panduan penulisan · 1 unit perhubungan dan latihan ... tajuk bab hendaklah ditaip dengan...

of 17 /17
PANDUAN PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI 2011 1 Unit Perhubungan dan Latihan Industri (UPLI) Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah PANDUAN PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI Unit Perhubungan dan Latihan Industri Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah Jabatan Pengajian Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi 2011

Upload: phunganh

Post on 29-Jun-2019

263 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PANDUAN PENULISAN · 1 Unit Perhubungan dan Latihan ... TAJUK BAB hendaklah ditaip dengan menggunakan huruf besar, ditebalkan dan ... ditaip dengan menggunakan huruf kecil dan

PANDUAN PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI 2011

1 Unit Perhubungan dan Latihan Industri (UPLI)Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah

PANDUAN PENULISANLAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI

Unit Perhubungan dan Latihan IndustriPoliteknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah

Jabatan Pengajian PoliteknikKementerian Pengajian Tinggi

2011

Page 2: PANDUAN PENULISAN · 1 Unit Perhubungan dan Latihan ... TAJUK BAB hendaklah ditaip dengan menggunakan huruf besar, ditebalkan dan ... ditaip dengan menggunakan huruf kecil dan

PANDUAN PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI 2011

2 Unit Perhubungan dan Latihan Industri (UPLI)Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah

1.0 PENDAHULUAN

Laporan Akhir Latihan Industri merupakan salah satu komponen yang dinilai selepas pelajar tamat menjalani kursus Latihan Industri (AT401) di organisasi latihan. Laporan ini perlu dijilid dan dikemukakan semasa pendaftaran pengesahan tamat latihan industri dan ianya mewakili 20% daripada keseluruhan markah Latihan Industri (rujuk Appendix 4 – Industrial Training Final ReportForm)

2.0 PANDUAN PENULISAN

2.1 Panduan Umuma) Laporan ini hendaklah bertaip pada kertas putih bersaiz A4 dan disusun mengikut

turutan yang betul.b) Hendaklah menggunakan sepenuhnya Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris kecuali

bagi mana-mana perkataan yang dipetik secara langsung*c) Bilangan muka surat hendaklah di antara 50 hingga 80 muka surat sahaja (tidak

termasuk lampiran)d) Bagi memastikan keseragaman laporan ini, Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam

Shah telah menetapkan spesifikasi bagi tujuan penjilidan seperti berikut:

i. Kaedah Penjilidan : Ring/Comb Binding (warna hitam)ii. Kemasan Muka Depan/Belakang : menggunakan plastic cover bersaiz A4 iii. Jenis Kertas (depan/belakang) : Fancy Card atau Art Card ± 230gsmiv. Format Muka Depan : (rujuk Lampiran A)v. Warna Muka Depan/Belakang : mengikut warna rasmi jabatan

(rujuk Lampiran B)e) Laporan yang telah dijilid (mengikut spesifikasi di atas) hendaklah diserahkan semasa

membuat pendaftaran pengesahan tamat latihan industri DAN dikemukakan bersama softcopy dalam bentuk CD (Compact Disc) dengan menggunakan format PDF.

2.2 Ruang Penulisan dan Nombor Muka Surat

a) Margin setting bagi setiap muka surat penulisan perlulah mengikut format berikut : 3.5 sm dari tepi kiri kertas2.5 sm dari tepi kanan kertas2.5 dari tepi atas kertas2.5 sm dari tepi bawah kertas

b) Pada muka surat permulaan setiap bab, kawasan penulisan bagi sub topik yang pertama hendaklah bermula pada enter yang ketiga. (rujuk Lampiran C)

c) Nombor muka surat hendaklah pada bahagian tengah bawah kertas.d) Nombor muka surat di BAHAGIAN PERMULAAN seperti Judul, Pengesahan Pelajar,

Penghargaan, Isi Kandungan, Senarai Jadual, Senarai Rajah dan Senarai Lampiran hendaklah menggunakan penomboran roman seperti i, ii, iii, dan lain-lain. Manakala nombor bagi muka surat BAHAGIAN BAB adalah seperti biasa (rujuk Lampiran D).

2.3 Jenis Tulisan dan Sela

a) Jenis tulisan (font type) yang ditetapkan adalah dari jenis Arial bersaiz 12.b) Jarak antara garisan (line spacing) atau langkau di antara ayat yang digunakan adalah

2.0 (double spacing) dan tidak perlu ditinggalkan ruang kosong (tidak perlu di enter) bagi setiap permulaan perenggan atau sub topik.

c) TAJUK BAB hendaklah ditaip dengan menggunakan huruf besar, ditebalkan dan diletakan di bahagian tengah muka surat (menggunakan Center Text).

d) TAJUK KECIL hendaklah ditaip dengan menggunakan huruf kecil dan ditebalkan (bold).

Page 3: PANDUAN PENULISAN · 1 Unit Perhubungan dan Latihan ... TAJUK BAB hendaklah ditaip dengan menggunakan huruf besar, ditebalkan dan ... ditaip dengan menggunakan huruf kecil dan

PANDUAN PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI 2011

3 Unit Perhubungan dan Latihan Industri (UPLI)Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah

e) Jarak di antara perkataan dalam barisan hendaklah sama dan format yang digunakan adalah Align Text Justify.

f) Penulisan dalam Bahasa Melayu hendaklah merujuk kepada Daftar Ejaan Rumi Bahasa Melayu edisi terkini terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).

g) Penggunaan Bahasa Inggeris bagi sesuatu istilah hendaklah dicondongkan (italic) atau ditandakan dengan ‘……….’ Atau diletakan dalam kurungan, (……….) bagi membantu pemahaman istilah dalam Bahasa Melayu.

h) Huruf besar hendaklah digunakan bagi setiap permulaan ayat, nama tempat dan nama khas.

i) Penggunaan tandaan bullets tidak dibenarkan.

3.0 FORMAT PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI

3.1 Format Isi KandunganFormat isi kandungan laporan akhir adalah seperti yang ditunjukan dalam Lampiran E. Contoh pengisian kandungan di Bahagian Permulaan Isi kandungan adalah seperti di Lampiran F, G, H, J dan Lampiran K.

3.2 Ringkasan Kandungan Bab

BAB 1 : PENGENALANBab ini merangkumi pengenalan kepada Latihan Industri iaitu pendahuluan, objektif latihan industri, objektif laporan dan kepentingan latihan industri kepada pelajar.

BAB 2 : LATAR BELAKANG ORGANISASI LATIHANBagi maklumat latar belakang organisasi latihan, ianya hendaklah merangkumi pengenalan terhadap organisasi, carta organisasi, sejarah penubuhan serta aktiviti utama organisasi, misi, visi dan juga halatuju organisasi.

(pelajar dinasihatkan berbincang termasuk mendapatkan kebenaran terlebih dahulu daripada pihak pengurusan organisasi sebelum mengambil dan menulis apa-apa maklumat organisasi supaya ianya tidak bercanggah dengan dasar organisasi berkenaan)

BAB 3 : RINGKASAN AKTIVITI LATIHAN INDUSTRIRingkasan aktiviti latihan adalah berdasarkan kepada latihan atau tugas yang dilaksanakan sama ada mengikut minggu, bulan atau pun bidang tugas. Ianya boleh dinyatakan dalam bentuk jadual.

BAB 4 : LAPORAN TEKNIKALBab ini merangkumi pelaporan terhadap tugas-tugas atau kerja yang dipertanggung jawabkan atau dilaksanakan semasa menjalani latihan. Bilangan bab yang diperuntukan adalah SATU (1) SAHAJA. Sekiranya terdapat banyak tugasan atau bahagian yang perlu dilapor dan dinyatakan, ianya boleh dipecahkan kepada sub topik yang berkaitan. Pelaporan hendaklah dibuat secara terperinci bagi setiap topik yang ditulis dengan memuatkan juga jadual, rajah dan sebagainya.

BAB 5 : KESIMPULANKesimpulan merupakan rumusan kepada keseluruhan laporan.

BAB 6 : KOMEN DAN CADANGAN Komen yang dibuat hendaklah berkaitan dengan latihan dan ditulis secara positif dan ianya hendaklah bersifat constructive bagi tujuan penambahbaikan.

Page 4: PANDUAN PENULISAN · 1 Unit Perhubungan dan Latihan ... TAJUK BAB hendaklah ditaip dengan menggunakan huruf besar, ditebalkan dan ... ditaip dengan menggunakan huruf kecil dan

PANDUAN PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI 2011

4 Unit Perhubungan dan Latihan Industri (UPLI)Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah

BIBLIOGRAFI/RUJUKAN : (Lampiran L)Bahagian ini merujuk kepada penyataan bahan-bahan rujukan yang digunakan semasa penyediaan laporan. Format yang digunakan hendaklah merujuk kepada American Psychological Association (APA) atau Modern Language Association (MLA). Bagi mendapatkan panduan dalam format penulisan bahan-bahan rujukan, pelajar boleh melayari laman sesawang berikut:

i. http://www.apastyle.orgii. http://www.mla.org

JADUAL/RAJAH (Lampiran M dan N)Semua ilustrasi hendaklah diterangkan secara terperinci. Sebarang ilustrasi selain Jadual seperti carta, graf, gambar atau lukisan hendaklah dinyatakan sebagai Rajah. Penomboran bagi jadual/rajah mestilah mengikut turutan seperti berikut:

Rajah 1, Rajah 2, Rajah 3, ……..dan seterusnyaJadual 1, Jadual 2, Jadual 3, ……..dan seterusnya

Semasa penulisan, pastikan rujukan dibuat kepada setiap jadual/rajah yang dimasukan dengan menyebut atau memberi penekanan kepada perkara-perkara penting tentang jadual/rajah tersebut. Lihat contoh di bawah;

“Sepertimana yang ditunjukan dalam Rajah 1, pergerakan tanah adalah….” atau “Jadual 2 menunjukan jumlah……”

Sebarang jadual/rajah yang diambil dari sumber lain, nota hendaklah ditunjukan pada bahagian bawah jadual/rajah tersebut dengan menyatakan punca jadual/rajah tersebut diambil, atau dipetik atau diubahsuai.

LAMPIRAN (jika digunakan)Semua lampiran yang hendak dimasukan mestilah bersaiz A4 atau A3 sahaja. Bagi saiz A3, ianya hendaklah dilipat dengan betul dan mudah dibuka untuk tujuan penilaian dan ianya hendaklah disusun mengikut turutan. Semua lampiran tidak perlu ditunjukan nombor muka surat.

4.0 PENUTUPPanduan penulisan Laporan Akhir Latihan Industri ini akan dapat membantu pelajar menyediakan satu pelaporan yang lengkap dan berformat. Berdasarkan Panduan ini, Pensyarah penilai akan membuat penilaian terhadap Laporan Akhir Latihan Industri dengan menggunakan Appendix 4 -Industrial Training Final Report Form.

BILLIOGRAFI/RUJUKAN

Bahagian Kecemerlangan Instruksional, (2011). Garis Panduan Latihan Industri (Pelajar), Edisi 2011. Jabatan Pengajian Politeknik, Kementerian Pengajian Tinggi.

Bahagian Kecemerlangan Instruksional, (2011). Garis Panduan Pengurusan dan Kaedah Penilaian Latihan Industri (Pelajar), Edisi 2011. Jabatan Pengajian Politeknik, Kementerian Pengajian Tinggi.

Kementerian Pengajian Tinggi, (2010). Dasar Latihan Industri Institusi Pengajian Tinggi.

Sciencebuddies. Writing A Bibliography: APA Format. Diambil pada 9 Februari 2012 darihttp://www.sciencebuddies.org/science-fair -projects/Project_APA_Format_Examples.html

Page 5: PANDUAN PENULISAN · 1 Unit Perhubungan dan Latihan ... TAJUK BAB hendaklah ditaip dengan menggunakan huruf besar, ditebalkan dan ... ditaip dengan menggunakan huruf kecil dan

PANDUAN PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI 2011

5 Unit Perhubungan dan Latihan Industri (UPLI)Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah

Lampiran A

Format Muka Depan Laporan Akhirr Latihan Industri (Kaedah Jilid : Ring/Comb Binding)

JABATAN KEJURUTERAAN AWAM

LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI

ALI BIN ABU(03DKA10F9999)

POLIMAS CONTRACTOR BERHADBANDAR DARULAMAN

06000 JITRA,KEDAH

DIS 2011

Logo KPT/Polimas(terkini)

3 X enter

3 X enter

3 X enter

3 X enter

2 X enter

Jenis/Saiz Tulisan : Arial Bold/16

Page 6: PANDUAN PENULISAN · 1 Unit Perhubungan dan Latihan ... TAJUK BAB hendaklah ditaip dengan menggunakan huruf besar, ditebalkan dan ... ditaip dengan menggunakan huruf kecil dan

PANDUAN PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI 2011

6 Unit Perhubungan dan Latihan Industri (UPLI)Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah

Lampiran B

Tetapan Warna Kertas Muka Hadapan dan Belakang Laporan Akhir Latihan Industri

Jabatan Kejuruteraan Elektrik

Jabatan Kejuruteraan Mekanikal

Jabatan Perdagangan

Jabatan Teknologi Maklumat & Komunikasi

Jabatan Kejuruteraan Awam

Page 7: PANDUAN PENULISAN · 1 Unit Perhubungan dan Latihan ... TAJUK BAB hendaklah ditaip dengan menggunakan huruf besar, ditebalkan dan ... ditaip dengan menggunakan huruf kecil dan

PANDUAN PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI 2011

7 Unit Perhubungan dan Latihan Industri (UPLI)Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah

Lampiran C

Kawasaan Penulisan Bagi Muka Surat Permulaan Setiap Bab

2.5 sm

BAB 4

MEREKOD STOK

3.5 sm 4.1 Pengenalan

Semua stor hendaklah merekodkan stok yang diterima dengan

Menggunakan kad yang telah ditetapkan bagi tujuan:

a) Mengetahui kedudukan stok simpanan

b) Memastikan bilangan dan fizikal stok sentiasa tepat, dan

c) Mengawal paras stok.

4.1.1 Jenis-Jenis Rekod

Semua stok yang diterima oleh stor hendaklah direkodkan

Seperti berikut: 2.5 sm

a) Penggunaan rekod hendaklah mengikut jenis stor iaitu:

i. Kad Kawalan Stok, KEW.PS-3 di Stor Pusat dan

Stor Utama, dan

ii. Kad Petak, KEW.PS-4 di Stor Pusat dan Stor

Utama dan Stor Unit.

11 2.5 sm

3 kali enter dan terus tulis

Tidak perlu enter

Penomboran Muka Surat(diletakan di bahagian tengah)

Page 8: PANDUAN PENULISAN · 1 Unit Perhubungan dan Latihan ... TAJUK BAB hendaklah ditaip dengan menggunakan huruf besar, ditebalkan dan ... ditaip dengan menggunakan huruf kecil dan

PANDUAN PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI 2011

8 Unit Perhubungan dan Latihan Industri (UPLI)Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah

Lampiran DKawasan Penulisan SELAIN muka surat permulaan bab

2.5 sm

4.1.2 Lokasi dan Letakan Stok

Lokasi stok hendaklah diwujudkan bagi memudahkan

penyimpanan, pengeluaran dan pemeriksaan. Tindakan

berikut perlu diambil.

i) Carta lokasi stok perlu disediakan dan dikemaskini

dari masa ke semasa.

ii) Lokasi stok hendaklah direkodkan di Kad Kawalan

Stok dan Kad Petak.

4.2.1.1 Penyimpanan Stok

Ianya perlulah menggunakan ruang simpanan

secara yang optimum.

4.2.1.2 Stok Dalam Bekas Asal

Senang dikendali dan memudahkan aliran

Kemungkinan peti di lapisan bawah…

Barang-barang tersebut mudah terbakar

Memudahkan pengiraan, pemeriksaan

dan verifikasi….

2.5 sm

17

Penggunaan bulletTIDAK DIBENARKAN

2.5 sm

tidak perlu enter

Permulaan setiap perenggan mestilah sama dengan tajuk/sub tajuk dan perenggan yang berikutnya

Jaraknya adalah sepertimana 4.1.1

Page 9: PANDUAN PENULISAN · 1 Unit Perhubungan dan Latihan ... TAJUK BAB hendaklah ditaip dengan menggunakan huruf besar, ditebalkan dan ... ditaip dengan menggunakan huruf kecil dan

PANDUAN PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI 2011

9 Unit Perhubungan dan Latihan Industri (UPLI)Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah

Lampiran EIsi Kandungan

ISI KANDUNGAN

KANDUNGAN MUKA SURATJudul iPengesahan Pelajar iiPenghargaan iiiIsi Kandungan ivSenarai Jadual vSenarai Rajah viSenarai Lampiran vii

BAB 1 PENGENALAN LATIHAN INDUSTRI1.1 Pendahuluan 11.2 Objektif Latihan Industri 11.3 Objektif Laporan Akhir Latihan Industri 21.4 Kepentingan Latihan Industri 3

BAB 2 LATAR BELAKANG ORGANISASI LATIHAN2.1 Pengenalan Organisasi 42.2 Latar Belakang Penubuhan 52.3 Aktiviti Organisasi 62.4 Hala tuju Organisasi 102.5 Carta Organisasi 11

BAB 3 RINGKASAN AKTIVITI LATIHAN INDUSTRI3.1 Pengenalan 123.2 Ringkasan Aktiviti Latihan Industri 13

BAB 4 KEJURUTERAAN PEMBINAAN4.1 Pengenalan 144.2 Spesifikasi Kerja/Jenis Peralatan 154.3 Tatacara Pembinaan 174.4 ……… 294.5 ……… 564.6 Kesimpulan 61

BAB 5 KESIMPULAN 73

BAB 6 KOMEN DAN CADANGAN 83

BIBLIOGRAFI/RUJUKAN

LAMPIRAN

ivPenomboran Muka Surat

(huruf roman)

Page 10: PANDUAN PENULISAN · 1 Unit Perhubungan dan Latihan ... TAJUK BAB hendaklah ditaip dengan menggunakan huruf besar, ditebalkan dan ... ditaip dengan menggunakan huruf kecil dan

PANDUAN PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI 2011

10 Unit Perhubungan dan Latihan Industri (UPLI)Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah

Lampiran FJudul

LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI

OLEH

ALI BIN ABU(03DKA10F9999)

DI

POLIMAS CONTRACTOR BERHADBANDAR DARULAMAN06000 JITRA, KEDAH

Laporan Akhir Latihan Industri ini dikemukakan kepada Jabatan Kejuruteraan Awam

Bagi memenuhi sebahagian dari syarat penilaian latihan industri dan penganugerahan

Diploma Kejuruteraan Awam

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU’ADZAM SHAH

DIS 2011

i

Nama dan Nombor Pendaftaran Pelajar

Nama dan Alamat Organisasi Latihan

Tuliskan nama jabatan dan program

masing-masing

Sesi menjalani Latihan Industri

Penomboran Muka Surat(huruf roman)

Page 11: PANDUAN PENULISAN · 1 Unit Perhubungan dan Latihan ... TAJUK BAB hendaklah ditaip dengan menggunakan huruf besar, ditebalkan dan ... ditaip dengan menggunakan huruf kecil dan

PANDUAN PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI 2011

11 Unit Perhubungan dan Latihan Industri (UPLI)Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah

Lampiran G

Pengesahan Pelajar

PENGESAHAN PELAJAR

“saya akui laporan akhir latihan industri ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya

telah saya jelaskan sumbernya”

Tandatangan : ………………………………………….

Nama Pelajar : ALI BIN ABU

No. Pendaftaran : 03DKA10F9999

Tarikh : 20 MEI 2012

ii

Penomboran Muka Surat(huruf roman)

Page 12: PANDUAN PENULISAN · 1 Unit Perhubungan dan Latihan ... TAJUK BAB hendaklah ditaip dengan menggunakan huruf besar, ditebalkan dan ... ditaip dengan menggunakan huruf kecil dan

PANDUAN PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI 2011

12 Unit Perhubungan dan Latihan Industri (UPLI)Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah

Lampiran H

Penghargaan

PENGHARGAAN

Terima Kasih

iii

Setinggi penghargaan diberikan kepada Pengarah Urusan POLIMAS CONTRACTOR BERHAD, En. Abdullah bin Abdul Hadi di atas tunjuk ajar dan curahan ilmu yang diberikan selama saya berada di sini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pensyarah-pensyarah Jabatan Kejuruteraan Awam, Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah yang telah banyak membantu saya menyediakan laporan ini.

Tidak dilupakan juga, ucapan terima kasih ditujukan kepada semua rakan-rakan yang telah banyak menyumbang ide dan pendapat serta doa dari keluarga……

Penomboran Muka Surat(huruf roman)

Page 13: PANDUAN PENULISAN · 1 Unit Perhubungan dan Latihan ... TAJUK BAB hendaklah ditaip dengan menggunakan huruf besar, ditebalkan dan ... ditaip dengan menggunakan huruf kecil dan

PANDUAN PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI 2011

13 Unit Perhubungan dan Latihan Industri (UPLI)Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah

Lampiran J

Senarai Jadual

SENARAI JADUAL

NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT

1 Taburan Projek Kejuruteraan di Perlis 9

2 Jenis Bahan Binaan Berindustri……... 13

3 Senarai Pembekal …………………….. 17

Nota: Format Senarai Jadual ini juga boleh digunakan bagi Senarai Rajah DANhendaklah dibuat pada muka surat berasingan.

v

Penomboran Muka Surat(huruf roman)

Page 14: PANDUAN PENULISAN · 1 Unit Perhubungan dan Latihan ... TAJUK BAB hendaklah ditaip dengan menggunakan huruf besar, ditebalkan dan ... ditaip dengan menggunakan huruf kecil dan

PANDUAN PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI 2011

14 Unit Perhubungan dan Latihan Industri (UPLI)Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah

Lampiran K

Senarai Lampiran

SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN TAJUK

A Surat Kebenaran Masuk Tapak

B Borang-Borang Arahan Penyimpanan Bahan

C Senarai Semak Peralatan

Nota:Format ini HANYA digunakan untuk Senarai Lampiran sahaja

vii

Penomboran Muka Surat(huruf roman)

Page 15: PANDUAN PENULISAN · 1 Unit Perhubungan dan Latihan ... TAJUK BAB hendaklah ditaip dengan menggunakan huruf besar, ditebalkan dan ... ditaip dengan menggunakan huruf kecil dan

PANDUAN PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI 2011

15 Unit Perhubungan dan Latihan Industri (UPLI)Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah

Lampiran KBibliografi / Rujukan

Allen, T. (1974). Vanishing Wilfelife of North America. Washington, D.C: National Geographic Society.

Boorstin, D. (1992). The Creators: A history of the heroes of the imagination.New York: Random House.

Nicol, A.M. & Pexman, P.M (2001). Presenting your findings. A practical guidefor creating tables. Washington, D.C. American Psychological Center.

Bergmann, P.G. (1993). Relativity. In the new encyclopedia Britannica (Vol.26,pp. 501-508).Chicago: Britannica Encyclopedia

Tobias, R. (1991). Thurber, James. Americana Encyclopedia. (p.600).New YorkScholastic Library Publishing.

Henry, W.A., III (1990, April 9). Making the grade in today’s school. Time, 135, 28-31.

Kanfer, S. (1986, July 21). Heard and good books lately? Time, 113, 71-72

Devitt, T. (2001, August 2). Lightning injures four at music festival. The Why?Files. Retrieved January 23, 2002, from http://whyfiles.org/13/index.html

Nota:Senarai bibliografi/rujukan boleh ditulis secara berturutan seperti contoh di atas

Cara penulisan bibliografi/rujukan dari sumber BUKU

Cara penulisan bibliografi/rujukan dari sumber Encyclopedia/Dictionary

Cara penulisan bibliografi/rujukan dari sumber Artikel Majalah / Surat Khabar

Cara penulisan bibliografi/rujukan dari sumber Website/Webpage

Page 16: PANDUAN PENULISAN · 1 Unit Perhubungan dan Latihan ... TAJUK BAB hendaklah ditaip dengan menggunakan huruf besar, ditebalkan dan ... ditaip dengan menggunakan huruf kecil dan

PANDUAN PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI 2011

16 Unit Perhubungan dan Latihan Industri (UPLI)Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah

Lampiran M

Jadual

Jadual 4:

Rumusan Bagi Kadar Faedah Mengikut Tahun (Berdasarkan Formula BLR)

BIL. TAHUN KADAR TUKARAN CATATAN

Nota: Dari Wikipedia, the free encyclopedia

Nota:Kedudukan tajuk berada di bahagian atas jadual

TIADA penomboran diperlukan bagi Jadual

dari sumber Website/Webpage

Page 17: PANDUAN PENULISAN · 1 Unit Perhubungan dan Latihan ... TAJUK BAB hendaklah ditaip dengan menggunakan huruf besar, ditebalkan dan ... ditaip dengan menggunakan huruf kecil dan

PANDUAN PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI 2011

17 Unit Perhubungan dan Latihan Industri (UPLI)Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah

Lampiran N

Rajah

Rajah 4: Continuous Quality Improvement (CQI)

Nota:Kedudukan tajuk berada di bahagian bawah Rajah

TIADA penomboran diperlukan bagi Rajah

dari sumber Website/Webpage