hadir kursus

Download Hadir Kursus

Post on 10-Apr-2016

241 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KAJIAN ORANG

TRANSCRIPT

 • 1

  PERKAITAN ANTARA KEKERAPAN MENGHADIRI PROGRAM

  PEMBANGUNAN PROFESIONALISME MENGIKUT BIDANG

  KURIKULUM DENGAN EFIKASI KOLEKTIF GURU SEKOLAH

  MENENGAH DI SABAH

  Dewi Isma Madzlan (dewiismamadzlan@yahoo.com)

  Khalid Johari (drkhalidjohari@gmail.com)

  Shukri Zain (drshukriza@gmail.com)

  Mohd.Khairuddin Abdullah (drkhai69@gmail.com)

  Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial,

  Universiti Malaysia Sabah(UMS)

  Abstrak: Kajian ini mengkaji perkaitan antara kekerapan menghadiri program pembangunan

  profesionalisme guru (PPPG) mengikut bidang kurikulum dengan efikasi kolektif dalam kalangan

  guru-guru di lima buah sekolah menengah daerah Kota Belud, Sabah. Kajian melibatkan 171 orang

  responden yang terdiri daripada guru-guru terlatih. Penentuan sampel adalah berdasarkan kepada

  reka bentuk persampelan bertujuan.Kajian korelasi ini menggunakan instrumen soal selidik 12 item

  Skala Efikasi Kolektif (Collective Efficacy Scale, CES) yang dibina oleh Goddard. Terdapat dua

  dimensi efikasi kolektif yang digunakan dalam instumen iaitu dimensi analisis tugas pengajaran dan

  kecekapan pengajaran. Nilai pekali Alpha Cronbach untuk kajian ini ialah alpha .94. Data kajian

  dianalisis menggunakan teknik korelasi Pearson dan ANOVA (ONE WAY) mengujikan hipotesis kajian.

  Dapatan kajian menunjukkan kekerapan menghadiri program pembangunan profesionalisme guru

  (PPPG) mengikut bidang kurikulum tidak mempunyai perkaitan yang signifikan dengan efikasi kolektif

  dan kehadiran dalam PPPG tidak memberi pengaruh yang signifikan dalam efikasi kolektifguru

  sekolah menengah. Implikasi dapatan kajian juga dibincangkan.

  Kata Kunci: efikasi kolektif, program pembangunan profesionalisme guru (PPPG), bidang kurikulum.

  PENGENALAN

  There is no single strategy that can contribute more to meaning and improvement than ongoing professional development.

  Michael Fullan (dalam Amin Senin, 2008)

  Arus pendidikan negara yang semakin berkembang menjadi satu fenomena yang menuntut suatu

  perubahan drastik ke arah memartabatkan mutu pendidikan kebangsaan sejajar dengan

  globalisasi pendidikan. Pelbagai reformasi yang mempunyai pertautan dengan ilmu pengetahuan

  dan ledakan maklumat menjadi trend dalam penandaarasan mutu pendidikan negara. Perubahan

  ini berlaku dengan begitu pantas sehingga menuntut setiap individu dalam bidang pendidikan

  memerlukan anjakan paradigma di samping memperkemaskan ilmu pengetahuan dan

  ketrampilan masing-masing. Dalam merealisasikan matlamat ini, negara telah menaruh yang

  tinggi terhadap golongan pendidik di negara ini. Pendidik di setiap peringkat dalam sepanjang

  karier mereka perlu menguasai pengetahuan dan kefahaman baru ini agar mereka sentiasa

  relevan dengan tuntutan semasa dan bersifat efektif serta memberi impak tinggi terhadap

  pembelajaran murid (Amin Senin, 2008).

 • 2

  Profesion keguruan pada masa kini semakin mencabar selaras dengan perkembangan arus

  pendidikan perdana yang menuntut komitmen guru ke arah memartabatkan Falsafah Pendidikan

  Kebangsaan dan membina wawasan negara. Kurikulum dan pedagogi pula perlu berubah dan

  sekolah sentiasa perlu mencari jalan untuk meningkatkan prestasi pelajar dalam pelbagai aspek.

  Selain faktor sosioekonomi, kualiti guru dan kualiti sekolah juga berkait rapat dengan prestasi

  pelajar. Kualiti guru akan menyumbang kepada kualiti sekolah dan situasi ini adalah satu faktor

  yang boleh diubah melalui program-program perkembangan profesionalisme. Guru-guru bukan

  sahaja mesti komited dalam tugas pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, tetapi juga mesti

  melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu dan kemahiran sesuai dengan tuntutan semasa dunia

  pendidikan moden.

  Pendidik yang berkualiti bukan sahaja memberi penekanan kepada kemajuan pelajar

  tetapi juga kepada kemajuan mereka sendiri. Tanpa pendidik-pendidik yang berkualiti dan

  sentiasa update dengan perkembangan semasa, kemungkinan besar kemajuan pelajar tidak akan dicapai dengan sepenuhnya (Salleh, 2000). Kepakaran seseorang boleh menjadi lapuk,

  ketinggalan dan menjadi kuno jika pengetahuan dan ketrampilan tidak sentiasa diperkemaskan

  (Wan Mohd Zahid, 1993). Oleh sebab itu guru-guru di setiap peringkat dalam sepanjang kerjaya

  mereka perlu menguasai pengetahuan dan kefahaman baru dan perubahan serta inovasi dalam

  pendidikan yang menuntut para guru secara berterusan melengkapkan diri agar mereka tetap

  efektif dan memberi impak langsung terhadap pembelajaran murid. Implikasinya, pembangunan

  profesional atau pembangunan staf menjadi komponen kritikal dalam membentuk guru-guru

  yang berkelayakan tinggi dan beriltizam. Oleh yang demikian, guru sebagai pendidik perlu terus

  dimajukan supaya potensi mereka boleh digembleng untuk kemajuan organisasi (Abdul Rahim,

  1989). Tuntutan ini memerlukan perubahan dari aspek pengetahuan, pemikiran, sikap dan nilai

  guru yang wajar dibangunkan secara bersepadu dan berterusan dalam menangani perubahan,

  keperluan dan cabaran pendidikan semasa (Wan Rahimah Wan Abdul Kadir, 1995).

  Profesion keguruan yang semakin mencabar seiring dengan perubahan yang sentiasa

  berlaku dan pelbagai cabaran perlu dihadapi oleh guru dan pengurus sekolah. Sejak tahun 2000,

  guru perlu melaksanakan kurikulum yang telah disemak semula untuk menangani isu

  kerelevansinya dengan globalisasi dan kemajuan dalam teknologi maklumat dan komunikasi

  (ICT). Dalam masa yang sama guru dituntut untuk meningkatkan kualiti profesion keguruan itu

  sendiri agar sistem pendidikan negara kita dapat dimartabatkan bukan sahaja di peringkat

  serantau bahkan hingga ke pentas dunia. Kualiti guru dalam konteks ini merujuk kepada

  penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran dan sikap guru yang dapat ditingkatkan melalui

  program-program perkembangan profesionalisme.

  Konsep perkembangan profesionalisme pula harus dilihat sebagai satu proses

  pembelajaran yang dinamik dan menjurus kepada tahap pemahaman dan kesedaran yang baru

  dalam konteks pendidikan masa kini iaitu guru bekerja untuk membolehkannya meneliti rutin

  kerja, amalan dan matlamat serta mengambil tindakan untuk mengubahnya supaya sistem

  pendidikan negara setanding dengan negara-negara maju lain. Keadaan ini memperlihatkan

  perkembangan profesionalisme sebagai satu proses dan bukan produk serta memegang kepada

  andaian bahawa guru boleh menjana ilmu sendiri, meneliti dan memahami amalan kendiri

  dengan tujuan menambah baik amalan.

 • 3

  Golongan pendidik juga tidak terkecuali daripada tuntutan suasana persekitaran yang silih

  berganti. Profesion yang disandang oleh guru semakin menjadi satu bebanan kepada mereka dari

  aspek fisiologi dan psikologi (Mokhtar Ahmad, 1998). Oleh yang demikian, keprihatinan

  terhadap pembangunan dan perkembangan profesionalisme dalam kalangan guru lazim menjadi

  topik tumpuan, khususnya kepada guru-guru yang baru menamatkan program pendidikan guru di

  institusi-institusi perguruan. Pembangunan guru yang bermula seawal latihan di institusi-institusi

  perguruan membentuk imej intuitif yang berdasarkan pada tanggapan tentang tugasan sebagai

  seorang guru dan bukannya tanggapan bagaimana seharusnya konsep perguruan itu berlaku

  (Bulent, 2003).

  Kajian memberi fokus kepada permulaan kerjaya seorang guru selepas mendapat

  pendidikan dan latihan pengkhususan dari institut perguruan mahupun institut-institut pengajian

  tinggi sebagai guru biasa. Proses peningkatan profesionalisme dan sentiasa berlaku sepanjang

  kerjaya menerusi kehadiran pelbagai program yang dianjurkan selaras dengan tuntutan

  perkembangan pendidikan global. Perkembangan kemahiran profesionalisme dan pengukuhan

  menerusi pengalaman mengajar yang diperolehi lazimnya seiring dengan peningkatan tahap dan

  gred jawatan mengikut hierarki dari guru biasa, ketua panitia, ketua bidang dan seterusnya ke

  jawatan guru cemerlang setelah mendapat pengiktirafan menerusi lantikan hakiki daripada

  Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

  Kajian yang dijalankan oleh sekumpulan penyelidik berkaitan keberkesanan Pengajaran

  dan Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) mendapati dasar

  penggunaan bahasa Inggeris untuk mengajar PPSMI gagal untuk meningkatkan pembelajaran

  dan prestasi Matematik dan Sains murid, terutamanya murid Melayu dan Bumiputera dan

  diputuskan sebagai gagal untuk meningkatkan pembelajaran dan prestasi bahasa Inggeris mereka.

  Kajian ini juga menunjukkan dasar penggunaan bahasa Inggeris untuk meningkatkan kefahaman

  konsep, ilmu dan kemahiran Matematik dan Sains pelajar tidak tercapai seperti diharapkan,

  bahkan kesannya adalah negatif (Isahak, 2008).

  Seharusnya guru-guru yang telah menghadiri program pembangunan profesionalisme

  mempunyai sikap yang positif ke arah pembentukan efikasi kolektif yang mantap memperbaiki

  tahap kemahiran dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan kepada

  permasalahan ini, maka penyelidikan dijalankan untuk menentukan perkaitan antara kekerapan

  menghadiri program pembangunan profesionalisme dalam bidang kurikulum dengan efikasi

  kolektif guru sekolah menengah.

  HIPOTESIS.

  1. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kekerapan menghadiri program pembangunan profesionalisme dengan efikasi kolektif guru-guru sekolah menengah

  dalam daerah Kota Belud.

  2. Tidak terdapat perbezaan mi