laporan tahunan 2007laporan tahunan 2007 pengkatalogan bahan laporan penyelidikan 14 4.6...

Download LAPORAN TAHUNAN 2007LAPORAN TAHUNAN 2007 Pengkatalogan Bahan Laporan Penyelidikan 14 4.6 Pengkatalogan

Post on 13-Jun-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

LAPORAN TAHUNAN 2007LAPORAN TAHUNAN 2007LAPORAN TAHUNAN 2007JABATAN PEMBANGUNAN SUMBERJJABATAN ABATAN PPEMBANGUNAN EMBANGUNAN SSUMBERUMBER

PERPUSTAKAAN SULTANAH ZANARIAHPERPUSTAKAAN SULTANAH ZANARIAHPERPUSTAKAAN SULTANAH ZANARIAHUNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIAUNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIAUNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

ISI KANDUNGAN MUKASURAT

Isu Kandungan i

Senarai Lampiran iv

1.0 OJEKTIF JABATAN 1

2.0 UNIT PEROLEHAN 1

2.1 Objektif Unit 1

2.2 Peruntukan Pembelian Bahan Perpustakaan 1

2.2.1 Agihan Peruntukan 2

2.2.2 Pesanan dan Penerimaan Bahan 3

2.2.2.1 Pesanan Pembelian 3

2.2.2.2 Penerimaan 5

2.3 Stok PSZ Sehingga Disember 2007 5

3.0 UNIT JURNAL & MEDIA ELEKTRONIK 6

3.1 Pendahuluan 6

3.2 Objektif Unit 6

3.3 Koleksi Jurnal 6

3.4 Agihan Peruntukan dan Perbelanjaan Vot 27303 8

3.5 Pembekalan Jurnal & Media Elektronik 9

3.6 Pengkatalogan Jurnal Bercetak, Dalam Talian 10

dan Bahan Hadiah

3.7 Penutup 10

4.0 UNIT PENGURUSAN TEKNIKAL 11

4.1 Objektif Unit 11

4.2 Pengkatalogan Bahan 11

4.2.1 Pengkatalogan Bahan Asal 11

4.3 Pengkatalogan Bahan CIP 12

4.4 Pengkatalogan Bahan Tesis 13

4.5 Pengkatalogan Bahan Laporan Penyelidikan 14

4.6 Pengkatalogan Bahan Cakera Padat 15

4.7 Pengkatalogan Bahan Mikrofilem 16

4.8 Perbandingan Pengkatalogan Semua Bahan Bagi 17

Tahun 2006 dan 2007

i

5.0 UNIT PENGURUSAN DOKUMEN DIGITAL 20

5.1 Objektif Unit 20

5.2 Muaturun Keratan Akhbar 20

5.3 Mengimbas Keratan Akhbar 20

5.4 Mengimbas Dan Menukar Format Tesis, Kertas Soalan 22 Peperiksaan UTM, Artikel Jurnal UTM & Laporan Penyelidikan 5.5 Menukar Format Tesis Digital Sediada (CP) dari 24

Pelbagai Format kepada PDF

5.6 Aktiviti Menginput Profil Dokumen, Eksport Import 25

Rekod dan Proses Billing

5.7 Mengemaskini Rekod Pengurusan Dokumen Dalam 27

Modul Katalog

5.7.1 Aktiviti Penyelenggaraan Rekod Sistem 29

Pengurusan Dokumen (DM)

5.8 Dasar Akses Terbuka UTM & UTM Institutional 30

Repository (UTM-IR)

5.8.1 Pengenalan Dasar Akses Terbuka UTM 30

5.8.2 Penyenaraian UTM Dalam Registry 32

Of Open Access Repositories (ROAR)

5.8.3 Penyenaraian UTM dalam Directory of Open 32

Access Repositories

5.8.4 Perlaksanaan IR 33

5.8.4.1 Bengkel UTM-IR 33

5.8.4.1.1 Bengkel (Pendeposit & Editor) 33

5.8.4.1.2 Keperluan Bengkel oleh Fakulti 34

5.8.4.1.3 Dokumentasi 34

5.8.5 Pendepositan Rekod 34

5.8.5.1 Perangkaan 34

5.8.5.2 Deposit Rekod oleh Fakulti/Jabatan 35

5.8.5.3 Deposit Rekod oleh PSZ 35

5.8.5.4 Kemaskini Rekod 36

5.8.5.5 Kategori bahan penerbitan 36

ii

5.8.5.6 Bahan Tidak Dideposit Oleh Fakulti 37

Dalam UTM-IR

5.8.6 Editor UTM-IR Bagi Mewakili Fakulti 37

5.8.7 Masalah 38

5.8.8 Cadangan 38

6.0 AKTIVITI JABATAN 2007 39

6.1 Aktiviti Umum Jabatan 39

6.2 Aktiviti Unit Perolehan 40

6.3 Aktiviti Unit Jurnal & Media Elektronik 41

6.4 Aktiviti Unit Pengurusan Teknikal 41

6.5 Aktiviti Unit Pengurusan Dokumen Digital 43

7.0 MASALAH DAN PENYELESAIAN 44

7.1 Unit Pengurusan Teknikal 44

7.1.2 Ruang Penempatan Tesis 44

7.2 Unit Pengurusan Dokumen Digital

7.2.1 Pengurusan Dokumen 45

8.0 PENAMBAHBAIKAN YANG TELAH DILAKUKAN 46

8.1 Unit Perolehan 46

8.2 Unit Pengurusan Teknikal 48

8.3 Unit Pengurusan Dokumen Digital 48

9.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN 50

9.1 Unit Perolehan 50

9.2 Unit Pengurusan Teknikal 50

9.3 Unit Pengurusan Dokumen Digital 50

iii

SENARAI LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lejer vot-vot sehingga Disember 2007

Lampiran 2 : Agihan Peruntukan Kewangan Berbanding Jumlah

Tanggungan dan Perbelanjaan Mengikut Fakulti Tahun

2007

Lampiran 3 : Perangkaan Pesanan dan Penerimaan Mengikut Fakulti

Tahun 2007

Lampiran 4 : Perangkaan Peratus Pertambahan Koleksi Monograf

Mengikut Peruntukan Yang Diterima (Tahun 2000-2007)

Lampiran 5 : Stok Perpustakaan Sultanah Zanariah sehingga

Disember 2007

Lampiran 6a : Senarai Langganan Pangkalan Data 2007

Lampiran 6b : Senarai Langganan Jurnal Tahun 2007

Lampiran 6c : Senarai Judul Jurnal Hadiah Aktif 2007

Lampiran 7a : Perbelanjaan Mengikut Fakulti Tahun 2007

Lampiran 7b : Perbelanjaan Pembelian Jurnal Tahun 2007 Mengikut

Fakulti (Disember 2006-Disember 2007)

Lampiran 7c : Bilangan Judul Mengikut Fakulti Tahun 2007

(November 2006-Disember 2007)

Lampiran 7d : Pembayaran Jurnal Tahun 2007 Mengikut Pembekal

(Disember 2006-Disember 2007)

Lampiran 8a : Prestasi Pembekal Pangkalan Data (online) 2007

Lampiran 8b : Prestasi Pembekal Cakera Padat 2007

Lampiran 8c : Prestasi Pembekalan Jurnal Tahun 2006

Lampiran 9 : Statistik Aktiviti Pengkatalogan Unit Pengurusan

Teknikal Dari Bulan Januari - Disember 2007

Lampiran 10 : Statistik Aktiviti Keratan Akhbar

Lampiran 11 : Statistik Aktiviti Unit Pengurusan Dokumen Digital

Januari Disember 2007

Lampiran 12 : Perangkaan Input Rekod Dalam Sistem Pengurusan

Dokumen Januari Disember 2007

Lampiran 13 : Perangkaan Input Rekod Dalam Sistem Pengurusan

Dokumen 2001-2007

Lampiran 14 : Jawatankuasa Pemandu Dasar Akses Terbuka

Universiti Teknologi Malaysia

iv

Lampiran 15a : Jawatankuasa Induk Pelancaran Dasar Akses

Terbuka Universiti Teknologi Malaysia

Lampiran 15b : Jawatankuasa Pelaksana Pengisytiharan Dasar Akses

Terbuka Universiti Teknologi Malaysia

Lampiran 16 : Bengkel UTM-IR

Lampiran 17 : Senarai Editor Fakulti Untuk UTM-IR

Lampiran 18 : Ringkasan Laporan Prestasi Pembekal Kontrak (buku)

v

LAPORAN TAHUNAN 2007 JABATAN PEMBANGUNAN SUMBER

1.0 OBJEKTIF JABATAN

Memperolehi dan menyediakan bahan-bahan yang sesuai dalam bentuk

buku, majalah/jurnal, media elektronik, bahan pandang dengar, peta,

fotograf udara dan sebagainya bagi keperluan menyokong tujuan

pembelajaran, pengajaran, penyelidikan dan perundingan dalam

perkhidmatan perpustakaan.

Mengkatalog, mengkelas, memproses dan mendigital bahan yang

diperolehi mengikut standard yang telah ditetapkan, serta

mempastikan ianya mempunyai rekod bibliografik dan boleh diakses

melalui INFOLAN2.

2.0 UNIT PEROLEHAN

2.1 Objektif Unit

Memperolehi dan menyediakan bahan-bahan yang sesuai dalam bentuk

buku, bahan pandang dengar, peta, fotograf udara dan sebagainya bagi

menyokong tujuan pembelajaran, pengajaran, penyelidikan dan

perundingan dalam perkhidmatan perpustakaan.

2.2 Peruntukan Pembelian Bahan Perpustakaan

Peruntukan pembelian bahan perpustakaan vot 27301 bagi monograf; bahan

pandang dengar; peta dan fotograf udara tahun 2007 adalah sebanyak

RM4,500,000 meningkat 7% berbanding tahun 2006 (RM4,200,000.00].

Namun begitu peruntukan ini masih belum mencukupi untuk memenuhi

keperluan fakulti di dalam pertambahan bilangan naskah bagi judul bahan

yang dipesan. Pertambahan bilangan naskhah hanya dibuat bagi judul

subjek fakulti yang mempunyai bilangan pelajar yang ramai ataupun judul

bagi subjek yang diajar atau ditawarkan oleh lebih dari satu fakulti.

1

Peruntukan diterima dalam dua (2) peringkat seperti yang dinyatakan dalam

Jadual 1.

Jadual 1: Jumlah Peruntukan vot 27301 Tahun 2007

Peringkat Jumlah (RM) Rujukan

Pertama 4,000,000.00 UTM.04/15.13/1 Jld.40 (44) 12 Februari 2007

Kedua 500,000.00 UTM.04/15.13/1 Jld.43 (30) 28 Jun 2007 Jumlah 4,500,000.00

[Rujuk Lampiran1: Lejer vot-vot sehingga Disember 2007]

Keseluruhan peruntukan pembelian bahan perpustakaan dibelanjakan

sehingga Disember tahun 2007 adalah RM5,604,423.19 dengan peningkatan

sebanyak 11.34% berbanding tahun 2006. Di mana dari jumlah tersebut

perbelanjaan untuk penerimaan pesanan pembelian 2007 sebanyak

RM4,733.762.43 dan RM870,660.76 pesanan pembelian tahun 2006.

Keseluruhan perbelanjaan pembelian bahan vot 27301 berakhir tahun 2007

telah dibelanjakan sebanyak 105.19% iaitu melebihi KPI 90% yang

ditetapkan.

2.2.1 Agihan Peruntukan

Peruntukan yang diterima telah diagihkan mengikut fakulti dan pusat

pembelajaran yang ditawarkan oleh Universiti Teknologi Malaysia

berdasarkan:

i. Pembangunan koleksi fakulti baru (FKPKB, FEPK & FBSBK).

ii. Pemantapan koleksi sediada bagi semua fakulti di UTM Kampus

Skudai dan Kampus Kota, Kuala Lumpur.

iii. Pembangunan koleksi Prof. Dr. Fuat Sezgin (Pemegang Kerusi

UTM).

iv. Pembangunan koleksi Pusat Pembelajaran UTM (PSFAB,