linguistik .pptx

Download linguistik .pptx

Post on 03-Apr-2018

234 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  1/39

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  2/39

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  3/39

  Proses penguasaan bahasa yang dilakukan olehbayi atau kanak-kanak.

  Berlaku secara semulajadi. Ketika berinteraksi atau berkomunikasi

  dengan orang lain. Pemerolehan bahasa dikaitkan dengan

  penguasaan sesuatu bahasa tanpa disedariatau dipelajari secara langsung iaitu tanpa

  melalui pendidikan secara formal untukmempelajarinya, sebaliknya memperolehnyadari bahasa yang dituturkan oleh ahlimasyarakat di sekitarnya.

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  4/39

  Pada permulaan usia dua tahun, perkataanpertama kanak-kanak akan muncul.Peringkat ini dipanggil holofrasa kerana

  perkataan yang dikeluarkan kanak-kanakbiasanya terdiri daripada satu atau duapatah perkataan mudah dalam satu masa

  Kanak-kanak menggunakan perkataantunggal untuk membezakan seseorang atausesuatu benda dalam keadaan yang berbeza

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  5/39

  Berdasarkan pendapat Menn dan Stoel Gammon(Babbling: On-line), dalam perkembangan bahasa,tempoh vokalisasi pralinguistik atau tempohmengagah boleh dibahagikan kepada lima tahap

  iaitu tangisan,

  cooing,

  bermain dengan vokal,

  canonical babbling (bermula pada umur 6 bulan)

  conversational babbling ( bermula pada umurlebih kurang 10 bulan)

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  6/39

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  7/39

  TEORI

  TEORIBEHAVIOURIS

  TEORIKOGNITIVIS/MENTALIS

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  8/39

  Ujaran terbentuk kerana adanyarangsangan sama ada dalam bentukbahasa atau bukan bahasa.

  Bentuk-bentuk bahasa yang dihasilkanperlu diperkukuhkan.

  Biasanya, ibu bapa memberi peneguhanmelalui senyuman, nyanyian ataumenepuk tangan sebagai sokongan.

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  9/39

  Pavlov menganggap tindak balasberlaku jika adanya tindakan terlazim.

  Bahasa dapat diperoleh melalui gerakbalas terlazim iaitu mendengar bunyiatau perkataan yang sama berulangkali.

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  10/39

  Skinner berpendapat bahawapembelajaran berlaku jika terdapattindak balas dan rangsangan yangsama berulang kali.

  Bloomfield pula mengatakan bahawabahasa ialah tingkah laku manusia

  sama seperti tingkah laku lain dalamperbuatan.

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  11/39

  Jean Piaget merasakan interaksikematangan organisma dan pengaruhalam sekitar mengembang prosespembelajaran.

  Kanak-kanak menyesuaikanpengetahuan sedia ada dengan

  maklumat yang diperoleh denganpersekitaran.

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  12/39

  Gestalt berpendapat bahawa kanak-kanak dilahirkan dengan kecekapansemula jadi untuk menguasai bahasa.

  Pada setiap peringkat kematangan,hipotesis dibuat terhadap pertuturanahli masyarakatnya.

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  13/39

  Chomsky mengatakan kanak-kanakmempunyai kemampuan berkomunikasiapabila dilahirkan.

  Proses penguasaan bahasa mungkinakan terbantut jika tidak diberipendedahan.

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  14/39

  Lenneberg berpendapat perkembangandan kebolehan bahasa berlaku secarabiologi.

  Kanak-kanak memahami maknaterlebih dahulu sebelum memahamistruktur atau susunan kata dalam

  ayat.

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  15/39

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  16/39

  Berkaitan dengan masyarakat.

  Perkaitan kata iaitu perkataan yangmempunyai kaitan dengan perkataanyang lain.

  Asosiasi ayat bermaksud penyesuaiandan perkaitan kata yang digunakandalam ayat.

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  17/39

  Jika penggunaan kata tidak betul,maksud ayat terbabit akan laridaripada maksud asal.

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  18/39

  Kajian tentang perubahan danpenggantian dalam bahasa.

  Kata yang mempunyai hubungan secaramenegak dikatakan sebagai hubunganparadigmatik.

  Hubungan ini dikaitkan dengankesamaan dengan makna antara sukukata lain (sinonim).

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  19/39

  Mempunyai hubungan yang berlawanandengan paradigmatik.

  Melibatkan penggunaan kata yangmempunyai hubungan secara mendatar.

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  20/39

  CIRI-

  CIRI

  SEMANTIK

  AYATLARAS

  BAHASA

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  21/39

  Kata atau frasa kata yang dicantum didalam ayat yang saling berkaitdiantara satu sama lain.

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  22/39

  Bentuk bahasa yang digunakan dalamkeadaan tertentu. (Contoh: KhutbahJumaat.)

  Laras yang digunakan bertujuan untukmenarik perhatian pendengar.

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  23/39

  Pengucapan yang paling tinggi dalamsusunan tatabahasa.

  Terdapat dalam kata hubung gabunganseperti penggunaan dan, sertaatautetapi.

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  24/39

  PSIKOLINGUISTIK

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  25/39

  DEFINISI

  Psikolinguistik merupakan cantuman dua

  disiplin ilmu iaitu psiokologi dan linguistik.

  Psikolinguistik atau psikologi bahasa ialah

  kajian faktor-faktor

  psikologi dan neurobiologi yang

  membolehkan manusia memperoleh,

  menggunakan, dan memahami bahasa

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  26/39

  Menurut Mangantar Simajuntak

  kata psikolinguistik adalah gabungan dua

  perkataan iaitu psikologi dan linguistik

  yang merupakan dua disiplin ilmu yang

  berlainan dan boleh berdiri dengansendirinya.

  Psikologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji

  proses akal manusia dan segala yangmengatur perilaku manusia.

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  27/39

  KONSEP

  Psikolinguistik meliputi proses-proses kognitif

  yang membolehkan penjanaan ayat-ayat yang

  bertatabahasa dan bermakna dari segi

  perbendaharaan kata dan struktur tatabahasa,serta proses-proses yang membolehkan

  pemahaman pernyataan, perkataan, teks, dan

  sebagainya

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  28/39

  Kesimpulan Mengenai PsikolinguistikPsikolinguistik

  Psikologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji akal budi atau jiwa manusia

  dan tingkah laku manusia.

  Psiokolinguistik mengkaji mekanisme mantel dan kelakuan manusia semasa

  manusia berbahasa.

  Psikolinguistik meliputi proses2 kognitif yg membolehkan penjanaan ayat2 yg

  bertatabahasa & bermakna dari segi perbendaharaan kata & struktur bahasa,

  serta proses-proses yang membolehkan pemahaman pernyataan, perkataan,

  teks

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  29/39

  Psikolinguistik

  Psikolinguistik ialah kajian faktor-faktor psikologi dan neurobiologi yang

  membolehkan manusia memperoleh, menggunakan, dan memahami

  bahasa

  Sebagai kesimpulannya, psikolinguistik ialah bidang yang membahaskan

  hal-hal tentang penguasaan bahasa, iaitu dengan mencari jawapan

  bagaimana bahasa itu dapat dikuasai oleh kanak-kanak dan orang dewasa.

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  30/39

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  31/39

  cabang linguistik untuk menerangkan,menganalisis dan merawatketidakupayaan berbahasa.

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  32/39

  i. Fonologi

  Kanak-kanak dengan masalah fonologi

  berkemungkinan menghadapi masalahdalam bahasa lisan. Mereka kerapmembuat kesalahan menggantikan bunyidalam perkataan seperti nama untukmama, blink untuk drink.

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  33/39

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  34/39

  iii. Sintaksis

  Masalah yang berkaitan sintaksis(ayat) pula melibatkan kesalahantatabahasa yang boleh memberi kesandalam menyusun dan menyampaikanpendapat yang kompleks.

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  35/39

  iv. Semantik

  Masalah semantik dapat dilihat melaluiperkembangan perbendaharaan katayang lemah, menggunakan maknaperkataan yang tidak sesuai, dantidak berupaya memahami maknaperkataan.

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  36/39

  v. Pragmatik

  Masalah berkaitan pragmatikmelibatkan ketidakupayaan kanak-kanak memahami atau menggunakanbahasa dalam konteks atau perbualan

  dalam situasi yang berbeza.

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  37/39

  Kelewatan bahasa

  Ada kanak-kanak yang memperolehi

  bahasa lewat daripada kebiasaannya.Sesetengah kanak-kanak akan dapatmenguasai bahasa walaupun agak

  lambat daripada yang lain.

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  38/39

  Aphasia

  Masalah bahasa akibat daripada

  ketidakupayaan untuk membentuk ataumemperoleh semula dan memberi maknakepada simbol-simbol arbitrari bahasa.Berpunca daripada kerosakan otak akibat

  kecederaan otak semasa lahir,ketumbuhan otak, strok ataukemalangan.

 • 7/28/2019 linguistik .pptx

  39/39

  Gangguan proses auditori pusat (Centralauditory processing disorders /CAPD)

  Kanak-kanak yang mempunyai CAPDtidak mengalami masalah pendengaran(pekak), tetapi atas sebab tertentu

  otak tidak dapat menterjemahmaklumat auditori yang diterimadaripada telinga dengan baik.