053_fail meja_melaka penyelia

Download 053_fail meja_melaka Penyelia

Post on 13-Apr-2018

232 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 053_fail meja_melaka Penyelia asrama.docx

  1/96

  FAIL MEJA

  JAWATAN DAN GRED :

  Jabatan Pelajaran Negeri Melaka

  NAMA AGENSI :

  ALAMAT :

  NO.TELEFON :

  NO.FAKS :

  LOGO SEKOLAH

  NAMA SEKOLAH

 • 7/23/2019 053_fail meja_melaka Penyelia asrama.docx

  2/96

  EMEL :

  ISI KANDUNGANBIL TAJUK MUKA

  SURAT

  Kulit

  Isi Kandungan

  1.0 Maklumat Pegawai

  2.0 Latar Belakang Sekolah

  3.0 Visi dan Misi Sekolah /Asrama

  4.0 Objektif Sekolah / Asrama

  5.0 Carta Organisasi Sekolah

  6.0 Carta Organisasi Asrama

  7.0 Carta Organisasi Exco Asrama

  8.0 Perincian Senarai Tugas

  9.0 Senarai Tugas, Kuasa dan Hubungan Pegawai

  10.0 Proses Kerja Utama, Carta Aliran & Senarai Semak

  10.1 Pendaftaran Dan Kemasukan Murid10.2 Pengurusan Bilik-Bilik Khas

  10.3 Pengurusan Sistem Maklumat Asrama (SMA)

  10.4 Pengurusan Aset Dan Inventori

  10.5 Pengurusan Kewangan Asrama

  10.6 Pengurusan Buku Tunai Asrama

  10.7 Pengurusan Pembelian

  10.8 Pengurusan Pembayaran

  10.9 Pengurusan Pelupusan Aset

  10.10Pengurusan Yuran Asrama

  10.11Pengurusan Kontrak Bekalan Bermasak

  10.12Pengurusan Kontrak Pembersihan / Kawalan

  Keselamatan

  10.13Pegurusan Kesihatan

  10.14Pengurusan Penyelenggaraan Bangunan /

  Peralatan

 • 7/23/2019 053_fail meja_melaka Penyelia asrama.docx

  3/96

  Objektif Jabatan/Pejabat

  Senarai Tugas Harian Objektif Bahagian/Unit

  Carta Aliran Kerja

  Senarai Seak/Che!klistPr"ses Kerja

  Carta Organisasi Jabatan/Pejabat

  Carta Organisasi Ke#u#ukan Pega$ai

  Senarai Tugas/Kuasa %an Hubungan

  Peraturan&Peraturan Penta#biranSenarai Un#ang&Un#ang/Peraturan

  Senarai Ja$atankuasa 'ang %iangg"tai

  Senarai B"rang&B"rang 'ang %igunakan

  ("ra Kerja

  FAIL MEJA

  11.0 Norma Kerja

  12.0 Senarai Undang-undang / Peraturan

  13.0 Pekeliling Perbendaharaan dan Perkhidmatan14.0 Senarai Borang Yang Digunakan

  15.0 Senarai Tugas Harian

  KANDUGAN FAIL MEJA

 • 7/23/2019 053_fail meja_melaka Penyelia asrama.docx

  4/96

  1.0MAKLUMAT PEGAWAIPENYELIA ASRAMA

  NAMA

  JAWATAN HAKIKI

 • 7/23/2019 053_fail meja_melaka Penyelia asrama.docx

  5/96

  GRED JAWATAN

  BAHAGIAN / UNIT

  TARIKH LANTIKANKE JAWATANSEKARANG

  2.0 LATAR BELAKANG SEKOLAH

 • 7/23/2019 053_fail meja_melaka Penyelia asrama.docx

  6/96

  3.O VISI DAN MISI SEKOLAH(ASRAMA)

  VISI SEKOLAH

 • 7/23/2019 053_fail meja_melaka Penyelia asrama.docx

  7/96

  MISI SEKOLAH

  4.0 OBJEKTIF SEKOLAH

 • 7/23/2019 053_fail meja_melaka Penyelia asrama.docx

  8/96

 • 7/23/2019 053_fail meja_melaka Penyelia asrama.docx

  9/96

 • 7/23/2019 053_fail meja_melaka Penyelia asrama.docx

  10/96

  5.0 Carta Organisasi Sekolah

 • 7/23/2019 053_fail meja_melaka Penyelia asrama.docx

  11/96

  6.0 Carta Organisasi Asrama

 • 7/23/2019 053_fail meja_melaka Penyelia asrama.docx

  12/96

  7.0 Carta Organisasi Exco Asrama

  PENGETUA /

  GURU BESAR

  PK

  HEM

  KETUA

  WARDEN

  KETUA

  PENYELIA

  PENYELIA WARDEN PEMBANTU

  PENGURUSAN

  MURID

 • 7/23/2019 053_fail meja_melaka Penyelia asrama.docx

  13/96

  EXCO

  PEMBANGUNAN

  PATRIOTISME

  EXCO

  PEMBANGUNAN

  TEKNOLOGI

  EXCO

  PEMBANGUNAN

  KOKURIKULUM

  EXCO

  PEMBANGUNAN

  SAHSIAH

  EXCO

  PEMBANGUNAN

  AKADEMIK

  MURID ASRAMA

 • 7/23/2019 053_fail meja_melaka Penyelia asrama.docx

  14/96

  8.0 PERINCIAN SENARAI TUGAS

  PENYELIA ASRAMA

  1.PENDAFTARAN DAN KEMASUKAN MURID

  Menjadi ahli mesyuarat bagi menentukan kriteria kemasukan

  murid

  ke asrama.

  Menyediakan Borang Kemasukan ke asrama (Lampiran 1).

  Menerima senarai penempatan murid baru daripada

  Pengetua/PK

  HEM.

  Menghantar Borang Kemasukan Asrama kepada murid baru dan

  memberi borang tawaran semula kepada murid lama.

  Menerima borang kemasukan asrama yang telah dilengkapkan

  untuk

  proses pemilihan dan simpanan rekod.

  Menganggotai jawatankuasa pemilihan murid masuk asrama.

  Menyediakan senarai nama murid yang diterima dan

  ditolak.(lampiran 2, lampiran 3).

  Menentukan bilangan dorm dan peralatan yang diperlukan

  mengikut

  jumlah murid yang ditetapkan.

  Menguruskan penempatan murid di dorm-dorm yang telah

 • 7/23/2019 053_fail meja_melaka Penyelia asrama.docx

  15/96

  ditetapkan.

  Memberi senarai inventori (KEW-PA 7) kepada ketua dorm untuk

  ditandatangani.

  2.PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS

  Menentukan peruntukan bilik yang diperlukan.

  Memastikan perabot dan peralatan mencukupi.

  Menyediakan senarai inventori (KEW-PA 7), Carta Organisasi Exco

  Bilik dan senarai tugas serta pelan kebakaran.

  Memastikan tahap kebersihan bilik-bilik yang ditentukan.

  3.PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT ASRAMA (SMA)

  Mengemaskini fail-fail maklumat murid untuk rujukan.

  Memasukkan data murid.

  Mengemaskini data murid dari masa ke semasa.

  Menghantar data kepada JU pada tarikh yang ditetapkan bersama

  dengan Lampiran Pengesahan yang telah disahkan oleh

  Pengetua/Guru Besar.

  4.PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI

 • 7/23/2019 053_fail meja_melaka Penyelia asrama.docx

  16/96

  Menjadi AJK Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK).

  Menerima bekalan daripada Pegawai Aset bersama dengan Sijil

  Akuan Penerimaan (SAP).

  Melabel bekalan mengikut nombor siri yang telah ditetapkan oleh

  Pegawai Aset semasa menempatkan peralatan di asrama.

  Menyediakan Borang KEW.PA 7 mengikut lokasi yang ditetapkan

  di

  asrama dalam dua salinan.

  5.PENGURUSAN KEWANGAN ASRAMAMenganggotai jawatankuasa pengurusan kewangan

  sekolah/asrama.

  Mendapatkan Surat Penurunan Kuasa mengurus kewangan

  asrama

  dari Pengetua/Guru Besar.

  Menyediakan cadangan anggaran belanja mengurus (LPBT,

  Bantuan

  Makanan Asrama,Yuran Makan, WLMA dan Pelbagai).

  Menyediakan kertas kerja (lampiran 4) cadangan aktiviti/program

  asrama.

  Mendapatkan kelulusan di dalam mesyuarat AJK kewangan.

  Menghantar permohonan pembelian (Nota Minta) untuk kelulusan

  Pengetua/Guru Besar.

  Mengurus pembelian dan bekalan keperluan asrama.

  Menyimpan rekod kewangan dengan baik.

 • 7/23/2019 053_fail meja_melaka Penyelia asrama.docx

  17/96

  6.PENGURUSAN BUKU TUNAI

  Mendapatkan Buku Tunai Asrama, Buku Cek, Buku Resit Pejabat,

  Buku Subsidiari dan Daftar Bil.

  Merekodkan baki tahunan terdahulu dalam Buku Tunai.

  Merekod Buku Tunai, Buku Cek, Buku Resit Pejabat, Buku

  Subsidiari dan Daftar Bil berdasarkan urusniaga yang dibuat.

  Membuat imbangan di akhir setiap bulan.

  Membuat Penyesuaian Bank dan Patskom.

  Menghantar untuk semakan dan tandatangan Juruaudit

  Dalaman.

  Mendapatkan perakuan pengesahan daripada Pengetua/Guru

  Besar.

  Menyimpan Buku Tunai di dalam almari berkunci.

  7.PENGURUSAN PEMBELIAN

  Memastikan tahap stok.

  Menentukan kaedah pembelian.(pembelian terus atau secara

  sebutharga).

  Mendapatkan sebutharga dari beberapa syarikat untuk

  perbandingan

  harga dan kualiti barang.

  Menyediakan Nota Minta dan mendapatkan kelulusan Pengetua.

  Menyediakan Borang Pesanan dan serahkan kepada pembekal.

 • 7/23/2019 053_fail meja_melaka Penyelia asrama.docx

  18/96

  Menerima dan menyemak barang yang diterima serta

  menandatangani pada invois.

  Menyerahkan barang-barang yang dibeli kepada Pegawai Aset

  untuk

  direkod ke dalam Buku Stok /Harta Modal /Inventori.

  8.PENGURUSAN PEMBAYARAN

  Menerima bil dari pembekal dan memastikan Borang Pesanan

  Asal

  disertakan bersama bil.

  Merekod bil ke dalam Buku Daftar Bil.

  Menyediakan baucer dan cek bayaran.

  Merekod dalam Buku Tunai.

  Menghantar untuk semakan oleh Pengetua/Guru Besar.

  Mendapatkan pengesahan dan tandatangan Pengetua/Guru Besar.

  Menyerahkan cek kepada pembekal dan mendapatkan resit

  pembayaran.

  9.PENGURUSAN PELUPUSAN ASET

  Memastikan semua barang-barang untuk pelupusan mempunyai

  kad

  daftar inventori dan harta modal.

  Mendapatkan Borang Kew.PA 15 daripada Pegawai Aset.

 • 7/23/2019 053_fail meja_melaka Penyelia asrama.docx

  19/96

  Mengisi Borang Kew.PA-17 dan mendapat pengesahan dua orang

  wakil lembaga pemeriksa aset sekolah.

  Menghantar Borang Kew.PA 17 dan Kew.PA 15 ke Unit Am

  JPNM/Bahagian SBP/Bahagian Teknik bagi mendapatkan

  kelulusan

  pelupusan.

  Melupuskan barang mengikut laporan dan cadangan yang

  disyorkan

  pada borang Kew.PA-17.

  Mengisi Sijil Pelupusan barang (Kew.PA-19) dan mendapatkan

  pengesahan pengetua.

  Menghantar hasil jualan kepada Perbendaharaan Negara.

  Mendapatkan resit dari Perbendaharaan.

  Mengemaskini stok dan membuat catatan seperti yang disyorkan.

  10. PENGURUSAN YURAN ASRAMA

  10.1 Menentukan jenis kutipan dalam mesyuarat jawatankuasa

  kewangan asrama.

  10.2 Memohon untuk kelulusan dari Unit Pendaftaran Sekolah

  JPNM untuk tahun hadapan.

  10.3 Menerima surat kelulusan/kuasa mengutip yuran.

  10.4 Mendapatkan Buku Resit mengikut keperluan dan mendaftar

  dalam Buku Daftar Resit.

  10.5 Menerima kutipan yuran dan mengeluarkan resit murid.

 • 7/23/2019 053_fail

Recommended

View more >