tafsir tematik surah dalam penulisan kisah-kisah al-quran : kisah nabi ibrahim

of 11/11
TAJUK PROPOSAL : TAFSIR TEMATIK SURAH DALAM PENULISAN KISAH-KISAH AL-QURAN : KISAH NABI IBRAHIM NAMA PELAJAR : MUHAMAD SYAARI BIN AB RAHMAN (P85190) NAMA PENYELIA : DR WAN NASYRUDDIN BIN WAN ABDULLAH

Post on 15-Apr-2017

184 views

Category:

Education

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TAJUK PROPOSAL :

  TAFSIR TEMATIK SURAH DALAM PENULISAN KISAH-KISAH AL-QURAN : KISAH NABI IBRAHIM NAMA PELAJAR :MUHAMAD SYAARI BIN AB RAHMAN (P85190)

  NAMA PENYELIA :DR WAN NASYRUDDIN BIN WAN ABDULLAH

 • Kajian ini bertujuan untuk mengembangkan salahsatu disiplin ilmu tafsir maudhuie iaitu tafsir tematiksurah ( ) dalampenulisan kisah-kisah al-Quran

  Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang menggunakan pendekatan analisis kandungan.

  Pengumpulan data dibuat dengan kaedah analisisdokumen berpandukan kitab-kisah tafsir al-Quran dan kitab-kitab dengan mengambilpersampelan dari kisah Nabi Ibrahim a.s di dalam al-Quran.

  1) PENGENALAN

 • Analisis data pula dilakukan denganpendekatan tafsir maudhui surahsebagaimana kategori yang disarankan olehMustafa Muslim (2009) dan Al-Khalidi (2015). Implikasi kajian ini adalah menyediakan garis

  panduan penulisan ibrah kisah-kisah al-Quran melalui kaedah atau apa yang disebut oleh al-Daqqur (2005) sebagai

  PENGENALAN

 • 2) LATAR BELAKANG KAJIANPerkembangan penulisan kisah-kisah al-Quran

  dengan mengambil kira aspek munasabah dantujuan surah ( ) ini masihperlahan.

  Al-Daqqur (2005) menyatakan aspek munasabahdan tujuan surah sangat mempengaruhi :kisah mana yang didahulukan dan kisah mana yang

  dikemudiankan dalam sesuatu surahbentuk pengulangan babak sesuatu kisahpanjang atau pendek kisah berkenaangaya bahasa penyampaian kisah berkenaan

 • 3) PERNYATAAN MASALAH

  Terlalu sedikit penulisan mengenai ibrah kisah-kisahAl-Quran yang meraikan disiplin ilmu tafsir tematiksurah ( )

  Kebanyakan penulisan dan kajian mengenai kisah-kisah al-Quran mengambil pendekatan kronologiperjalanan sejarah tokoh berkenaan, membersihkandari Israiliyyat, atau mengeluarkan aspek keindahanbahasa pada nas-nas kisah-kisah yang berkenaan. Namun kebanyakan pendekatan ini dilakukansecara terasing (isolated) dari aspek munasabahdan tujuan surah yang merakamkan babak tokohberkenaan.

 • PERNYATAAN MASALAH

  Tafsiran kepada nas kisah-kisah Al-Quran yang meraikan munasabah dan tema surah hanyaterdapat dalam kitab-kitab tafsir sahaja (contoh : tafsir al-Biqaie dan al-Razi) dan ia menyukarkanmasyarakat awam yang tiada latar belakangagama dan bahasa Arab untuk memahami

  Maka di sinilah pengkaji mendapati wujudnyajurang antara dunia tafsir maudhue (tematiksurah) dengan dunia penulisan kisah-kisah al-Quran.

  Diharapkan kajian ini menjadi satu usahamerapatkan jurang yang wujud antara keduanya

 • OBJEKTIF KAJIAN

  Menjelaskan konsep ibrah daripadakisah-kisah al-QuranMengumpul dan menganalisis

  kenyataan para ulamak tentang ibrahkisah Nabi Ibrahim secara tafsir tematiksurahMengkaji tujuan dan gaya penceritaan

  kisah-kisah al-Quran melalui kisah NabiIbrahim a.s dalam al-Quran

 • KAJIAN LITERASI (RUMUSAN)

  Hasil kajian-kajian peringkat sarjana dankedoktoran yang dapat dicapai, dapatlahdirumuskan kajian mengenai kisah-kisah al-Quran hanya menjurus kepada kategoripertama tafsir maudhuie yang popular iaitutafsir maudhuie lil maudhu al-qurani. Kajian secara serius kepada aspek ) ) membabitkan mana-mana Nabikelihatannya belum dilakukan oleh mana-mana pengkaji kecuali apa yang telahdilakukan oleh Abu Syatit (1991).

 • KERANGKA TEORI

 • KERANGKA KONSEPTUAL

 • SIGNIFIKAN KAJIAN

  Menyemarakkan semangat untuk lebih banyak kajian dalambidang tafsir maudhuie li surah al-quraniah (tafsir tematik surah) yang telah menjadi legasi para mufassirun terdahulu sama adamelalui pendekatan kisah-kisah al-Quran, metafora, hukum fiqahdan seumpama dengannya.

  Membangunkan satu kerangka baru penulisan kisah-kisah al-Quran dengan mengambil perhatian kepada aspek al-Munasabah, al-Nazm, tema surah dan asbab Nuzul.

  Menimbulkan kecintaan ummat kepada mendekati al-Quran itusendiri secara menyeluruh dan bukannya batang tubuhseseorang tokoh berkenaan

  Mengukuhkan usaha-usaha sarjana sebelumnya yang berusahagigih mengemukakan pelbagai sebab-sebab yang menyebabkan umat Islam tidak perlukan riwayat-riwayat al-Israiliyyat dan al-Dakhil dalam mentafsirkan al-Quran