pmr gred a

Download PMR GRED A

Post on 18-Jun-2015

109 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. ggu Tajuk Waktu Hasil Pembelajaran CatatanBAHAGIAN A:GEOGRAFIALAM SEKITARFIZIKAL1 Sistem bumi 121 1.1 Konsep sistem 1 Calon seharusnya dapat:a) mentakrifkan konsep sistem;b) menerangkan konsep sistem dalamkonteks persekitaran fizikal.Menggunakangambar rajah dananimasi pelbagaisistem1.2 Sistem suria 1 Calon seharusnya dapat:a) menerangkan sistem suria dalamGalaksi Bima Sakti, dan sistembumi sebagai satu planet yangmemperoleh tenaga dari matahari.Menggunakangambar rajah dananimasi kedudukandan pergerakanbumi dalam sistemsuria1.3 Kedudukan bumidalamsistem suria4 Calon seharusnya dapat:) menyatakan bumi sebagai satuplanet berbentuk sfera;) menerangkan putaran bumi di ataspaksinya yang condong danperedarannya mengelilingimatahari;) menjelaskan kesan putaran danperedaran bumi;d) menjelaskan kejadian empat musimdan pengaruhnya terhadap unsurfizikal dan aktiviti manusia.1.4 Tenaga1.4.1 Konseptenaga2 Calon seharusnya dapat:a) mentakrifkan konsep tenaga;b) mengenal pasti punca dan jenistenaga;1.4.2 Punca danjenistenagac) membezakan tenaga eksogenikdengan tenaga endogenik.

2. TajukWaktuPengajaranHasil Pembelajaran Catatan1.5 Peranan tenaga suriaterhadap proses fizikaldan hidupan di bumi4 Calon seharusnya dapat:a) menghuraikan peranan bahangansuria terhadap tumbuh-tumbuhan,manusia, dan haiwan;b) menjelaskan kesan bahangan suriaterhadap proses fizikal (kitaranhidrologi, geomorfologi, danatmosfera).Menggunakangambar rajahkitaran yangmenunjukkanaliran tenaga2 Sistem Geomorfologi 482.1 Pengenalan kepadaproses geomorfologi2 Calon seharusnya dapat:a) menerangkan proses geomorfologi(luluhawa, hakisan, pergerakanjisim, pengangkutan, danpemendapan).Menggunakangambar rajah bagimenerangkanprosesgeomorfologi2.2 Konfigurasi bentukbumi2 Calon seharusnya dapat:a) menghuraikan struktur dankandungan lapisan bumi;b) mengenal pasti taburan daratandan lautan;Menggunakanmaklumatdaripada gambarrajah, peta, dangambar foto2.2.1 Batuan 2 c) menyatakan jenis batuan (igneus,enapan, dan metamorfosis);d) menghuraikan prosespembentukan jenis batuan;e) menjelaskan perkaitan antara jenisbatuan dengan konfigurasi bentukbumi;) mengenal pasti kepentinganbatuan sebagai sumber alam;2.2.2 Proses endogenetik 4 g) menyatakan konsep dan prosesendogenik;h) menjelaskan proses pembentukanbentuk bumi lipatan dan kesannya; 3. ) menjelaskan proses pembentukanbentuk bumi gelinciran dankesannya;TajukWaktuPengajaranHasil Pembelajaran Catatan) menjelaskan proses pembentukanbentuk bumi gunung berapi dankesannya;2.2.3 Hanyutan benua 4 k) menyatakan Teori HanyutanBenua (Teori Awal, TeoriPeluasan Dasar Lautan, dan TeoriTektonik Plat);) menghuraikan Teori TektonikPlat;m) menghuraikan taburan dan buktikejadian hanyutan benua.2.3 Pembentukan landskap dikawasan tropika lembapCalon seharusnya dapat:2.3.1 Luluhawa 4 a) menghuraikan jenis sertaproses luluhawa fizikal(mekanikal), kimia, dan biologi;b) menghuraikan faktor yangmempengaruhi luluhawa (iklim,tumbuh-tumbuhan, jenis batuan,mikroorganisma, aktiviti manusia,dan masa);c) menjelaskan kesan luluhawaterhadap pembentukan landskapdan aktiviti manusia;Pengenalankepada skaladunia danpenekanan kepadaprosesgeomorfologiyang dominan dikawasan tropikalembap2.3.2 Pergerakan jisim 4 d) menyatakan jenis pergerakan jisim(aliran cepat dan aliran perlahan);e) menghuraikan proses pergerakanjisim; 4. ) menjelaskan faktor yangmempengaruhi pergerakan jisim(kecerunan, jenis batuan, hujan,litupan tumbuhan, gerakantektonik, dan tindakan manusia);2.3.3 Lembangan saliran 10 g) menjelaskan kesan pergerakanjisim terhadap alam sekitar fizikaldan aktiviti manusia;h) menyatakan konsep lembangansaliran;TajukWaktuPengajaranHasil Pembelajaran Catatan) menghuraikan proses hakisanpermukaan (hakisan percikan,kepingan, galir, dan galur);) menghuraikan jenis hakisansungai (melebar, mendalam, danmengundur);k) menghuraikan cara hakisan sungai(hidraul, lelasan/geselan, lagaan,dan larutan);) menghuraikan faktor yangmempengaruhi hakisan sungai (isipadu dan halaju air, kecerunan,bentuk alur, jenis batuan, danbahan muatan);m) mengenal pasti bentuk danmenjelaskan proses pembentukanbentuk muka bumi hakisan sungai(air terjun, jeram, lubuk, gaung,dan lurah);n) menghuraikan cara pengangkutansungai (golekan, loncatan,ampaian, larutan, dan apungan);o) menghuraikan faktor yangmempengaruhi pengangkutansungai (tenaga, cerun, kekasaranalur, halangan, bentuk alur, saiz,dan jenis bahan); 5. p) menghuraikan faktor yangmempengaruhi pemendapansungai (isi padu air, halaju air,kecerunan, bentuk alur, jenisbatuan, bahan muatan, danhalangan);q) mengenal pasti bentuk danmenjelaskan proses pembentukanbentuk muka bumi pemendapansungai (dataran banjir, delta, tasikladam, dan tetambak);) menjelaskan pengaruh bentukmuka bumi hakisan danpemendapan sungai terhadapaktiviti manusia;TajukWaktuPengajaranHasil Pembelajaran Catatan2.3.4 Pinggir pantai 8 ) menyatakan konsep pinggir pantaidan pantai seimbang;) menghuraikan cara hakisan pantai(hidraul, lelasan, geseran, larutan,dan lagaan);u) menghuraikan faktor yangmempengaruhi hakisan pantai(ombak, pantai, arus, bahanmendak, batuan, dan cerun pantai);v) mengenal pasti bentuk danmenjelaskan proses pembentukanmuka bumi pinggir pantai (tebingtinggi, batu bonjol, tanjung, danteluk);w) menghuraikan cara pengangkutanbahan pantai (hanyutan pesisirpantai, golekan, dan seretan);x) menghuraikan faktor yangmempengaruhi prosespengangkutan bahan di pinggirpantai (tenaga, arus, ombak,pasang surut, cerun, halangan,orientasi pantai, saiz bahan, dan 6. jenis bahan);y) menghuraikan faktor yangmempengaruhi prosespemendapan (tenaga, arus danombak, kecerunan, angin, pasangsurut, tumbuhan, orientasi pantai,jenis dan saiz bahan mendak, dantindakan manusia);) menjelaskan pengaruh bentukmuka bumi hakisan danpemendapan pantai terhadapaktiviti manusia.2.4 Kaitan sistemgeomorfologi denganmanusia2 Calon seharusnya dapat:a) menjelaskan kaitan sistemgeomorfologi dengan aktivitimanusia (pertanian, petempatan,pelancongan, perlombongan,pengangkutan, dan perindustrian).Kepentingansistemgeomorfologikepada kehidupanmanusiaTanah tinggi,tanah pamah,pantai, sungai,dan gunungberapimempengaruhiaktiviti manusiaTajukWaktuPengajaranHasil Pembelajaran Catatan2.5 Kemahiran amali sistemgeomorfologi6 Calon seharusnya dapat:a) mentafsir peta topografi, petalakar, dan gambar foto;b) mengira keluasan, lampauantegak, kecerunan, dan reliefbandingan;c) melukis profil rentas dan profilpanjang sungai, dan keratan rentasbentuk muka bumi;d) menginterpolasi, memplot, danmentafsir garisan kontur;e) mentafsir ciri muka bumi dansaliran; 7. ) menjelaskan kaitan sistemgeomorfologi dengan guna tanah.TEMA 1 : SISTEM BUMI1.1 KONSEP SISTEMSistem alam sekitar fizikal boleh ditakrifkan sebagai satu set angkubah atau unsur-unsuryang saling bertindak antara satu sama lain sebagai satu organisasi yang agak kompleks.Selain mempunyai unsur-unsur yang saling bertindak, sesebuah sistem itu juga mempunyaitenaga dan bahan yang dapat masuk dan keluar dari sistem tersebut. Tenaga matahari ialah agenutama penggerak keseluruhan operasi sistem untuk mencapai tahap keseimbangan. Sistem bumijuga mempunyai sempadan sendiri di samping memiliki sifat pemulihan kendiri.CIRI-CIRI DALAM SESUATU SISTEMKesemua sistem mempunyai ciri-ciri yang hampir sama. Antaranya ialah :1. Mempunyai satu bentuk struktur atau organisasi tertentu.2. Mempunyai sifat-sifat umum, abstrak atau unggul berhubung keadaan sebenardi bumi.3. Semua jenis sistem adalah berfungsi.4. Setiap sistem terdapat satu bentuk pertalian dari segi fungsi antara setiapangkubah dalam organisasinya.5. Fungsi setiap sistem membenarkan aliran atau perpindahan bahan.6. Perpindahan bahan dalam sesuatu sistem wujud dengan adanya sumbertenaga yang bertindak sebagai agen penggerak.7. Semua jenis sistem mempamerkan sifat-sifat gabungan atau integrasi antaraangkubah-angkubah yang berbentuk sistem.8. Contohnya sistem geomorfologi, objek-objek yang biasanya ialah bentuk mukabumi manakala angkubah yang lainnya ialah ciri-ciri topografi, tanih, geologi(batuan) dan lain-lain.9. Perhubungan antara angkubah-angkubah ini melibatkan penukaran tenagabahan-bahan, air dan akan berlaku cantuman saling bertindakbalas antaraangkubah.10. Mempunyai sempadan yang bersifat jelas atau arbitari. Oleh itu, sistem bolehterbahagi kepada yang berskala besar dan berskala kecil.11. Sesuatu sistem boleh dilihat pada ciri-ciri angkubahnya seperti unsur, sifat danpertalian.12. Sesuatu boleh dibezakan antara sistem lain berdasarkan kepada sempadansesuatu sistem.JENIS-JENIS SISTEMSistem Terpencil (Isolated System)Dalam sistem terpencil tidak ada sebarang bentuk interaksi antara angkubah-angkubah denganalam sekitar melepasi sempadan sistem. 8. a. Sistem terpencil tidak berupaya bertukar tenaga atau bahan dengan alamsekitarnya atau dengan sistem-sistem yang lain.b. Dalam sistem ini tiada input tenaga dan bahan dari luar sistem ke sistem ini.c. Contoh sistem terpencil boleh berlaku dalam keadaan tercipta oleh manusiaseperti dalam makmal untuk menjalankan ujikaji-ujikaji sains sahaja,contohnyagas di dalam test tube.Sistem Tertutup (Closed System)a. Sistem tertutup mempunyai sempadan yang menghalang kemasukan bahantetapi membenarkan kemasukan tenaga.b. Sistem akan mengalami degradasi tenaga mengikut masa.c. Sistem mengikut masa akan luput jika tiada tenaga baru yang dibekalkan.d. Sistem tertutup daripada kemasukan bahan daripada sistem lain.e. Sistem ini membenarkan pengaliran tenaga.Sistem Terbuka (Open System)a. Terdapat sempadan yang arbitari @ jelas tetapi terbuka kepada kemasukantenaga dan bahan. Fungsi kemasukan ini untuk membekal dan memeliharasistem supaya terus wujud dan tidak luput mengikut masa.b. Kemasukan tenaga dan bahan akan mewujudkan pertalian bentuk web diantara attribute. Kadar kemasukan tenaga dan bahan boleh berubah dansistem akan mencapai sesuatu keseimbangan yang baru.c. Objek itu menunjukkan ciri yang pelbagai sifatnya. Setiap satunya terikatantara satu sama lain melal