kemudahan cuti tanpa rekod kepada pegawai yang menderma organ

of 4 /4
Jabatan Pendaftar Registry Lebuhraya Tun Razak, 26300 Gambang, Kuantan, Pahang Darul Makmur. Tel: (+609) 549 2512 Faks/Fax: (+609) 549 9181 Web: www.ump.edu.my Universiti Malaysia PAHANG RUJ. KAMI (OUR REF.) RUJ. TUAN (YOUR REF.) WMP.02.01/10.12/2 (18) 1(0 Jun 2010 Dekan! Pengarah! Ketua Jabatan Ketua Timbalan Pendaftar! Timbalan Pendaftar Penolong Pendaftar Kanan! Penolong Pendaftar Universiti Malaysia Pahang Tuan/Puan, EDARAN PEKELILING PENTADBIRAN BIL. 7 TAHUN 2010 : KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD KEPADA PEGAWAI YANG MENDERMA ORGAN Dengan hormatnya saya diarah menarik perhatian berhubung perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2010 yang bermesyuarat pada 28 April 2010 telah bersetuju untuk menerima pakai Pekeli/ing Perkhidmatan Bil.3 Tahun 2010 berhubung keputusan kerajaan untuk memberi Cuti Tanpa Rekod kepada pegawai Perkhidmatan Awam yang menderma organ. 3. Bersama-sama ini dilampirkan Pekeliling Pentadbiran Bil. 7 Tahun 2010 mengenai Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Kepada Pegawai Yang Menderma Organ untuk makluman dan tindakan tuan/puan seterusnya. Sekian, terima kasih. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Saya yang menjalankan tugas, (HARYANI BINTI ABDULLAH) b.p Pendaftar Universiti Malaysia Pahang s.k YH Dato' Naib Canselor HAisms . d: Pekelifing ~A]I~LiJl ~~£""""""""""""-:-;-...i M5 ISO .001 : 2000 RfG. NO. AR3Itt StltullnstituOOn

Upload: hoangkhanh

Post on 28-Jan-2017

315 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Jabatan PendaftarRegistry

Lebuhraya Tun Razak, 26300 Gambang,Kuantan, Pahang Darul Makmur.

Tel: (+609) 549 2512Faks/Fax: (+609) 549 9181

Web: www.ump.edu.my

UniversitiMalaysiaPAHANG

RUJ. KAMI (OUR REF.)

RUJ. TUAN (YOUR REF.)

WMP.02.01/10.12/2 (18) 1(0 Jun 2010

Dekan! Pengarah! Ketua JabatanKetua Timbalan Pendaftar! Timbalan PendaftarPenolong Pendaftar Kanan! Penolong PendaftarUniversiti Malaysia Pahang

Tuan/Puan,

EDARAN PEKELILING PENTADBIRAN BIL. 7 TAHUN 2010 : KEMUDAHAN CUTITANPA REKOD KEPADA PEGAWAI YANG MENDERMA ORGAN

Dengan hormatnya saya diarah menarik perhatian berhubung perkara di atas.

2. Dimaklumkan bahawa Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2010 yangbermesyuarat pada 28 April 2010 telah bersetuju untuk menerima pakai Pekeli/ingPerkhidmatan Bil.3 Tahun 2010 berhubung keputusan kerajaan untuk memberi CutiTanpa Rekod kepada pegawai Perkhidmatan Awam yang menderma organ.

3. Bersama-sama ini dilampirkan Pekeliling Pentadbiran Bil. 7 Tahun 2010mengenai Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Kepada Pegawai Yang Menderma Organuntuk makluman dan tindakan tuan/puan seterusnya.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan tugas,

(HARYANI BINTI ABDULLAH)b.p PendaftarUniversiti Malaysia Pahang

s.k YH Dato' Naib Canselor

HAisms. d: Pekelifing

~A]I~LiJl~~£""""""""""""-:-;-...iM5 ISO .001 : 2000 RfG. NO. AR3Itt StltullnstituOOn

UniversitiMalaysiaPAHANG

PEKELILING PENTADBIRAN UMP BIL. 7 TAHUN 2010

KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD KEPADA PEGAWAI

YANG MENDERMA ORGAN

TUJUAN

1. Pekeliling Pentadbiran ini bertujuan untuk memaklumkan keputusan Lembaga

Pengarah Universiti bagi menerima pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil.3 Tahun

2010 berhubung keputusan Kerajaan untuk memberi kemudahan Cuti Tanpa

Rekod kepada pegawai Perkhidmatan Awam yang menderma organ.

LATARBELAKANG

2. Pendermaan organ ialah proses mendermakan sebahagian orqan daripada

tubuh badan penderma untuk tujuan pemindahan kepada penerima yang

memerlukan.

3. Terdapat dua jenis pendermaan organ iaitu pendermaan organ selepas kematian

dan pendermaan organ semasa hidup.

SYARAT DAN KELAYAKAN

4. Pemberian kemudahan Cuti Tanpa Rekod bagi pegawai universiti yang

menderma organ adalah tertakluk kepada syarat-syarat seperti berikut:

(a) kemudahan ini diperuntukkan kepada staf universiti yang dilantik secara

tetap, sementara dan kontrak (contract of service);

(b) pegawai hendaklah mematuhi semua peraturan dan prosedur yang

ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia;

(c) kadar Cuti Tanpa Rekod yang boleh diluluskan adalah mengikut tempoh

yang diperakukan oleh pegawai perubatan pakar atau tidak melebihi 42

hari, mengikut yang mana lebih rendah termasuk hari rehat mingguan,

hari kelepasan mingguan dan hari kelepasan am. Cuti ini bermula dari

tarikh pegawai dibenarkan pulang ke rumah bagi menjalani proses

pemulihan;

(d) bagi tempoh pegawai dimasukkan ke hospital untuk menjalani ujian,

pembedahan dan tempoh sebelum dibenarkan discaj dari hospital,

pegawai boleh diberi kemudahan Cuti Sakit berdasarkan sijil cuti sakit

yang dikeluarkan oleh pihak hospital; dan

(e) kemudahan Cuti Tanpa Rekod ini hanya terpakai untuk pembedahan

yang dijalankan di dalam negara sahaja.

PROSEDUR

5. Staf hendaklah memohon cuti tanpa rekod melalui E-Community.

6. Permohonan cuti tanpa rekod hendaklah diluluskan oleh Ketua Jabatan.

TARIKH KUATKUASA

7. Pekeliling Pentadbiran ini berkuatkuasa mulai 1 Jun 2010.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan tugas,

~BIN IB;"'HIM)PENDAFTARTarikh:

Edaran Kepada.:

Bendahari

Ketua Pustakawan

Semua Dekan

Semua Pengarah I Ketua Jabatan2

Salinan kepada.:

Naib Canselor

Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

Sbi/Pkh/c/pekeliling/PP7 _2010

3