pmr sce q&a (kelantan)

Upload: simpor

Post on 30-May-2018

249 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 PMR Sce Q&A (Kelantan)

  1/50

  I

  sui.rr55/1SainsKcrtas 1September20071Jam

  NA:.1ATINGNO. KiPA/G

  JABATAN PELAJARAN KELANTANDENGAN KERJASAMAlJERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETVA-PEr\GETlJASEKOLAH MENENGAH MALAYSIA

  CAWAi"GAN KELANTANPEPERIKSAANPERCUBAAN

  PENILAIAN MENEl'(GAH REl'(DA1I2007SAINS

  KERTAS ISATUJAM

  JAl'(GA'i BliKA KERTAS SOALA'i lSI S ~ : I l I N G G A D I B E I U T A I l l ..1. Kertas soalan in; adaiah dalam dwibahasa2. Soalan di hahagian atas aduiuh Bahasa Inggeris. Soalan di bahugkm busvah

  dalam Bahasa Melayu.Caton dikehendaki memhaca mttklunuu di 11Olal1lo11 2

  4. Caton dlkehendaki menjawab di alas OMR yang disediakan

  Kertassoalaninimengandungi 27halamaubcrcctak.55/l SUUT

  lI.ihal scbclah

 • 8/14/2019 PMR Sce Q&A (Kelantan)

  2/50

  INFORMAnON FOR CANDIDATESMAKLUMAT UNTUK CALON

  1. This question consists 40 questions.Kertas seaton ini mengandungi 40 soalanAnswer all questions.Jawab semua soakm

  3. Answer each question by blackening the correct space on the answer sheetJawab semua soalan dengan menghuamkan ruang yang betul poda kenus juwapan.If you wish to change your answer, neatly erase our the answer that you haveblackened. Then blacken the space for your new answer.Jika anda hendak: menukarjawapan . batalkan dengan kemasjawapan yang leiahdihitamkun Kemudian hitamkan jawapan yang baru.The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated.Rajah yang mengirtngi soaian ttdak dilukis mengikut skala kecuaiu dinyatakanYou may use a non-programmable scientific calculator.Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintiflk yang adak boleh dtprogramkan.

 • 8/14/2019 PMR Sce Q&A (Kelantan)

  3/50

  1. Which ofthe following statements is true about mass'?Antara pernyataan berikut yang manakah benar mengenaijisim?

  A Mass is the pull of the earth on the objectJisim adalah tarikan bumi ke atas objek

  B. Mass is the quantity ofmatter in the object.Iisim ialah kuantiti jirim dalam sesuatu objekC. The mass ofan object changes in different places

  Jisim sesuatu objek berubah mengikut tempatD. The mass ofan object can be measured using a spring balance

  Jisim sesuatu objek boleh diukur dengan neraca spring

  2. Which ofthe following organisms ismulticelullar?Amara berikut yang manakah organisma multiselular ?

  A. C.

  B. D.

  55/1 SULIT[Lihat scbelah

  3 SAINS (1)PERCUBAAN PMRSEPT 2007

 • 8/14/2019 PMR Sce Q&A (Kelantan)

  4/50

  3. The diagram shows a balanced lever with two inflated balloons P andQ. Whcn balloonQ is prickedwith a pin, the lever is nomore inequilibrium.This showsthatRajah menunjukkan sebuah tuas yang digantung dengan belon P dan Q dalamkedudukan se(mbang Apabila belon Q dicucuk dengan jarum. kedudukan tuastidak seimbang lagi. Ini menunjukkan

  Straw

  p-" , - - Q

  Q

  Balloon

  A. air has densityudara mempunyai ketumpatan

  B. air has massudara mempunyai jisim

  C. air has spaceudara mempunyai ruang

  D. air can Ilowudara boIeh mengalir

  55/1 SULIT[Lihat scbelah4 SAINS nPERCU13AAN PMR SEPl 200/

 • 8/14/2019 PMR Sce Q&A (Kelantan)

  5/50

  4. 'l'he diagram shows element Rand S.Rajah menunjukkan unsur R dan S

  0 00 000 0 00 0 0 0

  R SWhich of the following will represent Rand S when they are combined to form acompound.?Antara berikut, yang manakah mewakili R dan S apabila ia mcmbentuk sebatian ?

  CO CO. B.0 ,")0 CO0 O ~ COCO

  0CO

  D.. I - , .. ..'1f'

  55/1 SULIT[Lihat scbclah5 SAINS (I )PlRCUBMN fJMR S f ~ P T 2 8 : : : J l

 • 8/14/2019 PMR Sce Q&A (Kelantan)

  6/50

  5. Which ofthe following represents the element, mixture and compound.Antara berikut yang manakah mewakili unsur; sebatian dan campuran.

  A. Soil, water and goldTanah, air dan emas

  8. Gold, sugar and soilEmas, gula dan tanah

  C. Oxygen, gold and ironOksigen, emas dan besi

  D. Gold, sugar and oxygenEmas, gula dan oksigen

  6. Which of the following cerrectly describes the properties of oxygen and carbondioxide gases?Aruara pernyataan berikut yang manakah betul mengenai sifat-sifat gas oksigendan karbon dioksida ?

  A.B.

  C.

  D.

  Oxygen Carbon dioxideTurns lime water chalkyMengeruhkan air kapur Support burningMembantu pembakaranChanges moist red litmus to blueMenukarkan kertas litmus merahlembap kepada biru

  Changes the moist blue litmus to redMenukarkan kertas litmus birulembap kepada merah

  Support burningMembantu pembakaran Turns lime water chalkyMengeruhkan air kapurChanges the bicarbonate indicatorfrom red to yellow.Menukarkan warna penunjukbikarbonat dari merah ke kuning

  Changes the bicarbonate indicator fromyellow to redMenukarkan warna penunjuk bikarbonatdari kuning ke merali

  55/1 SULIT[Lihat sebelah6 SAINS (1IPERCUBAAN PMR SEPT20Q7

 • 8/14/2019 PMR Sce Q&A (Kelantan)

  7/50

  7. Gas R was collected as shown.Gas R dikumpulkan seperti dalam rajah.

  Whichofthe followingis trueaboutthe compositionof oxygenand carbondioxidein gasR compared to inhaled air?Antara berikut, yang manakah benar mengenai komposisi oksigen dan karbondioksida dalam gas R berbanding udara sedutan.

  A.B.c.D.

  Volume ofoxygen Volume of carbon dioxideIncreasesBertambah

  IncreasesBertambahIncreases

  BertambahDecreasesBerkurangan

  DecreasesBerkurangan

  IncreasesBertambah

  DecreasesBerkurangan

  DecreasesBerkurangan

  8. RenewableBoleh diperbaharui Pollution freeTidak menyehabkan pencemaran

  Whichofthe energy sources have the properties listed above?Antara sumber tenaga herikut, yang manakah memiliki ciri di atas ?I Wmd

  AnginII HydroHidroIII. Coal

  Arang batuIV. Petroleum

  PetroleumA. r and IIB. II and II IC. I and IVD. II and IV

  55/1 SULIT[Lihat sebelah

  7 SAINS (1 IPERCUBAAN PMR SEPT 2007

 • 8/14/2019 PMR Sce Q&A (Kelantan)

  8/50

  Ring!zelana

  tttheat/panas

  What will happen to the heated metal ball when it is put into the ring?Apakah yang berlaku pada bebola logam yang dipanaskan apabila diletakkan dialas gelang?A. The metal ball cannot pass through the ring.

  Bebola logam tidak boleh memasuki gelang.B. The metal bal1 will pass through the ring.

  Bebola logam boleh memasuki gelangC. TIle metal ballbecomes smaller

  Bebola logam akan mengecilD. The metal ball will contract.

  Bebola logam akan mengecut.

  SULIT

 • 8/14/2019 PMR Sce Q&A (Kelantan)

  9/50

  10. The diagram shows the apparatus used in an experiment. At the end of theexperiment, the coloured water droplet moved toward flask Q.Rajah menunjukkan alat radas yang digunakan untuk suatu eksperimen . Di akhireksperimen, titisan air yang berwarna bergerak ke arah kelalang Q.

  dark surface Shiny surfacePermutceen GefapPermukeer: berg/lap

  Coloured water dropletTitisan air berwarna

  This happen becauseIni berlaku keranaA. a dark surface is a good absorber of heat

  permukaan gelap ialah penyerap haba yang baik .B. a dark surface is a good radiator ofheat

  permukaan gelap ialah pemancar haba yang baikC. a shiny surface is a good absorber ofheat

  permukaan bergilap ialah penyerap haba yang baikD. a shiny surface is a good reflector ofheat

  Permukaan bergilap ialah pemantul haba yang baik

  55/1 SULIT

 • 8/14/2019 PMR Sce Q&A (Kelantan)

  10/50

  11 P. Q, Rand S are parts ofhuman ear that involve in hearing mechanism.P. Q, R dan !'; adalah bahagian dahlin telinga manusia yang terlibat denganmekanisma pendengaran.

  P - Auditory nerve (sarafauditori)Q - Ossicles (osikel)R - Eardrum (gegendang telinga)S - Cochlea ( koklea )

  Which ofthe following is the correct pathway ofsound entering the car?Antara berikutyang manakah betul mengenai laluan bunyi memasuki telinga ?A. Q-+R -+S-+ PB. R-+Q -+S-+PC. R -+S - + P - +QD. Q - + P - + R - + S

  12. Which partofthe digestive organ involved in water reabsorption ?Pada bahagian organ pencernaan yang manakah air akan diserap semula ?

  A SmallintestineUsus kecil

  B. LargeintestineUsus besar

  C. RectumDubur

  D. Stomach['erut

  55/1 SULIT[Lihat sebelah

 • 8/14/2019 PMR Sce Q&A (Kelantan)

  11/50

  13 i \ person who suffers from constipation has a problem ofdefecation. Which of thefollowing statements is true about the cause ofconstipation.Seorang yang mengalami sembelit mempunyai masalah membuang air besar.Antara pernyataan berikut yang benar tentang penyehah sembelit.i \ . Loss ofappetite

  HUangseleraB. Drinking a lot ofwater

  Minum hanyak airC. Eating food without fibre

  Makan makanan tanpa pelawas

  D. A lot ofundigested food in the intestineBanyak makanan tak tercerna dalam usus14 Which of the following are true about the importance of maintaining country"s

  biological diversity?Antara berikut yang manakah benar kepentingan mengekalkan biodiversitinegara?1. Supply raw materials for medicine

  Membekalkan bahan mentah untuk ubatanII. Provide shelter and food for living things

  Menyediakan tempat perlindungan dan makanan untuk benda hidupIII. Enable human to have healthy lifestyle

  Membolehkan manusia mempunyai gaya hidup sihatIV. AllIivingthingscan live inharmonySemua benda hidup boleh hidup dalam harmon!

  A. I and II C. II and IVB. I and ITT D. III and IV

  55/1 SULIT[Lihat sebelah

  11 SAINS ~ )PfRCUBAAN PMR SFPT70C7

 • 8/14/2019 PMR Sce Q&A (Kelantan)

  12/50

  I5. An ecosystem is formed whenSebuah ekosistem akan terbentuk apabilaA. members ofa population interact with one another

  ahli- ahli dalam satu populasi berinteraksi di antara satu santa lainB. members ofa community interact with one another

  ahli-ahli dalam satu komuniti berinteraksi di antara satu sama lainC. members ofa species ofliving organisms interact with one anotherahli-ahli bagi satu spesies organisma hidup berinteraksi di antara satu samalain

  D. different communities interact with one another and with the environmentkomuniti yang berbeza berinteraksi di antara satu sama lain dan denganpersekitaran

  16 The diagram below shows an example ofbiological control in a palm estate.Rajah di bawah menunjukkan satu contoh kawalan biologi di kawasan ladangkelapa saw it.

  Which of the following is true about the advantage ofusing this method?Antara berikut yang manakah henar tentang kebaikan menggunakan cara ini?

  A. Can harmed humanBoleh mengancam manusiaB. Can killed other pests

  Boleh membunuh perosak lainC. Cheaper and safer

  Lebih murah dan selamatD. Faster effect and efficient

  Kesan lebih cepat dan cekap55/1 SULIT

  [Lihat sebelah12 SAINSPWERCUBAAN PMR SEPT 2007

 • 8/14/2019 PMR Sce Q&A (Kelantan)

  13/50

  17 The diagram below shows a method ofwater purification.Rajah di hawah menunjukkan satu cara penulenan air. .

  ~ : : - : : ~ ' 7 " ' : : = J ~ - - - - - - - - water / air-:' ; ...

  - j - tine sand / pasir halus+--- coarse sand! pasir kasar11- pebbles / batu halus

  h ' ~ ~ ~ ~ - - - - - - - - - g r a v e l s / batu kasar

  _________--'clean water I air bersihWhich ofthe following stilI remain in the clean water?Antara berikut yang manakah masih terdapat di dalam air bersih?A. Onlymicroorganisms

  Mikroorganism sahajaB Suspension and microorganisms

  Bahan ampaian dan garam mineralC Microorganisms and mineral salts

  Mikroorganisma dan garam mineralD Microorganisms, mineral salts and suspension

  Mikroorganisma, garam mineral dan bahan ampaian

  55/1 SULITILihat sebelah

  13 SAINS ( ~ ) P E R C U B A A N PMR SEPT 20C7

 • 8/14/2019 PMR Sce Q&A (Kelantan)

  14/50

  18 Which is the direction ofair pressure that support water in this glass?An/am berikut yang manakah arah tekanan udara yang menyokong air dalam gelas

  \----- glass / gelaswater / air --I'-A __ _c

  cardboard! kadbod

  Identify the direction ofair pressure in the diagram that will support the water in the glassso that the water will not spill out.Kenalpasti arah tekanan udara pada rajah yang menyebabkan air di dalam gelastersebut tidak tumpah.

  19 Which ofthe following statement is true about friction?Antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang geseran?A It does not have magnitude.

  fa tidak mempunyai magnitudeB It is a force opposing motion.

  fa adalah daya yang melawan gerakan.C It is influenced by the area of contact.

  fa dipengaruhi oleh luas permukaan yang bersentuhan.D It is influenced by the shape of the object.

  la dipengaruhi oleh bentuk sesuatu objek.

  55/1 SUUT[Lihat sebclah

  14 SAINS (1 jPERCUFlAAN PMR SfPT 2007

 • 8/14/2019 PMR Sce Q&A (Kelantan)

  15/50

  20 Which of the following shows the principle ofair pressure used to solve daily problem'?Antara berikut yang manakah menggunakan prinsip tekanan udara untukmenyelesaikan masalah harian?

  A.

  B.

  c.

  D.

  L _

  55/1 SULlTfLihat sebelah

  15 SAINS li)PERCUElAAN PMR SEPT7807

 • 8/14/2019 PMR Sce Q&A (Kelantan)

  16/50

  21 Which ofthe following animals is supported by hydrostatic in the body?Di antara haiwan berikut yang manakah disokong oleh tekanan air dalam badan ?I Earthworm

  Cacing tanahII Squid

  SotongIII CockroachLipas

  A I and IIJdan 11

  B I and IIIJdan JJJ

  C II and III11dan JJJ

  D I onlyJ sahaja

  22 The diagram below shows across section of the stem ofa plant.Rajah menunjukkan keratan rentas batang pokok

  AirsacsPundi udara

  Which of the following plants has this type ofsupport system?Antara tumbuhan berikut yang manakah mempunyai sistem sokongan ini?A. Balsam plant C. Money plant

  Pokok keembung Pokok duit-duitB. Cucumber plant D. I.otus plant

  Pokok mentimun Pokok leratai55/1 SULlT

  [Lihat sebelah16 SAINS (1IPERCUBMN PMR SEPT 2007

 • 8/14/2019 PMR Sce Q&A (Kelantan)

  17/50

  23 Which point A, B, CorD is the most probably the centre ofgravity ofthe shape,below?Titik manakah A, B, C atau D adalah paling mungkin kedudukan pusat gravitibagi bentuk di bawah ?

  24. The diagram shows four apparatus used in the laboratory. Which apparatus is leaststable ?Rajah menunjukkan empat radas yang digunakan dalam makmal. Yang manakahpaling kurang stabil ?

  A 8 c D

  55/1 SULIT[Lihat sebclah

  17 SAINS{'JPERCUBAANf'MR SEPT2007

 • 8/14/2019 PMR Sce Q&A (Kelantan)

  18/50

  25 The moment of force depends onMomen daya bergantung kepada

  the direction of the forceArah daya

  II the magnitudeof the forceMagnitud dayaIII the perpendicular distance between the force and the fulcrumJarak serenjang di antara daya danfulcrum

  A I and II onlyI dan II sahaja

  B I and III onlyI dan III sahaja

  C II and III onlyII dan III sahaja

  D I onlyl sahaja

  26 The diagram shows a lever system with a metre rule divided into six equal parts.Rajah menunjukkan satu sistem tuas dengan pemabaris meter dibahagikan kepadaenam bahagian yang sama..

  f)C ON Ac!J 2 \

  At which point A, B, C or D should a force of 5 N be applied to balance the leversystem?Pada titik manakah A. B. C, atau D daya 2 N digunakan untuk menjadikansistem tuas seimbang?

  55/1 sour[Lihat scbclah

  18 SAINS (ijPE:RCURMN PMR SEPT/CO?

 • 8/14/2019 PMR Sce Q&A (Kelantan)

  19/50

  27 Diagram shows the effect or ringing on the stem ofa plantRajah menunjukkan kesan pengelangan ke atas batang pokok

  after a few weeksselepas beberapa m inggu

  p

  Which of the following substances is accumulated at P and causes it to swell?Antara berikut yang manakah terkumpul di P dan menyebabkan ia membengkak?A Water c. Mineral

  Air MineralB Food D. Waste product

  Makanan Bahan buangan28 The diagram shows the process ofgases exchange taking place in the alveolus.

  Rajah menunjukkan proses pertukaran gas yang berlaku dalam alveolus.

  Blood capillary /kapilari darah

  Red blood cell /

  Alveolus

  Sci darah mcrah

  Which ofthe following characteristics ofalveolus enable gas to diffuse effeciently ?Antara ciri alveolus berikut yang manakah mcmbolehkan pertukaran gas berlakudengan cekap?A. Large surface area c. Surrounded by less hlood capiJarries

  Luas permukaan besar Dikelilingi sedikit kapilarai darahi

  B. Wet surface D. Wallofalveolus is several cells thickPcrrnukaan basah Dinding alveoulus setebal beberapa sel.55/1 SULlT

  [Lihat sebclah19 SAINS (1 PERCUBAAN PMR S[=PT 7.::::::rl

 • 8/14/2019 PMR Sce Q&A (Kelantan)

  20/50

  29 Patient P requires a blood transfusion. He can only receives blood from group 0 or B.Patient blood group P is most probahlySorang pesakit memerlukan pemindahan darah. Dia hanya boleh menerimu darahdari kumpulan darah 0 atau B. Kumpulan darah pesakit ini berkemungkinan dariienisA. AB

  B. A

  C. BD. 0

  30. A man sweat a lot after vigorous exercises. By sweating he is able toSeorang lelaki berpeluh dengan hanyak selepas melakukan suatu latihan yangaktif. Dengan berpeluh ia berupaya untukI. cool his body

  menyejukkan badannyaII. get more oxygen

  mendapatkan lebih banyak bekalan oksigenIll. get rid ofexcess water his from body

  menyingkirkan lebihan air dari badannyaIV. gel rid ofexcess carbon dioxide from his body

  menyingkirkan lebihan karbon dioksida dari badannyaA. r and II onlyB. II and III onlyC. I and III onlyD. I and IV only

  55/1 SULIT[Lihat scbclah20 SAINS (0 )PERCUBMN PMRSEPT2007

 • 8/14/2019 PMR Sce Q&A (Kelantan)

  21/50

  31. Whieh ofthe following diagram shows fertile phase in human ?Antara rajah berikut lang manakah menunjukkan waktu subur seorangperempuan?

  A.

  B.

  c.

  D.

  55/1 SULIT[Lihat scbclah

  21 SAINS (1jPERCUBMN PMR SEPl 2007

 • 8/14/2019 PMR Sce Q&A (Kelantan)

  22/50

  32 Which statements arc true about the difference between sexual and asexualreproductionAntara berikut yang manakah benar mengenai pembiakan seks dun aseks

  A.

  B.

  c.

  D.

  Sexual Reproduction Asexual ReproductionInvolves male gamete and femalegameteMel ih at kan garnet [ant an dangamet betina

  Involves one parent onlyMelibatkan satu induk sahaja

  Occurs in animals on!yBerlaku pada haiwan sahaja

  Occurs in plants onlyBerlaku pada tumbuhan sahaja

  Produces new individualMenghasilkan individu baru

  Enlarges parent plantMembesarkan induk tumbuhan

  Occurs at any timeBerlaku pada sebarang masa

  Occurs in a period oftime onlyBerlaku pada masa tertentu sahaja

  33. Which of the following plants have the same method ofreproduction as the weedsAntara berikut yang manakah mempunyai kaedah pembiakan yang sama sepertipokok lalang

  A.

  8.

  c.

  D.SULlT5il

  [Lihat sebelah22 SAINS(1)PERCUOAAN PMRsrr-r2007

 • 8/14/2019 PMR Sce Q&A (Kelantan)

  23/50

  34. The diagram shows the iron sulphide is heated. After 10 minutes what happen to theacidified potassium permanganatc solution.Rajah menunjukkan besi sulfide dipanaskan. Selepas 10 minit apakah yang berlakuoada larutan Kalium Permanganat berasid.

  Iron sulphideBesi sulfida Acidified penasium

  pennanganate1 Kafium perman \lanaI berasidD ~ a n a s k a nHeatedi\. Change to red

  Bertukar warnai merahB. Become cloudy

  Bertukar menjadi keruhC. Become colourless

  Menjadi luntur

  D. No changeTiada perubahan

  55/1 SULfT[Lihat sebclah

  23 SAINS (1)PERCUBAAN PMR SEPT20Q7

 • 8/14/2019 PMR Sce Q&A (Kelantan)

  24/50

  35 The diagram shows the experiment to study the effect ofheat on carbonate.Rajah menunjukkan eksmperiment untuk mengkaji kesan haba ke alas karbonat.

  rerum ---"*carbonate i f = , ~ a ~ . : 5 ! l J F = ~

  lime waterair kapur

  Gas R is into the test tube containing lime water. The lime water turns chalky. What isgasR?Gas R dibebaskan ke dalam tabung uji yang mengandungi air kapur. Air kapurmenjadi keruh. Apakah gas R ?A. Oxygen

  OksigenC. Sulphur dioxide

  Sulfur dioksidaB Carbon monoxide

  Karbon monolsidaD. Carbon dioxide

  Karbon dioksida

  55/1 SULIT[Lihat sebclah

  24 SAINS (1 )PERCUBAAN fJMR SEPT 20C7

 • 8/14/2019 PMR Sce Q&A (Kelantan)

  25/50

  36. lhe diagram shows the growth rate ofa boy and a girlRajah menunjukkan kadar pertumbuhan budak lelaki dan budak perempuan,

  Bodyweight/kg 60

  5648403224168

  l- L-V/'I.V//

  j/ f/ 'I

  / o 3 6 9 12 15 18

  Age/year

  At what age does the weight of the girl more than the boy?Pada umur berapakah berat badan budak perempuan mengatasi budak lelaki ?

  A. o-6 years old() - 6 tahun

  13. 6 - 9 years old6 - 9 tahun

  C. 8 - 15 years oldI? - /5 tahun

  D. 9 - 18 years old9 - II? tahun

  55/1 SULIT[Lihat sebelah25 SAINS(1 jPERCUOMN PMRSEPT ?C07

 • 8/14/2019 PMR Sce Q&A (Kelantan)

  26/50

  37

  38

  Which ofthe following graphs shows the relationship between voltage andcurrent?Grafmanakah yang menunjukkan perhubungan di antara voltan denganarus elektrik ?

  ., ublJ eo OIl" " $:!$:! s0 "0 "0 "0> > > >. . en CurrentCurrent Current CurrentA B C nThe diagram shows a kindofelectrical instrument usedto measure electrical quantity.Rajah menunjukkan sejenis alat elektrik yang digunakan untuk mengukurkuantiti elektrik

  Terminalpositir

  Terminalnegatu

  Which of the following are true about the instrument?Di antara berikut yang manakah benar mengenai alat tersebut ?I It is called voltmeter

  Alat ini dinamakan voltmeterII It is used to measure the electric current

  Alat ini digunakan untuk mengukur arus elektrikIII It has to be connected in series in a circuit

  A/at ini hendaklah disambung secara bersiri dalam litarIV It can be use to measure the energy used electrical appliances

  Alat ini boleh digunakan untuk mengukur tenaga yang digunakan o/ehperalatan elektrik

  A I and IIB II and IIIC I and IVo III and IV

  55/1 SULIT[Lihat scbclah

 • 8/14/2019 PMR Sce Q&A (Kelantan)

  27/50

  39. The diagram show the network of transmission and distribution ofelectricityP ,Q , R and S are the transformers used to alter the voltage.Rajah menunjukkan rangkaian penghantaran dan pengagihan elektrik P. Q,R dan S adalah transformer yang di gunakan untuk mengubah voltanWhich ofthe transformers A, B, C or 0 is the step-up transformer?Antara berikut,yang mana satukah A, B, C atau D adalah transformer injaknaik?

  Power Station

  HOIIHRumah

  HoipitaIH...pt.I

  UghlindlUlrialarea

  I'I'IrWlISlInpetil'ldlat:lanhf!orlll

  40 The information is about an object in the universeMaklumat herikut mengenai satu object di angkasa lepas A ball ofhot gases

  Sebiji bebola gas panas Gives off its own light

  Mengeluarkan cahayanya sendiri Produces energy by nuclear reaction

  Tenaga dihasilkan melalui tindakbalas nuklearThis object isObjek tersehut ialahA the Moon C. a star

  bulan sebutir bintangB the Earth D. a comet

  bumi sebuah komet55/1 SULIT27 SAINS (1)PERCUBAAN PMR SEPT 2007

 • 8/14/2019 PMR Sce Q&A (Kelantan)

  28/50

  -----C

  PERATURANPEMARKAHANPEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2007

  SAINSKERTASI

  QUESTION ANSWERNOM130R

  J I3

  2 D3 B4 C

  - - ..5 B

  - - - ' - - ~ (, C----"--' "_.-- .7 C

  - - '- '-- -- ----S A- - - - - - l) A

  I 0 A1 I BI 2 B13 C14 AI 5 D16 C17 C18 D19 B20 D

  QUESTION ANSWERNOMBOR A

  DDA

  CD IBACCBADCDCDB