makhraj huruf

12
Takrif Tajwid Bahasa : Tajwid bererti memperelokkan sesuatu . Istilah ilmu tajwid : Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya yang betul serta memenuhi hak-hak setiap huruf dan mustahak

Upload: tg-zawawi

Post on 17-Aug-2015

1.820 views

Category:

Documents


274 download

DESCRIPTION

asas tajwid

TRANSCRIPT

TakrifTajwidBahasa: Tajwid bererti memperelokkan sesuatu.Istilah ilmu tajwid: Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya yang betul sertamemenuhi hak-hak setiap huruf dan mustahak -Makna tartil menurut Saiyidina Ali bin Abi Talib ialah memperelokkankan huruf dan mengetahui tempat berhentiMAKHRAJ : TEMPAT KELUAR HURUFKHILAF ULAMATujuh belas : Imam al-halil bin Ahmad serta kabanyakan Imam !urr"nam belas : Imam Sibawaih dan Imam Syatibi. Menggugurkan Makhraj #auf"mpat Belas : Imam !utrub menjadikan lam nun dan ra satu makhraj serta menggugurkan #aufMakhraj HurufMenurut al-Jazari terdapat17ma!ra"!uru# $a melalui%tempat &1'()n**a + ,-'.er)n*)n*+ ,/'0ida!+ ,1'2ua 3i3ir mulut+ ,%'4an*al 5idun*+,RONGGA :KERONGKONG DAN MULUT$uruf-huruf madKERONGKONG%angkal : 67 Tengah : 8 9$ujung : : ;LIDAH%angkal lidahdan anak tekak: ? @Tepi lidah dan geraham : ALIDAHTepi hujung lidah dan gigi kapak atau ka'ip : B$ujung &idah dan gusi : $ujung dan belakang lidah serta gusi gigi kapak : LIDAH$ujung lidah dan pangkal gigi : C D E$ujung lidah dan hujung gigi :F GH $ujung lidah berada antara gigi atas dan bawah : I J KBIBIR MULUTBibir bawah dan gigi atas : L(ua bibir mulut : (irapatkan MMun'ung dan terbuka PANGKAL HIDUNG @ (engung atau ghunnah : Merupakan sifat yang paling kuat sehingga ada makhrajnya yang tersendiri