manual operasi sistem e-cutismk.ukm.my/ecuti/pdf/manual_individu.pdf(proses ini adalah untuk...

of 7 /7
1 1. Klik Urusan Individu untuk Permohonan Cuti - Rehat/Tanpa Rekod (Gantian) /Tanpa Rekod (Rasmi) 1. Klik Profil untuk penerangan mengenai butang-butang dalam profil menu. 2. Butang dan penerangan akan terpapar. 3. Pastikan sistem memaparkan maklumat peraku/pelulus. (Proses ini adalah untuk permohonan cuti rehat/tanpa rekod (gantian)/tanpa rekod (rasmi) MANUAL OPERASI SISTEM e-CUTI

Upload: others

Post on 26-Feb-2020

34 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: MANUAL OPERASI SISTEM e-CUTIsmk.ukm.my/ecuti/pdf/manual_individu.pdf(Proses ini adalah untuk permohonan cuti rehat/tanpa rekod (gantian)/tanpa rekod (rasmi) MANUAL OPERASI SISTEM e-CUTI

1

1. Klik Urusan Individu untukPermohonan Cuti- Rehat/Tanpa Rekod (Gantian) /Tanpa Rekod (Rasmi)

1. Klik Profil untukpenerangan mengenaibutang-butang dalam profilmenu.

2. Butang dan peneranganakan terpapar.

3. Pastikan sistemmemaparkan maklumatperaku/pelulus.

(Proses ini adalah untuk permohonan cuti rehat/tanpa rekod (gantian)/tanpa rekod(rasmi)

MANUAL OPERASI SISTEM e-CUTI

Page 2: MANUAL OPERASI SISTEM e-CUTIsmk.ukm.my/ecuti/pdf/manual_individu.pdf(Proses ini adalah untuk permohonan cuti rehat/tanpa rekod (gantian)/tanpa rekod (rasmi) MANUAL OPERASI SISTEM e-CUTI

2

1. Permohonan Cuti Rehat akanterpapar. Ia menerangkankelayakan tahunan, bawa bakidari tahun lepas dan baki cutisemasa (proses permohonan inisama dengan cuti tanparekod).

2. Masukkan tarikh mula dantarikh tamat.

3. Klik Teruskan untuk ke paparanseterusnya.

1. Klik Cuti Rehat Dalam/LuarNegara.

2. Klik/Pilih negara tempatbercuti.

3. Nyatakan Sebab Bercuti, Alamat dan No. Telefon.

4. Pilih Pengganti dan sekiranyatiada pengganti sila klik TidakBerkenaan.

5. Nyatakan Sebab LewatMengisi Borang jikaberkenaan.

6. Klik Kemaskini Maklumat dansecara automatik akandihantar kepada Peraku atauterus kepada Pelulussekiranya tiada Peraku.

Page 3: MANUAL OPERASI SISTEM e-CUTIsmk.ukm.my/ecuti/pdf/manual_individu.pdf(Proses ini adalah untuk permohonan cuti rehat/tanpa rekod (gantian)/tanpa rekod (rasmi) MANUAL OPERASI SISTEM e-CUTI

3

1. Kemaskini Berjaya akandipaparkan.

(Proses ini adalah untuk pembatalan/kemaskini permohonan cuti rehat/tanpa rekod(gantian)/tanpa rekod (rasmi) yang belum diluluskan

1. Klik Pembatalan/Kemaskiniuntuk membatalkanpermohonan cuti.

Page 4: MANUAL OPERASI SISTEM e-CUTIsmk.ukm.my/ecuti/pdf/manual_individu.pdf(Proses ini adalah untuk permohonan cuti rehat/tanpa rekod (gantian)/tanpa rekod (rasmi) MANUAL OPERASI SISTEM e-CUTI

4

1. Klik di ruangan Bil. Untukpembatalan cuti.

1. Klik Batal Cuti.

Page 5: MANUAL OPERASI SISTEM e-CUTIsmk.ukm.my/ecuti/pdf/manual_individu.pdf(Proses ini adalah untuk permohonan cuti rehat/tanpa rekod (gantian)/tanpa rekod (rasmi) MANUAL OPERASI SISTEM e-CUTI

5

1. Batal rekod berjaya danjumlah cuti akan berubahseperti asal (bertambah).

1. Klik Semakan untuk membuatpenyemakan.

(Proses ini adalah untuk membuat penyemakan cuti)

Page 6: MANUAL OPERASI SISTEM e-CUTIsmk.ukm.my/ecuti/pdf/manual_individu.pdf(Proses ini adalah untuk permohonan cuti rehat/tanpa rekod (gantian)/tanpa rekod (rasmi) MANUAL OPERASI SISTEM e-CUTI

6

1. Individu boleh melihat bakicuti semasa/jumlah cutibelum lulus/anggaran bakicuti.

2. Individu juga boleh melihattarikh-tarikh yang telahdiluluskan/batal.

1. Klik Laporan untuk menyediakanlaporan.

(Proses ini adalah untuk menyediakan laporan cuti)

Page 7: MANUAL OPERASI SISTEM e-CUTIsmk.ukm.my/ecuti/pdf/manual_individu.pdf(Proses ini adalah untuk permohonan cuti rehat/tanpa rekod (gantian)/tanpa rekod (rasmi) MANUAL OPERASI SISTEM e-CUTI

7

1. Individu boleh melihat cutiyang dimohon mengikuttahun berkenaan.