pengkatalogan bahan perpustakaan pusat sumber sekolah

Download Pengkatalogan Bahan Perpustakaan Pusat Sumber Sekolah

Post on 25-Oct-2015

46 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PSS

TRANSCRIPT

 • Bahagian Teknologi PendidikanPENGKATALOGAN BAHAN PERPUSTAKAAN/PUSAT SUMBER SEKOLAH

  Bahagian Teknologi PendidikanKementerian Pelajaran Malaysia

 • RINGKASAN KURSUS1Pengenalan1.1Tujuan Katalog1.2Katalog Perpustakaan1.3Bentuk Katalog dan Susunan Rekod1.4Kerja-kerja Pengkatalogan

  2Pengkatalogan Deskriptif2.1Format ISBD2.2Entri Utama dan Entri Tambahan

  3Bentuk Entri

 • 1PENGENALAN PENGKATALOGANSebuah perpustakaan/pusat sumber mengandungi;Bahan-bahan bercetakBahan-bahan tidak beercetakSumber-sumber elektronik

  Indeks atau senarai bahan-bahan perpustakaan dikenali sebagai Katalog. Proses merekodkan maklumat mengenai bahan-bahan untuk dijadikan rekod dipanggil pengkatalogan.

 • 1.1Tujuan KatalogUntuk membolehkan pengguna-pengguna mengesan bahan dalam koleksi perpustakaan.

  Dengan melihat rekod bibliografik, pengguna boleh mengenalpasti judul, pengarang, penerbit dan sebagainya.

  Apabila rekod telah dikesan dalam Katalog, pengguna boleh mendapatkan bahan melalui nombor panggilannya.

 • 1.2Kandungan Katalog PerpustakaanRekod bibliografik menunjukkan maklumat judul bahan penanggungjawab, tempat penerbitan dan lain-lain.

  Nombor kelas buku menunjukkan lokasi bahan di dalam koleksi perpustakaan.

  Tajuk perkara (subjek) menunjukkan subjek bahan.

 • 1.3Bentuk KatalogKad KatalogKatalog Atas Talian (OPAC)Susunan Rekod Dalam KatalogI. Katalog Kamus (Berabjad)Entri disusun mengukut 2 urutan berabjad:-a)Entri nama dan judulb) Entri subjek / perkara

  II. Katalog BerkelasEntri disusun mengikut sistem pengklasan yang digunakan. Ini menghasilkan pengelompokan subjek dalam katalog. Untuk menjadikan katalog ini lebih berkesan, perlu ada satu indeks nama pengarang, judul dan subjek.

 • 1.4Kerja-Kerja PengkataloganI.Para pengkatalog banyak menggunakan rekod bibliografi yang disediakan oleh agensi lain (menggunakan rekod dari Library of Congress). Amalan ini dipanggil menyalin Katalog (Copy Cataloguing/CIP)

  ii.Original Cataloguing

 • PENGKATALOGAN DESKRIPTIFMengikut standard Anglo American CataloguingRules. 2nd ed. (AACR2)2.1Merakamkan maklumat mengikut urutan yang telah ditetapkan : format International Standard Bibliographic Description ISBD:I)Judul dan Pernyataan Penanggungjawabii)Edisiiii)Penerbit (tempat, penerbit, tahun)iv)Deskripsi fizikal bahanv)Sirivi)Notavii)Nombor standard (ISBN, ISSN)2.1Menentukan entri utama dan ciri-ciri entri tambahan.

 • 2 PENGKATALOGAN DESKRIPTIFsamb.FORMAT ISBDFormat untuk semua bahan adalah seperti berikut;Judul [petunjuk media] /pernyataan penanggungjawab. -Edisi. Tempat terbitan:penerbit,tahun penerbitan.

  Keluasan bahan : Maklumat lain mengenai bahan;Dimensi + bahan sampingan. - (Siri)NotaNombor standard/ISBN

 • 2 PENGKATALOGAN DESKRIPTIFsamb.FORMAT ISBDContoh 1Valentine, Stuart Banking / by Stuard Valentine .-2nd ed.-London : Oxford University Press, 1993.V. 195 p.:ill.; 23cm.-(Financial Series)Includes index0236112351

 • 2 PENGKATALOGAN DESKRIPTIFsamb.FORMAT ISBDContoh 2Mifflen, Frank J Sosiologi pendidikan / F.J. Mifflen; diterjemahkanoleh Jooset Kulit.-Bandung:Tarsitu, 1990. 583 ms.; 23cm.- (Siri Pendidikan)Judul asal : The sociology of education035400012

 • 2 PENGKATALOGAN DESKRIPTIFsamb. FORMAT ISBDI)Judul dan Pernyataan PenanggungjawabJudul :a)Rekodkan judul utama seperti yang terdapat pada sumber maklumat utama bahan (muka surat judul)b)Rekodkan petunjuk media menggunakan istilah dari senarai berikut:Bahasa MelayuBahasa Inggerisglobglobepetamapkad kilat imbasanflash cardtransparensitransparencysumber elektronikelectronic resources

 • 2 PENGKATALOGAN DESKRIPTIFsamb. FORMAT ISBDI)Judul dan Pernyataan PenanggungjawabJudul samb. :Contoh

  William - Smith, Cliff Career guidance [cassette] / Cliff WilliamSmith.- Indiana Polis, IN : Que, 1995 2 sound cassettes (90 min.)

 • 2 PENGKATALOGAN DESKRIPTIFsamb. FORMAT ISBDI)Judul dan Pernyataan PenanggungjawabJudul samb. :

  c)Judul Selari

  Sekiranya judul terdapat dalam dua bahasa atau lebih, pilih satu judul sebagai judul utama dan judul lain sebagai selari. Sediakan judul selari sebagai entri tambahan judul

 • 2 PENGKATALOGAN DESKRIPTIFsamb. FORMAT ISBDc)Judul Selari samb.

  Contoh 1SelangorWarta KerajaanGovernment Gazette

  Rekodkan seperti:Warta Kerajaan Selangor = Selangor Government Gazette

 • 2 PENGKATALOGAN DESKRIPTIFsamb. FORMAT ISBDc)Judul Selari samb.

  Contoh 2Bibliografi Negara MalaysiaMalaysian National Bibliography

  Rekodkan seperti:Bibliografi Negara Malaysia = Malaysian National Bibliography

 • PENGKATALOGAN DESKRIPTIFsamb. FORMAT ISBDI)Judul dan Pernyataan PenanggungjawabJudul samb. : c)Maklumat lain mengenai judul (judul kecil)

  Contoh 1Pusat Sumber Sekolah Perancangan Dan Rekabentuk

  Direkodkan seperti :Pusat sumber sekolah : perancangan dan rekabentuk

 • 2 PENGKATALOGAN DESKRIPTIFsamb. FORMAT ISBD

  Contoh 2Southeast Asiacrisis and beyond

  Direkodkan seperti :Southeast Asia : crisis and beyond

 • PENGKATALOGAN DESKRIPTIFJudul & Pernyataan Penanggungjawab

  Pernyataan Penanggungjawab:1. Orang yang bertanggungjawab di atas kandungan intelektual/ kreatif bahan(pengarang, pengarang bersama, editior, penterjemah dll)2.Badan-badan bergabung yang mengeluarkan atau menghasilkan kandungan bahan, (Tinggalkan gelaran, kelayakan,dsb. yang terdapat pada nama orang perseorangan)

 • PENGKATALOGAN DESKRIPTIFJudul & Pernyataan PenanggungjawabContoh 1Perpustakaan dan KepustakawananDisunting oleh Zawiyah Yusof

  Rekodkan seperti:Perpustakaan dan kepustakawanan/disunting oleh Zawiyah Yusof

 • PENGKATALOGAN DESKRIPTIFJudul dan Pernyataan PenanggungjawabContoh 2:DEVELOPMENT AND SOCIAL CHANGEA Global PerpectivePhillip McMichaelRekodkan seperti:Development and social change: a global perspective/Phillip McMichael

 • PENGKATALOGAN DESKRIPTIFJudul & Pernyataan Penanggungjawab1.Tidak perlu direkodkan pernyataan penanggungjawab sekiranya tiada pernyataan penanggungjawab pada sumber maklumat utama. , pernyataan penanggungjawab dalam kurungan segi [ ]

  2.Sekiranya satu pernyataan penanggungjawab mengandungi lebih dari 3 orang/3 badan bergabung rekodkan nama yang pertama dan tunjukkan nama-nama yang ditinggalkan dengan tanda Nik Safiah Karim [et al.]

 • EDISI(ii) EDISIRekodkan maklumat edisi. Nyatakan bahawa bahan itu adalah edisi baru, edisi semakan semula, edisi kedua, ketiga dan seterusnya.Contoh:EdisiRekodkan seperti:New editionNew ed.Revised editionRev.ed.Third edition3rd ed.Edisi keduaEd. Ke-2International editionInternational ed.

 • PENERBITANNama penerbitRekodkan nama penerbit selepas tempat penerbitan.Contoh:Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan PustakaShah Alam, Selangor : Fajar BaktiNew York : McGraw-Hill- Jika nama penerbit tidak diketahui, rekodkan s.n ertinya tanpa nama. Contohnya; London : [s.n.]

 • TAHUN PENERBITANTahun Penerbitan

  Contoh:Penerbit Universiti kebangsaan Malaysia Bangi, Selangor,1998Rekodkan seperti:Bangi, Selangor : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1998

 • TAHUN PENERBITAN-Jika terdapat tahun hakcipta dan tahun cetakan:

  Contoh :c1990Reprinted 1996Rekodkan seperti : , 1990 (1996 printing)Jika tidak dinyatakan sebarang tarikh, berikan tahun yang mungkin dalam kurungan segi.

  Contoh : , [19- -] ,[1980?]

 • DESKRIPSI FIZIKAL BAHANKeluasan BahanContohix,250 p.[100] p. (bilangan mukasurat secara kiraan kasar)3 v.1 v.(various pagings)150 ms.24 slides2 compact disk1 video cassette (30 min)1 sound cassette1 film reel (40 min)

 • DESKRIPSI FIZIKAL BAHANButiran fizikal yang lain (ilustrasi)Contoh:: col.ill.: ill.: ill. (some col.)DimensiDijelaskan dengan istilah centimetres.Contoh: 28cm24 x 48 cm

 • DESKRIPSI FIZIKAL BAHANBahan sampinganBagi bahan yang sertakan dengan bahan lain cakera padat, cakera liut dll.Contoh:+1 compact disk+1 computer disk (3 in.)+2 sound cassettes+1 video cassette

 • SIRI

  Judul siri direkodkan dalam kurungan selepas maklumat fizikal bahan.

  Contoh (Siri pahlawan sejarah tanah melayu)(Siri koleksi dongeng)

 • NOTABertujuan memberi maklumat tambahan mengenai sesuatu karya (nota umum, nota thesis, nota bibbliografi).

  Contoh:Translation of : Marketing research.Includes bibbliographical references and indexMengandungi bibliografiText in English and FrenchThesis (Ph.D) Boston University, 1995

 • NOMBOR STANDARDInternational Standard Book Number (ISBN) bagi buku.International Standard Serial Number (ISSN) bagi bahan terbitan bersiri (majalah, jurnal, laporan tahunan) mengikut kekerapan seperti empat kali setahun, dua tahun sekali, tahunan dll.

  Contoh:967-942-351-4(I(ISBN)0-07-010506-5 (ISBN)012304300X (ISBN)0024-2594 (ISBN)

 • ENTRI UTAMA Kad pengarang, kad judul & kad perkara juga dikenali sebagai entri pengarang, entri judul & entri perkara.Entri ialah satu rekod dalam katalog yang mengandungi keterangan bibliografi. Biasanga lebih dari satu kad atau entri disediakan bagi satu bahan yang dikatalog.

  ENTRI UTAMA TERDIRI DARI(I)nama orang perseorangan(ii)nama badan bergabung(iii)nama persidanganJudul No. Pengkelasan

 • ENTRI TAMBAHANENTRI TAMBAHAN TERDIRI DARI(I)nama pengarang kedua dan ketiga (jika ada 4 atau lebih, entri tambahan dibuat untuk nama yang pertama sahaja.(ii)nama penterjemah(iii)nama penyunting, penyemak, penyusun(iv)nama badan bergabung(v)judul, siri

  Entri-entri tambahan untuk;I.Tajuk perkara ditunjukkan dengan angka Arab 1,2,3.Ii.Nama, judul, siri ditunjukkan dengan angka Rumi i, ii, iii.i

Recommended

View more >