rekod cuti rehat

24
NAMA : MOHD.JELANI BIN JONID JAWATAN : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID NO. KAD PENGENALAN :620902 - 09 - 5043 KELAYAKAN CUTI REHAT : 7 HARI NO. FAIL JPPs: C 2/C 08/2137 JENIS CUTI TARIKH JUMLAH BAKI CATATAN Dari Hing ga 07

Upload: hasrul-own

Post on 19-Aug-2015

341 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

crk

TRANSCRIPT

NAMA : MOHD.JELANI BIN JONIDJAWATAN : PENOLONG KANANHAL EHWAL MURIDNO. KAD PENGENALAN :620902-09-5043KELAYAKAN CUTI REHAT :HARINO. !AILJPP": C 2#C 0$#2%3JENI& CUTITARIKH JUMLAH BAKI CATATAND'() H)*++'0NAMA : ,AINORIN BIN ,AKARIAJAWATAN : PENOLONG KANAN PENTADBIRANNO. KAD PENGENALAN :6403%9-09-5095KELAYAKAN CUTI REHAT :HARINO. !AILJPP":JPP& . D %#A%9JENI& CUTITARIKH JUMLAH BAKI CATATAND'() H)*++'CUTI&AKIT-K.29.6.%4 % HCA& N/.%3%205CUTIREHATKHA&%2.9.%4% 6NAMA : AMIR !AI&OL BIN &HA!IEJAWATAN : PPP&DG4%NO. KAD PENGENALAN :650622-02-5%9KELAYAKAN CUTI REHAT :HARINO. !AILJPP": JPP" . D% #A%9#444 JENI& CUTITARIKH JUMLAH BAKI CATATAND'() H)*++'CUTI &AKIT -K.%9.2.%420.2.%42 GCA&N/: 6$46$CUTI&AKIT -K.30.6.%4 % GCA&N/: 6$0$6CUTI REHATKHA&29.$.%4%6NAMA : RO&LINABINTI YAHAYAJAWATAN:PPPLD DGA32KELAYAKAN CUTI REHAT :HARINO. !AILJPP":JPP" . C %#B%0#%%2JENI& CUTITARIKH JUMLAH BAKI CATATAND'() H)*++'CUTI &AKIT -K.6.%.%4 %2.%.%4GCA&N/:3$5924CUTIBER&ALIN%2.%.%4%%.4.%490 N/ . &)() :4R* 50#20%4CUTIREHATKHA&6.5.%4% 6CUTI REHATKHA&%$..%4%5CUTI REHATKHA"22..%4% 4CUTI &AKIT -K.%$.$.%4 % H CA&N/: %2930%CUTI &AKIT -&. 20.$.%4% N/:42%2CUTIREHATKHA" 2.9.%4 %3CUTI REHATKHA&%3.%0.%4 %2NAMA :NORI,AM BIN &AADJAWATAN : PPPLD DGA32KELAYAKAN CUTI REHAT :HARINO. !AILJPP":JPP&:C2#C0$#245%JENI& CUTITARIKH JUMLAH BAKI CATATAND'() H)*++'CUTI &AKIT -&.%4.4.%4 % TAN 0LEE- N/: %5%$.CUTI REHATKHA&26.6.%4% 6NAMA : ABDUL RA,AK BIN HU&&INKELAYAKAN CUTI REHAT :HARINO. !AILJPP":C 2# C0$#26$JENI& CUTITARIKH JUMLAH BAKI CATATAND'() H)*++' CUTIREHATKHA&20.2.20%4 %6CUTI REHATKHA&%4.3.20%4% 5CUTI REHATKHA&%.3.20%4 %4CUTI &AKIT - &WA&TA.%$.3.20%4% P/1)21)*)2U3'(' -0%200.CUTIREHATKHA&2$.4.20%429.4.20%422NAMA : AI,A HIDAYUBINTI ARI!!INJAWATAN : PPP& DG4%NO. KAD PENGENALAN :%0%$-0%- 6066KELAYAKAN CUTI REHAT :HARINO. !AILJPP":D%#A%9#495$JENI& CUTITARIKH JUMLAH BAKI CATATAND'() H)*++'CUTI &AKIT -&WA&TA.%4.$.20%4%5.$.20%4 2 K1)*)2W'*B'12)" -2$2%.NAMA :ANI,A BINTI KHALIDNO. KAD PENGENALAN :2040$-09-5054KELAYAKAN CUTI REHAT :HARINO. !AILJPP": C %#B%0#03 JENI& CUTITARIKH JUMLAH BAKI CATATAND'() H)*++' CUTIREHATKHA&%0.2.20%4%6CUTI REHAT25.6.20%4 % 5CUTI &AKIT -&WA&TA.29.6.20%4% DOKTOR A,HAR -$9%996.NAMA : DARWATI BINTI MAHADIJAWATAN : PPP&DG4%NO. KAD PENGENALAN :30%0$-09-50$6KELAYAKAN CUTI REHAT :HARINO. !AILJPP":D %#A%9#42%%JENI& CUTITARIKH JUMLAH BAKI CATATAND'() H)*++' CUTIREHATKHA&4.3.20%4%6CUTI &AKIT -&WA&TA.25.4.20%4 % KLINIKRE!!LE&IA -33920.CUTI &AKIT -KERAJAAN.20.5.20%4 % G CA&N/: -65%05..CUTI&AKIT-&WA&TA.%6..20%4% KLINIKRE!!LE&IA N/.-243$.CUTI &AKIT 20.%0.20%4% KLINIKRE!!LE&IA -&WA&TA. N/ .-3$4.NAMA:!AI,AL BINCHELAHJAWATAN : PPPLD DGA32NO. KAD PENGENALAN :3%029- 09- 5023KELAYAKAN CUTI REHAT :HARINO. !AILJPP":C2#C0$#2505JENI& CUTITARIKH JUMLAH BAKI CATATAND'() H)*++' NAMA : HA&RUL BIN ABU HA&&ANJAWATAN : PPPLDDGA32NO. KAD PENGENALAN :$305%0-02-500KELAYAKAN CUTI REHAT :HARINO. !AILJPP":C2#C0$#32$4JENI& CUTITARIKH JUMLAH BAKI CATATAND'() H)*++'

CUTI &AKIT -&WA&TA.%.%.20%4 % DR.MOHA,IRN/: 000%9654CUTI&AKIT -KERAJAAN.5.5.20%4 % G CA& N/ : 69009CUTI REHATKHA&6.5.20%4% 6CUTI 30.6.20 %5REHATKHA&%4CUTI&AKIT -KERAJAAN.23..20%4% G CA&N/:9$643 JENI& CUTITARIKH JUMLAH BAKI CATATAND'() H)*++'NAMA: I&MAYUNI BINTII&MAILNO. KAD PENGENALAN :0%2%%-09-5006KELAYAKAN CUTI REHAT :HARINO. !AILJPP": C2#C0$#2$50JENI& CUTITARIKH JUMLAH BAKI CATATAND'() H)*++'

CUTI REHATKHA&6.5.20%4 %6CUTI REHATKHA&3%.%0.20%4%5NAMA : KUNORHAYATI BINTIKUMAT I&AJAWATAN : PPPLD DGA32NO. KAD PENGENALAN :59060$-02-5066KELAYAKAN CUTI REHAT :HARINO. !AILJPP":C2#C0$#%%9$JENI& CUTITARIKH JUMLAH BAKI CATATAND'() H)*++' CUTI&AKIT -&WA&TA.%0.%.20%4% POLIKLINIK&UNGAIPETANI-AN/ .39%6.CUTIREHATKHA&%3.%.20%4 %6CUTI REHATKHA&%.%.20%4% 5CUTI &AKIT -&WA&TA.2$.4.20%429.4.20%42 POLIKLINIK&UNGAI PETANI -4%456.CUTI &AKIT 9..20%4%0..20%42 KLINIK &EDHU-&WA&TA.CUTI &AKIT -&WA&TA.%%..20%4% KLINIK &EDHUCUTI&AKIT -&WA&TA.%0.%0.20%4 % KLINIK BER&ATUA.&ETAR -504$4.CUTI &AKIT -KERAJAAN.20.%0.20%4 % H CA& -25$50%.NAMA : MELOR BINTI MATJAWATAN : PPPLDDGA32NO. KAD PENGENALAN :5$0%$-09-5090KELAYAKAN CUTI REHAT :HARINO. !AILJPP":C2#C0$#2653JENI& CUTITARIKH JUMLAH BAKI CATATAND'() H)*++' CUTI &AKIT -&WA&TA.2$.4.20%429.4.20%42 DR.WANBALKI& -269.NAMA : MULHAYATI BINTI&ABRIJAWATAN : PPP& DG4%NO. KAD PENGENALAN :$6%%%-40-5%46KELAYAKAN CUTI REHAT :HARINO. !AILJPP":D%#A%9#42%%JENI& CUTITARIKH JUMLAH BAKI CATATAND'() H)*++' CUTIREHATKHA&4.3.20%4 %6 CUTI &AKIT -&WA&TA.25.4.20%4 % KLINIKRE!!LE&IA N/.-3392.CUTI&AKIT -KERAJAAN.20.5.20%4 %G CA&N/:65%05CUTI&AKIT-&WA&TA.%6..20%4 %KLINIKRE!!LE&IA N/ : -243$.CUTI &AKIT-&WA&TA.20.%0.20%4 % KLINIKRE!!LE&IA N/: -3$4.NAMA :MOHD. &ABRIBIN I&MAILJAWATAN : PPP& DG4%NO. KAD PENGENALAN :00623-%%-525KELAYAKAN CUTI REHAT :HARINO. !AILJPP":D%#A%9#3$%9JENI& CUTITARIKH JUMLAH BAKI CATATAND'() H)*++' NAMA : MOHD. &HAHIDI BIN IBRAHIMJAWATAN : PPPLD DGA32NO. KAD PENGENALAN :$%0504-09-5%%KELAYAKAN CUTI REHAT :HARINO. !AILJPP":C2#C0$#349JENI& CUTITARIKH JUMLAH BAKI CATATAND'() H)*++' CUTI &AKIT -KERAJAAN.20.%.20%4% ! CA&N/:4%42CUTI&AKIT -KERAJAAN..3.20%4% !CA&N/: 4%4$CUTI&AKIT -&WA&TA.%4.3.20%4NAMA : ,AINORIN BIN ,AKARIAJAWATAN : PENOLONG KANAN PENTADBIRANNO. KAD PENGENALAN :KELAYAKAN CUTI REHAT :HARINO. !AILJPP":JENI& CUTITARIKH JUMLAH BAKI CATATAND'() H)*++'NAMA : ,AINORIN BIN ,AKARIAJAWATAN : PENOLONG KANAN PENTADBIRANNO. KAD PENGENALAN :KELAYAKAN CUTI REHAT :HARINO. !AILJPP":JENI& CUTITARIKH JUMLAH BAKI CATATAND'() H)*++'