� ���� �������������� ������ ���� ����������������� ���������� ������ &*,? @ ,5.$����� ��� ���������! ��������� ���������� ����� ����� 0���� <��� +��+=������� ������ ������� ��.��+����� ���� ������� ������ ������������� �� ������.

������� ������ ���� ���� ����������� ������������ ���� ������! ��������� ���������� ���� ����������� ������� ��2�� ������ ������ ������ ���������������������� ���������� ����������� ����� ������ ���� ����� &*?*. $���1���� ������������ +������� �����0��� A��� '+� ���:������ ��'��� 4�����6������ ������� ����� ����������

������� ����� ����� ��������������������� ������ ������ ����� ���������� ���������� ���� ������ ������������ ���� ������� ��� ����� ������������ ��� ������� ��������� �������� ������ ����� ���� ������. $�������� ���������! ������� �������� �������������� ����� ������ ���� ��� �������� ��������� ���� ����! �������������� ��� ��� �������� ����� ����������� ����� �����������. ��� ������������� �������� ��������� ����������� ������ ���� ��2���������������� ������ �� ������ ����� ������������ 2������2����� ������ ���� ������� �������� ������� ���� �������������� ������� ������. �������������� ����������� ���� 6�����!����� �����! ����2�� ��� ������ ���������� ���� ����� &*(,��� ��������&*?,��� ��� 4������� ������ �������������� ����� ������ ������ ���� ���� ���� ���������� ����� 4������4�������� "���� ���� ������ ����������. ���� ���� ����� &*5,�������������������� ������ ������������� ������� ���� ��������! ��������������� ���� B������ ��� �������������� ������ +��� ������ �������������� ����� ����� ��������������������� ������ ������! ��������� ���� �������� ������ ������ ������������� ������� �������� �������������� ����������� ���� ��������������� ���� ��������� ������������ ���� �������� ������ ����������� ������������.

���������� �������� ������� ����������� ���� ���������� ��������������� ������ ����� ����� �������������� ������ ������������������� ������ ����� ���������� ���� ������������� ���� �����&*?(. ��� ��� ���������� ���������������� ���� ���� ������� ���� ���������� ��������� ������ ������ ���������� ���������� ��� ������� ;���! "�����4������ ���� ) <��� &*5( ����2� ''� ������� ���� �� ����� �������� ��� �� ����� � �������� ��������'' 2������4������� ������� C���� ��� 4������������ ���� ����� ������ ������������ �������� ����������� ������������� ������� ���������� ''��� ��������� ������ ��#� :������ ��� ��� ���� ���2 ����.'' �$.A. &5*@%5%! ������ 8��� ������� �: ������ � ��� ;����� ���<��� @ <�� &*5( .

Oleh: Dr. Muhammad Hadibin Muhammad Melayong,Pejabat Sekretariat Majlis

Tertinggi Melayu Islam Beraja

Ke muka 12

PENULIS bergambar kenangan bersama Ahli-ahli Rombongan Persatuan Guru-Guru Lelaki Bersara dari Melaka.

ANTARA Ahli-ahli Rombongan Persatuan Guru-guru Wanita Bersara dari Melaka bergambar kenangan bersama penulis.

Page 12: 3 JANUARI 2018 / 1439 JABATAN PENERANGAN EDISI … Dokumen/2018/Januari/pelitabrunei... · tetamu kehormat pada Majlis Bacaan Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran Bersempena Sambutan

HARI RABU 3 JANUARI 2018NASIONALHARI RABU 3 JANUARI 201812 NASIONAL / RENCANA

������ ���� �������� ����� ��� ���� ���� ��������������� ������� �������� ���� ������� ���������� � � '��� ���������� ��'���� ����� ������ ���������� ������� ������ ���� !��� �� � � ������ ������������������ "���� ���� !������ �#"$ ��������� ��� �� ���� ����� ��� !�� ���� !������ ��� � �� ���������� ������ %����� ������ ��������� �$ &�� ���� (����!���� ��� ��� !����� ���� �� � !��� ���� !����������� #����� )����� �������� *+ ,�� *--. ��� ���� ���� ��!� "���� ������ �������� ���� */ ��� ����� !� *--0''� �� � ��� �� ����� �� ���� �� �� ���� �� � ��� �����''#�� ������ ��� � ���� �� ����� ���� ������� ���������� � � '��� ���������� ���� � ������������ �������� ��������� )���� �#" ���� ���� ������������� ���� ��!���� ���� (��� ���� ����� %������� "������ ������ ���� �������� "����� ��'�11����� �������� ������ ��� (��� ���%����� )���� "������������� ��� ����� *-/+ �������� ����������� ������ ���� *2 3�!������� *.4. !��� ���* ,����� *-0.$���� ��������� ���� ��� ������� )���� "������������ � �� !����� ���� � � ��� �������������� ���� ���� ��� ���� � �������� �!�� ��!�������� (��� ���� ����� %���� ��� "������ ������ ���(��� ���%����� )���� "���� �������� !�������� ���� ����������� ������� "����$ 3���� ��� �������)���� "���� �������� ��� ���� ���� ������� ��������� ����������� �#" ��� !��� ������ �����!������ ������ ��� � ������ ������ )���� �#" ������� ���� ���� ���� �� ���!������� ����� !������ ���$���� ���� ����������� ����� ��������� � !�������� �����!����� �#" ������ ������ ������� �������������� !��� )���� "���� �������� ���� ��������� ��� ��� ��!��� ��� �������� ���� �����!������� ��� ���$

Dari muka 11

Berita dan Foto : Haji Ariffin Mohd. Noor / Morshidi

Gaji dua kali sebulan dipraktikkandi negara-negara maju

BANDAR SERI BEGAWAN,Selasa, 2 Januari. - Inisiatifpembayaran gaji dua kali sebulanyang diperkenalkan secara rintisakan bermula Januari 2018 kepadapara pegawai dan kakitangandi Jabatan Perdana Menteri (JPM)dan Kementerian Kewanganserta jabatan-jabatan dibawahkedua-dua kementerian tersebut.

Sepertimana taklimatmengenainya daripada JabatanPerbendaharaan yang telahdiadakan pada 13 November 2017yang lalu, menggariskan tigarasional pembayaran dua kalisebulan itu dibuat, iaitu bagimeningkatkan keberkesananpengurusan aliran tunai pegawaidan kakitangan untuk membiayaikeperluan harian; memudahkanperancangan perbelanjaan danmembantu kelangsungan aktivitikomersial dan perekonomiandalam negara dan seterusnyamenjadikan ekonomi domestik

lebih berdayatahan.Dalam satu pendekatan yang

dibuat, beberapa wargaperkhidmatan awam yangterlibat mengongsikan pandanganmasing-masing mengenai inisiatifpembayaran gaji dua kali sebulantersebut, yang mana ia telahdipraktikkan di sebahagiannegara-negara maju.

Sebahagian warga perkhidmatanawam yang dihubungi mengambillangkah positif atas inisiatifrintis berkenaan, dengan mencubauntuk mengetahui kesan jangkapendek dan panjang inisiatifkerajaan tersebut bagi mendidikmasyarakat di Negara BruneiDarussalam agar bersiap siagadengan sebarang perubahandan lebih cekap menguruskewangan serta perbelanjaanmasing-masing.

Dalam pada itu turut tidakdinafikan terdapat sebahagianwarga perkhidmatan awam yang

meluahkan rasa kerisauan merekalebih-lebih lagi mereka yangberpendapatan rendah danmemohon inisiatif rintis ini dikajikeberkesanannya.

Antara kewahaman sebilangankecil lagi ialah pada merekayang menggunakan kemudahanpinjaman dari institusi kewanganyang berkaitan dengan tatacarapemotongan setelah inisiatif inidiperkenalkan belum begitu jelasdiketahui.

Beberapa saranan juga turutditerima daripada wargaperkhidmatan awam yangdihubungi, agar pihak yangtertentu turut memantaupenggunaan kad-kad kredit,sebagai misal agar penggunaankemudahan tersebut lebihterkawal dan berhemah di sampingpemantauan serius terhadapkawalan harga barangan yangdipasarkan di negara ini bagimenjayakan inisiatif ini.

TAKLIMAT mengenai gaji dua kali sebulan secara rintis daripada Jabatan Perbendaharaan yang telah diadakan pada 13 November2017.

Kunjungan muhibah dari Kota Melaka

Page 13: 3 JANUARI 2018 / 1439 JABATAN PENERANGAN EDISI … Dokumen/2018/Januari/pelitabrunei... · tetamu kehormat pada Majlis Bacaan Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran Bersempena Sambutan

HARI RABU 3 JANUARI 2018 13

FOLLOW UP - GUNAKAN MEDIASOSIAL DENGAN BERHEMAH

MINDA PEMBACA / AGAMA

Serlahkan kreativiti penulisan awda dengan menyertai ruangan ini :TAJUK-TAJUK MINDA PEMBACA :

1. 'Pendidikan Berkualiti Lahirkan Rakyat Berkemahiran'. Tarikh Tutup : 3 Januari 20172. 'Bersama Menjaga Keselamatan Di Jalan Raya'. Tarikh Tutup : 10 Januari 20173. 'Belia Masa Depan Bangsa Dan Negara'. Tarikh Tutup : 17 Januari 2017

Terma dan Syarat :1. Penyertaan dibuka kepada remaja yang berusia lingkungan 15 hingga 25 tahun, yang terdiri daripada rakyat dan penduduk Negara Brunei Darussalam kecualiwarga Jabatan Penerangan.2. Pendapat awda hendaklah ditaip jarak langkau dua baris dan panjang pendapat awda mestilah antara 200 hingga 300 patah perkataan.3. Nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat lengkap dan nombor telefon hendaklah disertakan dan dihantar kepada :

Sidang Pengarang, Minda PembacaBahagian PELITA BRUNEI, Jabatan Penerangan

Lapangan Terbang Lama, BerakasBandar Seri Begawan, BB3510

Negara Brunei Darussalam.atau melalui

E-mel : [email protected]

4. Penyertaan terbaik akan disiarkan dalam Akhbar Rasmi Kerajaan PELITA BRUNEI dan pemenang akan menerima hadiah wang tunai sebanyak BND75.00.

TANAMKANLAH azam yang jitu agar dapat mencapai apa yangdihajatkan. Jadikanlah azam tersebut sesuatu yang dapatmemberi manfaat kepada diri, keluarga, masyarakat dan

negara. Paling penting, azam ini menjadi wadah untuk kitamendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala supaya

beroleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.Oleh itu, berusahalah dengan kebenaran dan kesabaran keranasesuatu kecemerlangan tidak akan terhasil tanpa usaha yang

disertai dengan kebenaran dan kesabaran yang tinggi.

Azam dan muhasabahmercu kejayaan

������ �� ���� ���� �� ���������� �������� ����� ��������� ����� ���� ����� �����

�������� �� ���� ������� ��� �������� �������� ����

�� �������� ���� ��������� ��� ������� ������� ����� ������� ������������� ��������� ���� ��� ������������� ���� ������ ������� ���� ���������� ���� �������� ��� ����������� ���������� ���� ������ ����� ������������������ �������� �������� �� ���

������� ������� ����� ���������������� �� ������� ������ ��������������� ���������� ���� ������ ����������� ������ ������� ���� ������������� ���� �������� ���� ��������������� ������� !���'��� ���������

�� ����� ����� ��"#���� ���� � � ������������ $

''����� ���������� ��� ���� ���

����������� ������ ����� ��� ��������������� ����� � ��������� ��� �������� ������������ ����� ���� ���� ������������� ��� ����������� ������ ����������������� ����� ���� ������ ����������� ��� �� � ��� �����''%���� ���� ���������� ���� ������

�������� ��������� ���� ������������ ����� ������� ��� ���������� ���� ����������� ���� ���������������� ����� ������ ��� ��������������� ���� ����� ������� !���'����������� ���� ������ ���� �� ��������

����� ���� ����� �������� ������������ ������ �������� ��� ������������� ������ ����� ������� !���'��������� ������ �������&������� ���� ������� ������� �������

���� �������� ����� ���� ������� ���� ������������ ������ ���� ������� ������ ������������ ����� �� ����� ������� ����� ����� ���� ��� ������� �� ����� �����

����� ������ ������� �� ����� �� ���� ������

�������� ��� ����� ���� �������(����������� ���� ������ �����

������� !���'��� ��� �������������� ���� ��� ���� ��������������� �� ��)�������� �� �������� ���� ���� ���� �������� �� ���������� ���� ��� ��������� ���������� ��������� ����� ���� ���� ����� �������

!���'��� ��������� ����� �������� �������"*�� ������ ���� �������������+����� ���� �� �� ���� ����

��� ������ �� ���� ������� ���������� �������� �� ��������� ����������� ���� ���� ����������,��� ���� �������)�� ����� �����������

���� ��������� ���� ������� �� ���������� ������ ������� �������� ����� ������� !���'��� ���� ���� ������������� �������� ����� ��������������"���� ��� ����� ���������#������� ���� ���� ���� �������

����"���� ��� ���� �� �������� ���������� ����� ������ �� ������ ��� ������������� ������ ������� ����� �������!���'��� ���� ���������-.�������� �/�� ��� ���� ���� �����

��)���� ��� ��� ���������� ,���������/�� �������� ������� ��� ����� ������������� ������ ����� ��������� ������������ ������ 0���� ������ �/�� �� ����������� ���� ���� ��������� ���� ����������� ������� !���'��� ������ ����������������� ����� �� ���� �� �� ��������1��� ���� ����������� ����

������� �� �������� ����� ���������)�������� ����� ��� �������� ��������� ��� �������� ���� ������� ���������� ��� ������ ���� ���� ������� ����)��� ���

��������� �� ����������� +����������)��� ��� ��������� ���� ������������������ �������� ������ �������������� ����� ����2���� �� ��������� �������� ���� ��)���� ���������� ��)����� ����� ������� ���������� ���� ����� ����

''���� �������� ������ ��� ������� ������� ����� �������� ���� ��������� ������� ���������� ��� �� ����� ������������ ������ ����������� ���������� ������� ��������� ��� ��� ������� ����� ��� ����������� ����� ������� ��������� ��� ��� ��� �������� ����� �������� !�� ������� ����� ���������� ������ ��� ��������������� ��"��� ������ ����� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ���������!�� ����� ����� � �������� ��������������� ��������#��''3 ���� ��"&�'��$ ��4

Rasulullah qudwahpemimpin adil

��������� ��������� ������!������� ������ ������ *����� &���� �������� ��� ������ ����

����� ������� !���'��� ������ ��������� ������� ����� ��� ������ ����(����� ��� ������ ������� �������� ������� �� ������� ����� .���� ������� ��/���������� ���� �� ����� ��������� ���� (����� ���� #�� �� ������������ ����� .���� 5������ ����6�� +��� +���� 0����� ��� (����� ���� �� 6�� ��"0����� *����� (�������������� ����� ������ +�����*��� +������� ��������� ������!������� ���� ���� �789 #����� : ���

+������ ����� ��� ����� ������ $''&��������� ���������� ������ !������������� )���� ����� ��� ����� ��������������� �������� (����� ���������� �������� ������� ��/������������� ����� ��������� �������� $''�������� $��� �� ����� ���� �� ��%���& ���%�� ��� ���� ������ ������������''''%���� �������� ������� &����������

����� �������� ����� ������� ��� �������/����� ���� (������ ���� ������������ ������� �������� (������������� ������ ������� ����������� (������''

&��������� ��������� ������ !������������� ������ �������� ����� �� ������� ����� �������� ����� ���������������� �������� �� &��������� ���������� ��� ����� �������� &��������� ��������� ������ !������� ������������� �������� ���� ������������"������� ������� ���� ����������� (���� ����� ���� ������������ ������ ����� ����� ��������*��� ��������� ������ !�������� ������)����� ���� ������ ;��� ����������� �������� #���������� �� ���&��������� ���������� ������ !������������ ��������� ���� ����� ����������� ���� ������ ����� ����������������� %���� ������� (����� *��� ��������� ������ !������� �������� ����������� ���� ������ ������ ���������+����� %����� ������� ��� ����� ���

����� ���� ������ ���� ��� �������+���� ������� <���� ����� ����� ���� ��"�/���� ���� � ��� �������� $

''!� � ����������� ���� ���� (������������ ��� %����� ��� ������ ���� ���� �� �&����� ���� ����� ��� ������������������� ����� ��� ����������� ����������� ����� ����� ���"���� ���������������'';��� �������� �������� �� ����������

������� ��� ������ ���� (����� *���+������� ��������� ������ !������������ ����� ����� �������� ������������ ����� ��� ����� ����� ������������� ,������� ��/����� %�������������� ���� ��� ��������� ���� ����� ������� !���'����

��� �������� ����� �������� ������� �� !"#!$!$%& '�(�����) �� &* ���+��� ",$-#-,*���+��� ��)� ��+��* ����� �������� ��)�* � "-,-* .��������.� ����//�����

Page 14: 3 JANUARI 2018 / 1439 JABATAN PENERANGAN EDISI … Dokumen/2018/Januari/pelitabrunei... · tetamu kehormat pada Majlis Bacaan Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran Bersempena Sambutan

HARI RABU 3 JANUARI 2018 JAWATAN KOSONG / IKLAN14

KEMENTERIAN PERTAHANAN

����������� �������

������� � � � ������� � ��� � �� � ����� ��������� ����� � ��������

� � ������ ���������� ���

� ���� ��� ����� � ������

������ ��� ���������� �� !"# ! #$%&"' #"(�

� �� ��� �()*+%"� *( �",

"#"( ! %"#'-%#"( #$%-! "(./� � -�"%"#"( &"0 1$($(!$+ ,"(0

&$+"!" ! �"$+"2 �$%&-+*(0�

������ ������ ������� �

�� ��������������� ��� �������� �� ��� �������� ������������� ����� �������� �� ������� ����� �������� ������������ �� �������� �� !"#� ���������� $���������� � !"# '$3"� 4"%/��� �$�"(05 �$'"6"5 �7 �$&+-"+ /����$� ������ ��� ������� �������%���� ���� �������� �� ������� ����� �������� ������������ �� ������� 6$%"6" 2"+ �2"+ &$#$+4" ��6( ( !"( �"&-� ������ %����� 8"(-"+ /������ ��&���� &���� ������� '������ ���(

��� �� ����&�� �� )��� �������������� �������� �������� �� ������� ����� �������� ������������ �� �������� �� !"#� ���������� $����������

�"#�- &"0 %$($+ %" &","+"(!"( %$(!"1"�#"( &*+"(0 �"3"+"( �

�6( ( ��� �"&-���� �"0 ����� ���7� �"0

/��� �$�"(0 ����� 7��� �$�"(0

�� ��� �� ����� �� ��� �����&�� &���� �� ��� ��� ��&����������� ���� ���� ������� �%���&��� ��� ��� ��� *���� ������������ �� ��� � ��� ���� � ���� ����� �� %��� ����% %����������� ��� &��� ��+�&� ���� &������� ��+�&� ���� ��������������� &��� +�+�� '�������������(������ &���� ������� ����� �%���&��� �����% �� ����� � ��� ��������

�� ���+��� ���� ��� �� ���� ������ ������� ������� &���%����� ������ ��������������� ��� ��

������� ����� ������� ��������������� ������� &��� ��������� ��� ������� &��� ������� �������� ���� ��� ���� &��� ��������% �� ����� �� ��� ������������� ���� +�+�� '����������������( ��� ���� � �� ����&���,� -������ ��+�� %���,����� %��������

��� �� ������ �� ������ &�����&����� �� ����������� �&��� ���� ���� �%��� ����� ������ ��%������� ���� ������ %��%���%���� ��� -������ ��+�� %������ �� �� &���

�� ���� �� �� %�� �������.� �� ����%���� ������ �������� !/'"( � �� .� �� ����%���������� ! ���� �&��� ����&��� ��&��� ����,��� �� ���� � ��-&��� ����&��� �� ������ 0 ��� �������� ���� -������ ����� %������

%������ � �� ������ ������ �+� ������ "12 ����� ��&��� ����+� �� %���,����� ��� ������� ��������% % �+� ����� � ����+� ������� % �+� ������� ��� �������� ����� -������ ����� %������ �&��� ���

�&��� �� &��� ����,��� �� ���� � ��-&��� ���-&��� �� ������ 0 ���������� ��� �� �������� ��&��������� '������ ������( %�������,��� -&��� ����&��� �� ������ ���� �&��� �� ������ �� ����������� 3���� ��� �� ������ ���+� ��� �� &��� ����� ����

������� �� ������� ���� ����� ���� ������ ������� ��%������� ���� ����% ������� � ���� �� �� ���� ������ �����%������� ��� ����� %���� &��� ����� ���� ������ ������� ������ � ��������������� ��� ��

������� ����� ���%�� ����� ����� ������ �� ������% ��%�� %��� ����������� ���� ��� ���%�� ������ ��� �����&��� �� ��+� �� ��� ��+� ���������� ����� �� ���� ����% ������� ������ 4 ����� ��� �������� �� �����

���+�� ��� �&���� �����&� ����������� ������ ����� ������� 5��� ��������������������

JABATAN KERJA RAYAKEMENTERIAN PEMBANGUNAN

(1)DIBUKAKAN KEPADA

PEMBORONG-PEMBORONGYANG BERDAFTAR DI DALAM

KELAS : III, IV & V SAHAJAKATEGORI :

5j SAHAJA - KOD LAMAM01 SAHAJA - KOD BAHARUTARIKH AKHIR MENGAMBILDOKUMEN TAWARAN PADA :

16 JANUARI 2018(SELASA)

TARIKH TUTUP PADA :30 JANUARI 2018

(SELASA)JAM : 2.00 PETANG

BILANGAN TAWARAN :JKR/DME/01/BPB/2018

NAMA PROJEK :REPLACEMENT WORKS FOR

DEFECTIVE CONDENSINGUNITS (DX PACKAGE UNIT)

AT PEJABAT GRANDCHAMBERLAIN, ISTANA

DARUL HANA, JALAN ISTANA,NEGARA BRUNEI

DARUSSALAM���� ������� � ���7����

�����9 ��9����:�9���

�,"+"���,"+"� �"3"+"( ���������������� ��� ��

������ �� ����� ��� �������������� ������� ����� ���� �� ������������� ����������� ��� ����� !"#� ����� ����� $���������' �����( ���� ���� ������ &������&��� �� ����� � ��� ������ ��� ��������$� ������ ��� ������� ���

�&������&���� ����� ������ �����%��� ���� )��� ���������$� ���� ���� �� ����� 4�� �+����6������ ��+� ��&�� ��%����������� ����� 6���� ��� ��� ������-�� ������� ����� �����$���������� $� ��� ������� &����� ���� �� �� 6������ ��+� ��&������� ����� '�������� �������&��� ������� ����� ���, '''6�� 8$�-�� ���''( ����� ��������� ��%��� ���� )��� ������ �6������ ��+� ��&�� ����� ����������� ����� $����������

8�:�� :�: �� ���� 7/ ��9�������� ��8����

����������� 9����� �:����� ��� �:��

�,"+"���,"+"� �"3"+"( �

"� �9�$9����� ������ &��� �������� �� ����� ������ �� ���������� ���������� ������� ���

/� ����� ����� ����������+�������� ���� �� ��� ������ ����� ������ &��� ������� �� �������&���� ������� ����

� ����� &��� ������� ��� ������%�� �� ������ ������� ����� ��+���� ��$!#�## ����% -��) '"( �� ���������� ���+� '���� �� ����� ��( �� )������������� �+���� ��������� �����$��� *��� 3�� 3����� :����� /� �����&������� ������ -�� ������� ��/2" ������ ����� $���������� -������%����&���� ���� ������� �� ������ ��,��;<=7 /><��>7 6"%&-(0"( /�>< � /�7� �/�>��

;� ������ ������� &��� ��� ��� �%����� �� ��� �� ����� ���%�� ����� &���������% ��%� ����� ��&��� �� ��+� '������� :�: �� ���� ����������5 ��:� �89�� � 99� ���� � 8�� � �@' ���%� ����+� �� �������%���� ��� ��� �� ������� :3-<=��������'� ��>� -�����& 3��� ���� �+������������� ����� $��� *��� 3��3����� :����� /� �����&� ������ ������-�� ������� ��/2" � ����� �����$��������� ���� ���� %��� �6( (5/@ 8"(-"+ /���5 4"% �/��� �$(0"2 "+ ��� ��������� ������� &��� ���� ����������� � �� ����&���

!� ����� &��� ��+�&� ���� ������ �� ������ %���&���� �������%� ���� $)� '/( ��� �� �� � �+���%�� ���� ��� �� 8 %��������� ���+� � ����� ��+��� ���&�� �� � �������� ���� � �� ������� �� %��� %����&��� �����

1� ����� &��� ��+�&� ���� ������ �� 3934�$�:��� ��������

������ ���� ���� �)6): '2( ��� ��%�������� %���&���� ��� %�� +������ ���� � �� ����������+���� +� � ���� � ������� ���� �� 8 ������� ����� ��%��������

2� 6� � %���� &��� ��+�&� ���� �������� 3934�$�:��� �������������� ����� ��%� �)6): '2( �����%�� ������ %���&����� ���������� ���� � �� ��+��� 34�4� +������ ���+������ ��� ���� ������ ������������� �� ����� ���� &��� �����+��� �� �4$�� � �� �� ����� ���

8�:�� :�: �� ���� 7/ ��9�������� ��8����

����������� 9����� �:����� ��� �:��

��:� 8���� � � ��: 9������"� ��&��� :��� $ 8 ?�� "/� ��&��� .���& ?1 �@ -����� " � ��&��� .���& ?1 ?���� -��� ";� ��&��� .����� "�1 �� -����� "!� ��&��� .������ "�1 ��� -���8-����� 11� 3�A�� 9/## 3��� ��� "2� 3�������� ����� "� ��@� -����� "B� 3�������� ����� "�! �� -��� "0� 3�������� 3���� 9>����C -��� "#� ������ -���& "�! 9@ -����� """"� ������ -���& "�1 -�%� -����� ;"/� ������ -���& "�1 9@ -����� "

����� ���� ��� �� ����� ���� +���������� / ��� ������� � �� ����� ��%��� 5

���� 5��5 �<5 �� !"( /� 8"(-"+ /���

6�� 5@��� �"0 2 (00" ����� �"0

/��� �$�"(0 2 (00" >��� �$�"(0

����%�� 5�"+"0$ 9$(!$+""( � 8$(�$+" ���

�"2"0 "( 9$(!$+""("(0"+ /5 �$4"&"� �$($+&"(0"(9$&"3"2 �-' �"(0 �"2" �-' "

:$&-2+"," � %&"�"(!"+ �$+ �$0"3"(5 ��/=�7

�$0"+" �+-($ �"+-66"'"%�

PEJABAT PENERBANGANKEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA

Page 15: 3 JANUARI 2018 / 1439 JABATAN PENERANGAN EDISI … Dokumen/2018/Januari/pelitabrunei... · tetamu kehormat pada Majlis Bacaan Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran Bersempena Sambutan

HARI RABU 3 JANUARI 2018IKLAN 15

JABATANPENTADBIRAN

DAN PERKHIDMATANKEMENTERIAN

PENDIDIKAN

������� ����������������� �� ����

�� ��� �������� ������ ��� �������� ����

�������� ������ � ��� � �� � ���� � ����

��� ����� � ��� �����

��������� ������� ���������

�������� �� ������ ���! �������� ���

��� ���� �� �������� ���� ����!

����� ����� ����!������� ���������

����� ����� ���������"���� �� � ���� �#� �����"

����� � � �� � $ � � ���

�� ��� ��� � ������� ���#�"��

�%&'&(&) *+,-./) 0&1&(&) 02*&,*2,/.%&32,&)�

�������� ������ � ��� � �� � ���� � ����

��� ����� � ��� �����

��������� ������� ���������

�������� �� ������ ���! �������� ���

��� ���� �� ��� ����������� ��� ��� ���4�����

������! ����!����� ����� ����

������� �������������� ����� ���������"���� �� � ���� �#� �����"

����� � � �� � $ � � �#�

�� ��� ��� � ������� ���#�"��

�%&'&(&) *+,-./) 0&1&(&) 02*&,*2,/.%&32,&)�

�������� ������ � ��� � �# � ���� � ����

��� ����� � ��� � �����

��������� ������� ���������

�������� �� ������ ���! �������� ���

��� ���� �� ��� ����������� �������!

��� ��!����� ����� ����!

������� �������������� ����� ���������"���� �� � ���� �#� �����"

����� � � �� � $ � � �5�

�� ��� ��� � ������� ���#�"��

�%&'&(&) *+,-./) 0&1&(&) 02*&,*2,/.%&32,&)�

�������� ������ � ��� � �6 � ���� � ����

��� ����� � ��� �����

��������� ������� ���������

�������� �� ������ ���! �������� ���

��� ���� �� ��� ������������ ���� ���������� ������� ������!������ ����������

�������! ��� ��!����� ����� ����!

������� �������������� ����� ���������"���� �� � ���� �#� �����"

����� � � �� � $ � � �5�

�� ��� ��� � ������� ���#�"��

�%&'&(&) *+,-./) 0&1&(&) 02*&,*2,/.%&32,&)�

�������� ������ � ��� � �� � ���� � ����

��� ����� � ��� �����

��������� ������� ���������

�������� �� ������ ���! �������� ���

��� ���� �� ��� �������� ���� ����!

������ ��������������� ����!

����� ����� ����!������� ���������

����� ����� ���������"���� �� � ���� �#� �����"

����� � � �� � $ � � #��

�� ��� ��� � ������� �����"��

�%&'&(&) *+,-./) 0&1&(&) 02*&,*2,/.%&32,&)�

�������� ������ � ��� � �7 � ���� � ����

��� ����� � ��� �����

��������� ������� ���������

�������� �� ������ ���! �������� ���

��� ���� �� ��� �������� ���� �����!

������ ��������������� �����

����� ����� ����!������� ���������

����� ����� ���������"���� �� � ���� �#� �����"

����� � � �� � $ � � #��

�� ��� ��� � ������� �����"��

�%&'&(&) *+,-./) 0&1&(&) 02*&,*2,/.%&32,&)�

�������� ������ � ��� � �� � ���� � ����

��� ����� � ��� �����

��������� ������� ���������

�������� �� ������ ���! �������� ���

��� ������ ��� �������� �! ������ ��� �!����� ����� ����!

������� �������������� ����� ���������"���� �� � ���� �#� �����"

����� � � �� � $ � � #��

�� ��� ��� � ������� �����"��

�%&'&(&) *+,-./) 0&1&(&) 02*&,*2,/.%&32,&)�

�������� ������ � ��� � �� � ���� � ����

��� ����� � ��� �����

��������� ������� ���������

�������� �� ������ ���! �������� ���

��� ���� �� ��� �������� ���� �� 8�����!������ ����������

�����!����� ����� ����!

������� �������������� ����� ���������"���� �� � ���� �#� �����"

����� � � �� � $ � � ##�

�� ��� ��� � ������� �����"��

�%&'&(&) *+,-./) 0&1&(&) 02*&,*2,/.%&32,&)�

�������� ������ � ��� � �5 � ���� � ����

��� ����� � ��� �����

��������� ������� ���������

�������� �� ������ ���! �������� ���

��� ���� �� ��� ��������� �!

������ ��������������! ����� ����� ����

������� �������������� ����� ���������"���� �� � ���� �#� �����"

����� � � �� � $ � � #6�

�� ��� ��� � ������� ���#�"��

�%&'&(&) *+,-./) 0&1&(&) 02*&,*2,/.%&32,&)�

�������� ������ � ��� � 7� � ���� � ����

��� ����� � ��� �����

��������� ������� ���������

�������� �� ������ ���! �������� ���

��� ���� �� ��� ����������! ����� ����� ������!

����� ����� ����!������� ���������

����� ����� ���������"���� �� � ���� �#� �����"

����� � � �� � $ � � #��

�� ��� ��� � ������� �����"��

�%&'&(&) *+,-./) 0&1&(&) 02*&,*2,/.%&32,&)�

�������� ������

� ��� � 7� � ���� � ������� ����� � ��� �����

��������� ������� ���������

�������� �� ������ ���! �������� ���

��� ���� �� ��� ��������� ��!

������ ��������������! ����� ����� ����

������� �������������� ����� ���������"���� �� � ���� �#� �����"

����� � � �� � $ � � #7�

�� ��� ��� � ������� ���#�"��

�%&'&(&) *+,-./) 0&1&(&) 02*&,*2,/.%&32,&)�

�������� ������ � ��� � 7� � ���� � ����

��� ����� � ��� �����

��������� ������� ���������

�������� �� ������ ���! �������� ���

��� ���� �� ��� ���������� 65!

������ ��������������� �����!

����� ����� ����!������� ���������

����� ����� ���������"���� �� � ���� �#� �����"

����� � � �� � $ � � #��

�� ��� ��� � ������� �����"��

�%&'&(&) *+,-./) 0&1&(&) 02*&,*2,/.%&32,&)�

�������� ������ � ��� � 7# � ���� � ����

��� ����� � ��� �����

��������� ������� ���������

�������� �� ������ ���! �������� ���

��� ���� �� ��� �������� �! ������ ������!

����� ����� ����!������� ���������

����� ����� ���������"���� �� � ���� �#� �����"

����� � � �� � $ � � #��

�� ��� ��� � ������� �����"��

�%&'&(&) *+,-./) 0&1&(&) 02*&,*2,/.%&32,&)�

�������� ������ � ��� � 76 � ���� � ����

��� ����� � ��� �����

��������� ������� ���������

�������� �� ������ ���! �������� ���

��� ���� $�" �� ��� ����� ������

�" �� ��� ����������� �����

#" �� ��� ����� �������!����� ��� ��

������� �������������� ����� ���������"���� �� � ���� �#� �����"

����� � � �� � $ � � 66�

�� ��� ��� � ������� ���#�"��

�%&'&(&) *+,-./) 0&1&(&) 02*&,*2,/.%&32,&)�

�������� ������ � ��� � 7� � ���� � ����

��� ����� � ��� �����

��������� ������� ���������

�������� �� ������ ���! �������� ���

��� ���� �� ��� �������� � '�'!

������ �������!����� ����� ����!

������� �������������� ����� ���������"���� �� � ���� �#� �����"

����� � � �� � $ � � �5�

�� ��� ��� � ������� �����"��

�%&'&(&) *+,-./) 0&1&(&) 02*&,*2,/.%&32,&)�

�������� ������ � ��� � 77 � ���� � ����

��� ����� � ��� �����

��������� ������� ���������

�������� �� ����

�� ���! �������� ������ ���� �� ��� �����

���� ���!������ ����������

����!����� ����� ����!

������� �������������� ����� ���������"���� �� � ���� �#� �����"

����� � � �� � $ � � 7��

�� ��� ��� � ������� ���#�"��

�%&'&(&) *+,-./) 0&1&(&) 02*&,*2,/.%&32,&)�

�������� ������ � ��� � 7� � ���� � ����

��� ����� � ��� �����

��������� ������� ���������

�������� �� ������ ���! �������� ����

���� $�" �� ��� ����� ����� ���" �� ��� ����� ������!

����� ��� ��������� ���������

����� ����� ���������"���� �� � ���� �#� �����"

����� � � �� � $ �� � �#�

�� ��� ��� � ������� �����"��

�%&'&(&) *+,-./) 0&1&(&) 02*&,*2,/.%&32,&)�

�������� ������ � ��� � 7� � ���� � ����

��� ����� � ��� �����

��������� ������� ���������

�������� �� ������ ���! �������� ����

���� $�" �� ��� ����� ���� ��" �� ��� ����� �����!

����� ���� ��������� ���������

����� ����� ���������"���� �� � ���� �#� �����"

����� � � �� � $ �� � ���

�� ��� ��� � ������� ���#�"��

�%&'&(&) *+,-./) 0&1&(&) 02*&,*2,/.%&32,&)�

�������� ������ � ��� � 75 � ���� � ����

��� ����� � ��� �����

��������� ������� ���������

�������� �� ������ ���! �������� �����

���� ���� $�" �� ��� ����� ���

������� ���� ���� �������" �� ��� ����� �����!

��� �����!����� �����!

������� �������������� ����� ���������"���� �� � ���� ��� �����"

����� � � �� � $ � � ���

�� ��� ��� � ������� ���#�"��

�%&'&(&) *+,-./) 0&1&(&) 02*&,*2,/.%&32,&)�

����� ��� ����� ����� ��������� ������ �� ����

�7 ������������02*&, 3/1&0 :&. �"�� �/0&);�

����� �������� ���� ��� �����

�� ������� ����! ����!�� $ 5"�� ����

������ �������� �� � '�'! ������ ��������

���������� ����������� �����!

����� ����� ������

��� ��� ����� ������������� �� ��� ��� �������� ������

�<)2) ������ �=&.2<�"�� �&;2 ������ ��"6� �&;2

�"6� �/0&); ������ #"�� �/0&);�&%0-

�"�� �&;2 ������ ��"�� �&;2

������������� �� ���� ��!"� #�$"��!"�#� ����%�� &' �!�% '�'' ��)��"� *' ������ ���� #�� �"�)������' ���������"�%��#+���� �" ����� '�'' ,�������"���#����� #�� �"�%��#+������"�%��#+����' �"+"��"���� �"�#�#�%��'��$����� �"����� ��+� �"��%�-' �"������)�"� ���)--�!�+ #"���� +"�."���%���"-�� $"+��.����/ �.���� #�� +�%!)+��!��0)� �� ���� ��!"�!�� #��)0)% #��"+$�� �"�%"����/

Page 16: 3 JANUARI 2018 / 1439 JABATAN PENERANGAN EDISI … Dokumen/2018/Januari/pelitabrunei... · tetamu kehormat pada Majlis Bacaan Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran Bersempena Sambutan

HARI RABU 3 JANUARI 2018 IKLAN16

����������� ������� ���������� �������

������ ����� ����������

�� ������������ �� ���� ��������������� ������ �������� ��������� ������������ ���������� ���� �� �� �����!�������� ���������� "�!!�� ��������#�� ������ $��� ���� ��� ��!��� � �� � �� �� ����� !���� �������� �������� � �!� $��� ��%��� ���������!�������� ��������� ���������� �

&� �� ������ ���� ����� ��� ������������! ��!��� ����� %��� �������� ������!��%��� �� �������� ���� �� ���� ��������� � ����� ����� !������ �� ����������!������ ��� �����!�� �� ����� '

��"#����� �����#� ��$���" �%�&���� ��$���"� ��"#'�� ��$�(

���"�����" ���(���")*��*"$��&�( ���+�

��",�� ���� ��#�$�"� ��-.� ��#��� ���"�� �������&���

(��� ������ ���� ����� ��� ������� �������� !������� �� ������������ �� ����%��� ����� ������� �� ��� ������� �� ����!��� )&* ������� ���!��� ������� ���� �����������!��� %��� ���%��� ��� �� �!���� �!�� �� ���� ����� ��� �������� ���� �� �� ���� /�� �� ����"#� ��&��� 0�,��� 1�"���� � �2� �� ���� %��� ������!��� �� ���� ���� � ��� !��� %��� ������� ������ � �� ����%���

+� ,���� �� ���� )�� ��� ���* ���� ���������� ���� ������ ������� ���%��� �� ����� ������ � ��!��%���� ������ -./��.0 ������ )��� %���� �� ���� ���� � �� �� �!���� ��*� ��!��%���� ����� ��������� �� �������� ���������� ���� �� �� �����!�������� ���������� "�!!�� ��������#�� ������ $��� ���� �� ��!��� � �� � �� �� �����

��'�� ��"����� ��3���"0���� ������ ���!��

1�22 ���� ������ ���22 ����&�22 ������ ������ (�22 ������

$����1�22 ���� ������ �2�22 ����

3� �������� ���� �� ���� ,��� ��������� ���� � $��� ������� $����� ��� ,������������ ����� ������ ���������! ���� ��!�����%� !�����!� �� ���� %��� ������������ ���� �������� �� �����

4� �� ���� ������ ���� � �� �������!�� ��!��������!������ ��� ����� ���!�!���%�� ���%� �� ������� ���� �� '

$���� �����5����� ���������� %��� !��������� � ��� �����5��� ������ ��!������������������

���� ��� ���� ��!������ 6 ��!�� ��%���!��%����� �� ���� ���������� )���� �������7���* !������� !�!���%�� 8���� 9�7��%��� ��� ������ .7� )"��� ��+*�

���� ��� ���� ��!������ 6 ��!�� ��%��� !��%����� �� ���� ���� ���� ������!�������� ��� ����� ���� ��� ��� !������� !�!���%�� ����� �����5�����%��� !���� ��� �������� ��!����������!���������

:� �������� %��� !����� ����!�!����� �� �� ���� ���� ����� ������� �������� �� ���� ��������� ���� ������������ �� ���� � �� �� ��� �� ����� ������������� ��������� ��� ����� ����� %��������� �� ���� 8�!���� �� ���� ������

�������

�������� ������� 4

���� 5�� 5 � �! ��������� 4

�� ����6 ��� ����7��6 89����)���� 98� �� ����������89 �����)���)�� ���7�)��

�������6 89 ����

6��� ������� 4���- �

�������� ������� 4���� 5 ��� 5 � �!

��������� 4�� ����6 ��� ����7��6 89

����)���� 98� �� ����������89 �����)���)�� ���7�)��

�������6 89 ����

6��� ������� 4���- �

�������� ������� 4���� 5 ��� 5 � �!

��������� 4�� ����6 ��� ����7��6 89

����)���� 98� �� ����������89 �����)���)�� ���7�)��

�������6 89 ����

6��� ������� 4���- �

�������� ������� 4���� 5 ��- 5 � �!

��������� 4�� ����6 ��� ����7��6 89

����)���� 98� �� ����������89 �����)���)�� ���7�)��

�������6 89 ����

6��� ������� 4���� �

�������� ������� 4���� 5 ��: 5 � �!

��������� 4�� ����6 ��� ����7��6 89

����)���� 98� �� ����������89 �����)���)�� ���7�)��

�������6 89 ����

6��� ������� 4���� �

�������� ������� 4���� 5 ��; 5 � �!

��������� 4�� ����6 ��� ����7��6 89

����)���� 98� �� ����������89 �����)���)�� ���7�)��

�������6 89 ����

6��� ������� 4���� �

�������� ������� 4���� 5 ��� 5 � �!

��������� 4�� ����6 ��� ����7��6 89

����)���� 98� �� ����������89 �����)���)�� ���7�)��

�������6 89 ����

6��� ������� 4���- �

�������� ������� 4���� 5 ��! 5 � �!

��������� 4�� ����6 ��� ����7��6 89

����)���� 98� �� ����������89 �����)���)�� ���7�)��

�������6 89 ����

6��� ������� 4���� �

�������� ������� 4���� 5 ��2 5 � �!

��������� 4�� ����6 ��� ����7��6 89

����)���� 98� �� ����������89 �����)���)�� ���7�)��

�������6 89 ����

6��� ������� 4���� �

�������� ������� 4���� 5 ��. 5 � �!

��������� 4�� ����6 ��� ����7��6 89

����)���� 98� �� ����������89 �����)���)�� ���7�)��

�������6 89 ����

6��� ������� 4���- �

�������� ������� 4���� 5 �- 5 � �!

��������� 4�� ����6 ��� ����7��6 89

����)���� 98� �� ����������89 �����)���)�� ���7�)��

�������6 89 ����

6��� ������� 4���� �

�������� ������� 4���� 5 �-� 5 � �!

��������� 4�� ����6 ��� ����7��6 89

����)���� 98� �� ����������89 �����)���)�� ���7�)��

�������6 89 ����

6��� ������� 4���� �

�������� ������� 4���� 5 �-� 5 � �!

��������� 4�� ����6 ��� ����7��6 89

����)���� 98� �� ����������89 �����)���)�� ���7�)��

�������6 89 ����

6��� ������� 4���- �

�������� ������� 4���� 5 �-- 5 � �!

��������� 4�� ����6 ��� ����7��6 89

����)���� 98� �� ����������89 �����)���)�� ���7�)��

�������6 89 ����

6��� ������� 4���- �

�������� ������� 4���� 5 �-: 5� �!

��������� 4�� ����6 ��� ����7��6 89

����)���� 98� �� ����������89 �����)���)�� ���7�)��

�������6 89 ����

6��� ������� 4���- �

�������� ������� 4���� 5 �-; 5 � �!

��������� 4�� ����6 ��� ����7��6 89

����)���� 98� �� ����������89 �����)���)�� ���7�)��

�������6 89 ����

6��� ������� 4

���- �

�������� ������� 4���� 5 �-� 5 � �!

��������� 4�� ����6 ��� ����7��6 89

����)���� 98� �� ����������89 �����)���)�� ���7�)��

�������6 89 ����

6��� ������� 4���� �

�������� ������� 4 5 ��� 5 � �!<���=<�)=

��������� 4�8 ����6 ��� ����7��

���8���8�6 ���� ��� 98���88� ��8���� ���

���8�6���� ����� 98� ��88������9��8� ���8���8�6 89

��88� �8����8� )�������� ������)� 8���������8���8����� )����)�����8���8�6 ���7�)���

�������6 89 ���� 98� �����8� 89 ���� <-= 6����

6��� ������� 4���� �

�������� ������� 4 5 ��- 5 � �!<���=<�)=

��������� 4�8 ����6 ��� ����7�� 89 ����

����� �������� ���� 98���)�8��8�8�6 ���8���8�6��������6 89 ���� 98� �����8� 89 ���� <-= 6����

6��� ������� 4���� �

�������� ������� 4 5 :� 5 � �!<���=

��������� 4�8 ����6 ��� ����7��

)8�������� 98���8��8�������� 98� ��88��8����8� )������ )����)��

���8���8�6 ���7�)������8���8�6 ���7�)����������6 89 ����

6��� ������� 4���� �

�������� ������� 4 5 :� 5 � �! <1��=

��������� 4����6 ��� ����7��6 8��>899 89

����)�� )8�������� 98������ ���7�)���

�������6 89 ����

6��� ������� 4���- �

���� ��� 4�� 1�"���� � �2

<��,�' &�$�� /�� �� 0���"#=

�������� ������� 4 5 :- 5 � �! <��=

��������� 4����6 ��� ����7��6 89 ����)������� <)� �)�� )8�������= 98����������� 89 ����8�8�6� ��1������� �������� ��� �����

<�����= 8������

6��� ������� 4���- �

���� ��� 4�� 1����� � �2

<��,�' &�$�� /�� �� ����"#=

� ��� ������� ������ �������� � �!

KEMENTERIAN KESIHATAN

Page 17: 3 JANUARI 2018 / 1439 JABATAN PENERANGAN EDISI … Dokumen/2018/Januari/pelitabrunei... · tetamu kehormat pada Majlis Bacaan Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran Bersempena Sambutan

HARI RABU 3 JANUARI 2018IKLAN 17

JABATAN KAJICUACA BRUNEI DARUSSALAMKEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JABATAN KAJICUACABRUNEI DARUSSALAM

KEMENTERIANPERHUBUNGAN

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

�� ������� ���� � ���� ���� �''THE SUPPLY, DELIVERY,

INSTALLATION, SET UP ANDTESTING OF PUBLIC WEATHER

PROMOTIONAL AND AWARENESSPROGRAM MULTIMEDIA

WORKSTATION FORBRUNEI DARUSSALAM

METEOROLOGICALDEPARTMENT''

�� ������� ������� ������� ������ � ����� ���� ����� �� � ��� ������������ ������� ���� ��� ������ � ��������� ����� ����� �

���� !���� ���� ���������� � �������� �

''��� ������ ����� ������������� ��� �� ��

������� �� ������ ������ � ��������� �� ��� �����

� �� �� ����������� �������� ��

� ���� � ������������ ��������

��� �����''

����� ����� �� �!��! "#�� $ %&() $ ��*%% + ,

����-. ����/ "

��� () #�!���� %&(01��� �2 3�2 %4&& ����!�

��/�5� "��!����1�

#�6���!-��1� ����� �����#�����! ��3�7��7�#�����! ��3�7��7����!�� ���11� �2

��!�-�� ( ��.�����! ��6�!��!� 8- �%9

� �� �!�����- �1� ��2/�!� 9% * 9)��2/�!� �!�����- ��9)(9������ ���!�� ���11� �24

"� ���� !���� ������� ����������� ��� #��� ���� !���� $����� ������������ ��������% ���� ������ �� � ���1���2�-��! #�����! ��3�7��7� ���!�����11� �2 5� � �2�� � 8- �%9 � ���!�����- �1� ��2/�!� 9% * 9)��2/�!� �!�����- ��9)(9 ���������!�� ���11� �2 ��5�- �6��5��� 3�2 %4&& ����!� /�5� ���(9 �1�2��� %&()�

&� '������ ������� ���� � ����������� �����(����� ������� ���������� )�'*�++ ��������� $��������������% ��� �

#�����! ��3�7��7����!�� ���11� �2

��!�-�� ( ��.����! ��6�!��!� 8- �%9 � �� �!�����- �1�

��2/�!� 9% * 9)��2/�!� �!�����- ��9)(9������ ���!�� ���11� �24

*� ���� !���� ���� ���� ���������� ������ �� ����� ���� ��������� ��� � ���� ���� ���� ����� ������ ���� ������

,� -��������� ���������� � �������� ���� ��������� ������ ���� � ��� �� ��� ���� ���� �� ������� ���� ���������� .��������� ������� ������� ����� ���������� �� ���� ��� ��������������� ����� ��������� ������ �:���-��2�1�� �. 2�2����. ��!5���!��! 5�!7�/ ��12� 1:���-�� /�5� �8��!����1����4 ��!�*2�!� 1���� .����:�!� 5�.�!��� ��!/� 2�!���!�-�!�� ��� ���� �� �1� �8 �.2�!:����-�! 1���� .���� 5��8 �-4

/� #���������� � �������� ������������� ������� ���� ��� �������� ���0����� �� ���� ��������� � �����2/���! �� $ ���0����� �������%�

1� ���� !���� ������� ��� ��������(%& .��� ��� ������ ���� ������ ���������� ����

2� )��� ������� ���� �������� �����$��������%� ����(���� �������� ���� ����� ������ ������ ������������ ������� �������(���� ����� ��������� ����� ������� ���� ���������� ������ �����(����� ������� ��������� ���� ����� ������ ������������� ����������� ���3������ ��� ��������� ����� ��� �����

�+� )����� ������� ����������������� ���� �� �������� ����� �� ���������� ����� ������ ���������� ���3���� � ������ ����

���� �� ���� �� ;���� ��������� ���������

��� #���� ������ ����������������� ������� ������� ��� ������( ������ ������� ��� ��� #���0����� #���������4�� 56� 6��� �� 7���� 6���43� #������ #�������� #������ ��

)����� #�������� #������4� ����� ����� 8����4�� ����� ���3� ��3�� ����

�������� ���� ����� ��������

��� 9���� ������� ����� ������������ �������� ���� �

�1!�! ������ �.�2�1 �� �����)4<= ���� ������ (%4(= ��!��. ����

(49& ����!� ������ <49& ����!�4

�"� #��������� ���������� ������� ����� ��� �� �

��5��.�� '�>�>�.��!�� ��3� �8.54 ��1�!

#�����! ��3�7��7����!�� ���11� �2 � 8- 0%9

� �� �!�����- �1� ��2/�!� 9%*9)��2/�!� �!�����- �1�

��!5�� ���� ����6�! ��9)(9������ ���!�� ���11� �2��� ���0�� � ?@)9 %90(9<%6������� � ?@)9 %9<9(9<

�&� -������� -������ '�� 8��� :���:��� #���� ��� )����� ������ 8��� '�(#������ ������ )�����'�������� ���� ������� ����� ��������������� ���� ���� ����� ���� ��������������� ���� ���� ����������

JABATAN DAERAH TEMBURONGKEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

#������ �� �� ����� ���������� ��� ��� �����

���� ���� �

�������� ����� �� �� "#� $ � $ %= $ %&()

������� �� ��������� ������#������*#������ �� �#���

�� �� ����� ���

�������(������� ���� � ������� �� ������( ������ ��� ����$#����� '����� ��������� ������%����� ������� �� ����������� �������������(������� ��������� '����� �������������� ������(������ ������� �

�� ������� ���� ����� ��� �� �� $�%����� ���� ��� ������ ����������������������

�� )����� ���������� �� � ���0���������� ����� ���� ����� ���� � ����� ���.����! ��!��5����! ��!�-�� �� ����.��2���8!� 1�6�-�� /�3���� 5���-� ���� 5� �2�. ���1�!���.�! ����3��! �����(��� �����

"� #������( ������ ���� ������������� ��� ��������� ������ �� ����������

�� ������ �������� ����� ������ ������ ������� �� ������� � �� �� �������������� �� �������� � ������ ��� ������������� ��� ������� �������

&� ������� ������� ��������� �� �������� ���� ������� �� � $������% ��� ����������� �������� �������� ��� �������� '� ��� ��� � ����� ��������������� ����� ����� ���� �� ������ �������� '���� �� ���������#������*#������ �� �#����� �� ����� ���'

*� ���� ����� ������� ��������� ����� #��� ���� !����� ���� ������ .������'����� ��������� �� ��������� �� ���

����� ���#����������� ����� �� ��#������ �� �� ����� ���

����� �� ����������� ������

#������*#������ �� �#����� �� ����� ���

���� � � ���� � �������4

,� ������ ���� ���������� ����� ��������� �� ����� %& #�!���� %&(03�2 (4<= ����!�4 ���� !���� ���� ����������� ��� ������ �� ���� ���� ����� ������� ���� ������

MAHKAMAH BESARNEGARA BRUNEI DARUSSALAM

�;�< :5�=5��<'<7<'5� �5��-!<�

��2� ��!�.���!� ( >���0� ��� !��!���� $++(+&/&1+%�� �2�� ( �� ���&�* � /2� �#� ����� .����� .��� �����?������ .��� )���� -����� )�����'��������� ��.-�2�. ( :�������)����� ������ )����� '����������82�8� ( -������� �� ��� �++ ( �++1���!:�-!:� ���� ���/*���/ 1��� ��!���� (�++ ���� �����2� ���� ����-.�� ����1� ��!!:� ( �������� �� � 5���:�� ( �.������ �+�1� � 2�!� -�!� ��:�� (#������ #������ #������� ������������� �� :������� )����� .��� ����<����� #������� ���� ���� ������)����� '��������������� � �/ ;������ �+�/�

�;�< :5�=5��<'<7<'5� �5��-!<�

��2� ��!�.���!� ( ��� :��� ���!��� ;����� $�)�6 ��� 21/�%� � �2��( ���*� �� ��� �&+ -�� ��� -�� ���.��� ������ )= �*��� ������ )�����'�������� ��.-�2�. ( :�������)����� ������ )����� '����������82�8� ( -������� �� ��� �/* � �++*���!:�-!:� ���� ���/*���/ 1��� ��!���� (�++ ���� �����2� ���� ����-.�� ����1� ��!!:� ( �������� )�� ������ (� .������ �+�1� � 2�!� -�!� ��:�� (#������ #������ #������� ������������� �� :������� )����� .��� ����<����� #������� ���� ���� ������)����� '��������������� � �/ ;������ �+�/�

�;�< :5�=5��<'<7<'5� #5���:�

��2� ��!�.���!� ( !��� ����� ���:����� $++(��/21*%� � �2�� ( ���1& �� ��� �1� .��� ����� #���� �-�.-� :���(:��� -���� )� =����� ������)����� '�������� ��.-�2�. (:������� )����� ������ )�����'����������82�8� ( -������� �� ���"2� � �+��� ��!:�-!:� ���� ���/*���/1��� ��!���� ( "+ ���� �����2� ��������-.�� ���� 1� ��!!:� ( #������ )�������� ( & .������ �+�1� � 2�!� -�!���:�� ( #������ #������ #������������� ������� �� :������� )�����.��� ���� <����� #������� ���� ���������� )����� '���������

������ � �2 ;������ �+�/�

�;�< :5�=5��<'<7<'5� #5���:�

��2� ��!�.���!� ( :������ ����� ��������� $++(���&"&%� � �2�� ( ����1� �� ��� �+� .��� #������� �#�-�� ��� #������ ����� -)&*""������� )����� '�������� ��.-�2�. (:������� )����� ������ )�����'��������� ������ ( -������� �� ����2� � �++,� ��!:�-!:� ���� ���/*���/1��� ��!���� ( 2+ ���� �����2� ��������-.�� ���� 1� ��!!:� ( #������ )�������� ( �" '������� �+�/� � 2�!�-�!� ��:�� ( #������ #������ #������������� ������� �� :������� )�����.��� ���� <����� #������� ���� ���������� )����� '���������

������ � �& ;������ �+�/�

��2�� �! ����6����!���2� �12�

��.-�2�. ��1�������� ���!�� ���11� �24

Page 18: 3 JANUARI 2018 / 1439 JABATAN PENERANGAN EDISI … Dokumen/2018/Januari/pelitabrunei... · tetamu kehormat pada Majlis Bacaan Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran Bersempena Sambutan

HARI RABU 3 JANUARI 2018 IKLAN18

KEMENTERIAN PERTAHANAN

JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAANKEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

INSTITUT PERKHIDMATAN AWAMJABATAN PERDANA MENTERI

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKANNEGARA BRUNEI DARUSSALAM

����������� ������� ���������� ���������

������� ��� ���� � ��� � �� � ����

��� ������� ��������� ��� �������� ������������ ���� ������������ �������� ������� ����� ����� ����

����

������� ������� ��������� !"#$% #"%&'($)"%$*+

���� ���� $!$, �����

������� � ��� $!$, ����

����� ��������� ������ -+ �����

������ ������ ������� ��� ��������������� ��� ��

������ �� ��� �������� ������������� ����� �������� �� �� ������������� �� ����� ���������� ������� ���������� ��� �� ������� ��!"#$� ���������� %���������� !"#$% )&.$! /$' �����&!$*01 �&)$2$1 3 �$*,$4" ���5�%� ������ ��� ������� �����

��&���� �� �&'($0$ �$.$4$* &6")1�$*0,*$* �4%"( �&4!$7$*$*1 �"*0%$!�$.$71 �$($!$*$4$7 &.$*0$* #$*�&48)&7$*1 �8)%"$7 �$4"28*1 ��9���1�&0$4$ �4,*&" �$4,22$)$'� �$4"%7!&4$%7"4 '&*0$'(") #8%,'&* !$.$4$*:$#$ � �$*,$4" ���51 �,'$$!1 /$' ���9��$0"��� ��'���� '���� ������� (������ ���)

��� �� ����'�� �� �&'($0$ �$.$4$* &6")1 �$*0,*$* �4%"( �&4!$7$*$*1�"*0%$! �$.$71 �$($!$*$4$7 &.$*0$*#$* �&48)&7$*1 �8)%"$7 �$4"28*1 ��9���1�&0$4$ �4,*&" �$4,22$)$'�

�$%!, ($0" '&*&4"'$ ($;$4$*

:$#$ 7$4"<7$4" ("$2$ ��2*"* ����� 7$'"2

5��� �$0" ����� 9��� :&!$*0

�,'$$!5��� �$0" ����� ���9� �$0"

�� ��� �� ����� �� ��� �����'�� '���� �� ��� ��� ��'����������� ���� ���� ������� �&���'��� ��� ��� ��� *���� ������� ������� ��� � ��� ���� � �� �� ����� �� &��� ����& &������� ���� ���'��� ��+�'� ���� '��� ���� ��+�'� ���� �������� ������� '���+�+�� (�������������)� ����� '����������� ����� �&��� '��� �����& �� ������ ��� ���������� �������� ���� ����� ��� ���

������ '��� ���'��� ��� ���� � �������� �� ���� ��'���� ������� ����� ���+��� ���� ��� �� ����

������ ������� ������� '���&����� �����,� ��������������� ��� �� �������

����� ������� �� �������������������� '��� ��� ������ ��� �������'��� ������� ���� ���� ���� ������� '��� ��� �����& �� ������� ��� ������ ������� ���� +�+��(����������������) ��� ���� � �� ����'����� -������ ��+�� &���,����� &��������

��� �� ������ �� ������ '�����'����� �� ����������� �'��� �� �� �����&��� ����� ������ �� &������� ���������� &��&��� &���� �� ������ '��� ����� ����

������� �� ������� ���� ����� ���� ������ ������� ��&��� ���� ��������& ������� � �� �� �� �� ���� ����������� &������� ��� ����� &���� '�������� �� �� ������ ������� �������� ��������������� ��� �� �������

����� ���&�� ����� ����� ��� ��� ��������& ��&�� ���� ������� ���� ���� ������&�� ������ ��� �� ���'��� �� ��+� ����� ��+� ������� ��� ������� ���� ����&������� ��� �&������� '��� ��� ��� ���

TAWARAN BAGIMEMBERSIHKAN DAN

MEMELIHARA BANGUNAN DANKAWASAN POS KAWALAN

IMIGRESEN SUNGAI TUJOH,KUALA BELAIT

BILANGAN TAWARAN : 08 /IMMB / 12 / 2017

-'�����-'���� �������������� ��� �� ������ ��

����� ��� ������� �� ������ '��� �������� ���� ���� ���� &��� 3 �$*,$4" ���51�&)$2$1 /$' ���� �&!$*0�

��������������� ������� ����

������� ���������� ������ ����� ������

���� �� ������ ����� ������

������ ���� �������1 ��5=�������� ����� ����������

������� '��� ���� ������� ���� ���� ������� '��� ��� �����& �� �� ���� !"#$%$%$* #")$;$*�������� ��� �� ������� �����

#,$ �+ 2$)"*$* ����� ����������� &��� ��� &���� (����������� �����)� ������� &���,�����&�������� (�������� �����������) +��� ������ (������) '��� �� ����� �������������������� ������ �����& �� �����

���&�� ����� '��� ������& ��&� (�� ��)���&� ����+� �� ������� &��������� ������ �� ���� ���&�� �����

�� ���� �&��� ��� �� .�������� ������� ��5 � ���� � �� � ����

������� ���� �������� ����� ��������� ���������� ������ ��� ��������������� ����� ���

��� ������

���� ��� � 3 ������ ���5

����� ��� �� ��'��� �� �������� ���� �+�� �+� &������� ���&�������� ������ &������� ������������ '��� ������ ��� �������� �� +��� ��'����� �� �+�� �+�&������� ��� &�������� ���������� ���� �� ��� ����� ���� �������������� ��� �������'��-'��� �� ���� &������� '��� ���+��

���� � �� ���� ���� ������� '��� �������� ���� ��� �� ����'�� '���� �����������'� �������� !"#$% $%$*#"%&'($)"%$*+� %� ��� ��� &���'�������� ������� ��� ����&��� ��� ������ ��������� �������� ���� �� /� 0���+���� ������� 0������ ��� ����,��������������� ����� 1���� ����&��� ��������� �� �� &+���� ���� ��������� ��� ����� ���� ��&� 2$!, �+

!$7,* ������ ���� ���� ����� &�+��+��� ��&����+�� ��� ������������������+��� ����� %��� *��� 1��

1���� ���� � -�� ������� -����� ���*��� %�������� ����� �����%��������� ���� ������'� ��������������������� '��� ���� ���� ��������� ��������

KENYATAAN TAWARAN

BILANGAN TAWARAN :KKBS / OBBD / F-003-2018 / 2020

TAJUK TAWARAN :REQUOTATION

KONTRAK PENGGAL (3) TAHUN(2018-2020) BAGI PERKHIDMATAN

PENGANGKUTAN AIR LALUANDI ANTARA BSB-BANGAR-BSB /

BANGAR-BSB-BANGAROUTWARD BOUND BRUNEI

DARUSSALAM (OBBD)KEMENTERIAN KEBUDAYAAN,

BELIA DAN SUKAN

#� ������� ���� � �� &��� �'��� ����'��� �� 2 &��������&������� '�����&��'�� ��+�� 2 ��� &���,����� ����������� ����� �������� ���������'��� ��34� -'��� ����'��� �� '��� ������ � ��

� ������� ��+��� ��� ���&����'� ���� � �� ����'�� ��� ���� �� ���� �������3!� %� ��� ������� ��� ��&���

���� �$7$0"$* &.$*0$*1 �"*0%$! �1 &'&*!&4"$* &(,#$;$$*1 �&)"$ #$*�,%$*1 �"':$*0 99=<��1 �$)$* &($*02$$*1 �&0$4$ �4,*&" �$4,2$)$'����� ��� 2 �� �� � �+�3/� �������� ���+�� ��� ����+� &���

�&0$.$" �:&4$2"1 �,!.$4# �8,*# �4,*&"�$4,22$)$' ����+1 �)$! �3 *"! �8�-1�"*0%$! �1 �)$! �*00&4&% �&2$1�"':$*0 9�<==1 �&4$%$21 &'&*!&4"$* &(,#$;$$*1 �&)"$ #$* �,%$*1 �&0$4$�4,*&" �$4,22$)$'3"� *���� ������� ����� ��������

�"*00"! � �&:,),7 2$7$/$+ ���� ����&������� ��� ���� � �� �� ����� �� &�������& &������� ���� ��� '��� ��+�'� ����'��� ���� ��+�'� ���� ��������������� '��� �� (��������������)35� ������� ��� �� �����& �� �����

���&�� ����� '��� ��&� (�� ��) �������'��� �� �������� ��� ��+� ������� �������� ����& ������� ���&� ��'��� �� ����&���� 2 �'��� �� ����� �������� �� &��� �&*0&4,2" �&'($0$ �$.$4$* &6")1 &'&*!&4"$* &(,#$;$$*1 �&)"$ #$*�,%$*1 �"':$*0 99=<��1 �$)$* &($*02$$*1 ��5���1 �&0$4$ �4,*&"

�$4,22$)$'� ���� ������� (&4.$4*$("4,+�6� ������� '��� ��� �& ��� ��

������ �� ����� ��� ������� '��������� �� �� .

�"*0%$! �1�,$*0 �$2,% � �&*;$'(,! �&!$',

�&:$* $,*!&4 �&%,4"!"+�$*0,*$* &'&*!&4"$* &(,#$;$$*1

�&)"$ #$* �,%$*�"':$*0 99=<��

�$)$* &($*02$$*1 �������&0$4$ �4,*&" �$4,22$)$'�

7� ������� '��� ������� ���� ���� ���� ��� ���� '��� �����& �� ���� � ������'��38� ���� ��� �� �������� �� ���

������� ����� &��� ��� �$(!,1 = �$*,$4"���5 /$' ����� �$0"3#$� ��������������� ������ �������

����� ������� �� ������ ������� '������ ������ ��� ������� '��� ��&��'��&��������� ���� � �� ����'��3##� -���� �� ��� ������� �� ���� ���

����& �'��� �� �� ��� � ������ ���������& �� ������� -�+�� ����,�������������� (������� 9������� -����� #5:#6) ��� �� ��� � ����'�� '���� ������������ ���� '��� ��� �����& ��3#4� -���& ������ ������� '��� ���

����� �� ����� ��� �& ��� �� ��������� ������& �� ������� ��+�� &���,�����(�&��� �'����� &��� 00) ��� ������� ����&���'���� '���� ������� (�&��� �'�����&��� ")3#!� -'��� �� 2 &�� �� ������� ��

���� ������& �� �� ����� ��� 9�+����� ��������� ������ ������ ����������� '��� �����& �� ���� �������� �������� ����� %� ��� ������� ������+� �� ��� &������� &���� ;��%3#/� ���+��� ����� %��� *��� 1��

1���� ���� � -�� ������� -����� ��� *���%�������� ����� ����� %��������� ���� � �� ������'� ������ ���������������'��� ���� ���� ��������� �������3#"� -'��� �� '��� ����� ����

������� �� ������� ���� ����� ���� ������ ������� ��&��� � ���� �� �� ���� ������ ���� �� &���������� ����� &���� '��� ����� �� �� ������������� ������ ��+� �� ��� 2 /(!8 2#886)�

������� �������� �� ����� �������� ��� �������� ���� ��� �������

������ �� ���������� ������� ���� �������� �� ����� ���5 �����

9� ���� ���3

#� 0�-�0�<� �� ������� ���� (0��)���� � �� ������� &��� ���� ������������ ,���� ���������� ������� ��� ���������� ������ &��������� ���� �������� ���� ����� ���� ������& �� ������������ ��� ���� ���� ���� &� ������������� ����� ������ ��������� ��� ������: �� ��������

#�#� ������&���� '��� ������������ ����&�� �� �� ������ ����� ����� ������ &��� �&)$2$1 � �$*,$4"���5 5�9� �$0"+�

#�4� =������� ��� ���� ���� ��������'� � �� ������� ������ ����� �� ��� �����������������������������������

#�!� ������&���� ����� ��&��� ������ ������ &���'���� &���,���������'� ��������� (������� �����. -�������� -��+�)� 0% &������ ��� ��������� ���� ���� �� ����� �� ��� � ������� �� ����� &���,������

#�/� -'��� ����'��� �� �� ���� ������� ��� � ���� �������� ���&&���'���� ����� ��'��� �� ����-'��� �� ��� ������ ��+� �� '��� ����� �������� �� �� &���'���� ������ ,� ���������� ���� 0% &������ ��� ��� ���������� ���� �� ����� �� ��� � �� ������������� ����

#�"� ����,����� ��� �� ������ ������� ������� ��� �'��� ���

#�5� *���� &���,����� ���� � ���� ����� �� ��� &���'���� ��� ����������� .�) ��'���� ����� .

������� �� ���� ��������4$2 -1 �*2!"!,! �&4%7"#'$!$* �.$'

�$($!$* �&4#$*$ �&*!&4"�"':$*0 ��=<�-1

�$)$* $':8*0 �"'($�$#8*0 ��9��3

�&0$4$ �4,*&" �$4,22$)$'

0���� � ����� . 7.!$ ���� � ##.!$ ����-���� . 7.!$ ���� � #$.$$ ����

�) ������ ���� �� ������� ������� .������� ��� ������� ����

��� ����� ����� ��������������� ���� ������� ����������� ����� ���������

>-��� ������ ������� ?�� 9������&���� ���� ����&�� �� ������� ���>

4� ���� ����& &��������� ����� ������������ ��� ���� ���� �� ������� �� ���� ���� ���� ��� ������1�= ������ ���51 ��� ���� �������

!� -������ &����'��� ���+�� ������&� ��� ��� �� ����� ��������� .

(�) �����������$7$0"$* $) �7.$) 84:84$!9��� . ��������� ������������,�� . @56! 4/"444! (" ������)A� ����� . @56! 4/"66!/

Page 19: 3 JANUARI 2018 / 1439 JABATAN PENERANGAN EDISI … Dokumen/2018/Januari/pelitabrunei... · tetamu kehormat pada Majlis Bacaan Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran Bersempena Sambutan

HARI RABU 3 JANUARI 2018IKLAN 19

MAHKAMAH TINGGIBANDAR SERI BEGAWAN

DI DALAM MAHKAMAHPEGAWAI WARIS

BANDAR SERI BEGAWAN

SURAT KUASA PUSAKA :LA NO. 367 / 2017

�������������� �� ������ ����� ���� ��

��� ����� �������� ���� ��� ����������� ���� �� �� ������������� ���� ����� ����� ����� ����� ��������� ������� ���� ���� �� ������������ ���� ����� �������� ������� ������ ����� !������"�#������ �����$ ����� �� � ���� ��������� ����� �� ���%

&��� ���$ ��������� ������ ����'��� ������ ��� ���� ����������� �� ���� #����#�� ���!�� ��� ��������� �� ������ ����� ��� �� � �!"�

&����(����� ���� ������ �� ���� ����� ����� �� ��� ��� ����������� �������� ���������� ����)����� ��� ��� '������� �� �� ���� �������� �� ����%

������ ���� �����*�� ������ � �������� ������ ��� �������� ��������� ������������� ����� #����#�� +���� �� �$ ���!�� ��� ������������ ������ ���� �������� �� ����%

������ , -. !��� ��� /0-1%

SURAT KUASA PUSAKA :LA NO. 353 / 2017

�������������� �� ������ ����� ���� ��

��� ����� �������� ���� ����� �����#��� �� ���� ���� ������ ���� ���������� ����� ����� ����� ���� ������� ������� ���� ���� �� ��� ���� ��������� �������� ����� �� ������ ����� !������"�# ������ �����$ ����� ��� ���� ����� ��� ����� �� ���%

&��� ���$ ��������� ������ ����'��� ������ ��� ���� ����������� �� ���� #����#�� ���!�� ��� ��������� � ������ ����� ��� �� � �!"�

&����(����� ���� ������ �� ���� ����� ����� �� ��� ��� ����������� �������� ���������� ����)����� ��� ��� '������� �� �� ���� �������� �� ����%

������ ���� �����*�� ������ � �������� ������ ��� �������� ��������� ������������� ����� #����#�� +���� �� �$ ���!�� ��� ������������ ������ ���� �������� �� ����%

������ , -2 !��� ��� /0-1%

SURAT KUASA PUSAKA :LA NO. 365 / 2017

�������������� �� ������ ����� ���� ��

��� ����� �������� ������� �� ��� ������ ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����������� ���� ��� ��� ��� ���� ����� �������� ����� �� ������ ����� !������"�# ������ �����$ ����� ��� ���� ����� ����� ����� �� ���%

&��� ���$ ��������� ������ ����'��� ������ ��� ���� ����������� �� ���� #����#�� ���!�� ��� ��������� �� ������ ����� ��� �� � �!"�

&����(����� ���� ������ �� ���� ����� ����� �� ��� ��� ����������� �������� ���������� ����)����� ��� ��� '������� �� �� ���� �������� �� ����%

������ ���� �����*�� ������ � �������� ������ ��� �������� ��������� ������������� ����� #����#�� +���� �� �$ ���!�� ��� ������

������ ������ ���� �������� �� ����%

������ , -/ !��� ��� /0-1%

SURAT KUASA PUSAKA :LA NO. 334 / 2017

�������������� �� ������ ����� ���� ��

��� ����� �������� ������#��� ����������� ���� ������ ���� ����� ���������� ����� ����� ���� ������� ���� ����� ����� �� �������� ���� ���� ����� �������� ����� �������� ����� !������"�# �����������$ ����� �� � ���� ����� ���� ������� ���%

&��� ���$ ��������� ������ ����'��� ������ ��� ���� ����������� �� ���� #����#�� ���!�� ��� ��������� � ������ ����� ��� �� � �!"�

&����(����� ���� ������ �� ���� ����� ����� �� ��� ��� ����������� �������� ���������� ����)����� ��� ��� '������� �� �� ���� �������� �� ����%

������ ���� �����*�� ������ � �������� ������ ��� �������� ��������� ������������� ����� #����#�� +���� �� �$ ���!�� ��� ������������ ������ ���� �������� �� ����%

������ , -/ !��� ��� /0-1%

SURAT KUASA PUSAKA :LA NO. 355 / 2017

�������������� �� ������ ����� ���� ��

��� ����� �������� ���� ���� ���������# ���� �������$ ����������� ������ ���� ����� ����� ����� ���������� ���� ������� ���� ���� �� �������� ���� ����� �������� ����� �������� ����� !������"�# �����������$ ����� �� � ���� ����� ���� ������� ���%

&��� ���$ ��������� ������ ����'��� ������ ��� ���� ����������� �� ���� #����#�� ���!�� ��� ��������� � ������ ����� ��� �� � �!"�

&����(����� ���� ������ �� ���� ����� ����� �� ��� ��� ����������� �������� ���������� ����)����� ��� ��� '������� �� �� ���� �������� �� ����%

������ ���� �����*�� ������ � �������� ������ ��� �������� ��������� ������������� ����� #����#�� +���� �� �$ ���!�� ��� ������������ ������ ���� �������� �� ����%

������ , -3 !��� ��� /0-1%

SURAT KUASA PUSAKA :LA NO. 369 / 2017

�������������� �� ������ ����� ���� ��

��� ����� �������� ���� ������ �������� ��� #���� ������ ���� ����� ���������� ����� ����� ���� ������� ���� ������ ���� ��� ���� �������� ����� �������� ����� �� ����������� !������"�# ������ �����$ ������� � ���� ����� ��� ����� �� ���%

&��� ���$ ��������� ������ ����'��� ������ ��� ���� ����������� �� ���� #����#�� ���!�� ��� ��������� �� ������ ����� ��� �� � �!"�

&����(����� ���� ������ �� ���� ����� ����� �� ��� ��� ����������� �������� ���������� ����)����� ��� ��� '������� �� �� ���� �������� �� ����%

������ ���� �����*�� ������ � �������� ������ ��� �������� ��������� �����

�������� ����� #����#�� +���� �� �$ ���!�� ��� ������������ ������ ���� �������� �� ����%

������ , /- !��� ��� /0-1%

SURAT KUASA PUSAKA :LA NO. 363 / 2017

�������������� �� ������ ����� ���� ��

��� ����� �������� ���� ���%� �� ������� ������ ���� ����� ����� ����� ���������� ���� ������� ���� ��� ���� �� ����� ���� ����� �������� ����� �������� ����� !������"�# �����������$ ����� �� � ���� ����� ��� ������� ���%

&��� ���$ ��������� ������ ����'��� ������ ��� ���� ����������� �� ���� #����#�� ���!�� ��� ��������� � ������ ����� ��� �� � �!"�

&����(����� ���� ������ �� ���� ����� ����� �� ��� ��� ����������� �������� ���������� ����)����� ��� ��� '������� �� �� ���� �������� �� ����%

������ ���� �����*�� ������ � �������� ������ ��� �������� ��������� ������������� ����� #����#�� +���� �� �$ ���!�� ��� ������������ ������ ���� �������� �� ����%

������ , /- !��� ��� /0-1%

SURAT KUASA PUSAKA :LA NO. 376 / 2017

�������������� �� ������ ����� ���� ��

��� ����� �������� �������� ���������� ������ ���� ����� ����� ���������� ����� ���� ������� ���� ��������� �� ��� ����� ����& ��� ���� ���� ����� �������� ������� ������ ����� !������"�#������ �����$ ����� �� � ���� �������� ����� �� ���%

&��� ���$ ��������� ������ ����'��� ������ ��� ���� ����������� �� ���� #����#�� ���!�� ��� ��������� � ������ ����� ��� �� � �!"�

&����(����� ���� ������ �� ���� ����� ����� �� ��� ��� ����������� �������� ���������� ����)����� ��� ��� '������� �� �� ���� �������� �� ����%

������ ���� �����*�� ������ � �������� ������ ��� �������� ��������� ������������� ����� #����#�� +���� �� �$ ���!�� ��� ������������ ������ ���� �������� �� ����%

������ , /- !��� ��� /0-1%

SURAT KUASA PUSAKA :LA NO. 362 / 2017

�������������� �� ������ ����� ���� ��

��� ����� �������� ���� ��� ��������� ��� ��'���� ������ ���� ���������� ����� ����� ����� ���� ������� ������� ������� �� ��� ����� ��������� �������� ����� �� ������ ����� !������"�# ������ �����$ ����� ��� ���� ����� ���� ����� �� ���%

&��� ���$ ��������� ������ ����'��� ������ ��� ���� ����������� �� ���� #����#�� ���!�� ��� ��������� � ������ ����� ��� �� � �!"�

&����(����� ���� ������ �� ���� ����� ����� �� ��� ��� ����������� �������� ���������� ����)����� ��� ��� '������� �� �� ���� �������� �� ����%

������ ���� �����*�� ������ � �������� ������ ��� �������� ��������� ������������� ����� #����#�� +���� �� �$ ���!�� ��� ������������ ������ ���� �������� �� ����%

������ , -4 !��� ��� /0-1%

SURAT KUASA PUSAKA :LA NO. 369 / 2017

�������������� �� ������ ����� ���� ��

��� ����� �������� ���� ������ �������� ��� #���� ������ ���� ����� ���������� ����� ����� ���� ������� ���� ������ ���� �� ���� ���� ��������� �������� ����� �� ������ ����� !������"�# ������ �����$ ����� ��� ���� ����� ��� ����� �� ���%

&��� ���$ ��������� ������ ����'��� ������ ��� ���� ����������� �� ���� #����#�� ���!�� ��� ��������� �� ������ ����� ��� �� � �!"�

&����(����� ���� ������ �� ���� ����� ����� �� ��� ��� ����������� �������� ���������� ����)����� ��� ��� '������� �� �� ���� �������� �� ����%

������ ���� �����*�� ������ � �������� ������ ��� �������� ��������� ������������� ����� #����#�� +���� �� �$ ���!�� ��� ������������ ������ ���� �������� �� ����%

������ , -4 !��� ��� /0-1%

SURAT KUASA PUSAKA :LA NO. 329 / 2017

�������������� �� ������ ����� ���� ��

��� ����� �������� ���� �� �� �������� �� �� �%�� ���� ���������� ���� ����� ����� ����� ����� ��������� ������� ���� ��� ���� ���� �� ����� ��� ���� #���� ���� ����� �������� ����� �� ������ ����� !������"�# ������ �����$ ����� ��� ���� ����� ��� ����� �� ���%

&��� ���$ ��������� ������ ����'��� ������ ��� ���� ����������� �� ���� #����#�� ���!�� ��� ��������� �� ������ ����� ��� �� � �!"�

&����(����� ���� ������ �� ���� ����� ����� �� ��� ��� ����������� �������� ���������� ����)����� ��� ��� '������� �� �� ���� �������� �� ����%

������ ���� �����*�� ������ � �������� ������ ��� �������� ��������� ������������� ����� #����#�� +���� �� �$ ���!�� ��� ������������ ������ ���� �������� �� ����%

������ , 2 !��� ��� /0-1%

SURAT KUASA PUSAKA :LA NO. 345 / 2017

�������������� �� ������ ����� ���� ��

��� ����� �������� ���� ��� ��� �������� ���� ����� ����� ����� ����� ��������� ������� ���� �� �� �� ��������� �������� ����� �� ������ ����� !������"�# ������ �����$ ����� ��� ���� ����� ��� ����� �� ���%

&��� ���$ ��������� ������ ����'��� ������ ��� ���� ����������� �� ���� #����#�� ���!�� ��� ��������� � ������ ����� ��� �� � �!"�

&����(����� ���� ������ �� ���� ����� ����� �� ��� ��� ����������� �������� ���������� ����)����� ��� ��� '������� �� �� ���� �������� �� ����%

������ ���� �����*�� ������ � �������� ������ ��� �������� ��������� ������������� ����� #����#�� +���� �� �$ ���!�� ��� ������������ ������ ���� �������� �� ����%

������ , 2 !��� ��� /0-1%

(MUHAMMAD AMIN LIM CHING)+������� +���'�� ����

������ ������ !�������� %

Page 20: 3 JANUARI 2018 / 1439 JABATAN PENERANGAN EDISI … Dokumen/2018/Januari/pelitabrunei... · tetamu kehormat pada Majlis Bacaan Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran Bersempena Sambutan

HARI RABU 3 JANUARI 2018 IKLAN20

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATANKEMENTERIAN PENDIDIKAN

����� ��������� ����� ������

������� ����� ���� � � � ���� � �� � ���� � ����

���� ��������

��������� ������ ���� ����� ����������� ��� ������ ���

������ �� � �������� ��������� � ��� ������� ��

����� ������ ����������������� �� � ����

����� ������ ������������ ����� ��� ��� ������������ ������� ���� '�'�

������� ����� � ������ ����� ���� �

�� !���"#$#%#& ()*+,-& .-"+/ 0#%1#

/2(#* (2*-,"#32*#&�

������� ����� ���� � � � ���� � �� � ���� � ����

���� ��������

��������� ������ ���� ����� ����������� ��� ������� �������� �������� ������� �� ����� ������ ������

����������� �� � ��������� ������ ������������ ����� ��� ��� ������������ ������� ���� '�'�

������� ����� � ������ ����� ���� �

�� !���"#$#%#& ()*+,-& .-"+/ 0#%1#

/2(#* (2*-,"#32*#&�

������� ����� ���� � � � ���� � �4 � ���� � ����

���� ��������

��������� ������ ���� ����� ����������� ��� ������� �������� �������� ������� �� ����� ������ ������

����������� �� � ����

����� ������ ������������ ����� ��� ��� ������������ ������� ���� '�'�

������� ����� � ������ ����� ���� �

�� !���"#$#%#& ()*+,-& .-"+/ 0#%1#

/2(#* (2*-,"#32*#&�

������� ����� ���� � � � ���� � �� � ���� � ����

���� ��������

��������� ������ ���� ����� ����������� ��� ������� ��� ��

����� ������ ������� 5� ����� ������ ������

����������� �� � ��������� ������ ������������ ����� ��� ��� �����

������� ����� ���� � � � ���� � �� � ���� � ����

���� ��������

��������� ������ ���� ����� ����������� ��� ������� ��� ��

���� ����6� ������� �� ����� ������ ������

����������� �� � ��������� ������ ������������ ����� ��� ��� �����

������� ����� � ������ ����� ���� �

�� !���"#$#%#& ()*+,-& .-"+/ 0#%1#

/2(#* (2*-,"#32*#&�

������ ���� �� 7���� �8 ������� ����

�/2(#* 3-9#/ :#, 4!�� #12�

���� �� 7���� ���������7�� ������� ����� � ������ ����� ����

�.&2& ������ �0#,2.�!�� #12 ������ ��!5 #12

�!5 -/#&1 ������ �!�� -/#&1

�#"/+�!�� #12 ������ ��!�� #12

������������� ���������� ����

�� ��� ���� ������ ���������������� ����������������� ���� ��������������� �������� ������� !�� "���#��� #!��� $��!�� ���� ������ �!������� "��� ��$���!�� %����� �!��� ��!�����&� �&����� ��� ���������� '�������� ��&������

(� ������ �'�!&�� ���!� ����� ���������� ���!� ����� ������ ���������������& ����!� 9#&1 /+&#2� $������������� ����������� &�&����� ��&!�������� �'�!&�� ���!������ ������� ���� ����������� "!��� ���!������ ����� ���� ����&������� ������������ �������� ��&� ��� ���� ����������! ���� ����� ������� ������� &���������� ���!� ����� ���� �!�!� )������������*�

+� ����� ������� �'�!&�� ���!� ����������� ������� ���� ���������� ����& ��������!� ������

,� �����!& &����&��� �'����- �������������� ��������� &�&����� �'�����'�!&�� ���!� �����- �� �2&1*#/ �� �3)*'�'� �#+&/-% �� �&2/ �+&#2 (#& �#.23��#0#12#& -%*02(,#/#& �-9#&1#&'�'� �#"#/#& -&/#("2%#&(#& -%*02(,#/#&�-%*02(,#/#&��-,-&/-%2#& -&(2(2*#&� �#;#&1#&�-%"#&1 �#,# �-%#*#.� �-1#%# �%+&-2 #%+..#3#,� ���� �������� �������&������� �'���� �'�!&�� ���!� ��������� ������&� ������ ���!��

.� '������'���� ���!� ����� �'��������'��� �� �2&1*#/ �� �3)* '�'��#+&/-% 8� �&2/ �#9#%#& (#& �-"+/�#%1# �#0#12#& -%*02(,#/#&�-9#&1#& '�'� �#"#/#& -&/#("2%#&(#& -%*02(,#/#&�-%*02(,#/#&��-,-&/-%2#& -&(2(2*#&� �#;#&1#&�-%"#&1 �#,# �-%#*#.� �-1#%# �%+&-2 #%+..#3#, ������ &��������������� ��&������� �'�!&���

/� ������ �'���� ���!� ����� ���� ���������� ������ ������� ���������&���������� ������� ����� ��������������������� ��� ������� ����� �������

�'�!&�� ���!� ������

0� ���!� ��������!� ����� ����������������� ����& ��&�!� �!��� ����� ������!�!� ����� $��� �������� ���� ������&�!� �!��� ��������� ���!��� �����������!� �����- ���!� ���!� ����� ��� �������!�!� ���!� ����� ����� &��!��!������������ �������� ��� ���!�!��� ������ 1

-&1-%+.2� �#9#/#&*+#.# �-"+/ �#%1#�#"#/#& -&/#("2%#& (#&

-%*02(,#/#&�-%*02(,#/#&�-,-&/-%2#& -&(2(2*#&

�#&1+&#& �-,-&/-%2#& -&(2(2*#&�3)* '�'� �2&1*#/ �

�#0#12#& -%*02(,#/#& �-9#&1#&'�' �#;#&1#& �-%"#&1 �#,#� �-%#*#.

�#&(#% �-%2 �-1#9#&� ��� ������� ������ ���������!

2� ���!� ���� ��������� ��&��!������ ����& -/2 �-"+/ �#%1#� �&2/�#9#%#& (#& �-"+/ �#%1#� �#"#/#&-&/#("2%#& (#& -%*02(,#/#&�-%*02(,#/#&� �3)* '�'� �2&1*#/ ���#0#12#& �-9#&1#& '�'�#&1+&#& �-,-&/-%2#& -&(2(2*#&��#;#&1#& �-%"#&1 �#,# �-%#*#.��-1#%# �%+&-2 #%+..#3#,!

3� ���!� ��������!� ����� ���� �����������&� ���� ������ ��� &��� �������������� ���� ������ ������� ���!� ���������� �!�!� )����������������* �������� ���� ��������

�4� �������� ������� !�� "��� #���#!��� $��!�� ���� ������ �!���� ���"��� ��$���!�� %����� �!��� ��!�����& ����� ������� !��!� &�����&����!� ����� ���� ������ ������ ���!�������� ���!� ����� ���� �����&!��������

��� ������ ���!� ����� ���� ����� ������!��� ������ ����� ���!�- ����� ����� �������� ������� ������ ������ �'��� ������'����

�(� $������� ���� &��'��� ���!&�&�������� ���!� ����� ���! �'������������ ��������� ���!� ����� �����'������! ������� �!�!� ���!� ����� ������������� ����� ������� ������ �����!������ ����� ����! ���� �� ������� '���5�&���� ������� %������

KEMENTERIAN PERTAHANAN

������������ ��7��������������� ���������

��7���� ��! � ���� �6 � 6� � �< � � =�>���� �6 !�!� =��������� ? �����<����> �� <���������� �����

� ����� =�> ����� <�����<�

��� �� 6�� ��� ���!�� =/2(#* (2*-,"#32*#&>

�� !�� � �� )*+,-&=/2(#* (2*-,"#32*#&>

���� ���� )*+,-& ")3-0 (2"-32 .-@#%#"-%#.2&1#& =:2*# ,-,-%3+*#&>

������ ������ ��7���� �

�� ��6���%���6���% �����������&��!���� �� $��� �������- 5�&����������� ��7��- ���!��� �����-���� ����- ��&�������� $���������-'����� �����'�- +.�4- %�����

�!��� ��!�����&- /2(#* 3-9#/ :#, �!��-/#&1� �-3#.#� 4 �#&+#%2 ����! '�!&����'�!&�� ������� �'�����������'��� ���� ���!��� �����-���� ����- ��&�������� $���������-'����� �����'�- .-,#.# 0#%2�0#%2"-*-%:# =�.&2& (#& �#"+> "-%,+3# ;#(#�� �)A-,"-% ����!�� ������ �!��� ������� )��� �*

��������� ������� �� ���� ��!����-������� ��������- ���!��� �����-���� ����- ��&�������� $���������-'����� �����'�- +.�4- %������!��� ��!�����&�

7#*/+ "#12 ,-&-%2,# "#$#%#&(#& ,-&(#;#/*#& ")%#&1 /#9#%#& �

�.&2& ��� �#"+�!�� #12 ������ ��!�� #12

�!�� -/#&1 ������ �!�� -/#&1

7� $�&����� ������ �����������&�&����� �!��� �'�!&�� ��� �������������� ���� ��&!� ������� ����������� ����������� "!��� ������������� ����������� ��� ����� ����

����&������� ������ ������ ��&�'�'��-��&� ��� ���� ������� ���! ���� ������������ ������� &��������� ������� �����!�!� )������������*� ����� �!���������� ������ ������� ���� ��������������& ����� ���������� �������� ����� ������� !��!�

&�����&� �������� ������� ���������� ��������� ��������������� ���������

�������� ������ &����!������'������'���� ������� ���� ���������������� ������� ���� ������&������ ���� ������ ��� &��� ���� ��������������� ������ ������ �������������� ����� �!�!� )����������������* ��� ����� ���� ���������� ������� ����� ����������� ����������

��������� ���������� �����&� ����&������������ �!�����!��� ����������������� ������� ��&�- �'&�'���� ���������� ���! �'&�'�����'�� ��&������� ������� ����� ��&��!��� 7!��� ����

�����!����� '��� ����� $�&!��!� 8!���$��������� ������� ������ �� .( )�*���� 8!��� $��������� $������ +.���� ����������������� ���� ��������� ������� ���� ����������������� $������ +3��������� �����������

�� ������� �!��� ���������� ��&��!������� ���!�� �&���� $������ $�������/0 ������ &��������� �!�!�������������� ��� 7��!&�� ���� ������������� �'�����- ������� ���� ���! ���������&������ ��������� ������������� ������� �!��� ���������� ���������

�������� ���� ��������� �� ����� ��������������������� $������ +3 &������������� �������� &��������� $���������!��� )���!�� ���!���* ������$�������� ����������������� ���&��!����!� �������� &��������� ���!��������� #������ ��������� ������������� $�&����� ���� &��'��� ���!

&�&�������� ������� ���! �'������������ ��������� ������� �����'��� ���!������� �!�!� ������� ���� �������������� ������� ������ �����!��� �������� ����! ���� ��������� '���5�&���� ������� %�������� ��������������� ���������

�������� ����& ��&�!� �!��� ����� ������������ ���!�!� ����� $��� �������� ����������� ���� ��&�!� �!���- ������������������� �!�!��� ��� ���!� ������� ���7������� ������ �!�!� ������� ����� 9���������� ������� �'������

������� &����!� ��&�� ��������1� �������������������

Page 21: 3 JANUARI 2018 / 1439 JABATAN PENERANGAN EDISI … Dokumen/2018/Januari/pelitabrunei... · tetamu kehormat pada Majlis Bacaan Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran Bersempena Sambutan

HARI RABU 3 JANUARI 2018 21IKLAN

JABATAN PENGANGKUTAN DARATKEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIKJABATAN PERDANA MENTERI

JABATAN KEMAJUAN PELANCONGANKEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN

������� ��� ������ ���

���� �������� �� �����

�� �� ������� ������ � � �������� �������� �� ��� �������� � ������ �� ����� �!�������!��� ��!��� ���!������" �������#� �$ % � �� & �' & ()*+ & *, -

�� �� ������� ������ � � �������� �������� � ����� �������� ����� �!��� ����!��� ���!��� ���!������ "�������#� �$ %� �� & �' & ()*+ & *. -

�� ������� ������������ �� ������ �

��� ����� ��� ������ ����� ����� ���������

������ ���������������� ���

��� ! �� ! "#$% ! $&

�/� �0���1 ������1��� �����1�����������2 � ��1�2 ���0�#�� �3 �0���1������� ������ ��1 ���������3 ������� ������� 3������ ����� �3 1����� ��# �/��� �2�� ����� � ���4 �0�����150��4� ��0��� ��0���1$�/� 56�#���� � �/�� ��6�#� ��%*$ � #���� #1���/�������2 �����3

�# �/��� �2�� ����� ����4����4 ���1����� �070��0�� �0����5��� ���� ����5������#���� � 8��� � � ���35�� �0���1��30#� � �/� 3���4���3 �� � 91�0�4���4 �0��� ��150��4 �/� #� 5� ��62�352 5�/ 31����# �3 ����4� �������:($ �##113��� ����#��� �/� ��

#1���5�� �3 � /�4/ ���3�3�$;$ � ����3� ��4� � 0�3� �3 ��3�

�#������� #1���1�����4 �7�����4 #���������/� �� #0������2 ���5�� 52 �0� �������� 91�0�4 ���4 �0��� ��150��4$<$ � 4������ �1��21��� 52 ��44��4

�/� �#� #110������:,$ � #���� 50������ ����0������ �/�04/

#��5���� �3 �������/�� 52 ��44��4�/� �#� #110������:.$ � ��#0�4� ����#����� � ������

��#��� � /�� #=8����/�� � �/��0���1 ��30#�$��� 3�����3 ����1��� �3 40�3������

�� �051�����4 ������ 8��� 5� ����3�3 ���/� ��>0��� �� ����� ?�' � 3#01���$'� �� #������3��#� �3 ��4������� �

�/� �' � ���������3 ������ �/0�3 ���3 ��=1�� � ������������� 8��/ �056�#�/�3��4���� ! �� ! "#$% ! $& ��'�()*(�� ��+�(,� ��+�*�'� �'��),� )�- �).�,).�)� ��� �/)*�, �0'� ��(��, ), �),)�1 �2�.���342���1 .� ��2��. �)�2(()*)3,��#/��4 ����1��� � �/� #1��2�������� �7������#� � 8��� � #��#�3�����$

� �� ������� ������������ �� ������ �����

������ � ���� ���������������

������ ���������������� ��� ��� ! �� ! "#$% !$5

�/� �0���1 ������1��� �����1�����������2 � ��1�2 ���0�#�� �3 �0���1������� ������ ��1 ���������3 ������ �������� 3������ ����� �3 1����� ����� ������ � ���4 �0��� ��150��4���0��� ��0���1$�/� 56�#���� � �/�� ��6�#� �� %*$ � 50��3 ����� ������ � 8����4 ��

�� ������� 5���� �15�@��4 � !�0 !�0����� �3 !�0 ��150��4 ����� �@$�/� ����� ������ 8��� 5� ����4���3 8��/�������� �#������� �� �0����� �3��@�/�3���:($ � 4������ �1��21��� 52 ��44��4

�/� �#� #110������:;$ � #���� 50������ ����0������ �/�04/

#��5���� �3 �������/�� 52 ��44��4 �/��#� #110������: �3<$ � ��#0�4� ����#����� � ������

��#��� � /�� #=8����/�� � �/� �0���1��30#�$

��� 3�����3 ����1��� �3 40�3�������� �051�����4 ������ 8��� 5� ����3�3 ���/� ��>0��� �� ����� ?�' � 3#01���$'� �� #������3��#� �3 ��4������� �

�/� �' � ���������3 ������ �/0�3 ���3 ��=1�� � ������������� 8��/ �056�#�/�3��4� � �� & �' & ()*+ & *. ������ ������� ������� ������ �3 ������ ����� ������ � ���4 �0��� ��150��4���0��� ��0���1� ��#/��4 ����1���� �/� #1��2� ������� �7������#� �8��� � #��#� 3�����$�1�����3 ������ 5�� �/0�3 5�

�051����3 � ���� �/� ($)) 1 � �0��32�.�/ '�5�0�2 ()*A �� ����3 �������#����2 �5����3 � 5��8 %

��� ! �� ! "#$% ! $&������ �� �������

������� ����� �� ������� ��� ����� ��� ������ �

���� ����� ��������� �������� �������

���3�� �7 �0�3 ���

�������2 � ��1�2 ���0�#���3 �0���1

B�� ������� ������3� ���� ��48�� ��;C*)

��0��� ��0���1$�3 & �

��� ! �� ! "#$% ! $5������ �� �������

������� ����� �� ������ ����� ������ �

���� �������������������� �������

���3�� �7 �0�3 ���

�������2 � ��1�2 ���0�#���3 �0���1

B�� ������� ����� ��3� ������48�� ��;C*)� ��0��� ��0���1$

�.*)�1)� �)6)�)� 7� ! ��8 ! � ! #"9 ! "#$%

�):2; �)6)�)� ���� �� �������� �� ��

��������� ���� ��� ������558� ��� �<�������

���@/ �0�0� %= 7)�2)�. "#$9

���*)()� :)3 "�## �,)�1

�0�� �8�� %���$#�## �,.-); -.;�34)*.;)�

��1�� �0�0� %������ ��>

����� �<�� 8����7��� ���� ��������

���� ������ ��������

9��2@� %����8� ��� �������

����� 8����������������� ���

8������ #$ �� #& ��8��� $ �� 8� ��

��9!���=��9!��� �8�� 3�������4�=������4� 2�4 ��60� 5��/3������/ 3�� 8)2�,�� ��., �)6)�)���.�1;), ?� B5�� ��@/�31�� ���@���@�B5�� ��3� �������$

������ ��� 58 ��6�� ���3���� 2�4 5��@�����1� 1��415�� 3@01�� 3� 90����

!��� �8��� ���4@� <B5�� ��@/�31�� ���@���@$

DIBUKA KEPADAPEMBORONG-PEMBORONGYANG BERDAFTAR DALAM

KELAS : III, IV & VKATEGORI : B01 / KPB02 /

KPB11 SAHAJA

�)�.;/ );/.� 3��1)34.* -�;23��,)6)�)� 9 7)�2)�. "#$9 ���*)()

�)�.;/ ,2,2' $5 7)�2)�. "#$9 ���*)()

�.*� �)6)�)�

8���� ! ��8 ! "#$% @ $$

�):2; ��:�; 8����8 ������A5 ���� 8��7@8��7

��������� ������8��������� �� ��<�

��� ������� 7�� 7�������� ���� ���� ���<�������� ������� �78� ���A

�.*)�1)� ��:�; 8���� ! �� ! �##?#&@#$

�2�)� �)6)�)� ���A#�##�,.-); -.;�34)*.;)� �

������ ����� ��� #A ! 7� ! 78�� ! "#$%"#$9

�7�8 ����� ��� �<�� �8�� �<��

8�� ��< ���� ������������� ��� ��� 59A9�7�� ������ ����

�8� ���� ��8�� �����7��� �����8������� ���� ������

������������� ����� ���

#A ! 7� ! 78�� ! "#$%"#$9

8�� ��< ���� ������������� ���

��� 59A9� 7�� ���������� �8� ����

��8�� ����

���� �� ����8� �<�

���� ����8 ����<$� ��(,)2�)�, )�- 8.,�/��

8<�� ��B 3 =# (B 3

$�" ���� ''8<�� ��B 3 $5 (B 3

$�A ���� '�'8<�� ��B 3 $5 (B 3

$�? 8��������� �������� �<�

8<�� ��B 3 $"" (B 3

���� �� ����8� ���

���� ����8 ����<"�$ ���� '�'

8<�� ��B 3 $A�A (B 3

"�" ���� '�'8<�� ��B 3 $A�A (B 3

"�A ���� '�'8<�� ��B 3 $" (B 3

"�? ���� '�'8<�� ��B 3 $" (B 3

"�& ���� '�'8<�� ��B 3 $" (B 3

"�5 ���� '�'8<�� ��B 3 &%�5 (B 3

"�% 8��������� �������� ����8� �

8<�� ��B 3 $"#�"# (B 3

"�9 8��������� ������8<�� ��B 3 "?"�"# (B 3

���32*) ! ��;.�))� ;)-)� (�6)

��3'), ���2�- �*���

����8 8���$ �� � D ���"#

����8 �7��& @ &# �� � D ���& �� �� �

��3'), �.�(, �*���

����8 8���$ �� � D ���"# @ ���$

����8 �7��&$ @ $## �� � D ���? �� �� �

�0)�),@�0)�), �)6)�)� *$ ���!� ��� � 3�/ 3����8

3���3 �2��@�=�2��@� ������15��4=��15��4 2�4 5��3���3��4� 9��6� 9�58/ �0�� ��4�/ �0�� 30@ ���� �4��3 �0���3� ��4 ��= ���0� ��4� ��0�����0���1$

($ ���4 ��50� /�4 3� @�����4��������@�� 5��/�/ 3������/� 3���0)342, ��,)32� �.�1;), �)6)/��42 �:)4),� 7)4),)� ��1)�1;2,)��)�),� 7)*)� ���.4.� �)-��1 ��1�8@�0 ��65�� 9�## )1. /��44$$�A# )1. 3� "�## �,)�1 /��44?�## �,)�1�

;$ ����� 5��4 ��50� /�4 /��3@�/3����@� 3��4� ���4@� 3� 3�����@������ ��6�� ���3���� �����4� 3����@� 2�4 3��2�@� 3�1 3@01����50� /�4 3� 3�1�0@@� @� 3�1�1�0� �0�� 2�4 ����0�0� ��� ���1��0�60@@� �3������ ��15��4 ����1��2�@� 5���4� 3� �60@ ��50�/�4 3�/��� 3� 3�1�0@@� @� 3�1 ��� ��50� ��4 3� �1� %

��1��2(.7)6),)� 82)() ��42, �)�1)

�42 �:)4),7)4),)� ��1)�1;2,)� �)�),

�.�1;), ?7)*)� ���.4. �)-��1� ��$$$#

��2��. �)�2(()*)3�<$ ���@/ �0�0� 1��4/3�@�

��50� /�4 5��@��� �3 ��*)()�= 7)�2)�. "#$9� :)3 "�## �,)�1���50� /�4 2�4 ��8� 3�����1 3�����@/ 3� 1� 2�4 3�����@� ��3@@� 3��2�$

,$ 9��6� 9�58/ �0�� ��4 �/�0�� 30@ ���� �4��3 �0���3� ��4 ��= ���0� ��4� ��0�����0���1 ��3@ @� ����@� 0��0@1�����1 ��5��4 �8�� 2�4�����3/ �0�0� �=� 605���0@ �8��$

Page 22: 3 JANUARI 2018 / 1439 JABATAN PENERANGAN EDISI … Dokumen/2018/Januari/pelitabrunei... · tetamu kehormat pada Majlis Bacaan Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran Bersempena Sambutan

HARI RABU 3 JANUARI 2018 EKONOMI22

Page 23: 3 JANUARI 2018 / 1439 JABATAN PENERANGAN EDISI … Dokumen/2018/Januari/pelitabrunei... · tetamu kehormat pada Majlis Bacaan Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran Bersempena Sambutan

HARI RABU 3 JANUARI 2018 23

Mesyuarat Postmortem PerhimpunanKeluarga Laut NBD - Malaysia

MESYUARAT postmortem bagi Perhimpunan Keluarga Laut Negara Brunei Darussalam dan Malaysia diadakan di Tea Time Cafe.

Berita dan Foto : Ihsan Faridah Ibrahim

NASIONAL

BANDAR SERI BEGAWAN,Selasa, 2 Januari. - PerjumpaanMesyuarat Postmortem bagi

Perhimpunan Keluarga LautNegara Brunei Darussalamdan Malaysia diadakan pada

1 Januari 2018, bertempat diTea Time Cafe.

Seramai 12 ahli jawatankuasatertinggi mengikut bahagianmasing-masing hadir padaperjumpaan berkenaan.

Terdahulu, perhimpunankeluarga laut diadakan pada 9

Disember 2017 di Parkview Hotel,Jerudong yang dihadiri olehkira-kira 400 orang daripadakeluarga Laut.

Hasil perjumpaan mesyuarattersebut, beberapa tips,nasihat dan panduan dikongsisama dengan ahli-ahli

jawatankuasa yang lain untukpenambahbaikan pada masa akandatang.

Sebelum acara dimulakan,bacaan Surah Al-Fatihah danDoa Selamat dipimpin olehAwang Haji Shahri bin HajiBesar.

Page 24: 3 JANUARI 2018 / 1439 JABATAN PENERANGAN EDISI … Dokumen/2018/Januari/pelitabrunei... · tetamu kehormat pada Majlis Bacaan Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran Bersempena Sambutan

HARI RABU 3 JANUARI 2018

ACARA Kyorugi adalah pertandingan sparing di antara duaatlet. Sementara acara Poomsae pula lebih demonstratif,yang tidak agresif (non combative pattern event), di manaatlet perlu mempersembahkan Poomsae yang terpilih ataubentuk tertentu.

Acara Kyorugi mempunyai tiga pusingan untuk dua minitpada setiap satu perlawanan, manakala setiap perlawananpoomsae adalah selama 30-90 saat.

24

BEKERJASAMA MENDUKUNG 'BRUNEI MAJU'

BERITA-BERITA HARIAN BOLEH DIIKUTI DI LAMAN SESAWANG :www.pelitabrunei.gov.bn

PENGERUSI Urusan Syarikat HeroesEvent Management, Aaron Goh, ketikaditemu bual Pelita Brunei.

KELIHATAN wajah kegembiraan para pengunjung ke Brunei Water Festival yang diadakan di kawasan Pusat PersidanganAntarabangsa Berakas.

Oleh : Aimi SaniFoto : Azmah Haji Ahad

Festival AirBrunei

berakhir7 Januari

Sukan boling mendapat sambutanBANDAR SERI BEGAWAN,Isnin, 1 Januari. - Sukan Bolingmerupakan antara sukan pilihansecara indoor yang diikutioleh kalangan remaja dan beliadi negara ini.

Bagi para penggemar sukan ini,ia dilakukan bukanlah semudahyang dijangkakan, bahkansukan ini memerlukan konsentrasiyang tinggi dan kekuatan fizikalpada tangan dan kemahiranmenggulingkan bola boling kesasaran pin.

Pusat Boling merupakantumpuan cukup popular hujungminggu lebih-lebih lagi semasamusim cuti sekolah, di mana ianyamampu menyatukan keluargadalam sama-sama mengisi masalapang yang terluang.

Antara aksesori yang diperlukanuntuk bermain sukan boling iniialah sepasang kasut dan bolaboling yang rata-rata disertakankepada pengunjung semasamenyewa lane boling tersebut.

Kos yang dikenakan olehpusat-pusat boling untuk bermainadalah sekitar BND7.00 untukdewasa dan BND4.00 untukkanak-kanak.

Semasa kunjungan Pelita Bruneike salah sebuah Pusat Boling,Utama Bowling Sendirian Berhad,yang terletak di pusat bandarmenyaksikan kunjungan cukupmeriah ke pusat tersebut.

Menurut pengawas pusatberkenaan, Awang MohammadNoor Hamdini bin Japar, Disembermerupakan bulan di mana pusatberkenaan menerima kunjunganyang begitu ramai.

Pusat tersebut dibukakan buatkunjungan orang ramai mulaijam 11.00 Pagi hingga 11.00Malam setiap Isnin hinggaKhamis, manakala pada Jumaatpula ia dibuka bermula jam2.30 Petang.

Sementara itu pada hujungminggu operasi pusat tersebutakan bermula dari jam 9.00 Pagi.

Oleh : Haji Ariffin Mohamad Noor / Morshidi

PUSAT Boling, Utama Bowling Sendirian Berhad menerima pengunjung yang tertinggi pada bulan Disember 2017.

BANDAR SERI BEGAWAN,Isnin, 1 Januari. - Festival AirBrunei atau 'Brunei Water Festival'yang julung kalinya diadakanbersempena Festival DisemberBrunei 2017 yang membukatirainya pada 29 Disember 2017lalu di kawasan Pusat PersidanganAntarabangsa, Berakas terusmenerima sambutan yang sangatmenggalakkan daripada orangramai.

Pengarah Urusan SyarikatHeroes Event Management, AaronGoh ketika ditemui berkata festivalpada penghujung cuti persekolahan

ini antara lain bertujuanuntuk meningkatkan pelancongandi negara ini melalui aktiviti-aktiviti bertema taman air, disamping memberikan sebuahplatform kepada pengusaha-pengusaha tempatan di negaraini untuk menyertai pameran-pameran jualan yangdisediakan.

Selain itu, ianya juga bagimempraktikkan gaya hidup sihatmelalui bersukan.

Festival selama 10 hari itu akanberakhir pada 7 Januari 2018 ini

yang turut menampilkanpermainan 'Water Dunk Machine'yang mana kutipan daripadapermainan tersebut akandisumbangkan kepada DanaPengiran Muda MahkotaAl-Muhtadee Billah untukAnak-Anak Yatim (DANA).

Festival Air Brunei berkenaanmengetengahkan pelbagai

permainan dan aktivitimenyeronokkan untuk seisikeluarga serta semua lapisanmasyarakat termasuk gelongsorair sepanjang 500 kaki.

Antara aktiviti yang turutdisediakan termasuk pondokbergambar, aktiviti melukis secarapercuma dan jualan makanan danminuman.