surat pemberitahuan 54-2019 - kheu.gov.bn kosong/pengarah pembangunan masyarakat.آ  panggilan...

Download Surat Pemberitahuan 54-2019 - kheu.gov.bn Kosong/PENGARAH PEMBANGUNAN MASYARAKAT.آ  Panggilan ujian,

Post on 02-Sep-2019

11 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  SURAT PEMBERITAHUAN PEJABAT SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

  NEGARA BRUNEI DARUSSALAM BILANGAN : IKLAN 54/2019

  PENGIKLANAN JAWATAN-JAWATAN KOSONG PERATURAN 38(a) DALAM PERKHIDMATAN AWAM NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

  TARIKH IKLAN : 10 ZULKAEDAH 1440 13 JULAI 2019

  KEPADA: SETIAUSAHA TETAP KEMENTERIAN / KETUA JABATAN

  Surat Pemberitahuan ini hendaklah dibawa kepada pengetahuan serta perhatian semua pegawai-pegawai yang layak untuk memohon jawatan berikut yang perinciannya

  disertakan.

  1. PENGAFtAH PEMBANGUNAN MASYAFtAKAT (SUPERSCALE C) JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

  INC i.

 • Syarat-Syarat Am:

  (A) Pemohon terdiri daripada Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

  (B) Pemohon adalah dipelawa daripada Pegawai dan Kakitangan yang sedang berIchidmat di Kementerian atau jabatan-jabatan Kerajaan sahaja.

  (C) Pemohon mempunyai pengetahuan kerasmian agama Islam, adat istiadat, kebudayaan, perkembangan sosial, ekonomi dan politik Negara Brunei Darussalam.

  (D) Bersedia untuk bertugas bila-bila masa di luar walctu bekerja biasa atau bekerja secara bergilir-gilir (shift) atau semasa cuti awam dan juga hendaklah bersedia untuk bertugas di mana-mana sahaja di Negara Brunei Darussalam.

  (E) Cara permohonan - Rujuk di ruang PEMBERITAHUAN.

 • 1. PENGARAH PEMBANGUNAN MASYARAICAT JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN SUPERSCALE C ($6,800 SEBULAN) KEKOSONGAN = SATU (01)

  KELAYAKAN MINIMUM:

  1. ljazah Sarjana Muda dalam bidang Sains Kemasyarakatan / Sains Sosial / Pentadbiran Awam / Pengurusan / Kajian Kerja Komuniti atau dalam bidang berkaitan dengan hal ehwal kemasyarakatan atau bidang bersesuaian.

  Mempunyai kelulusan yang lebih tinggi adalah kelebihan.

  2. a) Telah berkhidmat di Jabatan Pembangunan Masyarakat sebagai Timbalan Pengarah dalam tanggagaji Kumpulan 3 selama tidak kurang dan i 9 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

  ATAU

  H-73-. Lulus dalath kursui—PrOgrarh Perkembangan Eksekutif di Universiti Brunei Darussalam atau kursus sebanding.

  4. Mempunyai Laporan Penilaian Prestasi di tahap sekurang-kurangnya SANGAT BAIK bagi tempoh 3 tahun kebelakangan.

  b) Telah berkhidmat dalam perkhidmatan Kerajaan dalam jawatan yang berkaitan dengan hal ehwal kemasyarakatan atau yang bersesuaian dalam tanggagaji Kumpulan 1 tidak kurang dan i 3 tahun atau dalam tanggagaji Kumpulan 2 tidak kurang dan i 6 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

  IPK Li

 • TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

  1. Mentadbir sepenuhnya pejabat dan kakitangan dan cawangannya mempunyai 4 bahagian utama iaitu:

  L Bahagian Pentadbiran / Hal Ehwal Antarabangsa dan Penyelidikan. Bahagian Perkhidmatan Pembangunan Keluarga. Bahagian Perkhidmatan Orang-Orang Cacat, Pemulihan Akhlak dan Penempatan Pekerjaan.

  iv. Bahagian Perkhidmatan Kebajikan Am dan Perkhidmatan Pencen-Pencen.

  2. Mengawal semua kewangan jabatan dengan mengikut Peraturan Kerajaan (FR) yang sedang berkuatkuasa.

  3. Pengarah adalah juga selaku Pengawal Pencen-Pencen Negara mengikut Akta Pencen Umur Tua dan Cacat 1954.

  4. Pengarah adalah juga dilantik sebagai Pesuruhjaya (Commissioner) dalam Akta Perlindungan Wanita-Wanita dan Gadis 1972.

  5. Melalui kuasa kewangan yang diberikan, Pengarah adalah bertanggungjawab dalam memberi kebenaran terhadap pembayaran Bantuan Kebajikan Bulanan di seluruh negara dan juga pembayaran Pencen-Pencen di bawah Akta Pencen Umur Tua dan Cacat 1954.

  6. Bertauggungiawab terhadap peranan labatan sebagai focal point sama ada di peringkat serantau atau antarabangsa bagi perkara-perkara yang berkaitan dengan hal-hal kemasyarakatan (Pembangunan Sosial, Hal Ehwal Wanita, Kanak-Kanak, Orang Tua, Orang Cacat dan lain-lain) melalui perhubungan dengan Pertubuhan- Pertubuhan dalam ASEAN, COMMONWEALTH, UNITED NATIONS dan Pertubuhan- Pertubuhan Antarabangsa yang lain yang berkaitan dengan hal ehwal kebajikan masyarakat

  7. Bertanggungjawab terhadap sokongan bagi permohonan Anak Angkat seluruh negara seperti peruntukan dalam Undang-Undang Pendaftaran Anak Angkat 1961.

 • 8. Bertanggungjawab membuat cadangan dan sokongan bagi kenaikan pangkat, latihan dan kursus pegawai dan kalcitangan Jabatan sama ada di dalam atau luar negeri.

  9. Bertanggungjawab terhadap semua tugas Pengarah sebagaiman tugas dan tanggungjawab Ketua-Ketua Jabatan Kerajaan yang lain.

  L

 • PEMBERITAHUAN:

  PERUBAHAN TATACARA PENERB1TAN !KLAN BAGI PERATURAN 7(A), 38(A) DAN 38(6)

  Muloi daripada April 2018, pengIklanan jawatan kosong sam ado melalui Peraturan 7(A), 38(A) dan 38(8) dliklankan secara serentak dan dlkeluarkan 2 kall seminggu lattu pada setlap had IsnIn dan Sabtu.

  TATACARA PERMOHONAN BAGI ORANG RAMA! DAN WARGA PERKH1DMATAN AWAM, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM:

  Penggunaan kali pertama: 1. Semuo pemohon hendaklah mempunyai akaun e-Darussalam. Bagi yang belum mempunyai akaun eDarussalam,

  hendaklah mendaftar akaun e-Darussalam di www.goy.bn. Setelah mendopatkan usemame dan password akaun e-Darussalarn. pemohon bolehlah mendaffar masuk ke Portal PSC Recruitment.

  2. Sila past ikan awda memasukkan e-mel yang betul clan aktif semasa membuat pengesahan di PSC Recruitment. 3. Melengkapkan ruangan 'Profil Soya' (My Profile) dan memuotnaik sijil-sipl atau dokumen-dokumen dalam format

  pdf mengikut peringkot kelulusan atau jenis dokumen.

  Penggunaan Seterusnya: 1. Awda boleh mengemaskinl profil awda pada bib-bib a masa, jika perlu. 2. Untuk melihat jawatan yang dliklankan awda boleh memIllh tartan Pekerjaan' (Search Job) atau lihat jawatan

  'Atas 5 Kekosongan (Top 5 Vacancies) atau kJik Carian Lonjutan ' (Advance Search) clan bagi membuat perrnohonon klik 'Pohon' (Apply).

  3. Panggilan ujian, temuduga atau keputusan permohonan akan dihantar ke e-mel awda melalui PSC Recruitment. 4. Permohonan yang DIHADAPKAN SELEPAS tartish tutup [Man ticiak akan dilayan.

  Maklumat Tambahan : Semua kelulusan, sijil-sijil kecekapan, peperilcsaan yang dikendalikan oleh badan-badan professional yang dihodapkan bersama borang permohonan hendaklah dllktbraf oleh Kerajaan Kebawah Dull Yang Maha Mulia Poduka Seri Boginda Sultan dan Yang DI-Pertuan Negara Brunei Darussalam. (selepas ml dipanggil Kerajaan). Kepujion (kredit) mata pelajaran Sijil Am Pelajaran Brunei-Cambridge Peringkat Biasa hendaklah diperolehi dalam tempoh dua (2) tahun berturut-turut.

  PERINGATAN TAMBAHAN KEPADA WARGA PERKHIDMATAN AWAM, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM: 1. Senticsa memastikan maklumat awda di doh:1m Rekod Perkhidmatan GEMS adalah tepat dan terkini. 2. Permohonan yang telah dihadapkan akan disalurkon tedebih dahulu secara online kepoda Pegawai

  Penghubung atau PoC Kementerian / Jobatan masing-masing. 3. Borang Pengesahan Ketua Jabotan (BPKJ) hendaklah dimuatnaik ke dalam Froth PSCR pemohon (other

  qualifications dan dimuatnaik sekali sahaja sehingga terdapat perubahan) clan juga bagi PoC membuat gssnnan perrnOnnripla 40WMCIIII(.0S011=0,11013 Jenhj 1PrOCIOCILDerMOnOtlan seoecklazimnun

  4. Pegawai-Pegawal Kerajaan hendaklah mempunyai tahap penilaian prestasi sekurang-kurangnyo SANGAT BAIK bagi tempoh 3 tahun kebelakangan. Pegawai-Pegawai Kerajaan yang belum mencapai tempoh perichidmatan selama 3 tahun, hendaklah mempunyal tahap penilaian prestasi sekurang-kurangnya SANGAT BA1K selama tempoh perkhidmatannyo.

  5. PoC adalah bertanggungjawab bagi menghadapkan pengesahon bagi pemohon di Kementerian / Jabatan mosing-masing.

  SEBARANG PERTANYAAN SILA HUBUNGI:

  : upaespa.goy.bn , 7GEMS : +6732382407 ATAU 2) : aems.helpdesk@osd.aov.bn

  UNTUK MEMBACA MAKLUMAN ATAU SOALAN LAZIM SILA LAYARI:

  : www.spaclov.bn ® : recruItment.gmbn rE2 : psc_brunei : Pejabat Suruhanjaya Perkhldmatan Awam-Brunel

  JPIC

 • TARIKH IKLAN

  : 10 ZULICAEDAH 1440 BERSAMAAN 13 JULAI 2019 TARIKH TUTUP IKLAN : 02 ZULHWAH 1440 BERSAMAAN 03 OGOS 2019

  Niensyukuri Kepimpinan Wgja 'Yang Latta Add Ian Sakrama"

  Dengan hormatnya,

  fr (DAYANG LIYANA BINTI HAJI SAINI) Pegawai Kerja b.p. Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam. BILANGAN IKLAN: 54/2019/SPA/BPL/38(a)

  PEMBAHAGIAN:

  Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia Kebawah Dull Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam;

  Grand Chamberlain, Pejabat Kebawah Duli Yang Malta Mulia

  Setiausaha Tetap, Jabatan Perdana Menteri (Corporate and Governance); Setiausaha Tetap, Kementerian Tenaga (Tenaga dan Tenaga Manusia) dan Perindustrian; Setiausaha Tetap (Pentadbiran clan Kewangan), Kementerian Pertahanan; 3enausana 'crap, Rementenan xewangan Gan ticonomi; Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri; Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri; Setiausaha Tetap (Pendidikan Teras), Kementerian Pendidikan; Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi), Kementerian Pendidikan; Setiausaha Tetap, Kementerian Kesihatan; Setiausaha Tetap, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan; Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Ugama; Setiausaha Tetap (Pentadbiran dan Kewangan), Kementerian Pembangunan; Setiausaha Tetap, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan; Setiausaha Tetap, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi.

  JPK U.

 • Jabatan Perdana Menteri: