tatacara tidak hadir bertugas

Upload: fatimah-jusoh

Post on 07-Apr-2018

281 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

 • 8/6/2019 Tatacara Tidak Hadir Bertugas

  1/13

  P1

  TATACARA KES

  TIDAK HADIR

  BERTUGAS

  TATACARA KES

  TIDAK HADIR

  BERTUGAS

 • 8/6/2019 Tatacara Tidak Hadir Bertugas

  2/13

  P2

  KETIDAKHADIRAN

  PERATURAN 23:

  KEGAGALAN UNTUK HADIR

  BAGI APA-APA JUA TEMPOHMASA PADA MASA DANTEMPAT DI MANA PEGAWAI

  ITU DIKEHENDAKI BERTUGAS.

 • 8/6/2019 Tatacara Tidak Hadir Bertugas

  3/13

  P3

  TINDAKAN TATATERTIB KERANATIDAK HADIR BERTUGAS

  PERATURAN 24:

  BOLEH DIAMBIL TINDAKAN

  TATATERTIB JIKA:TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA

  CUTI;ATAU

  KEBENARAN;ATAU

  SEBAB YANG MUNASABAH

 • 8/6/2019 Tatacara Tidak Hadir Bertugas

  4/13

  P4

  JENIS KETIDAKHADIRAN

  (i) KES TIDAK HADIRBERTUGAS BIASA:

  TIDAK HADIR SATU (1) HARI, DUA(2) HARI DAN SEBAGAINYA DANPEGAWAI BERKENAAN DAPATDIKESAN.

  -Sekiranya tidak hadir 3 hari berturut-

  turut Surat Arahan Kembali Bertugasdan Tunjuk Sebab perlu diajukan .Buktipenerimaan (Lampiran A) danpenghantaran(Lampiran C) hendaklahdisertakan.

 • 8/6/2019 Tatacara Tidak Hadir Bertugas

  5/13

  P5

  (ii) KES TIDAK HADIR BERTUGAS DAN

  TIDAK BOLEH DIKESAN

  TUJUH (7) HARIBERTURUT-TURUT

  DAN TIDAK DAPAT

  DIKESAN(Pembayaran gajidihentikan)

 • 8/6/2019 Tatacara Tidak Hadir Bertugas

  6/13

  P6

  TATACARA KETIDAKHADIRAN DAN

  DAPAT DIKESAN

  PERATURAN 25

  AMBIL TINDAKAN DI

  BAWAH TATACARA

  TATATERTIB BIASA

  KETUA JABATAN SEGERA LAPOR

  KEPADA LEMBAGA TATATERTIB JIKA

  MENDAPATI PEGAWAI TIDAK HADIR

  BERTUGAS TANPA CUTI /TANPA

  KEBENARAN/TANPA SEBAB YG

  MUNASABAHDENGAN MENYERTAKAN

  MAKLUMAT BERKAITAN

 • 8/6/2019 Tatacara Tidak Hadir Bertugas

  7/13

  P7TATACARA KETIDAKHADIRAN DAN

  TIDAK DAPAT DIKESAN

  PERATURAN 26.

  TATACARA KETIDAKHADIRAN DAN

  TIDAK DAPAT DIKESAN

  PERATURAN 26.

  SURAT HANTAR TANGANATAU POS BERDAFTAR

  AKUAN TERIMADIHANTAR OLEH KETUAJABATAN

  KALAU TERSERAH/DITERIMA: KETUA JABATAN PERAKU KEPADA

  PIHAK BERKUASA TATATERTIB

  TINDAKAN TATATERTIB BIASA

 • 8/6/2019 Tatacara Tidak Hadir Bertugas

  8/13

  P8

  JIKA SURAT BERDAFTARAKUAN TERIMA KEMBALI

  TIDAK TERSERAH:

  KETUA JABATAN LAPOR KEPADA LEMBAGA

  TATATERTIB YANG ADA KUASA BUANG KERJA DANTURUN PANGKAT (HENDAKLAH DILAPORKAN KEJABATAN PELAJARAN NEGERI TERLEBIH DAHULU)

  LEMBAGA TATATERTIB BERKENAAN MENGAMBILLANGKAH UNTUK MENYIARKAN SUATU NOTISMENGENAI KETIDAKHADIRANPEGAWAI BERKENAANDALAM SEKURANG-KURANGNYA SATU SURATKHABAR BERBAHASA KEBANGSAAN

 • 8/6/2019 Tatacara Tidak Hadir Bertugas

  9/13

  P9

  AKIBAT SELEPAS NOTIS:

  1. JIKA PEGAWAI LAPOR DIRI

  UNTUK BERTUGAS DALAM

  TEMPOH TUJUH HARI

  AMBIL TINDAKAN TATATERTIB BIASA

  2. JIKA PEGAWAI TIDAK

  LAPOR DIRI DISIFATKAN TELAH DIBUANG KERJA

  DIBERITAHUKAN DALAM WARTA.

 • 8/6/2019 Tatacara Tidak Hadir Bertugas

  10/13

  P10

  PELUCUTHAKAN EMOLUMEN:

  1. JIKA PEGAWAI DIDAPATI

  BERSALAH KERANA TIDAK

  HADIR BERTUGAS:

  TIDAK BERHAK KEPADA APA-APA EMOLUMENBAGI TEMPOH KETIDAKHADIRAN

  DISIFATKAN TELAH TERLUCUT HAK WALAUPUNPBT TIDAK MENGARAHKAN PELUCUTHAKAN

  DIBERITAHU SECARA BERTULIS BUKAN SATU HUKUMAN TATATERTIB

 • 8/6/2019 Tatacara Tidak Hadir Bertugas

  11/13

  P11

  PERATURAN 27

  Peraturan-Peraturan Pegawai Awam(Kelakuan

  Dan Tatatertib)(Pindaan) 2002Pelucutan emolumen kerana tidak hadir bertugas

  27(1) Pegawai yang didapati tidak hadir

  bertugas tanpa cuti atau tanpa mendapatkebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab

  yang munasabah, dia tidak berhak kepada

  apa-apa emolumen bagi tempoh

  ketidakhadirannya dan segala emolumensedemikian disifatkan terlucut hak walaupun

  Pihak Berkuasa Tatatertib tidak

  mengarahkannya.

 • 8/6/2019 Tatacara Tidak Hadir Bertugas

  12/13

  P12Bab C 14A(a)

  Perintah-Perintah Am.Tiada gaji bagi tempoh tidak hadir

  bertugas tanpa cuti

  Jika seseorang pegawai tidak hadir bekerja

  bagi sesuatu tempoh pada pendapat Ketua

  Jabatan tanpa sesuatu sebab yang

  munasabah maka pegawai itu tidak berhak

  mendapat apa-apa gaji atau lain-lainemolumen bagi tempoh tidak hadir bekerja.

 • 8/6/2019 Tatacara Tidak Hadir Bertugas

  13/13

  P13

  SEKIANTERIMA KASIH